Ingrijpen tegen broodoorlogen Regeringen beslissen over atoomwapens ne le hulp bepleit voor Indische lederlanders K.V.P.-motie ov afschaffen minimumprijs ingetrokken Voltooide Evolutie inister Zijlstra kondigt aan: Engeland is bereid deel te nemen aan Saar-besprekingen De belangstelling langs de route STAFCHEFS NAVO: •ragisch ongeval in Leiden A.R. minister Verplichte inenting voor militairen PONDERDAG 16 DECEMBER 1954 J TWAALFDE JAARGANG No. 2954 Weerbericht Onderzoek „Triton" wordt 22 December verdaagd SITUATIE IN 1954 VERSLECHTERD Nationaal monument gereed voor Mei 1956 DINER IN PALEIS OP DE DAM Socialisten tegen Trouw in Londen wegens moord opgehangen «as 99 VOORBESPREKING (Van onze parlementaire redacteur). t N de avondvergadering van de Tweede Kamer heeft ds. Fokkema J (A.R.) Woensdag bij de behandeling van de begroting van Maat schappelijk Werk aan minister Van Thiel gevraagd hoeveel tijd de Indische Nederlanders nog hebben om het aan de rand van de afgrond staande Indonesië te verlaten. Deze mensen worden uit hun posities gedreven en overgeleverd aan willekeur. De A.R.-woordvoer- der drong bij de minister aan op snel optreden. De heer Ritmeester (V.V.D.) vroeg of de regering geen schepen kon charteren om deze mensen zo spoedig mogelijk naar Nederland over te brengen. Alle goed bedoelde pogingen om deze mensen vanuit Nederland te helpen baten toch niet. Ji* J*» 1 1 irrr" "n"X tjntterdam: Witte de Wtthstraat 30 Teüet 115700 (4 1.) *Hott Postbus 112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 w Rravenbage: Huygenspleïn 1 Postgiro 424867 *-wav Redactie: Tel. 111892 - Adrn. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 76.75 Per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEÜNEVG en Air. H. VAN HOUTEN 1 11 1111 1 Geldig tot Vrijdagavond. MISTIG EN KOUD Aanhoudende mist, maar morgenmiddag ver spreide opklaringen mogelijk. Meest zwakke wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. x O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRlilNS SLOT vi£N stralende Decemberdag heeft t gisteren extra fleur toegebracht aan het plechtige schouwspel van de Koningin in de gouden koets rijdende Baar ie Ridderzaal, waar het Konink rijk der Nederlanden nieuwe stijl is geïnaugureerd. Het woord „geboren" wil ons hier niet uit de pen, want een geheel nieuw Koninkrijk is het niet, let is het oude Koninkrijk, herwrocht naar de behoeften van deze tijd, naar de behoeften van vanouds koloniale gebiedsdelen, die nu zelfstandig en ge ldwaardig aan het moederland ten dele hun eigen weg gaan bewandelen, jen dele vrijwillig samengaan met het oude moederland. E nieuwe rechtsorde is een novum P de wereld der staten. Hier is gezocht naar een vorm die de een heid en tegelijkertijd de vrije armslag der verschillende rijksdelen waarborgt. Anders dan het Britse gemenebest is hier nog iets meer dan alleen maar ,en politiek samengaan. gr is een publiekrechtelijke band die de delen niet slechts politiek, maar ook rechtens samensnoeit tot een Koninkrijk. Het koninkrijk nieuwe etyl heeft .«igszins federatieve eigenschappen, immers er zijn de eigen zaken, waarin drie landen souverein zijn en er zijn de rijksaangelegenheden, die door het «oninkrijk worden geregeld en waar- toe speciale institutionele vormen rijn geschapen. BELANGRIJKER dan de rechts vormen is echter de gezindheid van hen die ze gebruiken moeten. De nieuwe rechtsorde is tot stand gekomen na langdurige onderhande lingen. Het begin was de bekende «ven-December-redevoering van ko ningin Wilhelmina. Het einde de be- rcstigingsacte van koningin Juliana. Daartussenin ligt de weg van de wettige