Verschillende polders ondergelopen Grootste gevaar nu geweken Deense reddingboot met vijftien man gekapseisd de Opnieuw aan leiband BIJ SCHIERMONNIKOOG: Vrijwilligers zwoegden in de donkere nacht Thee duurder Rotterdams schip over tiid Jf\ Slachtoffers en schade Gezegend Kerstfeest 'PUJDAG 24 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2961 D1 Weer verlof en permissie voor Marinepersoneel Hilversum I bleef in de lucht Oranje vanmiddag in Amsterdam verwacht Veerdiensten op eilanden weer in bedrijf eon dlo voor V „geknipt" la. O TPtE storm, die gisteren en vannacht de Nederlandse kust geselde, heeft grote schade aangericht aan dijken en zeeweringen. Dank zij het verbeten optreden van het dijkleger, dat bijna 24 uur onaf gebroken in touw was om met inzet soms van eigen leven de ge slagen bressen te verdedigen, kon een nieuwe grote ramp worden voorkomen. Wel liepen hier en daar enkele polders onder, o.a. bij Stellendam en Ridderkerk, doch de grote dijken, die de laag gelegen polders op de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden beschermen, en de Schielandse Hoge Zeedijk, de waterkering voor een groot - deel van Westelijk Nederland, hebben het gehouden. -- Met ingang van vanochtend 10 uur kan aan het personeel der Koninklijke Marine weer verlof of permissie worden verleend, zo deelt de Marinevoorlichtingsdienst mede. Aan het personeel dat door de gisteren getroffen maatregelen werd gedupeerd in zijn kerstver lof, kan door de desbetreffende commandanten een compensatie worden gegeven. Met ingang van Donderdag 23 December zijn de theeprijzen ge stegen met 12 t/m 14 cent per ons. De verhoging is het gevolg van de aanhoudende hausse op de wereldtheemarkt. De koffieprijzen ondergaan geen verandering. Veerdiensten op. Flakkee tijdens de Kerstdagen De zender Hilversum 1 is ia de afgelopen nacht niet uit de lucht geweest. Hij bleef beschikbaar voor de berichtendienst van de Rijks voorlichtingsdienst, die even als tijdens de watersnood in 1953, mededelingen deed om trent de situatie in de be dreigde gebieden. In de loop van de nacht werd medegedeeld, dat ver schillende buitenlandse zen ders Donderdagavond berich ten over de toestand in or,s land hebben uitgezonden van een zeer alarmerende aard, die een volkomen onjuist beeld gaven van dé werke lijke situatie. Om deze reden heeft de berichtendienst van de RVD enkele malen ten behoeve van de luisteraars in het buitenland bet over zicht herhaald, dat de. We reldomroep had uitgezonden. Stoffelijk overschot aangespoeld gratis tot 31 December •Rotterdam» Witte de With straat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiertst abonnementen 18.30-19.30 n. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •g.Cravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111897- Adm. Tel. 114402 Klachtendienst aboru. rmenten; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks plrectle: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN i ET terugvallen op de verkerke rt lijking van het onderwijs is een stap achteruit. Niemand zal de leus willen aanheffen: de kerk er buiten! De kerk heeft wel degelijk te maken met het onderwijs aan haar kinderen. Maar dat betekent nog helemaal niet, dat de kerk zeif in haar ambieiijke gestalte de schoolstichting ter hand zou moeten nemen. Zij heeft het on derwijs aan te grijpen in de leden van de kerk. Laat de kerk de gemeen te in prediking en huisbezoek hier op wekken cn vermanen haar kinderen een Bijbelse opvoeding te geven, maar zij grijpe niet over het kerkvolk heen naar de school. (Zie H.N. Ridderbos, „Trouw" van 20 Maart 1954). wie dat doet, is bezig het natuur lijke leven te persen in het clericale dwangbuis cn loopt hier parallel met Rome, met zijn visioen van de sa- cralisering des levens. De gemeente wordt hier op non-ac tief gezet. Zeer tot schade van de kerk, die straks een gemeente onderhoudt aan wie alle initiatief en energie uit handen genomen is. De gemeente wordt opnieuw, als vóór de Reforms- tie, teruggestoten in het dal der on mondigheid. De kerk