IJmuider vissers boden Geen doodstraf voor Hodeiby Atoomplan in de V.N. aanvaard m zware storm Bemanning gered van zinkend s chip Verkiezingen West-B erlijn Communisten niet in het stadsparlement STORM OVER NEDERLAND Dijkleger bleek paraat Dr. v. Royen benadert het State Departement r SCHEPEN IN NOOD OP NOORDZEE Winst voor C.D.U, en socialisten Vragen over bezoek van Ar. Drees WINDHOOS RICHT SCHADE AAN IN ZO. DRENTE ,;Eenzijdig beeld" MAANDAG 6 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2945 Weerbericht Waarschuwingen uit Pakistan en Syrië Dader van overval Ravenstein gepakt Koos Vorrink treedt af als voorzitter P.v.d.A. Geredden van Falcon aan de wal Druk op Churchill voor gesprek in Moskou? Vijftig mille verdween uit brandkast van warenhuis Nederlands schip over tijd NIEUW-GUINEA IN DE V.N. Roofoverval Winterswijk CAÏRO BESLUIT: RUSLAND STEMDE VOOR (Van onze correspondent) In de zware Noordwesterstorm, die in de nacht van Zaterdag op Zondag op de Noordzee woedde, hebben Nederlandse zeelieden hulp geboden aan de bemanning van het Panamese vrachtschip „Falcon", dat op de ruwe zee in zinkende toestand verkeerde. Schipper Cor Swart van de IJmuidense trawler „Klaas Rijker de Wal" slaagde er in 27 bemanningsleden van het schip aan boord te nemen. Twee be manningsleden waren in veiligheid gebracht door de Helderse sleep boot Dorus Rijkers, evenals twee opvarenden van de IJmuidense trawler, die, nadat ze in volle zee op het zwaar hellende schip waren overgestapt, niet meer naar hun trawler terug konden. Sjeik in Tunis vermoord Opstand in Kwantoeng? wml&mgsi Zo zagen, tijdens het weekend, duizenden kijklustigen de zee te Scheveniugen „Meteor" neergestort Het dijkleger was paraat toen Zaterdagavond een zware Noord westerstorm met .windstoten van 120 tot 130 km per. uur het watèr h&op opzwiepte tegen de Nederlandse kust. Vooral in het Noorden, waar een waterstand verwacht werd, die twee meter hoger was dan' normaal, waren de dijkwachters op allés voorbereid, doch nergens is eén noodtoestand ingetreden. Slechts op West-Terschelling, waar de Februaristorm van 1953 bewezen heeft" dat de polderdijken-lang niet hoog genoeg zijn, heeft men werkelijk in angst gezeten. Doch ook hier liep het gelukkig goed af. CASINO-AFFAIRE Zeeland Wervelstorm Mast ivoei om Untterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 15 Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«.Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C, A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting-, geldig tot Dinsdagavond. DEPRESSIE OP KOMST. Toenemende bewolking met tijdelijk regen, mogelijk p4aat»e!(jk voorafgegaan door natte sneeuw. Aan vankelijk matige naar Zuid krimpende wind, later ruimend naar Weet tot Noord en wellicht tot hard of stormachtig toenemend. Weinig verandering bi temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. t. A. H. 3. g. BRUINS SI/O* hulp Va Egyptisch. Revolulionnaire Raad heeft Zaterdagavond de doodslrat die wat uitgesproken legen Hassan el Hodeiby, de oppetste leider van de Mohammedaanse Broederschap, veranderd in levenslange dwangarbeid. Voor sas andere leden van de Broederschap, die tegelijk met El Hodeiby waren veroordeeld, werden d» doodstraffen bevestigd. Op advies van de voiksrecblbank die de vonnissen had uit gasproken, heeft de Revolulionnaire Raad levens besloten de Mohammedaanse Broederschap te ontbinden. Een. officiële -woordvoerder zei, dat Hodeiby's vonnis was gewijzigd in ver band met diens hoge leeftijd. Mahmoed Abdoel Latif, de blikslager nit Alexandria, die op 26 October acht kogels heeft