Schoolgeld Ir. Staf handhaaft het liftverbod militairen MOTIE AANGENOMEN: De weekeinden zoveel mogelijk naar huis Heinz kon tweede Otto John worden in Oost-Duitsland Oude vrouw in Dublin wilde kind roven Geslonken meerderheid voor Mendès-France Soldaat ging nooit in bad wilde niet zwemmen en Rusland waarschuwt ook Engeland nu ACHTTIEN MAAL VRIJ VERVOER PER JAAR Intrekking verbod niet gevraagd Nadere gegevens over ontvoering NIEUWE POGING MISLUKTE Reeds drie baby's verdwenen Veertig doden bij auto-ongeluk Dat kan maar niet zó Amendement VVD verworpen Opzegging van verdrag Zijdelingse druk op Frankrijk DINSDAG 21 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2955 Weerbericht Itef Onthoofde Smokkelaar Nieuwe salarisschalen verplegend personeel Wel onder de douche XIÖOR de derde maal in negen weken tijds is gisteren in de Ierse hoofdstad Dublin een poging tot kinderroof ondernomen. De eerste twee pogingen waarvan de laatste Zaterdag jl. plaats had zijn geslaagd, maar die van gisteren is mislukt. Een haveloze oude vrouw rukte een baby uit de armen van de moeder en snelde het warenhuis Woolworth binnen. Door het luide gegil van de moeder ontstond onder het talrijke winkelende publiek, dat in het lunchuur degelegeaheid had aangegrepen om Kerstinkopen te doen, een gewel dige deining. De kinderroofster zag blijkbaar In dat zij onmogelijk met haar buit zou kunnen ontsnappen en liet het kind weer los. Zij kon zich 'm de mensenzee in het warenhuis uit de voeten maken. f0 Zie verder pagina 3 DRONKEN CHAUFFEER Schoolgeldicet Kansen ontferdanu Witte de WMhstraat 39 Telef. 115790 (4 1.) Postbus H32 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570*3 Graveriiage: Huvgensplein 1 Postgiro 42486T '•W Redactie: Tel. 111892 - Acta. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Ih&UM" Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. NOORDWESTER STORM. Wisselende bewolking met enkele buien. Krachtige tot harde en. tijdelijk tot storm toenemende Noordwes telijke wind. Iets kouder overdag. Directie: O. A. KEÜNES'G en Air. K. VAST HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. ,T. A. H. J. S. BRUINS SLOT E wet tot afschaffing van hei jj schoolgeld voor kinderen, die nof onder de leerplicht vallen is aangeno men. Er zijn tal van argumenten voor m tegen die afschaffing aangevoerd. Het voornaamste a-gument vóór de afschaffing is dit, dat het schoolgeld in feite geworden is tot een belasting. Een belasting, die door het feit, dat on- en minvermogenden niets of wei nig betalen, door de progressie in de aanslagen het zwaarste drukt op de middengroepen en de hoger aangesla gen en. Velen zagen dus in de af schaf ting van het schoolgeld terecht een i ïtiasting van de middengroepen. Maar de tegenstanders van de a£- H raffing van het schoolgeld betwis te dat men schoolgeld zo maar als be isting zonder meer kan beschou- WC. i Z ker, het schoolgeld wordt meestal dooi de belastingdienst geïnd. Het aans. igbiljet ziet er uit als een belas- üngb jet. En het is daardoor voor het gevoe van de mensen niet veel an ders Q n een gewone belasting. Maa. het schoolgeld blijft tenslotte, aldus c tegenstanders een betaling voor bt 'ezen diensten. Men betaalt schoolge omdat de school de kinde ren ond» wijs geeft. Ook al betaalt niemand a volle prijs, die het onder wijs aan Ijn kind kost, men betaalt toch een b oaald bedrag voor een hem bewezen dl nst De tegenstanders van de afschaffing van het schoolgeld achten het onjuist om iemand, die in staat is om school geld te betalen, daarvan te ontslaan. Zij menen, dat het goed is, dat men betaalt voor hetgeen men krijgt Zij achten het 