ontwikkeling. De revolutie, die Indonesië uit het rijk scheurde, had ©p de verhouding tot Suriname en de Antillen geen vat In beide landen leeft, naast onafhankeiykheidsbesef, gevoel voor rijksverbondenheid en voor traditie. De ministens van Suriname en de Antillen getuigden gisteren van de Oranje-liefde, die in hun landen leeft. Gaarne spreken wij de wens uit dat het Koninkrijk der Nederlanden en de samenstellende delen in hun nieuwe rechtsstatus een getóWkige toekomst tegemoet gaan.. (Van onze parlementaire redacteur) Het debat ia de Tweede Kamer over de vraag of de minimumprijs voor brood al dan niet moet worden opgeheven had gisteren een motie opgeleverd ngediend door de heer Janssen (KVP). Daarin werd uitge sproken, dat een vertegenwoordiging van de regering in de Nederlandse Bakkerij Stichting door middel van waarnemers gewenst is en dat dan nader beraad tussen de regering en de stichting moet plaats vinden over de werking van de huidige minimumprijsregeling en haar eventuele wij ziging dan wel vervanging. In afwachting van de nadere oordeelsvorming var: de regering zou het besluit om de minimumprijs af te schaffen dai opgeschort moeten worden. Deze motie is echter hedenmiddag ingetrokken Noch. bij minister Zijlstra, noch bij de meerderheid van de Kamer bestond ook behoefte aan deze motoe. Minister Zijlstra wilde gaarne het beraad tussen zijn departement er: het bakkersbedrijf be- vorderen m verband met de vele vraag stukken die aan de orde blijven wanneer de minimumprijs is afgeschaft, maar die afschaffing moet in elk geval doorgaan. Vertegenwoordiging van de regering in de Bakkerijstichting vond hij niet de aangewezen figuur. Er zou een vermen ging van een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk orgaan ontstaan. Dit bezwaar was ook naar voren gebracht door de heren Van Sysden (AR.), Cor- neiissen (V.V.D.). Sehmal (C.H.), Peschar (P.v.d.A.) en Korthals (V.V.XX), die allen zeiden aan de motie geen behoefte te hebben. De heer Peschar bleef ook na het ant woord van de minister de opheffing van de minimumprijs een slag in de Sucht noemen en hy vroeg om effectieve maat regelen. Minister Zijlstra verklaarde, dat hij met voorzichtigheid verder wil gaan op het gebied van de prijzen. Het is niet de 'bedoeling ineens alle remmen ios te gooien. Nu is eerst de opheffing van de ir rinimumprijsregelingen aan de beurt. Ernstig bezwaar had minister Zijlstra tegen het feit, dat bakkers, die tegen een lagere prijs dan de adviesprijs verkopen, geboycot worden. Zij ondervinden moei lijkheden bij het verkrijgen van. grond stoffen. De minister zeide te overwegen hiertegen op te treden. In zijn antwoord in eerste termijn heeft hij ontkend dat de regering door haar besluit om de minimumprijs af te schaffen. blijk zou geven van een onverklaarbaar optimis me. Een beschouwing van het verleden geeft geen steun aan de verwachting dat deze afwachting tot ruïneuze concurren- Een woordvoerder van li«t Brits- mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Groot-Brlttannië bereid is sanbesprekingen over de 23 October j.l. aan besprekingen «ver de 23 October j.l. nemen, indien het hierom door Frankrijk en West-D uitstand wordt verzocht. "„Waar het bij een regeling van het Saar-vraagstuk om gaat is, dat een op lossing voor Frankrijk en West-Duits- Jand aanvaardbaar is. Brits-Frans-Amerikaans-Westdufee be sprekingen van dit vraagstuk of behan deling er van op een bijeenkomst van vertegenwoodigers der Westerse landen zouden beperkt moeten blijven tot ophel dering en aanvulling der overeenkomst", nidus de woordvoerder. Nadat de zitting van de Bondsdag kor- te tijd