Noordwester beukte op de Nederlandse kust Geweldige wapensmokkel naar Noord-Afrika Belangrijke vereenvoudiging voor middenstand en administratie TAL VAN VRIJSTELLINGEN Pt p; De Landbouw vooraan i Windsnelheden van 150 per uur Belgisch scheepje met man en muis vergaan Franse Kanaalboot verkeert in moeilijkheden Water drong door Nieuwe Dij l< en verraste inwoners van Pernis f Duizend gulden uitgeloofd Schip bij Egmond op het strand wJMMi 28 ARRESTATIES BELGIË Afkomstig uit het So wj et-blok? Vreedzame samenleüing Nieuwe wet op de omzetbelasting „Geen derde macht", zegt Tito PP fOENSDAG 22 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2959 Weerbericht -mm Goederentreinen botsten in Watergraafsmeer Volle treinen verwacht President Robert krijgt anderhalf jaar Britten verwerpen Sowjet-nola Hoog water in de Lek A Voor aanhouding dader van moordaanslag te Zeist Gezonken l' T U- ■u:N ^ik'G■ V A) W- Je'ni&ïmtMXX <®t- (g) Zie verder pagina 8 e&n vrientfendi^n&f A. die voor U „geknipt" is, gratis tot 31 December Rotterdam: Witte <3e Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424529 KlacËtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17IS uur: Telefoon 115700 Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tal. 114402 Klachtenclienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks IhoiM- Geldig; ran Woensdagavond tot Donderdagavond. WISSELENDE BEWOLKING. Wisselend bewolkt met enkele buien. Weinig ver andering in temperatuur. Matige tot krachtige Wes telijke wind. Plreftie: C. A. KEUNENG er. .Mr. H. VAN IIOUTEX O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT p 1 Januari 1955 zal de Stichting Q voor de Landbouw in liquidatie (reden. Daarmee komt een einde aan ,en vrijwillige samenwerking tussen boeren en arbetders, die bijna lier jaar heeft geduurd. Wjj zeggen niets te veel wanneer we constateren, dat de Stichting voor de Landbouw een begrip was geworden i Nederland. Niet alleen landelijk, maar ook provinciaal en zelfs plaatse lijk. Reden tot treuren over de opheffing van de stichting is er intussen niet, vrant de verwachting is, dat er iets telers voor in de plaats komt. Het landbouwschap, dat in de loop van flit jaar tot stand kwam. gaat de taak van de Stichting voor de Landbouw cvernemen. Een van de belangrijkste bedrijfs takken in ons land gaat over tot de verwezenlijking van de gedachte der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Daarmee gaat een oud ideaal van de Christelijk Sociale Beweging in ver ruiling. ATUURLIJK is voor heel deze p] ontwikkeling tijd nodig geweest. Wal de aandacht trekt, is dat hel groeiproces toch wel bijzonder snel jn zijn werk is gegaan. Twintig jaar geleden was er reeds regelmatig overleg tussen de drie boe- renorganisaties en de drie landarbei- dersbonden over sociale aangelegen- beden. Overleg in economische aangelegen beden was toen echter ia 't geheel niet aan de orde, al werd er wel over ge dacht. De bezettingsperiode maakte boeren en arbeiders „ryp" voor een nieuw begin. Het resultaat van dit overleg was de oprichting, direct na de oorlog, van de Stichting voor de Landbouw. Hierin aouden behalve sociale ook econo mische aangelegenheden aan de orde kunnen komen. In het bestuur kwamen, negen leden: zes'werkgevers (van elke boerenorga- nisatie twee) en drie werknemers (van elke landarbeiderskond één). De itichiSngsakte bepaalde, dat de arbei der»-elk twee stemmen zouden uit brengen, als het over sociale kwesties ping. Zodra editor economische aangele genheden aan de orde zouden komen, zouden de arbeiders eik maar één item uitbrengen. In het eerste bestuur van de Stichting voor de Landbouw bestond dus alleen pariteit tussen boe ren en arbeiders als het over sociale aangelegenheden ging. DEZE regeling bewijst, dat men aanvankelijk in boerenknng nog al wat huiverig stond tegenover het verlenen van economische medezeg genschap aan de arbeiders. Wat bleek echter al spoedig? Allereerst dat de landarbeidersbon den zeer deskundige mensen konden afvaardigen, die