Vriendelijk knipoogje naar Japan Adenauer wint de eerste ronde Verkeerde ijver Onlusten in Saloniki Enorme brand te Vlaardingen legt smkerwerkfabriek in as Dulles schijnt vastberaden Twee maal aan de grond TWAALFDE JAARGANG No. 295Ï OPZEGGING VAN VERDRAG" Debacle bij Haags bankiershuis Aanval op Parijse accoorden PARIJSIN DE BONDSDAG Frankrijk wenst geen gesprek Schade van een half millioen Defensiepact van Arabische liga Apothekers breken onderhandelingen met ziekenfondsen af VRIJDAG 17 DECEMBER 1954 Weerbericht Veldslag in Jeruzalem Conferentie van veertig Opnieuw Franse tegenwerking? O O A Firmant en remisier veroordeeld Dak stortte in In Nieuive Watertceg: Rotterdam! Witte de Wüthstraat 30 Telef. 115700 (4 D Postbus 1U2 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 *u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 teGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tiaxum- Geldig tot Zaterdagavond. OPKLARINGEN Aanvankelijk nog hier en daar mist, overigens zwaar bewoikt met plaatselijk wat lichte regen of motregen, maar later van het Noordwesten uit opklaringen. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. Iets hogere temperaturen vooral in bet Noorden en Westen van het land. Directies C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. ,J. S. BRUINS SLOT ERLEDEN week schreven we dat V/ het zaak js er voor te zorgen dat de constitutionele verhoudingen, zo als vastgelegd in het statuut van de Kolen en Staalgemeenschap goed wor den bewaard. In de laatste zitting van de gemeen schappelijke vergadering van de EGKS zijn nl. dingen gebeurd, die naar ons gevoelen met dit goede standpunt strijdig zijn. Wii hebben daarbij het oog op de resolutie, die op voorstel en na rap port van de Fransman Teitgen is aan vaard. Het rapport van de heer Teitgen had de strekking de gemeenschappelijke vergadering te overtuigen niet slechts dat zü zo goed mogelijk van de haar gegeven bevoegdheden gebruik moest maken, doch tevens om haar er toe te brengen pogingen te doen om haar be voegdheden uit te breiden. Dit laatste wilde Teitgen op twee manieren be reiken. hi de eerste plaats wilde hij dooi een z.g. „extensieve" uitlegging van het tractaat de vergadering er toe be wegen om zich bevoegd te beschou wen tot gedragsregels, die tot dusverre niet gevolgd werden. Teitgen verde digde dit met de stelling dat alles mag wat niet uitdrukkelijk is verboden! In de tweede plaats stelde Teitgen voor een „werkgroep" in te stellen, die moest rapporteren over het vraagstuk der directe verkiezingen voor de ge meenschappelijke vergadering en over een eventuele uitbreiding van de be voegdheden der gemeenschap. __,AT m dit laatste betreft, wij ver ify wachten daarvan weinig nut. In de eerste plaats is het nu zeker niet de tijd om over te gaan tot het invoe ren van direct kiesrecht voor de ge meenschappelijke vergadering. Wij kunnen het verstaan dat men zulk een kiesrecht wil, indien er een Europese gemeenschap met ruime bevoegdheden is, hoewel wij er ook dan niet al te spoedig mee zouden willen beginnen. Maar verkiezingen, die alleen maar op kolen en staal betrekking hebben, hoe gewichtig d» onderwerpen ook rijn, komen ons voor ia politiek op zicht een monstrum te zijn. Het is duidelijk dat Teitgen en rijn aanhangers die verkiezingen ook niet in de eerste plaats willen om de EGKS goed te doen functionneren, maar om daarmee een hefboom te ver krijgen om de publieke opinie in be weging te krijgen ten behoeve van 'verdere integratie. Maar men mag iets dergelijks todh niet doen ale daarmee het belang van de EGKS niet gediend is. En naar het ons toeschijnt, zon een dergelijke activiteit het verzet van sommige regeringen en van bepaalde politieke groepen tegen de EGKS maar does toenemen. Vervoigsns zondes wg wfiiss op merken dat de EGKS het allerminst gediend