Dr. H. Bavinck Stemming over drie gedeelten V.N. verwerpen resolutie ir .zake Nieuw Guinea STANDPUNT VAN ENIGE LANDEN GEWIJZIGD Vreemd verwijt Kamer vrijwel eensgezind over N.-Guinea Reorganisatie van het bestuur overwo Ik hen geen profeet in hulldozerland il ir TWAALFDE JAARGANG No. 2950 „Niet competent" Schatrijke Aga Khan wil Perzië helpen Rusland verbiedt hulp vliegtuigen Pienter muisje Regensneeuw en storm in Europa MINISTER KERNKAMP: Dinsdag behandeling nota broodprijs? r Pl SATERDAG 11 DECEMBER 1954 Weerbericht B' (13 December 1854) Het 19000ste schip in de Nieuwe Waterweg Lloyds betaalt boete van 3.000.000 dollar Verhoging melkprijs in Westen uitgesteld Regeling watervoorziening Voorne en Putten en Rozenburg Nw.-Guinea Verbond Nederland" :if ■"N CHILI INDONESIË STEMMING Oostenrijkse latvines Onassis' walvisvaarders Opliehtster aan het werk Botsing door gladheid Bestuursvoering ATOOMPREDIKANT IN AMERIKA Zie verder pagina 3 4 e^terdam: Witte de Wtthstraat 30 Tclef. 115700 {4 L) 'w' Postbus 1112 Postgiro No. 42451B Klachtend lenst abonnementen 18 30-1930 B. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 fïravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 *-br Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. U4402 Klachtend lenst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<«b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, ?575 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TkxuM" Directie: C. A. KEÜNEïG en Mr. K. VAN HOUTEN i - ii i Weersverwachting geldig tot Zondagavond. TOENEMENDE WIND. Vannacht plaatselijk mist met lichte vorst. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of motregen. Vrij koud. Tot matig of krachtig toenemende wind uit Zuidelijke richtingen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IJ de herdenking van Bavincks geboorte-dag komt als vanzelf de veelzijdigheid van deze grote geleer de opnieuw voor de aandacht. Maar i„ de vele kanten van zijn rijke le ven treft ons toch wel één ding bij zonder. Bavinck was wel een geleer de, die ingespannen werkte op het terrein, dat aan zijn hoede was toe vertrouwd cn hij was door de studie gegrepen als weinigen maar hij heeft niet geleefd in een soort spanning of conflict tussen zijn wetenschappelij ke arbeid én de volle breedte van het leven van alle dag. Dat blijkt niet al leen uit het feit, dat hij als lid van de Eerste Kamei deelnam aan de po litieke strijd zijner dagen, maar niet jnihder uit zijn vele geschriften, waarin de vensters openstaan naar die boeiende veelzijdigheid van het mensenleven, dat hem steeds en ook weer bijzonder na de beëindiging van ïijn 'dogmatisch levenswerk zo sterk heeft beziggehouden. Er ligt in Ba vincks veelzijdigheid een sterk besef van de eenheid des levens vanuit een centrum, men zou kunnen zeggen: vanuit het hart, van waaruit de uit gangen des levens zijn. En dan niet de eenheid in de zin van een verzoe ning van alle tegenstellingen of van een overkoepeling van alle verschillen, maar in de zin van de samenhang en yan de onmogelijkheid om het geloof als iets „innerlijks" te Isoleren van het „uiterlijke", waartoe dan dat bre de terrein van het leven behoorde met zijn spanningen, zijn sterke weer standen en zijn schier onoverkomelij ke moeilijkheden Zulk een terrein- verdeling is Bavinck altijd ten enen male vreemd geweest evenals elke do perse mijding. Daarin hebben Kuyper «n Bavinck ieder op eigen wijze dicht bij elkaar gestaan. Met diepe ernst en dringend appèl kon Bavinck spreken van de noodzakelijkheid van de bekering des harten, maar hij was er diep van overtuigd en doordrongen dat bekering omkeer was van de dood mov het leven en dat dit leven dan ook waarlijk gelééfd moest worden en dat het vol was en moest zijn van een concreet getuigenis, vol van arbeid, van vruchten des geloofs -midden in de wereld. Daarom stonden voor hem da vensters open naar dat leven in de wereld en heeft hij steeds met in tensieve belangstelling de gang der dingen gevólgd. Hij heeft reeds, in 1888 gewaarschuwd om zich' toch niet té onttrekken aan het openbare leven en dit niet als „werelds" te verwerpen. Juist deze qualificatie heeft hij tot het uiterste bestreden met een verwij zing naar de waarheid, dat God de wereld heeft liefgehad. Hij kon er op wijzen dat men „de wereld" maar niet moest bestrijden en verwerpen, maar dat men haar moest overwin nen. Zo werd het geloof voor hem een levend ding en daardoor geen vrijblij vende zaak. Fier maanden na bet be gin van de le wereldoorlog spreekt Bavinck van de grote verlegenheid waarin 'deze oorlog ons plaatst nu hij „geheel onze ziel in beslag neemt", maar juist in deze publicatie over „het probleem van den oorlog" waar schuwt hij tegen het gevaar van de vrome kringen, die de wereld om zich heen steeds angstvallig gadeslaan en zoekt hij alle defaitisme tegen te gaan. In die omstandigheden noemt hij het dwaasheid te zeggen, dat het Christendom en de cultuur bij deze oorlog bankroet zijn geslagen. Hij pro testeert tegen het belachelijk maken van alle vredescongressen en wil de les van de oorlog verstaan om met vas ter wil en 'aaier volharding voort te gaan. Hij verwijst naar Groen van Prinsterer, die krachtig' in verzet kwam tegen de „Realpolitik" van Bismarck en spreekt van de beteke nis van de Christelijke beginselen. In 1918 schrijft hij in d? verwarde we reld over „de navolging van Christus en het moderne lever," en zegt dan met nadruk, dat het gemakkelijker is alle cultuur in de ban te doen dan Christus na te volgen Het is alles het dóórtrekken van de lijn, die reeds zichtbaar wordt in zijn Stone-lezingen in Amerika, waarin hij accentueert, dat het Christendom meer is dan een gevoelsaandoening, omdat het de gan se mens omvat, geheel de mensheid en de totaliteit der wereld. Hij schrijft dat in het laatste noofdstuk over: „Openbaring en toekomst". Nimmer heeft Bavinck heden en toekomst te gen elkaar uitgespeeld. Wel bood hij sterk verweer tegen alle mogelijke tüusies van een kroon in plaats van een kruis en weigert hij over de toe komst te speculeren. Maar dit ver weer brengt hem er tegelijkertijd toe midden in h t heden te gaan staan en zijn tijd er van te doordringen; dat het licht van de toekomst het heden niet devalueert maar juist zijn bete kenis in net licht stelt Wie er een voorbeeld j-n wil zier., leze de rede van Bavinck or de deputatenvergade- ni'K van 13 April 1905 tChristelijke en neutrale Staatkunde), een zeldzame Coiiioiuatie van bezieling en concreet heid, waarin hij tevens scherp kriti seert hen, die vanwege de gebreken en gevaren van de politiek zich van dit levensterrein maai liever distan- Meren: „religie en moraal staan niet te hoog ojr. aan de colitiek haar be ginsel en - >rhtsnoer te geven en de pohttsk siaui niet te laag om door Sodsdienstiqc en zedelijke beginselen te worden eh eerst" 1 N elke tijd treft het ons weer, dat 1 °r zoveel verschil bestaat tussen e tuensen onderling in de wijze, waar- verwerken. Allerlei per- «Hfflhjke variaties van psychologische FJ E ALGEMENE VERGADERING van de Verenigde Naties heeft - gisteren de resolutie van acht landen verworpen, waarin uit drukking werd gegeven aan de hoop, dat Nederland en Indonesië „hun pogingen om een oplossing te vinden" inzake de kwestie Nieuw- Guinea „zullen voortzetten." Deze resolutie was door de politieke commissie goedgekeurd. In de algemene vergadering was een tweederde meerderheid nodig voor -de resolutie. Er waren echter 34 stemmen voor, 23 tegen en drie onthoudingen bij stemming over het operatieve gedeelte van de resolutie. Het operatieve deel bevatte het eigenlijke verzoek. Het verzoek In de resolutie aan beide