afgevuurd op premier Nasser, behoorde tot degenen, die tot de strop werden veroordeeld. Negen politieke en religieuze organi saties in Pakistan hebben de Egyptische regering gewaarschuwd, dat zij haar „vijandige houding" tegenover de broe derschap moet laten varen, daar anders de Mohammedanen in de wereld de V.N, gullen verzoeken, in te grijpen. Vertegenwoordigers van alle Syrische politieke partijen hebben geprotesteerd tegen de veroordelingen. Studenten en leerlingen in alle steden van Syrië heb ben Zondagmorgen een algemene protest staking afgekondigd. In Damascus werden grote betogingen gehouden. De Algemene Vergadering der Ver. Katies beeft Zaterdag het Westelijke plan om te kamen tot internationale samen werking voor bet vreedzaam gebruik van atoomenergie met algemene stemmen aan vaard. Het plan is afkomstig van presi dent Eisenhower. De Sowjet-Unie ging. nadat twee amen dementen van baar waren verworpen, met de resolutie accoord, zonder overigens aanwijzingen te geven ot zij zal toetreden tot het voorgestelde internationale bureau voor atoomenergie. De gerechtelijke politie te Brussel heeft de 32-jarige Nederlander G. en de Neder landse vrouw C. van B. aangehouden. Men gelooft dat G. met een zekere C. V., die onlangs te Overpelt is aangehou den, de dader is van de gewapende over value Ravenstein in Noord-Brabant waar bij de ontvanger der posterijen met drie revolverschoten werd gedood. De gearresteerde vrouw was in het be zit van sieraden, afkomstig van een in Nederland gepleegde diefstal. De sleepboten „Noordholland" en de „Cycloop" waren er Zondagavond eindelijk in geslaagd de „Falcon" vast te maken en zonden trachten het schip binnen te brengen. Ook de 1400 brt. metende Noorse vrachtvaarder „Mimona" heeft het tegen de wilde golven niet vol kunnen houden. Om half acht Zaterdagavond mëldde het dat het stuurloos ronddreef en dringend hulp behoefde. De stuurinrichting was defect geraakt. Op ongeveer twaalf km. afstand van Sbiba in Tunis is gistermorgen het door kogels doorzeefde lijk van een sjeik van de Oeled Ghilane ontdekt. De gendarmen en soldaten, die zijn uitgestuurd om ter plaatse een onder roek in te stellen, werden ontvangen met geweervuur. Volgens het officiële nationalistische persbureau zijn in November vele dui zenden boeren in de Zuidchinese provin cie Kwantoeng in opstand gekomen. Bij het onderdrukken van deze opstand door oe communistische troepen zijn meer dan 100 boeren, om het leven gekomen. Volgens het persbureau was de op- «and een gevolg van de zware belas tingdruk. De noodseinen van d« „Faloon" wer den Zaterdagavond om half acht opge vangen. Het schip seinde dat het wa ter maakte ln de machinekamer. Zon dagnacht om bijna twee uur liet schip per Cor Swart van de IJmuidense trawler „Klaas Rijker de Wal" weten, dat hij een zinkende stoomboot zag. Om half drie 's nachts meldde hij dat het vrachtschip, dat hij ondanks de hoge zee was blijven volgen, zeer diep in het water lag. De opvarenden van het in nood ver kerende schip, dat over bakboord dag- zij begon te maken, schreeuwden de trawler toe hulp te bieden. Het Week de in nood verkerende Panamees te zijn met 29 koppen aan boord. In de vroege morgen van Zondag nam schipper Cor Swart de bemanning van de „Falcon", die in twee sloepen het schip veriaten had aan boord. Intussen trachtte de sleepboot Noordholland van bureau Weismuller te IJmuiden, die sa' men met-de „Cycloop" wa* uitgegvarea, de Panamees vast tè mékeir. Dit ls pas veel later gelukt Toen de zee wat rustiger werd, stap ten de kapitein en marconist van do „Falcon", twee leden van de trawler