Storm eiste ten minste 150 mensenlevens Gevaar voor lawines in drie landen Mendès-France toch nog optimistisch „Geen troepen met duikboot op Ambon geland" Vijf schepen hij aanvaring beschadigd Overstroming van twee polders had voorkomen kunnen worden fel o I RAMPEN ROND KERSTMIS Kustvaartuig Peter in Boston Waarschuwing van Engeland D. J. von Balluseck uit de V.N.? Botsing op zeë en Nieuwe Maas Gemeentebestuur van Ridderkerk Onderhandelingen met 't Rijk hebben veel te lang geduurd - Krasse taal van Mïlovan Djilas MAANDAG 27 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2962 Weerbericht v- Regeling vergoeding stormvloedschade Drinkwater koken t niaLsgrcep Ecuador verijdeld Makassar werd zenuwachtig Tanker in nood Demonstratie in N.-Guinea Gemeentebestuur niet in gebreke Koninklijke familie vertrokken TjET NOODWEER, dat een dag voor Kerstmis tot bedaren kwam Al heeft in Europa ten minste 150 personen het leven gekost.' Veie van die doden zijn bemanningsleden van het Belgische schip Henri de Weert en het Deense schip Gerda Toft. Deze schepen zijn, naar men nu aanneemt, met man en muis vergaan. Het Zweedse vrachtscheepje Petra, dat Dinsdag ten Noorden van Terschelling onklaar raakte, dagenlang op een woedende zee heeft rondgezwalkt en reeds als verloren werd beschouwd, is echter veilig in Cuxhaven binnengesleept. De hele bemanning is gered. Inmiddels dreigen nieuwe gevaren. In Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland zijn de wintersportgasten gewaarschuwd voor de „witte dood" in de vorm van sneeuwlawines. Reeds hebben vier Zwitserse arbeiders door een sneeuwverschuiving de dood gevonden. Ook het verkeer heeft weer zijn tol geëist. In de Ver. Staten zijn tijdens de Kerstdagen meer dan 280 personen om het leven gekomen, van wie 221 bij verkeersongelukken en S7 hij branden. Acht-en-twintig personen zijn in de vroege ochtend van Eerste Kerstdag omgekomen in de vlammen van een Stratocruiser van de British Overseas Airways, die enige seconden na de landing op het Schotse vlieg veld Prestwlck in brand vloog. Slechts aöbt personen hebben de ramp overleefd. In vier gemeenten: KENNELIJK als e«n poging om zijn positie bij het grote publiek te versterken nu hij in de Kamer zulke moeilijke ogenblikken tegemoet gaat bij de nieuwe stemming over de Westduitse her bewapening, heeft de Franse premier Mendès-France gisteren de kinderbijslag met ongeveer 10 pet. verhoogd.» In October deed hij hetzelfde met de lonen toen hij aan de vooravond stond van een voorlopige stemming over de nieuwe Westerse defensieplannen. Het lijkt dat de 47-jarige premier goede hoop heeft de komende vertrouwensvotums in de Kamer te overleven. Zijn enige officiële arbeid was gisteren een ontmoeting met economische deskundigen der regering, een ontmoeting waaruit het. besluit de kinderbijslag te verhogen voortvloeide. De meeste politici, waarnemers en kranten voorspellen dat de Kamer schoorvoetend terug zal komen op haar besluit de West- europese Unie te verwerpen. Maar de voorspellingen zijn wel eens eerder fout gebleken en het lot van de Westeuropese Unie is stellig nog niet zeker. Het Costaricaanse stoomschip „Marinella" (4701 brt) van de Compania de Nav. Oriental de Panama is Vrijdagavond omstreeks kwart voor negen op een afstand van twee mijl van de monding van de nieuwe Waterweg in aanvaring gekomen met de „Union Pioneer" (3818 brt.) van de China Union Lines ld. De „Marinella", die in de midscheeps aan bakboord een klein gat boven de waterlijn had opgelopen, zond een s.o.s. sein uit omdat het enigszins water maakte. Onmiddellijk