'erkeerd, dat in toenemen de mate mensen, die het wel kunnen betalen, de dingen voor niets krijgen. Nu zullen de mensen, die schoolgeld moeten betalen zeggen: Wij krijgen van de overheid niets voor niets. Want wij oetaler verschrikkelijk veel belasting. En daaruit wordt het onder wijs bekostigd Het schoolgeld, dat maar een kleine fractie uitmaakt van de totale kosten van het onderwijs komt daar nog boven op en dat bete kent juist voor ons individueel weer een rib uit ons lijf. Wij begrijpen, dat men het so aan voelt. Het ongeluk ic. dat wij met het •ehoolgeld vale jaren geleden, reeds de verkeerde weg opgegaan zijn. Toen ic het schoolgeld uit de sfeer vsa de verhouding schooi-ouders overgebracht naar de sfeer van de verhouding over- heid-oudera. En toen is het voor het gevoel der mensen belasting geworden en niet meer gebleven een betaling voor verkregen diensten. De tegenstanders van de afschaffing wensten echter deze verkeerde weg niet ten einde toe te bewandelen. Zij zien een taak voor de overheid in het bekostigen van het onderwijs. Dat ge schiedt uiteraard uit de belastingpen- ningen, die de overheid int. Maar daarnaast achten zij het juist, dat de mensen, naar de mate, dat zij het be talen kunnen, voor deze speciale dien- aten, die de school aan hen verleent, rechtstreeks uit eigen zak een bedrag betalen. Wanneer men het zo ziet, zal men zeker het gevoel krijgen dat men van de betaling van dit bedrag niet min der wordt. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Oorlog en Marine, ir. Staf, heeft Maandag in de Tweede Kamer een klinkende nederlaag geleden als gevolg van de aanvaarding door de Tweede Kamer van een motie-Vermeer (Arb.) over net per 1 Januari afgekondigde liftverbod voor militairen. De Kamei aanvaardde deze motie, waarin de regering wordt verzocht maatregelen te treffen, waardoor diestplichtige militairen hun vrije tijd gedurende het week-einde zoveel mogelijk in gezinsverband kunnen doorbrengen, ondanks het feit, dat minister Staf aankondigde, dat de n ilitairen niet 13 maal per jaar, zoals thans het geval is, maar 18 .naai per jaar, in ieder geval met Kerstmis of Nieuwjaar, vrij vervoer zullen krijgen voor de weekends. De mot e werd aangenomen met 45 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor stemden de socialisten, de communisten, de liberalen, de A.R., de heren Sïipelkamp en v, d. Zaal en de CH-Kamerleden de heren Beeraink en Krol en freule Wttewaall van Stoetwegen, voorts de SGP en de KNP. De rest van de Antrrevoïutioimairen, de Chr. Historischen en alle K-VP.'ers stemden tegen. Hoewel de socialisten en liberalen het door minister Staf afgekondigde liftverbod op uitzonderlijk felle wijze bestreden en weinig oog bleken te hebben voor de verantwoordelijkheid van minister Staf en de militaire legerleiding voor de militaire tucht en het gedrag van de militairen op de openbare weg eisten zij tenslotte niet de intrekking Van het liftverbod. Tegen twee uur gistermiddag is bij het grenskantoor Veurne-Hemden bij Aalten het twee-milliardste Nederlandse ei van dit jaar over de grens gegaan. Dit be tekende. dat de Nederlandse pluimvee houderij in 1954 een topprestatie heeft bereikt wat betreft de export van eieren. Het twee-milliardste ei werd geëxpor teerd door de heer B. de Beekhof te Varseveld. Gistermorgen werd ter ge legenheid van dit feit een samenkomst gehouden in het eierpakhuis van de heer Beekhof. Deze werd toegesproken door de heer Keurs en door de heer J. G. Konlngs namens het Nederlands eier- contrólebureau. Zij zeiden, dat deze mijl paal van enorme betekenis is voor de Nederlandse eierexport. Het twee milliardste