partijen, om rapport uit te brengen over de vorderingen aan de volgende zitting van de algemene vergadering kreeg 34 stemmen, terwijl 22 landen tegenstemden en vier zich van stemming onthielden. De Nederlandse afgevaardigde, de heer D. J. van Balluseck, had tevoren, ver klaard, dat Indonesië duidelijk had ge maakt, dat geen oplossing, uitgezonderd erkenning van de Indonesische soeverei niteit over Nieuw-Guinea door Neder land. zou worden aanvaard. De hoop van de Algemene Vergadering, zoals die tot uitdrukking werd gebracht in de resolutie, zou niet kunnen worden vervuld, ook niet omdat Nederland de Algemene Vergadering niet competent achtte, deze kwestie te behandelen. De heer Von Balluseck zeide. dat toen de soevereiniteit over het voormalige Nederlands-Indië aan Indonesië werd overgedragen ingevolge de r.t.c.-over- eenkomsten van 1949, er een unie tussen Nederland en Indonesië bestond, waarvan Indonesië „deelgenoot" was. Het was met een „deelgenoot", dat Nederland had toegestemd over Weste- lijk-Nieuw-Guinea te onderhandelen doch Indonesië maakte dit jaar een ein de aan de unieverhouding. De afgevaardigde van Chili, Jose Ma- za, kondigde daarna in zijn rede aan, dat zijn delegatie, die in de politieke commissi e zich van stemming had ont houden, tegen zon stemmen, ,Jn Weste- lijk-Nieuw-Guinca schijnt geen beweging De Aga Khan een van de rijkste mensen ter wereld, die de Perzische nationaliteit bezit en ook van geboor te een Pers is, heeft aan premier Zahedi van Perzië een aanbod gedaan voor het verlenen van zeer belang rijke financiële steun bij de uit voering van be paalde plannen die moeten leiden tot een snellere ont wikkeling van het land. Het semi-officiële avondblad „Et Te- laat", dat dit be richt bracht, voeg de er aan toe. dat 'vertegenwoordigers van de Aga Khan in de loop van deze week in de Perzische hoofdstad zijn aangekomen en uit naam van de Aga Khan aan de regering hebben aan geboden om de helft van het bedrag te verschaffen, dat voor deze plannen benodigd is. Volgens het blad heeft de regering reeds enige ministers aangewezen die het aanbod zullen bestuderen. en karakterologische aard spelen hier een onmiskenbare rol. Maar de rijk dom der gemeenschap wordt juist dan openbaar, wanneer in al deze varia ties het éne uitzicht bewaard wordt op heden en toekomst. Ook Bavinck was een geheel eigen figuur met eigen reacties, waarin hij steeds zijn zelfstandigheid heeft be waard. Hij heeft zijn eigen plaats in genomen m het nationale leven van ons volk, zijn eigen weg gezocht en gevonden. Maar dit eigene was ge richt op de dienst ook aan zijn volk, aan de natie, waarin hij met dank baarheid zijn plaats had ingenomen met intense belangstelling. Hij liet zich leiden niet door de overmoed of door de geborneerdheid van de fana ticus, noch door de zelfgenoegzaam heid van de farizeeër o£ de hoogmoed van de zelfverzekerde mens, maar door de kracht der nederigheid, die bij hem onstuimig en vol kracht open baar werd. Openbaar werd midden in de wereld van zijn dagen, waar de strijd gestreden werd en waarin Ba vinck de boodschap doorgaf, die hij bij Petrus gelezen had: „Het einde alier dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter." Deze nuchterheid was met verbon den met een koel en onbewogen sen timent der ongeïnteresseerde zielen, maar met het sentiment van geloof en hefde. Dat is in de rijke harmo nie van Bavincks ieven zichtbaar ge worden. En in de voortgang der tijden door andere en nieuwe schokkende er varingen heen gedenken we hem met grote dankbaarheid en zal hij ons onvergetelijk blijven. G. C. BERKOUWER, voor zelfbestuur te bestaan en de be volking schjjnt voldoende te zijn ont wikkeld om haar eigen wil tot uitdruk king- te brengen. Hieruit maken wij op, dat het bier slechts gaat om een politiek geschil tussen twee