Nederlandse kustvaarder op de Noordzee vergaan m Dag Hammarskjoeld wil snel naar Peking regering voldaan over succes in va Mr. Luns vindt houding V, S. teleurstellend Bemanning van vier koppen kon worden gered Gesprek met Tsjoe gevraagd over elf Amerikanen Nieuw-Guinea niet aangemerkt als koloniaal dispuut Raad van Europa aanvaardde drie resoluties Lading van Fribloging schuiven Leden Concertgebouworkest weer terug in het Vaderland Rotterdam in het luchtverkeer Noodweer in Italië en Zwitserland 1 DE ACTIVITEITEN OP AMBON Beroep v. d. Putten niet ontvankelijk jfAANDAG 13 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2951 Weerbericht Uit Hongarije gevlucht in koelwagen Tien meisjes gedood in Spaanse kerb Zitting gesloten Frankrijks eersle onderzee boot sedert 1940 te water gelaten (Van een onzer verslaggevers) IER ZWIJGZAME mannen stapten gistermiddag in Hoek van Holland aan wal. Zij waren enige uren tevoren ternauwernood aan de dood ontsnapt en nu wilden zij zo snel mogelijk huiswaarts om warme kleren aan te doen of onder de wol te gaan. Hun schip, de kustvaarder „Friblo", was op ongeveer 8 mijl ten N.W. van Wester Schouwen in de Noordzee vergaan en zij hadden bijna een uur in een sloep rondgedobberd. Met het motorschip „Noordam" van de Holland—Amerika Lijn lijn vanmorgen de leden van het Concertgebouw Orkest te Amster dam weer in het vaderland terug gekeerd. Gedurende een verblijf van vier-en-vijftig dagen in Ame rika en Canada heeft dit orkest op een zeer succesvolle wijze ge concerteerd in vele steden. Er werden niet minder dam 45 concerten gegeven. Daarvoor was nodig, dat een afstand van 1300 km per boot werd afgelegd en per trein 24.000 km. „Het Amerikaanse publiek is een dankbaar publiek", zo betoogde de secretaris van het Orkestgebouw, de heer F, C. Heuwkemaijer. Eduard van Beinum en de leden hadden niet yerwacht, dat op een zulk een spon tane wjjze zou worden gereageerd op de uitgevoerde concerten. Er waren cok weieens tijden bij, dat de leden zich doodmoe voelden. Op zulke dagen vreesde men dan een minder gelukkig optreden. Doch het Lijndienst van Londen naar Zestienhoven? Van, Nederlandse afkomst,? Jan Damen geridderd Waarschuwing „Het stemt de Nederlandse regering uiteraard tot voldoening, dat de ontwerp-resolutie over Nieuw-Guinea, zoals deze door de politieke commissie was aanvaard, thans door de algemene ver gadering van de V. N. is verworpen", sprak minister Luns Zaterdag op een persconferentie op het ministerie* van Buitenlandse Zaken. De minister heeft de houding van de Verenigde Staten, die zich zowel in de politieke commissie als in de algemene vergadering van stemming over de Indiase resolutie hebben onthouden „teleur stellend" genoemd. „Het zou niet anders dan normaal zijn geweest, indien de V. S. niet alleen op grond van de bondgenootschappe lijke verhoudingen, maar ook op de merites van de kwestie Nederland zou hebben gesteund." ,,'n Duikboot - ..Belachelijk", zegt Den Haag Verkeerde indruk Goede relaties mogelijk Ambtenarengerecht Atlantische Raad bestudeert tactische atoomwapenen •Ooilerdam: Witte de Withstraat 30 Teléf 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Ktachtendienst abonnementen IS 30-10 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157(H) '«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, J 6.75 "per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks piïecöe: C. A. K.EÜNING en Mr. K. VAK HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond, TOENEMENDE WIND Overwegend zwaar bewolkt met enige regen. Tot krachtig of hard toenemende zuidelijke wind, later ruimend naar west. Iets hogere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT Te Cherbourg is Zaterdag Fianknjks eerste onderzeeboot, die sedert 1940 gebouwd is, te -water gelaten. Het is de 1.200 metende „Narval". Van negen andere onderzeeboten is de kiel gelegd. Frankrijk had reeds 13 onderzeeboten. De Narval kan een snelheid vap ichttien knopen aan de oppervlakte en zestien knopen onder water be teiken. He geredde bemanningv.J.n.r. „belt man" G. de Haan uit Assen; matroos Kool uit Utrecht: kapt.