is wanneer men haar met rust laat en haar ongestoord de teak laat vervullen, die het tractaat haar oplegt. Men dient op dit ogenblik dan ook niet over verruiming van bevoegdheden te ©reken. De EGKS moet eerst meer eens de bevoegdheden, die zij bezit, hanteren en daar een goed gebruik van maken. Dan kunnen we later wel eens weer zien. Het tractaat verbiedt bovendien uit drukkelijk een herziening in de cver- fangsperiode, waarin wij nog een aan tel jaren verkeren. En uitbreiding van bevoegdheden kaa niet zonder foersïening. Men ziet hieruit hoe voorbarig de reaolutU- feitgen in dat opeioht is. Mu kan men wel zeggen: Er wordt teeh alleen maar gevraagd om een werkgroep die over dat alles gaat stu deren ea daar rapport over moet uit brengen. Wie kan een beswaar hebben tegen studeren? Dat schijnt een steek houdende argumentatie. Maar het is het niet. Want als die werkgroep er komt ea als haar rapport komt dan betekent dit dat de gemeenschappe lijke vergadering van de EGKS voort durend beziggehouden zal worden. Met toekomstmuziek. Dat zij voort durend gaat praten over taken die zij hebben wil maar niet bezit en dat zij *r veel minder toe komt om zich bezig te houden met de dingen, die haar aan- Saaa sn waarvoor ajj nu juist ingesteld Dreigement van B oskou jegens Frankrijk Het gerechtshof te Amsterdam heeft conform de eis (bevestiging van het Haagse rechtbank- en Hofvonnis) de 80-jarige firmant J. S. van het in 1951 geliquideerde Haagse bankiershuis K. en S., waar in October 1952 onregel matigheden geconstateerd werden, we gens het meermalen medeplegen van verduistering veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf met aftrek. De veroordeelde heeft ongeveer zeven maanden in voorarrest doorgebracht. De 54-jarige remisier J. M. uit Delft, van hetzelfde bankiershuis, werd ver oordeeld tot één jaar en elf maanden met aftrek wegens het medeplegen van verduistering, valsheid in geschrifte, beide meermalen gepleegd en het doen van onjuiste belastingaangiften. Ook dit vonnis is conform omdat van de Haagse rechtbank, M. heeft op enkele dagen na twee jaar in voorlopige hechtenis gezeten. Bij de behandeling in eerste instantie was tegen de remisier door de officier van Justitie vier jaar met aftrek ge- eist. In hoger beroep eiste de procu reur-generaal drie jaar. Het Haagse ge rechtshof veroordeelde hem tot 2% jaar met aftrek. In cassatie werden beide zaken wegens onvoldoende bewijscon- structie door d« Hoge Raad naar het gerechtshof in de hoofdstad verwezen. T 487 17 12 RUSLAND heeft gisteren gedreigd het Frans-Russische vriend schapsverdrag van 1944 op te zeggen, indien Frankrijk de Parijse overeenkomsten over de Westduitse herbewapening bekrachtigt. Het dreigement was vervat in een nota die de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, persoonlijk in Moskou overhandigde aan de Franse ambassadeur Louis Joxe. Bijna op hetzelfde ogenblik dat Rusland deze nieuwe zet deed in de zenuwenoorlog tegen het Franse parlement, lonkte Moskou vriendelijk naar Japan. Radio-Moskou zond namelijk een verklaring van Molotow uit, die er op neerkomt dat de Russische regering een positief standpunt inneemt ten aanzien van de Japanse wens om de betrekkingen tussen beide landen te normaliseren. Deze mededeling van Molotow is het anwoord op een onlangs afgelegde verklaring van de nieuwe Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Sjigemitsoe. In de nota aan Frankrijk zegt de Russische regering, dat de huidige Franse politiek ten aanzien van de Westduitse herbewapening niet alleen in strijd is met het FransRussische vriendschapsverdrag, maar ook gericht MET een duidelijke overwinning voor Bondskanselier Adenauer eindigde gisteravond in de Westduitse Bondsdag de eerste ronde van de strijd om de Parijse accoorden over de Westduitse herbewapening. Bij