AMERIKA GEEFT GROTERE PARAATHEID VAN 48 DIVISIES Streng optreden op Cyprus Mist belette tewaterlating Kapitein bleef alleen op zinkend schip Bouw van grootste hotel in Nederland te Rotterdam Monumentaal gebouw aan de! Blaak met 300 kamers mm Vliegramp in V.S. eist 26 doden Britten schoten op demonstranten Treinstel ontspoord in Amsterdam V ermiste diplomaat in levensgevaar Geen huiswerk voor reserve-officieren Zonne-oven Algiers is voltooid Bemanning zag hem verdrinken Guillotine in kamer van chirurg Haagse hotelhouder overiveegt: HOTEL OLYMPICZALMHAVEN, IN INT. SFEER GEOPEND I MAANDAG 20 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No, 2957 Weerbericht Arrestaties overval te Peize (Gron.) WSt Geert gewonden Hammarskjoeld bij ambassadeur Oud-ambtenaar van het bureau „Blank" ontvoerd m Nog geen overleg met Gemeentebestuur wsm Bejaarde winkelier door jongeman overvallen Boodschap van Burgess Twintig doden bij ongeluk in Dortmund Voor lastige patiënten? Niets bekend Rotterdam! Witte de WSthstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30-19.30 tl. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adrn. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks "VlAyUM" Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting- geldig tot Dinsdagavond. KOUDER. Flinke opklaringen, maar ook enkele buien vooral in het Noorden van hef land. Matige tot krachtige en aan de wnddenkust tijdelijk harde wind tussen Weet en Noordwest. Kouder. O Hoofdredacteur: Dr. A. H. J. S. BRUINS SLOT Geleidelijke overgang op atoomwapens Een DC-6B van de Italiaanse lucht vaartmaatschappij. die 32 personen aan boord had, is Zaterdag verongelukt bü haar vierde poging tijdens storm en re gen een radarlanding uit te voeren op de Neiv Yorkse luchthaven Idlewild. Het toestel raakte een landingsmast en stort te brandend in de Jamaiea-baai. Hierbij verloren 26 personen, onder wie de 10 leden van de bemanning, het leven. Het vliegtuig was uit Rome vertrok ken met 26 Italianen, 5 Amerikanen en 1 Pers aan boord. Uren na de ramp waren nog slechts negen lichamen geborgen. Sommige slachtoffers bevinden zich waarschijnlijk nog in het toestel, dat in 12 mieter water zonk. Een vrouw zat op haar stoel gevangen, doordat zij haar veiligheidsgordel niet kon los wringen, vertelden overlevenden. "Verscheidene passagiers maakten de reis om in de Ver. Staten de Kerstda gen bij familie en vrienden door te brengen. Sommigen hadden hun familie vooraf verwittigd, omdat zij van ,;t komst een verrassing wilden maken. Het was het eerste grote ongeluk In de geschiedenis van de grootste bur gerluchthaven ter wereld. De oorzaak van de ramp is onbe kend. De vliegcondities waren goed en de gezagvoerder was zeer .ervaren. De rijkspolitie heeft te Peize (Gron.) en omgeving drie personen gearresteerd, tw.: de broeders G. van der V. en S. van der V., alsmede Jf. V. Dezearrestaties worden in verband gebracht met de roofoverval die de vorige week in de nacht van Dinsdag op Woensdag is gepleegd op de boer derij van de bejaarde landbouwer W. Tolner aan de Boerïaan te Peize. De oude man werd in zijn bed over vallen en met een hard voorwerp neergeslagen. De indringers zijn daarop met de geldkist vertrokken. TTET overschakelen van de strijdkrachten der NAVO in Europa varL gewone wapens op atoomwapens zal heel geleidelijk ver lopen en pas omstreeks 1960 goed op gang komen. Wel kan men bij het opstellen van de strategische plannen reeds nu rekening houden met atoomartillerie van de Amerikaanse eenheden in Duitsland en de atoombommen van de Britse en Amerikaanse tactische lucht machten. Dit hebben militaire deskundigen in Parijs medegedeeld. i De New York Times meldt, dat Amerika zijn Europese bondgenuien binnenkort geheime inlichtingen over het gebruik en de uitwerking van atoomwapens zal verstrekken. President