v.d.A. blijft zwak punt in N.-Guinea-pc litiek A.R. standpunt: opdracht door God gegeven Compromisplan inzake atoomwapens verwacht Doorgebrand lampje kan een der oorzaken zijn Nul op request voor Hammarskjoeld TWAALFDE JAARGANG No. 2952 Legendevorming? MIN. KERNKAMFS BEGROTINGEN AANVAARD Prof. Gerbrandy had de tram niet mee VERGADERING NAVO-RAAD Nieuw schema" Oud en Stufhens Radio Peking geeft niet veel hoop Praag laat weer 400 Grieken vrij Sloeg Australië ruil af DINSDAG 14 DECEMBER 1954 Weerbericht Malik beschuldigt Dulles naar Parijs Advocaat-generaal over Triton-ramp Adj. regeringscommissaris radiowezen verdronken „Dieptepunt vrii de journalistiek" Incident Syriscli vliegtuig Verschil (jfe Zie verder pagina 3 RADIO PEKING heeft gisteren te verstaan gegeven, dat de zaak van de elf Amerikaanse vliegers die in communistisch China worden gevangengehouden, de Ver. Naties niets aangaat. Er werd geen directe toespeling gemaakt op het telegrafisch verzoek van de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, aan premier Tsjoe En Lai hem in Peking te ontvangen voor een bespreking van de gevangenenkwestie, maar radio Peking uitte de beschuldiging, dat „de Ver. Naties niet het recht hebben zich te mengen in de veroordeling van de Amerikaanse spionnen". Elfjarig meisje door auto aangereden en gedood Inzake de artikelen over Prins Bernhard Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 10 Postbus H12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 V. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 Gravenbage: Huygcnsplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. IS. VAN HOUTEN* Tuxum- Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. ZACHT WEER Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen, vooral in het noorden van het land. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Zacht. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. -J. S. BRUINS SLOT NDER de titel „Hardnekkige Le- (J gendevorncing" reageert het dag blad „Het Parool" op ons hoofdarti kel van 1 December jl, waarin wij kort weergaven wat de heer Ruppert geschreven heeft in de brochure: „Wat het CNV er van zegt". In dat artikel hebben wij er nog eens aan herinnerd hoe vertekend de rede van de CNV-voorzilter ter al gemene vergadering van het CNV op 30 Juni jl. in de socialistische pers te recht is gekomen. „Het Farooi" beschuldigt ons nu het bewijs daarvan niet geleverd te hebben. Deze beschuldiging wijzen wij van de hand. Wie de moeite wil nemen, sla er de avondbladen van 30 Juni nog maar eens op na. En op 27 Juli jl. schreven wij, even eens in een hoofdartikeltje juist „om legendevorming te voorkomen," o.a. het volgende: „Uit de rede, die de heer Ruppert op de algemene vergadering van het CNV heeft gehouden, blijkt allereerst dat het CNV zich uitdrukkelijk heefi gedistancieerd van de .sancties'". Merkwaardigerwijze heeft „Hei Vrije Volk" juist dit gedeelte van de heer Ruppert verdonkeremaand. En in de kop van het verslag van Ruppert's rede wekt hetzelfde blad de indruk, dat de heer Ruppert „verdei wil gaan dan de bisschoppen in hel mandement." Dit is toch wel een zeer grove ver draaiing van de feiten. Bij ons weten Is hierop in de socia listische pers nimmer gereageerd. Wanneer men hieraan geen behoefte heeft is ons dat best maar het lijkt ons bepaald onjuist ons er dan enkele maanden later van te betichten, dat het dezerzijds aan de bewijsvoering ontbreekt Een tweede verwijt van „Het Pa rool" ligt in een ander vlak. Wij schreven het betoog van de heer Ruppert in zijn jongste brochure samenvattend dat het CNV zich ge distancieerd heeft van het door de bisschoppen in paragraaf 49 van hel mandement gestelde over het directe verband tussen socialisme en ontker stening. „Het Parool" heeft er nu de oor spronkelijke rede van de heer Rup pert op 30 Juni ji. nog eens op nage-, slagen en daarin geen enkele verwij-j zing naar par. 49 van het bissehoppe-J lijk mandement kunnen ontdekken. Dit is inderdaad juist. Waarom, deze verwijzing in de rede van de heer Ruppert niet te vinden 18,! ioet hij in de brochure „Wat het CNV er