Wat te doen? Snellere ontwikkeiing Nw.-Guinea gevraagd „Niet als een kasplantje behandelen" Dreigende gevaren in Bondsraad afgewend Woningnood duurt nóg tien Geen werkloosheid bouwbedrijf voor duur van een generatie Italiaans schip liep in de Waterweg aan de grond Nederlands kolenschip voor de Franse kust vergaan Geheimzinnig kokertje - met radio-actieve stof? - gevonden MIN. KERNKAMFS BELEID IN DE KAMER Regering antwoordt met dooddoeners V.S. zullen geen partij kiezen Zweeds koningspaar naar Nederland? GEEN BEKRACHTIGING NODIG VOOR PARIJSE ACCOORDEN Waarom niet? Minstens vijf personen verdronken Opstand in Tunis geëindigd Raadsel in Utrecht Mist en gladheid zijn gevaarlijk PONDERDAG 9 DECEMBER 1954 Nieuwe stafchef in Zuid-Vietnam Nw.-Guinea in Algemene Vergadering V.N. Kimi gestikt in hoep kaf SOMBERE VOORSPELLING VAN MINISTER WITTE: TWAALFDE JAARGANG No. 2948 Weerbericht Kwestie Am. vliegers op V.N.-agenda Vijftien jaar wegens moord op echtgenoot TH Vannacht ook weer vlolgetrokken V.N. over Zuidafrikaansc rassenpolitiek Adenauer ziek Benelux-conferentie te Brussel Hatoyama premier «es4*£ ggg. 3, 1« SNEL TEMPO F. H. v. d. Weieringt Diem gaat eigen gang NIEUW-GUINEA V. .J Botterdam Witte de With straat 80 Telef, 115700 (4 M 3' 1 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 %.<7raverckaee: Huygcnsnlein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendicnst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per -week. 2.26 per maand, f 8.75 p«r kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagelijks Twum- Directie: O. A. KEUNING en Sir. K. VAN HOUTEN EEN ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel De feitelijke monopolie-positie van de Ned. Bioscoop Bond heeft twéé iwakke schakels: 1. zij berust op de verkeerde voor onderstelling, dat de film alleen maar koopwaar is, waarvan dg handel moet worden beschermd. 8, die monopoliepositie houdt by de grens van Nederland op. De film is een cultuurgoed. Daarom kan naar ons gevoelen de overheid op den duur i et gedogen, dat een kar tel-overeenkomst wordt gehandhaafd, waarbij dit cultuurgoed vrijwel met uilsluiting van culturele organisaties wordt voorbehouden aan het gesloten handelseircuit van kooplieden, die feitelijk (niet formeel) beslissen, wel ke films in openbare voorstellingen zullen worden gedraaid. Het auteursrecht van de filmprodu cent moet worden beschermd, Een importeur moet aan dit auteurs recht zijn tol betalen. Maar daarnaast moet er vrijheid tljn om met erkenning van dat recht eveneens door betaling van importeurs en Nederlandse producen ten films te betrekken, zonder dat dit gebonden wordt aan het lidmaatschap van een organisatie, die een kartel-po sitie heeft gecreëerd. Dit is van betekenis voor de ont wikkeling van de film als cultuurgoed: het is ook van betekenis voor een ge zonde concurrentie. Naast de bioscoop moet er gelegen heid zijn om films te zien, in het openbaar en tegen betaling van de prijs, die de producent en importeur aan hun trek doen komen, maar ove rigens de mogelijkheid tot mededin-1 ging openhoudt. In het verleden was de film door haar brandbaarheid sterk gebonden gan bepaalde gebouwen. Nu alle films op onbrandbaar materiaal wor den uitgebracht, zijn er voor de film veel meer mogelijkheden gekomen. Uiteraard moeten overheidsbepalin-j gen voor iedereen gelijkelijk geldenj Ook de films die buiten de bioscoop worden vertoond, moeten dan ook san de keuringsvoorschriften voldoes en men zal er ook de belasting voor moeten betalen volgens vaste tarie- ven. De overheid kan nuttig werk doen voor de geestelijke volksgezondheid door films die een culturele strekking hebben minder swaar te belasten dan