Minimum Broodprijs Bevesti Statuut ing van in de Ridderzaal Sprookjesachtige Kon. stoet luide toegejuicht Geschiedeni ADENAUER V ERDEDIGT DE PARIJSE ACCOORDEN Ruim 16 mille uit auto gerooid Rede H.M. de Koningin Kersttoespraak „HET KONINKRIJK TEN ZEGEN Zwakke stee van de Koningin Festiviteiten WOENSDAG 15 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2953 Weerbericht y rr Motie van wantrouwen verworpen D] CHAUFFEUR WAS EVEN AFWEZIG Onderzoek „Triton'* y O 9 ft vrlentfentii m K r- T N DE MET ACHT PAARDEN bespannen gouden koest zijn H. M de Koningin en prins Bernhard vanmiddag van het paleis aan het Lange Voorhout naar de Ridderzaal in Den Haag gereden, waar de plechtigheid van de bevestiging van het Statuut voor het Koninkrijk plaatsvond. Een grote menigte belangstellenden stond te juichen langs de route, die de koninkijke stoet volgde. Zoals steeds zag de stoet er sprookjesachtig uit De plechtigheid in de Ridderzaal bood ongeveer een zelfde aan blik ais telkenjare bij de opening van de Staten-GeneraaL, op de der de Dinsdag van September. Aan de wanden van de zaal, die was ver sierd met palmen, hingen antieke gobelins uit het Nederlandse museumbezit. Rede dr. Drees Rede ACurie Rede E. Jonckheer Bevestiging Indonesisch kabinet Geheimzinnige verwondingen Brand in houten directiekeet Voorzitter „Het leven begint bij 40" treedt af Personeel Sowjetambassade snel uitgebreid H. M de Koningin zal op Eerste Kerstdag van 13 uur tot 13.15 uur een Kerst toespraak voor de radio houden, die zal worden uit gezonden in een nationaal programma. rr' tile voor U „g gratis tot 31 December Botterdam: Witte de With straat 30 Telet. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 v Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 575 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig- tot Donderdagavond. MINDER ZACHT Vrij koude nacht met weinig bewolking en plaatselijk vorming van mist. Morgen geleidelijk toenemende bewolking, minder zacht dan vandaag en overwegend droog. Matige, tijdelijk zwakke wind, krimpend naar Zuid-West tot Zuid. ■O •O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT ■g afschaffing van de minimum- prijs voor brood heeft nogal wat deining verwekt. Dat is begrijpelijk. De Instelling ran de minimumprijs voor brood voor de oorlog heeft heilzaam gewerkt. In die tijden zag het er in het bakkerij- bedrijf maar slecht uit. Bij herhaling kwamen z.g. brood- oorlogen voor, waarbij een bepaalde bakker door broodprijsverlaging, die niet in evenredigheid stond tot de werkelijke kosten, probeerde zijn con currenten klanten af te troggelen. Men beschouwde dit terecht als deloyale concurrentie waarvan aller lei ongezonde toestanden in de bak kerswereld het gevolg waren. De regering heeft toen ingegrepen, Tti werd door de minimumprijs een prijs waar beneden niet mag worden verkocht een bodem in de markt gelegd. Door dit stelsel k het bakkerij be drijf in belangrijke mate gesaneerd De bakkers zijn er dankbaar vooi geweest en de goede bediening van het publiek is er door gediend. NDENS de oorlog zijn er naast 1 minimumprijzen ook maximum prijzen gekomen. Dat was nodig, om dat in deze periode van schaarste prijsbeheersing noodzakelijk was. Deze prijsbeheersing is op het ogen blik nagenoeg geheel van de baan. Het bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten hief nu ook de laat- »t« maximumprijs voor volksbrood op. Maar het wilde de minimumprijs handhaven. De regering dacht daar anders over. Het argument van de regering fa hoofdzakelijk dit, dat de minimum prijs een verstarrende werking heeft, omdat