van zegt" juist uitvoerig uit de doekjes. De heer Ruppert zegt er o.a. dit van: „Waarom, hebben wij over deze paragraaf gezwegen? In de eerste plaats omdat i» deze paragraaf oorzaak en gevolg o.i. niet duidelijk worden onderscheiden, Is de ontkerstening (mede) een ge volg van het socialismeOf is het ontstaan van het socialisme een ge* volg van de reeds voordien plaatsi gehad hebbende ontkerstening? Of is er sprake van een wisselwerking? Een concreet voorbeeld: Een pro testantse bisschop in een overwe gend socialistisch land, waarin vrij wel geen arbeider meer in da kerk komt, zeide ons eens: „Was er hier vijftig jaar geleden maar een Chris telijke vakbeweging geweest; dan zouden er nu wellicht nog arbeiders in de kerk zijn, maar thans is het ie haf'. Wat is nu in dit geval de oorzaak van de ontkerstening? Het socialis ms? Of de sociale onbewogenheid rati de kerk in dat land, vijftig jaar geleden? Of het ontbreken van een werkelijk Christelijk-sociale actie? Wij zullen deze hoogst belangrijks en tere vragen nu niet pogen te be antwoorden. Ook voor ons staat vast, dat er relatie bestaat tussen de ont kerstening en het optreden van het socialisme. De geschiedenis, zowel in Nederland als in het buitenland, toont onloochenbaar aan, dat aan het socialisme ernstige gevaren ver bonden zijn voor het behoud van, wat de rooms-katholieke bisschop pen noemen, de „godsdienstzin" en voor het Christelijk karakter der sa menleving. Ook van het huidige so cialisme verwachten wij een ont kerstenende werking. Waarom? Omdat men de Christenen er aan gewent, deel uit te maken van orga nisaties, die als organisatie de bron en norm van haar optreden niet vin den in het Woord Gods, ook al doet een lid dit persoonlijk wel. Voor de organisatie, waarvan men deel uit maakt en waarvoor men mede ver antwoordelijk is, is een beroep op het Woord Gods niet bindend. Dat is een dualisme, hetwelk een Christen o.i. niet mag aanvaarden. Wij zullen thans op dit hoogst be langrijke punt niet verder ingaan, maar zóveel is naar wij vertrou wen duidelijk, dat deze zaak moei lijker en ingewikkelder is dan de rooms-katholieke bisschoppen in pa ragraaf 49 van hun boodschap stel len. Daarom hebben wij welbewust en met opzet paragraaf 49 NIET geci teerd en NIET in onze beschouwin gen betrokken. Wij hebben gemeend om te moeten beperken tot para graaf 50, waarin het eigenlijke ver bod vervat is". Tot zover de heer Ruppert. Uit het artikel van „Het Parool" wenen wij te moeten afleiden dat de schrijver de nieuwste brochure van het CNV nog niet gelezen had toen hij dm artikel schreef. Dit vinden wij toch wél ietwat son- (Var, onze parlementair» redacteur) De vergadering van de Twee de Kamer begon gisteravond een kwartier te laat. Dat kujam doordat prof. Gerbrandy, die dr. Kortenhorst als voorzitter moest vervangen, niet aanwezig was. Om kwart over acht ar riveerde mr. Burger en deze nam toen plaats op de voor- zittersstoel. Toen de vergade ring ongeveer een half uur aan de gang was arriveerde prof. Gerbrandy in de vergaderzaal. Hij maakte in de loop van de avond zijn excuses met de vol gende mededeling: „Ik bied de minister mijn verontschuldi gingen aan, dat ik een ha ff uur te laat kwam. Ik mag aanvoe ren dat er geen vervoer te krijgen was. In de regen heb iïc bij de tramhalte staan wach ten. Wetende, dat ik in de tram zat, heeft de conducteur de tram een hele tijd laten stil staan. Maatregelen zijn geno men om er voor te zorgen dat ook vice-presidenten voortaan op tijd in de Kamer kunnen zijn." Onder grote vrolijkheid van de Kamer kondigde prof. Gerbrandy vervolgens een kwartier pauze aan. (Van onze parlementaire redacteur) BIJ de replieken over de begroting van Overzeese Rijksdelen tn de Tweede Kamer is gistermiddag gebleken, dat de Partij van de Arbeid het zwakke punt blijft in de Nieuw-Guinea-politiek. De heer Hazenbosch (A,R.) stelde vast. dat de houding van de Partij van de Arbeid tot dusver de politieke onzekerheid rondom Nieuw- Guinea heeft veroorzaakt, die belemmerend werkt op de kapitaals investeringen in dit gebiedsdeel. De politieke zekerheid is realiseer