Bevrijdingsfeest wordt luisterrijk gevierd ■LSIEBEL HOUTMAN Bijna 6000 losse havenarbeiders gaan in vast dienstverband Concept reorganisatieplan der A.R.-partij in bespreldng Rapport verschenen over bet afdelingsonderzoek Vragen over het havenplan SCHIEDAM Comité opgericht Filmavond van Cefa Maasland VLAARDINGEN Damclub „Schiedam" Burgerlijke Stand van Rotterdam KERKDIENSTEN Modernisering van de vissersvloot Er komt een Stichting Zeemanszorg Een avond in jeugdland Propaganda-avond Ned. Zakbij belbond Traditionele kerst collecte PIANO's Oprichting Tweede Indus trieschool voor meisjes Sociale zekerheid in Rotterdamse haven MAASSLUIS MAASSLUIS Gemeentebegroting 1955 onder de loupe West-Nederlandrit gestart 2 TROUW Zaterdag 11 December 1954 Advertentie ZWITSERSE HORLOGES N. IIKHEHWEG 227 - R'DAM Duiventen toonstelling TEKKO TAKS IN EEN KLEIN BADPLAATSJE Advertentie Medische Zondagsdienst in Schiedam Burgerlijke stand van. Schiedam Advertentie Advertentie Korte Schiedamse berichten Collecte uitgesteld „Delta" hotel Wat Vlaardingers vingen Burgerlijke stand van Vlaardingen De raad van Maassluis is dezer dagen gereed gekomen met het onderzoek in de afdelingen van de gemeente- en bedrijfsbegro- tingen 1955. Uit het rapport .over dit afdelingsonderzoek blijkt, dat de leden een serieuze studie van het lijvige dossier gemaakt hebben. Vragen Raadhuis Solidair Nieuwe redacteur van de Geref. Kerkbode Vi seerfrbp r ir h ton Met de voorbereidingen van de viering van de tiende herdenking van de bevrijding van ons land van de bezetters, werd gisteravond in Schiedam daadwerkelijk een begin gemaakt. In de raadzaal van het stadhuis waren daartoe Vrijdagavond de vertegenwoordigers va neen aantal verenigingen bijeengekomen die bij dit werk historisch betrokken zijn. De ongeveer veer tig aanwezigen namen allen zitting in het comité dat de herdenking dit jaar zal stimuleren. Ieder op deze vergadering vertegenwoordigde organi satie zal een afgevaardigde aanwijzen die zitting zal nemen in een werk comité dat het programma voor de vierde en vijfde Mei zal uitwerken, onder voorzitterschap van de heer L. Kamp, die zijn sporen bij het organi seren van dergelijke feesten in het veleden al eeds heeft verdiend. Tenslotte werden door de vergadering die onder voorzitteschap stond van burgemees ter mr. J. W. Peek van Schiedam, nog enige suggesties gedaan voor het programma op deze dagen. Burgemeester Peek memoreerde in zijn .openingswoord dat de regering het plan opgevat (heeft de herdenking van de tiende dag van onze bevrijding op een waardige wijze te vieren. De laatste jaren is de viering enigszins verwaterd, aldus burgemeester Peek. In de steden was deze herdenking nog we" mogelijk maar vooral op het plattelanc is deze viering betreurenswaardig ge weest in de laatste jaren. Dit komt ook wel door-de tijd van hoogconjunctuur die juist omstreeks Mei op het platteland de feestviering belemmert. Hoe het ook zij, het doel van de regering is de bevrij ding om de vijf of tien jaar op meer luisterrijke wijze te vieren. Mei deze mening 15 iedereen het eens. In be paalde kringen o.a. in die van het voormalig verzet hoopt men echter ook op een jaarlijkse viering. Hoe de standpunten zich in de toekomst verder zullen ontwikkelen is voor de viering van deze bevrijdingsdag niet belangrijk, Aldus burgemeester Peek. Wij zullen deze dag wel luisterrijk vieren. Hiermede waren de afgevaardigden van de aanwezige verenigingen het vol komen eens en daarom namen zij ook allen zitting in het comité. De verte genwoordigde verenigingen en instel lingen waren de Vereniging Nationale Feest- en gedenkdagen, de Oranjever- Dit magistrale en ontroerende film werk van Herald Braun, velen bekend als de regisseur van de film „Die Nacht- waehe", draaide gisteren voor het eerst in de grote zaal van „Irene" voor de leden van de Cefa-afdeling Schiedam. De bijeenkomst werd geopend door ds. G. Brinkman als voorzitter der Cefa, die een kort overzicht gaf van de moeilijk heden welke sinds de laatste bijeenkomst zijn gerezen met de Nederlandse Bios coopbond die een monopolistische posi- eniging „Wilhelmina", het Voormalig Verzet Schiedam waarin verenigd het N.V.E.P.G. en V.V.N., De vereniging van Schiedamse oud-gijzelaars, de Stichting '40'45, de Vereniging het Mobilisatiekruis, het Strijdend Gedeel te van het oud zesde Bat., de Schie damse .Gemeenschap, het Predikanten Convent, de R.K, Geestelijkheid en de buurtvereniging „Gusto". Voorheen werden de feesten georgani seerd door de vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen Schiedam en deze deed dat uitstekend. Daar deze keer van een bijzonder feest sprake zal zijn zou de organisatie door meerderen geschie den. Na ampele besprekingen besloot men slechts die verenigingen in het comité zitting te doen hebben, die histo risch bij dit werk betrokken zijn. Daar in de Schiedamse Gemeenschap alle organisaties zijn vertegenwoordigd is door het zitting nemen, van