sds gevolg daarvan de betrok ken organisaties aan hun leden een prijs adviseren, die geen verband houdt met de werkelijke kosten, maar waarbij men eenvoudig een zeker be drag op de minimumprijs legt. In een periode van hoog-conjunc- faur, waarbij de prijzen de neiging hebben om te «tijgen en vaak tot ongemotiveerde hbogte te stijgen ia het noodzakelijk om de concurrentie Ie iaten werken als correctiemiddel. De A.R. minister van Economische haken, de socialistische minister van Landbouw en de R.K. staatssecretaris atpst het daarover eens! NV moet de vraag gesteld worden at de toepassing van deze op zichzelf gezonde redenering In het ge geven geval met het oog op gezonde verhoudingen in het bakkersbedrijf aanvaardbaar fa. De regering is daarvan overtuigd Vele bakkers niet. Nu is het voor ons gevoel het merk waardige, dat geen van beide partijen In staat is haar stellingen te bewijzen, Het feit ligt er, dat de broodprijzen •taan op een bedrag, dat drie een' boven de minimumprijs ligt. Indien het gevaar bestond, dat indi viduele bakkers deloyale concurrentie «ouden gaan toepassen, zou men ver wachten, dat er thans reeds tal van bakkers zijn, die tegen de minimum prijs brood verkopen. Maar dat ge beurt niet. Aan de andere kant kan de rege ring niet aantonen, dat 4e afschaffing van de minimumprijs de concurrentie eal bevorderen. Om dezelfde reden. Immers de concurredtiemogelijkheid, die er bij de bestaande minimumprijs h' wordt al niet gebruikt. Zij heeft daarvoor alleen een argument, dat in bet algemeen 'voor uniforme mini- hum-prijsregelingen geldt, maar waarvan zij niet aantoont, dat het in «et concrete geval van de bakkers ook geldt Men krijgt de Indruk, dat op het ogenblik de minimumprijs noch voor de regering noch voor de bakker van belang is. De regering hoopt, dat de afschaf- "n8 gezonde concurrentie zai bevor deren, de bakkers duchten ar deloyale •oncurrentie van. 2ij tien met smart een stelsel ver dwijnen, dat in het verleden zegen rijk heeft gewerkt. De regering merkt daartegen op, dat meh het verleden oiet zonder meer tot norm voor het beden mag maken. De toestanden zijn bi het bakkersbedrijf sinds de derti- Bot jaren radicaal gewijzigd. Toen laag-conjunctuur, nu hoog-con- Hmctuur. Thans bovendien de eisen der Vestigingswet kleinbedrijf, een omdende loonregeling, regeling ca deaustelsel en deloyale concurrentie- methoden, regeling van het crediet van afnemers, kwaliteitsvoorschriften •nt Bovendien verklaart de minister van Economische Zaken zich bereid °m bij een omslaan van de conjunc tuur of in uitzonderingsgevallen van plaatselijk desastreuze concurrentie van de bevoegdheden van het kartel- besluit gebruik te maken. In ieder geval moet het vo.i. 20 zijn, dat de zegenrijke gevolgen van het minimumprijsstelsel niet te niet mo- 8®n gaan. Maar aan de andere kant moeten wmmige mensen natuurlijk oppassen dat zij niet alleen maar op „dirigis me" gaan afgeven wanneer het ks «Ifl» kraam te pas komt 9t De troon was geplaatst tegen de Zuidelijke wand van de Ridderzaal, daartegenover waren de drie delega ties dier Rijksdelen gezeten, rechts (ge rekend van het front der troon), die van de Ned. Antillen, bestaande uit de minister-president der Ned. Antillen, de heer E. Jonckheer: verder o.a. de heren mr. M. F. da Costa Gomez en J. E. Yrasquin. In. het'midden de Nederlandse dele gatie met dr. W. Drees als voorzitter en verder o a. de minister van Over zeese Rijksdeden, prof. mr. W. J. A. Kernkamp en de secretaris-generaal der RTC., mr. Th. J. van der Peijl. Ter linkerzijde de Surinaamse dele gatie onder leiding