regeringen over een bepaald gebied", aldus Jose Maza. Sir Percy Spender van Australië deed een beroep op de algemene vergadering de „kwestie niet verder door te drij ven" door de resolutie aan te nemen. „Dit is niet slechts een kwestie van kolo nialisme". zeide hij, „doch impliceert de overdracht van een gebied en aanvaar ding van deze resolutie zal deze over dracht niet tot stand brengen." De afgevaardigde van Canada. David Johnson, zeide, dat zijn delegatie tegen de resolutie zou stemmen, hoewel Ca nada zich in de politieke commissie van stemming heeft onthouden. De afgevaardigde van India, D. K. Borooah. zeide: „Voor mijn delegatie zowel als voor de afgevaardigde van die landen, die het koloniale bewind hebben ondervonden, is de kwestie van Weste lijk Irian de uitbanning van de laatste overblijfselen van het kolonialisme in Azië, zodat alle oude animositeit en bitterheid tussen Oost en West in dat deel van de wereld zullen kunnen wor den weggenomen" Na de stemming verklaarde de Indo nesische afgevaardigde, Soenarjo. in de Algemene Vergadering: „Mijn delegatie is van mening, dat het voor de betrokken partijen van het meeste belang zou zijn en zeker in het belang van de Verenigde Naties, dat de zeer zwakke resolutie met tweederde meerderheid zou worden goedgekeurd. Dit is niet het geval. Vreemde dingen zijn gebeurd. Een zeker aantal delegaties, precies genoeg, heb ben de algemene vergadering er zelfs van weerhouden, uitdrukking te geven aan de hoop inzake hervatting der on derhandelingen. Dit is inderdaad voor hen een ernstige verantwoordelijkheid. Het geschil blijft onopgelost het zal mis schien groter worden. Zij mogen in staat zijn geweest een -resolutie tegen te houden, doch zij kunnen dil niet met de bevolking en de zaak van West- Irian. De Indonesische afgevaardigde zeide, dat Nederland poogde de zaak te „ver draaien" door de bevoegdheid van de algemene vergadering in deze te be twisten. teneinde het langdurige Neder landse koloniale bewind over een deel van Indonesië voort te zetten. De stemming over het operatieve gedeelte van. de resolutie was als volgt: Voor: Afghanistan, Argentinië, Bolivia, Birma. Wit-Rusland. Costarica. Cuba, Tsje- choslowakije. Ecuador. Egypte, San Salva dor. Ethiopië, Griekenland. Honduras. India. Indonesië, Perzie, Iraq, Libanon, Liberia, Mexcio. Pakistan. Paraguay, de PhiUppo- nen, Polen, Saudi-Arabic, Syrië, Thailand, de Oekraïne, de Sowjet-Ume. Uruguay. Venezuela. Yemen en Joegoslavië. Tegen: Australië, België, Brazilië. Canada. Chüi, China, Colombia, Denemarken, Domi nicaanse Republiek. Frankrijk. Usland, Is raël, Luxemburg, Nederland» Nieuw- Zee-land. Nicaragua, Noorwegen. Panama, Peru, Zweden, Turkije, Zuid-Afnka en Groot-Britanrde Onthoudingen: Guatemala, Haïti en Ver enigde Staten. De landen, die in de algemene vergadering anders hebben gestemd dan In de politieke commissie, zijn; Brazilië, canada, Chili, China, Dominicaanse Republiek, Israel, Ni caragua, die zich ln de politieke commissie van stemming onthielden. Deze landen heb ben in de algemene vergadering tegen de resolutie gestemd. Peru, dat in de politieke commissie voor stemde, stemde gisteren tegen. Guatemala, dat zich in de politieke com missie voor de resolutie uitsprak, heeft zich gisteren van stemming onthouden. Er waren in totaal drie stemmingen; de eerste ging over tte preambule. De uitslag was hier 34 voor, 21 tegen en 5 onthoudin gen. Rusland heeft door zijn veto verhin derd dat Oostenrijk rijf lichte vliegtuigen en rijf helicopters mag aankopen voor het redden van slachtoffers van lawines. „De reddingsdienst zou een middel zijn om Oostenrijk toe te staan militaire acti viteit te bedrijven", zei ae Russische hoge commissaris ÏUitsjew in de geallieerde contróteraad voor Oostenrijk. Zijn drie Westelijke collega's hadden het vliegtuig- plan