was onderbroken, was het woord j aan Erich Oilenhauer, leider van de so cialistische oppositie» die tegen West- duitse herbewapening is gekant. Olienhauer eiste een nieuwe poging j met de Soivjets in onderhandeling te tre- den vóór bekrachtiging van de Farijse j accoorden. Hij stelde voor, dat de rege ring te Bonn onmiddellijk besprekingen? zou openen met de Westelijke Grote Drie J' opdat een nieuwe cesiferentie met dej Sowjet-Unie voorbereid zou kunnen wor- den. Olienhauer verzekerde de Bondsdag j Jat „de grote meerderheid" van dg Duit-! 5® jeugd niets voelt voor de militaire dienst. f Verder betoogde hij, dat de Westelijke s geallieerden van plan zijn van West Duitsland ie eisen, dat het jaarlijks 15 milliard mark aan de herbewapening za! besteden in plaats van de S milliard, die volgens een verklaring van de West-1 duitse regering het maximum zijn. dat bet land voor de herbewapening kan op- Van onze Haagse redacteur' - I belangstelling langs de route wel- 5*5® Koninklijke stoet gistermiddag 1^,4 e? Haag volgde, was belangrijk"; v-'i °P Prinsjesdag. Op verschil- J mü» P*aats®n stond het publiek niet j™cr dan twee of drie rijen dik. Rond- i J?, Pal®is aan het Lange Voorhout J Pv„l de. Koningin en Z. K. H.1 te„ B®mhard in de gouden koets stap- ljr!aI'areJ1 ec'hter bonderden belangstel- raaen, die het fleurige schouwspel ga- i°efen; D® ere-wacht bij het pa- fc^ondu.t het garde-regiment Ja- «hLt e Huchtmachtkapel. De man- 0ieef^enue'aren eed 'n "net ceremo- ith!LVi!' over Half drie gaf de opper- aaivrtJnni1 net sei" dat bet vertrek vo^r was en biema reden eea Vol? „1, de rijtuigen waarin het ge- Jf. p]aE^ nam voor. Precies om kwart van A!e weerklonk het hoefgetrappel e»5n„Lpaar en le v'Ofr de gouden koets waren en nadat deze "koels stairi ,f. 'nga"i «et paleis tot stil- gta en a gekomen kwamen de Konin- helmJl ^-f^s,naar buiten- Het Wil- i hit ,cri ;ladat koningin ment ie«re»taKn5 .va? garde-regi- had stapte zij in. Bij bet B "pnyatrl^nk €en tètitih Ollenfaauer kondigde aan, dat de so cialisten tegen alle Parijse, accoorden zullen stemmen, het Frans-Duitse Saar- accoord incluis. Dit laatste accoord noem de iiij het meest ongewone document dat ooit arm een parlement van een demo cratisch land was voorgelegd. tiep zal leiden» omdat de toestanden in de twintiger en in de dertiger jaren geheel verschillend waren van de huidige. Dat er na de opheffing van de maximum prijs geen concurrentie is ontstaan in de marge tussen de zgn. adviesprijs en de minimumprijs schreef de minister toe aan het feit dat de adviesprijs steunt op het gezag en het inzicht van. de bedrijfs- genoten, aan het bestaan van. een zg. vechtfonds, waaruil bakkers die de dupe worden van drastische prijsverlaging door hun concurrenten gesteund -kunnen worden en doordat de bakker die be neden de adviesprijs verkoopt het risico loopt dat hij geen grondstoffen meer kan krijgen. Nu door het opheffen van de maxi mumprijs een vrije uitloop naai boven is ontstaan moet er evenwicht gebracht worden door de mogelijkheid van een vrije uitloop naar beneden. Minister Zijlstra verklaarde nadruk kelijk dat hij op grond van het kartel- besluit snel en effectief zal ingrijpen wanneer er plaatselijke broodoorlogen dreigen. Op het onderzoek van gisteren naar de oorzaken van de ramp van de .Tri ton" is de vraag ter sprake gekomen, in hoeverre er .verband 'bestaat tussen •het functioimeren van een enkele eleetri- sche peer en de veiligheid van het vlieg tuig. De voorzitter van het Ge rechtshof, Teevan, heeft gisteravond bekend ge maakt, dat 'het onderzoek ap 22 Decem ber zal worden verdaagd tot 4 Januari. Mevrouw