andere die uitsluitend op vermaak adjuj gericht. M Hite gebeurt dtt eek. WH achten het een voordek, dat naast da „droom-paleizen" waar toe in vele gevallen de bioscopen zijn opgeschroefd, er een mogelijkheid komt om een zelfde film te zien in eenvoudiger omgeving en tegen een la gere toegangsprijs. Ook de verplichting tot eea ntóol- mum aantal voorstellingen moet ver vallen. De omstandigheid, dat de Bioscoop Bond het land in „invloed sferen" van reizende bioscopen ver deelt en, omdat deze bond via zijn leden-importeurs tevens de meerder heid der films in handen heeft, het practlsch aan deze exploitanten moge lijk maakt voorstellingen door anderen te verbieden, Is de cultuur onwaar dig. Indien deze exploitanten klagen, dat zij moeilijk hun boterham kunnen verdienen, komt dat omdat zij met name op het platteland als vreemde elementen op de bevolking zijn losge laten, de taal van het dorp niet spre ken, de levensgewoonten daarvan niet aanvoelen en dus oök geen vertrou wen krijgen. De binnenkomst van een reizende bioscoop in de dorpsgemeenschap wordt als een gevaar beschouwd en hng niet altijd ten onrechte. Men spreekt wel ovar de unieke or ganisatie van de Ned. Bioscoop Bond •n vergeleken met het buitenland is deze ook uniek. Dat heeft voor de bioscoop-exploi tanten voordelen en voor de overheid ia het gemakkelijk, maar met één adres te maken te hebben. Maar de schaduwzijden zijn er ook: onvrijheid •n uitbanning van een gezond coneur- rcntle-element. De directe invloedssfeer van de Bioscoop Bond houdt bij de gren zen op. Indirect mogen de importeurs leden van deze bond door hun tegen woordige machtspositie nog druk kun nen uitoefenen, beslissend is dit niet. Wanneer zich naast de bioscoop een enigszins betekenend afzetgebied voor filmvertoningen ontwikkelt, kan dit tot gevolg hebben, dat de producen ten in het buitenland (en daar zijn we In Nederland toch in hoofdzaak op aangewezen) hiermede rekening gaan houden. Het is ten zeerste te hopen, dat dit ook een afzetgebied zal betekenen voor goede films. Hierin zal het eigen initiatief van de bevolking een belangrijke rol moe- ton spelen. Dit is ook het punt, waarop refor matorische Christenen zich hebben af te vragen, of er geen taak voor hen is weggelegd, en boe deze het best kan worden vervuld. Kan met voorlichting over in de bioscoop te vertonen films alleen wor den volstaan? De Rooms-Katholieken die overi- png hier en daar belangrijke invloed hebben in het filmbedrijf hebban (Van onze parlementaire redacteur) NIEUW-GUINEA is het lan-d voor de bulldozer, die opruimt en raseert om ruimte te maken voor een nieuw bouwwerk. Nieuw- Guinea is geen land voor de hovenier of tuinier met hark en schof fel. Er zijn vrijwel geen sociale grondslagen, welke volgens morele maatstaven mogen blijven bestaan. Het is een land met noncultuur." Deze opmerkingen werden gisteravond gemaakt door de KVP-er mr. De Graaf bij de behandeling van de begroting van Overzeese Rijks delen en de bewindsregeling Nieuw-Guinea. De heer De Graaf hield een pleidooi voor het zenden om de twee jaar van een Nederlandse parlementaire missie naar Nieuw-Guinea. Scherp cri- tiseerde hij het sterk afwijzende antwoord dat minister Kernkamp Sn de Memorie van Antwoord had gegeven op de opmerking in het voorlopig verslag, dat de Nederlandse ambtenaren in Nieuw-Guinea niet bezield zijn van een democratische geest en onvoldoende contact zoeken met de be volking. De KVP-woordvoerder wees er op, dat hij in de Memorie van Antwoord niet de visie van de minister had kunnen ont dekken op de essentiële vraagstukken van Nieuw-Guinea. De vraag is, of het lang- zaam-aan-beleid wel het juiste is. Nieuw-Guinea moet niet