zal het wel doen! Het spreekt vanzelf, dat niemand bezwaar zal maken als een kerke- raad, zoals in een grote atad het ge val kan zijn, zelf de schoolstichting ter hand neemt indien er geen of geen levend funetionnerende gemeente meer aanwezig i3. Daartegen gaat ons bezwaar niet. Mdar tegen het onbeperkt hanteren van het adagium: de kerk moet het doen' Tegen de generale bewering: de Hervormde of de Gereformeerde school is de school der toekomst Te gen het principieel om hals brengen van de christelijk nationale school. - - ET wordt zo langzamerhand een {~j[ verdrietige vertoning: men reist naar Evanston om uit zicht te krijgen op de Wereldkerk. Maar dicht bij huis exploderen we de oecumenische contacten tussen ge meenteleden onderling, die eerst aa moeizame arbeid gelegd werden. Men klaagt over Gereformeerden,; die „als maar" in het isolement blij ven zitten, maar in de schoolwereld doen we het het liefst zonder hen. Dan vallen wc terug op eigen kerk, op „onze eigen" mensen. Men is tegen de verzuiling, maar op onderwijsterrein richten we er nog een specifiek kerkelijke zuil bij op. Men is tegen het mandement Roept luid om de christelijke vrijheidf Maar de ouders moeten op onderwijs terrein deze vrijheid offeren op het altaar der hoogkerkelijkheid en krij gen de rol van horigen toebedeeld, daar waar het him eigen kinderen betreft! De volksschool hi naam der kerk op te eisen, ware, aldus .Kuyper, de stelling verdedigen, dat de vlugge knaap weer de leiband odder de ar men moet nemen, wijl hij eens, han gend in die leiband van kruipen tot lopen kwam. Men luistere hier naar het onver dacht getuigenis van G. C. van Nif- trik, die in 1947 schreef: „Wij moeten er voor oppassen, dat de nieuwe koers in de Ned. Herv. Kerk niet gaat betekenen de verker- kelijking van het hele leven. En eng kerkisme kan het noodlottig resul taat worden van onze kerkelijke ver nieuwing. Het algemeen priesterschap der ge lovigen is een kostbaar erfgoed der Hervorming. Het kerkbegrip en het kerkelijk spreken moeten ruimte heb ben voor dit algemeen priesterschap. Op dit punt ben ik niet geheel en al gerust." (Herv. Weekblad „De Ge- ref. Kerk", 12 Juni 1847). En dan tenslotte wat betreft de caricatuur, die „Tijd en Taak" gaf van „christelijk-nationanl" met zijn „bepaalde dogmatische visie". Wat bedoelt men daarmee? Wij kennen al leen maar art. 1 van de Statuten van „christelijk nationaal", waar sprake is van „de onveranderlijke waarhe den der Hervorming, zoals de Godde lijke ingeving der Schrift; de recht vaardiging des zondaars uit genade door het geloof, enz. Sinds wanneer is deze legitieme leer der kerk plotseling verworden tot „bepaalde dogmatische visie"! We weten het niet. Andere dogmata dan de kerk sinds overlang belijdt, houdt C.N.S. er niet op na. Zou „Tijd en Taak" de Statuten van C.N.S. wel eens hebben ingezien? En dan dat: „C.N.S. is zeker niei oecumenisch"! In de nadere verklaring van C.N.S. bij art. 1 van haar Statuten staai ojn., dat de Vereniging als grond slag van samenwerking geen andere basis kent dan het Apostolisch Chris tendom. Ieder belijder van de Chris tus der Schriften is haar welkom. Voor de oprichters en bestuurders van scholen de meest mogelijke vrij heid binnen eigen kring. Aan de lezer het antwoord op de vraag .of de bewering van „Tijd en Taak" juist is. Het is uitermate verdrietig, dat thans deze stemmen gehoord worden van een zijde, waar inen niet ophoudt' te zwaaien met het vaandel der oecu- mene. Het „staan in het apostolaat kon. hier wel eens samenvallen met het ge- Baken. in een gevaarlijk isolement. Alle ware bedoelingen ten spijt! T. M. GILHUIS. Geldig van Vrijdagsavond tot Zaterdagavond, VANNACHT LICHTE VORST. Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking mot regen, mogelijk voorafgegaan door wat sneeuw. Vannacht op de meeste phia-tsen lichte vorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of let» hogere. Matige tot krachtige en later langs de kust wellicht tijdelijk harde wind uit Westelijke rich tingen. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. 