In discrediet Rijkswaterstaat roept het dijkleger op Kerstevangelie klonk ui Prinses Beatrix gaf inleiding op Kerstspel D Storm bedreigt opnieuw de RIDDERKERK EN STELLENDAM BEDREIGDE PUNTEN KINDEREN UIT ALLE LANDEN" ZONGEN Bevolking Z.-Holl. eilanden op het ergste voorbereid Vele schepen in moeilijkheden Pas op de plaats Goeree-Overflakkee geheel geïsoleerd {KINDERDAG 23 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2960 Weerbericht ..V Kerstnummer 1954 I Reddingboot v. Stellendam uitgevaren Indonesië heft export- recht op thee Nog steeds onrust op Ambon Frans en Nederlands schip weer vlot is tot het uiterste te vechten. Goeroe Overflakkee „Stand by" Zoals wij Zaterdag j.l. reeds meldden moet vandaag ter gelegenheid van het Kerstfeest een extra num mer bij U worden bezorgd. Het is mogelijk, dat ten gevolge van de weersgesteld heid een aantal abonné's eerst Vrijdag dit nummer ontvangt. Gecompliceerde aanrijding Op het rijwielpad aan de Waalhaven te Rotterdam reed vanmorgen een brom fietser tegen een wielrijder. De bram- fietser viel en werd op zijn beurt weer aangereden door een uit de tegenover gestelde richting komende fietser. Laatst genoemde, J. B. van de Uiterdijk te Pernis moest met een hersenschudding naar het Zuiderziekenhuis vervoerd wor den. E YTerenigde Naties Junior waren gistermid dag op Soestdijk. in de onherkenbaar ge worden grote garage van de Koninklijke Marechaussee, waar kransen van dennengroen geurden en tientallen kaarsvlammen oplichtten. Vóór de grote kerstboom zongen en speelden neger kinderen met grappige kroeskoppen, een eskimo- meisje. twee Indianen, wier gevederde hoofdtooi wonderlijk afstak bij de tien levende sterren, die om beurten aan de wereld vertelden, wat er toch wel aan de hand was. Op. de eerste rij zaten de leden van het koninklijk gezin. De Koningin, de Prins. Beatrix en Margriet hebben met de vierhonderd aanwezigen zacht en vertederd gelachen, toen Marijke, de allerjongste in het zinvolle défilé van kinderen uit vele landen, op het toneel klom. Zfo verder pagina f Botterdam; Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '(.Gravenhage: Hu.vgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, j 6,75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAN" HOUTEN' WEE geen van net Christelijk onderwijs vreemde is in de kring a ie iaatste tijd meer dan eenmaal ge constateerd hebben, dat er een steeds sterkere tendentie optreedt in de nch- Ung van de kerkelijke school Be Christelijk Nationale School komt hoe langer hot* minder aan nod. Zij heeft 7.0 haar tijd gehad, beweert men. Deze bewering komt van meer <fin één zijde. Zelfs raken hier de uitersten elkaar Enerzijds komt dit verschijnsel m vrijgemaakte kring, anderzijds wordt het met veel verve verdedigd door hen, die een taak hebben in de apos- i Solaire arbeid der Herv. Kerk. j Het blad „De Gereformeerde School", orgaan van de Vereniging j van (vrijgemaakte) Geref. Onderwij- I rers en Leraren in Nederland en van het Landelijk Verbond van (vrijge maakte) Geref. Schoolverenigingen Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. f GUUR EX BUIIG. Aanvankelijk nog Noordwesterstorm, later lang zaam afnemende Noordwestelijke wind. Regen-, sneeuw- of hagelbuien. Guur. Hoofdredacteur: Dr. J. 'A. H. J. S. BRUINS SLOT Van onze verslaggevers. UID-WEST-NEDERLAND verkeerde vandaag in spanning. De aanhoudende stormen van de laatste dagen hebben opnieuw de aandac'lt gevestigd op het voormalig rampgebied. Al drie dagen wordt niet moede op het aambeeld beukt een felle Noordwester op de kust en jaagt het water met enor- van de aan de kerk gebonden school hoeveelheden de zeegaten binnen. te standpu'nt^dat dT^chètl Vanmorgen was er meer een vraag op aller lippen: „Zullen de Z se van dc kcrkcraad uit moet tc§en een meuwe v]oed bestand zijn, of zal de zee opnieuw gaan, geeft men toch aan de school i r:?u van vruchtbare polders op de Zuidhollandse en Zeeuwse een zo exclusief karakter, dat men 11™; alleen „onder ons" blijven wil. Vrij- Do Rijkswaterstaat heeft geen risico genomen. Om acht uur werd gemaakte scholen met vrijgemaakte een uitgebreide dijkbewaking gelast en het dijkleger. door de bulde- onderwijzers. Geen samenwerking rende wind al in mobilisatie-stemming gebracht, kwam onmiddellijk met andere leden der Geref.