ei werd verpakt in een kist versierd met de Nederlandse kleuren, in rood, wit, blauw. Het gaat naar de Duitse importeur Hermanns te Bermelskirchen bij Keulen. ScVrfe- .xv'xfC Minister Staf, kolonel Fens (KVF) en mr. Roosje» (AR) namen tegenover de socialistische tatérpellant het juiste standpunt in, dat de Tweede Kamer niet De Westberlijnse politie heeft nadere mededelingen verstrekt omtrent het ge beurde met oud-kolonel Friedrich Wil helm Heinz, do voormalige leider van de geheime dienst van het Westduïtse bureau voor defensie, die zich Zaterdagavond bij de politie te West-B er lijn meldde met de mededeling, dat hij uit Oosl-Berlijn was ontsnapt waarheen een voormalige mede werker hem had ontvoerd. Heinz was vorige week naar West-Ber- lijn gekomen om gehoord te worden in een zaak tegen zijn. voormalige adjudant, Jakob Kolb, die van het verduisteren van staatsgelden werd beschuldigd. Heinz zelf is indertijd wegens meineed tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld, doch hij heeft dit vonnis nog niet uitgezeten. On der de belofte, dat hij hem aan een man zou voorstellen die in het proces een be- zijn verricht. De verdwijning bad in aüe drie gevallen op de drukste uren van de dag plaats. Patricks moeder, de 23-jarige Te resa Bergin, vertelde, dat zij om vijf uur de winkel was binnengegaan om als Kerstgeschenk voor haar jongetje een teddybeer te kopen. „Ik zette de wagen voor de zaak naast de speel goedwinkel en ging naar binnen. Er stonden echter zoveel mensen voor de toonbank, dat ik na twee minuten al weer op straat stond De kinderwagen was nergens te bespeuren. Tk heb als een wanhopige zocht Eerst dacht Ik nog dat de wagen misschien een eind je van zijn plaats was gegaan omdat de remmen niet goed In orde waren. Maar toen ben ik maar naar de politie gelopen". De politie van Dublin heeft tot alle moeders In de stad de waarschuwing gericht goed op haar kinderen te let ten. „Wij weten niet wanneer hij of zij opnieuw zal toeslaan", zo werd in de bekendmaking gezegd. De politie heeft medegedeeld dat het signalement van de oude vrouw over eenkomt met dat van de vrouw die men Zaterdag in de Henry Street een kinderwagen heeft zien voortduwen even nadat de negen maanden oude Pa trick Bergin uit de kinderwagen was verdwenen ter wij] zijn moeder in een winkel een speelgoedbeer voor hem kocht. Acht weken gel-eden was bet de zee maanden oude Pauline Ash- more, die uit haar kinderwagen gestolen werd, ook a) op het "ogen- Wik dat haar moeder een winkel was binnengegaan. Op 25 November 1950 werd de drie maanden oude Elizabeth Browne ontvoerd, op slechts enkele meters afstand van de plaats waar nu Patrick Bergin ontvoerd werd. De eerste twee verdwijningen -4jn nimmer opgehelderd en de politie 'verklaarde gisteren er geen idee van jte hebben wat er met de kleine Pa trick gebeurd. Is. Zij schakelt de mo gelijkheid niet uit dat de drie ontvoe ringen door een en dezelfde persoon In opdracht van de Kon. Ned. Militaire Bond „Pro Rege" zal het architectenbureau Van Donkelaar Bodeeraven te Woerden op 28 Decem ber de bouw van een proti-cbr -mili tair tehuis te Harskamp in het open haar onder prot.