De stand van zaken Minister Algera: N. S. niet bewust achtergesteld J MEN DÈS-FR AN CE POLST MOSKOU over OOSTENRIJK Goede Rede Niet direct nieuwe bespreking met Moskou bepleit Wrakstukken aangespoeld in Zmd-Engeland Militairen mogen vanaf 1 Jan. niet meer liften -7s TWEEDE KAMER AANVAARDDE VERKEER EN WATERSTAAT „Amerika wil basis op Nieuw-Guinea Dulles is het er met mee eens Bohlen gaat weer praten in Moskou Nota over de broodprijzen Extraatje voor ,1000 kinderen Dr. Drees over Scarbourough Onwaardige wanorde Thailand dreigt WOENSDAG 8 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2947 Weerbericht Ut Twee auto-on gelukken twee doden NOG ONZEKERHEID OVER HET LOT VAN DE „WESTWARD HO" Zie verder pagina ROOD CHINA BEWEERT Strijd lïgt vooral op economisch vlak Geert desastreuze concurrentie verwacht TYTA de verrassingen, die aan -L 4 „duizend kinderen" zijn bereid, is gebleken, dat de giften per giro bleven door gaan. Het prettige gevolg is geweest, dat aan de vier cen tra voor kinderbescherming Noordwijk, Alphen, Am- hem en Achterveld nóg een zending in de vorm van een cheque van honderd gul den, kon worden gezonden. Ook dit bedrag zal ten bate van het kind worden besteed. De pakketten, die aan 't ein de van de vorige week nog zijn binnengekomen, zijn ter beschikking gesteld van het „Goodwill Centrum" van het Leger des Heiis, in Am sterdam. Zie verder pagina 5 Prinses Beatrix verricht tewaterlating Botterdam: Witte de Wïthstrant 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 a. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 113700 <s_Gr»venhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Eedactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 3G2509 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks riA/UM" Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAX HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. ZACHTER. Vanavond en vannacht regen of natte sneeuw. Mor gen overdag half tot zwaar bewolkt en hier en daar een bui. Zachter dan vandaag. Krachtige, later matige wind tussen Oost- en Zuid. ■q. o Hoofdredacteur: Dr. .1. A. H. J. S. BRUINS SLOT GISTEREN bespraken we de ge varen van het aanvaarden van de bioscoop als zodanig, omdat bepaal de films die er draaien, aanvaardbaar zijn. En dan wordt niet zelden de vraag gesteld, waarom zulke aan vaardbare films nu alléén In de bio scoop vertoond worden. Waarom naast, de bioscoop geer vertoningen in an der verband? L° de Christelijke Film- Actie ten aanzien van bijvoorbeeld een film als „Maarten Luther" wel voldoende actie geweest? Naar wij vernemen heeft inderdaad de C-F.A. getracht de Lutherfilm óók te brengen. Dat bleek echter onmogelijk, en dat is verklaarbaar. Om haar doel te be reiken: „Maarten Luthcr" ook en in de eerste plaats te laten zien aan hen, die aan de geloofsstrijd van de refor mator waren ontzonken, hadden de Lutherse Kerken in Amerika deze film in handen gegeven van het offi ciële film- en bioscoopbedrijf. Dit zal vermoedelijk ook econo misch wel noodzakelijk zijn geweest, want de film kostte twee millioen gul den. Voor wat Nederland betreft, heeft een der grootste filmfmporteurs de vertoningsrechten voor de film ge kocht. Daarmee was tegelijkertijd de ze film in handen gekomen van het bioscoopbedrijf. Dit bioscoopbedrijf is in Nederland straf georganiseerd. De Nederlandse Bioscoop Bond heeft reeds sedort ve le jaren voorgeschreven, dat een lid importeur dat zich voor een film in teresseert, °Ue rechten moet ver werven. Dit zijn de z.g. „theatrical-rights", de „non-theatrical rights" en nu ook de televisierechten. De „theatrical rights" zijn de rech ten die