baar, wanneer parlement en volk eensgezind zijn ten aanzien van de opdracht die het Nederlandse volk van Godswege in de loop der historie op de hand is gelegd Nieuw-Guinea en zijn bevolking tot ontwikkeling te brengen, onafhankelijk van de stand van de internationale politiek. De heer De Kadt <Arb.) bevestcgde deze stelling door te verklaren, dat hoewel de socialistische fractie in de praktijk het standpunt van de regering deelt, haar uitgangspunt niettemin verschilt van dat van de regering. Wij hebben wel begrip en gevoel voor de zedelijke taak van ons volk ten aan zien van Nieuw-Guinea. Niet alleen ma teriële belangen kunnen onze politiek be palen, maar bij het vaststellen van de Nieuw-Guinea-politiek moet men te rade gaan met de internationale krachten, die daar werken. Minister Kernkamp wees erop, dat hoe wel de socialistische fractie niet langs ge heel gelijke lijnen als de regering tot haar standpunt is gekomen, zij niettemin tot dezelfde practische conclusie is ge- 99 DE MILITAIRE chefs van d« Navo- landen hebben gisteren in Parijs de laatste hand gelegd aan een „nieuw schema" voor de westelijke strategie, dat voorsiet in een onmiddellijke be antwoording met atoomwapens van elke Sowjet-aanval. In diplomatieke kringen m Parijs verwacht men echter, dat de Mavo- raad waarschijnlijk sal bepalen, dat de verschillende regeringen het uiteinde lijke besluit over gebruik van atoom wapens in geval van een Sowjet- aanval moeten nemen. De kwestie zal, zoals gemeld, morgen, worden besproken op een gemeen schappelijke vergadering van de per- Het Amerikaanse leger heeft bekend gemaakt, dal het in Korea een nieuw apparaat in gebruik heeft genomen, waarmee het mogelijk gemaakt worth om op zeer nauwkeurige wijze de plaats op te sporen, waar de vijande lijke troepen een mortier-opstelling hebben gemaakt. De technische, bij zonderheden van dit apparaat zijn niet vrijgegevenwél heeft men echter be kend gemaakt, dat er hierin van een soort radar gebruik gemaakt wordt. Twee militairen van het 143ste veld artilleriebataljon geven een eerste openbare demonstratie van dit be langrijke nieuwe opsporingswapen. derling als in het door „Het Parool bestreden artikel die brochure in ge- din8 is- Het CNV poogt in zijn brochure be paalde misverstanden rondom de rede van 30 Juni jl. weg te nemen en met voorbijgaan van dit betoog conclu- deert de schrijver van „Het Parool' dat het niet duidelijk is dat de heer Ruppert zich distancieert* van het di recte verband dat de bisschoppen leg den tussen socialisme en ontkerste ning. Op deze wijze komt de discussie niet verder. En is voortzetting daar van weinig opportuun. „Het Parool" kondigt aan dat het te gelegener tijd op de- brochure van het CNV zal terugkomen. Wjj nemen aan dat er in da ondui delijkheid waarmee „Het Parool" thans nog worst At, dan wal wat meer klaarheid zal zijn gekomen. menente Navo-raad en de militaire oommissie. Vrijdag en Zaterdag komt de Navo-ministerraad bijeen. De militaire leiders, o.w. veld maarschalk Montgomery, menen, dat de eerste faze van een strijd tussen Oost en West door het Westen verloren zou kunnen worden als aan gebruik van atoomwapens politieke beraad slagingen vooraf moeten gaan. Doch een aantal Europses Navo- landen, aldus verluidt uit betrouwbare bron, neemt het standpunt in, dat de Navo-opperbevelhebber eerst toestem stemming van de Navo-landen moet vragen voor hij een tegenaanval met atoomwapens begint. Het rapport van de militaire des kundigen beveelt onmiddellijk gebruik van atoomwapens aan, ook als de aan valler zelf deze wapens niet gebruikt, aldus is uit geallieerde bron vernomen. Vele militairen beschouwen atoom artillerie en tactische atoombommen werpers als conventionele wapens, die volledig gebruikt moeten worden. Het tegenargument van de politici luidt, dat het niet altijd gemakkelijk is snel een plaatselijke botsing van een grote aanval te onderscheiden, zodat onmiddellijk gebruik van atoomwapens wellicht zware vergeldingsmaatregelen zal uitlokken. De Navo-regeringen die bezwaar ma ken tegen het standpunt van de mili taire leiders menen, dat, als een