Ongerustheid over elf opvarenden Legerbataljon van Vietnamese leger in opstand gekomen Chochlow dacht dat zijn vrouw veilig was Haveloze «Falcon" in IJmuiden Zeer dichte mist speelde verkeer danig parten r GEKNECHTE CULTUUR Nederlandse kustvaarder vermist REDDINGBOOT AANGESPOELD IN WEST-ENGELAND Versterkingen naar Nw.-Guinea? Verontrustende toestand ONTHULLING VAN EX-SPION Maar organisatie klopte niet GEREDDE OPVARENDEN VEILIG AAN DE WAL GEBRACHT Tien arrestaties op Schiphol Twee broers bij verkeersongeluk gedood Geen monopolie DINSDAG 7 DECEMBER 1954 v_ TWAALFDE JAARGANG No. 2946 Weerbericht m Terechtstellingen in Egypte Tal van aanrijdingen Dr. Drees: „Fantasie Intelligence Digest Dr. Gerstenmaier door Koningin ontvangen UITBARSTING VAN DE STROMBOLI f De Panamese kolenboot „Falcon", die zelfs in *t gezicht van de haven nog dreigde te zinken, iverd met de grootste voorzich tigheid de haven van IJ muiden binnengesleept. Begeleid door niet minder dan zeven sleepboten is gistermiddag de Panamese kolenboot „Falcon", vooroverhangend in de trossen van de „Cycloop" en de „Noordholland", na veel beleid de pieren van IJmuiden binnengesleept. Men wilde tot alle prijs voorkomen, dat zich voor de havenmond van Amsterdam een Rotterdams Faus- tusdrama zou gaan afspelen. Dus werd op het gunstigste moment gewacht laag water, weinig wind en weinig vloedstroom om de geschonden Panamees binnen de veilige omarming van de pieren te manoeuvreren. Zondagnacht om twee uur had de IJmuider trawler „Klaas Rijker" reeds 24 leden van de bemanning van de „Falcon" aan land gezet Zij werden ondergebracht in de hotels Augusta 'en Bruiners. Vragen prof. Gerretson Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18 30-19.30 w. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huvgensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67802 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Pirectie: O. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN TH&um* Weersverwachting-, geldig tot Woensdagavond, RUSTIG WEER. Vannacht en In de ochtend lichte vorst en hier en daar mist. Morgen overdag wisselende bewolking en voornamelijk In de kustprovincies enkele buien. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende lichtingen. Onge veer derelfde middagtempera turen. G>- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TWEE actuele gebeurtenissen: het verschijnen van de Lutherfilm en het conflict, dat is ontstaan tussen de Christelijke Filmactie en de Ned. Bio scoopbond, hebben er weer eens de aandacht op gevestigd, dat wij met de film niet klaar zijn. Het kan niet ontkend worden, dat het filmbezoek in christelijke kringen hand over hand toeneemt. Wij moeten dat onder de ogen zien. Zo leert ons een vrij recente enquête naar de ge dragingen van de (kerkelijk) Gerefor meerde jeugd van Amsterdam, dat 84.2 de bioscoop bezocht, waarvan 52,4 eens of meermalen per maand. In hoeverre dat met instemming of zelfs medeweten der ouders geschiedde zullen we maar ln het midden laten' bet feit ligt or. Nu moge de trekkracht van de bto- scoop er zijn er meer dan 46 in Am sterdam in de stad groter zijn dan ten plattelande, ook daar trekt de film en komt ze niet in het dorp zelf, dan is er wel de autobus om het bioscoop bezoek mogelijk te maken. Er is veel kwaad in de wereld, waar op we slechts met het gebód van vol strekte onthouding en waarschuwing kunnen ingaan. Met de film kan dat niet De film is een communicatiemiddel van onze tijd, zoals ook de krant en de radio dat zijn. Zij kin ten goede en ten kwade worden benut. Zij heeft door haar mogelijkheid tot de verbeel ding te spreken