betrekking hebben op de theatervertoningen, de „non-theatrical rights" betreffen vertoningen in be sloten kring voor verenigingen en wor den slechts verleend wanneer de im porteur er zeker van is, dat de bio scoop geen intéresse meer voor een film heeft Behalve de verplichting tot aankoop van alle rechten, ia er nog het ver bod tot levering van filmrechten en zelfs van het verhuren van films voor afzonderlijke vertoningen aan niet- leden van de Bioscoop-Bond. Het bestuur van de Bioscoop Bood, kan daarvan ontheffing geven en geeft die ook wel,' 'maar uitsluitend, wan neer het bioscoopbedrijf daar geen last van heeft. Door de levering van de rechten van „Maarten Luther" aan een lid van de Ned. Bioscoop Bond was dus bij de bestaande be palingen een niet-commerciële or ganisatie als de C.F.A. reeds bij voorbaat uitgeschakeld. Zij kon en kan slechts hopen met tertijd, wanneer de Lutherfilm in de bioscoop is uitgedraaid, alsnog „non- theatrical rights" te verkrijgen. Tegen goed geld dan en met strik te bepaling, dat zij nooit voor enige voorstelling adverteert. Eb dan óók nog met de bepaling, dat iedere plaatselijke bioscoophouder kan zeggen „neen, dat wil ik niet" en dat zelfs een houder van een z.g. reizende bioscoop-vergunning kan zeg gen „neen dat wil ik niet". Zelfs voor een gemeente, waar he lemaal geen bioscoop is gevestigd. Dit alles geldt voor films, die in handen komen van leden van de Bio scoop Bond, die door de bepalingen, van deze bond strikt zijn gebonden. Dat vrijwel alle importeurs-verhuur ders ondanks deze onvrijheid van han delen lid zijn van de Ned. Bioscoop Eond, en dit lidmaatschap als een kostbaar goed koesteren, is begrijpe lijk. Zouden zij geen lid zijn, dan ont zonk hun het bestaan. Zij moeten het immers allereerst van de 500 bioscoop theaters in Nederland hebben. Het is échter zonder meer duidelijk, dat door de genoemde bepalingen en het feit, dat vrijwel alle importeurs lid van de Bond zijn, de N.B.B. over •en feitelijke monopoliepositie be schikt. Niet alleen is concurrentie uitge schakeld, maar ook kan het cultuur goed „film" bij handhaving van de ze monopoliepositie niet tot ontwikke ling worden gebracht buiten de zuiver eommerciële sfeer van het georgani seerde „bedrijf". Hierover nu is het conflict ont- bramd tussen de Christelijke Film actie en de Ned. Bioscoop Bond. Een positief-Christelijke film van Zweedse herkomst „Ik ben met U", was in handen gekomen van een im porteur-lid van de Ned. Bioscoop Bond. De C.F.A. wilde de vertonings rechten van deze film alle rech ten verwerven en kwam met de vertegenwoordiger van de importeur tot een accoord. De importeur wilde eveneens gaar ne deze film, waarvoor het bedrijf zelf op de filmbeurs geen belangstel ling had getoond, aan de C.F.A. le veren. De datum van levering was afge sproken. Toen echter bij het bureau van de Ned. Bioscoop Bond om ontheffing werd gevraagd van de bepaling, dat aan niet-leden niet mag worden ge leverd, kwamen er moeilijkheden. "Vlak voor de overeengekomen da tum, waarop de eerste voorstellingen zouden vallen, kwam het bericht van de importeur: de Bond beeft verkoop van de rechten geweigerd omdat hij In de C.F.A. een concurrent ziet. Later, toen het conflict in de open- (Van onze parlementaire redacteur) ALS MINISTER ben ik geroepen de belangen van de Nederlandse Spoorwegen te behartigen. Wanneer de heer Posthumus de beschuldiging uit, dat ik primair de bedoeling heb door mijn beleid de spoorwegen een duw te geven, hoe moet men dan denken over een minister, die bewust die belangen gaat schaden. Het is maar beier te zwijgen over deze ernstige beschuldiging. Ik heb