bemanning en vijf zeelieden van de sle pers terug aan boord van de waterana- kende „Falcon". Zondagmiddag, toen de see opnieuw hoog werd, begon de toestand van de „Falcon" weer critiek te worden. De schepen bevonden zich toen ln vallende duisternis op 53.24 graden Noorder breedte en 4.25 graden Oosterlengte. Om vijf uur meldde de „Klaas Rijker" aan Scheveningen-radlo, dat de situatie aan boord van de „Falcon" zo verslechterd was, dat de overgestapte bemannnlng er wel weer af wilde. Maar de schipper van de trawler die behalve zijn eigen bemanning ook de geredden van de „Falcon", samen 40 man. aan boord had. zag er gevaar in tegen de stalen huid van de Pana mees te komen, waarbij hij het risico liép tegen de scheepswand te pletter ge slagen te worden. Ook de sleepboot „Noordholland" stond voor 'n moeilijke keus. Uit Den Helder ie toen de Doris Rijkers" uitgevaren. Schipper Cor Swart seinde, dat het een zware strijd had gevoerd om de be manning van de „Falcon" in veiligheid te brengen. De twee leden van de trawler-bemanning, F. Prins en L. Groen, verrichtten kranig werk door drie keer bij hoge zee van het ene op het andere schip over te stappen. Intussen heeft de bemanning van het stuurloze Noorse schip „Mimona", dat de gehele nacht vuurpeilen bleef af vuren, hhlp gekregen van het Engelse schip „Beckenham". Ook de sleepboot „Holland" stoomde te hulp. Vanmorgen heeft de „Holland" de „Mimona" be reikt. Men voer naar IJmuiden. In Duitsland en Engeland heeft de storm grote schade aangericht. Het Ne derlandse vrachtschip „Leuvekerk" (7236 ton) kreeg bij Brunsbuettelkoog in de monding van de Elbe moeilijkheden met de schroef, maar vervolgde zijn reis. De Leuvekerk was op weg van Stettin naar Hamburg. De heer Koos Vorrink zal zich tijdens het in Februari 1955 in Leiden te hou den tweejaarlijkse congres van de Par tij van de Arbeid niet als voorzitter her kiesbaar stellen. Zoals bekend heeft hij enkele maanden geleden reeds bedankt voor het lidmaatschap van de "Tweede Kamer. De heer Vorrink is reeds sedert me dio 1953 ziek. Sedertdien heeft ir. H. Vos het voorzitterschap van de P.v.d.A. waargenomen. Vanmorgen vroeg is de treiler „Klaas Wijker", met de opvarenden van de kolenboot „Falcon" die, als gemeld, ter hoogte van Texel in moei lijkheden geraakte, veel water maakte en door de bemanning werd verlaten in IJmuiden aangekomen, waar de schipbreukelingen aan wal zijn gezet. De machinist, Antonio Couzis, even als ,'de meeste bemanningsleden een Griek, was bij de redding te water geraakt en licht aan de borst gewond. De overige opvarenden zijn geheel ongedeerd. Zij hebben echter alles verloren. In totaal zijn 27 Grieken, een Panamees en een Nicaraguaan, gered. De Sociaal-Democraion hebban bij de gisteren in West-Berlijn gehouden ver kiezingen voor de 127 zetels in hei stads parlement en 45 zetels in elk van de twaalf gemeenteraden oen absolute meerderheid behaald. Slechts drie partijen, namelijk de Sociaal-Democraten, de Christen-Demo craten en de Vrije Democraten, ver wierven meer dan de vijf procent der uitgebrachte stemmen, nodig om aan spraak op vertegenwoordiging ie kun nen maken. De rechtse, nationalistisch gezinde Duitse partij en de communisten be haalden niet de vereiste vijf procent. De einduitslag luidt blijkens de offi ciële tellingsresultaten als volgt (tussen haakjes het resultaat der vorige ver kiezingen): Sociaal-Democraten Christen-Democraten Vrije Democraten Duitse Partij stemmen procent 684.646 44 (44.7) 466.595 30 (24.6) 196.845 12.7 (23.0) 75.150 4.8 3.7) 41.225 2.7 39.205 2.5 22) 26.868 1.7 2.374 0.2 0.3) 1.536 02 