van deze de gehele burgerij, in al haar geledingen mede vertegenwoordigd. Om een effieienter werkwijze te krijgen zal een werkcomité samengesteld wor den onder voorzitterschap van de heer L. Kamp, de voorzitter van de vereni ging Nationale feest en herderskdagen. Programma Over programma voor de vierde Mei kon reeds worden medegedeeld dat het in de bedoeling ligt om ook dit jaar de Dodenherdenking te doen plaats hebben. Even voor de herdenking zal de onthulling van het verzetsmonument plaats vinden. Daarna heeft in de Grote kerk een bijeenkomst plaats. Op vijfde Mei zal het programma aanvangen met een herdenking in de kerken van 9 tot ongeveer tien uur. Verder werden suggesties gedaan tot het houden van een historische op tocht, tot het laten herhalen van ae voedseldroppings, het organiseren van een tentoonstelling met de bezettings tijd tot thema en tot het doen vieren van het feest, door de destijds bestaan de buurtverenigingen in de eigen wij- Vrijdagavond 30 December is de Rayontentoonstelling gehouden door de gezamenlijke postduivenverenigingen uit Schiedam, Vlaardingen en Overschie in het Verenigingsgebouw geopend door de heer J. A. Broeders, voorzitter van de Schiedamse vereniging. Er waren onge veer 600 inzendingen. In de kampioens afdeling wist de heer A. Smit uit Vlaar. dingen de eerste prijs te behalen. De schoonste oude duif ging naar de heer •Bakker ook te Vlaardingen. De beste oude duif: de heer Lagrand te Over schie. De beste jonge doffer de heer L. van Delzen te Overschie. De jury, be staande uit de heren L. van der Eijn- den, A. Buyt, H. Pijpers en E. Le- comte, kende in totaal 130 prijzen toe, verdeeld over 14 klassen. Uitslagen: 1. Oude duiven onbevlogen W. J. Bakker; 2. oude doffer idem H. van Gogh; 3. oude duiven 100—300 km H. Hoogerhuis; 4. oude doffers idem dr. H. Lammers; 5. oude duiven 300600 km A. de Veld; 6. oude doffers 300600 km G. d. Boer; 7. oude duiven 600 en hoger Heeren; 8. oude doffers idem C. de Graaf; 9. jonge duiven 30100 D.' van Delzen; 10. jonge doffers id Kr. van Vliet; 11. jonge duiven 100200 Gebr. van der Rant; 12. jonge doffers idem C. de Graaf; 13. jonge duiven 200 en daarb P. Zeeuw; 1-4. jonge doffers idem L. van Delzen. Kerstvciling. Nadat de beide voorafgaande dagen een fraaie en goedbezochte tentoon stelling was gehouden van het fruit voor de KerstveiUng 1954, heeft Vrijdagmiddag de verkoop hiervan plaats gevonden. Tevens werden bekend gemaakt de toegekende prij zen; deze zijn: Hoogste aantal punten; 1. P v Geest 92 pnt; (wisselbeker Bond Westland): 2. P v Geest 91 pnt (B.L.B. Maasland); 3. P v Geest 90 pnt (C-B/T.B. Maasland). Beste kwaliteit: 1. B Quak 45 pnt (wisselbeker V.V. Maasland): 2. P v Geest 45 pnt (C.A.V. Maas land); 3. B Quak 45 pnt (Gemeente Maas land-); 4. B Quak 45 pnt (C-B.T3. Rozenburg). Sortering en verpakking* 1. P v Geest 36 pnt (wissel bek er V.V. Maasland); 2 A Bergwerff 34 pnt (N.F.O); 3. A Bergwerf 34 pnt (Ge meente Rozenburg); 4. A Bergwerff 34 pnt (LTS. Maasland); 5. A M v d Sar, 34 pnt (Ccntr. Bureau, med.); 6. P J Rensen 34 pnt (V.V. Maasland); 7 J M Ham 34 pnt (Centr. Bur., med 8 A Broek 34 pnt (Centr. Bur„ med Jaarvergadering IJsclub. De Maaslandse IJsclub „Maaslands' Ijsvermaak" heeft on der voorzitterschap van de heer A. P. Char- don haar jaarlijkse ledenvergadering gehou den in „De Pynas". Op deze vergadering werden de aftredende bestuursleden A. P. Chardon, A. Korpel en J. v. Trigt by accla matie herkozen. In plaats van de heer P. v. Wel, die niet meer in Maasland woonachtig is, werd gekozen H. Kroes. Op deze verga dering heeft de voorzitter medegedeeld, dat Maasland de eer te beurt gevallen is de lange-baankampioenschappen te mogen orga niseren. Forum-avond. Op Woensdag 15 December vergaderen de afdehngen Maasland van de C.B.T.B. en de L.T.B. gezamenlijk te 7.30 uur n.m. in zaal „Tavenu" te Maasland. Een forum, bestaande uit medewerkers van het Proefstation te Naaldwijk en uit tuinders beantwoordt vragen over grondontsmetting en grondstomen. Na de pauze spreekt ir, van Soest, directeur van het Proefstation, over het tot stankomen van een algemene Tuinbouw-Studie-club te Maasland. MAASLAND; Herv Kerk 10 en 2.30 uur ds Keijzer. Geref Kerk 9.30 en 2 uur ds Potjer. Het was au nog slechts een kwestie van seconden en dan vielen Tekko en Terry elkaar in de armen. „Beste kerel!" huilde vriend Fox van blijdschap. „Wat fijn, dat je terug bent! Waar heb je toch al die tijd gezeten, oude jongen?" „Kalm een beetje!" lachte Tekko, die liever niet over Neptunus begon. „Help me eerst eens met die zware kist Ik ben wee van de Rnger en dan die zware kist sjouwen in mijn eentje, dat valt heus niet mee!" Net hadden de beide vrienden de zware last van de grond getild, of onder luid hoerageroep kwamen nu ook de anderen aanhollen. Sjouwen was er toen voor onze vriend niet meer bij Onder gejuich werd Tekko op de schouders genomen en talrijke hulp vaardige handen zeulden de kist