-gezindte m actie. is hier veelal het parool. Dit laa'ste Overal trekken de patrouilles dijkwachten langs de bedreigde sou ook moeilijk kunnen, daar men zeeweringen, speurend naar het minste gevaar. De zee, de eeuwen- Maan dagmmj^i^met^ leerlingen te-vijand van het volk langs de kust, loert op haar kans- maar ni« wil gri;pen naar dc Woordbedie-1 dit, kee,r V!ndt ZIJ een waakzame bevolking tegenover zich, die bereid ning in de eigen Kerk van de afge lopen Zondag. De meester moet hier vragen: „Zeg Jan of Piet, waarover heeft de dominee gisteren gepreekt? Wat was de tekst? Wat de gang van de preek? Wat trof je daarin?" (De Geref. School", Sept. 1953). Het la duidelijk, dat men hier van «n „gemengde" school met een Christelijk-nationaal karakter niets moet hebben. W eenzelfde eindstation komen zij J5 uit, die staande midden in apostolische aanpak van de Herv. Kerk ten aanzien van het Nederlandse volk, thans het pleit voeren voor een speci fiek kerkelijke school, uitgaande van d* kerkeraad der Herv. Gemeente en die daarom b.v. in Amsterdam-West v*n een samenwerking met andere -Christenen voor de oprichting van jen Christelijk nationale school niets wil len weten. „Wij moeten", zo betoogt ds. H. A. Visser in het „Christelijk Schoolblad Onze Vacatures" van 14 October )L (en hij zegt daarbij he lemaal te spreken van uit bet typi sche Hervormde denken over deze za ken) „naast de Openbare school, waar we grote eerbied voor hebben, een Hervormde schoot in stand houden, die •en typisch apostolaire functie beeft en zien (ik denk aan de Stichting de Gemengde school in Amsterdam-Nieuw West, waar een Hervormde Kerk niet aan mee wenst te doen), in zo'n school geweldige mogelijkheden. Het Christelijk onderwijs in de ga- Ijkta zin begint aan zijn eind te ko men. Niet alleen omdat het epitheton „Christelijk" zo'n slechte naam heeft, snaar ook omdat de mens van ati hoe langer hoe meer «seculariseert en de Christen zich steeds verder afwendt van elke vórm van isolationisme. De Herv. school, waarin het personeel, aan de uiterste rand van het pastoraat der kerk staande, zijn arbeid doet Sn op dracht van en geleid door een laven de, zich van zijn verantwoordelijkheid voor het onderwijs bewuste kerke raad, Is naast de Openbare school de school van de toekomst". Ditzelfde klavier der verkerkelijking wordt ook bespeeld door (ds.) A, A. W(ildschut) in een artikel in „Tijd en Taak" van 23 October jl. Evenmin ais de Kerk aan een omroepvereniging over mag laten de „kwestie welke predikant M dan niet in een door de radio uit te zenden kerkdienst zal voorgaan", evenmin zal de kerk zich te zake scbolenstichting de weg mo gen laten voorschrijven door een ver eniging. Dat, zo gaat het betoog verder, „zal de Herv. Kerk zelf beoordelen. Dit is geen kwestie van „verzuiling", maar «en kwestie van Kerk-zijn!" Wanneer de kerk zich hier ging schikken naar de inzichten van een „bestuur", dan zou zij zich, wat de scholen aangaat, inderdaad „verzuilen". Aldus ,Tijd «n Taak". Ook hier blijkt men zich dus op zeer markante wijze te distanciéren van het ehrlstelijk-nationaie school type. Heeft raen dan geen oog voor het oecumenisch karakter der christelijk nationale school? Allerminst. „Tijd en Taak" is met „christelijk nationaal" heel gauw klaar. Weet u hoe dat daar zit? Zo: „christelijk-na tionaal noemt zich „oecumenisch" of „interkerkelijk". Het is dat beslist