0.7) Vluchtelingen pa rtij Partij v/d. Middenstand Vrije SoeraUst. Umie Onafhank. Socialisten De Communisten en de Partij van de Mid denstand hadden de vorige keer met aa-n de verkiezingen deelgenomen. De Sociaal-Democraten zullen 64, de Christen-Democraten 44 en de Vrije Democraten 19 zetels in het Westber- lijnse stadsparlement krijgen. Van de bijna 1.700.000 kiezers waren er een millioen van het vrouwelijke geslaoht; 1.554.766 kiezers, dat is 91.6 procent, heeft gestemd, tegen 90.4 pro cent in 1950. De meest rechtse en de meest linkse partij, namelijk de Duitse partij en de communisten, slaagden er niet in het vereiste minimum van vijf procent der uitgebrachte stemmen .op zich te ver enigen, zodat zij niet in het stadsparle ment vertegenwoordigd zullen zijn. De Sociaal-Democraten wonnen ge makkelijker, dan voorzien was. Het nieuwe Westberlijnse stadsparle ment zal 10 Januari 1955 voor het eerst bijeenkomen. In Westberlijnse politieke kringen •erwacht men dat de Sociaal-Democraat dr. Otto Suhr, die voorzitter was van het oude stadsparlement, voor de vol gende ambtstermijn tot burgemeester an West-Berlijn zal worden gekozen. In liet oude parlement vormden de Christen-Democraten met 34 zetels een coalitie met de Vrije Democraten, die over 32 zetels beschikten. De oppositie partij van de Sociaal-Democraten had 61 zetels. In Westberlijnse politieke kringen acht men het voor waarschijnlijk, dat West- Berlijn thans zal worden bestuurd door een coalitie-regering van Christen- en Sociaal-Democraten, Waarnemers schrij ven de grote vooruitgang der Christen- Democraten toe aan de persoonlijkheid van bondskanselier dr. Adenauer. Hei Eersie-KamerUd de heer Gerret- son (C.H.) heeft schriftelijk aan dr. Drees gevraagd of de minister-president kennis heeft genomen van een bericht in de Intelligence Digest van Novem ber 1954. waarin o.a. wordt gezegd: „Op 1 October werd in Scarborough tijdens de conferentie van de Labour Partij een geheime conferentie gehouden, die werd bijgewoond door dr. Eilander, de Zweedse premier: Attlee. de Britse so cialistenleider; Ollenhauer. de Wesiduii- se socialistenleider en dr. Drees. Er werd een nieuwe benadering' van Mos kou „besproken en na afloop ging dr. Erlandez naar Churchill. De activiteiten van dr. Eilander maken deel uit van «en plan om een bezoek van Churchill aas Malenkow te bewerkstelligen. - Tegelijkertijd oefent een machtig -deel van de openbare mening druk op Er- lander uit om afstand te doen van de (Zweedse) neutraliteit ten gunste van de Navo. Daar hij zelf tegen verbinte nissen met het Westen is, voelt hü dat de beste oplossing zou zijn een over eenkomst met Rusland. Hij wenst daar om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om bekrachtiging van de negen- mogendhedenbeslissingen te voorkomen door nog een conferentie met de Sow jet-Unie tot stand te brengen." De heer Gerretson vraagt of dr. Drees de juistheid van dit bericht, voor s!o- veel hem zelf betreft, categorisch kan ontkennen. Een vliegtuig van het type „Meteor1 is op een afst-nd van vier naijlen van Southend in zee gestort. De piloot is op gepikt. Scctiebouw wordt itt de scheepsbouw neer eu meer toegepast, maar het komt zelden voor, dat een stuk van 80 ton gemonteerd wordt. Zaterdag is bij de scheepswerf A. Vuyk en Zonen te Ca- pelle aan den IJssd door de bok Hera> des de dubbelcbodemsectie van het voor Venezolaanse rekening in aan bouw zijnde mat. A ragna geplaatst. Het 80 ion zware, onderdeel, de bodem van de toekomstige machinekamer, uiordt zorgvuldig op syn plaats gezet. (Van een onzer verslaggevers) Personeelsleden van hel