Eisenhower heeft dit ai meer dan een jaar bepleit en het is nu mogelijk geworden doordat het Amerikaanse Congres in Augustus de nieuwe atoomwetgeving heeft aanvaard. De Inlich tingen zullen verstrekt worden in het kader van een te sluiten overeenkomst. Deze berichten komen, nadat de ministers van Buitenlandse Zaken van de veertien NAVO-landen Zaterdag in Parijs officieel hun zegel hebben gehecht aan de plannen voor een Europese „atoomverdediging." goedkeuring gehecht aan een uitbrei ding van de luchtmachtsterkte met 8 procent voor het jaar 1955. Verder spraken zij zich uit voor een kleine uitbreiding van het aantal marine schepen dat onder het bevel van de NAVO valt en voor een groter paraat heid van de 48 actieve divisies die de NAVO ter beschikking staan. De grootste zwakte ligt volgens de ministers in het aantal vliegtuigen binnen het NAVO-commando. Het beoogde doel, een opvoering met 25 procent voor het jaar 1954, is niet volkomen bereikt. De ministers gingen accoord met het bouwprogramma voor 1955, waarmee ongeveer 860 millioen gulden is ge moeid. Van dit bedrag is omstreeks veertig procent bestemd voor de aan leg en verbetering van de vliegvelden 25 pet. voor de vloot, 20 pet. voor olieleidingen, 10 pet- voor telecommu nicatie en 5 pet. voor radar en der gelijke. -- In een verklaring, die na de confe rentie werd afgelegd, hebb.en de mi nisters bevestigd dat de plannen om de verdediging op atoomwapens te base ren, zijn goedgekeurd. Tevens leggen de ministers er echter de nadruk op, dat deze goedkeuring geen overdracht betekent van de verantwoordelijkheid der regeringen voor het gebruik van de atoomwapens. Hierover beslissen dus de politici en niet de generaals. Over de wegen die de regeringen kunnen bewandelen bij het nemen van de ontzaglijke beslissing, zwijgt het communiqué in alle talen. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, weigerde op een pers bijeenkomst zïeh hierover uit te laten. Wel verklaarde hij, dat een land, alvo rens atoomwapens te gebruiken tegen een aanvaller, niet noodzakelijk over leg hoeft te plegen met elk ander land. „Als een atoombom de telefoon ver nielt, geloof ik niet dat we met het nemen van een besluit kunnen wach- tot de lijn is hersteld". De NAVO-ministérs hebben hun Om nieuwe onlusten ie voorkomen, rijn op Cyprus strenge maatregelen af gekondigd. Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden en op oproerlingen zal worden geschoten. De maatregelen zijn een gevolg van relletjes, die zich hebben voorgedaan bij demonstraties voor aansluiting van net eiland bij Griekenland. Britse troe pen hebben Zaterdag te Limassol de monstranten onder vuur genomen. Ver scheidene personen werden gewond. De hele dag waren er onlusten, die «gen de Engelsen waren gericht. Autos van Engelsen werden aangeval lenen er begon, een staking van 24 uur Uit protest tegen het feit, dat de Ver. Naties dezer dagen hebben besloten de awestie-Cyprus van de agenda af te voeren.. Met traangas heeft de politie giste- r?.n .samenscholingen uiteengejaagd. Er 21Jn tientallen arrestaties verricht In Griekenland zijn studenten een ..haat-campagne" tegen Engeland begon nen. Zij eisen terugroeping van alle stu denten, die met studiebeurzen in Enge- Omstreeks kwart voor negen heden morgen is een electrlseh treinstel bü het rïa^Ten ontspoord op het oostelijk eiland tussen het Centraal en het Mui- derpoortstation. Het treinstel versperde een aantal sporen en ramde een licht mast. Een bovenleiding werd beseha- 4i mren SSen gewonden. Als gevolg van de ontsporing viel een deel van de stroom door de bovenleiding j1' rt1 werden zoveel sporen versperd, a' de treinen uit het Oosten van het a 56t 9en^raa' Station niet meer kon den bereiken, behalve een enkele, die ïéfdêCn Paar goecterensPoren werd ge- Evenmin konden de treinen, die