niet Het bestaat uit personen, die tot verschillende kerken behoren, maar dat is nog niet „interkerkelijk"1 En bet is zeker niet „oecumenisch" om dat een bepaalde dogmatische visie er sterk overheerst!" "We kunnen ons niet nennneren ergens anders gezien te hebben een zo verbluffend snelle liquidatie, zon der de minste scrupules, van de erfe- nis van Groen van Prinsterer, da Reufville, Fermga, Heldring en Van Riujn als in deze caricaturaie beoor deling. Kalm wacht de bevolking de loop der gebeurtenissen af. Wie niet bij het dijk leger is ingedeeld, is normaal aan zijn werk gegaan. De boeren van Schouwen en Flakkee. van Voorne en Putten en de Hoekfche Waard ploegen hun akkers en kijken to nu en dan bedachtzaam naar de jagende grauwe wolken, d'e in niet aflatende vaart over de polders trekken. De Noordwester keert zich brullend te gen de hen beschermende dijken. De ge laarsde ingenieurs van de Waterstaat houden regelmatig inspectie Verschillen de dijken hebben er de laatste dagen al "de behoorlijk van langs gehad en in allerijl is rr.cn begonnen de verzwakte punten te versterken. Auto's met zandzakken rijden af en aan, de meest bedreigde woningen worden ontruimd en om sommige punten staan mobilofoonposten van de Bescher ming Bevolking. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is op zijn hoede. Voor Zeeland en Zuid-Holland is het C-telegram voor de B.B. uitgegeven, het geen beïekem, dat de provinciale en krlngposten moeten worden betrokken. Het commando van het 'Rode Kruis heeft de gewestelijke commandanten ver zocht voortdurend bereikbaar te blijven en in hun districten die maatregelen te treffen, die zij nodig achten om onmid dellijk in actie te kunnen komen. In den Haag- op het hoofdkwartier van het Rode Kruis, is ook iedereen paraat en de nood- colonne staat gereed om onmiddellijk uit sein ge- te rukken wanneer daaitoe hel geven wordt Op het eiland Gocrce en Over Flaic- kee, zo vernamen wij hedenmiddag om één nur moet de situatie zeer critiek genoemd worden. Het water had daar een abnormale hoogte bereikt en bij de zeedijk en van Stellendam en Oen Bommel z(jn reeds uitgebreide maat regelen getroffen. Het water stond hier bijna lot aan de top van de kruinen van de dijken. De bewoners tussen de zeedijk on de ver keer sd i;k bij Stellendam hebben vanmorgen hun woningen vei laten. Deze evacuatie van ruim zestig gezin nen geschiedde in opdracht van het gemeentebestuur Men verwacht name' lijk. dat omstreeks dne uur, wanneer het water zijn hoogste stand heeft oe reikt, dit gedeelte zal vol stromen. De Dijkwachten op Flakkee hebben intus sen versterking ontvangen en ook de bevolking biedt de helpende hand om een grote partij zandzakken bij - dc zwakke plaatsen van dc dijk te bren gen. Dp Srhevening^p bottin artI biedt de ze dagen een zeldzame aanblik. De door de Il'ostcrstarm atmgedrei en goh en slatin oi er tie bouleiard en hullen de icor bijrijden de auto's in één groot watergordijn. De bewoners van de polder bij Den Bommel zijn eveneens naar veiliger oorden vertrokken Ook hier wordt verwacht, dat het water over de dijk komt en de/e polder zal overstromen Ondanks de uitgebreide voorzienin gen. die de Provinciale Waterstaat op geheel Flakkee heeft getroffen, .maakt de bevolking zich toch ernstig onge rust over dc toestand "Vele inwor.ers i van Stellendam wachten niet op een advies van de instanties om hun huizen tc verlaten, maar trekken reeds op eigen gelegenheid weg naar Melissant, Dirksland en Middelharnis. De autori teiten houden deze vrijwillige evacuatie niet tegen, ofschoon zij nog niet kun nen spreken van een noodtoestand. Nader vernemen wij. dat ook aan de Westkust van Middelharnis de zeedijk ijlings wordt versterkt met zandzakken en ander materiaal. Dijkwachten en de bevolking bieden hier gezamenlijk hulp. Op de Provinciale griffie in Ben