van de minister presidentA. Currie. Achter de delegaties waren gezeten leden van het Nederlandse kabinet, de staatssecretarissen en de Raad van State. Rechts en links van de troon en de delegaties hadden de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de aan wezige leden der Staten-Generaal plaats genomen. Aan de Oostelijke zijde in de zaal de leden van het diplomatieke corps en genodigde autoriteiten en aan de Westelijk* zijde de overige geno digden. Tegen drie uur betraden de drie dele gaties van Nederland, Suriname en de Ned. Antillen achtereenvolgens de zaal en namen de voor haar bestemde plaat sen In. Voor de ontvangst van H.M. de Ko ningin en Z.K.H. Prins Bernhard begaf zich daarna een commissie van om- vangst naar d® ingang. Deze commissie bestond uit de minister-presidenten der drie landen en de minister van Over zeese Rijksdelen. Nadat het koninklijk paar was aan gekomen, werd de Koningin naar de troon geleid door de minister-presiden ten van Nederland en Suriname, dr, W. Drees en de heer A. Currie, en prins Bernhard door de minister-president van de Ned. Antillen de heer E. Jonckheer en de minister van Overzeese Rijksde len, prol mr. W. J. A. Kernkamp. Dr. W. Drees hield een rede, waarin hij o.m. zei: „Majesteit. De nieuwe rege ling van de verhoudingen tussen Ne derland Suriname en de Ned. Antillen, die hedenmiddag zal worden bevestigd, heeft een lange voorgeschiedenis. Vooruitziende politiek eist .een ont wikkeling van koloniale regering in de richting van zelfstandigheid te bevor deren. Deze gedachte is reeds vele jaren geleden door de Nederlandse regering uitgesproken.. Ten aanzien van Suriname en de Ned. Antillen heeft bij een gelukkige ver werkelijking gevonden. Geleidelijk aan, etappegewijs, verkregen deze landen door herzieningen van grondwet en staatsregelingen meer zelfstandigheid in eigen en medezeggenschap in gemeen schappelijke aangelegenheden. Ket sta tuut is op deze evolutionnaire ontwik kelingsgang het sluitsuk. Het sluitstuk met dien verstande, dat een staats rechtelijke regeling nooit voltooid is. Misschien is er grond voor kritiek op de juridische vormgeving en systematiek. Daar moge ik tegenover stellen, dat een wet in technisch opzicht gebreken kan vertonen, en desondanks goed kan zijn. omdat zij van wijs beleid getuigt. Wijs zal het Statuut blijken te zijn, als het voldoet aan de verwachtingen die de Rijksdelen er aan stellen". De heer A. Currie verklaarde vervol gens o.m.: Er is zowel in als buiten de volksver tegenwoordigingen der dne landen reeds zoveel gezegd en geschreven over het statuut, dat. zonder gevaar te lopen in herhaling te treden, practïsch niets meer naar voren zou kunnen worden gebraent. Niettemin acht ik het niet ondienstig te constateren, dat door de nieuwe rechts orde Nederland, Suriname en de Ned Antillen binnen het Koninkrijk zelfstan dig eigen belangen zullen behartigen en op voet van gelijkwaardigheid verbonden zullen zijn tot het verzorgen van de ge meenschappelijke belangen, en tot weder, kerige bijstand. Het statuut zal, evenals elk ander men. senwerk, zijn onvolkomenheden hebben. Moge echter aan ons en aan hen, die hij het tot stand komen, de wjjheid worden gegeven om het naar de geest, die bij het tot stand komen, de wijsheid worden tic ten heeft, te hanteren, opdat het, onder de bezielende leiding van het Huis van Oranje, waaraan ook de Surinamer» zo zijn verknocht, de gehele bevolking van het Koninkrijk teir, zegen zij". n De minister-president van de Ned Antillen, de heer E. Jonckheer, deed ten slotte van de aanvaarding van het statuut mededeling