verdedigd, i "Vorige winter hebbeijriawines en aard verschuivingen in Oostenrijk 200 mensen levens gekost. Juist gisteren is in Oosten rijk opnieuw voor lawines gewaarschuwd. De Russische weigering houdt niet in dat de Oostenrijks.' reddingsdienst het zonder vliegtuigen zal moeten stellen. De Oostenrijkse regering heeft vijf lichte vliegtuigen „geleend" van Zwitserland. Het gistermiddag binnengekomen Noorse sa „Tres" is het 19.000ste schip dat sinds 1 Januari de Nieuwe Water weg is binnengekomen. De „Tres" was afkomstig van Amster dam en koos ligplaats aan de Schiehaven N.Z. Cargadoor is de firma Seeuwen. De heer A. de Vries, die. de hoofdprijs won in de A.N.W.B.-fotowedstrijcL, met zijn model, het zevenjarige jongetje Cocky Tijssen uit de Amster damse Jordaan. Zoals gemeld zijn gisteren m Pulchri Studio in Den Haag de prijzen van deze fotowedstrijd uitgereikt. Tijdens de prijsuitreiking werd deze opname van winnaar, model en bekroonde foto gemaakt. (UJINISTER Aigera Is het verwijt lYI gedaan dat hij in zijn beleid als minister te veel volvoerde wat hij als Kamerlid had bepleit, De heer Posthumus (P.v.d.A.) hield et zelfs een volgens hemzelf filosofisch verhaal over om te betogen dat de minister zijn principiële over wegingen moest laten corrigeren aoor zijn gerijpte zakelijke inzichten. Uiteraard liet minister Algera plet na dit doorbraakargument en door- braakadvies ver van zich te werpen. Maar denkt u eens in, dat men ijpinister Algera had kunnen verwijten dat hij in zijn ministerieel beleid juist niet volvoerde wat hij als Kamerlid had bepleit Dan zou er eerst recht een wolven- gehuil zijn opgestegen. JZEN groot aantal mensen keek in spanning toe toen een boer in de omgeving van Dublin zijn zes paarden redde uit een stal die door de grote over stroming onder water was ge lopen. De boer slaagde er in de dieren naar een hoger gelegen stuk grond te laten zwemmen. Een gejuich steeg 'op toen het laatste paard uit de stal kwam: op de rug van het dier zat ang stig een klein muisje. Zo gauw het paard de droge grond had bereikt, deed het een sprong en nam de pootjes. Terwijl in verschillende delen van de Britse eilanden gisteren een ver beten strijd gevoerd werd tegen de overstromingen, heeft de bevolking van Zuid-Europa kennis gemaakt met de eerste voorboden van de naderen de winter en viel op verschillende plaatsen sneeuw. In de Franse Alpen en het Rhöne- dal stond gisteren een ware storm. Er werden windsnelheden van 150 km per uur gemeten en de daarmee gepaard gaande slagregens veroor zaakten op verschillende plaatsen overstromingen. Het noordelijk deel van Italië is door hevige regen- en sneeuwstormen ge teisterd. In de Apennijnen en de Alpen woei de sneeuw op verschil lende plaatsen op tot een meter hoog. Ettelijke rivieren staan op het punt De Peruaanse minister van Buiten landse Zaken, Cornejo, heeft gisteravond in de Peruaanse hoofdstad Lima ver klaard. dat zijn legering niet kan in stemmen met het Britse verzoek om uit stel van betaling der boete van drie mil- lioen dollar, opgelegd aan de rederij de walvisvaarders van de Griekse million nair Onassis, die door Peruaanse ooi logsschepen werden aangehouden en op gebracht, omdat zij zich in Peruviaans territoriale wateren (tweehonderd mijl zouden hebben opgehouden. Aangezien de walvisvaarders tege voorvallen als het onderhavige bij d grote Britse verzekeringsmaatschap-.? „Lloyds" verzekerd waren, is deze or aansprakelijk voor de opgelegde boet De agent van Lloyds te Lima. Charl?' Dixon, heeft later dan ook medegedeeit dat hem is opgedragen de drie millioer dollar boete te betalen. buiten hun oevers te treden. In Zwitserland, in de centrale Al pen en het kanton Ticino viel in de laatste 24 uur een pak sneeuw van ruim 1,20 meter. Vele wegen in het Westen van En geland stonden gisteren nog ruim een meter onder water.