voeren de sleepboot „Maas" en de reddingboot „President Jan Leis" van Hoek van Holland ter assisentie uit, doch later seinde de kapitein van het schip dat hij geen hulp meer nodig had. Hij wenste slechts een loods. Het noodverkeer werd opgeheven en de „Marinella" stoomde op eigen kracht omstreeks kwart voor twaalf de Nieuwe Waterweg binnen. Machinist te Rotterdan verdronken Te hoge prijs Toen bgonnen de onderhandelingen iet de Inspectie Rotterdam van de laatsdomeinen. Het stuk grond, waar e nieuwe waterkering zou moeten ko- ïen, is nl. destijds door de Waterstaat ogespoten tot een hoogte van 2.80 A.P. en is staatseigendom. In Febr. 954 antwoordde de inspecteur in Rot- erdam. dat de gemeente voor de som 'an f 187,500 eigenaresse van het he uste stuk grond, dat slechts 1.5 ha. .'"oot :s kon worden. Deze prijs kwam IH Zie verder pagina 2 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tely*. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "a-Gravanhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V.- Directie: C. A. KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN Ttouu* De avond voor Kerstmis hadden alle schepen in de haven haast. Hetzij om te vertrekken, hetzij om binnen te ko nten. Haastige si*>ed is zelden goed: op de Airii tve Maas kt vemen drie sche pen met elkaar in aanvaring. fan deze drie teas de schade aan het 7600 me tende Portugese motorschip India teel het ergst. Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: AANHOUDEND ZACHT. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen eh later plaatselijk enige regen. Overwegend krachtige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Vrijdagavond is het Nederlandse kustvaartuig „Peter", waarvan enkele dagen niets was gehoord, in Boston (Oost-Enge land) aangekomen. Vrijdag middag was bjj de rederij j. Vermaas Scheepvaart te Rotterdam de ongerust heid reeds weggenomen nadat men met de kapitein gesproken had. Alles aan boord is wel. Men heeft geen contact met het schip kunnen hebben, doordat de radio-in stallatie was uitgevallen. In de storm is een deel van de deklading hout ver loren gegaan. Naar wij vernemen zou heden in Den Haag een vergadering worden ge houden van hoge. ambtenaren van hét Nationaal Rampenfonds, teneinde een* regeling te treffen voor de slachtoffers van het hoge water van vorige week. Zijn wij goed nïgelicht dan gaan de gedachten uit naar een continuering van de Wet op de Watersnoodschade 1953, De burgemeester van de gemeenten Nieuw—Beierland. Goudswaard en Piershil en 4» burgemeester van Ond- Bejjerland h«* meegedeeld, dat het drinkwater ia gemeenten tot nader order gekooto «et worden. In Zwitserland was de Kerstmis dit jaar een van de witste die ooit zijn ge registreerd. De gemiddelde- hoogte van het sneeuwdek is 120 cm. Reeds zijn vier Zwitserse arbeiders om het leven C* Blitse regering heefl de Franse Nationale Vergadering gewaarschuwd voor de gevolgen, indien de Parijse overeenkomsten nief goedgekeurd worden. In een ongebruikelijk krachtige ver klaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gezegd, dat bij de stemming van vandaag „de een heid van de Westelijke bondgenoten op het spel staat. De verwerping van de Parijse overeonkomsten zou niet be tekenen, dat de Duitse herbewapening niet zou plaats hebben. De. vraag is niet of de Duitse bondsrepubliek her bewapend zal worden, maar hoe." De verklaring herinnert er aan. dat de Britse toezeggingen om troepen op het vasteland te handhaven „afhanke lijk zijn van de bekrachtiging van de Parijse overeenkomsten door alle par tijen." De