met gouden du- bloemen met plezier achter hem aan En blii dat hij nog steeds geen uitleg behoefde te geven, liet Tekko de mensen maar begaan. tie wenst in te nemen. Bij vernieuwing -- - blijkt hoe nodig het is dat ook op ditl terrein de christenen schouder aan sehou-t t herdenking zal .zich terrein de christenen schouder aan schou der staan om te komen voor een vrije Christelijke film, zoals zij eveneens een parig hebben gestreden voor een vrije pers en vrije school. Indien deze strijd op Christelijke wijze zal worden gevoerd, komt het, onder Gods zegen, zeker tot een goed einde. Nadat eerst een fraaie kleurenfilm over Delft was vertoond, volgde voor de pauze het -eerste deel van de driedelige hoofd film. Doordat op deze zelfde avond de Christelijke reciteer- en toneelvereniging „Geron" een uitvoering gaf, was de op komst zeer matig te noemen, doch de kaartverkoop wijst uit dat de vertoning van hedenavond geheel uitverkocht zal zijn. Gaarne zou het Bestuur van de af deling een wat betere „spreiding" wen sen en doet het een beroep op de' leden om de Vrijdagavondvoorstellingen niet te vergeten. Zaterdagavondgebed. Zaterdag om half acht hopen wfl te bidden voor gezin en Jeugd. Uitslagen BordenwedstrijdenI, Visser— E. v. Hoek 3—0; W. 31. Pranger—». Zonne veld 2—0; T. VisserM. Cotê 2—0: W. M. Pranger—E. v. Hoek 2—0; M. A, v. d. Kraan T- Visser 20; E. v. Hoek—J. Levering 2—0; Chr. A. Habermehl—P. v. Noordennen 2—0; J. de WildeT. C. Onink 1—1; 3. Levering— D. Mast 11; J. Westerveld—I. Visser 1—1; J. V. WalsumJ. v. Tiïborg 0—2; A. v Ot- terlooJ. p. v. d. Watering 0—2; J. C. Qnink W. 7vl. pranger 0—2; 3. DirksenChr. A. Habermehl 0—2. Medische dienst. De medische dienst te Schiedam wordt op Zondag 12 December waargenomen door de volgende artsen; L. H. Geerdes. Veelantstraat 2, tel. 68357; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaatlaan 53, tel. 6806? en W. A. de Bidder, Stadhouders- laan tel. 67530. Geopend is apotheek F. H, Backer, St, LMuinastraat 58, ook tijdens de avond- en nachturen van. de volgende week. GEBOREN: (Maria, d v J van Assen en P C van Henten; Eltie A d v D Hoftijzer en A TeUekamp Booland; Saskla 1 S d v F J Klapwijk en G Verkade: Peter z v H B Stuart en S van Heiten: Gcrardus M z v F J Cl Hengst en G J L Gokke; levenl. kind van A H P Meerburg en J C van de Reep, OVERLEDEN: A Meinster, 76 j: A Verkade. 67 j; A Breederveld. 51 j: T Laferte. 12 j; A Htrizor, 73 j. beperken tot enkele gebeurtenissen van korte duur. Wat de financiering van de feesten betreft; verwacht mag worden dat de gemeente geen verstek zal laten gaan m -deze. Eendrachtsweg 13 Tel. 25674 INRUILEN VERHUREN REPAREREN STEMMEN Prettige betalingsregeling INTERIEURVERZORGING meubelfabriek: SCHERMLAAN 39. ROTTERDAM teonkamen: MATHENESSËRIAAN 247 137 jaar ervaring BUREAU VOOR ■■BINNENHUISARCHITECTUUR; Aangiften van 10 December BEVALLEN: A Verhel)—van Eijk d; F M E van der LeeWellmer z; A Valentijn Doorn z; H S BeukersBecker d: J P Post hoornde Groot z; F L Koppelaar-Bouman d: A J Schutte—Timmer z; L S van Win gerdenvan Helsland d; P Bontenbal Nieuwpoort z: E F WulffraatPunzet z; A H van Vliet—Boos z; E J Poot—Komijn d; T H KnoopSaan d: R H van Gullk— TuJar d; C PostmaMoerman z: L Buit van der Gaag z; E Gouw—Sehottmg z: D DeclemijPit z: C KriensBijl z: N Mul derLcentvaar d: M J AlderliestenBrons d; J de BruijnJansen, z: C P Bouwman— Hegcmeijer d; M BakkerHoogenboom d; M Witholt—Brandse d; A Sauer—Lakerveld z; G Wlellnk—Brink d; J A RcithLam- hregis z; C M Ver wei) enKempc z. OVERLEDEN: M H Dissel, vrouw v H van Grembergen 40 j; C Wagner, ongeh. man 58 j: M J T Feenstra, man v w E Frrk 65 j; B M van de Ree, zoon 3 mud.; E Hc-kking, vrouw, geh. gew. met J Goos S3 J: H A van der Ven. man v K Som- vorde 49 j; N van Vierzen man v F van der VJugt 73 j: J" Vonk, man v D Hulst 59 j; E Heinare, man v Th M van Laak 76 i; C Cooyirran, vrouw, geh. gerw. met E A Kaptein 7 JS j; H van. Gils, man v C E van den Noort 52 j. De fiets van de 15-jarige K. v. L. uit de Boerhavelaan te Schiedam werd deze week gestolen uit een gang van een perceel aan de Westmoleastraat. De stoffeerder A. de H. uit Nieuw- land had zijn motorrijwiel gisteravond omstreeks kwart over tien voor een pand aan de Schie te Schiedam gezet Toen hij weer buiten kwam was de motor verdwenen. Een voorbijgangster had echter een aantal opgeschoten jongens met de motor over de Spoelingbrug zien gaan. De heer de H. ging de knapen achterna en vond zijn motorfiets terug voor een_ woning aan de Parallelweg. De inmiddels gewaarschuwde politie arresteerde in de Emmastraat twee zeventienjarige jongens uit Rotterdam, later wrden nog twee jongens naar het politiebureau overgebracht De collecte voor de Stichting Jeugd- haven die vandaag in Schiedam zou worden gehouden is op het iataste ogen blik voor onbepaalde tijd uitgesteld, daar het bleek, dat op deze dag reeds een inzameling zou worden gehouden door het Leger des Hefls. SCHIEDAM: Grote kerk 10 uur ds H W Hem mes; 5 uur ds J D Smids; Nieuwe kerk 10 uur vie A v d Ban; 5 uur ds S W de Vries, Hilversum; Westerkerk 9 er. 10.30 uur ds A Hoffman: 5 uur vie A v d Ban: Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds J Gras; 7 uur ds W Sirag. Vlaardingen. Ned. Herv. (GerefJ evangelisatie gebouw „Irene" 10 en 4 uur cand A J Mulder. SCHIEDAM. Geref. Kerk Oosterkcrk 10 u ds E J Oomkes, 5 u ds J J v Wageningen. Plantage-kerk 10 u ds M de Wit van Kot- terdam-Delfshaven. 