behalve over de lonen ook een gedegen oordeel over de prij zen hadden. De vertegenwoordigers van de landarbeidersbonden beseften, heel goed, dat men nooit tot een be hoorlijke beloning van de landarbeid zou komen wanneer de boeren er niet in slaagden een redelijke prijs voor hun producten te bedingen. Aan de andere kant werd het de boeren duidelijk, dat zij aan de ver langens der landarbeidersbonden tege moet moesten komen, zouden er ten slotte nog landarbeiders in ons land overblijven, die hen wilden assisteren bij hun intensieve bedrijfsvoering. Zo groeide er over en weer beter begrip voor eikaars belangen. Men be gon met een disparitair bestuur, maar weldra leerde de ervaring dat stem mingen slechts bij uitzondering nodig waren. Het gelukte elkander te overtuigen «n zo trad men gezamenlijk en eens gezind naar buiten op. Zodoende kon reeds na een jaar worden overgegaan tot de instelling van een Dagelijks Be stuur, waarin drie boeren en drie arbeiders zitting hadden. Over de pariteit werd niet eens ge discussieerd. Slechts in het grotere hoofdbestuur (uitgebreid tot twaalf boeren en zes arbeiders) bleef de dispariteit nog voortbestaan. Er bleei een veiligheidsklep voor de boeren, als over een prijzenkwestie uiteinde lijk door stemming zou moeten worden beslist. HET Landbouwschap is een nieuwe schrede op de weg van de sociale vooruitgang. In het bestuur hebben evenveel boeren als arbeiders zitting He gedachte van de bedrijfsgemeen- scllsp is hier tot volle ontwikkeling gebracht. Zodoende is de landbouw, welke ®eus in sociaal opzicht achteraan kwam, andere bedrijfstakken nu voor- eitgestreefd. Bijna tien jaar lang heb ben werkgevers en werknemers op agrarisch gebied een mooi voorbeeld gegeven van wat samenwerking ver mag. Natuurlijk was ook deze arbeid niet zonder gebreken. Maar er is toch op deze wijze iets verwezenlijkt van de gedachte der bedrijfsgemeenschap, die de Christen wil bevorderen. Moge de samenwerking in het Land bouwschap even vruchtdragend zijn als zij in de Stichting voor de Land bouw geweest is. Een beloning van duizend gulden is uitgeloofd voor degene, die inlichtingen verstrekt, welke leiden tot aanhouden van de onbekende man, die in de avond van 24 November jl. in de Jan Willem Frlsolaan te Zeist een moordaanslag- heeft gepleegd op de aldaar wonende 29-jarige mevrouw B, Koster geboren Visser. Zoals men weet, vervoegde de dader zich op die avond aan de achter zijde van de woning van het slachtoffer en heeft de vrouw, die zich op de drew pel van de keukenbuitendeur bevond, met een schot uit een pistool gedood. Enig motief tot deze daad is niet be kend. De officier van Justitie te Utrecht heeft de opsporing, aanhouding en voor geleiding van de dader verzocht. Het volgende signalement is verstrekt: lang 1,75 a 1,80 m., leeftijd waarschijnlijk tussen 20 en 25 jaar, smal postuur, bleek smal gelaat, iets uitstekende jukbeen deren, achterovergekamd golvend don kerblond haar met een slag en kort opgeknipt van achteren. Kleding: lange bruine overjas van iets ruige stof, bruine pantalon, bruine aipinomuts. Htj is zeer waarschijnlijk linkshandig, heeft een be schaafde spraak en stamt vermoedelijk uit een net milieu. Hij bereed een don kerrood of donkerbruin gelakt heren- sportrijwiel, voorzien van een transpa rant jasbeschermer en een nikkelen sportstuur, dat in hoge stand was ge plaatst. Vermoedelijk was het rijwiel van een versnelling voorzien. Een te goeder naam en faam bekend staande heer uit Zeist, die volgens een getuige opvallend veel gelijkenis ver toont met de dader van de moordaan slag, heeft de politie zijn foto ter be schikking gesteld. Deze foto is op aan wijzingen van de getuige enigszins ge wijzigd en gelijk met het verzoek tot opsporing door de politie verspreid. Degene, die meent inlichtingen te kun nen verstrekken, wordt verzocht zich te richten tot de plaatselijke politie of rechtstreeks aan het bureau van politie te Zeist, afdeling recherche, telefoon 2345, Toestel 4. Nederland heeft vannacht angstige