als een kas plantje worden behandeld. Het is het land voor de bulldozer. Wij zijn geneigd ie putten uit onze eeuwenoude ervaring op het terrein van. de bestuursvoering in Indonesië. Wij moeten ons losmaken van vele begrippen, die als molenstenen op ons drukken, zoals eerbied voor het adat- recht en de onaantastbaarheid van het recht op de grond. De absoluutheid, van de culturele en sociale nood van de bevolking moet ons aansporen tot fors aanpakken. Gezien de politieke hetze rondom Nieuw-Guinea moeten wij in snel tempo de bevolking rijpmaken voor staatkundige zelfbeschik king. Na gewezen te hebben op de erbarme lijke sociale toestanden en de noodzaak de primitieve arbeider' op te vangen "in een nieuwe gemeenschap (niet de pri mitieve dorpsgemeenschappen in stand houden) wees de katholieke woordvoer der er op, dat in verband met de dunne bezetting van het land met Inheemsen het arbeidspotentieel ook van elders zal moeten komen. Indien echter Nieuw- Guinea zou blijken geen economische mo gelijkheden te hebben, dan houdt alles op. Daarvan moet men echter uitgaan, want anders zal dit gebied nooit wel vaart deelachtig worden. Zie verder pagina S „Wij willen meer dan een ethische poii tiek, nl. het rijp maken voor het zelfbe schikkingsrecht en een doelbewuste in schakeling van de autochtone bevolking". Daarom was de heer De Graaf veronrust door het afwijzende antwoord van de minister. De Vietnamese eerste-minister. Ngo Dinh Diem, heeft thans generaal Le Van Ty benoemd tot stafchef van het leger, als opvolger van generaal Ngu-jen Van Hinb, die onlangs naar aandeieüng van een geschil met da regering werd ont slagen. De nieuwe stafehaf heeft de be noeming aanvaard. De 7-jarige kroonprins van Zweden Carl Gustaaf is in de herfst begonnen te zwemmen. Hij houdt het nu al 25 m vol. Zijn moeder speldde hem en zijn klasgenootjes die ook al zo ver zijn het speldje op, dat duizenden Zweedse jongens dragen die 25 m kunnen zwemmen. Welingelichte woordvoerders in Washing ton hebben Dinsdag verklaard, dat er op het ogenblik ondanks de herhaalde Ne derlandse pogingen om steun van de Ver enigde Staten te krijgen er geen kans is, dat de V.S. partij Jtiezen in het Neder lands-Indonesische geschil over Westelijk Nieuw-Guinea. De laatste Nederlandse stap over dit onderwerp kwam verleden week in de vorm van een informeel onderhoud van de Nederlandse ambassadeur met amb l tenoren van het departement van Buiten" landse Zaken. Dr. Van Royen zou op nieuw betoogd hebben, dat de Verenigde Staten in hun eigen belang voorstan ders behoorden te zijn van een bestuur van het omstreden gebied door zo een beproefde bondgenoot als Nederland. De Algemene Vergadering der Ver enigde Naties zal zich. na afhandeling van het vraagstuk van de in Communis tisch China gevangen gehouden Ameri kaanse vliegers, met Nederiands-Nieuw- Guinea bezig houden. Volgens een bericht in „Svenska Dag- bladet" van gisteren zullen koning Gus- taf Adolf en. koningin Louise van Zwe den omstreeks bet einde van April 1955 een officieel bezoek aan Nederland bren gen. Een zegsman van het Zweedse hof ■wilde* zich desgevraagd niet uitlaten over de juistheid van het in het be richt genoemde tijdstip. (Van onze correspondent) Het 5-jarig zoontje van de landbouwer L. H. Buiztnga te Hoogkerk is gestikt in een hoop kaf, die op het erf van de boerderij lag. Tijdens het dorsen was het kind op een stapel stropakken ge klommen, die de kafhoop omheinde. Het is er aan de binnenkant afgevallen en onder het kaf terechtgekomen. De Westduitse Eerste Kamer, de Bondsraad, .zal volgens welingelichte politieke kringen te Bonn deze week nog bekend maken, dat zijn bekrach tiging van de Parijse accoorden