5 u ds E J Oomkes. Ju'innakerk 10 u ds J J v Wageningen. 5 u ds G Brinkman. KETKEL. 9.30 u ds G Brinkman, 2.30 u ds E J Oomkes. VLAARDINGEN: Herv Gem Grote kerk Za terdagavond 7.30 uur het Zaterdagavondge bed: Zondag 10 uur ds Schouten; 5 uur eerw heer J Hoogendam; Maranathazaal 10.45 uur dr L J Cazemier van Schiedam: Wijkgebouw Eltheto 10.45 uur ds Zijlstra; Bethelkerk 9.30 en 11 uur ds Glashouwer; 7 uur ds Grootjans: Immanuelzaal 10 45 uur ds Kolkert; Nieuwe kerk 10 uur ds Van Noort; 5 uur ds Van der Vloed. Geref kerk Oosterkerk 10 uur ds Zandber gen; 5 uur ds Lever; Landstraatkerk 10 uur ds Lever; 5 uur ds Zandbergen; Kuiperstraatkerk 10 uur dr Bos; 5 uur dr Kraan; Emmauskerk 10 uur dr Kraan; 5 uur dr Bos. Geref Gem in Nederland: Rehoboth 11.15 en 5 uur leesdienst Geref Gem Westnieuwland 10 en 5 uur ds Rijk. sen; Dinsdag 7.45 uur ds Rijksen. MAASSLUIS: Herv kerk 10 uur ds P H Quar- tel: 5 uur ds K M Vogel en 7 uur ds G v Leeuwen van Amsterdam in Jeugddienst: Jeugdkerk (Kleine kerk) 10 uur de heer L Houtman; Kinderkerk (Ons Huis) 10 uur mevr G VerduynNelemaat: Immanuelkerk 9.30 uur ds B Richter van Baarn; 4.30 uur ds H Voilenhoven; Zulderkerk 9.30 uur ds H Voilenhoven: 4.30 uur ds B Richters. Geref kerk (art 31 k.o.) 8.30 en 2.30 uur ds S de Waard van Hardenberg. Chr Geref kerk 10 en 4.30 uur ds E Vene- ma; Geb Ankerstraat 9.30 en 4.30 uur de heer P Struik. Ned Prot. Bond 10.15 uur ds G S Westerouwen van Meeleren. Le ger des Hells 19 uur heiliglngsdlenst; 6,45 uur openluchtsamenkomst op de Markt; 7.30 uur verlosslngssamenkomst o.l.v. En voi en mevr Feenstra van Dordrecht. Na het verschijnen van de visserijnota van de minister, zijn door het college van B. en W. in Den Haag verschillende be sprekingen gevoerd. Daarna had men. contact met de plaatselijke reders. Het is duidelijk, dat ook Vlaardingen thans de kans wordt geboden om tot verdere modernisering van de vloot te geraken. B, en W. achten de herleefde belangstel ling bij de reders een gelukkig verschijn sel, dat moed geeft voor een onverzwakt voortbestaan van Vlaardingen als belang rijke vissersplaats. Ook het feit, dat dezer dagen een nieuwe rederij werd opge richt verheugt het college. De reders kunnen op de medewerking van het stadsbestuur rekenen! Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken hebben B. en W. op dit ministerie een bespreking bijgewoond om te komen tot een betere zorg voor zee varenden. Over de resultaten hiervan wordt in de Memorie van Antwoord meegedeeld, dat daarna contact is ge weest met de wethouders van sociale zaken van Rotterdam en Schiedam, waar bij in principe werd besloten een stich ting zeemanszorg in Vlaardingen in het leven te roepen. Men zal t.z.t. gaan wer ken in nauwe samenwerking met de stichting „Zeemanswelvaren" te Rotter dam. Behalve de activiteiten van het Leger des Heils op het gebied van de evan gelisatie, bestaan er nog vele terreinen van maatschappelijjc werk, waarop Set Leger actief bezig is en nuttig werk verricht. We denken b.v. aan het redas- seringswerk, het opsporingswerk en het werk in de vele kindertehuizen. Vooral van dit laatste weten velen maar weinig af. Daarom was het goed dat er gister avond voor een uitverkochte Stadsge hoorzaal een programma, getiteld „Een avond in Jeugdland", gebracht werd. In dit programma kon men iets zien van de arbeid onder de aan de zorgen van het Leger des Heils toevertrouwde kin deren. De brigadiers 1,1. E. Cork en J. H. Sa lomon hadden de leiding van deze avond. Er wa'ren niet minder -dan 80 medewer kers aan het non-stop-programma, na melijk de jongens van het Jongenshuis te Amersfoort, de kinderen van het Kin dertehuis te Naarden en de kinderen van het Kindertehuis te Utrecht. Ook het muziekkorps van het korps Vlaardingen, onder leiding van kapelmeester D. Geus, verleende zijn medewerking. Na de introductiewoorden van briga dier J; H. Salomon, heeft de heer K. de Bloois. de directeur van de vereniging „Zoekt het verlorene", een kort, op wekkend woord gesproken. Hij vertelde dat de bedoeling van -deze avond was, te laten zien hoe het leven in een „in richting" is. De mensen, die leiding moeten geven aan de kinderen, weten wat het kind nodig heeft. De kinderbe scherming heeft ons aller hulp nodig, al dus spreker. Brigadier Salomon zei, dat hy het woord „Kinderbescherming" lie ver wilde vervangen door „kindervor ming", want in ieder nummer van dit programma kan men een stuk therapie zien. De aanwezigen