handopsteken besloot de Bondsdag de wets ontwerpen tot bekrachtiging van de overeenkomsten door te sturen naar de parlementscommissies. Deze commissies zullen de ontwerpen bestuderen voordat, laat in Januari, de tweede en derde lezing in de Bondsdag begint Met 236 tegen 153 stemmen bij drie onthoudingen verwierp de Bondsdag een socialistische motie die beoogde de verdere behandeling van de verdragen uit te stellen tot dat de Westelijke grote mogendheden met Rusland besprekingen over de hereniging van Oost- en West-Duitsland hebben gehouden. Verder wekte deze motie de regering-Adenauer op, onmiddellijk met de drie grote Westerse bondgenoten te spreken over de voorbereiding van deze conferentie met Rusland. DE EGKS is de eerste fase in het proces der Europese eenwording. Maar men moet er wel voor oppas sen dat men van de EGKS niet maakt een .machine de guerre" een oorlogs machine, om de Europese integratie te veroveren. Want dan gebruikt men de gemeen schap, niet overeenkomstig haar func tie, en daar is niets en niemand op den duw tegen bestand. En daarom te dit de zekerste methode om de EGKS ka- J»t te maken. Het is tragisch dat men sen, die het beste voor de Europese eenwording en voor de EGKS zoeken, dit niet inzien. Tot welke fouten zij nog overigens geneigd zijn zullen wij morgen zien, ®te wij de producten van Teitgen's ex tensieve uitlegging Ttu- ojv'ljii' Igape Een andere socialistische motie, die een lans brak voor onderhandelingen met de Fransen om te waarborgen dat het Saar- gebied volledige politieke vrijheden krijgt, werd bij handopsteken naar de parlementscommissies verwezen. Deze motie nodigde verder de regering uit. Frankrijk te waarschuwen dat het niet- geven van zulke waarborgen zou leiden tot verwerping van 'het Saaraccoord door de Bondsdag. Tijdens het debat hebben alle partijen, met uitzondering van de socialisten, zich min of meer solide achter de plannen voor de Westduitse herbewapening ge- steWt Maar in Adenauers coalitieregering ontwikkelt zich een grote scheuring wat be treft de omstreden Saarovereenkomst. Deze tweespalt kan de marge van goed keuring in tweede en derde lezing aan zienlijk beknotten en uiteindelijk zelfs tot een val van het kabinet leiden. De afgelopen twee dagen hebben drie partijen uit Adenaueis coalitie bekend gemaakt dat zij de Saarovereenkomst niet in haar tegenwoordige vorm kunnen aanvaarden. Deze partijen zijn de gema tigd rechtse Vrije Democraten (F.D.P.;, de Vluchtelingenpartij (B.H.E.) en de kleine, extremistische Duitse Partij (D.P.). Alle maakten echter duidelijk dat zij op dit moment geen openlijke breuk met de kanselier wensen. Zij zijn bereid de In Saloniki, In Noord-Griekenland, hebben zich gisteren wanordelijkheden voorgedaan bU vier uur durende de monstraties van ongeveer vijf duizend Griekse studenten tegen de beslissing van de politieke commissie der Ver enigde Naties inzake Cyprus. Tenminste veertig personen voor het merendeel leden van politie en brandweer wer den gewond. De politie had het terrein rondom het gebouw van het consulaat-generaal en de voorlichtingsdienst der Verenigde Staten te Saloniki afgezet. De betogen de studenten wisten het politiecordon echter te doorbreken en het gebouw binnen te dringen, waar zij ruiten in sloegen en een vrijheidsbeeld vernie tigden. Een studenten-afvaardiging wist ook toegang te krijgen tot het gebouw van het Britse consulaat-generaal te Salo niki. Zij beklaagde zich bij de consul- generaal er over dat aan de ramen staar.de oonsulaats-employó's hea wUit- Jaagden". resultaten van verdere gesprekken over de Saar af te wachten, Adenauer heeft de Bondsdag verteld dat hij zou proberen zulke gesprekken tot stand te brengen, hetzij regelrecht met Frankrijk, of ook met deelneming van de Verenigde Staten en Engeland. De Fransen hebben zich echter