3. BRUINS SLOT ZWARE STORM GESELDE DE NEDERLANDSE LIJKEN (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen om vijt uur teen de storm aftrok en de windstoten minder fel werden konden de mannen van het dijkieger voor het eerst een ogen blik uitblazen. Het water zakte toen zo snel, dat spoedig verschillende posten konden worden ingetrokken, terwijl het in reserve gehouden materiaal naar de magazijnen en depots kon terugkeren. Voor de Kerstdagen wordt geen ongunstige ontwikkeling van de toe stand verwacht. Men hoopt een paar dagen beter weer te krijgen om de schade aan de dijken te kunnen herstellen en de zwoegers van de laatste 24 uur de rust te geven, die zij zo goed hebben verdiend. De meest kritieke punten lagen ook nu weer in het voormalige rampgebied en langs de Wadden-kust. Vooral op Flak- kee. Tnolen en Texel en bij Harlingen heeft het gespannen. Bij Stellendam brak gisteren de dijk van het ..Molen gors" op vijf plaatsen. Dc bevolking ongeveer 96 gezinnen was echter tij dig geëvacueerd, zodat geen slachtoffers te betreuren waren. Onder Slikkerveer bij Ridderkerk brak een buitendijk langs de Noord. De pol ders Donkersloot en Woude, welke tussen deze dijk cn de grote ringdijk gelegen zijn. liepen onder. Voor de doorbraak, toen het water reeds over de buitendijk heenspoeldc was men al begonnen met de evacuatie van 300 personen, die op de meest bedreigde punten woonden. De andere bewoners van de polders onge veer 1400 zochten hun heii op de bovenverdiepingen van hun woningen. Aanvankelijk vreesde men, dat ook de Eierlandse Polder op Texel aan de zee zou moeten worden 'prijsgegeven,'doch toen gisteravond het water na dc vloed snel zakte, bleek het gevaar voor. deze polder geweken. Ook bij Harlingen is alles tenslotte nog meegevallen. Op tal van plaatsen bi het bedreigde gebied werden de bewoners, die naar veiliger dorden wilden vertrekken op De chauffeur 1. A. Kolsteren, oud 54 jaar utt Tilburg bracht gistermiddag een groep jagers naar bossen bij bet gehucht Dongewijk. Na een ingesteld onderzoek bleek, dot K blijkbaar iets had vergeten, hij draaide dc wagen, toen h(j op de terugrit was. weer om en keerde naar zijn eindpunt terug. K. bracht dc wagen tot stilstand, doch liet dc motor draaien. Tengevolge van een windstoot zette de auto zich weer in bewe ging in de rirhtincr van een boom, K. rende de auto na. opende het portier en greep de handrem. De deur van dc wagen sloeg tegen de boom. veerde terug waardoor K. tussen stijl en deur beklemd raaide. De dood trad vrijwel onmiddellijk in. K. was gehuwd en had acht kinderen. Gistermiddag ts het dak van een huls. op de hoek van de Parallelweg en de St. Anloniustaan te Maastricht, tengevolge van de hevige storm gedeeltelijk ingestort. Ten gevolge hiervan ontstond emnstlg gevaar voor instorting van dc geve! aan de St. An- tontuslaan. In opdracht van de wethouder van openbare werken werden door bouw- en woningtoezicht cn door een aannemer tijdig voorzorgsmaatregelen genomen. Dg 14-jarige D.. uit LtmbrlcM. kreeg toen hij gistermiddag het bisschoppelijk col lege te Slttard verliet, een van het hoge dak van dit gebouw door de storm losgerukte dakpan op het hoofd. De jongen liep een ernstige hersenschudding op en werd in be wusteloze toestand naar een ziekenhuis overgebracht. De zware storm vernielde gistermiddag een houten opslagplaats aan de Bergerstraat te Heer bij Maastricht. Het magazijn werd gebruikt voor opslag van bouwmaterialen en als garage. Met veel geraas plofte het dak naar beneden, waarna de hevige rukwinden de nog overeind staande wanden met de grond gelijk maakten. Gistermiddag omstreeks half drie was de waterstand te IJmuiden 3.20 N.A.P., dat is 6 cm hoger dan in de rampnacht van Februari 1053. De normale stand is 1.16 m. korte termijn geëvacueerd. Militairen cn leden van de Dienst Bescherming Bevolking verleenden overal hun. mede werking. Rijkswaterstaat achtte het vanmorgen nog niet verantwoord de verhoogde waakzaamheid aan de dijken in district Zuid (Zeeland en Zuid-Holland) op