geen andere bedoeling dan op de bres te staan voor de Nederlandse Spoorwegen, maar dan binnen het raam van mijn principiële uitgangspunt." Met deze woorden keerde zich minister Algera bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat tegen de socialistische afgevaardigde, de heer Posthumus, die in eerste termijn had ver klaard. dat de minister onder het dekmantel van een principiële overtuiging de Nederlandse Spoorwegen bij het particuliere goederen vervoer over de weg achterstelde. Minister Algera ontkende ten stelligste dat hij bewust discriminerend tegen dit semi-overheids- •>edrijf optreedt. Zijn beleid is er principieel op gericht aan de onder scheiden ondernemingsvormen een eigen plaats te geven. V De Grrefcse kapitein van de falcon" nadat hij door de „Doms Rijkers" van zijn schipdot Zondag op de Noord zee in zinkende toestand verkeerde, teas gehaald. Nadat de „Falcon" met hulp van zeven sleepboten toch veiUg binnen de pieren van IJmuiden was gebracht, is zij Dinsdagmiddag naar de Coenhaven in Amsterdam ver trokken- Daar zal de lading kolen, icaarmee het schip is bevracht, wor den gelost. De scheur in de wand, die de „Fal con" in de strijd tegen de zee heeft opgelopen, is door het leegpompen van de ruimen boven de waterspiegel gekomen. Het is nog niet bekend waar de boot gerepareerd zal worden. baarheid was gekomen, heeft het be stuur van de Ned. Bioscoop Bond ver klaard, dat er nog geen beslissing was genomen. Maar voor het gerecht had de importeur zich op de weigering van de Bond beroepen en er was voor de C.F.A. geen reden om dat in twijfel te trekken. Zij had immers enige jaren geleden bij een poging om het monopo lie van de bioscoop te doorbreken óók een weigering gekregen voor een ver gunning om in heel het land zelfstan dig voorstellingen te kunnen houden. Ook toen was het motief: geen con currentie voor de bestaande bioscoop en voorts: als het Christelijk volksdeel films zien wil, dan gaat het maar naar de bioscoop. De besloten belangengemeenschap van het bioscoop-bedrijf mocht in geen enkel oozicht worden doorbroken. Wij zijn de baas op filmgebied en we zullen zorgen het te blijven. Instellingen, die de film als cultuur goed willen zien en niet als koopwaar, moeten buiten de deur worden gewerkt of in elk geval klem gehouden. Veel buigingen voor de kcikebjke wereld, wanneer deze bereid is met of zonder Luther de ofliciele bioscoop binnen te gaan, maar tegelijkertijd een volstrekte weigering om het recht te erkennen naast deze bioscoop ook films te doen vertonen door een organisatie, die juist door haar grondslag en doelstelling ge vaarlijk voor de bioscoop zou kunnen worden. Wanneer men deze twee zaken in één verband ziet, worden ze zeer leer zaam. Voor wie nadenkt, zal het duide lijk zijn, dat het voorpostengevecht over de film eerst is begonnen. Zijn er kansen voor een Christelijke doorbraak op dit front, of is zelfs een poging daartoe bij voorbaat tot mis lukking gedoemd? Hierover in het laatste artikel. De bewindsman bestreed voorts de op vatting van de heer Posthumus, dat de grenzen tussen principe en zakelijkheid bij een Kamerlid anders liggen dan bij een minister. De bewering, dat een mi nister minder principieel en meer zakelijk moet handelen dan een Kamerlid, ver wierp minister Algera. Een Kamerlid dat minister wordt kan wel eens tot een ander standpunt komen, otndat hij over meer gegevens beschikt dan als Kamer lid. Maar dat hoeft aan zijn principe niets af te doen. Minister Algera had altijd gemeend, dat ook een Kamerlid zo moet spreken, dat hij bereid is zijn standpunt als minister te verwezenlijken, tenzij zich overwegende