-machinisi J. Blokzijl en de kok-lichtmatroos C. Keizer uit Ruincrwold. Deze schipbreukelingen, de kapitein J. Blokzijl uit Vlaai-dingen, de booteman G. de Haan uit Assen (19), de licht matroos J. Kool uit Utrecht (17) en de kok lichtmatroos G. Keizer uit Ruiner- wold (20) hadden slechts luttele woor den over voor de wachtenden aan de wal. Het streven van het Gemeentebestuur van Rotterdam en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotter- dam voor een eigen vliegveld ter ver vanging van het vliegveld "Waalhaven, heeft thans bijzondere steun gekregen floor het aanbod van een Engelse parti culiere luchtvaartmaatschappij om een lijndienst van Londen op Rotterdam te spenen zodra het vliegveld Zestienho- ven in gebruik zal zijn genomen. Naar aanleiding van dit aanbod heeft iv .Gemeentebestuur van Rotterdam j-jch in een schrijven tot de minister van Verkeer en Waterstaat gericht met het verzoek ontheffing te willen verlenen van de bepaling, dat het verboden is op het in aanleg zijnde vliegveld lijndiensten »e onderhouden, Een_ beslissing op dit verzoek is nog Het binnengekomen. Naar wij vernemen zal nog deze week deze aangelegenheid wondeling met de minister worden be- iproken. Een man. waarschijnlijk van Neder landse afkomst, is in een koelwagen van de spoorwegen, dia volgeladen fas met bevroren ganzen, uit Honga rije gevlucht en gisteren in Wenen aangekomen. Volgens de politie heeft ?e, man 24 uur doorgebracht tussen hel ijs en de ganzen en is toen uit de W4?0n ontsnapt. Tussen de ganzen en het ijs heeft hij een gebroken wijnfles achterge- ir j? ien llet wapenschild van een Nederlandse provincie, dat van stof is gemaakt en waarschijnlijk op een jas heeft gezeten. Ook vond de politie een trans woordenboek. tegendeel bleek waar. De leden wisten zich tot het uiterste in te spannen en de ovaties waren overweldigend. Het orkest heeft tien dagen vrij gehad. Die tijd vonden de leden ener zijds aangenaam, doch aan de andere kant vond men de gelegenheid na te denken over hetgeen nog moest komen en dat bleek niet altijd even stimulerend te werken voor de eon certeerders. De programma's waren zodanig samengesteld, dat voor een vijfde igedeelte werken van Nederlandse componisten werden gebracht. Dat werd door de Amerikanen bijzonder op prijs gesteld. Er werd zowel klas sieke, als moderne muziek gebracht. Tegen negen uur verliet het gezel schap de ontvangstloods bij de Hol landAmerika Lijn en werd de reis voortgezet naar Amsterdam, waar een officiële ontvangst was voorbereid. Op het Centraal Station in Amster dam heeft prof. dr. L. J. M. Beel, mi nister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, vanmorgen hel Concertge bouworkest verwelkomd. Hij dankte di rigent en leden namens het Nederlandse volk. „Ik ben mij er van bewust, dat diri genten en orkestleden .steeds hun beste krachten hebben gegeven en dat de prestaties, die zij hebben geleverd, grote inspanning hebben gekost. Het Neder landse volk is hun daarvoor bijzondere dank verschuldigd. Ook de administra tieve staf verdient erkentelijkheid voor de wijze, waarop zij al haar krachten heeft ingespannen voor het welslagen van de tournée. De regering heeft gemeend, dat een bewijs van dankbaarheid en erkentelijk heid niet achterwege mag blijven. Het verheugt mij te kunnen bekend maken, dat het H.M. de Koningin heeft be haagd de eerste concertmeester Jan Da- men te benoemen tot ridder m de orde van Oranje Nassau. In de persoon van Jan Damen wordt daarmede het gehele orkest, de administratieve staf en alle anderen, die er aan hebben medege werkt, dat de tournée op zo succesvolle wijze is verlopen, geëerd", aldus de minister. Het hachelijke avontuur in de woeste golven lag hun nog te vers in het ge heugen. Niemand van hen begreep, hoe het mogelijk was geweest, dat ze door het oog van de naald waren gekropen en dankbaarheid was in hun harten jegens de bemanning van het schip de Prins Willem Frederik, die Zondagmor gen om half