uren beleefd. De ergste storm sinds de watersnood van Februari 1954 teisterde de kuststreek en voerde enorme hoeveelheden water de zeegaten binnen. Het water steeg tot ongeveer 2 meter boven het normale peil. Tot dusver zijn geen persoonlijke ongelukken gemeld, doch aangenomen moet worden dat de materiële schade vele dui zenden guldens bedraagt. De schepen op zee hadden het zwaar te verduren. Bij Egmond liep een Panamees schip op de kust en van het Belgische scheepje „Henri Beweert", dat telegrafisch om hulp voor de bemanning had gevraagd, werd niets meer vernomen, zodat het ergste voor schip en bemanning moet worden gevreesd. Ook uit de andere Westeuropese landen worden zware stormen gemeld. Engeland, Schotland en Duitsland hadden het zwaar te verduren. Daar de meteorologische diensten tij dig voor de storm hadden kunnen waarschuwen was de Rijkswaterstaat op zijn hoede en in de vooravond werd voor District Zuid reeds de beperkte bewaking van de dijken gelast. Het dijkleger werd opgeroepen en velschil lende posten werden uitgezet. Daar waar men zwakke plekken vermoedde, was de bewaking dubbel actief. Tot dijkdoorbraak binnen, zodat daaruit dusver kwamen geen meldingen van mag worden geconcludeerd, dat de nieuwe dijken en ook de oude dijken, welke na de watersnood werden her steld, het hebben gehouden. Om 22 uur gisteravond rapporteer den alle weersehepen reeds zware Noordweslerstorm en het lichtschip Terschellingerbank meldde zelfs een orkaan. De windstoten od zee hadden snelheden van meer dan 150 km. per uur. Boven land was de windkracht iets minder, maar in het Westen wer den toch ook nog snelheden van 130 km. per uur genoteerd. Het is niet on mogelijk, dat de storm, die tegen de morgen iets ging liggen, tegen de avond weer in kracht zal toenemen, omdat bij IJsland een nieuwe depres sie werd gemeld, die zich in Zuid oostelijke richting bewoog. Op de Maasvlakte bij Hoek van Holland raakte een boei op drift De boei betekende een ernstig gevaar voor de scheepvaart, omdat de knip perlichten bleven werken en de kapi teins van voor de kust varende sche pen daardoor zouden kunnen warden misleid. Het Belgische schip Henri Deweert" seinde vannacht, dat het zich 100 mijl N.N.O. van Texel in ernstige moeilijk heden bevond en zinkende was. Het schip, een kustvaarder uit Antwerpen, seinde bij sleepboothulo niet meer ge baat te zijn, omdat het veel water maakte en snel zonk. Later in de nacht heeft men het schip nog herhaalde mr- len opgeroepen, doch tevergeefs, zodat het ergste moet worden gevreesd. Het schip was op weg naar Velsen. Over de grootte van de bemanning is niets bekend. De reddingboot ..Dorus Rijkers" is van-morgen uitgevaren om ie zoeken naar een scheepje. ct?t uit de haven van Oude Schild naar de Waddenzee ge dreven is. Het Panamese scMd „Katinqo" is bij Egmond aan de grónd gelopen. Ter Rotterdam wordt binnenkort verrijkt met een nieuw Stadhuisplein met in het midden een monument voor de gevallenen in oorlogs-en bezettingstijd. De maquette geeft een duidelijk beeld van de toekomstige situatie. assistentie uitgevaren sleepboten van de rederij Wijsmuller konden het schip niet tijdig meer bereiken. De „Kalingo'' zit hoog op hst strand aan de voet van de duinen, In de loop van de morgen heeft men getracht de opvarenden met De bemanning wilde het schip voorlo pig echter niet verlaten. De sleepboot „Holland" van de rederij Doeksen is vanmorgen uitgevaren om assistentie te verlenen aan het Deense schip „Cimbria", dat ten Westen van Terschelling met een gebroken schroef in Zuidelijke richting afdreef. Het Costaricaanse schip „Marianïna" verspeelde voor VLissingen zijn ankers. Sleepboten hebben het schip, dat op drift was geraakt, weer naar de haven gebracht. Het 1371 ton metende Zweedse schip „Petra" bevond zich op ongeveer tach tig mijl ten Noordwesten van Terschel ling in ernstige moeilijkheden. Het schip was lek geslagen, de machines waren uitgevallen en de deklading weggespoeld. In de Zamdkreek tussen Noord- en Zuid-Beveland