bezwaren voordoen. Men mag mij. aldus de bewindsman, niet ver wijten. dat ik als minister tracht te ver wezenlijken wat ik als Kamerlid altijd heb bepleit. Het principiële uitgangspunt van de minister is. dal het vervoer over de weg primair in handen behoort te blijven van het particuliere bedrijf en dat het over heidsbedrijf daarbij aanvullend optreedt Dit standpunt had hij in zijn richtlijnen voor het vervoersbeleid uitgewerkt. Het sersbureau Nieuw China, dat dc spreekbuis van communistisch China is. beweerde gisteren dat Amerika er naar streeft Nederland opgenomen te krij gen in de verdragsorganisatie voor Zuid- oosl-Azië (ZOAVO) opdat Westelijk Nieuw Guinea een aanvaïsbasis kan wor den. De mening was vervat in een hoofd artikel van het dagblad „Kwangming". Nederland, aldus het geciteerde hoofd artikel. overweegt de hulp in te roepen van de Ver. Staten, in de strijd om het behoud van zijn koloniaal gebied in Azië en de Ver. Staten het gebruik van „West- Irian" als militaire basis aan te bieden.... Ter gelegenheid ian de benoeming van dr. J. G. de Beits tot ambassadeur tan Nederland in Pakistan mei Karachi ah standplaats, lieeft Hare Excellentie de Begum Liuqtiat AH Khun, ambassadeur van Pakistan in Nederland in haar resi dentie te Den Hnug een ontvangst gehouden. De heer de Beu s is de laatste vier jaren in de rang ian gezant in Washington op de Nederlandse ambassade werkzaam geweest. Men ziet van rechts naar links dr. de Beus, mevrouw Brijen, de ambas sadeur Begum Liaquat AH fChan en minister Beijen. Frankrijk heeft, met instemming van Amerika en Engeland, verleden week reeds de Sowjet-Unie gepolst over de mogelijkheid van een oplossing voor de Oostenrijkse kwestie. Aan de Franse zaakgelastigde in Moskou is opdracht gegeven de aan dacht van de Sowjet-regering ie vesti gen op de redevoering van premier Mendès-Franee voor de Ver. Naties met het oog op het daarin behandelde vraag stuk van "een Oostenrijks vredesverdrag. Een officiële woordvoerder in Parijs zei. dat de instructie niets te maken had met een eventuele vïexmogondheden- conferentie in Mei. waarover Mendès- Franee ook heeft gesproken. De Franse premier heeft indertijd in zijn rede voorgesteld, dat het Oosten rijkse verdrag ondertekend zou wor den met oen protocol, dat voorziet in de evacuatie van de Russische troepen binnen anderhalf a twee jaar. Op de Berlijnse conferentie hadden de Weste lijke mogendheden vastgehouden aan een evacuatie van de Sowjettroepen binnen 90 dagen. In navolging van de Gaulle, die Za terdag onderhandelingen met Rusland eiste voordat de Parijse overeenkom sten over de Westduitse herbewapening van kracht worden, heeft de leider van de Gaullisten in het Franse parlement voorgesteld het wetsontwerp inzake be krachtiging van de Parijse overeen komsten te wijzigen, met dien verstan de, dat deze accoorden pas over enige maanden van kracht worden. Palewski heeft later verklaard de datum van 15 April voor ogen gehad te hebben. Vóór die datum zou dan met Rusland onder handeld moeten woiden. Palewski deed ziin voorstel in de commissie van Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering, die het wets ontwerp bespreekt. De kwestie werd verwezen digen. naar de juridische deskun- De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles heeft !e verstaan gegeven, dat de Franse pre mier Pierre Mendès-Franee verder ge gaan was dan lussen de Westelijke bondgenoten overeengekomen was in zijn streven, om de Russen te interes seren voor zijn voorstel om in Mei een viermogendhedenconfeienlie te houden. Dulles zei. dal er geen algemene over eenstemming was over een datum voor een