met o.m, de volgende woorden: „De gebeurtenis van heden, welke in Dr. Drees sprak op de slotzitting van de Ronde-Tafelconferentie niet de West 4 Juni 1954) een rede. uit. Achter de voorzitterstafel ziet men van voren naar achteren: dr. Pos voorzitter de legatie Suriname), prof. Kernkamp (voorzitter delegatie Nederland), dr. Drees, mr. Dn Costa Gomez voor zitter delegatie Ned. Antillen) en mr. w. J. Pevl (secretaris-generaal der conferentie de politieke en staatsrechtelijke ontwik keling van het Koninkrijk der Nederlan den als een mijlpaal kan worden be schouwd, moge blijvend symbool zijn van samenwerking in koninkrijksverba,id onder de bezielende leiding van het Huis van Oranje. Wij mogen vaststellen, dat de deur thans, geopend is voor een poli tieke evolutie op gelijkwaardige basis van de drie landen, die voortaan in het verband van een meuw Koninkrijk zullen samengaan. Moge het gegeven zijn. dat tot heil van de volkeren van het Koninkrijk, dit sta tuut uitgroeit tot levend recht. Slechts dan zal het zijn waarde voor het Koninkrijk der Nederlanden in het alge- meen en voor de Ned. Antillen in liet bijzonder kunnen opbrengen. Moge Gods zegen rusten op het werk van de in het Koninkrijk participerende landen". Nadat de minister-president van de Ned Antillen mededeling had gedaan dat zijn land het statuut heeft aanvaard, las mr. Th. J. van der Peijl, de voorma lige secretaris-generaal der rondetafel conferentie, de „acte van bevestiging voor die was getekend door H.M. de Koningin: de minister-president, minis ter van algemene zaken W. -Drees; de minister van Overzese Rijksdelen W. J. A. Kernkamp: in tegenwoordigheid yart; A. Currie, minister-president, minister van algemene zaken en van binnenland se zaken van Suriname. E. Jonckheer, minister-president van de Nederlandse Antillen'. Hierna was het ogenblik van de eigen lijkc bevestiging van het statuut aange broken. HM. de Koningin begaf zich naar een tafel welke was geplaatst tussen_ de troon en de zetels der delegaties. Zij be krachtigde daar de in drievoud opge maakte acte (een voor elk der rijksde len) met haar handtekening en nam ver volgens wederom plaats op de troon. Hierop werd de aete achtereenvolgens getekend door minister-president Drees en minister Kernkamp namens Neder land en namens hun landen door de minister-presidenten Currie en Jonck heer, De bouwers van Rotterdam zien het geheel taldus, dat er over een zeker aantal jaren een gesloten bebouwings- totaliteit zal zijn van de gezamenlijke drie steden Rotterdam, Schiedam en Viaardingen. Men denkt in dit op zicht aan een tijdsverloop van 60 jaar. Wanneer bet Statuut op 29 De cember in de Rijksdelen zal zijn afgekondigd, zal gestalte zijn ge geven aan de woorden, die ko ningin Wilhelmina in haar beken de rede van 7 December 1942 uit sprak, waarbij een rijksverband in hei vooruitzicht werd gesteld, waarin de delen „ieder op zich zelf, de eigen inwendige aangele genheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch.- mei de wil elkander bij ie staafte zouden behartigen". - r. Enkele belangrijke punten-uit de geschiedenis van de ontwik keling naar de nieuwe rechtsorde waren: de H.T.C. in Den Haag van 27 Januari 1948, de grond wetsherziening van 1948 i,v.m. de overgang naar de nieuwe rechtsorde; de interim-regelingen voor Suriname en de Ned. Antil len van 1950 voor zelfstandige be hartiging der eigen belangen; de H.T.C. van 3 April 1952; de bijeen komst van de kleine commissie in de West op 12 Januari 1954 en de derde R.T.C. op 20 Mei 1954. Xn de preambule van het sta tuut wordt de vrijwilligheid