liep het binnenschip „Koopvaart 2" aan de, grond. De red dingboot vstn Vere heeft het schip in veiligheid gebracht. In Borsercompagnie bij V eend am is een boerenschuur van mevr. Nieboer uit Goeda, weggeslagen. Het vee liep geen letsel op. Vannacht is de „Vlieland", de boot die de passagiers naar Vlieland brengt van zijn ligplaats in Westerschelling losgeslagen en weggedreven. Het schip was een tijdlang spoorloos. De Belgische politic heeft de afgelo pen dagen 28 personen gearresteerd in verband met de wapensmokkel naar Noord-Afrika. Eerder waren reeds 8 personen in hechtenis genomen in ver band met deze wapensmokkel, die waar schijnlijk de grootste na-ooriogse affaire op dit terrein was. Men gelooft dat de wapens voorname lijk geleverd werden aan de Noordafri kaanse opstandelingen. Reeds jarenlang hebben de Franse autoriteiten zich afge vraagd uit welke geheimzinnige bron de rebellen hun wapens betrokken. Men meent, dat de wapens van achter het Eenendertig passagiers, die Maan dag met de Franse Kanaalboot „Cote d'Azur" uit Folkestone naar Calais waren vertrokken voor een overtocht van anderhalf uur, bevonden zich gis teravond in een felle storm nog aan boord van het schip en troffen voor bereidingen voor de tweede nacht op zee, Het 4037 ton metende schip liep Vannacht om kwart over drie is een goederentrein uit de richting Amers foort op het rangeerterrein in de Water graafsmeer bij Amsterdam in botsing gekomen met zes goederenwagens, cite door de storm in beweging waren ge raakt en op een verkeerd spoor terecht waren gekomen. De zes goederenwagons zijn ontspoord en de bovenleiding is beschadigd. Het reizigersverkeer ondervindt nier van echter geen hinder. Het een kraan wagen zet men de ontspoorde wagons weer op het goede spoor en reeds is men doende cle bovenleiding te herstel len. Het goederenvervoer heeft wel ver traging. De Nederlandse Spoorwegen ver wachten, dat Maandagochtend 27 De cember en Maandagochten 3 Januari m de eerste uren na zeven uur de kans bestaat dat niet in alle treinen vol doende plaats zal zijn, In die uren moet namelijk een groot aantal militairen per trein naar de garnizoenen worden terug gevoerd. Voor dit omvangrijke vervoer is veel spoorwegmateneei nodig, zodat het aantal extra treinen voor burger- vervoer op deze ochtenden slechts be perkt kan zijn. Op Vritdag 24, Zondag 26 en tn de middrg van Maandag 27 December rijden vele extra tremen. De -dienst regeling van een aantal dezer extra treinen is reeds in het spoorboekje op genomen, de overige rijden kort voor en na treinen, van de gewone dienst regeling als voor- en volgtreinen. De beiolking van Rotterdam-Vernis werd i minacht door het snel opkomen de uuter verrast. In de nabijheid ran de i'tmorïedijk sloeg een gut in de Nsehlie dijk. Hierdoor liepen enkele terreinen vol. DE leuze van „vreedzame samen leving" wordt van communis tische zijde aangeheven ora het Westen in slaap te wiegen. Wat betekent zij in wezen? De Nederlandse regering zegt er het volgende van: „Alle zg. pogingen om de volken tot elkaar te brengen komen neer op een zo ruim mogelijk propa geren van de Sowjet-beginselen in de Westerse landen, terwijl de manifesta ties uit het Westen in de Sowjet-Unie zorgvuldig worden geselecteerd. Dit past volkomen in de communistische ,,samenlevings"-sfeer en geenszins in onze opvatting van samenleven en vriendschap". Zeer juist. En hieruit blijkt dat het woord „vreedzame samenleving" niets anders is dan een groot vals woord. ijzeren gordijn kwamen. Ze zouden naar (gevangenisstraf. Antwerpen verscheept zijn onder het mom van „landbouw-machines". Een van de gearresteerden in Natasja Woronoff, die 18 maanden geleden uit gewezen werd uit Zuid-Afrika wegens communistische activiteiten. Zij beweert de dochter te zijn van de Russische klierendeskundige professor Woronoff (van de verjonging door apenktieren), die vorig jaar in Parijs overleden is. Woronoff was een Wit-Rus. Gisteren werd op het particuliere vliegveld Grimbergen, op ongeveer 15 kilometer