Haag, waar dc alarmorganisatie voor Zuid- Holland in werking is getreden, waren omstreeks twaalf uur vanmidadg nog geen alarmerende berichten binnenge komen. Wel werd rekening gehouden met dc mogelijkheid, dat de Molenpolder bij Stellendam en een poldcrtje bij Ridderkerk onder water zouden komen, maar bjj beide poldert komt dat hij hoog water meer voor. Omstreek? kwart voor twaalf heden morgen heeft de gehele Koninklijke Marine oevel gekregen „stand by" te- zijn voor eventueel optreden bij moge lijke watersnood. Dit betekent dat het personeel van de Koninklijke Marine Jat met met verlof is zich gereed moet houden voor een eventueel optreden bijv een mogelijke watersnood: het mag dus. niet meer met verlof gaan. Aan de garnizoenscommandanten van de Koninklijke Landmacht tn district Zuid is vanochtend verzocht troepen gereed te houden voor het geval eén beroep om hulpverlening op hen zou worden gedaan. Vanmorgen omstreeks half elf is door de hevige storm het dak van het nieuw gebouwde ho'el De Vries te Callantsoog afgewaaid. Van de nieuwe dijk, die in het afge lopen jaar is aangelegd, is een stuk af: geslagen. - - Door een hevige rukwind is vané, ochtend-dak _afgei«caaid .van een: houten noodschool in liet Heuvelkwar tier ie Breda. In deze school waren drie klassen ondergebracht van de Sl. Agnes- school. Toen het dak werd opgetild, hebben de wanden van het gebouw het begeven met het gevolg, dat twee klas sen, waarin zich ongeveer 90 meisjes bevonden, mef de onderwijzeressen onder de ravage ierecht zijn gekomen, Ogenblikkelijk zijn brandweer en politie gewaarschuwd. Een 10-jarig meisje werd gedood. De zware storm heeft in Dieren in de nacht van Woensdag op Donderdag danig huisgehouden. Tal van zware bo men moesten het ontgelden, zodat van morgen een aantal wegen was versperd. Een meisje werd zwaar gewond. In Schiedam werd vanmiddag om streeks één uur bet dijkleger gealar meerd. Bij de Hoofdstraat stond het water (dat nog tot ongeveer drie uur zou -tijgen) toen reeds tegen de huizen aan. PRINSES MARIJKE, linksvoor de kerstboom met het kaarsje in de hand, dat haar eerst ontgaan teas. Tijdens het spel keerde ze enkele stonden goed te bekijken. malen.' de toeschouwers rustig de rug toe om de versierde boom en de I een. de sterren vijf meisjes en vijj jon gens, die links en rechts van de spar OOR de socialist is de afschaf- stap op de weg naar gelijkheid van kansen voor alle jonge mensen in ons land." Aldus schreef „Het Vrije Volk" naar aanleiding van de afschaffing van de schoolgelden voor leerplichtigen. De gelijkheid van kanseD is hierbij echter niet aan de orde. De afschaf fing van deze schoolgelden vermeer dert geen enkele kans vpor een der betrokkenen Want alle kinderen in' Nederland gaan reeds naar school. Daar zorgt de leerplicht voor. En daar doet de afschaffing van het schoolgeld niets aan toe. De stap op de weg ls dus, wat dit betreft, een pas op de plaats. xr 3? 3* b- D- s- 35- 35- V- 35- "CririrH fvicklHrk'-Sèrk'it ii -A trtrtrtrirlrlririrMi (Van een onzer redacteuren) Het water stijgt onrustbarend in de grote rivieren. De bevolking is op het ergste voorbereid. Met sombere gezichten staan de mensen op de dijken. Zij staren naar de schuimende, bruisende en kolkende massa op het Haring vliet Dit tomeloze water kan vandaag weer veel onheil stichten in de vlakke polderlanden van Voorne en Putten. De golven beuken meedogen loos tegen de hoge, sterke zeedijk. Het water slaat nu en dan overde dijken en steeds hoger en hoger wordt de stand. In de glooiing zijn al kleine bressen geslagen. Zo goed en zo kwaad als het gaat worden deze met zandzakken gedicht. Omstreeks half een hedenmiddag is de reddingboot „Koningin Wilhel- mtna" van Stellendam uitgevaren in de richting Willemstad Hier zouden namelijk twee binnenschepen in moei lijkheden verkeren. Nadere bijzonderheden