-chr. aannemers aan- besteden. langrijke getuige kon zijn, bracht Kolb zijn voormalige chef per auto- met grote snelheid naar Oost-Berlijn, waar twee Russische officieren de mannen meena men naar een Russisch gebouw te Karls horst Daar werd Heinz de gehele nacht ondervraagd en hij werd gedwongen zijn vrouw te Wiesbaden een brief te schrij ven. waarin hij haar verzocht naar Oost- Berlijn te komen. Hierna werd hij met Kolb in een flat opgesloten,_ doch Heinz zag kans terwijl Kolb sliep, via aan elkaar geknoopte lakens over een balkon te ont komen en West-Berlijn te bereiken. De vrouw van Kolb was betrokken bij een poging om mevrouw Heinz naar Oost- Berhjn te lokken. In gezelschap van een chauffeur uit "West-Berdin, vervoegde zij zich bij mevrouw Heinz te Wiesbaden. Mevrouw Kolb wist, toen de opzet werd ontdekt, te ontsnappen, doch de chauffeur werd aangehouden. Hij hekende zich aan een poging tot ontvoering te hebben schuldig gemaakt. De politie neemt aan. dat Kolb zich nog in Oost-Berlijn bevindt Heinz heeft gisteravond verklaard, dat men hem in Oost-Berlijn het voorstel had gedaan, om een „tweede Otto John" te worden. Hem was „politieke bewegings vrijheid" toegezegd, als hij asyl zou vra gen. Deze onthoofde grote speelgoedheer is de nieuwste aanwinst tan het Neder- lands Belastingmuseum te Rotterdam. Het so onschuldig lijkende beertje werd aan onze Oostelijke grens in beslag genomen, toen bleek, dal dc lulling niet uit houtwol, doch uitthee bestond. Nadat dc douane het heest „onthoofd" had, kwam de smokkelwaar te toorschijn. Het beertje, dat eens als begeerlijk speelgoed in een speelgoed- winkel stond, is thans een merkwaardig object tussen de grote collectie ,gsmok- kehtierkluigeti"die m het Belasting museum te zien is. de plaats is om de handhaving van de krijgstucht door minister en legerleiding te critiseren en daardoor gezagsonder mijnend op te treden. Helaas moet ge zegd worden, dat de wijze waarop de minister van Oorlog en Marine dit juis te beginsel verdedigde eerder het ver zet tegen het liftverbod aanwakkerde dan deed verflauwen. Zijn argumenta tie wekte verwarrend en prikkelend zo wel op de verbolgenheid van sommige Kamerleden als op het gevoel voor hu mor en de spotlust. Hij kwam met al lerlei argumenten voor de dag, die de aandacht afleidden van het hoofdpunt van het debat. De heer Vermeer (Arb), die de vori ge week met de communist Haken had gewedijverd over-tie vraag wie de in- terpellatie zou mogen houden hij was het blijkbaar eerst helemaal niet van plan, maar wilde -de communisten voor zijn. begon met te zeggen dat hij met do antwoorden van minister Staf op door hem gestelde vragen niet te vreden was. Wanneer de militairen op „onredelijke en opdringerige wijze" op de verkeerswegen vragen of zij _met au tomobilisten mogen meerijden, dan stel de de heer Vermeer vast dat de mili taire gezagsdragers schromelijk tekort zijn geschoten. Niet ver van de stad Mexico is een autobus in een ravijn gestort, waardoor 40 personen om het leven zijn gekomen en een tiental passagiers werd gewond. De bus, die bestuurd werd door een dronken chauffeur, vervoerde arbeiders van een stuwdam. De tien overlevenden zijn zo zwaar gewond, dat men ook voor hun leven vreest. Naar het ANP verneemt heeft het col lege van rijksberniddelaars nieuwe sala risschalen voor verplegend personeel in particuliere ziekenhuizen per l Januari van kracht verklaard. Het betreft hier een bindende regeling, die vandaag in de staatscourant zal worden gepubliceerd. Dit is de jongste foto ran de Belgische I Christine op zijn school. Achter hem koninklijke familie. In het midden j v.l.n.r.: prins Alexander, de regerende koning Leopold met prinses Marie j koning Boudewijn, koning Leopolds gemalin en prins Albert van Luik. PREMIER Mendès-France heeft gisteravond het vertrouwen van de Franse Nationale "Vergadering behouden. De begroting voor Indo-China, waaraan hij de vertrouwenskwestie had verbonden, werd met 310 tegen 172 sterrunen goedgekeurd. Door deze uitslag werd de weg gebaand voor het debat over de bekrachtiging van de Parijse verdragen in zake de Westduitse herbewapening. Dit debat, dat vier dagen zal duren, is gisteravond reeds begonnen. De meerderheid die Mendès-France bij het vertrouwensvotum kreeg, was kleiner dan ooit tevoren. En dan hadden zijn felste tegenstanders, de leden van de R-ooms-Katholieke Republikeinse Volksbeweging M.R.F.