Meer waarderin voor beleid van regerni „Niet het ogenblik voor overmaat van critiek" Duitse Bondsraad vóór „Parijse accoorden' Zeeweri ng bezweek: Dublin onder water Ziekenfondsen gaan weer brillen verstrekken Vrouw op de Dïjkproblemen m TWAALFDE JAARGANG No. 2949 KAMER-DEBAT OVER JSIEUW-GUINEA Nog geen accoord over landbouw Succes voor Mendès-France VLOEDRAMP IN IERLAND Onjuiste critiek Am. legioen voor blokkade China ■0NS NIEUWE FEUILLETON tl VRIJDAG 10 DECEMBER 1954 v. Weerbericht Kwestie Am. vliegers in V.N.-vergadering Rusland waarschuwt het Westen Motie inzake subsidie Kruisverenigingen 70 D 4.GEN Z1EKENHUISVERPI.EGING VOOR REKENING VAN FONDS Onderdirecteur financiën van K.L.M. overleden BENELUX OVERLEG Benoeming in de Hoge Raad Italiaanse arbeiders voor Nederland? Rosolutie Korea aangenomen «a? TT ET nieuwe vervolgverhaal? dat wij V ditmaal aanbie den, heeft de charme van het avonturenverhaal. U'ni beleeft men, als men als ..uitkijk" boven een van Amerika's ge weldige wouden leeft? Me vrouw Beaty, een journaliste, die met haar man een uitkijk post boven het ..Salmon Natio nal Forest" in de stoat. Idaho bewoonde, vertelt er van in het boek, dat wij vandaag als feuilleton beginnen te publi ceren. Een kostelijk relaas, dat, mar wij veronderstellen, onze heers zeker boeien zal. I i onnprdam' Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 4 1.) 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 b. Zaterdags 1"18 uur: Telefoon 115700 rtravenhage: Htivgen=piein 1 Postgiro 424867 3 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114492 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<=b Telefoon 67632 sbonnementsprns 52 cent per week. 2.26 per maand. 7 r-tk oer kwr rtaa! Losse nummers 13 cent P Verschijnt dagelijks fuyUM- Directie: C. A. KEUXING en Mr, K. VAX HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagatond. IETS KOUDER. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen drong weer. In de naeht en ochtend hier en daar mist en plaatselijk liehte vorst. Merger, overdag iets kou der dan vandaag. Zwakke tot matige wind uit Zuide lijke riehtlngen. ■O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE internationale politieke ontwik keling, zoals die door het afwij- zen van een Europese Defensiege- mcenscbap en door het aanvaarden daarna van de accoorden van Parijs 2ich aan ons voordoet, wordt o.i. ge karakteriseerd door de volgende pun ten: De afwijzmg van de E.D.G. zette de gehele Atlantische en Europese sa menwerking op losse schroeven. De Westeuropese landen dreigden uit een te vallen en de samenwerking tus sen de Westeuropese en de Amerikaan se ianden dreigde te worden vernie tigd. Het eerste onmiddellijke gevolg van de afwijzing van de E.D.G. was dit dat de gemeenschappelijke defensie tegenover de Russische dreiging in ge vaar kwam te verkeren en dat des wege deze dreiging groter werd dan ooit. Door de aanvaarding van de Parij se accoorden zijn deze laatste gevol gen in belangrijke mate opgeheven. De gemeenschappelijke defensie werd op bondgenootschappelijk niveau her steld: In Atlantisch verband werd zij gered, in Europees verband werd zij opnieuw georganiseerd De nieuwe Europese organisatie i« minder bindend en minder strikt dan de E.D.G. in zoverre is zij beslist zwakker geworden. Belangrijker is echter, dat de Parij- se accoorden slechts negatief uitge vallen zijn. Zij werpen een nooddijk op tegen de communistische vloed. Doch positief, ten aanzien van het or ganiseren van Europa, in het aange ven van een nieuwe weg hoe de lan den van West-Europa moeten samen leven om de oorzaken, die geleid heb ben tot het ontstaan van twee wereld oorlogen weg te nemen, bieden de Parijse accoorden niets. De E.D.G. was een fasa in een ont wikkeling naar een Europese staten gemeenschap, die beoogde die oorza ken op te heffen. De ondergang van de E.D.G. bete kent, dat ei ir die ontwikkeling stil stand is gekomen. Het is van belang, dit goed te blij ven zien: Wij werken op het ogenblik aan een nooddijk. En wij doen niets meer. Hoe belangrijk, en