ontbreken. Indonesië zal in het eerste kwartaal een speciale heffing op thee invoeren van 28 sen per halve kg voor bladthee en van 21 sen voor tannings en stofthee, hetgeen overeenkomt met ongeveer 4t pet. van de gemiddelde prijzen. In een op 5 Januari a.s. te houden bui tengewone vergadering van de Stoom Chocolade- Cacaofabriek Kwatta zal de verkiezing van 2 commissarissen, in verband met het overlijden van de heer Chas. F. Stokvis en van de heer E. P. J. Hoeks:, aan de orde komen. Een geïmproviseerd toneel, dat plaats bood aan grote en kleine zangers en waar de microfoons hingen, opdat een ieder de kerstfeestviering van het eer ste gezin des land's met het hofpersoneel kon meemaken. De dijkwachten, in gioten getale ojige komen. houden de bewegingen nauw keurig in de gaten, maar iedereen ziet de komende uren met angstige zorgen tegemoet. Steeds feller buldert de storm over ons land en dat maakt de bevolking onrustig. In de loop van de morgen is iedereen cegonnen met not in veiligheid 'brengen van zijn huisraad. Ook de hoger gelegen delen van de woningen en boerenhoeven heeft me al het noodzakelijke meubilair geborgen iEr zijn ruimten ingericht om daar te gaan wonen Zo wacht de bevolking in grote span ning de vloed van vanmiddag af. De meeste mensen hebben alles klaar om op het eerste sein naar de hoger gelegen punten in de dorpen te kunnen uitwij ken. De boerenwagens zijn daartoe m gereedheid gebracht en ook het vee is bijeengebracht. Men hoopt vurig, dat er straaks geen massale en overhoopte uit tocht nodig zal zijn. Het komt ons voor, dat de in dit artikel genoemde visie, die tendeert iru i t de richting van de verkerkelyking der school, niet zonder-gevaar is. Gevaar voor-de school, maar ook voor de kerk.. T,TTT„ M. GILHUIS. Men moet eenter op het eigste vooi- bereid zijn. zo luidde de laatste waar- scnuwmg vanmorgen. Voor de gebieden rondom het Haungvhot is hiervan goede nota genomen. In de dorpsrmgen is ook alles in beweging gekomen. Als de be woners van de polders straks zullen moeten evacueren zal ei ruimte ter be schikking voor deze vluchtelingen moe ten zun. Bij Helievoetssluis, waai gere geld naar Goeree en Overflakk'ee word. overgevaren, is de veerdienst gestaakt Ook de diensten Dmtelsas/Ooitgensplaat en Numansdorp/Den Bommel zijn ge staakt, zodat het eiland geheel geïso leerd is. Aan deze zijde \an het Haringvliet meikt men. dat het da.it al duchtig spookt Van Stellendam en Goeree is er bekend, dat de toestand zeer cnüek is De bewoners van dit eiland, die in nei stationslokaal van de R.T M wachten, informeren onafgebroken op welke wijze alsnog naar het eiland kan worden op gaan De mogelijkheid hiertoe is echter er niets anders opzitten dar. p«n inde-- komen-op Voorne en Putter te zoeken. De grootste vrees voor dc bewoners is als straks de avond valt. Het weeroe- richt,voorspelde izeer zware storm en niemand durfde,eigenlijk te riskeren om iueor de.avond en nacht door te brengen. Vannacht heeft wederom een zware storm de kusten van West- en Noord- Europa geteisterd. Het water werd op gestuwd tot eeu peil, dat herinnerde aan de rampzalige overstromingen van Februari 1953. Een twaalftal schepen langs de Bel gische, Nederlandse en Noordduitse kust bevindt zich in moeilijkheden. „De zee schuimde als een wastobbe", aldus ecu waarnemer, die vanuit een vliegtuig waarnemingen had gedaan. „Het water was bij'zonder woelig". In Norfolk. Engeland, werd bij schijn werpers gewerkt aan het dichten van een gat van bijna 30 meter in een dijk langs de mond van de rivier de Yare. De dijkbreuk vormde een bedreiging voor het achterliggende bouwland. Men Iheeft een muur van zandzakken ge bouwd tot een hoogte van vijf meter, doch het nog steeds stijgende rivier water staat tot op enkele centimeters van de rand. fn het Engelse Kanaal en de Noord zee was vrijwel geen