twaalf de vier tobbende mannen in de sloep ontdekte en zo aan boord nam. Zij waren volkomen uit geput en sinds de sloep gestreken was. was er niets anders gedaan dan met man en macht trachten om het water uit de sloep te houden. Het kleine vaartuig de „Friblo" mat slechts 162 brt register ton en vaart tn opdracht van de N.V. Muller te Rot terdam was door de zware zeeen slagzij gaan maken. Op dat ogenblik verstond de kapitein, dat er maatregelen getroffen moesten worden. De beman ning kwam bij hem in de stuurhut en gezamenlijk werd beraadslaagd wat er nog kon gebeuren. De sloep werd gereed gehouden om ao nodig te strijken. Noodseinen Dat moment kwam vlugger dan men had verwacht. Ook Be lading ijzer, waarmede het schip was geladen, begon te schuiven en in allerijl begaven de mannen zich daarna in de sloep. De „Friblo" was snel onder water verdwe nen. Het was nog wel moge-lijk geweest noodseinen uit te zenden en aangenomen mag dan ook worden, dat de Prins Willem Frederik, die vrij dicht in de omgeving voer, deze seinen heeft op gevangen. Ook de reddingboot uit Vere is uitgevaren, doch toen deze op de plaats arriveerde, waar de „Friblo was vergaan, waren de mannen intussen aan boord van de Prins1 ("Willem Frederik gehaald. De loodsboot Cirius, die in Hoek van Holland is gestationneerd, is daarna uit gevaren en op volle zee gelukte het de schipbreukelingen over te nemen en deze naar Hoe!? van Holland te brengen. Nadat de mannen verslag hadden uit gebracht aan de reder, rijn zij dadelijk huiswaarts gekeerd. jQe „Friblo" was een oude kustvaarder. Het schip werd omstreeks 1912 ge bouwd. Zondag was het schip uit IJmuiden vertrokken met bestemming Londen. Nader vernameri wij, dat even voor het vergaan van de „Friblo", de motor sterk begon te roken. De matroos Kool, die aan het roer stond, had dat aan de kapitein gemeld. Toen de matroos in de machinekamer wilde gaan kijken be merkte hij, dat daar reeds vijftig centi meter water stond. Alle pogingen, die daarna nog in het werk werden gesteld, het schip voor een ondergang te behouden, faalden. De mannen moesten in de sloep. Op het ogenblik, dat de kapitain daarin stapte, was het achterschip reeds onde-r water verdwenen. In Noord-Italië is door aanhoudend noodweer grote schade aangericht. Er zijn ernstige overstromingen ontstaan en talrijke lawines opgetreden. Het dorp Pordenone (30.000 inwoners) staat voor drie kwart onder water. In de Dolomieten zijn de wegen versperd door lawines. Zelfs in de dalen ligt een dikke sneeuwlaag. Zaterdag was Venetië wederom ge deeltelijk overstroomd. Op het San Mar- co-piein heeft het water een hoogte van 50 cm. bereikt. In Zwitserland heeft het aanhoudende slechte weer het trein-, telefoon- en weg verkeer belemmerd. Op vele trajecten ondervindt het treinverkeer grote ver traging. .4 /»Z Drie overlevenden ran de gezonken sleepboot Bertlta li. grijpen kramp achtig naar een reddingsboei uitge worpen door de bemanning tnn het kiistivticht-iuarluig Cartigandat te fttdp snelde toen desleepboot in de woelige Golf ion Mexico verging. Achter de rubberboot, uaarin de drie mannen zich wisten te redden, ziet men het hieraan ia\tgebonden lichuum tan een vierde man. (Va 15 uur in de boten te hebben doorgebracht konden 1 leden i tut de bemanning i «ra de deper behouden in Panama City aan land stappen. Da Cnrtignnhad op zijn tocht naar de plaats des onheil te kampen met golven vim niet minder dan Ui voet hoog. Volgens de kapi tein tan de sleepboot, Ashbunt Thomp son, zonk de sleepboot twee minuten na een fiflni aring met een tanker tvelke zij sleepte DAG HAMMARSKJOELD, de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, heeft in een telegram aan de premier van communistisch China, Tsjoe En Lai, gevraagd of deze bereid is hem „kort na 26 December" in Peking te ontvangen voor een bespreking over de vrijlating van de elf Amerikaanse vliegers, die „wegens spionnage" in China tot langdurige gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Hammarskjoeld heeft het telegram reeds Vrijdagavond