voor het ogenblik overheersend belangrijk dit ook is, wij mogen niet uit het oog ver liezen, dat wij thans niets doen aan het scheppen van de grote Europese polder. In de E.D.G. hadden wij te maken met een waterstaatswerk, dat tegelij kertijd zowel de actueel dreigende vloed keerde als deel uitmaakte van de eigenlijke polderdijk. Het geval van Parijs is een noodwerk. De heer Gerstenmaier heeft terecht in Den Haag gezegd, dat de Parijse accoorden slechts een tussenstadium betekenen. Betekenen kunnen en betekenen moeten. Want als men de opbouw der Europese gemeenschap niet weer her vat, valt Europa op den duur terug in de oude tegenstellingen, die ons zo veel ellende hebben berokkend. Gers tenmaier paste dat vooral op Duitsland toe en liet ons zien hoe diep tragisch deze ontwikkeling is voor een land en een volk dat onder de leiding van Adenauer worstelt om een nieuw Duits nationaal bewustzijn, dat anders en beter is dan het oude en dat alleen be staan kan in een reële Europese sta tengemeenschap. De Fransen riskeren op het ogenblik, omdat zij naijverig elk greintje vgn hun oude souvereini- teitsopvattingen voor zich willen hand haven, de herleving van de oude Duit se souvereiriteitsopvattingen, die de ellende hebben gebracht en die de be windhebbers van vandaag in Duits land, trachten uit de wereld te krijgen en er uit te houden. Welk een jammer lijke ontwikkeling en welk een be schamende onmacht tot het goede! Dr. J. van Baal t NTTJSSEN is er op dit ogenblik ternauwernood iets beters te doen dan aan de nooddijk te werken en op betere tijden te wachten. Ternauwer nood, schrijver wij, want er is nog iels te doen. En dat is: het enige bruggenhoofd, dat wü in de zee, waaruit het land der Europese gemeenschap moet ontstaan reeds bezitten zo gaaf en goed moge lijk, te bewaren en tot ontwikkeling te brengen. Dat bruggenhoofd is de Europese Ge meenschap voor Kolen en Staal. Die E.G.K.S, is de eerste fase naar de Europese gemeenschap. Nu evenwei de verdere ontwikkeling stagneert, is het goed er op te letten, dat wij de E.G.KS.. niet gaan bederven door te proberen daar allerlei experi menten mee uit te halen, die het be staan van de E.G.K.S. in discrediet en daarmee in gevaar brengen. De E. G. K. S. moet zich op het ogenblik beperken tot de juiste uit voering van haar Statuut. Daar heeft ze politiek-economisch de handen vol aan. En er kan daar ook nog wel een en ander tot stand gebracht worden, ai zal men wel telkens stuiten op de moeilijkheid die een beperkte econo misch e integratie met zich mee brengt. Die juiste uitvoering van het Sta tuut betekent ook, dat men het con stitutionele recht der gemeenschap niet moet t «derven door allerlei ver warring en vermenging teweeg te brengen tussen de verschillende or ganen der gemeenschap, waardoor de goede parlementaire en federale ver houdingen^ worden scheef getrokken daan Statuut geweld wordt aange- De meerderheid van de Gemeen- •chappelijks Vergadering heeft dat Het Beneluxcomïté van ministers is er gisteren te Brussel niet in geslaagd over eenstemming te bereiken over een ge meenschappelijke landbouwpolitiek. De ministers hebben besloten de kwestie tjjdens een speciale conferentie in Fe bruari opnieuw ter sprake te brengen. Na afloop van de thans gehouden con ferentie verklaarden zij, met v.oldaan te zijn. De Belgische landbouwpolitiek druist op verschillende punten faiikant in tegen het Nederlandse standpunt. Ne derland is van mening dat België te vee! terug is gevallen op een speciaal land- bouwprotocol in de Benelux-overeen- komst waardoor België gemachtigd is de import van Nederlandse landbouwpro ducten stop te zetten, waDneer deze im port schadelijk is voor de Belgische eco nomie. Na de-bespreking werd een-communique verstrekt van de volgende Inhoud: Het Beneiux-comlté van ministers heeft geconstateerd, dat de economische situatie der Eenelux-Jandeo zich in gunstige rich ting ontwikkelt, evenals die van de andere Westeuropese Janden: dat de in Nederland plaatsgehad hebbende stijging der lonen en prijzen de toenadering