te heffen. De uitgebreide dijkbewaking in het Noorden van ons land werd echter wel opgeheven. Het verkeer, dat aanvankelijk op som mige plaatsen was gestremd, was tegen de morgen overal weer normaal en ook de telefoonverbindingen, welke waren verbroken, functionneerden tegen de mid dag weer. Plaatselijk is nog wel veel schade te herstellen, maar over het al gemeen kan toch gezegd worden, da- Nederland en vooral het voormalige rampgebied met zijn vele nieuwe dijken de krachtproef goed heeft doorstaan. Het dijkleger werkte prima en ook was de samenwerking nj^,de^.B.B. overal uitstekend. Het pefïoneel "van de laatste organisatie werkte geheel vrijwillig, daar het alleen verplichtingen heeft in tijd van oorlog. Ook de technische diensten, die mari ne, de landmacht en het waterstaats- apparaat hebben prachtig werk gele verd. Vooral de, ambtenaren van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat komt een woord van lof toe. Him voor spellingen betreffende de hoogte van de waterstand bleken veelal juist te zijn en dank zij deze gegevens kon men op de bedreigde ponten, die maatregelen tref fen, die men nodig achtte. 3 sus®™. -x, ïfesftïïfe zijn vandaag ten einde. Dagen eerst van vee] mist sa nu :aatstelijk van heftige stormen, die de bange herinnering opriepen aan de Februari-nacht van 1953. Ook nu wor den reeds rampen vermeid, al is het gelukkig geen nationale ramp gewor den. De getijden-conjunctuur was gun stiger en geleerd door de ervaring ■waren het dijkleger en allerlei andere diensten paraat. Een drukke herfst ie afgesloten, want de herfst is cultureel en maat schappelijk en ook politiek een periode van hoogseizoen. En nu is het morgen Kerstfeest. In onze gezinnen en in de Kerk herdenken wij het grote Heüsfeit der historie, dat de Heiland der wereld geboren werd. Uit de dmkte van hét leven traden wij een ogenblik terug om ons daar op te concentreren. Moge daarna blij ken,- dat het ons iets gedaan heeft, zodat het ook voor dat drukke .leven wat betekent. Wij wensen al onze lezers gezegen» de Kerstdagen toe, i Een reddingboot roet vöftien a twin tig opvarenden Is gisteravond in de kokende zee ten Noorden van Schier monnikoog omgeslagen. Vermoedelijk was het de reddingboot van het Deen se schip Gerda Toft (3000 ton). De opvarenden zijn, naar men vreest, al len verdronken. Het Britse schip Herian Coast sein de gisteravond dat het op 54 graden 17 minuten Noorderbreedte en 6 gra den 27 minuten Oosterlengte de rode fakkels van de reddingboot had waar genomen. Spoedig daarna is de boot gekapseisd. De Herian Coast poogde overlevenden te vinden, maar meldd £)UIZENDEN vrijwilligers heb ben. vannacht aan de dijken gestaan. Overal in het bedreigde gebied kwamen zij zich melden om de mannen van het dijkle ger bij te staan. Niet alleen leden van de B.B. en militairen in georganiseerd verband, ook gewone burgers waren er bij. In Rotterdam riep de politie vannacht per radio-wagen vrij willigers op voor het vullen van zandzakken ten behoeve van da nooddijk bij Rhoon. In Pernis hebben meer dan twee honderd mannen urenlang gesjottwd om de zwakke punten in de dijken te verstevigen. Bij Oudehoorn leverden de eilandbewoners, ge assisteerd door militairen slag met het Haringvliet, dat telkens opnieuw grote stukken vrat uit de zo belangrijke zeewering. Midden in de nacht moest hier groot alarm worden gemaakt en werden over het gehele eiland Vcome en Putten de mannen opgeroepen om te assisteren. Zelfs toen het eerste gevaar ge weken was, bleef men om vrij willigers vragen. Groepen van het dijkleger waren nl. al bijna 24 uur in touw geureest en moes ten nodig worden afgelost. De arbeid aan de dijkendie meestal verricht moest worden in hagel-, sneeuw- en regen buien, heeft van de vrijwilligers de inzet van al hun krachtan ge- eist. Maar zij hebben niet willen onder doen voor de geharde kerels van het dijkleger en zwoegden mee tot het einde. Mede dank zij hun activiteit en bereidheid om mee te helpen konden de kostbare polders in het Zuidwesten van ons land be houden