oorlog dreigt, de bevoegdheid om de nieuwe atoomwapens te gebruiken alsnog vooraf aan de opperbevelhebber ge geven kan worden, De militairen ech ter achten het onwaarschijnlijk, dat de vfjand vooraf zijn aanval 2al aankon digen. Groot-Brittannië zou tot de landen behoren die menen, dat onder bepaalde omstandigheden het besluit over het gebruik van atoomwapens moet wor den genomen op politiek niveau na on derlinge beraadslagingen van de Navo leden, In geallieerde kringen verwacht men, dat de politici en de militairen tot een compromisplan zullen komen, dat voor ziet in verschillende soorten tegen aanvallen om aan verschillende typen aanvallen het hoofd te kunnen bieden. Jacob A. Malik (Rusland), heeft gis teren de beschuldiging uitgesproken, dat Nationalistisch China zich met Ameri kaanse hulp aan piraterij heeft schul dig gemaakt tegen 67 buitenlandse koopvaardijschepen langs de kust van Communistisch China. Hij opende het debat in de speciale politieke commissie van de Algemene Vergadering inzake de Sowjet beschul digingen en drong aan op formele ver oordeling van de aanvallen, waaraan hn een beroep verbond op de Amerikaanse regering daden van onrecht te voor komen". Dr. T. F. Tsiang van Nationalistiscn China noemde de rede van Malik „pure propaganda". De secretaris-generaal der V.N., Dag Hammarskjoeld, heeft de Algemene Vergadering voorgesteld in Juni gedu rende veertien dagen te San Francisco te vergaderen ter herdenking van de tiende verjaardag van hel onderteke nen van het handvest der V.N., in deze stad. Een Amerikaanse passagier aan boord van het Syrische vliegtuig, dat eergiste ren. door Israëli's -werd aangehouden, heeft in Cairo gisteren verklaard, dat het toestel zich buiten. Israëlisch grond gebied bevond, toen het door Israëlische straaljagers gedwongen werd te landen. komen en naar de minister hoopte voor lange tijd. De heer Hazenbosch wees erop, dat het besef, dat Nederland ten aanzien van Nieuw-Guinea een taak heeft, die I.n in de loop oer historie op de hand is gelegd, geen „apodictische uitspraak" is, zoals de heer De Kadt gezegd had, dus geen al te stellige wijze van spreken is. Dit besef heeft een normatief karakter. De heer De Kadt maakt de indruk, dat bij hem de materiële belangen primair moeten gel den. De historische gang is echter iets anders dan een samenstel van factoren zonder meer, geen toevallige samenloop van omstandigheden, maar resulteert in een opdracht van Hem, die het leven leidt Het verschil tussen de heer De Kadt en ons, aldus de A.R.-woordvoerder, is dus niet een kwestie van meer of minder werkelijkheidszin, maar een verschil Van levensbeschouwing. De taak van ons volk is een plicht tegenover God en mensen, zij is ook een plicht van de heer De Kadt, onafhankelijk van de internationale poli tiek, aldus besloot de heer Hazenbosch. De heer De Kadt was van mening dat hoewel zich het verheugende feit heeft voorgedaan, dat de Ver. Naties de resolu tie van India over Nieuw-Guinea hebben verworpen, de kwestie met Indonesië blijft bestaan. Men zal thans aan beide kanten, zich ervoor moeten hoeden de zaak Nieuw-Guinea te bespreken onder bedreiging van geweld of met bef aan sporen van de volksverontwaardiging. In dit verband deelde de heer De Kadt mede. dat de Kamerleden een uitnodiging hebben ontvangen om deeï te nemen aan een Nieuw-Guinea-front „onder leiding van de krijgsman Westerling". Behalve de heren Gerbrandy en Zandt zullen er wel geen mensen neiging hebben om zich in dit gezelschap te voegen, aldus de heer De Kadt. Nieuw-Guinea is slechts een onderdeel van de nationale politiek en mag onze nationale politiek niet over heersen. Wij moeten volledig begrip tonen voor het internationale krachtenveld en geen principiële politiek voeren, die dog matisch en caricaturaal is, alsof het on eerbaar zou zijn te luisteren naar de taal van de feiten. In de toekomst zal de socialistische fractie de regeringspolitiek nauwkeurig gadeslaan en er op letten of niet te weinig aandacht wordt geschon ken aan de internationale aspecten. Het is niet de taak van Nederland om dingen te doen. die in hun