en de Saar-overeenkomst overbodig is. De Bondsraad zou. volgens deze bronnen, besluiten, dat alleen het verdrag, dat de teruggave van de Duitse souverei- niteit regelt, de goedkeuring van de Bondsraad nodig heeft alvorens het kan worden bekrachtigd. Deze verwachte beslissing van de Bondsraad zal de vooruitzichten voor een Duitse bekrachtiging van de Parijse accoorden aanmerkelijk gunstiger maken, vooral wat betreft de omstreden Saar- overeenkomst. Verwerping van deze overeenkomsten door de Bondsraad leek helemaal niet onmogelijk, vooral niet sinds de twee derden meerderheid voor Adenauer in de Bondsraad verloren scheen te zullen gaan als gevolg van de dreigende uit sluiting van de CDU bij de vorming van een regeringscoalitie in Beieren. (Van ome parlementaire redacteur) Minister Witte heeft gistermiddag in de Tweede Kamer bi de verdediging van de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting verklaard, dat, de woning nood groter is dan aanvankelijk werd berekend. Thans stelde de bewindsman de termijn waarop de woningnood zou zijn opgeheven op 1964. By een goede regerlngspoJitick ten aanzien van de woningbouw behoeft zeker voor de dunr van een generatie niet voor werkloosheid in het bouwbedrijf te worden gevreesd, want er is daarnaast nog een enorme hoeveelheid taken te vervullen: krotoprui ming, binnenstadsreconstructie, bevolkingsgroei, fabrieken, scholen, ziekenhuizen en kerken. Gepoogd moet worden het bouwprogramma op te voeren. De minister heeft echter niet de illusie reeds volgend jaar het huidige woningbouwprogram van 65.000 woningen per jaar te kunnen verhogen tot 70.000 per jaar. bij de kleine. Toch was de bewindsman bereid te overwegen of geen evenredig hogere subsidie aan grotere woningen kan worden gegeven. De moeilijkheden en bezwaren zijn hier echter zeer groot: 20 pet verhoging van het subsidie zou gedurende 50 jaar 2 millioen gulden per jaar meerkosten, voor de premiewoning- bouw zou dit op ƒ20 millioen komen. K;j Zie verder pagina 4 De bewindsman wees erop, dat het maken van prognoses een riskant be drijf is. Men heeft hier te maken met wisselende factoren, zoals het aantal ge boorten, huwelijken en het sterftecijfer. Zo zijn sedert 1S50 meer vrouwen ge trouwd en trouwen zij op jongere leef tijd dan voorheen. Een jaar verlaging van de huwelijksleeftijd over de gehele linie vraagt in een jaar 80.000 woningen meer. „Dit soort natuurverschijnselen kun je niet voorzien." Met de verbetering van het woonpeil gaat het de goede kant op, zo vertelde de minister. De na-oorlogse woningen zijn niet slecht. Hier en daar zijn deze zelfs uitstekend. De subsidiëring van de woningbouw stijgt naar rato van de stij ging van de omvang van de woningen. Voor woningen met twee bedden op zand-; grond is er een subsidie van 1950, voor woningen met 13 bedden op palen is er een subsidie van 7800. Hij wees dan ook het verwijt van de heren Sta pelkamp (AR) en Andriessen (KVP) af, dat de grote woning achter gesteld wordt Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. BUIEN. Wisselende bewolking met nu en dan buien. Krach tige tot matige Zuidwestelijke wind. Iets lagere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT P) E Nederlanders zijn een volk, van D ouds bekend met de zee en haar gevaren. Een toast, die ons gemakkelijk in het gehoor ligt. Maar wat hebben wij, die geregeld met beide benen op de vastegrond staan, er eigenlijk voor weet van? Laten we maar eerlijk zeggen: niets. Een enkele keer worden we er ech ter met de neus opgedrukt. Zo bijvoorbeeld bij de hulpverlening aan het Panamese vrachtschip „Fal con", waarbij dezer dagen 27 leden van de bemanning door de IJmuidense trawler „Klaas Wijker" werden gered. Een staal van moed en verantwoor delijkheidsbesef, dat respect afdwingt. Des te schrijnender is het, dat hulp uitbleef voor de Nederlandse kust vaarder „Carpo". Het is nog niet volkomen duidelijk geworden of en in hoeverre hier van aalatigheid sprake is. Een onderzoek daarnaar door be voegde autoriteiten zal hier alleen het nfcwoord op kunnen geven. De Algemene Vergadering der Verenlg- deNaties heeft gisteren ondanks Russi sche bezwaren besloten, te beraadslagen over de zaak van de Amerikaanse vlie gers, die in Communistisch China wegens spionnage tot langdurige gevangenisstraf fen veroordeeld zyn. Het besluit om de zaak op de agenda van de vergadering te plaatsen werd met 48 tegen vijf stemmen bij vier onthou dingen. genomen, nadat de Rus Jacob Malik met bijvai van Polen en Tsjecho- slowakije de vliegers voor spionnen had uitgemaakt en de juridische bevoegdheid van de Verenigde Naties in deze zaak had betwist. Verder besloten de gedelegeerden de kwestie direct in de vergadering zelf te bespreken in plaats van haar naar de politieke commissie te verwijzen. Zij kwam overeen het debat onmiddel lijk te beginnen zonder de gebruikelijke zeven dagen af te wachten. Dit besluit werd met 44 tegen vijf stemmen bij acht onthoudingen genomen. De Groninger Rechtbank heeft van ochtend de 53-jarige mevrouw J. van V.B. uit Warffum veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf met aftrek. Veertien dagen geleden heeft zij te recht gestaan, beschuldigd van moord op haar tweede echtgenoot, de 49-jarige landarbeider P. van der V. Zij heeft hem ni. een beker met een oplossing van Parjjs groen, een zeer vergiftige verbinding, welke koper-arsenicum be vat, toegediend, toen hij ziek te bed lag. Deze moord geschiedde acht jaar ge leden, doch is pas deze zomer ontdekt. Een jaar later is zij getrouwd met een man, wiens kinderen door middel van de voogdijraad in haar huis waren ge plaatst. De officier van Justitie achtte moord bewezen en eiste destijds twintig jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte moord eveneens bewezen. In de over wegingen werd rekening gehouden met het gruwelijk karakter van het feit en met de omstandigheden en de persoon van de verdachte. Ook werd in aanmer king genomen, dat de moord reeds acht jaar geleden is gepleegd. Ir. Witte (Van oen onzer verslaggevers) Het ruim 7100 ion metende Italiaanse m.s. „Italcielo" is gisteravond bij het uitvaren op de Noorderwal van de Nieuwe Waterweg gelopen. Vlak achter de Sunlight-zeepfabrieken in Vlaardin- gen raakte het schip met de achtersteven de stenen glooiing en mede door de sterke stroming het was afgaand tij zat het spoedig muurvast. De kapi tein vroeg onmiddellijk sleepbooiassis- tentie en het duurde dan ook niet lang of de „Ebro", één van de sterke zee slepers van L. Smit Co's Internatio nale Sleepdienst, was ter plaatse om te trachten het schip vlot te trekken. De pogingen moesten echter worden uitgesteld tot na middernacht, omdat de lage waterstand het voor de zeesleper onmogelijk maakte vlak onder de wal te komen. Het schip lag niet bepaald in de vaar route. doch de passerende scheepvaart moest toch de grootste voorzichtigheid betrachten, te meer, daar het schip juist tegenover de uitgang van de Tweede Petroleumhaven was vastge lopen. Omstreeks half twaalf kwamen enige kleinere sleepboten van de havendienst van Smit de „Ebro" assisteren. Da trot ser, werden vastgemaakt en het wachten bleef alleen nog op hoger water. Even na middernacht begonnen de eerste pogingen. Deze faalden, doch een uur later, het was enkele minuten over één. zagen de slepers hun werk met succes bekroond. Het achterschip van de „Italcielo" kwam