Styllou Christofi, een 53- jarige vrouw afkomstig van. Cyprus, is Woensdagochtend te Londen opgehan gen, nadat zij op 23 October schuldig was bevonden aan moord, op haar 36- jarige Duitse schoondochter Hella. Par lementsleden hadden nog bij de mi nister van Binnenlandse: Zaken stap pen gedaan om haar terechtstelling te voorkomen. Mevrouw Christofi is de dertiende vrouw, die deze eeuw in Groot-Brittaix- nië is opgehangen. s;'" MMtW Tussen de rijen van de erctcaciu door begeven HM. koningin Juliana en 7..KM. prins Bernhard xich voor het pa/eis Lange Voorhout naar de gouden koets voor de tocht naar de Ridderzaal, waar gisteren het Statuut met de IVest werd bevestigd. T\E STAFCHEFS VAN de landen van het Noordatlantischc Verdrag heb ben gisteren besloten hun regeringen een beslissing te laten nemen over "de vraag wanneer en hoe atoomwapens ge bruikt zullen worden voor de verdedi ging van het Westen tegen een aanval. Generaal August in Gnillaume, staf chef van. Frankrijks landsverdediging verklaarde tijdens een persconferentie als woordvoerder voor de stafchefs van de Navolanden, dat de regeringen dat besluit moeten nemen en dat de kwes tie niet tot onze verantwoordelijkheid behoort. Franse woordvoerders hebben inmid dels verklaard, dat prêpnier Pierre Men- dès-France zal voordellen een nieuwe permanente commissie, waarin de Ver enigde Staten, Groot-Brittannië ei Frankrijk vertegenwoordigd zijn. de vol macht te verlenen daartoe in noodgeval len te besluiten. Deze commissie, die in Parijs al zetelen, zal op politiek niveau de gelijke zijn van de uit drie leden be staande permanente militaire commissie, die van Washington uit leiding geeft aan de strategie van de Navo. Tijdens deze persconferentie heeft lord Ismay, de secretaris-generaal van de Navo, in antwoord op een vraag ge zegd nog nooit van dat plan gehoord te hebben. "Dat. zei hij, zois Mendès-France echter niet behoeven te beletten het voorstel ter tafel te brengen, wanneer de Navoraaa van de ministers van bui tenlandse zaken, defensie en financiën Vrijdag te Parijs in plenaire zitting bij eenkomt. Guillaume sprak na een gezamenlijke vergadering van de militaire commissie der Navo met de veertien permanente vertegenwoordigers van de Navo rege ringen. Met algemene stemmen werd volgens Guillaume besloten het „new look" defensieplan van de Navo, hetwelk op het gebruik van atoom- en andere „wonderwapens" gebaseerd is, goed te keuren, De Britse, Franse ent Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken, Eden, Mendès-France (tevens premier) en Foster Dulles zonden voor de aanvang der besprekingen te Parijs vaii de Navo-raad, morgen, onderling beraad slagen, waarbö, naar verwachting, over het Midden-Gosteir— en— ïndo-China zal worden gesproken. Deze besprekingen zouden waarschijnlijk vandaag worden gehouden. President Eisenhower heeft gisteren in. Washington op zijn persconferentie gezegd, dat de Ver. Staten vasthouden aan hun recht om zelf besluiten te nemen in zake het gebruik van atoomwapens door hun eigen strijdkrachten, maar dat ten lanzian van beslissingen over het verdere gébruik reeds onderhandelingen meit de bondgenoten gevoerd werden over de punten, waarover geen eensterr mige mening bestaat. Eisenhower zei verder dat de V. S. tevens defensieve plannen op lange termijn moesten opstel len en dat men hiermee wellicht 5G jaar zou moeten voortgaan gezien de inter nationale toestand. Dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben, is gistermorgen opnieuw bewezen door een helaas dodelijk onge val te Leiden. De 34-jarige melkhande laar D. Verboom, wonende in de Toma- tenstraat, liep gistermorgen