- De Algemene Vereniging voor Melk- voorziening heeft medegedeeld, dat haar advies om ingaande Maandag in Weste lijk Nederland de consumptiemeikprijs te verhogen, is achterhaald door op haar uitgeoefende aandrang om deze prijs verhoging korte tijd uit te stellen. Dit houdt verband met de in regeringskrin gen in behandeling zijnde garantie- en verrekcnpnjs welke voor 1954'55 voor melk zal gelden. De Algemene Vereniging van Melk- voorziening meent aan deze aandrang ge volg te moeten geven. Binnenkort'zul len nadere mededelingen worden gedaan. B. en W. van Rotterdam stellen de raad voor een leverings- en exploita- tatie overeenkomst aan te gaan met de betreffende gemeenten op de eilan den Voorne en Putten en Rozenburg ten aanzien van de drinkwatervoorzie ning. Hierin is o.m. vastgelegd, dat de duur van de leveringsovereen komst is gelijk gesteld aan de 'duur van de exploitatie overeenkomst, zijn de tenminste 40 jaar. De overeenkomst zal niet van toe passing zijn op dat gedeelte van het voren genoemde gebied, dat betrokken is bij de industriële uitbreidingsplan nen van Rotterdam, indien Rotterdam voor de watervoorziening van dn ge deelte ter uitvoering dier plannen tech nische voorrzieningen voor eigen reke ning en risico moet treffen. Deze bepaling verzekert Rotterdam vrijheid van handelen, bijv. bij in dustrievestigingen in het Botlekgebied. B. en W. verzoeken de raad machti ging te verlenen om de betreffende overeenkomst aan te gaan. In een textielwinkel op de Plemweg. kwam Dinsdagmiddag een vrouw, die een hoeveelheid textielgoederen bestelde ter waarde van ƒ450.De goederen moesten bezorgd worden op een adres in de Bergselaan. De vrouw nam alvast wat mee en betaalde daar een klein be drag op. Toen de goederen gistermiddag werden bezorgd, bleek men op het be wuste adres van niets te weten. In de Brielselaan moest vanmorgen een vrachtautobestuurder plotseling remmen. Tengevolge van de gladheid, gleed hij door en botste tegen een car rier die voor hem reed en kwam tenslot te tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De carrierbestuurder, een zekere Van L. van de Maaskade, brak het linkerboven been en werd naar het ziekenhuis ge bracht IFtmnuer men voor deze groep solda ten staat en men aan een van hen het commando geeft .soldaat Gniter tien pasten looruaarts!" loopt men kans onder de voet gelopen te worden door allen tegelijk. Deze groep is namelijk een unicum, die zijns gelijke op de hele mereid aiet heeft. Fader Gniter vu zijn tien zonen zijn allen beroeps militair in het Zwitserse leer. Vader Crüter (tan beide zijden geflankeerd door lijf van zijn zonenzijn jongste zoon is nog maar kon in dienst, sinds de afgelopen zomer. Vader Grüter daarentegen zal de militaire dienst aan het eind van dit jaar vaarwel zeggen. (Van onze parlementaire redacteur) Prof, Kernkamp, de minister van Overzeese Rijksdelen, constateerde gistermiddag met vreugde, dat het Nederlandse parlement, met uitzondering van enkele leden, het thans eens is over de volgende drie punten: 1. De souvereiniteit over Nieuw-Guinea blijft rechtens en feitelijk bjj Nederland, totd--* de inwoners van dit gebiedsdeel over hnn eigen lot zullen kunnen bet I en. 2. Dat geen nieuwe onderhandelingen met Indonesië meer zuilen kunn worden gevoerd over Nieuw-Guinea en 3. Geen enkele vorm van gemengd bestuur of deling van verantwoordelijkheid ten aanzien van dit gebied aanvaardbaar wordt geacht. Bijzondere waardering sprak de bewindsman uit voor de verklaring van de heer De Kadi (Arb.) daf de Partij van de Arbeid onder internationale samenwerking ten aanzien van Nieuw-Guinea niet bedoelt het streven naar een condominium, dus een gemengd bestuur en een deling van verantwoordelijkheid met andere staten. Uit hetgeen in het voorlopig verslag door de socialisten