van ochtend uit het C.S. naar oostelijke rich ting zouden vertrekken, het station ver aten. Er werden ijlings bussen van de ".S. ingeschakeld. De eerste maatregelen, die de spoor wegen trollen voor het vervoer, waren: De sneltreinen uit het Noorden van het tand reden niet verder dan Amersfoort, faar moesten de passagiers overstappen tn de stoptreinen, die via Hilversum naar Amsterdam reden. Het eindpunt in de hoofdstad werd dan het Muiderpoort- station, waar de treinen w-er nieuwe passagiers opnamen om terug te rijden 2aar Amersfoort. Alle treinen uit de richting Utrecht kregen als eindpunt in Amsterdam het Amstelstation. Om 20 minuten over 11 werd het trein- 'tel, dat intussen weer in de rails was gezet, weggeleid. Herstelwerkzaamheden aan debeschadigde spoorbaan er. de bo venleiding waren toen ai aan de gang. Een uur later waren deze werkzaam heden al zover gevorderd, dat de N.S. de verwachting uitspraken, dat het normale treinverkeer in de loop van de middag talkunnen worden hervat. Aan het einde van de middag zouden de forensen dus hoogstwaarschijnlijk geen enkele hinder meer van het ongeluk hebben en normaal de reis naar buis kunnen aan vaarden. land studeren, het ontslag van alle Britse adviseurs, die voor het burgerlijk bestuur werken en stopzetting van de Engelse uitzendingen van radio-Athene. Maarschalk Papagos, de Griekse pre mier, verklaarde Zondag in Athene, dat Griekenland de strijd voor zelfbe schikkingsrecht ten behoeve van de bevolking van Cyprus zal voortzetten. „Wij zullen de kwestie weer te berde brengen, op de volgende algemene ver gadering van de Ver. Naties en dan heelt men. meer kans van weislagen", zei .hij. Tracht Guy Burgess, een van de twee verdwenen Britse diplomaten, van ach ter het IJzeren Gordijn "weg te vluch. ten? „The People", een Brits Zondags blad, meldde gisteren dat Burgess via een van de verslaggevers van dit blad een in code gestelde boodschap aan een goede vriend in Londen heeft ge zonden, waarin Burgess laat uitkomen, dat hij zich in levensgevaar bevindt en dat hij naar het Westen wil terugke ren. Volgens „The People" zou Burgess de stad Pola in Joegoslavië hebben we ten te bereiken. Guy Burgess en Donald MacLean verdwenen in Mei 1951, naar men ver moedt achter het ijzeren gordijn. Sinds dien heeft de moeder van Burgess een briefkaart ontvangen, die een jaar ge leden in Londen op de post werd ge daan. De echtgenote van MacLean ver dween deze zomer met haar drie kin deren spoorloos uit Genève. Naar men aanneemt, heeft zij zich bij haar man weten te voegen. Reserve-officieren behoeven geen 'huis werk te maken. Dit is de uitspraak van het militaire ambtenarengerecht over een klacht van de reserve-majoor der luchldoelartillerie, rar J. Waller te Arnhem, die schriftelijke militaire lessen thuisgestuurd kreeg. Mr. Waller en vele andere reserve-officieren vonden het voigen van deze cursussen uiterst ■bezwaarlijk in verband met hun dagelijkse arbeid. Daarom werd een uitspraak van het militaire ambtenaren gerecht gevraagd. Aangevoerd werd, dat men weliswaar meer dagen voor herha lingsoefeningen in de laatste jaren moest opkomen, maar dit zou niet inhouden, dat in de plaats daarvan schriftelijke cursussen zouden kunnen worden opge legd. Volgens de voorschriften, zo voerde mr. Waller aan. zouden uitsluitend die reserve-olicieren herhalingsdagen door schriftelijke cursussen kunnen vervan gen. die daartoe uitdrukkelijk de wens te kennen geven. Na uitvoerige overwegingen heeft het militaire ambtenarengerecht de heer Waller in zoverre in het gelijk gesteld, dat inderdaad -een reservc-offcier uitslui tend op diens verzoek een. schriftelijke militaire cursus kan worden thuisge stuurd. Met andere woordent reserve officieren behoeven geen huiswerk t« maken ais zij dat niet willen. De Amerikaanse minister Dulles