van Brussel, een vlic-gtuig van het type Avro Anson in beslag genomen, dat mogelijk voor wapentransporten ge diend heeft. De piloot werd gearresteerd. Het was Robert Depp.?, een vroegere piloot van de Sabena, die in September 1953 door de New Yorkse politie was ingerekend, verdacht van het* smokkelen van diamanten naar de Ver. Staten. Hij werd indertijd veroordeeld tot een jaar Het Gerechtshof in Den Bosch heeft vandaag de 31-jarige R. L. uit Maas tricht. alias „president Robert" wegens verduistering veroordeeld tot een ge vangenisstraf van anderhalf jaar met al'trek van het voorarrest en voorwaar delijke ter beschikkingstelling van de regering. Bij de openbare behandeling had de advocaat-generaal mr. A. Rece- veur, bevestiging van het Maastrichtse vonnis gevraagd, dat een gevangenis straf inhield van twee-en-een-ha If jaar met onvoorwaardelijke ter beschikking stelling. L. bevindt zich thans 16 maan den xn voorarrest. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken beeft Dinsdagochtend verklaard, dat de Britse regering de argumenten in de jongste Sowjet-nota verwerpt en dat rij de ac- coorden van Parijs niet onverenigbaar acht roet het Brits-Russische verdrag van 1942. De 286 ton metende Italiaanse coaster Marvia is gisteravond gezonken, na te Marseille, in een haven voor schepen met gevaarlijke lading, in brand gevlogen te zijn. De bemanning wist heelhuids van boord te komen. Blijkens een opgave in de staatscou rant van gisteren zijn in de week van 5 t/m 11 December aangegeven 7 geval len van paratyphus b. 179 gevallen van roodvonk en 28 gevallen van diphtherie. Maandagavond op een zandbank. Sleepboten slaagden er in het vaar tuig vlot te krijgen, maar moesten het wegens de uitzonderlijk hoge zee opgeven. Door de storm kon de kanaalboot ook gisteravond nog niet de haven van Calais binnenlopen. Zij ging op een enigszins beschutte plaats, enkele kilometers buiten de kust, voor anker. Helicopters bleven in de buurt om in geval van nood de opvarenden te redden. Door een gat in de scheepswand, dat Maandag by een botsing met een havenhoofd van Calais is ontstaan, kon men de passa giers zien- Het zijn 23 Amerikanen en 8 Engelsen. Havenautoriteiten zeiden dat het schip geen direct gevaar liep. De storm heeft bet water in de Lek vannacht hoog doen oplopen. De veer boot kon tot half vijf de normale ver binding met de Albiassorwaard onder houden. Toen kreeg de boot echter moeilijkheden met het aanleggen. Het personenvervoer wordt thans met een kiein bootje onderhouden. Het water op de wai steeg zo hoog, dat de vloedbalken in de z-£. veerpont moesten worden gelegd. Omstreeks zes uur vanochtend stond ei 25 cm water tegen deze oude stadspoort. Met het aflopen van het tij is het water echter weer aan het zakken, zü het slechts uiterst langzaam. Men hoopt omstreeks negen uur de pont weer te kunnen leggen. SsdMt 9 1 f N *x U., <d-"v Sneller vreer dan men had kunnen vermoeden heeft het wassende water vannacht de bevolking verrast. De dijk- wachten in Rotterdami'ernis onder vonden dat, toen omstreeks half vijf het water met kracht enkele kleine polders achter de Nieuwe Dijk binnenstroomde. De nieuwe fundering van de in aanhouvi zijnde Gereformeerde kerk (onderh. art. 311 had het daar begeven en binnen enkele minuten stonden de terreinen achter de kerk blank. In allerijl werden vrijwilligers op geroepen en getracht werd het aan zwellende water te keren. De Rotter damse brandweer verleende daarbij met twee autospuiten assistentie. Tegen negen uur tn de morgen kon nog niet worden gezegd, dat het gat was gedicht. Tien tallen man nep. van de Bescherming Be volking waren toen nog bezig met hei Maarschalk Tito van Zuid-Slavië, die op het ogenblik een officieel bezoek brengt aan India, heeft Dinsdag :n een reds in bei parlement in Nieuw Delhi tegengesproken, dat het doel van zijn reis een „derde macht" bestaande uit neutrale landen zou zijn. De buitenlandse politiek van Zuid- Slavië is en blijft gevestigd op de be ginselen van het V.N.