waaronder zich ook de wethouders H. K. van Minnen en M. H. L. Weststrate, commissaris K. v. d. Ham en vele figuren uit de kinderbescher mingswereld bevonden, hebben na deze toespraakjes genoten van een boeiend en afwisselend programma. C De afdeling Vlaardingen van de Ned. Zakbijbelbond heeft een nieuwe periode van activiteit ingezet met een propa ganda-avond, waarop de heer Trostianst- sky uit Rotterdam, zendeling in Israel, heeft gesproken over het volk van de Bijbel, het Joodse. Het Kerstfeest staat weer voor de deur en daarmede is voor het Leger des Heils de tijd weer aangebroken om te gaan denken aan zieken, behoeftigen, ouden van dagen en aan het kinderkerstfeest. Het Leger wil ook dit jaar weer aan velen een Kerstvreugde bereiden en door middel van een huis-aan-huis-coilecte, die van Maandag 13 tot en met Vrijdag 17 December wordt gehouden, het geld bij eenbrengen om deze arbeid weer op peil van vroegér jaren te brengen. Het Leger des Heils hoopt ook nu weer op aller sympathie te mogen rekenen, zo dat het velen een heerlijk Kerstfeest kan bereiken. Ook kan men een bijdrage stor ten op postgiro no. 287772 van het Leger des Heils te Vlaardingen. Het hotel dat aan de Maasboulevard te Vlaardingen in aanbouw is heeft nu officieel de naam „Delta" hotel gekregen. Er wordt naar gestreefd het hotel per 1 April in gebruik te nemen. Vangstberichten van hedenmorgen uit zee: VI 70 55 Ie, 85 20 uit halve vleet, 78 60. 79 85, 172 9, 203 1. 205 85. 207 100, 208 30. 216 40, 29 34. 97 20. 114 80 nog 30 netten. 115 wei nig, 142 50 uit de halve vleet, 190 4, 196 140 uit de halve vleet, 197 96 uit de halve vleet 199 X. 53 21, 61 100. 71 130. 83 85, 166 100. 200 12. 50 70. 80 17, 14 120, 56 100, 84 L 112 70. 132 80, 89 100. De zouthartogvissertj wordt met Ingang van heden beëindigd. Alleen de visserij op verse haring WiJft toegestaan. De meeste schepen komen naar huls, doch verschil lende loggers, die de verse haringvisserij in Het Kanaal voortzetten, zijn vanmorgen naar Dieppe gestoomd, teneinde hun vangst aan gezouten haring over te laden in thuis varende schepen. Varnacht bestond een groot deel van de vangst uit pilchards. Geboren: Roelof je, d v K ten Kate en A Helleman: Roland, z v W van der Heul en U Hórmann; Simon, z v P van Buren en M Barendregt; Johanna Jacoba, d v A Vreden- bregt en W Koster. Singel 114—116 Schiedam Moderne kleine le Klas merken, versch, uitvoering, matige prijzen - franco levering. Voor de oprichting en instandhouding van de tweede industrieschool voor meisjes aan de Linker Maasoever zal het nodig zijn. dat de gemeente Rotter dam een bedrag voteert van f 62.264. B. en W. motiveren dit verzoek nader door er op te wijzen, dat deze school een zeer belangrijke plaats inneemt aan de Linker Maasoever. Teneinde te bereiken, dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen worden geplaatst, stellen B. en W. de raad voor -het benodigde bedrag beschik baar te stellen. Met ingang van 2 Januari 1955 wordt de Haven Arbeids Reserve op geheven en houdt daarmede haar taak van bemiddelingsorgaan voor losse arbeiders in de haven op. Sinds 1916 heeft zij deze functie vervuld voornamelijk In drieërlei opzicht: als centraal registratiekantoor van ar beidskrachten voor het havenbedrijf; als plaats van centrale aanneming en loonbetaling van havenarbeiders ten behoeve van de ondernemingen, die lid zijn van de Scheepvaart Vereeni- ging Zuid; en als uitvoerster van de sociale verzekeringswetten. In de loop der jaren zijn allerlei maat regelen op het gebied van medische en sociale verzorging tot stand gekomen, die de positie van de losse, bij de Ha ven Arbeids Reserve geregistreerde ar beiders bijna gelijk aan die van de vas- Voor de A.R. kiesvereniging te Maassluis sprak de heer M. H. L. Weststra te, wethouder van Vlaardingen Donderdagavond in het Tehuis voor Zeelieden, over nieuwe wegen in onze partij. Spreker behandelde het rapport, dat is uitgebracht door de reorganisatie- commissie, ingesteld door het Centraal Comité en wees er allereerst op, waarom dit noodzakelijk was. Tal van klachten kwamen bij het Centraal Comité binnen. Bij de jongste verkiezingen is gebleken, dat het stemmen percentage van de A.R. over de gehele linie.zich in dalende lijn beweegt. Ondanks alle tegenslag heeft God de AR. partij na een reeks van 75 jaar gespaard. Dat de liefde voor partij en beginsel niet dood is. is aangetoond in de Ahoyhallen te Rotterdam, waar dui zenden uiting gaven aan hun gehechtheid. Intussen hebben ook andere partijen met lauwheid te kampen. In de dagen van Kuyper sprak de schoolstrijd tot de massa. Thans zijn er andere vraagstuk ken, meer van sociaal economische aard, niet minder belangrijk, maar zij spreken niet tot de massa. Vervolgens behandelde spreker diverse punten uit het concept en betoogde, dat de samenstellers zich georienteerd hebben hoe het met andere De correspondent van de Vlaardingse afdeling de neer C. Ginjaar, heeft in het