dergelijke conferentie. De Amerikaanse ambassadeur Charles Bohlen. die vandaag uit de Ver. Staten naar Moskou terugkeert, zal trachten meer informele gesprekken met Russi sche leiders te voeren dan vroeger, ten einde de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie te verbeteren. Dit heeft de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken. John Foster Dulles, giste ren tijdens zijn wekelijkse persconferentie meegedeeld. De minister vertelde dat hij volgende week in Parijs met zijn Britse en Franse collega's zal spreken over de mogelijkheid volgend voorjaar een conferentie van de Westelijke Grote Drie en Rusland op hoog niveau te beleggen. Volgende week heeft in Parijs een Navo-bijeenkomst plaats, waarbij ook Mendès-Franee en Eden tegenwoordig zullen zijn. Dulles verklaarde dat de strijd tegen het internationale communisme van het militaire naar het economische vlak verschoven is, nu de angst voor een gewapend conflict iets is afgenomen. Hij deelde mee, dat een algemeen program voor Amerikaanse economische en tech nische bijstand aan de onvoldoend ont wikkelde landen van Azië. Zuia-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika waarschijn lijk aan het Congres zal worden voor gelegd zodra het in Januari weer bijeen komt. Omstreeks half vijf gistermiddag had op de Amersfoortse weg tussen Oud en Nieuw Millingen een verkeersongeval plaats dat het leven heeft gekost aan de 46-jarige P. Koopmans ut Bussum. K. reed met zijn bestelauto tegen een boom, waardoor hij zijn nek brak en. op slag werd gedood. Op een kruispunt bij Bergum is gister morgen een personenauto bestuurd door de 31-jarge vertegenwoordiger B. de Groot uit Assen geslipt en tegen een boom gebotst. Daarbij werd de heer De Groot zo ernstig gewond dat hij spoedig daarna overleed. DE nieuwe president van de Duitse Bondsdag, de protestantse CDU-er dr. Eugen Gerstenmaier heeft jongst leden Maandag sa Den Haag een uit stekende rede gehouden. Met grote klem verwierp hij de tra ditionele Duitse buitenlandse politiek, zoals die sinds Bismarck door Duits land is gevoerd. Het was de politiek van bet onge remde nationalisme, van de ongebrei delde nationale soiwereiniteitsleer. Dat zulk een politiek thans in Duits land verworpen wordt en dat de poli tiek ener gemeenscnap der staten daar voor in de plaats gesteld wordt is de vrucht van het optreden ener dhriste. lijke partij in Duitsland. Naar aanleiding van hetgeen de „Intel ligence Digest" heeft gepubliceerd over de conferentie van de Labour Party in September jl. (over deze publicatie heeft het Eerste Kamerlid Gerrctson vragen gsteld aan de minister-president) era het geen thans wordt aangehaald als mede delingen daarover van de Westduitse socialistenleider Erich Ollenhauer en de Zweedse premier dr. Tage Erlander, is dr. W .Drees gevraagd of hü na zijn ant woord op de vragen van de heer Ger- retson nog een korte toelichting kon geven. Dr. Drees was hiertoe gaarne bereid en verklaarde het volgende: „De bespre king. op 1 October jl. te Scarborough gehouden na afloop van het congres der Labour Party, was vertrouwelijk, zodat ik mij niet gerechtigd achtte zonder raadpleging der andere deelnemers posi tieve mededelingen te doen. Ik moest mij er toe bepalen te doen uitkomen, dat de voorstelling, gegeven m de „Intelligence Digest", onjuist is. Nu er verklaringen zijn van dr. Erlander en Ollenhauer is het mogelijk iets meer te zeggen. Ten onrechte wordt het voorgesteld alsof hun uitingen met de mijne in strijd zijn en de beweringen van de „Intelli gence Digest" zouden bevestigen. Het tegendeel is het geval. Dc indruk. die de ..Intelligence