warenhuis van de Hema aan de Grote Marktstraat in Den Haag constateerden vanmorgen dat de brandkast in hel kantoor open gescheurd was. Uit het vluchtig inge stelde onderzoek bleek, dat een bedrag vanf 50.000 verdwenen was. De re cherche werd onmiddellijk gewaar schuwd. Het vermoeden bestaat, daar geen sporen van insluiping ontdekt wer den, dat de inbrekers zich Zaterdag hebben laten insluiten en dat zij de diefstal tijdens bet rustige weekeinde gepleegd hebben. Vooral laags de Noordelijke Noord zee- en Waddenkust heerste Zaterdag noodweer. Hoewel er geen noodtoe stand intrad, was het oproepen der dijkwachten toch nuttig, omdat bleek dat de dijkwachters zeer snel op hun. plaatsen waren. In Leeuwarden werd de storm ver gezeld door een paar korte maar zeer hevige onweers- en hagelbuien. Ook enkele honderden mannen van het Groningse dijkïeger waren paraat geweest om te kunnen ingrijpen. Op iedere kilometer van de 95 kilometer Aan de scheepvaart is verzocht, uit te zien naar het Nederlandse m.s. Westward Ho" dat op 29 November van Mil lom aan de Engelse Westkust vertrokken is en waarvan sindsdien niets meer is gehoord. De „Westward Ho" is een 400 brt metende kustvaarder, eigendom van de heer S. Boudewijn te Groningen. Op de I.oasduin.se kade. te Den Haag is Zaterdagavond weer een auto te water geraakt. Ditmaal was liet een wagen weer op het droge te krijgen. taxi, maar de chauffeur kon gelukkig nog bijtijds 'de wagen verlaten. De brandweer had er veel werk mee de Naar United Press bericht, heeft dr. J. H. van Royen, de Nederlandse ambas sadeur in de Ver. Staten. Zaterdag een bespreking gevoerd mei de Amerikaanse plaatsvervangende onderminister voor 7 opese aangelegenheid, C. Burke El- drich. Volgens functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken zou dr. Van Royen de onder minister op de hoogte gestelde hebben van de ernstige bezorgdheid van zijn regering over het ieït, dat enige landen uit de neutrale houding, die de Ver. Staten in zake Nieuw-Guinea in de V.N. aangenomen hebben, afleiden, dat de V-S. geporteerd lijn voor het Indonesi sche standpunt. De ambassadeur zou ge rapporteerd hebben, dat de Nederlandse openbare mening geschokt was. Dr. van Royer zou hebben gezegd, dat, a!s een gevolg van de Amerikaanse hou ding, een aantal landen, die anders tegen de Indiase resolute zoudden hebben ge stemd, nu blanco stemden. Verder zou dr. Van Royen verklaard hebben, dat Nederland niet verlangt, dat de Y.S. han houding herzien. Hij 2ou echter de hoop hebben uitgesproken, dat dt.V.S. duidelijk zouden maken, dat hun neutraliteit geen. goedkeuring van het Indonesische standpunt inhield. „De radiotelegrafist van de „Casino" heeft een te eenzijdig beeld gegeven van het voorgevallene ter hoogte van de Engelse zuidkust, waarbij het Neder landse kustvaartuig „Carpo'' met man en muis is vergaan, terwijl de (onder Liberiaanse vlag varende „Casino" dicht in de buurt was. De gezagvoer der van de „Casino" heeft geen hulp kunnen verlenen aan de zinkende „Carpo", daar zijn eigen (Duitse) be manning, alsmede het schip en de la ding, hierdoor teveel risico zouden lopen", aldus een gisteravond op Schiphol door de heer W. B. Chatfield, personeelchef van de „Keystone Ship ping Company", die de belangen in de verenigde Staten van de rederij, die eigenaresse is van de „Casino", behar- tigt,afgelegde verklaring. De heer Chatfield is speciaal voor het instellen van een onderzoek naar dit voorval naar Nederland gekomen. „De stemming aan boord van de „Casino" liet reeds, te wensen over. Er bestond reeds geruime tijd een vete tussen de gezagvoerder en