kort het streven van de Bond uiteengezet. Zij tracht de mensen ertoe te bewegen dagelijks een Bijbelgedeelte te lezen en altijd een Bijbeltje of N. Testament op zak te dragen. Het bij zich dragen van de Bijbel is een aansporing om anderen de weg naar Christus te wijzen en om stille ogenblikken te benutten om zelf te lezen. De heer Trostianstsky ging uit van de profetie uit Hosea 34 en 5. In zijn om schrijvende vertaling uit de grondtekst staat daar, dat de kinderen Israels vele dagen zullen blijven bestaan zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en zonder terafim. Daarna zullen de kinderen Israels terugkeren en biddende zoeken de Heer hun God en David, hun Koning. Wij dienen erop te letten, zo zeide de spreker, dat alle vervolgingen ten spijt, van de Egyptische vorsten af tot de Duitse gaskamers toe, het volk Israel blijft bestaan, ook al zijn milliooenen hunner ten offer gevallen. Hij ging nader in op de toestand, waar in het volk zal blijven bestaan. Straks, ais het Joodse volk als geheel bekeerd zal zijn, dan zullen door dat volk gehele volkeren bekeerd worden en niet meer kleine of grote aantallen uit die volken, zoals nu het geval is, zo besloot hij. dere plaats een verbindingsweg tussen de Maasdijk en de Kapelpolder tot stand komt. De Schansbrug zou anders slechts de enige toegangsweg naar de Kapelpolder zijn. Geïnformeerd is of er nog plannen bestaan tot aanleg van een weg, parallel aan de spoorlijn, voor het verkeer van Rozenburg naar de Vlaar- dingsedijk, waardoor het niet meer no dig is de spoorwegoverwegen te passe ren; gevraagd is naar het stadium, waarin -de plannen verkeren tot de bouw van een nieuw kantoor voor de licht en waterbedrijven en een aantal kleine industrieflats aan de Haven, alsmede naar het uitbreidingsplan Sluispolder (Oost) en de localiteit voor ontspanning van ouden van dagen. Bij de onderhavige begrotingspunten zijn nog de volgende vragen en inlich tingen verzocht: is de exploitatie van het binnenkort te openen Badhuis lonend; is de tijd niet rijp voor ver hoging van de tarieven voor bruggeld, marktgeld, aanplakrechten en precario rechten; kan de korenmolen „De Hoop" weer in gebruik gesteld worden; is het niet wenselijk de raadzaal te restaureren, nu de bouw van een nieuw Raadhuis in de eerstkomende jaren De wens is daarin uitgesproken, dat burgemeester en wethouders in April 1955 met een uitgewerkt havenplan kun nen komen. Gevraagd is de raad in de gelegenheid te stellen de ontwikkeling der plannen van stap tot stap te kunnen volgen, waardoor de mogelijkheid gebo den wordt een mening te vormen, het geen van belang kan zijn bij de verde re ontwikkeling. De aandacht is geves tigd op het voornemen van de Rijks waterstaat om te komen tot afsluiting van de Waterweg. De vraag rijst of het havenplan hierdoor geen geheel ander aspect verkrijgt. Met voldoening is de activiteit met betrekking tot de woning bouw geconstateerd. Inlichtingen worden gevraagd voor woningen voor al- te komen tot de bouw van woningen door middel van bouwspaarkassen en in de vrije sector, In overweging wordt ge geven bij de bouw van woningen voor ouden van dagen rondom de Grote Kerk de mogelijkheid te overwegen deze men sen een tuintje bij hun huis te geven en in de nabijheid van andere kerken I nog wel niet zal kunnen worden verwe- zenlijkt; zijn de onderhandelingen met Rotterdam over de ingebruikneming van een terrein aan de Vlaardingsedijk voor de inrichting van een woonwagen kamp afgebroken; is het niet nood zakelijk op verschillende punten in de gemeente, zoals nabij het pand Noord- dijk^, Burgemeester de Jonghkade en bij de spoorwegenovergang Haven- Burg. de Jonghkade, verkeersverbeterin- gen te -treffen en een gedeelte van de verkeersweg MaassluisHoek van Hol land van verlichting te voorzien; hoe werkt het waarschuwingssysteem inge val van hoog water en gevaarlijk hoog water; hoe staat het met het genees kundig schooltoezicht en de schooltand- verzarging; heeft de dienst van ge meentewerken wel voldoend geschoold personeel; is er nog geen oplossing gevonden voor -de ontsierende aanplak- gelegenheden voor reclame-doeleinden; waarom is nog geen uitvoering gege ven aan de reeds jaren voorgenomen uitbreiding van de verbrandingsoven; hoe staat het met de bouw van een tweede serie industriehallen; gaat Maassluis water betrekken van Rotter dam of van de Westlanösche Drinkwater- leidicgmaatschappij? In de Memorie van Antwoord zullen B. en W. op deze nota nader terugko men. i eveneens woningen voor ouden van da gen te bouwen. Aandacht is ook vraagd voor woningen nvoor al leenstaande personen, waarin een mogelijkeid wordt gezien om gro tere woningen vrij te krijgen. De bouw van een tehuis voor ouden van dagen wordt bepleit, evenals het beschikbaar stellen van grond aan on dernemers, die voor eigen rekening een aantal woningen willen bouwen. De aan dacht is voorts gevestigd op de bouw van een nieuwe R.K. school, waarbij in overweging