verzonden, enkele minuten nadat de Algemene Vergadering een resolutie had goedgekeurd die hem verzocht de vrijlating van de vliegers te bewerkstelligen en tegen 31 December rapport uit te brengen. de waarschuwing gericht, dat élke maatiegel tot verschaffen van „cletcn- sieve bescherming" aan Amerikaanse vliegtuigen, die in de buurt van Sowjet- Russische gebieden vliegen, „het ge vaar zou kunnen vergroten" van een nieuw incident als op 7 November, toen een. Amerikaans verkenningsvlieg tuig nabij de Japanse kust werd neer geschoten. De tijd tussen nu en 26 December zal waarschijnlijk worden gebruikt voor enige diplomatieke stappen via de ver schillende kanalen, die de secretaris generaal ter beschikking staan, naar verluidt, heefi Hammarskjoeld tot de i ministeries van Buitenlandse Zaken van Grooi-Britlannie, India, Zweden en Rus land het verzoek gericht hun medewer king te verlenen bij het tot stand komen van de conferentie lussen hem en Tsjoe En Lai. De Sowjei-afgevaardigde Malik zou hem hebben aangemoedigd het on derhoud met Tsjoe En Lai aan te vra gen. Een diplomaat uit het kamp Sowjetblok heeft echter verklaard. van het dat de stap van Hammarskjoeld naar zijn mening met veel resultaat zou hebben. Immers de resolutie, waarin de op dracht aan Hammerskjoeld is vervat, veroordeelt tegelijk communistisch China wegens gevangenhouding der piloten. De regering der Sowjet-Unie heeft intussen Zaterdag tot de Ver. Staten Deze waarschuwing was vervat in een Sowjet-nota, die een verwerping inhield van de Amerikaanse nota van 17 November. De Amerikanen hadden aaarm geprotesteerd tegen het neer schieten van een Amerikaans fotover- kenningsvhegtuïg door twee Sowjet- Migs bij het eiland Hofckaido. De nieuwe Sowjet-nota spreekt ere beschuldiging uit, dat de Amerikaanse B 29 op 7 November boven de Koe- rillen het vuur op Russische Migjagers geopend had alvorens te worden neer geschoten. Desondanks was de Russische nota in ongewoon milde bewoordingen gesteld. bevolking van het recht, zich uit te spreken over het zelfbeschikkings recht. De Verenigde Naties hebben thans onderschreven, dat het principe in de Nederlandse houding, waaraan vele lan den in Zuidoost-Azië terecht hun onafhankelijkheid danken, zich verzet tegen het afstaan van Nieuw-Guinea aan Indonesië. De doorslag heelt gegeven het feit,! dat een groterl aantal landen zich| in de algemene! vergadering niet van stemming heeft' onthouden en te gen de aanvaar ding heeft ge stemd. Mr. Luns ves tigde er de aan dacht op, dat alle zestig landen van de V.N. aan de stemming hebben deelgenomen. Het voornaamste resultaat van de uitslag noemde de bewindsman het feit, dat in de Verenigde Naties het besef is doorgedrongen, dat de kwestie Nieuw-Guinea niet kan worden aan gemerkt ais een „koloniaal dispuut" en dat het dus niet een kwestie is van het niet geven aan de autochthone Mr. Luns Eduard van Beinum neemt afscheid vau de gezagvoerder van de „Noordam". De Indonesische minister van De fensie, Iwa Kusumasumantri, is naar de Molukken vertrokken, aldus ver neemt Pi Aneta van welingelichte zijde. Hij vertrok Zaterdag, vergezeld van de chef-staf van de landmacht, gene- raal-majoor Bambang Sugeng, uit Djakarta. Naar verluidt zou zijn reis naar de Molukken in verband staan met hernieuwde activiteiten van de R.M.S. Volgens in Djakarta niet te bevestigen berichten uit Makassar zou den ongeveer 900 R.M.S.-ers in Hu- laiiu en Haruku door een Nederlandse onderzeeboot „Nusina" aan land ge zet zijn. Volgens andere berichten zouden enige tientallen ambtenaren, die zich coor de R.M.S. of voor Nederland had den getoond, de stad Ambon hebben verlaten. Een woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft vanochtend de berichten over „een Nederlandse onderzeeboot met de naam Nusina" gekwalificeerd als „belachelijk". In de eerste plaats bestaat er geen Nederlandse onder zeeboot met deze naam en voorts be vindt zich sedert jaar en dag geen Nederlandse onderzeeboot in deze wa teren. Dit is reeds bij herhaling mee gedeeld, maar telkens duiken