tussen de partner- landen vergemakkelijkt; en dat de onder linge uitvoer der Beneiux-iandenzijn traditionele betekenis heef! hérkregen. Na een uiteenzetting van Baron Snoy et d'Oppuers met betrekking tot de pro blemen weike voor de Beneluxlandr rijzen ingevolge de agenda van de i mende zitting van de Raad van imnistt van de Ü.E.E.S. heeft het BenclUx-comlU- van ministers hierover van gedachten ge wisseld. Het comité van ministers heeft kennis genomen van het laatste rapport van de delegaties der Benelux-landen ter confe rentie van de algemene overeenkomst aangaande de douanetarieven en de handel. Het heeft aan een groep deskundigen opdracht gegeven, ten behoeve van ge noemde delegaties instructies op t» stel len, weike het mogelijk maken de een vormigheid 'van de standpunten der Bene- ïuxlanden gedurende de werkzaamheden van bedoelde conferentie te handhaven. Het Benelux-comité van ministers heeft besloten m Februari 1955 een speciale con ferentie te doen houden ter bestudering van de mogelijkheid tot harmonisatie van de landbouwpolitiek der Beneluxlanden. Bij K.B. is benoemd tot lid van de Hoge Raad van Adel- jhr. dr. D. P M Graswinekei te 's-Gravenhage. Aan Baron rar J. F. van Haersolte te Zeist is op zijn verzoek, met ingang van 1 December 1954, eervol ontslag verleend als lid van de Hoge Raad van Adel.,met dankbetuiging voor de goede diensten door hem als zodanig bewezen. (Van onze parlementaire redacteur) De redevoeringen, die gistermiddag in de. Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van Overzeese Rijksdelen werden gehouden, gaven over het algemeen blijk van veel grotere waar dering 'voor het beleid van minister Kernkamp dan die van de heren De Graaf (K.V.P.) en v. d. Wetering (C.H.), die de vorige dag gesproken hadden. De heer De Kadt (Arb.) was het eens met de heer Hazenbosch, die gezegd had, dat Nieuw-Guinea geleidelijk tot ontwikkeling dient te worden gebracht en niet in een overijld tempo, mits deze geleidelijkheid niet als een excuus wordt genomen om zo min mogelijk te doen. Prof. Lemaire (K.N.P.) liet zich in gelijke geest uit, doch meende wel, dat de regering met meer concrete plannen voor de dag diende te komen. D.e socialistische woordvoerder, de heer De Kadt. verklaarde, dat de Neder landse regering moest trachten via Australië en Nicuw-Zecland garanties te verkrijgen voor de beveiliging van Nieuw-Guinea van de ianden van het ANZU3- pact (Australië, Nieuw-Zeeland en de Ver. Staten). En a!s dit niet gelukken mocht van Australië en Nieuw-Zeeland samen of van Australië alleen. Ook moest volgens de heer De Kadt getracht worden door middel van internationale samen werking andere landen te betrekken bij de sociale, economische en culturele openlegging van dit overzeese gebiedsdeel. De Party van de Arbeid is in tegen stelling tot andersluidende geruchten niet bereid van Nieuw-Guinea een condo minium ie maken met Australië. Was hij ook tegen verdere discussies in de Ver. Naties, met Indonesië wilde de heer De Kadt helemaal niet meer praten, omdat de Indonesiërs zich gedragen als doodsvijanden van Nederland. -S Te Keulen liepjt Bond ••kun seller 1 denuuer i an II esi-Duitsland Uoiulerdngmiilitng een enorme nietiue hangbrug or er de Rijn geopend, welke Hordt besrhmmd nis de grootste hangbrug iriri geheel ff pit-Enmptt. De brug is ook toor ei! er I and itttt belrtng omdat zij een uitstekende verbinding i eruit tan ons land met het Duitse achterland. Een overzicht i an de nietnte brug kort ntt de openstelling, liet geuinrle werd in tteee jaar lijdt geconstrueerd. De gehele lengte in 567 m, de middelste overspanning is J7S in lang. De heer De Kadt betreurde het. dat de Kamer niet de gelegenheid heeft ge kregen om een groot Nieuw-Guinea de bat te houden, zodat niet. zoals thans de militaire vraagstukken bij oorlog en ma rine, de internationale kanten bij bui tenlandse zaken en de bestuurlijke pro blemen bij de begroting van Overzee se Rijksdelen afzonderlijk moeten wor den behandeld. I De socialistische woordvoerder wees erop, dat de krachten aan