en door haar vaak geraffineerd suggestieve werking een veel groter Indringend vermogen dan andere middelen tot het overbrengen van gedachten en gevoelens. Door haar audio-uisionele werking 4ï de film in een tijd, waarin het vraag stuk van ontspanning en vrije-tijdsbe- steding steeds meer gaat klemmen, tot een macht van betekenis geworden. En heus niet alleen voor die jeugd, Het verschijnen van de Lutherfilm heeft nog eens sterk gemarkeerd, dat de film ook ten goede kam worden ge bruikt De Lutherse kerken in Amerika heb ben deze film een historisch spel met moderne middelen laten maken ©ra daardoor d« geloofsworsteling van de reformator weer midden te onae tijd te plaatsen. Het Is goed, dat dew film 66k te de bioscoop komt en daardoor kan wor den gezien door mensen, die niet of niet meer te de kerk komen. Voor hen zal deze fOm ook van meer betekenis kunnen zijn dan voor kerk gangers, die de Lutherfilm niet nodig hebben om Luther te kennen. Het zou Interessant zijn seas te kwa rten nagaan, wie nu in Nederland de Lutherfilm gaan zien: de binnen- kerkelijken of de b u i t e n-kerkelijken. Het is wel zeker, dat, mede door de aanbeveling, die tal van vooraanstaande kerkelijke leiders aan de Lutherfilm hebben meegegeven te de eerste plaate het kerkvolk zich voor de eaeaa's dear bioscopen verdringt om deze te zie». Kenners van het filmwezen voorspel len reeds, dat de totale recette ten min ste een half millioen gulden aal bo dragen, mogelijk zelfs een vol mftUeeaj Het bewijst eens te meer de trekkracht! van de film, ook van de goede film., Echter, wij moeten, ons afvragen of wfj met het brengen v*n de goede film fa de bioscoop op de goede weg zijn. Ja zeer zeker Ja te zoverre ge tracht moet worden met de goede film ook het bioscoopbezoekende publiek te bereiken. Neen, waaneer het resultaat van de goede film, die alléén te de bioscoop kan worden gezien zou zijn, dat da bioscoop alg zodanig zou worde» aan» vaard. U7AT is de bioscoop? Het is een gebouw waarin dag-te, dag-uit, *s Zondags en in de week maai het meest 's Zondags films worden ver toond. Het gebouw is op zidhzelf niet »et belangrijkste, ook de apparaten niet maar de films. Films worden uiteraard, gemaakt en vertoond met het doel er geld aan te verdienen. Dat0is op zichzelf niet ver keerd: elke onderneming beoogt he- maken van winst. Zonder winst zoi ook de filmmaatschappij niet kunner bestaan. Waar het om gaat is. welk hoofddoel er wordt gesteld. Afgaande op de productie moet gezegd, dat hel winstmotief het eerste is bij producen ten en distributeurs, wij kunnen tol geen andere conclusie komen. Zeker doen artistieke en wellicht andere aan driften bij de regisseurs mee, maar de producenten-zelf zullen nooit een film uit ideële overwegingen op stapel zet ten, zo die film geen winst belooft. Wel worden eultureel-volwaardige films uitgebracht, maar bij de gratie van de winstmogelijkheid. Nu kan men dit als onontkoombaar zien. Maar het brengen van slechte films, en de wereld wordt er mee overstroomd, kan nimmer met een beroep op het winstmotief worden goedgepraat, omdat dit motief altijd ondergeschikt behoort te zijn aan het ideele. Daardoor ie de bioscoop geworden tot een groot gevaar. Wie aan de bioscoopoassa aft beslist tot nu toe, welke filmcultuur ons volk sa! bereiken. Er is stellig in de bio scoop ook wel eens een „goede" film of een rolprent van onschuldig, ont spannend karakter. Maar daar is de bioscoop niet „goed" mee geworden. Dat kan, als het er op aan komt, het (Van onze correspondent) Men vermoedt dat bet 400 brt. metende Nederlandse m.s. West ward Ho, dat op 27 November met een lading