verklaring werd gepubliceerd na dat de Britse minister van Buitenland se Zaken. Sir Anthony Eden, meer dan zes uur lang spoedbesprekwgen had gevoerd. De Amerikaanse minister Duiles had een iang telefoongesprek met presi dent Eisenhower, die zijn Kerstyacantie te Augusta in de staat Georgia door bracht. De perschef van Eisenhower verklaarde: „De president beschouwt de afwijzende uitspraak als een zeer ernstige zaak. Hij kan niet aannemen, dat dit de' laatste Franse beslissing m deze kwestie is." De Russische schrijver Ilja Ehren- burg heeft voor radio-Moskou ver klaard: „De verklaring van het Britse ministerie betekent door haar aard en toon een openlijk en grof uitoefenen van druk op bet Franse publiek en de Franse afgevaardigden." Westduitse regeringsfunctionarissen hebben hun instelling met de Britse verklaring betuigd en de hoop uitge sproken dat clcze genoeg Franse afge- vaardigden van gedachten zou doen veranderen om dc schaal ten gunste der verdragen te laten doorslaan. De regering van Ecuador heeft offi cieel bekendgemaakt, dat zij een staatsgreep van legerofficieren die d_e voormalige minister van Defensie Rei- naldo Barea Donosco steunden, heeft verijdeld. Vier hoge officieren zijn ge arresteerd en aan boord van een oor logsschip in de 'haven van Guyaquil gevangengezet. De politie zoekt nog naar Varea zelf, wiens verblijfplaats onbekend is. De leger-garnizoenen in nel gehele land hebben hun trouw betuigd aan de regering van president José M. Velas- eo Ibarra, aldus d© officiela bekend- makiofT. President Eisenhower zal, Indien de Franse Nationale Vergadering bewape ning van West-Duitsland van de hand wijst, overwegen zijn Kerstvacantie te Augusta in Georgia af te breken om naar Washington terug te keren, a.aus heeft de perschef van het Witte Huis, Hagerty, Zondag te Augusta meege deeld. Ook is het mogeïijk, dat minister Duties en andere hoge ambtenaren naar Augusta komen voor besprekingen. gekomen door een reusachtige sneeuw verschuiving, waardoor de hut waarin ze verbleven, een ravijn werd in ge duwd. Dat gebeurde bij Fionnay in Zuidwest-Zwitserland. Drie anderen die ook in de hut zaten, konden dank zij Duitse herders, die de minder doeltref fende St. Bernard-honden vervangen hebben, tijdig worden opgespoord. De Westduitse waterstaat heeft Zon dag bekendgemaakt, dat er in verschei dene gebieden gevaar voor overstro mingen bestaat ten gevolge van de zware regenval in de afgelopen dagen. De Beneden-Rjjn trad op een aantal plaatsen buiten zUn oevers. Een ge deelte van de Ruhr is voor de scheep vaart gestoten en de hoge waterstand ta de rfvier de Lippe levert gevaar op. Overzicht rati de watersnood in Slik- kerreir ontstaan tijdens de storm- vloed van Donderdag j.!. Er zal onge veer veertien dagen mee heengaan al vorens de ondergelopen polder weer droog ligt. Luchtopname ABUd-goto) De permanente gedelegeerde van Nederland bij de Verenigde Naties, D. J. von Balluseck, heeft in New York tjjdens een interview verklaard, dat hjj In de nabije toekomst een nieuwe diplomatieke taak denkt te krijgen van de Nederlandse regering. De lt.