reeds afkerig van dit voorstel ge toond. ,Er is geen reden voor een bijeenkomst van de Grote Vier over de Saarkwestie". heeft een woordvoerder voor het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken ver klaard. Hij zei, dat de Frans—Duitse overeenkomsten die in Parijs over de Saar werden afgesloten, duidelijk genoeg zijn. In een dramatische rede heeft Bonds kanselier Adenauer gisteravond in de Bondsdag een somber beeld geschilderd van wat zou kunnen gebeuren als zijn land onbewapend zou blijven. „Onze hele bevolking van 50 millioen Duitsers, plus 18 millioen in Oost-Duitsland, zou aan slavernij overgeleverd zijn en Duitsland zou het slagveld kunnen worden van een derde wereldoorlog". Fel sprak Adenauer tegen dat hij aan enig Frans ultimatum had toegegeven. Hij ontkende zelfs dat de Franse premier gedreigd had de verdragen inzake her bewapening en souvereiniteit niet te ondertekenen, indien geen overeenstem- ming bereikt werd over de Saarkwestie. den ook enkele winkels beschadigd. is „tegen de Sowjet-Unie en andere vredelievende Europese staten". Het feit dat Frankrijk de Russische voor stellen voor een gezamenlijk veiligheids verdrag in Europa heeft verworpen, toont volgens de nota aan, dat Frank rijk de verdragsverplichtingen niet wenst na te komen. Het Frans—Russische verdrag, dat op 10 December 1944 ie Moskou is gete kend door Georges Bidault op Molotow, bepaalde, dat geen der beide landen zou overgaan tot afzonderlijke onder handelingen met Duitsland of zonder wederzijds goedvinden een wapenstil stand "of vredesverdrag zou sluiten, het zij met de regering van Hitier, hetzij met enige andere regering of autoriteit die in Duitsland zou worden ingesteld met het doel de politiek van Duitse agressie te doen voortduren of te steunen. Een ander artikel bepaalde, dat beide landen na de oorlog gezamenlijk alle maatregelen zouden nemen die nodig zouden zijn voor het uitschakelen yan eventuele nieuwe gevaren van Duitse zijde. Rusland en Frankrijk verbonden zich, geen. bondgenootschap te sluiten en niet deel te nemen aan een coalitie die tegen de ander is gericht. De Defensiecommissie van de Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond met 21 tegen 11 stemmen een rapport verworpen, dat zich uitspreekt voor bekrachtiging van de overeenkomsten van Londen en Parijs over de West duitse herbewapening. De economische commissie van de Nationale Vergadering heeft gisteren met tien tegen zeven stemmen, bij tien onthoudingen, zich uitgesproken vóór de bekrachtiging van de Parijse accoor den. In zijn verklaring over Japan herin nerde Molotow aan een gemeenschap pelijke verklaring van de regeringen van de Sowjet-Unie en communistisch China op 12 October jl. In deze ver klaring werd uiting gegeven aan de bereidwilligheid van de Sowjet-Unie .om de betrekkingen met Japan te her stellen, de handel tussen beide landen tot wederzijds voordeel te ontwikkelen en culturele betrekkingen aan te knopen. De Sowjet-regering is bereid de prac tische problemen, aie verbonden zijn aan de normalisatie van de betrekkin gen te bespreken, wanneer de Japanse regering werkelijk stappen in deze rich ting overweegt, aldus Molotow. Te Jeruzalem zijn gisteren ongere geldheden uitgebroken tussen Israëli sche politie en orthodoxe Joden, die een ontspanningslokaal voor jongens en meis jes beneden vijftien jaar wilden bestor men. De schermutseling duurde twee uur en er vielen meer dan zestig gewonden. De orthodoxe Joden wilden hun afkeer van een gemengde opvoeding tot uiting brengen, die zij immoreel noemen. Zij waren met stokken en stenen gewapend en in gezelschap van hun rabbijnen. De politie moest een ware veldslag tegen de fanatieke betogers leveren. Er wer- Te middernacht is in de banket-, chocolade-, biscuit- en suikencerkfabriek De Valk in Vlaardingen brand uitgebroken. De