Digest" geeft, is alsof de bespreking ten doel had een poging om tol een nieuw overleg met Rusland te komen. Dat zou n dit verband hebben moeten beteke nen: voordat overeenstemming .was ver kregen over de verdediging "van West- Europa Verder wordt het voorgesteld alsof dr Erlander daarbij een bijzonder actieve rol had gespeeld, waarna hij naar Sir Winston Churchill zou zijn ge gaan om hem er toe te bewegen een bezoek aan Malenkow te brengen. In werkelijkheid is de internationale situatie in het algemeen besproken, maar in het bijzonder de toestand voor West- Europa, ontstaan door de verwerping der E. D. G. Natuurlijk is daarbij de ver houding tot Rusland tor sprake gekomen. Dr. Erlander verklaart echter /.elf terecht, in tegenstelling tot dc „Intelli gence Digest", dat hjj hïerby geen ptieve rol speelde. Dat is volkomen verklaarbaar, omdat Zweden noch tot de Navo behoort, noch ook tot de zeven Europese landen, die in de week. waarin 1 October viel. juist overleg pleegden omtrent de vorming van de Westeuropese unie. Zweden stond dus niet voor de nood zakelijkheid van een beslissing. Duits- werd", voegde hij hieraan toe. land. Frankrijk. Groot-B'rittannië en Ne derland wel. Waar als vaststaand mocht worden aangenomen, dat Groot-Brittan- nië en Nederland in elk geval bereid zouden zijn aan de vorming van een Westeuropese unie deel te nemen, was het hoofdthema van de bespreking de vraag welke de houding zou zijn van de Duitse en de Franse socialistische par tijen (met de Franse vertegenwoordigers, die door een misverstand niet bij deze bespreking waren maar wel het congres hadden bijgewoond, hebben Attlee en ik nog nader afzonderlijk overleg gepleegd). De verklaring, thans door Ollenhauer gegeven, bevestigt dat Attlee en ik voor de aanvaarding hebben gepleit en dat ik in het bijzonder heb betoogd, dat voor een nieuwe benadering van Rusland moest worden afgewacht welke resul taten dc Londense conferentie over de Westduitse bewapening zou opleveren. Dit staat wel ver af van de suggestie als zouden op grond van de gehouden bespreking stappen zijn gedaan als in de „Intelligence Digest" gesuggereerd. De Westduitse socialistische partij heeft vandaag, evenals dr. Drees. ont kend. dat de leiders van dc Europese socialistische partijen een nieuwe be nadering van Moskou besproken heb ben. tudens het jaarlijks congres van de Britse Labour Partij, dat in Octo ber van dit jaar in Scarborough plaats vond. Erich Ollenhauer. voorzitter van de Duitse socialistische partij, heeft deze conferentie bijgewoond De Zweedse minister-president Tago Erlander heeft volgens ..Dagons Nyheler" een bericht bevestigd volgens hetwelk hij en andere socialistenleiders de „mogelijk heid van een nieuwe loenadering" lol Moskou besproken hebben tijdens hel congres van de Britse Labourpartij. dal in October le Scarborough gehouden is. „Het is juist, dat ik de mogelijkheden van een nieuwe toenadering tot dc Sow- jet-Ume besproken heb met de Britse Labourleider Clement Attlee. de West duitse socialistenleider Erich Ollenhauer. de Nederlander Drees en de Oos tenrijker Schaerf", heeft Erlander ver klaard in een interview met het Stock- holmse dagblad „Dagens Nyheter". „Deze besprekingen werden vermeld in het officiële communiquée dat op de laatste dag van de conferentie uitgegeven De Minister van Economische Zaken, de minister Van Landbouw; Visserij en Voedselvoorziening en de staatssecreta ris van Economische Zaken hebben de Tweede Kamer de in uitzicht gestelde nota doen toekomen inzake de verniet! ging van de verordening broodprijzen 1942. Teneinde een inzicht te geven in de overwegingen, welke hebben geleid