-kolonels Ibnu Kerte Pati en Kosaish, van het oppercommando van het leger, hebben het bericht in een Ne deriandse krant over een aanval op zes plaatsen van Ambonese rebellen op Am- bon volkomen ongegrond en niets dan een propagand a-stunt genoemd. Intussen wordt uit regeringskringen vernomen, dat het lawaai over het op vlammen van de activiteit van rebellen op de Zuidelijke molukken het gevolg Is van „een komieke situatie." Veertien dagen geleden berichtten op gewonden rapporten van het zevende territoriale commando te Makassar, dat 906 rebellen door de Nederlandse duik boot „Nusa Ina" op het eiland Ambon aan land waren gebracht en dat er ook op een aantal andere eilanden was ge vochten. De minister van Defensie Iwa Kusu- masumantri en de chef van de staf gen. maj. Bambang Sugeng spoedden zich naar het betrokken gebied en het kabi net kwam in spoedzitting bijeen. Men achtte de situatie ernstig. Doch de mi nister en <ïe stafchef vonden bij hun aan komst op het „toneel vivn de strijd" niets bijzonders. Wat er gebeurd was aldus de zegsman was het volgende Het militaire commando van Ambon, onder leiding van lt. kol. Sukowati. vas zenuwachtig geworden toen verscheide ne kleine groepen rebellen werder. waargenomen, die van de kust net bin nenland introkken met tromgeroffel en grote banieren van hun z.g. „Republiek van de Zuidelijke Molukken." Tegelijk vielen ongeveer 100 goede gewapende re bellen kort na middernacht op 30 De cember het vliegveld Amahai op Ambon aan. De propaganda der rebellen had voor dien mei veel tamtam bekend gemaakt dat de opstandelingen op 7 Decembs: Ambon. Cerarn en een aantal andere eilanden zouden veroveren. Ook de divsiecommandant te Makas- sar werd zenuwachtig, toen hij opgc- .vonden rapporten over Ambon ontving. In Djakarta werden onmiddellijk ver sterkingen per vliegtuig voor Ambon via Makassar bevolen. Twee dagen lang bleven de bemanningen van de weinige beschikbare militaire transportvliegtui gen zonder slaap tot duidelijk werd, hoe de werkelijke situatie was. Toen hooggeplaatste militaire autori. teiten op Arabon arriveerden, ontdekten zij, dat er geen landingen per duikboot hadden plaats gehad. De overheid had op Ambon de toestand geheel in handen. De oprukkende rebellen, ten getale van 15, waren reeds door de dorpsbe volking gevangen genomen. - De zegsman verklaarde, dat het met bekend was, of de rebellen werkelijk voornemens waren geweest de eilanden te veroveren en hun plan mislukte, om dat zij rekenden op opstand van de plaatselijke bevolking, die niet door ging. of dat de affaire een psychologi sche stunt was. berekend op de kwestie Nieuw-Guinea. Er waren inderdaad enige malen on bekende duikboten waargenomen in het betrokken zeegebied, doch er waren tot dusver geen bewijzen, dat het Neder landse duikboten waren of dat ze man schappen en voorraden aan land hadden gezet. De „President Jan Leis" heeft het schip tot de pieren begeleid en. is daarna naar de thuishaven teruggekeerd. De „Mari nella" maakt enigszins slagzij. Het schip, dat geladen is, is doorgevaren naar Rot terdam, waar de schade wellicht zal wor den hersteld. Omtrent de schade van de „Union Pio neer" is nog weinig bekend. De kapitein van het schip heeft geseind dat bij de aanvaring het anker verloren is gegaan. Het was beklemd geraakt en het zat nog in het gat van de „Marinella". De „Union Pioneer" is beloodst en is eveneens in de richting van de Nieuwe Waterweg geva ren. Beide schepen waren onderweg naar Rotterdam. Er was goed zicht en het is vooralsnog een raadsel hoe de aanvaring is ontstaan. Omstreeks half zeven zijn drie schepen met elkaar in botsing gekomen. Het Li beriaanse s.s- „Anna C", komende van Rotterdam en op weg naar zee, had op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Merwe- haven, eerst een aanvaring met de En gelse tanker „Southern Atlantic" (10.220 brt) van Salversert en Co te Leeds. De „Southern Atlantic", komende van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, werd met behulp van twee sleepboten slaags gebracht in de rivier. Het werd toen a»., de