gehele fabriek met kostbare machines en grote hoeveelheden materiaal, is tot de grond toe afgebrand. De schade, die de verzekering dekt, bedraagt verscheidene tonnen. EEN ENORME BRAND Reeft in de afgelopen nacht in enkele uren tijds de fabriek van chocolaterie, biscuit en suikerwerken „De Valk", in de Van Leyden Gaelstraat te Vlaardingen, verwoest. De muren van dit pand staan nog wel overeind, maar daar binnen is het een troosteloze aanblik. Het vuur heeft zich buitengewoon snel verspreid door het gebouw, dat vijftig meter lang, twintig meter diep en vijftien meter hoog is. Van het ketelhuis uit drong het spoedig door tot de boven verdiepingen. Volgens een ruwe schatting is de schade ongeveer een half milioen gulden. Het bedrijf was verzekerd. Over de oorzaak van de brand was vanmorgen nog niets bekend. Het Comité Benelux heef' zijn 5000ste lid gekregen. Het is de heer H. F. A. Kraayvanger, directeur voor Nederland tan de „Christalleries du Vul Saint Lambert". Tijdens een specicle ont vangst ian hel Comité in het Benelux- huis te Den Haag heeft de voorzitter vat* het Benelux Comité, jlt** mr. F. Kraayvanger. Beelaerts van Blokland vice-president Baad tan State) de heer Kraayvanger de lidmaatschapskaart met een ge schenk overhandigd. V.Ln.r. G. It. A. Barigny directeur Beneluxhuisjhr. Bcelacrts van Blokland, mevrouw Kraayvanger, E. W. P. van Dam van Isselt (secr, a. h. Comité) en de heer Mevrouw De Romph, die een huis naast „De Valk" bewoont heeft de brand het eerst gezien. Zij zag stoom- en rookwolken uit het ketelhuis op stijgen en waarschuwde de politie. Dit gebeurde om ongeveer kwart voor twaalf. Even na middernacht werd groot alarm gegeven en enkele ogenblikken later was al het brandweermaterieel ter plaatse. Eerst arriveerde de grote wagen met de nieuwe Magirus-lad- der, die bij deze brand voor het eerst dienst deed. Voorts werd een hoge handladder opgesteld en men begon onmiddellijk het vuur in te sluiten. Dit gebeurde waarschijnlijk net op tijd, want reeds had het vuur zich uitge breid tot een touwfabriek, die zich direct achter „De Valk" bevindt. Hier waren grote hoeveelheden uiterst brandbaar materiaal opgesla gen. De bebouwing van dit stadsdeel is bovendien zeer dicht. Men begon direct alles op alles te zetten om de brand op dit punt terug te dringen. Balen hennep werden versleept en ondertussen zette men dit gedeelte „onder water". Het kwam gelukkig uit dat er wei nig wind was want nu konden niet veel vonken overvliegen- Op dit be dreigde punt was men spoedig de si tuatie meester. Ook de grote vatenfabriek van de fa. C. v. d. Burg en Zn., die tegenover de firma „De Valk" staat, liep enig gevaar. Maar dit gedeelte kon toch voldoende beveiligd worden. Onder leiding van brandmeester Groeneveld hebben de brandweerlie den hun uiterste best gedaan, om het vuur zo spoedig mogelijk onder de knie te krijgen. de laaienden vlammen, die door een Reeds na korte tijd bestreed men felle wind waren aangewakkerd, met vijf en twintig stralen. Per minuut werd zestien duizend liter water in de vuurzee gespoten. Een sterke nevelvorjning belemmer de het werk en leverde moeriijkhe- was er gevaar, dat een van de ketels den op bij de verlichting. Bovendien zou springen. Toen de betrokken ke tel echter later begon te fluiten wist men, dat er geen vrees meer behoefde te bestaan voor een explosie. Het schrille gefluit, klonk hoog bo ven het gekletter van het water en het geraas van de vlammen uit. Tot half twee breidde het vuur zich steeds uit ondanks het zwoegen van de brandweerlieden. Omstreeks een uur stortte met iuid geraas het dak in. De vlammen laai den daarop tientallen meter hoog de lucht in. De situatie werd er niet beter op toen direct na het instorten van het dak de ruimte voor de fabriek moest worden ontruimd, men vreesde namelijk, dat de