tot opheffing van de minimumprijzen voor brood, dient allereerst aandacht te wor den gevraagd voor het prijsbeleid in het algemeen, dat in de huidige omstandig heden moet worden gevoerd," aldus de nota. Wij verkeren thans in een periode van hoogconjunctuur, waarin de prijzen als gevolg van de verhouding tussen vraag en aanbod (beide als totaliteit gezien) een zekere neiging tot stijging vertonen. Deze neiging tot prijsstijging wordt op dit ogenblik zeker niet ver zwakt door de verruiming van de koop kracht op de binnenlandse markt ais gevolg van de jongste loonsverhogingen. In een dergelijke situatie bestaat groot gevaar voor het tot stand komen van onnodige prijsverhogingen, respectieve lijk verstarring van het prijsniveau, waardoor prijsverlaging wordt belem merd. Deze verstarring en prysverho ging, waartoe de neiging individueel reeds bestaat, worden vaak geëffectu eerd door middel van collectieve maat regelen, hetzij door onderlinge overeen komsten, dwingende voorschriften van kartelorganisaties of in de vorm van adviezen van bedrijfsorganisaties. Een en ander frusteert het streven van de regering tot verhoging van het reële loon, schaadt onze industriële expansie en verzwakt uiteindelijk de internatio nale concurrentiepositie van ons land. Onnodige verstarringen ten aanzien van de prijsvorming moeten daarom tot elke prijs worden vermeden. !fcU„ Het 400 ton metende Nederlandse motorschip „Westward Ho", dat sinds 29 November vermist wordt, zou volgens nieuwe aanwijzingen ter hoogte van Drigg gezonken kunnen zijn. Drigg ligt aan de Ierse zee, tegenover het eiland Man. Er zijn Dinsdag luiken, deuren van hutten, een loopplank, een boothaak en een roeiriem aan het strand gevonden, die naar men gelooft, van het schip afkomstig zijn. Men heeft dit echter niet met zekerheid vast kunnen stellen. Ondanks alles koestert men in scheepvaartkringen echter nog steeds hoop dat de kustvaarder ergens in een klein haventje op heter weer ligt te wachten en dat een defect aan de radio- en telefooninstallatie het door geven van berichten verhindert. Doch deze vage hoop wordt over stemd door de gedachte, dat met de mogelijkheid van een scheepsramp érnstig rekening moet worden gehou den. Het is gebruikelijk dat de kapi- Miliiairen van ree-, land- en lucht macht mogen met ingang van 1 Januari a.s. niet meer „liften" aldus een de zer dagen verschijnende land- en lucht machlorder en circulaire zeemacht. In een brief aan aile militaire gezag hebbers ontvangers van de land- en en luchtmaehtorders heeft de mi nister van Oorlog voor land- en lucht macht o.m. de volgende toelichting ge- ,even op de noodzaak tot het opleggen van het hftverbod: „Het ernstige tekort aan openbare vervoermidde($v in de eerste jaren na de bevrijcjjftg; fieeft de gewoonte van het liften hfl^iet leven geroepen. Het herstel van hel openbare vervoer heeft dit verschijnsel sterk doen terug lopen en van karakter doen veranderen. Was het aanvankelijk een middel om reisgelegenheid te scheppen waar deze ontbrak thans is het een methode om gratis te reizen. Bovendien heeft het gebruik zich in hoofdzaak verplaatst naar een bepaalde bevolkingsgroep: de militairen. Thans volgen aanzienlijk grotere aan tallen militairen een langdurige oplei- HK.H. Prinses Beatrix zal Zaterdag 15 Januari 1955 op het terrein van de Nederlandse Dok en Seheepsbouwmij, te Amsterdam de tewaterlating verrich ten van de turbinetanker „Vasum". Deze tanker van 31.000 ton draagvermo gen werd gebouwd in opdracht van de N.V. Petroleummij. „La Corona" te Den Haag. ding hier te Jande en zijn voor hen voorzieningen getroffen en regelingen van kracht, welke