piekijzer van Millom aan de Engelse Westkust naar Antwerpen is vertrokken, in de hevige storm, die in het weekeinde van 26 tot 29 November voor de Franse en Britse kust heeft gewoed, is vergaan. Het schip, dat ver moedelijk elf personen aan boord had en in Groningen was gedomi cilieerd, heeft sedert het vertrek uit Milion niets van zich laten horen. Het vermoeden dat het schip vergaan is, werd sterker toen het Franse persbureau A.F.P. Maandagavond berichtte, dat bij White haven aan de kust van Cumberland (West-Engeland) een redding boot met de naam „Westward Ho" is aangespoeld. Eigenaar va» de kustvaarder is de heer S. Boudewfjn, die op 27 Novem ber zelf ais kapitein op het schip voer. In Millom had hij het bevel over het schip van een andere kapitein overge nomen. De heer Boudewfjn woonde vroe ger te Groningen. Thans woent hij sinds enige tijd In Cowes op het eiland Wight. Z|jn schip vaart in time-charter voor Care Lines Ltd. te Cardiff. De bemanning bestaat uit J. P. Groe- nendaal te Losdorp, stuurman; L. Holle- voethe te Groningen, le machinist. B. Jonkman te Zandvoort, 2e machinist; de Nederland en Australië hebben, vol gens een Indonesisch parlementslid, hun luchtmacht m Nieuw-Guinea aan zienlijk uitgebreid. Silas Papare, lid van het parlement en lid van het be stuur van het bureau West-Iran in Djakarta, heeft verklaard dat Neder land en Australië 17 luchtmachtbases hebben aangelegd langs de grens tussen Australisch en Nederlands Nieuw- Guinea. In Nederlands Nieuw-Guinea zelf jijn bovendien 15 nieuwe vlieg velden aangelegd, aldus Papare. De Australische luchtmacht heeft 15 Catalina-vliegtuigen naar Nieuw- Guinea gezonden voor ondersteuning van de Nederlandse luchtmacht, zo vervolgde Papare. Volgens Papara wonen er op het ogenblik 288.000 Nederlanders te Wes telijk Nieuw-Guinea. Duitse kok H. Jensen; de matrozen B. Botter te De Wijk en J W. J. Freuling te Winschoten; matroos onder de gage H. Blokland te Haarlem en lichtmatroos H Boele te Woerden. Ook bevonden zich de echtgenote en het zoontje van de eerste machinist de heer L. Hollevoethc, aan boord. De ..Westward Ho" is in 1950 ge bouwd bij de c.v. G. J. van der Werïfs scheepsbouw te Westerbroek. Het schip is van het „Raised Quarterdecktype" en is verzekerd bij de vereniging Zee vaart te Groningen. De bevrachting werd verzorgd door de N.V. Wijne en Barendse te Groningen. Scheveningenradio heeft een spoedbe richt uitgezonden waarin de scheepvaart wordt verzocht uit te zien naar de ver miste ..Westward Ho". Het schip heeft radiotelefonie aan boord. -•8 7 Het Japanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft bekend gemaakt, dat premier Josjida en zijn regering zijn af getreden. E*n bataljon van het Vietnamese t na tionale' léger, dal tien dagon- geleden in Z.-Annam muitte, heeft zich Zaterdag met geweld meester gemaakt van de ttad Cana, ongeveer 210 kilometer ten Noord oosten van Saigon aan de kust gelegen. S Nikolai chochlow, de Sowjet- spion die naar het Westen uit week, omdat hl' er voor terugdeinsde een medemens (de emigrantenlelder Okolowitsj) dood te schieten, heeft te een artikel in de Saturday Evening Post geschreven, dat hij er zich van overtuigd had, dat zijn vrouw zich in veiligheid bevond, alvorens hij zijn eigen geschiedenis te Bonn vertelde. Op Chochlow werd indertijd enige critiek uitgeoefend, omdat hij open lijk voor de radio had verklaard, dat zijn vrouw hem bad aangespoord een order om een medemens dood te schieten te weigeren en liever uit te wijken naar het Westen. Op'het mo ment dat hij dit verklaarde bevonden zijn vrouw en kind zich namelijk nog in Moskou. Chochlow