om zes uur uit de achteruitgang van zijn zaak de straat op, om melk van een tankauto in ontvangst te nemen. Hij struikelde over de nog niet vastgemaakte veters van zijn schoenen. Hierdoor kwam hij terecht on der de nog niet geheel tot stilstand ge komen tankwagen. Hij was op slag dood. qRQF. GERBRANDY presideerde I Dinsdagavond d" Tweede Kamer. Nadat minister Algera zijn wets ontwerp tot aankoop van een Ameri kaans schip had verdedigd kwam de minimum broodprijs aan de orde, waar minister Zijlstra bij moest zijn. De minister had enige minuten ver traging en prof. Gerbrandy riep: „Waar blijft die tweede anti-revoiu- tionnaire minister?" Het verhaal gaat dat prof. Zijlstra bij zijn komst in de Kamer, dit horen de, zou gezegd hebben: „Zo, gelooft h|) het eindelijk ook?" Ds. Fokkenaa wees er op dat de toe stand voor de Indische Nederlanders in het afgelopen jaar ook aaar het oor deel van de minister is verslechterd. De A.R.-spreker vond het ontstellend dat de liewindsmau de vakopleiding en omscholing van de Indische Neder landers niet heeft ter leutó genomen» terwijl ds. Fokkema vorig jaar hierop zo had aangedrongen. Het Nederlandse apparaat, dat als gevolg van de motie-De Graaf vorig jaar is ingesteld en nagaat welke men sen in aanmerking komen voor een overtocht naar Nederland, heeft 174 verzoeken beoordeeld. Daarvan wer den er 103 ingewilligd. Hoe adt tiet met de afgewezen aanvragen? De minister kan het daarbij toch niet laten. Bij deze erbarmelijke toestand kan men niet zeggen: Maar we Ihebben een mooi apparaat. Er moeten thans snelle en afdoende maatregelen worden •getrof fen. aldus ds Fokkema, De A.R.-spreker Ihad grote lof voor de commissaris van Am'bonezenzorg en De Staatscourant van Woensdag bevat een besluit van de minister var. porlog en van Marine, waarbij aan militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht de verplichting wordt opgelegd, zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus. Irt sen tweede besluit wordt deze verplichting opgelegd ten aanzien van primo- en revaccmatie tegen pokken. Het nieuwe nationale monument op de I Dam te Amsterdam zal voor 5 Mei 1956 (zijn voltooid. Met de bouw wordt kort na de vijfde Mei van het volgend jaar I begonnen. f Deze mededeling verstrekte tijdens de Dinsdagavond gehouden vergadering van f de Amsterdamse gemeenteraad de wet- houder voor Publieke Werken, air. G. van 't Huil, zijn staf. Hij wees er op, dat in de woonoorden een sfeer van wederzijds vertrouwen en van vruchtbare samen werking is geschapen. Het 'beleid ten aanzien yan de Ambonezen moet ge- rieht blijven op hun terugkeer naar Ambon, maar wij moeten er rekening mee houden, dat dit de eerste jaren nog niet gebeurt, aldus ds..Fokkema. Mevrouw HeromaMeilink P.v.d.A..) en mej. KJompé (K.V.P.) hielden uit voerige principiële beschouwingen over het maatschappelijk werk De heeï Groen (K.V.P.) en ds. Fokkema maak ten er 'bezwaar tegen dat in gebieden met «en religieuze plattelandsbevol king neutrale buurthuizen worden opge richt. Aan het diner, dat de Koningin en prins Bernhard Woensdagavond hebben aangeboden, aan de drie delegaties der bij het tot stand komen van het Statuut betrokken landen, namen 63 genodigden deel. In de troonzaal in het paleis op de Dam was een bloemversiering aange bracht van geplozen, chrysanten. De mu ziek werd verzorgd door een strijkje van de marinierskapel onder leiding: van. ka pitein Nieuwland, Behalve de ieden der drie delegaties zaten o.a. aan het diner aan de ministers Drees, Beel. Luns, Donker en Kernkamp en de staatssecretaris van Marine.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1