deze on gecontroleerde berichten weer op, zon der dat zij enigerlei bevestiging krij gen. De Nederlandse regering heeft nooit officiële klachten terzake ont vangen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken. Tien kinderen zijn door verstikking omgekomen, toen Zondag een groep van 150 kinderen zich met geweld toegang verschafte tot een kerk te Miranda de Ebro in het Noordoosten van Spanje. In de kerk zou een feest worden gehouden. De kinderen duwden tegen de deuren, die deze druk niet konden weerstaan, en vielen vijf meter naar beneden langs een trap, die leidde naar een onderaards gewelf, waar het* feest zou worden gehouden. Tien meisjes, die onder vele anderen te rechtkwamen, zijn door verstikking om het leven gekomen. Minister Luns herinnerde aan eer der afgelegde verklaringen, dat de In diase resolutie, hoewel veel gematig der dan de oorspronkelijke Indonesi sche resolutie (die evenmin een twee derde meerderheid zou hebben verkre gen), in feite hetzelfde inhield. Mr. Luns zeide, dat de kwestie- Nieuw-Guinea niet zoals in Djakarta en Den Haaag in vele andere landen m het brandpunt van de belangstelling staat en dat vele delegaties in de wei nige tijd, die na het indienen van de Indiase resolutie voor bestudering daar van beschikbaar was, de indruk kre gen, dat deze resolutie inderdaad ge matigder was. In het stadium daarna is men tot de overtuiging gekomen, dat deze resolutie hetzelfde beoogde als het ontwerp van Indonesië. Minister Luns zeide, dat daar nog bijkomt, dat de politieke commissie een door Columbia ingediend amende ment verwierp, waarin de belangen van de bevolking van Westelijk Nietnv- Gumea op de voorgrond werden ge steld. Dit heeft bp verschillende lan den de indruk gewekt, dat inderdaad in de Indiase resolutie geen rekening werd gehouden met deze belangen. Bij verschillende landen is het ook doorgedrongen, dat het geschil over Nieuw-Guinea een interpretatie van een internationaal verdrag betreft en dat een politiek lichaam niet het ge- eigende forum is dat daarover een oor deel kan vellen. Nederland had, aldus de minister, besloten, toch aan het debat deel te nemen om voor het forum van de we reld de Indonesische beweringen te ontzenuwen, dat de Nederlandse rege ring niet bereid is geweest besprekin gen over Nieuw-Guinea te voeren. Mi nister Luns voegde hieraan toe: Ik waag te zeggen, dat het uiteindelijke resul taat in de Algemene Vergadering is bereikt doordat de Nederlandse dele gatie zo volledig aan de discussies heeft deelgenomen. Het resultaat onderschrijft de juistheid van het Nederlandse be sluit aan het debat deel te nemen. De minister sprak de hoop uit dat nu „de lucht in de Veren. Naties over Nieuw-Guinea is opgeklaard", het toch mogelijk zal zijn verbetering te bren gen in de betrekkingen tussen Neder land en Indonesië, een verbetering, die Nederland steeds heeft nagestreefd en zal blijven nastreven. Mr. Luns zeide in verband hiermede, dat ondanks ge schillen over soortgelijke kwesties waarbij hij Cyprus en de Fakiand- eilanden noemde goede betrekkingen tussen de betrokken landen mogelijk zijn gebleken. Een aantal vragen beantwoordend, zeide minister Luns nog te hopen, dat zich geen situatie zal voordoen, waar door tot directe samenwerking met Australië op het terrein van de defen sie moet worden overgegaan. Mr. Luns voegde hieraan toe, dat Nederland een van de zeer vredelievende landen is. „Wij anticiperen geen militaire samen werking tussen Australië en Nederland over Nieuw-Guinea". Voorts werden vragen gesteld over de aanwezigheid van de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr. W. F. L. Graaf van Bylandt. in Nederland, met wie minister Luns zeide reeds be sprekingen te hebben gevoerd. De heer Luns zeide, dat gezien de kennis van Graaf van Bylandt van de achtergronden van de situatie in In donesië, zijn verblijf in Nederland zeer nuttig is. De Hoge Commissaris moet door een „topfiguur" vervangen worden. De minister merkte nog op, dat ieder land elk jaar opnieuw kan trachten een bepaalde kwestie