in beweging en het duurde toen niet lang meer of het Ita liaanse schip was weer op weg naar Rotterdam. Hier zou worden onderzocht in hoeverre het schip schade had opge lopen van de stranding op de Noorder wal. De speciale politieke commissie van de Ver. Naties heeft gisteren het algemene debat over de zgn. apartheidspolitiek in de Zuidafrikaanse Unie besloten en het voorstel van twintig landen aangenomen waarin bij de regering van Zuid-Afrika er op wordt aangedrongen haar houding te herzien gedachtig aan de belofte van alle leden om de mensen-rechten te eer biedigen en geen rassendiscriminatie toe te passen. Nederland heeft aan dit debat geen deel genomen en tegen de resolutie ge stemd. De Nederlandse afgevaardigde, dr. Patijn, zette gisteren in een toelich ting uiteen, dat er naar het oordeel van Nederland teveel twijfel bestond aan de rechtmatigheid en de wenselijkheid van des* discussies. De zee voor de Franse kust heeft in de nacht van Dinsdag op Woensdag we derom haar tol geëist, toen een Neder lands kolenschip is vergaan, waardoor ten minste vijf personen de dood in de golven hebben gevonden. Het schip de ..Ariel" was Zaterdag met een lading kolen uit de Engelse haven Cardiff vertrokken op weg naar Bordeaux. Voor de Franse kust ter hoog te van les Sables d'Olonne, een Rust plaatsje ongeveer 200 km. ten Noorden van de plaats van bestemming kwam het schip in moeilijkheden, toen tijdens een ruwe zee grote golven over het dek sloegen. Voordat de „Ariel" echter in de golven ten onder ging, kon de be manning de reddingsloep uitzetten en zich daarin begeven. Op weg naar de kust is de sloep echter omgeslagen. Slechts aan drie personen is het gelukt de vaste wa! te bereiken. Deze zijn in het ziekenhuis van les Sable sd'OÏonne opgenomen. De ..Ariel" meet 389 ton en werd in 1951 bij Van der IVerff's scheepsbouw in Wester'broek gebouwd. Het schip was eigendom van de N.V. Kustvaart Unie te Groningen, doch verhuurd aan de firma Erhardt en Dekkers te Rotterdam. Kapitein van de „Ariel" was de heer K Tuil uit Delfzijl. De kapitein van de ..Ariel" en de eerste en tweede machinist zijn er in geslaagd de vaste wal te bereiken. Het zijn respectievelijk de heren G. K. Tuil uit Delfzijl, H. Rijks uit Groningen cn K. Akkerman uit Groningen. Zij zijn in het ziekenhuis van Les Sables d'Olonne opgenomen. De omgekomenen zijn de 33-jarige stuurman J. Gerding uit Haren bij Gro ningen, de 22-jarige kok J. C. Kramer uit Exloo (Dr.). de 13-jarige matroos onder de gage R. Scheffer uit Bergum (Fr.), de 16-jarige lichtmatroos E. Bolt uit Siddeburen en de eveneens 16-jarige lichtmatroos F. Bruggeanan uit Appinge- dam. Er was geen vrouw aan boord, zo als aanvankelijk werd verondersteld. De „Ariel" is al eens eerder gezonken. Tijdens zijn eerste reis veertien dagen na de proefvaart voer het schip in November 1951 op een rots nabij de Alandseilanden. Het zonk en werd in het voorjaar van 1952 gelicht en in Ne derland gerevideerd. In het najaar van 1952 kwam het schip weer in de vaart. De naam werd toen veranderd van „Uni-T" in Ariel". In het voorjaar van 19d4 verkeerde de „Ariel" in moeilijk heden bij het Bo-rnerif. De Franse resident-generaal in het protectoraat Tullis, Boyer de la Tour, is gisteren naar Parijs gevlogen om pre mier Mendês-Franee het verheugende nieuws te brengen, dat de opstand van de Fellaghas is geëindigd. In minder dan een week hebben zich 1,692 terro risten van „het leger van Allah" aan de Franse en Tunesisrhe autoriteiten over gegeven. De Westduitse kanselier Konrad Ade nauer heeft kou gevat. Op last van de dokter moet hij bin nenshuis blijven. Adenauer is 78. Morgen zou hij een rede houden in de Bundesrat