}, zich. nog wel van stemming onthouden. Dit blanco stemmen gebeurde overigens niet uit vriendelijkheid, maar om „vertraging van het grote debat over de Parijse accoorden te voorkomen", zoals Paul Henri Teitgen zei. NAAR aanleiding van het feit, dat de miniate van Oorlog en Ma rine de militairen verplicht zich te onderwerper aan Inenting en herinen ting, kregen wij een brief van een verontruste vader, die vroeg: Kan dat nu mac zo? Ik heb een zoon, die onder dienst is, die zekere ken merken beeft, die wijzen op praedii- positie voor encephalitis. Ons antwoord is- Neen, dat gaat dan maar niet zo. Art. 6 var. de wet immunise tie mi litairen zegt, dat de militair, voor wie op geneeskundige gronden een bijzonder gevaar van de lmmunisatie is te duchten tijdelijk of blijvend daarvan vrijgesteld kan worden. De militair moet daartoe een ver zoekschrift indienen bij de minister, onder overlegging van een verklaring van een geneeskundige. De ministei kan slechts afwijzend op het verzoek om vrijstelling beslis sen in overeenstemming met het ad vies van een commissie van genees kundigen. Gistermiddag Is in de vergadering der Tweede Kamer aan de orde gekomen het ontwerp van wet tot regeling van de heffing van schoolgeld CSehcolgeldwet. Allereerst wordt gestemd over het amendement van mevr. Fortanierde Wit (V.V.DJ, beogende uitbreiding aan de vrijstelling van schoolgeld te geven. De minister van O., K. en W. ad inte rim. de heer Beel, had verleden week dit amendement zeer ernstig ontraden. Het amendement werd verworpen met 64 tegen 11 stemmen (die van V.V.D. en CPN.). worden z.h.s. goedge- De premier had gisteren onder tal rijke en heftige interrupties van de zijde der oppositie, zijn beleid met betrekking tot Indo-China verdedigd. Hij herinnerde aan de toestand in Indo-China in het voorjaar: „Wij wer den met een ware catastrophe be dreigd na acht jaren van fouten, ge maakt door vorige regeringen." Een scherpe woordenwisseling ont stond met oud-minister Bidault (MEP) over de stand der onderhandelingen te Genève toen Mendès-France aan het bewind kwam. De premier zeide, dat Bidault op 9 Juni te Genève de Vietmich reeds verkiezingen had aan geboden. Bidault protesteerde en schreeuwde: „Niet waar!" Mendès-France: „De heer Bidault zegt neen. Liever dan u een erejury voor te stellen omdat u weigert de. Hier werd hij overstemd door pro- testkreten van de zijde der M.R-P. De premier zinspeelde op Bièaults re cente weigering een „erejury" uit spraak te laten doen over beschuldi gingen, die hij tegenover een militair tribunaal zou hebben uitgesproken tegen Mitterand, minister van Binnen landse Zaken in het kabinet-Mendès- France. Toen het lawaai was verminderd wilde Bidault het woord, maar het werd hem geweigerd. Vervolgens begon de premier over de gebeurtenissen in Indo-China in de vijf maanden sedert het bestand. Hij deelde mee, dat de Ver. Staten van plan zijn in 1955 400 nxillioen dollar te besteden voor hulp aan Indo- China. „Wij zijn er van beschuldigd' ver volgde Mendès-France, „ons aan Ame rikaanse politiek te onderwerpen, maar dat moet een grap zijn. Ik heb geen constructieve critiek op het optreden van de regering gehoord. Laat ons openhartig toegeven dat het de interne politiek is, welke dit debat verduisterd heeft", De premier deelde mede, dat Frank rijk verzocht heeft te worden toegela