kapitaal in Nederland ontoereikend zijn om Nieuw- Guinea bloot te leggen. Hij was het eens met de heer Hazenbosch (AR), dat de factoren arbeid, grond en kapi taal Nieuw-Guinea tot ontwikkeling moe ten brengen. Aan deze voortreffelijke rede'van de,heer Hazenbosch ontbrak, aldus de heer De Kadt. echter de fac tor „zekerheid". We moeten trachten overeenkomsten met andere landen af te sluiten niet alleen op het gebied van de defensie, maar ook op economisch, fi nancieel en cultureel-sociaal terrein. In donesië en de Ver. Naties bieden geer. perspectieven. De werkelijkheid is, dal Indonesië in de Ver. Naties blijk gaf be zield te zijn van doodsvijandschap ten aanzien van Nederland. Dit sluit elke onderhandeling met dit land uit. De n-er De Kadt was het ook eens met 1 regering de zaak Nieuw-Guinea niet -.eer voor het forum van de Ver. Na- In de Algemene Vergadering der V.N. hebben gisteren Griekenland, Beigië en Nieuw-Zeeland hun steun beiuigd aan het door de zestien verbonden landen, die in Korea hebben gestreden, inge diende voorstel om de secretaris-gene raal der volkerenorganisatie te verzoe ken, de invrijheidstelling te bewerken van de Amerikaanse vliegers, d.ie op be schuldiging van spionnage in Commu nistisch China tot gevangenisstraffen sijn veroordeeld. De Russische afgevaardigde Malik zeide, dat de vliegers en de twee Ame rikaanse burgers allen hadden bekend, dat zij een speciale opleiding voor spi onnage hadden gevolgd. Een.van de bur gers. John Downey, had op de rechtzit ting te Peking verklaard, dat hij voor zijn arrestatie verbonden was aan de Amerikaanse centrole geheime dienst. ties te willen behandelen. Wel moeten wij. aldus dit socialistische Kamerlid, doorgaan met ,het toezenden van rap porten, ook al protesteren de Indone siërs hiertegen. Helaas koestert de re gering van de Ver. Staten nog steeds illusies ten opzichte van Indonesië. Hij hoopte „dat aan de vage en verwar- tonde politiek van de Ver. Staten spoe dig een einde zal komen. Onze hoop moet thans gericht zijn op Australië en Nieuw-Zeeland. Het zou onjuist zijn ten aanzien van Nieuw-Guinea van eng nationalisme blijk te geven, want dan zouden wij m dezelfde fout vervallen als de Indonesiërs, Niettegenstaande de Russen gisteravond in een nota aan de Westelijke mogendheden opnieuw hun bezwaren tegen de „Parijse accoorden" op overtuigende wijze naar voren hebben gebracht, heeft de Westduitse Bonds raad vanmorgen zijn goedkeuring aan deze verdragen gehecht. Ook de com missie voor Buitenlandse Zaken uit de Franse Nationale Vergadering heeft zich uitgesproken. Met grote meerderheid werd geadviseerd de verdragen te ratificeren. Twee amendementen, die de aanneming van de „Parijse ac coorden" beoogden te vertragen werden verworpen. De Duitse Bondsraad besloot eenstemmig zich thans niet uit te spreken over het Frans-Duitse accoord betreffende de oplossing van het Saarprobleem. Zie verder pagina 3 In hun nota hebben de Kussen ver klaard, dat de ratificatie van de „Parijs .accoorden" een definitieve streep zou zetten onder de besprekingen over de I hereniging van Oost- en West-Duits- "V V C -£s. A Bij de Ierse hoofdstad Dublin is een zeewering bezweken, waar door het> kolkende water van "de Ierse Zee landinwaarts stroomde en het Noordoostelijk deel van de stad blank zette. Gisteren was het water reeds tot ruim anderhalve meter gestegen en vele hon derden bewoners moesten naar de bovenverdiepingen van hun huizen vluchten. De overheid kondigde de noodtoestand af en scha kelde militairen in voor de evacuatie van de bevolking in het be dreigde gebied. Ook het centrum van Dublin kreeg later te lijden van het hoge water. Enkele minuten gaans van Kings Inns, waar het onderzoek naar de ramp van de „Triton" plaats vindt, waren de straten ovet- stroomd. Ten minste 30 personen werden gewond. Ongeveer 6.000 woningen staan onder water. Een spoordijk van de Great Northern Railway, die van Dublin Noordoost- waarts loopt, is doorgebroken nadat de dijk aan de landzijde was ondermijnd door de sterk gezwollen rivier de Tolka. De spoorwegverbinding tussen Noord en Zuid-Ieriand is daardoor verbroken. Ook is een spoorbrug bezweken. De voorstad Drumcondra, die achter de DE wijze, waarop de heren De Graaf (K.VP.) en Van de Wetering (C.H.U.) de Chr.