-handvest, zo voeg de hij hieraan toe. De maarschalk heeft voorts besloten niet op de tijgerjacht te gaan. Geduren de de korte tijd van zijn verblijf in India wil hij zoveel mogelijk besprekingen voeren en ontwikkelingsprojecten bezoe ken, zo verklaarde een Zuidslavische, woordvoerder. vullen van zandzakken. Vóór twee uui in de middag hoopte men. dat het water een halt was toegeroepen, want clan zou het opnieuw vloed worden. De situatie ter plaatse is met roos kleurig te noemen. De dijk loom langs de oude Permsse haven en deze Staat in rechtstreekse réi-binding mot de Nieuwe Waterweg. De bewoner-: daar achtten het vanmorgen dan ook ver standig hun huisraad m veiligheid te brengen en de werklieden aan net kerk gebouw trachtten zo veel mogelijk ma teriaal naar droge plaatsen te transpor teren. Intussen had het water a! een vrij grote schade aangericht aan enkele werkplaatsen die onder aan de dnk zijn gevestigd Gedeelten van d.- inventaris dreven de kleine polder rond -n voor de jeugd van Pernis was het een ge wichtige opdracht mee te helpen a-, n het opvissen van stukken hnu: en andere voorwerpen. Op verscheidene pla=tsen stond het" water echter te hoog nm zich er nog in te begeven. Op een klein terrein, dat op het poldertje aansluit, verscheen het water eveneons. Hiei wierp men een groot aantal zandzakken bij de duiker, waar mede dit terrein in verbinding staat. Vanmorgen vroeg reden de zandauto's in Pernis af en aan. Van elders moest zand worden aangevoerd, daar het op dat ogenblik wel duidelijk was. dat in grijpende maatregelen getroffen mpesten worden om erger te voorkomen. (Van onze Haagse redacteur) Circa 150.000 middenstandsonderneminsen zullen van 1 Januari a.s, af niets meer met de omzetbelasting te maken hebben. De detaillist die als handelaar aan particulieren levert behoeft geen omzetbelasting meer af te dragen en ook geen aangifte van zijn omzet meer te doen. Bovendien worden vrijgesteld de ondernemers, wier jaarlijkse omzet aan leveringen als fabri kant en aan diensten een bedrag van 2000 niet overschrijdt en wier jaarlijkse omzei aan leveringen als handelaar de vrije gestelde leveringen aan particulieren niet meegerekend 12.000 niet overschrijdt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wet op de omzetbelasting brengt. Met de inwerkingtreding van deze wet per 1 Januari a.s. vervalt het be sluit op de omzetbelasting, dat van 1940 dateert. Zowel voor de middenstand als voor de belasting-administratie betekent deze nieuwe wet een grote vereenvoudiging. In de opbrengst van de belasting brengt zij weinig verandering. Voor 1954 wordt de opbrengst geschat op 1,3 millaird gul den, dat is 20 a 25 pel van de totale op brengst van de belastingen Onder de nieuwe wetgeving zal de omzetbelasting ongeveer j 20 millioer: minder opbren gen. De bestaande heffing van 3 bij de kleinhandel komt alleen te vervallen bij levering aan particulieren. Publiekrech telijke lichamen, verenigingen, stichtingen en dergelijke, die geen ondernemer zijn worden niet beschouwd als particulieren Leveringen door handelaren aan deze in stellingen blijven belast met het algemeer handelaarspercentage, dat op het uniform tarief van 3j pet. gebracht" is. Onder de oude wetgeving was dat of 1 pet Hotitl de vele prettige uren. «lie Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze nok anderen. Knip onderstaande bon uit en geef baar aan Uw vriend of kennts. die volgen.- U bel ineesl voor een abonnemeni op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele rrieiidendienst. U bewijst er onwel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Naarr. Straat Woonplaats wenst het dagblad Trome tot 31 December 1954 gratis te ontvangen lhet dit jaar 40 pagina's tellende Kerstfeestbijvoegsel, d.d. 23 December, inbegrepen) en zich te abonneren. Betaling zsl geschieden per week (52 cent) per kwartaal f 6.75) Doorhalen wat niet gewenst wordt. 17 wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw" Witte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1