voorgevel op straat terecht zou komen. Enige ogenblikken nadat het dak was ingestort viel inder daad een groot deel van d« voorgevel op straat. Een half uur later was men zo Ter gevorderd, dat een touw vanaf een lad der om een overhellend stuk gevel kon worden geworpen, dit gedeelte werd omgetrokken. Omstreeks twee uur was de brand bedwongen. Weliswaar was er midden in het gebouw nog een grote vuurhaard maar het gevaar voor uitbreiding was tenminste geweken. Toen begon het nablussingswerk. Tegen twaalf uur kwam de burge meester van Vlaardingen, mr. J. Heus- dens op het terrein van de brand. De commissaris van politie de heer K. v. d. Ham was eveneens ter plaatse. Even na half een kwamen raadsleden, die in vergadering bijeen waren geweest, op het terrein van de brand aan. Later arriveerden nog mr. H. W. van Doorn, subs. Officier van Justitie te Rotterdam en de heer Roelofs, provin ciaal inspecteur van het brandweerwe zen. VEERTIG ministers uit alle NAVO-landen komen vandaag en morgen in het Palais de Chail- lot te Parijs bijeen om o.a. een besluit te nemen over de vraag of het Europese opperbevel van de NAVO zijn verdedigingsplan nen moet baseren op het gebruik van atoomwapens. De Amerikaan se minister Dulles, zijn Britse collega Eden en de Franse premier Mendès-Franse hebben gisteren reeds een voorgesprek gevoerd. Dulles is. naar verluidt, vastbesloten niet toe te geven aan het verlangen van de bondgenoten om het gebruik van atoomwapens afhankelijk te stel len van ministeriële of parlementaire goedkenring. Het schijnt overigens dat de kwestie, die grote politieke meningsverschillen onder de NAVO-leden heeft teweeg gebracht, niet zozeer is wie moet beslissen of er in geval van oorlog atoomwapens moeten worden gebruikt, maar of men er bjj de militaire voorbereidingen van moet uitgaan, dat het gebruik van kernwapens in een groot conflict onvermijdelijk zal zijn. Slechts één land, nl. Denemarken, is er naar verluidt in beginsel sterk tegen, dat aan de NAVO-opperbevel- hebber, generaal Gruenther, wordt toegestaan zijn plannen op een atomi- sche verdediging in te stellen. Frankrijk en Engeland schijnen wel de onvermijdelijkheid van atomi- sche oorlogvoering te aanvaarden, maar generaal Gruenther nu nog geen machtiging te willen geven om daar rekening mee te houden, zulks om de sfeer voor een verbetering van de be trekkingen tussen Oost en West niet ongunstig te beïnvloeden. Gistermiddag hadden Eden en Dul les een bespreking met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Lester B. Pearson en had Mendès- France een onderhoud met de Oosten rijkse kanselier Julius Raab. Be Atlantische Raad is vanmorgen in het palais de ChaiUot zija werkzaamheden be gonnen onder voorzitterschap van de Griek se minister van Buitenlandse Zaken, Stephan. Stephanopoulos. Op de agenda staan de volgen.de punten; Een rapport van "Lord Ismayv secretaris generaal van de NAVO over de activiteit van het internationale secretariaat. Rapport over de strekking van de Russi sche politiek. Rapport van de militaire commissie over de bereikte voortgang in 1954 en commentaar over de vooruitzichten voor 1955. Rapport over de nieuwe NAVO-Strategie op het gebied van atoomwapens. Het „jaarlijks onderzoek" voor het opstel len van vaste doeleinden in militair op zicht voor 1955. voorlopige doeleinden voor 1956 en op lange termijn voor 1957. Communiqué. Datum en plaats voor de volgende con ferentie. De staten van de Arabische Liga heb- oen besloten een Arabisch wederzijds verdedigingsverdrag tegen buitenlandse aanvallen te sluiten. Dit heeft de Sy rische premier Faris El Khoury be kendgemaakt. Het besluit werd genomen tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst van de Arabische Liga in Cairo. Volgende maand zal in Cairo een commissie be staande uit de ministers van Defensie