scheepvaart. De haven van Duinkerken was gesloten voor alle verkeer. Uit Schotland kwam het bericht, dat de reddingboot van Stronsay bij krach tige Westerstorm was uitgevaren, nadat er noodsignalen waren gezien bij het eiland Westray. De Deense spoorwegen meldden, dat de internationale veerdiensten door de storm belemmerd worden. Landinwaarts, in de Franse Vogezen, is 50 cm sneeuw gevallen. De wegen zijn versperd. In de Italiaanse Air m sneeuwde het eveneens, doch in het overige deel van Italië was het zonnig en betrekkelijk warm. In Moskou deed een warme zon de laatste sneeuw smelten en de Weste lijke kolonie vreesde, dat zij het zonder een witte Kerstmis zou moeten doen. De toestand op Ambon is thans weer zo normaal, dat de Christenen op het eiland ongestoord de komende Kerstdagen zullen kunnen vieren. Dit heeft luitenant-kolonel Sukawati, de commandant van het 25e Regiment Infanterie op Ambon, aan PIA mede gedeeld. Hij zeide, dat dank zij het optreden van leger en politie men de kritieke toestand, die begin December bestond, te boven is gekomen. „Wij zijn in het offensief gekomen door de onruststo kers te omsingelen op de eilanden Ambon, Ceram en Haruku". Bij deze omsingelingsacties zijn drie infiltran ten gearresteerd. Bij verhoor ver klaarden zij dat hun beloofd was, „dat Nederlandse steun op korte termijn zou volgen", aldus overste Sukawati- Ds. H. J. W. Modderman's kinder- kerstspel „Van overal naar Bethlehems stal" plaatste de ouderen op de ach tergrond; jongens en meisjes speelden en zongen het, nadat prinses Beatrix op duidelijke wijze en heel onbevan gen een inleiding had gehouden. Marijke was een Nederlands boerin netje, een grote lieve pop, zoals ze daar, dan weer ernstig, dan weer nieuws gierig rondkijkend tussen de anderen voor de hoge boom stond; een boeren meisje met een -wit kapje op. Telkens tastten baar handjes naar de linten, die onder haar kin waren toegeknoopt. Soms streelde ze de mooie witte sluier van een der medespelenden. Maar ze kénde haar rol. „Er is een Kindeke geboren op aardZonder een spoor van vrees, helder en met een nadrukkelijkheid, die lichte reacties opriep, zong de jong ste Prinses. Zoals ze daar stond, in het rose jurkje mot een witte boezelaar voor en op glanzende zwarte klompjes was ze écht een kind van Holland. Telkens keek ze op naar Klaas, de boerenzoon (Jopie Eibers) en gaf hem foutloos de antwoorden. Marijke was Stientje, zó luidde haar naam in dit spel. Een knap, intelligent Stientje, die met parmantige gebaren het ge sprokene onderstreepte, maar die het terstond liet merken, toen men haar vergat een kaarsje te geven. De kin deren uit alle landen kregen aan het einde van dit uitstekend geslaagde spel een kaars, waarmede ze het toneel ver lieten. Marijke, die in het midden voor het kribje stond, had er géén. Terwijl allen zongen „Kinderen van één Vader" keek ze hulpeloos rond. Ze had toch zo goed haar best gedaan De dirigent van de zangvereniging „Paleis Soestdijk", de heer A. Oudhof, die terzijde stond, leende fluks een kaars bij een van de negers.Zelf ontstak de Prinses haar kaars aan een van de kaarsen van de metershoge kerstboom. En héél tevreden stapte Marijke, aan de hand van Ada Geerl- sema weg. Achter haar volgden de Chinezen met lange haren, de konin gen, de kinderen van de herders, ja wie al niet. Telkens kwamen kinderen, alleen of in een groep, bij de kribbe. Dan klonk vaak een lied. Marijke bewees daarbij dat ze dapper durft te zingen..... Daar bij hield ze soms haar handjes ge vouwen, ll.M. de Koningin feest het Kerst evangelie voor uit Lucas 11. Het Franse motorschip „Indochi- nois" en het Nederlandse motorschip Ootmarsum", die beide in de nacht van Dinsdag op Woensdag nabij de Kruisschanssluis aan de' grond lie pen, zijn nog Woensdagnamiddag vlot gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1