der drie rijksdelen tot uitdrukking gebracht inzake het aanvaarden van de nieuwe rechtsorde, waarin „zij de eigenbelangen zelfstandig behartigen en op voet van gelijk waardigheid de gemeenschappe lijke belangen verzorgen en we derkerige bijstand verlenen". De motie van wantrouwen, die tegen het Indonesische kabinet Ali Sastro- amidjojo is ingediend door de opposi tiepartijen in het Indonesische parle ment,, is Dinsdagavond in het parlement verworpen. Er werden 92 stemmen voor de'mo'Ue uitgebracht en. 115 tegen, bij 8_ onthoudingen. hel E heer De Kadt heeft bij Nieuw-Guinea-debat vele goede en verstandige dingen gezegd. Zo goed en zo verstandig als men haast niet kan verwachten van een groep, die nog niet zo heel lang gele den er op uit scheen om koste wal het kost, "zo spoedig mogelijk van Nieuw-Guinea af te komen. Daarom is het goed te weten, dal de P.v.d.A. thans wel in de practijk op het standpunt van de regering staat, maar dat zij een ander uit gangpunt heeft. Dat uitgangspunt is dit, dat zij eigenlijk het beheer over Nieuw-Gui nea het liefst zou internationaliseren. Hier blijft altijd een zeer zwakke stee in het P.v.cLA.-beleid. Kanselier Adenauer heeft vanmor gen in een grote rede voor de Bonds dag de Parijse accoorden verdedigd. Hij wees met grote klem op de ver- Een tas met zestien a achttien wilde stoppen, dat deze uit de bestel- 7% TADAT het statuut was bevestigd, sprak H. M. de Koningin van- J middag de volgende rede uit: „Mevrouw en mijne Heren gedelegeerden, NederlandSuriname en de Ned. Antillen mogen zich gelukkig prijzen, dat ëen lange evolutie ongeveer met onze eeuw begonnen heden haar bekroning vindt in de bevestiging van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is het resultaat van de ontwikke ling, die voerde tot het definitief opheffen der koloniale verhoudingen. De drie landen mogen met voldoening de wereld in dat statuut een monument te aanschouwen geven van de machtdie geestkracht, zelfbeheersing en wijsheid kunnen opleveren te midden van de woe lingen van deze critieke tijd. In het huidige stadium waarin wij'verkeren, is het onbestaanbaar, dat een overeenkomst als deze, anders dan op basis van volledige vrijwilligheid gegrond zou zijn. JS EEN REGELING eenmaal definitief gedrukt, ondertekend en af gekondigd. zo rechtvaardigt dat op zichzelf nog geen vreugde over haar totstandkoming. Zij is er pas, als zij er in wezen is, als zij leeft. De letter is de neerslag van dc geest, en de groeikracht van de geest van onze nieuwe verhouding moge het huidige geslacht en de daarop volgende ten zegen zijn. De groei van onze verhouding is als die van een gewas, welks samengestelde levensbehoeften voeding van een gezonde kwaliteit vereisen, want anders zou het niet kunnen groeien en bloeien, maar zou het verworden. Duidelijk is de levensvatbaarheid van deze plant gebleken bij het voortdurend samenwerken van de wederzijdse zorg er voor. De storm der tijden heeft aangetoond, dat ze stevig geworteld was. Graaft men diep, dan zal men zien hoe, door de veelzijdigheid dier goede zorgen, de hoofdwortel gestadig wordt gevoed en hoe die deze steeds levenskrachtiger verwerkt. FAT NEDERLAND betreft, het voelt zich, zowel met Suriname als met de Antillen ieder afzonderlijk met recht verbonden in een tioeeledige eenheid. Onze drieledige saamhorigheid tegenover de buitenwereld kan men niet genoeg als houvast waarderen, voor wanneer de stormen van buitenaf soms al te ruw zouden komen opzetten. Wat onze drie landen, gelegen in hun grillige geografische drie hoek, ook moge scheiden en onderscheiden, ai wat