was gezegd zou namelijk een andere conclusie kunnen worden getrokken. De heer De Kadt had deze zaak de vorige dag recht getrokken. De heren De Graaf (KVP) en v.d. We tering (CH) kregen gistermiddag vanwe ge hun ongerechtvaardige entiek op het beleid van minister Kernkamp niet alleen van de bewindsman zelf maar vooral van prof. Gerbrandy een geduchte afstraffing. „Ik was getroffen toen ik de heren De Graaf en v.d. Wetering had beluisterd en ik dacht: Wat weten die er een hoop van, maar die zijn ook een blauwe Maandag in Nieuw-Guinea geweest". Minister Kernkamp verklaarde, dat men bij hem vooruitziende begaafdheden veronderstel de, die hij helaas met kon opbrengen Men wil mij zelfs doen optreden als een profeet, aldus de bewindsman. Ik ben maar een man van eenvoudig Christen, dom en ik heb ook 15 jaar studie mogen maken van een profeet, welks godsdienst de mijne niet is maar waarvoor ik toch respect heb. Het mangelt mij waarlijk ook met aan eerbied voor de oude profe ten. Maar ik ben geen profeet gehuld ip kemelsharen mantel in „bulldozerland" Wat de organisatie van het overheids- opparaat m Nieuw-Guinea betreft merk te de minister op, dat alvorens tot uit breiding van de bestuursvoering kan worden overgegaan, het bestuur over het reeds onder controle gebrachte terri toir verbeterd en verdiept dient te wor den: bv. door verbetering van de com municatiemiddelen. Maar in 1955 zullen uvee nieuwe bestuursposten in het ge- Dp(n „et Ct Q rr bied rondom de Wisselmeren worden ge- UCUUCSL „Cla.dLlvUAil.llg Het „Staatkundig Nieuw-Guinea Ver bond Nederland" heeft een request in zake de kwestie Nieuw-Guinea en de Nederlanders in Indonesië gezonden aan H.M. de Koningin, de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken, de voorzitters der Eerste en Tweede Ka mer en de minister van Overzeese Rijks delen. In dit request wordt gewezen op „di- verse dwangposities, waaronder de brui ne Nederlanders" in Indonesië verke ren. Voorts wordt de regering gevraagd „alle compromis" met betrekking tot Nieuw-Guinea van de hand te wijzen en het Nederlandse standpunt met klem en kracht te blijven verdedigen. In het request wordt steun gevraagd voor de berooide bruine Nederlanders m Indonesië. Er is thans in Amerika ook een ..atoompredikant", namelijk dr. William Pollard, zo deelt het Evangelisch Lu thers Werkblad mede. Dr. Polland was indertijd een van de leiders van het Ame rikaanse research instituut in Oak Rid ge cn werkte mede aan het vervaardigen van de atoombom. Vervolgens heeft hij theologie gestu deerd en hij is thans bevestigd als pre dikant in de Anglicaanse kerk. Hy zal als predikant in Oak Ridge dienst doen en tevens zijn werk op het instituut voortzetten. „Ik heb dit niet gedaan uit schuld gevoelens van wege de atoombom", ver klaarde Polland. „Vroeger was ik atheïst, maar door mijn werk heb ik moeten er kennen, dat heel veel dingen niet langs natuurwetenschappelijke weg kunnen worden verklaard". vestigd en in 1956 zal tot "bezetting van de Balïemvallei worden overgegaan. De bewindsman wist nog niet binnen welk tijdsverloop er in geslaagd kan worden, het gehele gebied van Nieuw-Guinea on der bestuur te brengen en wanneer een einde kan worden gemaakt aan het kop pensnellen en het voeren van onderlin ge oorlogen van stammen, die in de nog niet onder bestuur gebrachte gebie den leven. Het betreft hier ook een on toegankelijk oerwoudgebied, dat 13 maal groter is dan Nederland met een primi tieve bevolking van 750.000 mensen, waarvan er slechts 350,000 in aanraking komen met het Nederlandse bestuur. In de vergadering van de Tweede Ka mer heeft de voorzitter medegedeeld, dat het wellicht mogelijk zal zijn de nota ln zake de broodprijs Dinsdagavond aan de orde te stellen. 15 4 5* i cv ij® t ff if -4* l SR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1