uiterste consequenties het Nederlandse volk onherstelbare scha de zouden toebrengen. De heer De Kadt was overigens van mening, dat na de periode van voorbereiding de ontwikke ling van Nieuw-Guinea met alle kracht moet worden voortgezet. Vanavond zal de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles zich aan boord begeven van het vliegtuig, dat hem naar Parijs zal brengen, waar hij een bijeenkomst met zijn Britse en Franse collega's zal heb ben om te spreken over de bespoediging van de ratificatie van de te Parijs ge sloten accoorden inzake de Westduitse herbewapening. De 55-jarige heer Ph. de Vries, adjunct-regerings-cnmmissaris voor het radiotvezen te Hilversum, die Maandagmorgen met zijn wagen langs het II eesperzandpad in de gemeente K'ccsperkarspel reed, verloor hierbij tijdens het nemen van een bocht de macht oter het stuur, zodat de wagen de langs de weg lopende IVeesperv/tart indook. Toen de brandweer de. verongelukte auto op het droge had gebracht, bleken de levensgeesten van de heer De Vries reeds te zijn geweken. MacBride, de Ierse advocaat- generaal, heeft Maandag tijdens het onderzoek in Dublin gezegd, dat een doorgebrand rood sig- naailampje mogelijk één van de factoren is die tot de ramp van de „Triton" geleid hebben. Dit lampje behoorde aan te geven, of het landingsgestel volkomen in getrokken was. MacBride zei, dat de K.L.M. verzocht had, dat het lampje uit het verongelukte toe stel verwijderd zou worden en dat deskundigen verklaard hebben, dat het lampje doorgebrand Indien het lampje, aldus MacBrid niet gewerkt heeft, dan zou de pita daardoor misleid kunnen zijn, zóci.lt hij geloofde, dat het gestel volkomen ingetrokken was. Daarna kan mis schien het bevel gegeven hebben de vleugelkleppen in te trekken. Richard McGonial, de advocaat van de KLM. vond het onjuist dat Mac Bride tijdens het onderzoek inlichtingen over het lampje bekendmaakte. „De stap is volkomen onbegrijpelijk", zei hij ,.De inlichtingen over het signaal lampje zijn van oze cliënten afkomstig. Het kan zijn, dat het een verklaring van het ongeluk is. Er kan niet met ze kerheid gezegd worden, dat dit in de richting van een verklaring wijst. Deze gedachtengang was geheel van ons af komstig, ofschoon nu MacBride, gehoord hebbende wat wij gedaan hebben, deze aan het het Hof voorlegt". De heer C. A. Bruynesteyn van de technische dienst der KLM zei, dat er geen manier was om de signaallampen voor landingsgestellen te controleren m het instrumentenbord van het toestel. Hij zei, dat indien het landingsgestel en de vleugelkleppen tegelijk bediend werden, de hydraulische druk op de vleugelklep pen vergroot zou worden. Ook hij merk te op, dat benzine, die na de ramp in de cabine kwam, afkomstig was van een tank in de linkervleugel. De heer Bruynesteyn zei verder, dat hij op grond van zijn onderzoek van het wrak-.-de mogelijkheid niet kon uit- sluiten/eat er met het toestel iets niet in orde/wës, vóórdat het neerstortte. NLANGS heeft de heer Oud tn d« O Tweede Kamer de schepper van de Schoolwet 1857, Van der Brugghen, geciteerd ten einde aan de anti-revo- lutionnairen en christelijk historischen duidelijk te maken dat het christen dom geen eigenlijke christelijke poli tiek schept. Gisteren heeft de heer Stufkens de zelfde staatsman geciteerd, ten einde tegenover de heer Hazenbosch te be togen dat op Nieuw-Guinea aan een neutrale H-B.S. de voorkeur moet wor den gegeven boven een andere oplog- sing. Het komt ons voor dat dergelijke citaten niet bijdragen tot een eerher stel van Van der Brugghen in A.R.