blijven. Wij hebben ze zien zwoegen, jonge sterke kerels, maar ook ouderen. Het hanteren van de zandzakken ging hun aanvan kelijk niet zo erg goed af en hun handen sprongen bijna open van de felle koude, maar ze zetten door. Telkens opnieuw kromden zij de ruggen en grepen zij de door het zeewater kletsnat ge worden zakken. Voor allen, die vannacht aan de dijken stonden, zal het een diepe voldoening zijn geweest toen zij vernamen, dat de storm nergens op grote schaal heeft kunnen toeslaan. later dat men niemand had ontdekt en dat men de reis voortzette. Ook het Ziveedse schip Rolf Bill er, dat om half acht ter plaatse kwam, kon niets vinden. Het schip seinde dat er twee schepen in de nabijheid waren, maar dat niets van overlevenden van de Gerda Toft viel waar te nemen. Het Deense schip had gistermiddag gemeld dat het bij boei P 6, ten Noor den van Schiermonnikoog, in nood ver keerde. Men achtte hulp noodzakelijk. Luik nummer 2 was beschadigd. Verscheidene schepen begaven zich onmiddellijk naar de plaats van het onheil, maar de dichtst bijzijnde vaartuigen konden geen hulp bieden, omdat zij zelf in moeilijkheden ver keerden. Het Duitse schip Du-burg ■meldde dat het niet kon helpen, om dat het met een nood stuurinrichtin e dreef. Het Duitse tankschip Esso Bal tic seinde dat eeri der luiken was in geslagen.. zodat het evenmin assisten tie kon verlenen aan. de Gerda Toft. Kort daarna is -4e bemanning van het Deense schip in de reddingboot gegaan, Later kwam van het Britse schip Herian Coast het -bericht over het omslaan van een reddingboot. Vermoedelijk werd hiermee de boot van de Gerda Toft bedoeld. De Gerda Toft had een bemanning van 29 koppen en wa-s eigendom van Jens Toft te Kopenhagen. Ter hoogte van de Oude Plantage in Rotterdam was de Nieuwe Maas gis termiddag veranderd in een woedende watermassa, die te pleiter liep op de stenen wallekant van het tmlerleiding- bedrijf. Behoudens onvoorziene omstandigheden, zijn d» pontverbindingen, tussen Goeree Overflakkee en het vasteland als volgt vast gesteld: Veerdienst DintelsasOoltgènselaat ap Eerste Kerstdag: vertrek van Dintelsas te 8,30 en 17.30 irur: van Ooltgensplaat 9 en 18 uur. Veerdienst Den BommelNumansdorp geen dienst De RUM houdt Zondagsdienst Schcveningcn Radio heeft de scheep vaart verzocht uit te zien naar het Rotterdamse motorschip „Peter". De „Peter" is van Brünsbüttel onderweg naar Boston (Eng.). De laatst bekende positie was van 31 December 's mid dags vier unr. Toen was het schip 150 mijl van Boston. De „Peter" heeft één mast en gele schoorsteen met letter P Het schip is eigendom van 3. Ver maas' Scheepvaart Bedrijf te Rotter dam. Ook van deze zijde kon men ons nog geen nadere bijzonderheden verstrekken. Het m.s. „Oranje" is gisteren in Southampton binnengelopen ter ont scheping van de voor die haven be stemde passagiers. De kapitein heeft ge seind dat hij vanmiddag omstreeks vier uur in IJmuiden hoopt te zijn. Vandaag is in de tramhaven te Hellevoetsluis aangespoeld het lijk van de 58-jarige J. C. K, uit Oolt- gensplaat, die sinds enige weken werd vermist. De zware storm heeft het noodzakelijk gemaakt, dat ook het Rode Kruis zijn rtoodcolonne in Den Haag in gereed heid bracht om bij de eerste melding en twee motorfietsen te kunnen uitrukken. De noodcolonne van het Hoofdbestuur van het Rode Kruis opgesteld in de Fahrenkeitstraat te Den Haagbestaande uit 15 wagens De veerdiensten van de R.T.M. en de Provinciale Stoombootdiensten op de Zuidbollandse en Zeeuwse eilanden zijn alle weer in bedrijf aldus meldt de A N W.B. Houd de vele prettige uren, die Trouw biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw •vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst U beu-ijst er zowel Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Naam Straat m Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1954 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaüng zal geschieden per week (52 cent) J per kwartaal Doorhalen wet niet gewenst wordt, U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1