is gegeven als plaats van de school aan te wijzen de grond te genover de kerk en de bestaande school, waardoor de ingang der school op de Guido Gezellestraat uitkomt. De sub sidiëring van bet kleuteronderwijs maak te een punt van bespreking uit. Aange drongen is op een spoedige verwezenlij king van de plannen tot overkluizing van de Zuidvliet. De wenelijkheid is bepleit, dat de raad zich uitspreekt omtrent -de piaats waar een nieuw Raadhuis zal moeten verrij zen en plannen worden ontworpen om te komen tot de bouw. Gevraagd wordt of B. en W. het niet gewenst achten, wanneer te zijner tijd de A. E. Maas straat wordt afgesloten, dat op een an- partijen in binnen- en buitenland staat. Ook de A.R, dient haar mening en stand punt in tal van zaken te publiceren. Het publiek moet weten hoe de A.R. over "de aan de orde zijnde vraagstukken denkt In kleine brochures en dagbladen moet er uiting aan gegeven worden. Ook moet men zich bezinnen op de houding tegen over andere Christelijke partijen. De splitsing heeft grote afmetingen aange nomen. en er dient te worden gestreefd naar meerdere eenheid. Spreker zeide, dat het werk der dr. Kuyperstichting meer aan haar doel moet beantwoorden. Het aantal conferenties tot kadervorming moet tevens uitgebreid worden. Hoewel het Centraal comité de opleiding behoudt en de aeputaten-vergadering de eind beslissing, komt daartussen de meerdere bevoegdheid van het Centraal Convent, een commissie van organisatie en een commissie van voorlichting. Door al deze wijzigingen wordt het mogelijk, dat meer dere mensen het werk gaan doen, wat nu al jaren door dr. J. Schouten op voortref felijke wjize alleen wordt verricht De grotere invloed van de partij in de be sturen zal hiervan het gevolg zijn. Er worden dus nieuwe wegen ingeslagen, doch de grondslag blijft onveranderd. Tenslotte riep spreker allen op, hoe don ker het ook wezen moge, gedrongen door de liefde der A.R. beginselen, pal te staan voor de Ere Gods en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, een roeping op politiek terrein te vervullen. Na deze met klem uitgesproken rede, volgde een bespreking. Met algemene stemmen is daarna het concept-reorgani satieplan door de kiesvereniging aan vaard. Artsendienst. Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maandagmorgen 8 uur wordt de artsen - dienst te Maassluis waargenomen door dok ter E. W. MekJüor, Veerstraat 15, telef. 308. (Van één onzer verslaggevers) De ijle nevelsluiers, waarin de Hoekse Waard zich vannacht pleegde te hullen, werden gisteravond talloze malen door- priemd door de lichtbundels van auto lampen en de anders zo rustige dorpen hadden een record aan doorgaand ver keer. Deze invasie was te verklaren uit het feit, dat de hoofdweg een onderdeel was van het eerste traject van de zesde West-F ederüand Rit, die gisteravond en vannacht onder ideale omstandigheden werd verreden. Er startten gisteravond in Rotterdam 114 deelnemers, waarvan 42 in de A- klasse en de rest in de B.-klasse. Het was een tocht van 450 km, die, zoals bleek bij de finish in Laren (N.H.i een zeer vlot verloop had. De resultaten wa ren voor de deelnemers buitengewoon ,3oed. Dit succes was voor een groot deel te danken aan het gunstige weer. Het was volle maan en de onbewolkte hemel zorgde er voor, dat het weer uistekend bleef, al was de weg plaatselijk zeer glad waaraan zowel de bietencam pagne als de nachtvorst schuld hadden maar ernstige ongelukken hebben zich met voorgedaan. Enkele auto's ver dwenen met de neus in de sloot, doeh zij konden spoedig weer „vlot" gesleept worden. De eerste etappe voerde de rijders vanuit Rotterdam naar ,»e Eilanden". Enkele Rot terdammers hadden op de Hoeksewaard een schitteren*) parcours uitgezet, dat de deel. nemers niet zonder moeite hebben afgelegd Bij Oud-Bejjerlaitd bad men bh een dhkoprit f®n„ïe,?r vernuftige val uitgezet, terwijl we in Strijen bijna in een slaapkamer terecht kwamen, aangezien men slechts op de rechte weg kon komen na het aeznen van een söheape bocht. Via Rotterdam voerde de route daarna het Westland in. waar de uitblinkers in het „bochtenwerk" een goede beurt konden ma ken. Op dit deel van de route waren vier ttjdcontroles, bh KetheL Staalduin, Rijswijk en Delft Het pompstation aan de Rijksweg te Delft was het einde van het eerate deel van de tocht. Ais eerste kwam om 0.42 uur de equipe van de heer Heidendah] binnen. De meeste deelnemers waren zeer tevreden over te arbeiders, in dienst van de onderne mingen, hebben gemaakt. Gedacht wordt hier aan de Medische Dienst, opgencht in 1931, en de sedert 1945 tot stand ge- komen voorzieningen, zoals het Pensioen fonds; de Garantie-regeling; de Sociale Afdeling met Gezinsverzorging en Soei- aal Fonds; het personeelsorgaan; de Vak opleiding en de Havenvakschoo!, welke in nauwe samenwerking met de drie bonden van transportarbeiders zijn ge troffen. Ondanks alle verbeteringen, die in de loop der jaren op sociaal terrein zijn