- krirng. •Evenzeer is gemeenschappelijk be roep van V.V.D. en P.v.d-A. op Van der Brugghen een treffend blijk van de diepere eenheid tussen die beide partijen. Om tien unr gistermorgen is op het Weesper Zandpad onder de gemeente Wcesperkarspel de 60-jarige mr. Ph. de Vries, adjunct-regeringscommissaris van het radiowezen in Hilversum, met zijn auto te water geraakt en verdron ken. Volgens de 46-jarige makelaar C. Wou ters uit Bussum, die vanaf Bussum achter hem gereden had, reed de heer De Vries niet op constante wijze door de bochten. Door het struikgewas kwam de auto midden in de Weespervaart terecht. De 32-jarige rentmeester Th. J. Willemink uit Haarlem, die voor hem uitreed, werd door voorbijgangers aan de overzijde op het ongeluk opmerkzaam gemaakt. Hij keerde terug en sprong te water na een een lijn om zijn middel te heb ben gebonden, aangezien hij vreesde door de koude bevangen te zullen wor den. Deze lijn was echter even te kort, de heer Willemink zwom terug en knoop te er vlug een stuk aan, maar juist toen hij bij de auto kwam zonk deze. Inmid dels was door passerende automobilisten de G.G.D., de brandweer en de radio dienst uit Amsterdam gewaarschuwd, die spoedig ter plaatse waren. Ook de vrijwillige brandweer van Diemen ver leende assistentie. Eerst na_ een uur slaagde men er in de auto, die vier me ter onder water lag, boven te brengen. De levensgeesten van het slachtoffer wa ren toen reeds geweken. Radio Peking verdedigde de stelling, dat de kwestie een binnenlandse aan gelegenheid van communistisch China is en dat een bespreking „zowel on wettig als onrechtvaardig zou zijn". De commentaar volgde op een lang artikel in het Volksdagblad van Pe king, het officiële orgaan van de com munisten, waarin werd betoogd, dat de veroordeelde Amerikanen spionnen zijn die hun straf hebben verdiend. Het ligt in da bedoeling dat de ge meente Den Haag f 65.000 zal uittrek ken om op hel kruispunt Johan do Ifittlaan—Scheveningseiveg professor B. M. Teldersweg automatische lichten te doen aanbrengen, daar het op dit De polilh is het geval punt steeds drukker ivordt. Dat dit voornemen geen luxe is werd Maan dagavond weer eens betvezen toen twee auto's op elkander botsten, tvaarbij een der ivagcns over de kop sloeg en op de tramrails van lijn 8 bleef liggen, aan het opmeten. Krishna Menon, ambassadeur van India bij de Ver. Naties, is voorstander van het plan om Hammarskjoeld naar Peking te laten reizen. Menon bevond zich gisteren op doorreis naar India te Londen. Het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken maakte bekend, dat hij Vrijdag onmiddellijk na aankomst een ontmoeting heeft gehad met mi nister Eden. In de Britse pers heeft men voorge steld, dat Hammarskjoeld inzake de kwestie van de elf Amerikaanse vlie gers mogelijk eveneens de Indische premier Nehroe zou kunnen benade ren voor een bemiddelende rol in het conflict. Het Oostenrijkse Rode Kruis heeft be kendgemaakt, dat de Tsjechische rege ring meer dan 40 Griekse gijzelaars zal vrijlaten, die in Tsjechoslowakije ver bleven sinds de Griekse burgeroorlog. De trein waarmede de gijzelaars reizen, wordt vanmiddag aan het Oostenrijkse grensstation Hohcnau, Noordelijk van Wenen verwacht. In September liet Tsjechoslowakije 371 Griekse gijzelaars vrij. Maandagmiddag omstreeks half zes is bij de 2e Barendrechtse weg te Ba rend recht een dodelijk ongeval ge beurd, dat het 11-jarig dochtertje van de heer V. het leven heeft gekost. Het meisje liep op de weg en werd aange reden door een luxe auto, die naderde uit de richting van de Hoeksche Waard en werd bestuurd door J. J. v. B. uit Rotterdam. C* EN Amerikaanse nieuwscom mentator, Walter Winchell, heeft Zondagavond in een uitzen ding van de „American" Broad casting Company" gezegd, dat Indonesië Australië vlootsteun- punten in Westelijk Nieuw-Gui nea heeft aangeboden in ruil voor Australische steun in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Australië wees het Indo nesische aanbod van de hand, aldus Winchell. Publicaties van een Duits geïllustreerd tijdschrift over Prins Bernhard hebben thans tot een officiële stap der Neder landse regering in Bonn geleid. De Ne derlandse ambassadeur in Bonn, de heer A. Th, Lamping, heeft zich, naar van be voegde zijde verklaard wordt, gisteren in verbinding gesteld met het ministerie van Buitenlandse Zaken der Bondsrepu bliek teneinde het misnoegen over de over Prins Bernhard verschenen artikelen kenbaar te maken. Daarbij heeft de heer Lamping, naar het A.N.P. verneemt, de vraag aan de orde gesteld in hoeverre tegen publicaties van deze aard Iets ge daan kan worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1