-Historische minister Kernkamp Woensdagavond over zijn Nieuw-Guinea-beleid te lijf zijn ge gaan. kan onze sympathie niet hebben. De een sprak van een gebrek aan visie bij de minister, de ander legde het er nog dikker op en sprak van gebrek aan profetische visie en dood doeners. Ze eisten een voortvarende grootscheepse politiek oen Nieuw-' Guinea open te leggen. Gelijk gezegd: deze verwijten schij nen ons ongegrond. De heren Hazenbosch (A.-R.) en De Kadt (P.v.dA.) hebbeh gezouder taal gesproken. Wij hebben in Nieuw-Guinea te maken met een achtergebleven gebied. Maar het is niet zo maar een achter gebleven gebied. Men moet over ae hele linie „van niets af" beginnen Want van de drie productiefactoren arbeid, grond en kapitaa' is de arbe d uitermate spaarzaam beschikbaar is de grond ontoegankelijk voor een groot deel en ligt het kapitaal niet voor net s opscheppen. Om het land te ontwikkelen en om kapitaa! te kunnen aantrekken zal men een achterdeur moeten hebben en de grond toegankelijk moeten maken. Dat is uiteraard een proces van geleidelijkheid, waarmede de regei ng terecht in haar beleid rekening houdt. De critici hadden wel wat nuchter der kunnen zijn. land. De Russische nota, die een ant woord was op de Westelijke verwer ping van het Sowjet-voorstel tot het houden van een Europese veiligheids conferentie, zegt, dat de ratificatie een versnelling van de bewapeningswed loop met zich zal brengen. In het bijzonder herinnert de nota aan het gesprek, betreffende de toe komst van Oostenrijk. Nog deze week heeft de Franse premier, Mèndes- France de Russen benaderd -om een oplossing voor het geschil over dit land te krijgen, doch de Russen hebben thans laten weten, dat de Parijse overeenkomsten ook een verdrag over Oostenrijk in de weg staan. spoordijk ligi en door een zee-inham van Dublin is gescheiden, slaaf groten deels onder water. Later drong het water ook door in de binnenstad van Dublin tengevolge van het snel stijgen van de rivier de Liffey, die de strd van West naar Oost in tweeën snijdt. Leden van een roeiver eniging redden met hun boten een be jaard echtpaar, dat bedlegerig was en niet in staat wa? te vluchten. Op de hootdweg naar Noord-Ierland is een wielrijder door het water meegesleurd. Vermoedelijk is hij verdronken. Duizenden bewoners van de voorste den werden in de loop van de dag ge ëvacueerd. Geleidelijk werd duidelijk, dat Dublin is getroffen door de ergste overstromingsramp in de geschieden:? vgri de stad. De imposante stalen spoorbrug, die de zee-inham ten Noordoosten van Du blin overspant, stortte met donderend geweld in het water, nadat een van de zware granieten pijlers door het kol kende water was vermeld. De meeste huizen in Noord-Dublin zitten zonder drinkwater en gas. De stormen hebben niet alleen de telefoon verbindingen in de stad maar door het gehele land verbroken, over-troomd. Het vliegveld van Dublin bleef buiten het overstromingsgebied doordat het ten Noordwesten van de stad vrij hoog bo ven de zeespiegel ligt. In bevoegde kringen te Rome werd heden verklaard, dat de Italiaanse regering geestdriftig gestemd is voor aanmoediging van emigratie van ar beiders naar Nederland, indien hier over overeenstemming kan worden bereikt, aldus Ass. Press. Zij leverden commentaar op berich ten dat de Amsterdamse gemeente raad de mogelijkheid besproken heeft om Italiaanse arbeiders te werk te stellen in de bouwvakken, waar een tekort aan arbeiders bestaat. Elk jaar gaat een klein aantal Ita liaanse emigranten naar Nederland. Een officiële autoriteit heeft ver klaard: „Als overeenstemming kan worden bereikt zal dat zeker zeer welkom zijn". Ticeede Kamer Bij de replieken diende de heer Mol (K.V.PJ een motie in waarin de Kamer uitspreekt dat in 1950 de wijkverpleeg sters gelijk gesteld zijn met eerste ver pleegsters in de ziekenhuizen, dat