de-ma chinist. Men heeft deze aangelegenheid aangegrepen, om de gezagvoerder In discrediet te brengen", aldus de heer Chatfield Hij deelde nog mede met de eige naar van het Nederlandse schip over het gebeuren te hebben gesproken. „Deze deelt geheel onze meninig", al dus de heer Chatfield. Omstreeks acht uur gisteravond is een gemaskerde man de boerderij van de bejaarde ongehuwde landbouwers gebr. Tannemaat te Kotten, gemeente Winterswijk, binnengedrongen. De overvaller vroeg onder' bedreiging met een geopend mes, geld. Men over handigde hem daarna i 2000, waarna hij spoorloos verdween. lange dijk langs de Groningse kust pa trouilleerde een dükwacht. Om vier uur 's nachts bedroeg de wind kracht acht tot negen, daarna nam zij af. Omstreeks half zeven kon de be- waking worden opgeheven. Tegen de verwachting steeg het wa- ter in Zoutkamp slechts tot 2.60 hoven N.A.P. en in Delfzijl tot 2,84 en richtte de storm geen noemenswaardige schade aan. Aan de dijken in Zeeland heeft de storm weinig schade toegebracht Ge ringe schade ontstond aan de zeewe ring te Westkapelle en aan de boule vard te Vlissingen. Vorige week strand de op de dijk te Vlissingen de coaster Cinderella nit Rotterdam, die de glooiing beschadigde. De storm van - Zaterdag vergrootte deze schade aanmer kelijk; over een oppervlakte van ruim 126 m2 werden de bazaltblokken weg geslagen. Een dükwacht van de polder Walcheren constateerde Zaterdagmor gen om half 5 dat de glooiing hier werd aangetast en sloeg alarm. Onmiddellijk werd de dijkwerkcrsploeg der polder ■Walcheren naar dit punt gedirigeerd. Auto's met rijshout en bazaltblokken waren spoedig ter plaatse. Om 7 uur 's morgens, bij het vallen van het wa ter, werd een noodvoorziening van rijs hout en bazaltblokken aangebracht en om vijf uur 's avonds was de voorlopi ge dichting klaar. Doordat de dijk- wacht het wegslaan der blokken zo spoedig ontdekte en ook doordat het dood tij was, bestond geen gevaar. Zo dra het tij en het weer het toelaten zal met definitief herstel begonnen wor den. In Wanncperveen, in OverjjseL werd door een wervelstorm een botenhuis opgelicht en tientallen 'meters verder op het water, neergeslingerd. Vele bo men, .waaronder vele vruchtbomen wer den uit de grond gerukt. In het water gelegen punters werden met geweld op de wal gesmakt. Hooibergen sloegen om en kwamen veelal in grachten terecht. Bijna alle woningen in Wanncper veen hebben schade opgelopen. Het electriciteitsnet viel uit. In. Zwartemeer en Klazinaveen in Zuidoost Drente heeft een windhoos getrokken, welke nogal schade aan richtte. In Zwartemeer werd het dak van een woning, staande aan de Ka- merlingswijk, geheel afgerukt. Voorts waaide de schuur van de heer H. Fietje omver. Vele bomen waaiden om. In Klazinaveen werd eveneens een dak van een woning gerukt Vooral in deze plaats sneuvelde een groot aantal ruiten. De inwoners van beide plaat sen spraken over „een noodweer, dat angstig aandeed". Een' bijna zestig meter hoge radar- mast van de luchtmacht op het bastil- Icn te Schoonhoven, is omgewaaid. Het gevaarte raakte in de val het 'dak van een bij de marechaussee in gebruik - zijnde barak en viel daarna met enkele bochten op het terrein zonder ernstige schade aan te richten. De marechaussee Waleboer, die juist uit een jeep stapte, ontkwam als door een wonder aan d« dood. Het lichtschip „Goeree", dat onge veer. tien mijl ten Westen van het eiland Goeree ligt, is ten gevolge van de storm ongeveer 500 meter afgedre ven. De zwaarste windstoten die het schipnoteerde, bedroegen windkracht 10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1