schrijft nu, dat hij aan vankelijk geweigerd had voor de radio te praten, omdat hij zijn vrouw Yana niet in gevaar wilde brengen. De Westerse agenten waren echter blij ven aandringen en hadden gezegd, dat zij er voor zorg zouden dragen, dat zijn vrouw en kind" zich op een vei lige plaats zouden bevinden, wanneer zijn stem door de aether zou klinken en dat de Sowjetleiders niet meer op zouden treden tegen haar, wanneer door zijn teespraak aller ogen op het gezin gevestigd waren. Chochlow gaf toe, maar er schijnt iets niet geklopt te hebben te de organisatie. Hij be hield nog een stille hoop, dat de ge heime agenten opdracht ontvangen zouden hebben om Yana niet te mo- De muiters tarnen het garnizoen van de sted gevarïbin', aldus is gisteren in Saigon vernomen. De opstandelingen zouden worden ge steund door de leider van het plaatselijke bestuur, kolonel Hoang, die zeggenschap heeft over de provincies Phan Thiet, Phan Ri en Phan Rang langs de kust van de Chinese zee. Deze kolonel weigerde on langs Franse troepen tot zijn gebied toe te laten om een pantsertrein te eva cueren. Deze toestand, waarbij het ene deel van het Vietnamese nationale leger vecht tegen het andere, is voor politieke waar nemers zeer verontrustend Het ziet er evenwel naar uit, dat het leger en de regering nader tot elkaar zyn gekomen sedert het Vietnamese staatshoofd, Bao Dai, twee weken geleden de chef van de Vietnamese generale staf, generaal Van Hinh, ontsloeg. lesteren, maar hij vernam mets van haar, In Juni las hij in een krant dat zijn vrouw en kind uit zijn woning verdwenen waren en vermoedelijk door de geheime politie waren mee genomen. Chochlow besloot het artikel met de belofte dat hij zal proberen zijn land genoten te laten beseffen dat er vrou wen als Yana bestaan en dat hij aan die taak zijn verdere leven hoopt te wijden. gevaar van de bioscoop nog vergroten, omdat de rode lamp van het gevaar dan tijdelijk wordt uitgedraaid. NU zwijgen we nog over de omstan digheid dat er m de practijik nog sleohts een zeei geringe filmproductie is, die werkelijk uitgaat van het grote gebod; God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Nu stellen we alleen nog maar als these, dat er naast de uitgesproken slechte films ook wel „goede" in de bioscoop draaien, maar alle met het uitsluitend doel om er als koopwaar winst mee te maken. Het is duidelijk dat we daarom door het als een komeet aan de bioscoop- hemel verschijnen van de „Lutherfitai" met de film als verschijnsel en met de bioscoop als versohijnsel nog niet klaar zijn. Dat het op ziohzelf niet 2x3 belangrijke conflict over het niet-leveren van een andere film („Ik ben met U") aan een organisatie buiten de Bioscoopbond daar een nieuw liaht op doet schijnen, hopen we nader aan te tonen, Op Schiphol zijn gisteren tien personen gearresteerd in verband met diefstal va» een grote partij dekens en kussens, toebehorende aan de KLM. Vier employe's van de KLM worden er van verdacht deze goederen te hebben ont vreemd en zes leden van het corps orde en veiligheid (brand weer) van de luchthaven Schip hol zyn verhoord omdat zij zich zouden hebben schuldig gemaakt aan heling. De goederen waren opgeslagen in een der magazijnen van de afdeling Boorduitrusting van de KLM. De arrestaties werden, nadat KLM-per- soneel de verdwijning van een grote party dekens en kussens had gerap porteerd, verricht door de afdeling luchtvaart van de Rijkspolitie, ge- stationneerd op Schiphol. Van de zes brandweerlieden werden er vier na het verhoor op vrije voeten gesteld. Gistermorgen om ongeveer elf uur re den op de Zuidelijke oprit van de brug over