ten tot 't plan-Colombo voor de econo mische ontwikkeling van Zuidoost- Azië. Het plan-Colombo kwam tot stand op een bijeenkomst die in Januari 1950 te Colombo werd gehouden. Oorspron kelijk werd er alleen aan deelgenomen door de landen van het Britse Geme nebest. Later traden echter nog toe Laos, Cambodja, Vietnam, Indonesië, Birma, Nepal, Japan, Thailand en de Philippijnen. Volgens voorlopige schattingen zijn er ander de leden van de Kamer iets meer voor- dan tegenstanders van de accoorden van Parijs. Maar daarnaast is er ook een grote groep weifelaars, wier houding bij de eindstemming de doorslag zou kunnen geven. Sommige van hen zullen zich waarschijnlijk onthouden. Andere zullen misschien tegen het eind van het debat beslissen of zij voor of tegen zullen stemmen. Tot deze groep weifelaars behoort in de eerste plaats een aantal van hen die zich de echte „Europeanen" noe men. omdat zij volstrekt en uitslui tend in Europese integratie volgens het systeem van de EVG geloven en het ontbreken van supra-nationale controle in de Westeuropese Unie een gevaar achten, en in de tweede plaats zij die deze unie in principe wel wil len aanvaarden, maar alleen als met de uitvoering van de Parijse accoorden De artikelen, keurd. Het wetsontwerp werd aangenomen met 59 stemmen "voor en 16 stemmen, tegen. (Tegen stemden de AJEt. behalve de heer Hazenbosch. de S.G.P., de K.NJ». en de C.H. behalve de heren Beemink, v. <L Wetering en Kikkert en de rest voor). wordt gewacht tot na een nieuwe conferentie van de Grote Vier. Weife laars van de laatste categorie vindt men zowel onder de socialisten als onder de sociaal-republikeinen en de radicalen, maar de socialistische par tij-discipline eist voorstemmen. De positie van de Volksrepublikei nen is ongetwijfeld bemoeilijkt door de "Zondag afgelegde verklaring van hun partijgenoot, oudminister Robert Schuman, zelf een der aanvoerders van de „Europeanen" in het parle ment, dat hun partij verantwoordelijk zou zijn voor de aanneming of verwer ping van de Faryse accoorden. „Als wij die accoorden verwerpen", zei hp, „zullen wij tegenover het niets komen te staan- Want het is onmogelijk, voor de derde keer bij onze bondgenoten met een andere beslissing aan te ko men. Het is evenmin mogelijk, Duits land te neutraliseren". Maar, zo voeg de hij er aan toe, het is thans moge lijk Europa op te bouwen, zelfs met behulp van onvolmaakte verdragen, omdat wij die verder zullen kunnen ontwikkelen en verbeteren. De Russische regering heeft aan Enge land meegedeeld, dat tij het Brits-Russi sche verdrag van wederzijdse bijstand van 1942 zal opzeggen, indien de Parijse over eenkomsten over de herbewapening van Wesi-Duiistand bekrachtigd worden. Da mededeling werd gedaan in een nota, die Gromyko, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, overhandigde aan de Britse ambassadeur in Moskou., Sir Wil liam Hayier, De nota was vrijwel gelijk aan de verklaring waarin. Moskou Don derdag de Franse regering dreigde met opzegging van het Frans-Russische ver drag van 1944. De waarschuwing van Rusland aan En geland heeft enige verwondering gewekt, omdat het Britse parlement de Parijse verdragen reeds lang heeft goedgekeurd. Blijkbaar is de Sowjetnota gericht tegen bekrachtiging van de Parijse accoorden door de Britse regering. Ook acht mea het niet onmogelijk, dat het Russische dreigement een nieuwe aanval betekent op het Franse parlement, dat gisteravond met het debat over de accoorden is be gonnen. De Sowjet-regering zou van plan zijn de Franse Nationale Vergadering niet alleen verantwoordelijk te stellen voor opzegging van het Frans-Russische ver drag, maar ook voor het Brits-Russische. Met het oog daarop zou de Russische nota opzettelijk vaag zijn gehouden. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond reeds meegedeeld dat de Britse regering venvacht de overeenkom sten te bekrachtigen, niettegenstaande het Russische dreigement. In het Engels-Russische verdrag van 1942 verklaarden de twee regeringen dat zij: 1. elkaar hulp zouden verlenen in de toenmalige oorlog tegen Duitsland en 2. tijdens de oorlog niet over een wapen stilstand zouden onderhandelen of een vredesverdrag zouden sluiten, behalve met wederzijds goedvinden. De bepalingen van het verdrag zjjn technisch nog steeds van kracht, daar de geallieerden uit de oorlogstijd nog geen vredesverdrag met Duitsland ondertekend hebben. „Gaat u noo't in bad en wast u zich nooit?", vroeg de president van het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Graven- hage aan de Elndhovcnse soldaat Si. van R. van het bewaicingscorps te Leiden. „Jawel, edelachtbare, maar altijd on der de douche", was het antwoord van deze militair, die geweigerd had zich te ontkleden ea mee ie doen aan zwem- 'nstructie, omdat h|j zeide watervrees te hebben. Deze weigering kostte hem voor de krijgsraad een maand militaire detentie, waarvan hij in hoger beroep was gekomen. De soldaat, wever van beroep in het dagelijks leven, bad niet alleen gewei gerd te gaan zwemmen, maar was ook niet te bewegen geweest om een beetje te gaan pootjebaden in het ondiepe. „Doodeenvoudig, omdat u bang bent, hebt u zich steeds aan de zweminstruetie onttrokken door wacht en andere dienst- 'bezigheden. TJ pleegt trouwens vaker lijdelijk verzet om met mee te hoeven", zo zeide de president. Bovendien hebt u een verhaal gefantaseerd over een avon tuur. waarbij u met een touw om de nek uit het water bent gesleept". De soldaat gaf dat toe. Hij had dal verhaal verzonnen 'om zijn werkelijke motief: „watervrees", te verbergen. „Ik drufde er niet voor uit te komen", zeide hij. „Maar als u nu in de wei loopt en er komt een dolle stier op u af, zouèt u dan ook niet in de sloot springen?" vroeg een der raadsheren. „Ik loop nooit in de wei'', antwoordde de soldaat. „Maar wel hebt u het rnLO.v.-insigne, het militaire vaardigheidsdiploma. Hoe kon u dat zonder zwemmen halen?" „Daarvan werd ik vrijgesteld, omdat ik watervrees heb." De advocaat-fiseaal vond het map- een raar geval. Een psychiater constateerde bij de soldaat pathologische watervrees, waardoor deze verminderd toerekenings vatbaar moet worden beschouwd. „Maar", aldus de advocaat-fiscaal. ..blijkens mijn inlichtingen bij school hoofd en badmeester te Eindhoven beeft deze man wel de instructies school zwemmen gevolgd. Hij heeft her-opvoe ding nodig." Twee maanden militaire detentie leek de advocaat-fiscaal het juiste middel daartoe. De verdediger van de soldaat was het met die opvatting volmaakt oneens. En wat de mededeihigfen. van de Eind- hovense badmeester en het schoolhoofd betroffen: inderdaad ging de soldaat als schooljongen mee naar de zwem instruetie, maar hij bleef altijd veilig op de kant. Het psychiatrisch rapport leek de verdediger volkomen juisL Sol daat Van R. Is geen normale jongen. Hij is ongeschikt voor de dienst. Het Hoog Militair Gerechtshof zal pp 28 December uitspraak doen. De 24-jarige Irmgard Maigaxelhe Schmidt, heeft vandaag voor oen Ame rikaans gerechtshof verklaard schuldig te sljn aan het haar ten laste gelegde. »,1. dat sij twee hooggeplaatste offi cieren van de Amerikaanse inlichtin gendienst geheimen heeft ontfutseld en voor haar werkzaamheden door da Bussen Is betaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1