en zijn Britse collega Eden hebben de Franse premier Menöès-France toege zegd, dat hun landen de Saarovereen- komst zullen garanderen, zodra de Franse en Westduitse parlementen deze hebben goedgekeurd. De drie ministers bereikten verder volledige overeenstemming over maatregelen om Zuid-Vietnam te versterken vóór de verkiezingen van 1956. Zij waren van mening dat Zuid-Vietnam grote eco nomische en militaire hulp moet krij gen om te voorkomen dat de verkie zingen worden gewonnen door de communisten. De drie ministers waren het er, naar verluidt, over eens dat binnen drie maanden een bijeenkomst van de mi nisters van Buitenlandse Zaken van de Zuid-Oost Aziatische Verdragsor ganisatie moet worden gehouden, zelfs indien dit verdrag nog niet in alle acht leden-staten is bekrachtigd. De ministers van Buitenlandse Za ken van de vijftien landen van de Raad van Europa zijn gisteren over eengekomen, dat hun plaatsvervangers dienen te beginnen met het opstellen van aanbevelingen voor de aanpassing van de op te richten Westeuropese Unie bij de machinerie van de Raad. De ministers tekenden een verdrag over het nauwer aanhalen van cultu rele banden in Europa- Verder besloten zij, dat het parle ment van de Raad van Europa vaker dan tot nu toe om advies zal worden gevraagd. De plaatsvervangers van de ministers zullen een lijst opstellen van onderwerpen waarover het advies van de raadgevende vergadering kan wor den ingewonnen met een bepaalde mate van zekerheid dat de nationale regeringen met dit advies ook inder daad rekening zullen houden. Het gaat hier vooral om kwesties van econo mische, sociale en culturele aard. Doopplechtigheid „Prins Casirnir" vond toch doorgang Zaterdag tegen het middaguur was Hardinxveld in een dichte mist gehuld. De tewaterlating van de „Prins Casi- mir", gebouwd op de N.V. Scheeps werf en Machinefabriek „De Merwede" te Hardinxveld voor de Mi.i. Zeetrans port te Rotterdam, moest daarom wor den uitgesteld. Éven na twaalf uur heeft mevrouw KorthofBokke, echt genote van de technische directeur van de rederij, het schip echter op de ge bruikelijke manier gedoopt. Daarbij was een groot aantal genodigden te- tegenwoordig. Nadat de champagne fles tegen de boeg verbrijzeld was, kwam men bijeen in het kantoor. De heer C. Hoenderkamp, directeur van „De Merwede", vertelde daar, dat de tewaterlating nu was vastgesteld op Maandagmiddag omstreeks twee uur. De plechtigheid zou dan ook een sober karakter dragen. De spreker over handigde mevr. KorthofBokke een fraaie armband met een hanger, waar in de gegevens over de tewaterlating zijn gegraveerd. Als datum is daarin vermeld 18 DecemberMevr. Kort hof sprak daarop een woord van dank. Haar echtgenoot, de directeur van de rederij, sprak met lof over de schepen van „De Merwede". De zonne-oven van de Böuzarea, dicht bij Algiers, is klaargekomen. Het bou wen van da oven, die veertig ton weegt, heeft ongeveer twee jaar geduurd. Het richten van de spiegel geschiedt door twee kleine 3 pk electrische motoren. Dank zij de tiurwerkbeweging die van het sousterrain uit wordt geleid, blijft de spiegel constant naar de zon gericht. Samengesteld uit 144 aluminium-elemen- ten, electronisch gepolijst, waarvan de totale bruikbare oppervlakte 50 vierkan te meter bedraagt, produceert de spie gel door de convergentie van de zon nestralen in het brandpunt van het toe stel een vlek zo groot als een 'oord waarvan de temperatuur ongeveer 4.000 graden bedraagt. Deze hitte doet in lut tele seconden een stalen plaat van een dikte van 25 mm smelten. De „Prins Casimir" werd gebouwd volgens Lloyds klasse 100 A.l en heeft de volgende afmetingen: lengte 78,6 meter, breedte 12,8 meter en holte in de zijde 8 meter. De deadwight be draagt ca. 2700 ton. Er is passagiersaccommodatie voor acht personen. De voortstuwingsinstal- iatie is een Werkspoor-Lugt motor type KES 604/90, direct omkeer en ontwik kelt 1900 HPK bij 168 omw/min. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor 's werelds grootste cutterzuiger, in opdracht voor de firma Boltje te Zwolle, De kielleg ging zal plaats vinden in Januari a.s Staande op de brug van de „Hispa- nia" heeft de 57-jarige Zweedse kapi tein Ivan Dahn uit Gothenburg in de nacht van Zaterdag op Zondag wui vend afscheid genomen van zijn be manning, die in de reddingboten was gegaan. De kapitein is met zijn schip in de golven verzonken. De eerste stuurman, Waiter Einers- son, vertelde later, hoe de kapitein had geweigerd, zijn post te verlaten, toen de 21 koppen tellende bemanning het zinkende schip in twee redding boten verliet. De vrachtboot was voor de Schotse kust in een storm op een rif geslagen. De bemanning bereikte bij Loch- brire veilig de kust, op een halve mijl afstand. „Maar de kapitein bleef op Het aantal doden bij het spoorwegon geluk in Dortmund is tot twintig geste gen doordat vier gewonden aan htm kwetsuren bezweken. De speciale D-trein, bestaande uit mo derne stalen wagons, kon op eigen kracht naar Dusseidorf rijden, nadat de lijn was vrijgemaakt. De machinisten en stokers van de twee locomotieven overleefden het ongeluk. de brug", vertelde de stuurman. „We roeiden een tijdlang rond. Hij had met ons het schip kunnen verlaten, maar misschien dacht hij meer tijd te heb ben dan in werkelijkheid het geval was. Waarschijnlijk is een schot ge broken en toen zonk de Hisponia als een steen." Het 1337 ton metende Zweedse schip was met een lading staal op weg van Liverpool naar Zweden. Bij de vele lectuur en curiosa die de Arnhemse chirurg dr. J. C. L. M. Stuyt reeds bezit over het tijdperk der Franse revolu tie (hij promoveerde destijds te Parijs op een proejschrijt in zake het Naundorff-mysterie) is een nieuw, of, zo men wil, oud attribuut gekomen: een guillo tine. Het exemplaar, dat een plaats heeft gekregen in de reeds tjokvolle kamer, heeft de chirurg opgediept arp een veiling te Zutphen. Of deze valbijl ooit heeft dienst gedaan is onbekend. De secretaris-generaai van de "Ver. Naties. Dag Hammarskjöld, heeft gis teren in Stockholm een onderhoud ge had met de ambassadeur van commu nistisch China in Zweden, generaal Ken Piao. Het gesprek, dat diende ter voor bereiding van Hammarskjoeld's bezoek aan Peking, had plaats tijdens een lunch bij het hoofd van het Koninklijk Ar chief, Uno Willars. Hammarskjoeld vertrekt, naar ver luidt, omstreeks 30 December. Tijdens een persconferentie verklaarde hij, met -joe En Lai niet alleen te zullen spre ken over de vrijlating van de elf Ame rikaanse vliegers, maar ook over die van alle personeelsleden der Ver. Na ties in communistische gevangenschap. Vóór zijn vertrek zal hij in Londen een onderhoud hebben met minister Eden en misschien ook met Churchill. :De eigenaar van Hotel des Indes te 's-Gravenhage, de heer Jean J. Rey, heeft een uniek plan ontworpen voor de bouw van Nederlands grootste hotel in Rotterdam. Het gebouw is gedacht aan de Blaak tegenover de bank gebouwen en zal ruim driehonderd kamers bevatten, alsmede veertig kan toren; drie en twintig flats en enkele suites. Op het dak zal een heliport worden aangelegd, waardoor het mogelijk zal zijn, dat de hotelgasten zich op een snelle wijze kunnen verplaatsen. De bouwkosten zijn begroot op circa twintig millioen gulden. hoog zijn en eerst op de derde étage zullen de hotelgasten een onderkomen vinden. Deze oplossing is eveneens met bijzondere bedoelingen getroffen. De hotelgasten zijn dan 's avonds ver zekerd van rust en stilte. Normaal worden de kantoren omstreeks half zes gesloten en de ontwerper gelooft dat het zeer ge- Op 5 Januari a.s. zullen te Boedapest handelsbesprekingen worden geopend tussen een Nederlandse en een