over GESCHOKT CREDIET N.A.V.O.-LANDEN BESLUITEN Japan blijft bij het Westen SATERDAG 18 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2954 Weerbericht Russische klacht over generaal Stevenson houd MINISTERS uit de veertien NAVO-landsn hebben gisteren In Athene heeft een me nigte van ongeveer vier dui zend studenten gedemon streerd tegen de houding der Verenigde Staten bij de behandeling van de kwestie- Cyprus in de Ver. Naties. De brandweer kwam de politie te hulp en joeg de opgewon den studenten met een fikse waterstraal uiteen (foto bo ven). Bij het universiteits- gebouw staken de jongelie den heftige redevoeringen af (foto onder). Zij voerden spandoeken mee met de leuze: „Wij willen geen neu traal Amerika zij zijn 6f vriend óf vijand". Nieuw militair opleidings programma in de V.S. Kerstgratificatie voor personeel der JS.S. Der traditie getrouw zal in onze krant van Donderdag a.s. ter gelegenheid van het Kerstfeest een extra-nummer worden gevoegd, dat veertig pagina's telt. Uit de rijk gevarieerde inhoud van dit nummer vermelden we: een uitvoerige reportage over het leven van H.H.KJLH.H. de Prinsessen, met vele foto's verlucht; een grote reportage over Anastasia, grootvorstin van Rus land, die een onzer verslaggevers bezocht in haar tot nu toe geheimgehouden verblijfplaats in het Zwarte Woud; een boeiend verhaal van J. van Doorae; een foto-reportage over het leven aan boord van sen. onzer vissersschepen; een monster-Ter ui swoordpuzzle met ruim 600 opgaven; een zoek- en kleurtekening voor de jeugd; een reportage over Dee van Oenen, het meisje met de „gouden stem". "rutis tot 31 December •Botterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115709 (4 1.) K Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •h Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per iveck, f 2,26 per maand. 6.75 P«r kwartaal Losse nummers 13 cent J Verschijnt dagelijks Weersverwachting geldig tot Zondagavond Copgem. te 10 uur): WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR. Overdrijvende wolkenvelden en plaatselijk mist, vooral in het Zuiden van het ïand. Zwakke tot matige en langs de Waddenkust tijdelijk vrij krach tige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT DE resolutie van Teitgen wil, dat de Gemeenschappelijke Vergade ring zich een aantal bevoegdheden aanmatigt, die volgens de voorsteller piet in strijd zijn met het verdrag in dien men het maar niet al te strikt «n indien men bet maar ruim uitlegt. Allereerst wil de resolutie, dat de rapporteurs van de verschillende Commissies der Gemeenschappelijke Vergadering als waarnemers deel kunnen nemen aan de vergaderingen van het Raadgevend Comité, voor zo ver dit voor de voorlichting van de Gemeenschappelijke Vergadering dienstig is. Het Raadgevehd Comité is een or gaan uit de bedrijfsgenoten van de kolen- en staalindustrie. Daar zitten werkgevers en werknemers m en het orgaan dient blijkens art. 18 van het U-actaat om de Hoge Autoriteit van advies te dienen. Het is dus, om zo te zeggen, uit drukkelijk bedoeld als adviesorgaan van de regering. Maar de heer Teitgen wil er een adviesorgaan van het Parlement van maken. En hij wil dat ook nog op deze zon derlinge manier doen, dat het Parle ment dwarskijkers stuurt naar de ver gaderingen van het Raadgevend Comité. Dit is dus dubbel fout. Het is een miskenning van de functie van het Raadgevend Comité. En het betekent een vermenging van twee organen (Gemeenschappelijke Vergadering en Raadgevend Comité) der Gemeen schap. t N 1952 verklaarde de WD-fractie i bij monde van de heer Zegering Hadders, dat zij tegen afschaffing van de sehoolgeldheffing was. In 1954 komt de Regering met een ontwerp, dat de afschaffing van de schoolgeldheffing voor leerplichtige kinderen beoogt. En nu dient de VVD-fractie, geleid door mevr. FortanierDe Wit, een amendement in om niet slechts voor de leerplichtige kinderen, maar voor alle kinderen, die voortgezet onder wijs ontvangen, afschaffing van dat schoolgeld te bewerken. De socialisten