en de iegerstafchefs bijeenkomen om te spreken over de militaire en techni sche problemen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie heeft de onderhandelingen met de ziekenfonds- organisaties over de honorering der apo thekers afgebroken. De besprekingen, die reeds in September 1953 door de apothekers waren aangevraagd en in December 1954 zijn vastgelopen, hadden ten doel een correctie aan te brengen op de kostenvergoedingen, die de apothekers van de ziekenfondsen ontvangen. Deze correctie is nodig, omdat sedert 1932, toen de thans geldende kostenvergoedingen werden vastgesteld, de op de exploitatie van een apotheek drukkende lasten aan merkelijk zijn gestegen, evenals dat bij andere beroepen en bedrijven in ons land het geval is, zo deelt de maatschappij mede- De lange duur der onderhandelingen en do wijze, waarop deze moesten worden gevoerd, hebben de apothekers doen he sluiten deze met langer voort te metten. Op 1 Januari a.s. loopt het bestaande contract af, zodat per die datum de phar- maceutische verzorging der ziekenfonds verzekerden voor rekening van de zieken fondsen niet langer is gewaarborgd. De Franse commissie voor de lands verdediging heeft vandaag op advies van de rapporteur Vincent Badie aan beveling gedaan om het debat over de Parijse overeenkomsten uit te stellen. Het advies van Badie werd met 15 stemmen tegen 1 en 19 onthoudingen aanvaard. In feite betekent deze aanbeveling aan de Nationale Vergadering dat de com missie voor de landsverdediging tegen de ratificatie van de verdragen is ge kant. Drie andere assemblee commissies hebben zich voor ratificatie van de over eenkomsten uitgesproken. Gaston Palewski, een aanhanger van generaal De Gaulle, deelde mede in de Nationale Vergadering een amendement ter tafel te zullen brengen, waarin ge vraagd wordt de hele reeks accoorden als een enkele overeenkomst te beschou wen. die pas op 1 December 1955 van kracht zal worden, teneinde de Grote Vier alsnog de gelegenheid te geven in onderhandeling te treden. Op 21 December a.s. houdt de maat schappij een buitengewone algemene ver gadering m het Kurhaus te Seheveningen. Men zal daar de maatregelen bespreken, die ten aanzien van de pharmaceutisehe hulp aan ziekenfondsverzekerden vanaf 1 Januari a.s. moeten worden genomen. Daarbij zal er naar worden gestreefd, met medewerking van de ziekenfondsen deze maatregelen zodanig te kiezen, dat de verzekerden van het uitgebroken conflict zo min mogelijk nadeel ondervinden. De maatschappij betreurt het zeer. aldus de mededeling dat het zover heeft moeten komen. Zij blijft bereid, alles in het werk te stellen om het uitbreken van het conflict nog te voorkomen en een bevre digende oplossing te bereiken. Gisteravond omstreeks half elf is tijdens de zeer dichte mist hei uitva rende Engelse dubbelschroef motorschip „Port Wellington" tussen Vlaardingen en Maassluis aan de grond gelopen. De „Port Wellington" meet 10.699 bri. en is eigendom van de Port Line Ltd. te Londen. De scheepvaart werd gewaarschuwd dat de Westgeul, het vaarwater tussen Nieuwe Waterweg en Oude Maas, door het vastlopen van de „Port Wellington" is geblokkeerd. Omstreeks half twaalf kon deze blokkade weer worden cpge- heven. Op dat tijdstip slaagden de ha vensleepboten „Papendrecht" en „Ame rika" er namelijk in het schip vlot te trekken. Deze vrijheid bleek evenwel slechts van korte duur, want een half uur later liep de „Port Wellington" wederom aan de grond, nu aan de Noordelijke oever van de Nieuwe Waterweg. Sleep boten blijven in de nabijheid van het onfortuinlijke schip. Om half tien vanmorgen is de „Port Wellington" ten tweede male vlotgetrok- ken. Dwars van de Westgeul is het schip voor anker gegaan, daar opstomen we- ,gens de dikke mist niet mogelijk bloela

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1