Hongaar se delegatie ter regeling van het han delsverkeer voor de komende periode van een jaar. De Westberlijnse politie heeft medege deeld. dat Friedrich Wilhelm Heinz, een gewezen ambtenaar van het Westduitse bureau van dr. Blank, het „defensie- bureau", zich Zaterdag bij de West- bertijnse politic heeft vervoegd met de verklaring, dat hij door een van zijn vroegere medewerkers naar Oost-Berlijn is ontvoerd en daar drie dagen is vast gehouden. Hij werd tenslotte op last van de Sowjel-autoriteiten vrijgelaten. Men had hem op het Sowjet-hoofdkwariier m Oost-Berlijn vastgehouden. ,V De rDorestadP (achtergrond) ts juist te tvaler, de kiel voor de nieuwe tan ker is reeds geplaatst. Uitvoerige mededelingen over dit bouw plan werden hedenmorgen in het Alge meen Dagblad gepubliceerd. Naar aan leiding daarvan hebben wij ons in ver binding gesteld met de heer Rey en met het gemeentebestuur van Rotterdam. De heer Rey was van oordeel, -dat Rotterdam de aangewezen plaats in Nederland is om er een groot hotel te bouwen. Persoonlijk had hij zeer veel respect voor de onder nemingsgeest daar en hij was er van overtuigd, dat de Maasstad in de toe komst meer in betekenis zal toenemen. „Rotterdam is de plaats, die zich het snelst ontwikkelt in Europa", zo vervolg' de de heer Rey en niets liever wenste hij, dat de Rotterdamse industriëlen bijzon dere belangstelling voor dit plan aan de dag zullen leggen. De eigenaar van Hotel des Indes was zich ervan bewust, dat een bedrag van bijna twintig millioen gulden niet binnen enige uren op tafel was gebracht, maar het begin is er en wij menen met zeker heid te mogen zeggen, dat een kapitaal krachtige Nederlander intussen enige mil- liocnen voor deze bouw ter beschikking heeft gesteld. De heer Rey rekent vooral op de mede werking van de Rotterdamse groot industriëlen en daartoe heeft hij reeds contact opgenomen met de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Omtrent de plaats van het hotel, ver namen wij. dat de heer Rey hiervan een uitvoerige studie had gemaakt. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen, dat de terreinen aan de Blaak als de meest ideale daarvoor in aanmerking komen. Zoals bekend, is vrijwel alle grond in de binnenstad van Rotterdam gere serveerd, dan wel in principe bestemd. Voor holelbouw hadhet gemeentebe stuur de gronden aan het Weena en nabij het Stationsplein gedacht. Toen i wij de ontwerper van het plan hierop terdagmiddag zijn nieuwe Hotel altendeerden, gal hij als zijn mening ie' kennen, dat de Blaak stellig boven alle andere punten in de stad is te prefe reren. „Holelbouw nabij een station behoeft niet altijd een wet van Meden en Per zen te zijn," aldus onze zegsman. Hij vreesde bovendien een af en aanrijden van allerlei soorten automobielen en hierdoor kan slechts de sfeer van een hotel worden verstoord. Het complex dat aan de Blaak is gedacht, vormt een centrum, waar de hotelgasten niet al leen rechtstreeks kunnen arriveren, maar ook rustig kunnen winkelen en zich op allerlei wijze kunnen verpozen en vermak ~n. Van de zijde van het gemeentebe stuur van Rotterdam kon men ons niets mededelen over deze plannen. Er is niets bekend van hotelbouw aan de Blaak, wel over de eventuele ves tiging van de consulaire diensten daar. Onze zegsman was dadelijk bereid hierover een uiteenzetting te geven. Er is inderdaad nog geen contact op genomen met het gemeentebestuur te Rotterdam, evenmin met het Advies bureau voor Stadsontwikkeling. De heer Rey was van oordeel, dat eerst overeenstemming moet worden be reikt met degenen, die zich financieel voor de bouw interesseren. Het spreekt vanzelf, dat contact is opge nomen met de consulaire diensten en gedacht is dan ook aan de bestem ming van de eerste en zonodig de tweede étage voor deze diensten. Het gebouw zal zes tot zeven étages