likkebaardden van zulk een amendement. Een Russische diplomaat te Washing ton. Dobrynin, heeft gisteren bij de Amerikaanse plaatsvervangende minis ter van Buitenlandse Zaken, Hoover, een klacht ingediend over verklaringen, die op 10 December door de Ameri kaanse brigade-generaal Stevenson, be velhebber van de in Groot-Brittannië gelegerde 49e luchtlandingsdivisie, zou den zijn afgelegd, aldus werd door iemand van het ministerie van buiten landse zaken te_ Washington meegedeeld. Noch Dobrynin noch de woordvoerder van het ministerie wilde bijzonderhe den meedelen. Generaal Stevenson heeft, zoals ge meld, op 30 December te Bentwaters in Groot-Brittannië een demonstratie laten geven met een Amerikaanse jachtbom menwerper, de American Republic F84 F „Thunderstreak". Bij die ge legenheid zeide de generaal, dat het vliegtuig zowel tactische als strategi sche atoombommen kan meevoeren en •dat de 81e „wing" jagers te Bentwaters gevechtsklaar is en binnen enkele uren met een atoomoorlog zou kunnen be ginnen. In de Pickwickelub komt het ver haal voor van een verkiezingsstrijd in een Engels stadje, waar de candidaat, daartoe voorgelicht door zijn verkie- zingspromotor, zijn uiterste best doet om zijn politiek aannemelijk te ma ken. Hij moet van alles doen. Allerlei lie den een hand geven, bakerkinderen over het hoofd aaien enz. En dan zegt de promotor: „Het is wel niet beslist nodig, maar misschien, als U het zoudt kunnen om er eentje een zoen te geven, dan zou dat een grote uitwerking hebben op de me nigte." „Zou het niet even goed werken als één der comitéleden dat deed?", vraagt dan de onthutste candidaat. „Ik vrees van niet", is dan het ant woord, „als tl 't zelf doet, meneer, zal U dat zeer bemind maken." Goed, sprak de hoogwelgeboren Sa muel Slumkey met een. berustende zucht, dan moet 't gebeuren. Niets aan. te doen. En dan gaat hij naar buiten, geeft handen, aait kinderkopjes en kust er onder donderend applaus eentje en nog eentje en nog eentje. „Hij zoent ze allemaal!", schreeuw de de verrukte promotor. Pariis de historischp beslissing crpnnmen dat dp nlannon Het Amerikaanse ministerie van Landsverdediging heeft Vrijdag een nieuw militair opleidingsprogramma bekend gemaakt, dat er in voorziet dat honderd duizend jongens van nog geen negentien jaar zich verplichten elk jaar gedurende zes maanden onder de wapenen te komen. Hierop zou een periode van negen en een half jaar volgen, waarin zij als reservist zouden worden beschouwd. In deze periode zal hun militaire ge oefendheid wel op peil worden gehou den, doch zij zouden niet bij het leger worden ingelijfd. Het uiteindelijke doel van dit nieuwe opleidingsprogramma is in 1959 in de Verenigde Staten te beschikken over een militaire reserve ter sterkte vam vijf millioen man. Het zal in Januari 1955 aan het nieuwe congres ter goed keuring worden voorgelegd. Vervolgens wil de resolutie, dat de Gemeenschappelijke Vergade ring permanente betrekkingen gaat onderhouden mat de Internationale Arbeidsorganisatie, de GATT, de OEES, de Economische Commissie van Europa en later met de West- suropese Unie. Dit is al een heel zonderling iets. Deck V in, dat de Nederlandse Twee de Kamer permanente betrekkingen gaat onderhouden met de OEES, de GATT en de Westearopese Unie. Dat zou in niemands hoofd opkomen. Het is duidelijk, dat alleen de Rege ring permanente betrekkingen kan onderhouden met andere internationa le of volkenrechtelijke organen. Zo moet het natuurlijk ook zijn bij de EGKS. Niet de Gemeenschappelij ke-Vergadering, maar de Hoge Auto riteit is geroepen om permanente be trekkingen met andere organisaties te onderhouden. De verhoudingen worden intern in de EGKS volkomen scheef getrokken en de Gemeenschappelijke Vergade ring komt constitutioneel op een ver keerde plaats terecht als dergelijke dingen voortgang hebben. Het Spoorwegpersoneel zal ook dit jaar een kerstgratificatie ontvangen. De directie van de N.S. heeft het perso neel medegedeeld, dat de bedrijfsresul taten over 1954, hoewel minder bevredi gend dan die over 1953, haar nochtans in staat stellen tot het verlenen van een extra uitkering. De Nederlandse Spoorwegen wiUen hiermede uiting geven aan haar waar dering voor de inspanning, die haar personeel ook dit jaar aan de dag heeft gelegd, en voor de wijze, waarop het zich heeft weten aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigheden, wel ke een gevolg zijn van de verder gaande modernisering van het bedrijf. De uitkering bedraagt voor gehuwden en daarmee gelijkgestelden 50.