de particuliere organisaties financieel niet in staat zijn deze gelijkstelling te hand haven nu de salarissen in de ziekenhui zen verhoogd worden en waarin de minister daarom wordt uitgenodigd het subsidie voor de kruisverenigingen te- verhogen met een geiijk bedrag als de verhoging van de salarissen zal kosten. Deze motie was ook ondertekend door de heren Zegering Hadders (V.V.D.), Fokkema (A.R.J, Krol fC.H.) en De Kort (K.V.P.). De heer Mol zeide deze motie in te dienen als ruggesteuntje voor de minister in zijn besprekingen met de minister van Financiën en het kabinet over de noodzakelijkheid van verhoging van dit subsidie. Maar minister Suurhoff antwoordde dat hij dit ruggesteuntje niet nodig had. Ik sta met zoveel over tuiging achter deze zaak dat ik aan de motie geen behoefte heb. zo zeide hij. De motie zal op een ntder te bepabn tijdstip in stemming komen. Zie verder pagina 3 De commandant van het Amerikaanse legioen. Seaborn Coilins, heeft president Eisenhower meegedeeld, dat de organi satie van oudstnjders hem zal steunen, wanneer hij bevel zou geven 'net Chinese vasteland te blokkeren ten einde de in- vrijheidsstelling van de Amerikaanse vliegers, die in Communistisch China worden vastgehouden te bewerken. Na afloop van zijn onderhoud op het Witte Huis zeide Collins, dat de president geen commentaar op de kwestie had geleverd. i-j verleden Donderdag gepoogd te doen door de aanvaarding van een welis waar geamendeerde, maar toch ver werpelijke resolutie-Teitgen Wij zullen later uiteenzetten, waar in het verwerpelijke van-die resolutie precies bestond. Vandaag volstaan wij met deze algemene karakterise ring. De resolutie heeft verleden Don derdag in de Gemeenschappelijke Vergadering van meer dan één kant een-gedocumenteerde -bestiijding on dervonden, De politieke commissie van de V.N. heeft gisteren met 50 tegen 5 stemmen bij 4 onthoudingen een resolutie goed gekeurd, waarin het standpunt, dat in Korea vrije verkiezingen moeten worden gehouden onder internationaal toezicht, wordt gesteund. Dit standpunt is inge nomen door de 15 landen,die troepen ïuid-Korea gezonden hebben. 1 Eeit beeld van de ravage, welke de overstroming, tengevolge ran hel noodweer boven Ierland en Engelandte Dublin aanrichtte: een spoor verkeersbrug ligt zwaar beschadigd en doormid den geknapt op de grond Na een langdurige ziekle is gisteroch tend in de ouderdom van 81 jaar over leden de heer David Millar, onderdirec teur van financiën van de K.L.M. De heer Millar werd op 17 Januari 1893 te Paramaribo geboren. Na het behalen van de acte middelbaar boekhouden was hij o.m werkzaam bij de Amsterdamse Bank en bij een lm- en exportfirma te Suriname. Op 29 Mei 1920 trad de heer Millar in dienst van de K.L.M. als chef van de administratie. Toen de financiële afdeling van de K.L.M. werd gevormd, tr.ul de heer Millar tevens op als hoofd van deze afdeling Tijdens de tweede oorlog was hij adviseur van de rijksverkeersinspectie en van de autobe- vrachtingsdienst. Na de bevrijding wijdde de heer Millar zijn krachten wederom geheel aan de K.L.M. Hij werd op 1 September 1948 benoemd tot onderdirecteur van de K.L.M. en belast met de leiding van de dienst Financiën. De heer Miliar was Officier in ie Qrd« van Q&aaj# liassa*. maximaal ze? gulden en voor oudere kinderen maximaa. negen gulden. Voorts is besloten de vergoeding voor i ziekcnhmsverpleging die thans voor J ten hoogste 42 ligdagen wordt gegeven, uit te breiden tot 70 drgen. Voor sana- i toriumverpleging zal 75 pet. van de tieren wordt bovendien een vergoeding werkelijke koUc- vergoed worden. Deze voor een montuur gegeven. Deze be- vergoeding heeft thans een maximum ciraact voor kinderen tot 12 jaar van 6.per dag. (Van onze Haagse redacteur) De ziekenfondsraad heeft gisteren be sloten dat de verstrekking van brillen aan verplicht verzekerden van de zie kenfondsen hervat zal worden. Volwas senen krijgen eenmaal per drie jaar een ptar brillenglazen vergoed, voor kin- fiy/* rf \g£ is. tl t ii j -*T"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1