appreeïeerd wordt als er 's avonds geen bewoners meer zijn van de lager gelegen étages. Het hotel zal een breedte krijgen van honderd meter. Althans, die lengte geeft -het ontwerp aan, waarvan door architect P. Vos de schetstekenïn- gen gemaakt zijn. De heer Rey toonde zich realist genoeg er rekening mede te hou den, dat tijdens de verdere onderhande lingen wellicht een tien tot twintig meter door het Adviesbureau Stadsontwikkeling zal worden opgeëist voor andere doel einden. Met belangstelling mag de verdere ont wikkeling van deze plannen tegemoet worden gezien. Rotterdam heeft een schreeuwende behoefte aan hotel-accomo- datie en verwacht mag dan ook worden, dat de interesse hiervoor groot zal zijn. Er is nog niet beslist welke architecten de opdracht tot het maken van de defini tieve plannen zullen ontvangen. Ontwerp van Nederlands grootste hotel in Rotterdam, N EEN internationale sfeer van gesprekken en bijvalsbetuigin gen in Grieks. Engels en Neder lands heeft de heer Xenophon Bachas, Griek van geboorte. Za- Olympic aan de Zaimhaven 45 ge> opend. Menigmaal heeft hij met Griekse en Nederlandse genodig den, nadat dezen van een feestsi- gaar, waren voorzien, de stijlvolle trappen beklommen en met ge rechtvaardigde trots heeft hij de zestien kamers (met vijftig bed den) laten zien. Aan de Zalmhaven 45 is vroeger, voor de oorlog, het Griekse consulaat geves tigd geweest en de vaak indrukwekkende ornamentering. die blijkbaar in dit dienstgebouw heeft geprijkt. luistert nu de kamers van Hotel Olympic op. De eerste indruk, die de genodigden kregen was uitstekend en een nadere bezichtiging maakte de gevolgtrekking gerechtvaardigd, dat de betrekkelijk kleine hotel-capaciteit van Rotterdam weer een waardevolle aanvulling heeft gekregen. Een grote restauratie-zaal. waarin waarschijnlijk een Turkse kok de toon zal aangeven, is nog onderhanden, maar ea» binnenkort gereed zijn. Een Grieks- Italiaanse inslag wil de heer Bachas aan zijn zaak geven. En hij hoopt er menig maal in Rotterdam verblijvende Grieken te ontvangen: naast vele Nederlanders overigens. Waarschijnlijk is hotel Olympic ook een 'belangrijke plaats toebedeeld in de Griekse kolonie in Rotterdam, die Za terdagmiddag ai vertegenwoordigd was door o.a. de vice-voorzitter, de heer N. Kakoyannls De verbouwing va» dit pand Is verricht door de firma Kanters. Bij de stoffering en de meubilering heeft men zoveel mo gelijk afwisseling gezocht. De kamers hebben bijna alle andere gordijnen, be kleding e.d. De kamers zijn voorzien van warm en koud stromend water; er zijn badka mers, douches etc. De 75-jarige verfhandelaar G. Welle- ma is Zaterdagavond In de Viiikcn- burgstraat te Utrecht overvallen door een jongeman, die hem met een stuk hout bloedend aan het hoofd verwond de. De nog onbekende aanvaller heeft de vlucht genomen, het slachtoffer is, na in het ziekenhuis te zijn verbonden, naar zijn woning in Zeist vervoerd. De jongeman was 's middags in het bescheiden schildersbedrijfje geweest teneinde een lege doos te vragen om iets te verzenden, 's Avonds kolt voor het sluiten van de winkel, kwam hij terug met het verzoek de doos te mo gen ruilen. Om er een uit te zoeken gingen zij samen naar de zolder. Hier loste de naar schatting 21-jarige be zoeker plotseling uit een alarmpistool drie schoten zonder evenwel zijn slachtoffer te raken. Hij sloeg toen d-e winkelier op het hoofd met een stuk hout dat brak. Het bejaarde Slachtoffer liet zich niet overweldigen en duwde zijn aanvaller van de trap. waarna deze de vlucht nam. De politie heeft de dader van de overval nog niet gevon den. Automaat geleegd. Van een automaat voor een filiaal van de firma J. aan de Hillelaan werd Zaterdagnacht een ruit vernield. Er bleken 68 repen cho colade verdwenen te zijn. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1