de Lek onder Vianen de 69-jarige H. G J B. en de 67-jange G. J. L. M B., firmanten van de Firma Gebr. B Kaarsenfabrikanten te Schyndel, in een personenauto op weg naar Utrecht. Op de oprit trachtte de bestuurder een voor 1 hem rijdende auto te passeren op het moment dat twee militaire vrachtwa gens op weg naar Den Bosch de airn. opkwamen. De bestuurder van de per-1 soncnauto probeerde door krachtig rem men een botsing te vermijden, doch ten gevolge van de gladheid van het natte wegdek slipte de wagen en botste van opzij tegen een der militaire vrachtwa gens. Beide broers kwamen om het le ven. Vandaag is het dertien jaar geleden dat Pearl Harbor door de Japanners werd aangevallen Dit is herdacht m een eenvoudige plechtigheid op een podium dat is gebouwd op het roes tende slagschip Arizona. Dit schip werd het graf van 1174 Amerikaanse zeelie den toen het bij de onverhoedse Ja panse aanval in 1941 kapseisde. A'n een ton de iele aanrijdingendie imimorgen op de Rijiaucg 13 te Rot terdam, ten geiolgp van de rniit plaats 1 emden, kantelde deze zutiar met hout beladen vrachtauto. Daar de „Falcon" bijzonder veel water had gemaakt leek gistermiddag de kans groot, dat op het laatste moment toch nog ongelukken zouden gebeuren, maar dank zij eindeloos en buitengewoon handige manoeuvreren van de sleep boten, waarvan de vfloot buitengaats versterkt werd door enige havenslepers van bureau Wijsmuller en twee sleep boten van rederij Goedkoop, die anders alleen dienst doen op het Noordzee kanaal, is de „Falcon" voetje voor voetje naar de bergingshaven gébracht, waar het schip is gemeerd. Daar is men begonnen met het uitpompen van het water uit de machinekamer en enige mimen. De'geredde bemanning stond m spanning toe te kijken hoe de Neder landers hun haveloze kolenboot binnen loodsten. Inmiddels was aan de horizon het h™!,o Hat trrnfo hnevtf-elhedAn water nn*®. X?!1 alC0J?... 2JJP ClOOr Oe blijven varen en dus moest hij de trawler met zijn kop op de golven brengen om niet zelf m gevaar te komen. Toen bet schip halve kracht tegen de wind ïntornde, zag men aan boord er van het donkere silhouet van de „Falcon" en men besloot daar het schip in nood verkeerde in de buurt te blijven, „Dat heeft de schipper 25 uur lang ge daan", zeiden de dankbare geredden, die vol bewondering waren voor de hulpvaardigheid en bei zeemanschap van de IJmuider vissers. De redding was goed verlopen. Alleen het lid van de bemanning Antnomio Cozis liep een paar gekneusde nbben op, daar hij tussen de trawler en het reddingsschip terecht kwam. Bijna direct nadat zij hun verhaal gedaan hadden zijn de mannen naar bootje, dat grote hoeveelheden water over de deklast had gekregen en zo doende bijzonder diep was komen te liggen. Met hulp van de „Nestor" heeft de sleepboot „Holland" het Noorse scheepje in de IJmuidense Noordersluis afgeleverd, waar twee kanaaisleepboten zich verder over de de sleep ontfermden om haar ter reparatie naar Amsterdam te brengen. De geredde bemanning van de „Fal con" had na de aankomst in IJmuiden geen tijd voor een teng verhaal. Zowel de geredden als de redders waren twee dagen en nachten in touw geweest en verlangden naar bed. Maar uit het korte verhaal, dat de bemanning van de „Falcon" vertelde, bleek wel duidelijk hoe de ramp met bet Panamese schip zich voltrok. De boot was met kolen in Polen ge laden op weg van Danzig naar Buenos Aires toen men 55 mijl Noord-West van IJmuiden door de zware storm van Zaterdagavond overvallen werd. Aan het hoofd van de bemanning, bestaande uit Grieken en Panamesen, stond kapi tein Stamatios Polemis, een Griek. Omstreeks negen uur Zaterdagavond