ons verbindt kan voeren tot een vruchtbaar samenwerken in het belang van het samen stel der drie: het veelvoudin het besef dat het heil daarvan altijd uitgaat boven dat der afzonderlijke landen: het enkelvoud. Zinvol is deze verbondenheid der drie landen door de wederzijdse aanvulling, die zij elkander geven, en die elk hunner ten goede komt Moge onze nieuwe samenwerking Gods zegen waardig kunnen zijp." m duizend gulden is Dinsdagmiddag uit een bestelauto van een siga- rettenimportlirma verdwenen. De auto stond geparkeerd in de War moesstraat te Amsterdam. Vol gens mededeling van de 29-jarige chauffeur G. W. T. is de tas met geld uit zijn wagen Verdwenen toen hij even bjj een cliënt binnen was. De chauffeur, die ia dienst Ie van de firma B, te Scheveningen moest een bestelling van 30.000 sigaretten en vijf pond tabak afleveren bij een groothandel in tabaksfabrikaten, War- moesstraat no. 18. Voor het pand ston den verscheidene auto's geparkeerd, zodat hij doorreed en eerst oa. 30 me ter verder een plaats vond om zijn wagen neer te zetten. Drie keer liep de chauffeur naar de zaak om de goe deren over te brengen. Tweemaal liet hij de wagen onafgesloten staan maar de laatste keer sloot hij de dear af, De man incasseerde ruim elf hon derd gulden en ontdekte bij zijn te rugkomst, toen hij het geld in de tas Bij de voortzetting van het onderzoek naar de ramp met de ..Triton" door het hof te Dublin is melding gemaakt van geheimzinnige verwondingen van twee der omgekomen inzittenden. Het wnd. hoofd van de opleiding stuur- hutbemanmng der K.L.M. de heer G. J. ten Duis, zeide, dat de twee desbetref fende passagiers zaten op een plaats, waar de romp gebroken was. Hun ver wondingen schenen veroorzaakt te zijn door een plotselinge klap, maar volgens eerdere verklaringen was het toestel zeer zacht in het modderige water te recht gekomen. Sean MacBnde. de vertegenwoordiger van de Ierse regering, opperde de ver onderstelling. dat de verwondingen, waarover de K.L.M.-deskundigen nog in onzekerheid verkeren, veroorzaakt zijn door een der propellers, die op de be wuste plaats tegen de romp sloeg. Dr. William Flynn, de arts van het vliegveld Shannon, zeide, dat zijn onder zoek naar de toestand van de lijken, die uit de ..Triton" zijn gehaald, er op duid de, dat alle overledenen waren gestor ven als gevolg van benzinedampvergifti ging. In een directiekeet van de firma Van Luitgaarden aan de Coolhaven te Rotter dam is vanmorgen brand uitgebroken. De eerste verdieping brandde geheel uit. De brandweer bluste het vuur met 2 stralen. De totale schade wordt geschat op 10.000.—. ruimte was verdwenen. Als de diefstal inderdaad in de kor te tijd dat hij afwezig was, is ge schied, is het een bravourstukje ge weest, want vijftien huizen verder, op no. 48, is het politiebureau gevestigd. Daar deed de onthutste chauffeur aan gifte. Deze diefstal vertoont een merk waardige overeenkomst met de be kende diefstal nit de geldauto van de PTT op 28 Oct. jL, waarbij f 63.060 werd ontvreemd. Toen waren de den- ren, gelijk ook hier het geval is, even min gesloten, doch alleen met een rou- tinegebaar in het slot gegooid. Nu de weigering van de minister van Sociale Zaken arbeidsbemiddeling toe te staan op de wijze zoals de stichting „Het leven begint bij 40" deze verleent en het werk van de stichting daardoor niet naar het inzicht van de voorzitter initiatiefnemer der stichting kan wor den voortgezet heeft deze, de heer M. Reckman, gemeend zijn functie te moeten neerleggen. Het bestuur heeft hem onmiddellijk het erevoorzitterschap aangeboden. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer wordt opgemerkt, dat sedert de dood van Stahn het per soneel van de Sowjet-ambassade in Den Haag is verdubbeld bij de politieke afdeling. Op de handelsafdeling is het personeel zelfs meer dan verdubbeld. Voorts zijn er nog een marine attaché en een militair attaché met hun staf. Een zo grote uitbreiding is in verband met de betrekkingen tussen de Sowjet- Unie en Nederland niet nodig. De Ne derlandse regering heeft de aandacht van de Russische ambassadeur op deze feiten gevestigd, aldus de memorie van Antwoord". antwoordelijkheid, die In de handen van de leden van de Bondsdag is ge legd nu zij staan voor de beslissing om het samengaan van Wesl-Duilsland en de NAVO ie bekrachtigen. Vóór Adenauer zijn rede uitsprak, hadden de socialisten een motie inge diend, waarin zij de regering verzoch ten al haar .invloed bij de Westerse mogendheden aan te wenden om op nieuw tot besprekingen met Rusland te komen over hereniging van Duits land. Adenauer wees in zijn rede deze motie van de hand. Hij maakte de oppositie duidelijk, dat de Russen, hoe wel zij het lieten voorkomen, of zij hun koers hadden gewijzigd, in feite nog altijd de wereld overheersing na streven. Alleen een hecht aaneengesloten Westen kan in een goede onderhande lingspositie tegenover de Sowjets staan, aldus de kanselier, die er op wees, Dat Duitsland krachtens geschie denis en cultuur tot het Westen be hoort. Adenauer maakte bekend, dat hij zich opnieuw tot de Franse premier zou wenden in zake de Saarovereen- komst. Mendès-France heeft nl. in de Franse Nationale Vergadering een toelichting op de Saarovereenkomst gegeven, die niet in overeenstemming was met het bereikte accoord. Wan neer de besprekmgen met Frankrijk falen, zullen wij Amerika en Enge land om bemiddeling vragen. De kanselier bracht hulde aan Eisen hower en Dulles voor de wijze, waar op zij zich voor de Europese eenheid hadden ingespannen. Het debat wordt de gehele dag voortgezet. Halverwege de lange rede van Ade nauer vond er een luidruchtige de monstratie plaats in de overigens rus tige vergadering. De oppositie gaf enkele minuten lang door geroep en gefluit uitdruk king aan haar afkeuring. Dit gebeur de toen Adenauer opmerkte, dat de socialisten niets gedaan hadden om de regering te heipen bij het sociale en economische herstel uit de na-oor- logsc chaos. De nieuwe voorzitter Eugen Ger stenmeier, had moeite de orde te her stellen, opdat de kanselier zijn rede kon voortzetten. Ter gelegenheid van de beves tiging van het Statuut voor het Koninkrijk zijn de scholen op de Nederlandse Antillen vandaag gesloten. Te Paramaribo is het program ma bekend gemaakt voor de festiviteiten op 29 December, ter gelegenheid van de afkondiging van het Statuut in Suriname. Hiervoor heeft de Surinaamse regering een bedrag van 24.000 beschikbaar gesteld. Het programma omvat o.a. de plechtige afkondiging van het Statuut in de Surinaamse Staten, een défilé van de verschillende bevolkingsgroepen, een parade van het garnizoen, een receptie bij gouverneur Klaasesz en volks feesten en gratis bioscoopbezoek. In de drie Rijksdelen begint vandaag de verkoop van de zgn. „Statuutzegels". Op de openbare gebouwen hier te lande 'en overzee werd ge vlagd. Houd de vele prettige uren. die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Naam. Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 3! December 1954 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6,75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam. 1 U Ifgi U-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1