hun behoefte aan gratis vervoer met groter doen zijn dan die van talrijke andere Nederlanders. De omstandigheden, waaronder bui ten de diensturen de vrije tijd in of nabij kazernes en vliegbases zinvol kan worden doorgebracht, zijn aanzienlijk verbeterd etc. Zou men dus verwachten, dat de be hoefte a3n liften thans beperkt is tot enkele individuele gevallen, in werke lijkheid dreigt met zozeer het liften zelf als wel het in massa door militai ren vragen om een lift een plaag en gevaar voor het autoverkeer te wor den: mij bereiken de laatste tijd hier omtrent ernstige klachten, aldus de mi nister in de toelichting. Het verschijnsel dat m en om garni zoensplaatsen grote groepen militairen op onordelijke en opdringerige wijze de deelnemers aan het motorverkeer lastig vallen met het duidelijke oogmerk om van hen te profiteren, kan niet gehand haafd worden. Terwijl in de garnizoe- nen het militaire week-end-verkeer, voorzover dat betalend of voor rijks rekening geschiedt ordelijk en waardig geregeld is, dreigt het vragen om een lift op vele plaatsen tot een onwaardige, hinderlijke en somtijds gevaarlijke wan orde te ontaarden of is daarin reeds ontaard. Ik acht mij dan ook verplicht daartegen maatregelen te treffen. Daarom heb ik besloten, geheel in overeenstemming met het door de in specteur-generaal gegeven advies, met ingang van 1 Januari 1955 het aan de openbare weg door militairen, door woord of gebaar, verzoeken om een lift te verbieden." tein van een schip onmiddellijk kennis geeft van eventueel verlies van een reddingboot of een boei. Als de „West ward Ho" werkelijk in een of andere haven ligt, dan moest dit bericht allang doorgekomen zijn. Mocht het schip inderdaad vergaan zijn, zo vernemen wij in rederskringen, dan is het waarschijnlijk dat de „West ward Ho" vrij spoedig na het verlaten van Millom in moeilijkheden is ge raakt. Het is mogelijk dat de lading piekijzer door de zware zeegang is gaan werken, ten gevolge waarvan het schip is gekapseisd. Wanneer dit het geval zou zijn, moet men vrezen, dat de „Westward Ho" het tweede kleine Nederlandse vrachtschip is, dat in twee weken tijds met man en muis is vergaan voor de Engelse kust. Mevr. Boudewijn-Stevens, de echt genote van de eigenaar van de „West ward Ho" deelde Dinsdag echter mede nog steeds hoop te hebben. Mevr. Bouddtvijn, die in Covves op het eiland Wight woont, vertelde dat haar man de gewoonte had wanneer hij op zee was af en toe radioteiefo- nisch met haar te spreken. Deze keer, had zij niets van hem gehoord. Het laatste telefoongesprek voerde haar man met haar op 28 November uit Millom, een dag voor zijn vertrek uit die kleine haven aan de Westkust van Engeland. Mevr. Boudewijn ontmoette 'naar echtgenoot, die afkomstig is uit Hoog kerk bij Groningen, vlak na het begin van de tweede wereldoorlog.- De heer Boudewijn was er toen in geslaagd te ontkomen uit bezet Nederland met zijn 250-tons scheepje „Despatch". Hij ves tigde zich in Cowes op het eiland Wight en werkte gedurende de oorlog voor het ministerie van Oorlog, Veldmaarschalk Piboei Songgram. de minister-president van Thailand (Sïatn), heeft verklaard, dat zijn land bereid is geweld te gebruiken om ongeveer 50.000 Vietnamese vluchtelingen uit Noord-Oost Thailand te verwijderen. Premier Songgram is van mening, dat de vluchtelingen „een bruggenhoofd voor communistische infiltratie" vormen. Daar Thailand geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt met het communissche Noord- Vietnam, zouden zij eerst naar Zuid-Viet- nam moeten gaan. De mecsten verkozen evenwel het Noorden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1