op de agenda der V.N. geplaatst te krijgen. Een vraag beantwoordend van een Indonesische journalist, zeide minister Luns tenslotte, dat Nederland bereid blijft door besprekingen met Indone sië het wantrouwen in Djakarta jegens de Nederlandse bedoelingen op Nieuw- Guinea uit de weg te ruimen. S. xAv DAG HAMMARSKJOELD (Van een onzer verslaggevers) Het Ambtenarengerecht te Utrecht heeft Vrijdag niet ontvankelijk ver klaard het beroep van de heer F. H. v. d. Putten uit Bussum,' technisch hoofd ambtenaar van het ministerie van Oorlog. De heer Van der Putten had zoals men zich herinneren zal, verzocht zijn over plaatsing van de Centrale Werkplaats te Utrecht naar Assen als gewestelijk inspecteur VCA voor de Noordelijke provincie ongedaan te maken. De heer v. d. Putten, wiens beroep twee weken geleden door het Ambte narengerecht werd behandeld en die toen verdedigd werd door de heer C. Baatenburg de Jong, bestuurder van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel, kan nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Een beslissing hier over is nog niet ge nomen. Het parlement van de Raad van Europa heeft zijn laatste zitting van dit jaar Zaterdag besloten met het aannemen van een drietal resoluties, die het standpunt van de raad ten aanzien van de accoor- den van Parijs weergeven. De eerste resolutie waarin de vorming van de Westeuropese Unie wordt goedge keurd en als „een versterking van de Atlantische alliantie" geprezen wordt, is na de debatten van de laatste dagen voorzien van twee nieuwe alinea's die de mening van de grote meerderheid der parlementariërs weergeven. In een daar van wordt de hoop uitgesproken, dat, na voorbereiding door diplomatieke kana len. „zo spoedig mogelijk na ratificatie van de accorden". onderhandelingen met de Sowjet-Unie worden geopend, maar -er. .net 14 resolutie. Raad van hieraan is de wens toegevc uitvoering van de accoorden d' zal worden uitgesteld. Deze aangenomen met een zee' heid van stemmen (82 onthoudingen). Het debat over de tweede waarin de wensen van de Europa omtrent de organisatie van het parlement van de Westeuropese Unie er de banden tussen dit parlement en dat van de Raad van Europa worden uitge sproken, was voornamelijk van procedu rele aard. Iri een derde resolutie werd het Frans- Duitse Saar-aceoord goedgekeurd. Uitge sproken tegenstanders van deze resolutie in haar geheel waren alleen de Duitse socialisten. Na het sluiten van de zitting deelde de voorzitter Guy Mollet aan de pers mede, dat er op de agenda der volgende zitting van het parlement van de Raad var Europa, in Mei 1955, drie belangrijke onderwerpen zullen staan waarover uit voerige discussies zullen worden gehou den. Ten eerste de politieke toestand in Europa, ten tweede de noodzaak van cn de vooruitzichten voor economische inte gratie in West-Europa en de handel tus sen Oost en West, en ten derde voorstel len voor een Europese conventie voor de vreedzame oplossing van geschillen. De vraag of Navo-bcvelhebbers het recht moeten hebben om onmiddellijk atoomwapens te gebruiker om een aan val op West-Europa af te slaan, is een van de moeilijkste problom n die de Atlantische raad, als hij Vrijdag en Zaterdag a,s. in Parijs bijeenkomt, te behandelen zal krijgen. Naar uit gewoonlijk gezaghebbende bron verluidt, menen de generaals, dat zij dit recht moeten bezitten, omdat on middellijk gebruik van atoomwapens van levensbelang kan zijr in geval van een aanval van de naar raming hon derd daarvoor in aanmerking komende Sowjet-divisies op de nog geen veertig Navo-divisies in West-Europa. De meeste N.A.V.O.-landen zouden dit standpunt delen. Volgens onbevestigde berichten zou een aantal landen echter o.m. Nederland. België en Denemarken de mening toegedaan zijn. dat Navo bevelhebbers eerst toestemming aan de regeringen moeten_ vragen alvorens tot gebruik van tactische atoomwapens over te gaan. Zij zouden krachtige re presaillemaatregelen vrezen als de mi litaire leiders de vrije hand gelaten wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1