tot stand gekomen, werd het toch nog als een gemis gevoeld dat de Haven Arbeids Reserve voor de arbeiders niet kon op treden als werkgeefster, die ten opziet te van hen verantwoordelijk is. Dat dit gemis aan arbeiderszijde sterk werd be- seft, blijkt wel uit het feit dat velen aan het vaste dienstverband bij ds een en andere onderneming de voorkeur ga ven of naar andere bedrijfstakken over gingen, waar wel sprake is van één cen traal gezag, hoewel er altijd arbeiden zullen zijn, die aan het meer afwisselend karakter van een los dienstverband de voorkeur geven. De Scheepvaart Vereeniging Zuid gaat nu als werkgeefster met iedere arbeider een vast dienstverband aan op grond van een individuele arbeidsovereenkomst met een daarbij behorend arbeidsreglement, waardoor de rechtspositie van de vroe gere losse arbeider duidelijk geregeld wordt. Te verwachten hiervan zijn een stabiliteit bij de havenarbeid en een nieuwe bijdrage tot goede arbeidsverhou dingen. De Scheepvaart Vereeniging Zuid heeft de uitvoering van-al wat met dit dienst verband samenhangt opgedragen aan haar nieuwe orgaan: de Centrale voor Arbeidsvoorziening. Ter bespreking van allerlei punten, die met het nieuwe dienstverband sa menhangen, is een Sociale Adviescom missie in het leven geroepen, die be staat uit vertegenwoordigers van werk gevers en werknemers. Een Klein Scheidsgerecht is ingesteld, bestaande uit een werknemerslid, een werkgeverslid en een door deze beide te benoemen neutrale voorzitter, dat zal dienen als een commissie, waarop ar beiders zich kunnen beroepen, die me nen dat ten onrechte maatregelen in de vorm van boete of schorsing tegen hea zijn toegepast. Aangezien de Haven Arbeids Resem wordt opgeheven, vervalt daarmede het oude H.A R.-reglement. Hiervoor in de plaats treedt een nieuwe Regeling van werkindeling, improductief loon en ande re bijzondere voorwaarden. Deze Rege ling wordt als een afzonderlijk hoofd stuk aan de loon- en arbeidsvoorwaar den toegevoegd. De Voorzitter van de S.V.Z. mr Humel wese nog op het grote tekort aan ar beidskrachten in de Rotterdamse haven. Naar aanleiding van dit besluit heb ben de Ned. R K.-Bor.d van Transport arbeiders „St, Bonifacius" en de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale gisteravond een gecombineerde leden vergadering gehouden met die leden, die werkzaam zijn in de Rotterdamse havens. De voorzitter van de R.K.-organisatie, de heer Van der Linden heette de aan wezigen welkom en wees op de belang rijkheid van het te behandelen onder werp. Vervolgens gaf mr. W. Brak een uiteenzetting over het plan van de S.V.Z. de H.A.R.-mensen meer be- staans- en rechtszekerheid te verschaf fen.- Spreker verwees naar het verleden waarin de organisaties altijd hebben ge streefd naar betere levensomstandighe den voor de losse havenarbeider. Mede doorde grote willekeur die vroeger heerste in de Rotterdamse haven, werd de toestand voor de organisaties onaan vaardbaar en werd gestreefd naar veran dering van de arbeidsverhoudingen. Aan het einde der vergadering meen den de organisaties de in de haven werkzaam zijnde leden met klem te moeten adviseren de arbeidsovereen komst van de S.V.Z. te tekenen. Ds. F. C. Meijster, die onlangs zijn ambt in de Gereformeerde Kerken heeft neergelegd, -zal met ingang van 1 Ja nuari ook aftreden als redacteur van de Gereformeerde Kerkbode, na deze functie vierentwintig jaar te hebben be kleed. Hij zal als zodanig worden op gevolgd door ds. A S. Timmer. 's-GRAVENHAGE, 11 December. - Vangst- berichten uit het Kanaal: Sch 19 met 9 last, Sch 250 met 70 kantjes. Vangstbenchtcn uit de Ierse Zee: Sch 236 met 70 kantjes, Sca 233 met 6 kantjes, Sch 310 thuisstomendc, Sch 9 thuisstomende, Sch 2 met 60 kantjes. het afgelegde traject. En velen hadden de oontrlostempels m de juiste volgorde. Nadat men genoten had van een kom voor treffelijke erwtensoep, begaf men zich op weg voor het tweede deel van de tocht. Thans voerde de we>g door het polderland, waarbU de rijders gebruik moesten maken van allerlei slingerwegen tussen de knotwilgen door. Men passeerde onder meer de volgende plaatsen: Soetermeer, Oudshoorn, Mijdrecht, Breukelen en Maarsen. Ten Zuiden van Utrecht ivarcn de omzwervingen vele, en vooral m de buurt van Houten werd menig extra-rondje gere den, Tegen vijf uur waren we bij de ttjd- controle tussen Houten en Bunmk. waar we vele deelnemers uit de A-klasse prachtig op tijd zagen voorbij komen. Via Zeist, Groenc- kaoi, Maartensdijk en Bilthoven moest man tenslotte in Lage Vuursche terecht komen, de laatste tydcontrole, die later voor de B-JtlasK tevens de finish zou zijn. De laatste groep M>u dan langs de kortste weg naar hotel Hemderff in Laren gaan, waar de A-klasse reeds eerder door de finish was gegaan, We kunnen zeggen, dat men over het alge meen uitstekend gereden heeft. Enkele cracks uit de A-klasse zijn geheel zonder stref punten binnengekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2