beukte een zware grondzee de „Falcon". Hierdoor scheurde het schip op het achterdek ter hoogte van de kleine bunker. Het schip maakte direct water en het zag er voor boot en bemanning slecht uit. De geredde bemanning ver telde, dat men erg opgelucht was toen uit de slagregens boven de onstuimige zee, een klein vissersvaartuig opdook. Zij nepen het aan en kregen antwoord van schipper Swart van de „Klaas Rijker". Schipper Svvart van de trawler vertelde dat hij eigenlijk bij toeval de „Falcon" in haar benarde positie aan trof De „Klaas Rijker" was namelijk op thuisreis toen de hevige storm het onmogelijk maakte voor de wind uit te reddingboot „Dórus Rijkers" uit Helder in veiligheid gebracht. Den SINDS enige jaren trachten de con fessionele vakorganisaties Inge schakeld te worden in het overleg met de directie van de K.L.M. over de vaststelling van de loon- en arbeids voorwaarden voor het vliegend per soneel. Zij vonden daarbij eer, belangrijk obstakel op haar weg te de Federatie van Vliegend Personeel, die bij het N.V.V. is aangesloten. Deze organisatie e»t te het overleg een monopoliepositie voor zich op omdat bij haar het grootste deei van het personeel is aangesloten. Terecht hebben de oorrfesBionek vakorganisaties zich tegen dit machts streven van de M.V.V.-bond verzet. In ons land, zijn immers allang A drie richtingen in de vakbeweging is het overleg erkend. Waarom zou hier Ma uifeKwtdetteg worden gemaakt? Voor het .grondpersoneel zijn b§ de K-LJn. de confessionele vakorganisa ties wel ingeschakeld. Wij zien niet in waarom by het vlie gend personeel van deze regel zou moeten worden afgeweken. De zaak is aan de minister van Ver keer en Waterstaat voorgelegd. Wij hopen dat na vier jaar strubbe lingen deze ongewenste toestand thans spoedig tot bet verleden aal behoren. Mahmoed Abdoel Latif is vanmor gen vroeg in de militaire gevangenis van Cairo opgehangen voor de poging tot moord op premier kolonel Gamal Abdel Nasser. De man, die 26 October jJ. acht kogels op premier Nasser afvuurde werd in. zyn laatste ogenblikken door de Mohammedaanse priester van de gevangenis bijgestaan, „God vergeve mij mijn zonden", waren zijn laatste woorden. De priester verklaarde in een kort commentaar, dat Abdoel Latif het werktuig van een fanatieke geheime afdeling van de Mohammedaanse Broederschap was geweest Latif was de tweede veroordeelde, die vanmorgen werd opgehangen. Voor hem kwam Youssef Talaat, de man wiens arrestatie en bekentenis de afzet ting van generaal Naguib als president van Egypte verhaastten, aan de galg. Nadat de commandant van de gevan genis de aanklacht had voorgelezen zèi Talaat, "dat hij wilde bidden. „Je kunt inwendig bidden", aldus de commandant De derde gehangene vkn vandaag was Ibrahim Tayeb, hoofd van de afdeling Cairo van de geheime sectla van de Broederschap. Tayeb getuigd* tijdens het proces, dat Naguib erin had toegestemd het leger aan ie voeren te een opstand tegen de regering, tezamen met de Broederschap. De vierde van de zes veroordeelden, die vanmorgen aan de galg stierven was Hindawi Doeweir, de man die voor het eerst Naguib noemde als be trokken zijnde bij de samenzwering van de Broederschap. Doeweir had premier Gamal Abdel Nasser om gratie gevraagd. De vijfde gehangene was de leider van het district Ismailia van de gehei me sectie van de Broederschap, Sbeik Mohamed" Farghaly. Kalm verklaarde deze „Tk verheug mij God te zullen zien." De Rotterdamse verkeerspolitie heeft vanmorgen aanmerkelijke ver sterkingen moeten inroepen om maatregelen te treffen op de rijkswegen, die naar de Maasstad leiden. Binnen enkele uren waren meer