bij het begin van de debat ten over de Parijse verdragen. Volgens de persdienst zal de kanse lier waarschijnlijk voldoende hersteld zijn om de rede uit te spreken. Omstreeks kwart over zeven gister morgen heeft mevrouw C. 51, Gerritzen ia dc Adelaarstraat te Utrecht een klein kokertje gevonden. Op het kokertje was een etiket met het opschrift „radio actief, levensgevaarlijk" geplakt. Het etiket was ondanks het natte weer nog vrij droog en mevrouw Gerritzen ver onderstelde dat het nog maar juist was verloren. Thuis gekomen verzocht zij haar vijf tienjarige zoon, het kokertje naar een radiozaak te Utrecht te brengen, die toevallig ook de naam „radio-actief" draagt. De zoon veronderstelde, dat het wellicht een Sint-Nicolaaspakketje was, maar werd toch bevreesd door de waar schuwende woorden van zjjn moeder, die hem verbood het kokertje open te maken. De eigenaar van de radiozaak her- Vanochtend is te Erussei, onder voor zitterschap van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Spaak de con ferentie der Beneluxministers geopend. Op de agenda komt o.a. voor de be- p re king van de algemene economische toestand in de drie landen. Men zal eveneens van gedachten wisselen over de gemeenschappelijke houding, die dooi de Beneluxafvaardiging op de bijeen komst van de GATT zal worden aange nomen om een algemene vermindering van de douanetarieven en de geleidelij ke afschaffing der contingenteringen te verkrijgen. De ministers zullen tevens het verzoek van de OEES om de vrij making van het handelsverkeer van 87.50 op 90 proeent te brengen, onder zoeken. De minister van Openbare Wer ken Van Glabbeke zal de conferentie bijwonen in verband met het probleem der aanbestedingen. De leiders van de conservatief-socia- listische coalitie hebben vandaag defini tief besloten om Itsjiro Hatoyama tot premier van Japan te kiezen. De socialisten steunden Hatoyama op voorwaarde, dat hij eind Januari of be gin Februari het parlement zal ontbin den en in Maart algemene verkiezingen zal uitschrijven. kende het kokertje niet als zijn eigen dom en was eveneens bang voor de in houd. Hij is toen naar de politie gegaan, die op haar beurt het raadzaam vond, de inhoud wetenschappelijk te laten onderzoeken. Dit geschiedde door de directeur van het physisch laboratorium der rijksuniversiteit té Utrecht. Hier werd geconstateerd dat zich in het glasloden buisje, dat in het kokertje zat, een uitermate gevaarlijke stof be vond; uranium 238. Deze stof zendt radio-actieve stralen uit. Van de rijde der Utrechtse politie is later medegedeeld dat het kokertje ook door een tweede deskundige onderzocht is. Deze deskundige is van mening, dat al zou hier ook sprake zijn van uranium 238, dit niet levensgevaarlijk geacht mag worden. Deze deskundige betwijfelt trouwens dat hier werkelijk sprake is van een radio actieve stof en denkt aan. een Sint Nicolaasgrap. Men. zoekt naar de eigenaar van het kokertje. Het is volgens de K.NA.C. gebleken dat er nog altijd be stuurders van motorvoertuigen zijn, die onwijs genoeg zijn om geen gevolg te geven aan de noodzakelijke eis tot het ontste ken van het grote licht bij dich te mist overdag. Ondanks het feit dat de practijk heeft bewe zen, dat dit de enige manier is om. de tegenligger, zonder enige hinder overigens, te waarschu wen, Zij die dan nog met de kleine stadslampjes rijden zijn voor de tegenligger niet en dus te laat zichtbaar, hetgeen tot ongelukken kan leiden. Overigens diene men er reke ning mede te houden dat in deze tijd vooral in de ochtend- en late avonduren gladde wegen kunnen voorkomen, zodat men goed zal doen zijn rijden daar naar te regelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1