— en voor ongehuwden 25. m Da 31-jarige W. Klazinga alt Amersfoort •A die hedenmorgen op het stationsemplaeemesit 4 te Geidrop, staande op een railsladder, werkzaamheden verrichtte aan de boven- jgi leiding van het electnsch net kwam met r de stroom in aanraking, viel van de ladder en kreeg zo zware verwondingen, dat hij fcd I enige tijd. later overleed. Het Amerikaanse departement van defensie heeft gisteren een plan wereld kundig gemaakt volgens hetwelk het leger een reservestrijdanacht zal worden, welke tegen 1959 vijf millioen man sterk za! zijn. Het plan zal in Januari ter goed keuring aan het congres voorgelegd wor den. Deze week is het tien jaar geleden, dal het Duitse leger in de Ardennen een ofjensief inzette tegen de opruk kende geallieerde legers, welk offen sief vooral grote bekendheid verwierf door de slag om Basccgne. Ter gele genheid hiennn is in Brussel een herdenkingsbijeenkomst gehouden, waarbij ook generaal Mac-Auliffe en koning Boudeuijn aanwezig t varen. Koning Boudeuijn onderhoudt zich met enkele Amerikaanse pad-strijders, die speciaal voor deze gelegenheid vanuit de BS nartr België zijn over gekomen. Links ziet men generaal Mac-Auliffe. Wij kannen on» roowteüen, da* 0 Bw Tfcoww niet g**te§ kwijt wilt. Maar toch.... ai* O dit msuomc hebt golem* houd bet dan niet voor U*el£ Neem bet mee naar Uw werk of naar «es vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten Trouwprapagandist. Wij zeggen te voren: gaaf er geea halve duit mee vooruil, maar ...Ij wint er ïeta veel waardevoller» meal De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen rij prijs op een positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel en betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt. Een woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaand* bon. Zij en Uw lijfblad zuilen U dankbaar lijn voor de*® vriendendienst. niet waar is. Want dan berust deze fantasie op de volgende zin uit een rede van Monnet: „De Hoge Autoriteit zal de Vergade ring tjjdig bericht doen omtrent de leidende beginselen van haar werkzaam heden en de grote lijnen van haar plannen. Zij hoopt tevens met vrucht kennis te nemen van de beschouwingen waartoe deze aanleiding mochten geven en stelt zich voor de motieven, welke tot de uiteindelijk genomen beslissing hebben geleid, ter kennis van bedoelde organen te brengen." Men ziet het: er is geen sprake van het geven van richtlijnen door de Ver gadering aan de Hoge Autoriteit. Men wil de Vergadering "aanhoren over de eigen voorlopige richtlijnen en stelt die tenslotte' zelfstandig vast. En dan komt de controle achteraf. De nieuwe regering van Japan heeft de Amerikanen de verzekering gegeven, dat Japan nauw wenst verbonden le blijven met het Westen en niet verlan gend is met de communisten geasso- cteerd te raken. Japan zal in de internationale betrek kingen een politiek volgen, welke net nauw betrokken zal houden met de Westelijke wereld. Het wenst niet te kuipen met de communisten en za! niets doen. wat zijn goede betrekkingen met de Ver. Staten zou kunnen schaden. Premier Hatojaraa heeft Vrijdag in het parlement verklaard, dat zijn regering heeft besloien tot een grondwetswijzi ging, waardoor Japan in staal wordt gesteld voldoende strijdkrachten voor zijn verdediging op de been te brengen. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 3954 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal Dochalen ivat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1