dan vijftig aanrijdingen, botsingen of ongevallen gemeld en hiervan bleek de dichte mist, die vannacht over Nederland trok de oorzaak te zyn. Op de rijksweg RotterdamDordrecht deed zich een zeer gecompli ceerde botsing voor. Hierbij werden enkele personen verwond. Zy zyn naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. Reeds vanmorgen vroeg moesten de surveillance wagens uitrukken naar de Rijksweg 13. nabij Overschie. Daar moest een automobilist plotseling afremmen, met het gevolg dat zijn wagen op de voor hem rijdende auto reed. De auto's, die daarachter kwamen, werden alle bij deze botsing betrokken en weldra was heit gehele verkeer ontwricht. Bij de Blijdorpbrug, waar de situatie op normale dagen tooh al niet roos- 75 De minister-president dr. W. Drees heeft schriftelijk geantwoord op vragen van het Eerste Kamerlid de heer Gerret son, naar aanleiding van een artikel in de ..Intelligence Digest" van November 1954 met betrekking tot een hernieuwd overleg van het Westen met Sowjet- Rusland. Van het bericht in de „Intelligence Digest" had dr. Drees geen kennis ge nomen; wel van de mededelingen m de Nederlandse en Britse pers m begin October, dat de Labour Party enige buitenlandse geestverwanten had uitge nodigd geheel of gedeeltelijk het Labou- congres in Scarborough bij te wonen en dat o.a. in het bericht genoemden daar aan gevolg hadden gegeven. Wat in de „Intelligence Digest" wordt beweerd omtrent hetgeen tussen hen be sproken zou zijn. is gefantaseerd en raakt kant noch wal, aldus dr. Drees. De voorzitter van de Westduitse Bondsdag, dr. Eugen Gerstenmaier, is hedenmorgen om elf uur door H.M. de Koningin op het paleis Soestdijk ont vangen. Daarbij was tevens aanwezig de amb^sadeur van West-Duitsland dr. H. Mühlenfeld. Kleurig te noemen is, was de stagnatie het grootst. Na een lange tijd wachten, konden de vervoermiddelen hier sleohts stap-voets in de diverse richtingen wor den geleid. Enorm lange files vormden zioh op de aansluitingswegen naar de Rijkswegen en vele automobilisten zullen zich achteraf wel hebben afgevraagd, of het wellicht met beter was geweest van morgen niet met de wagen te vertrek ken. Het vertonen op de buitenwegen was vanmorgen ook levensgevaarlijk te noemen en van de zijde van de Verkeerspolitie achtte men het zeer onverstandig, dat zovelen het er maar op gewaagd hadden. De gevolgen zijn niet uitgebleven en de lange oponthouden zullen zeker niet in het voordeel geweest zijn van degenen, die zich vandaag met de ge bruikelijke haast aan het werk hebben begeven. *- Op de Rijksweg 16 was de situatie al mets beter. Ter hoogte van Usselmonde ontstond een verwarde kluwen van allerlei vervoermiddelen. Tegen twaalf uur, toen de mist was opgetrokken, kon de politie eerst de balans gaan opmaken. Op dat tijdstip was al het ter beschik king staand materieel uitgereden. Ook de wagens van de G. G. D. hadden zich naar enkele' plaatsen des onheils ge spoed. De vulkaan de Stromboli, ten Noorden van Messina op een eiland gelegen, is Maandag tot uitbarsting gekomen. Uit drie kraters stroomde kokende lava langs de berghelling naar de zee. Bij de aanraking van de lava met het wa ter ontstonden reusachtige wolken wa terdamp. De uitbarsting schijnt binnen normale grenzen te blijven. De bevolking op het eiland is rustig. Bij het derde massaproces, dat in een maand tijd tegen leden van de vroegere Tsjechische sociaal-democratische partij werd gehouden, zijn een aantal mensen tot langdurige gevangenisstraffen ver oordeeld. zo blijkt uit een bericht la het Tsjechische weekblad Cestra Miru.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1