stuurboordachterzijde aange varen door de „Anna C". Dit schip, ent door de aanvaring van de koers werd afgebracht, ramde enige mi nuten later het voor anker liggende Por tugese motorschip „India" (7.507 brt) van de Compania Nacional de Navegare te Lissabon in de midscheeps. De „Anna C" liet nog twee ankers vallen in de hoop de aanvaring te kunnen vermijden, maar drong desondanks ongeveer vijf meter met de steven in het motorschip „India". Een reddingboot entwee onder dek ge legen hutten werden totaal vernield. De .Anna C" kreeg schade aan het voor schip, o.a. een gat in de gevulde voor- bailasttank. Het water uit deze ballasttank vloeide in het .motorschop „India". Toen de beide schepen vrij van eikaar waren, bleek, dat de „India" geen schade onder de water lijn had. I«ter werd het schip door en kele sleepboten la de Merwehaven ge-, meerd. De „Southern Atlantic" vervolgde de reis naar zee en de „Anna C" werd teruggebracht naar de Waalhaven voor inspectie en reparatie; De sleepboten „Maas" en „Poolzee" moesten Zondagmorgen om zeven uur uitvaren ter assistentie van de Liberi aanse tanker „Melika", die met een de fecte stuurinrichting voor de Nieuwe Waterweg op zee dobberde. De „Melika" meet 26551 bruto register ton., ,V, - De tanker is eigendom'van détAIiSïA transport cy" te Monrovia. Het schip werd opgepikt door de sleepboten ter hoogte van de Maas-boei en weid juist voor de storm binnengebracht. ii Binnen de pieren van Hoek van Hol land maakten ook de sleepboten „Pernis" en „Kralingen" vast om het schip te as sisteren op weg naar Rotterdam. -v Wanneer (Van een onzer verslaggevers) het departement van Financiën na dc oorlog is in op liet regiem geoe- van de zijde van de gewezen vice-president Milovan Djilas, die in Januari 1954. uit al zijn openbare Voor het eerst Zuidslavië critiek fend. Zij kwam Om uiting tc geven aan haar vreug de over dc beslissing der Verenigde Na ties met betrekking tot Nieuw Guinea (het verwerpen der resolutie inzake over leg tussen Nederland en Indonesië, op 1.0 December jl.) en voorts om uiting te geven aan haar gevoelens van trouw' en aanhankelijkheid aan- en verbondenheid met Nederland, heeft de Papoea-bevol king te Hollandia het verzoek ingediend, een grootse demonstratie te mogen hou- der. De gouverneur van Nieuw Guinea heeft dit verzoek ingewilligd. Teneinde een ieder in de gelegenheid tc stellen, aan de demonstratie deel te nemen, dan wel haar bij te wonen, bepaalde ae gouverneur, dat heden een vrije dag zou zijn. Het programma vermeldt o.a. het .iou den van kerkdiensten, optochten. v iks- feesten en adat-dansen. Een comité, be staande uit Papoea's deed aan de ge hele bevolking het verzoek, de vlag uit te steken. functies is verwijderd. Hij is een der vier stichters van het communistische Zuidsla vië. In een interview met de „New York Times" spreekt hij zich uit voor een twee-partijenstelsel in Zuidslavië Er moet een nieuwe democratiseh-socialis- tische partij komen naast de communis tische. ..Ik sta dit interview toe", zei hij. ..om de vrije meningsuiting in mijn land aan te moedigen, ik neem risico, maa: met ons huidige stelsel kan men nie' vooruit komen zonder risico's te nemen Men weet nooit wat er kan gebeuren maar ik geloof niet dat het iets kwaads zal zijn. Het is een goed ding voor ons land om een burger te hebben, die zegt wat hij denkt". De Rotterdamse rivierpolitie hee stoffelijk overschot geborgen va ie 61-jarige machinist A. P. Ruijtenber ti' de Eendrachtsstraat te Rotterdam. De man is in de nacht van 25 op 26 Decem ber. toen hij in de Robbenoordse haven aan boord wik' van d* loopplank „e. op het departement van Financiën wat meer haast was gemaakt met de aanvrage van de gemeente Ridderkerk, betreffende het aankopen of in pacht geven van een stuk buitendijks domeingrond, had de overstroming van de polders Voordonkersloot en Wonde vorige week voorkomen kunnen worden. Een jaar geleden lag nl. reeds een plan gereed om op dit stuk grond een waterkering te bouwen, welke de polders voor waterstanden tot vier meter N.A.P. onbereikbaar zou maken. Op 10 Nov. jL werd echter pas overeenstemming bereikt met de rijksinstanties, zodat de bouw van de waterkering, die ongeveer 70 dagen zal duren, niet eerder gereed zal zijn dan eind Januari 1955. Deze mededelingen werden gemeentebestuur van Ridderkerk, behoren. ons vanmorgen verstrekt door het tot welke gemeente de beide polders Een recente opname vnn Hare Majesteit Koningin Elizabeth II van Engeland Zjjne Koninklijke Hoogheid Prins Charleen Hare Koninklijke Hoogheid Peittsr: .1 nil-' ran Engeland. Buigemeestei A. M. Nieuwenhulze. was zeer verontwaardigd over de klach ten van enkele polderbewoners, dat hel gemeente oestuur in gebreke zou zijn ;ebleven. ..Het gemeentebestuur heeft geen enkele verantwoordelijkheid :n ,)olderzaken". zo zei hij. ;Vat wij ge daan hebben, deden wij voor de bewo ners. voor wier belangen wij op de bres ïebbcr. gestaan". Reeds onmiddellijk na de watersnood van 1953 werd door het gemeentebestuur van Ridderkerk een schrijven gericht aan de Tweede Kamer, 'ie Gedep. Staten van Zuid-Hoiand, dc directeur- generaal van de Rijkswaterstaat en de Delta-commissie, waarin verzocht werd oij de studie van de Delta-commissie ook de situatie bij Ridderkerk te be trekken. Van de Rijkswaterstaat werd toen be richt ontvangen, dat er inderdaad plan nen waren om voor de polders Voordon- rersloot en Woudc een dijk te leggen taar dat met geen mogelijkheid gezegd on worden, wanneer deze waterkering treed zou zijn Rekening moest wor- n gehouden met een termijn van 4 tot jaar. Het gemeentebestuur achtte het niet antwoord zo lang te wachten en vroeg astemming aan de Rijkswaterstaat or eigen rekening een tijdelijke \vaver ering te leggen. Deze toestemming erd gegeven. neer op f 12.per m2, een bedrag, dat betaald wordt voor bouwrijp industrie terrein. Ridderkerk, een middelgrote gemeente, die momenteel ir verband met de industrialisatie toch al grote in vesteringen moet doen. kon dit bedrag •atuurliik niet betalen. Uitgeleide gedaan door prins Bem- hard en prinses Marijke zijn de Koningin en de oudste drie prin sessen hedenochtend per trein uit Bnarn vertrokken naar Sankt An- ton in Oostenrijk. Prins Bomhard zal over enkele dagen vertrekken en wordt met Oudejaar in Sankt Anton verxoacht. Prinses Marijke zal haar zusjes dit maal niet vergezellen, maar «aat twee weken logeren in het zee, zonnige Zwitserse dorpje Yillars. Zij zaï ver blijven in een „home d'enfants" met een twintigtal jongens en meisjes van verschillende nationaliteiten en aldaar met kinderen van haar eigen leeftijd de sledesport en het schaatsenrijden kun nen beoefenen, waartoe in Sankt Anton weinig gelegenheid bestaat. In het gezelschap, dat de winter sportreis van de Koningin meemaakt bevinden zich gen.-majooi °ahud de Mortanges, mevrouw Pahu de Mor- tanges en hun oudste dochter; kapt. lt. ter zee Stegeman en mevrou'. Ste geman, eveneens vergezeld van hun oudste dochter. Generaal-majoor Pahud de Mortan- ff®13 chef van hpt militaire huis van H.M. de Koningin, kap. lt. ter zee Stegeman is adjunct van H.M de Koningin.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1