Zakje knikkers Mendès- France won de tweede ronde Duitse toetreding tot NA VO goedgekeurd WSM-bus botste op melkwagen BRANDJE IN HET GEBOUW VAN DE TWEEDE KAMER Churchill in Januari naar Eisenhower? EINDBESLISSING UITGESTELD LANDBOUW IN DE BIESBOSCH VRAAGT OVERHEIDSHULP Lijn doortrekken Nieuwe Canadese ambassade? DINSDAG 28 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No 2963 Weerbericht Installatie algemene bedrij fscom missie Drie ongenode gasten in Djakarta GERINGE SCHADE Veteranenherdenking in Amsterdam Koningin Juliana in Sankt Anton aangekomen Dr. Max Huber 80 jaar Él pREMIER Mendès-France heeft in een marathondebat over de! -i Parijse verdragen, dat veertien uur duurde, tweemaal een j overwinning in de Nationale Vergadering behaald en vervolgens j vanmorgen vroeg een einde aan de besprekingen gemaakt door de uiteindelijke beslissing te laten afhangen van twee vertrouwens- moties, waarover Woensdagmiddag zal worden gestemd. De eerste overwinning voor Mendès-France was de goedkeuring van toelating van West-Duitsiand tot de Noordatlantische Verdrags organisatie (NAVO). Dit geschiedde met 289 tegen 251 stemmen. De tweede overwinning was de intrekking door zijn tegenstanders van moties, die uitstel van de uitvoering der Parijse verdragen na de ratificatie beoogden, met het oog op onderhandelingen met de Sowj et-Unie. Toen procedurekwesties moeilijkheden dreigden teweeg te brengen, diende de premier een nieuw wetsontwerp in, dat voorziet in bewapening van West-Duitsiand en opneming van dit land in de Westeuropese Unie. Dit ontwerp kwam in de plaats van een tweede lezing van het gedeelte der Parijse verdragen, dat betrekking heeft op de Westduitse bewapening en dat Vrijdag door de vergadering werd verworpen. Over het nieuwe ontwerp zal Woensdag om 16 uur in de vorm van een vertrouwensmotle als eerste worden gestemd. êSpi '■/dlêsisSd. Pleidooi Zi*>. verder pagina 3 Conferentie Colombo-landen li Vrij vervoer van ongehuwde militairen bij gezinsbezoek Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 315700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicust abonnementen 18.30-19.30 w Zaterdags 1718 uur: Telefoon 11570Ü 'g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 gchiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxum- Directie: C. A. KJEUNÏNG en Sir. K. VAN HOUTEN* Weersverwachting geldig tot Woensdagavond? AANHOUDEND ZACHT. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen, over wegend droog weer. Krachtige tot matige Zuid westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT f\ E Haagse redacteur van „Het Pa- U rooi" heeft een onderhoud gehad met ir. H. Vos, de tweede (en thans waarnemende) voorzitter van de p v d. A. over dc kwestie Nieuw- Guinea. In dat onderhoud, waarvan Het Parool" een uitvoerig verslag brengt, heeft de heer Vos zijn stand- ount breedvoerig ontwikkeld. Het komt hierop neer, dat ir. Vos meent, dat een goede, ontwikkeling van de verhouding tussen de Afrikaanse en Aziatische gebieden enerzijds en de Weet europesc landen anderzijds al leen dan kan ontstaan, indien West- Europa afstand doet van dc souverejm- teit en het beheer van Afrikaanse en Aziatische gebieden. Wanneer dat geschied is, kan de onderontwikkelde gebieden in Azië en Afrika via de Sunfed, het speciale fonds van de Verenigde Naties voor de ont wikkeling van onderontwikkelde ge- bicden, hulp worden geboden. Daar door zal een hoger levenspeil ontstaan en daardoor zal dan naar gehoopt wordt een betere verstandhouding tussen de vroegere koloniale volkeren en de Westelijke landen ontstaan. Ir, Vos („eeot, dat dit de beste methode is om de vroeger koloniale volkeren uit de greep van het communisme te houden. Het koloniale tijdvak is voorbij. De gelijkwaardigheid van alle mensen is naar zijn mening de principiële grond- jlag voor de door hem voorgestane opvatting. t AH deze gezichtshoek uit benadert de heer Vos het vraagstuk van Nieuw-Guinea. En dan concludeert, hij vanuit de hierboven weergegeven al gemene stelling, dat Nederland zich uit Nieuw-Guinea heeft terug W trek ken en dat, aangezien het vormen van een aouvereine natie door Nieuw-Gul- nea zelf uitgesloten moet worden ge acht als souvereiue mogendheid al leen' Indonesië in aanmerking komt. De heer Vos wil dan ook onder handelingen met Indonesië over deze overdracht, waarbij in verband met de strategisch* positie van Nieuw- Guinea van Indonesië waarborgen voor de veiligheid van de vrije wereld mogen worden gevraagd. Ir Vos meent, dat het weg»«me» vaa het conflict over Nleuw-Guinea, gepaard aan een grootscheepse politiek der Verenigde Naties tot steun aan o* tconomische ontwikkeling van Indo nesië, dit land tot een d«rgeH$«« poli tiek zal kunnen brengen. De near Vos ziet voor het voortduren van de Nederlandse soevereiniteit over Nieuw-Guinea geen redelijke rechtsgrond. Op grond van historische ontwikkelingen, die reeds zijn afgeslo ten en meer nog op grond van de ont wikkeling, die aan de gang is en die straks afgesloten wordt, behoort die souvereiniteit bij een Aziatische mo gendheid en dat ia dan, volgen» hem, Indonesië. De heer Vos noemt bet kiezen ran «Ut standpunt het trekken van recht- Sjflige «onserjuentie» *tt de historie. WH hebben zelf het verwijt ren „rechtlijnigheid" vooral indertijd bij onze houding in zake de Indo nesische politiek en juist van aan de heer Vos verwante mensen te dikwijls vernomen om nu niet met een zekere verrassing hier de rechtlijnigheid als opperste wijsheid te horen varkondi gen. Aan de heer Vos kar. d« erkenning niet onthouden worden, dat hij vanuit zijn eenmaal ingenomen standpunt met sen consequente logica redeneert. Maar daar moet terstond aan toegevoegd worden, dat hij daarbij elk ander as pect van de aaak, dat mogelijkerwijze lijn conclusie zou kunnen nuanceren of veranderen, radicaal ter zijde stelt. De heer Vos beroept zich op de histo ids. Maar de historie is voor de heer Vos historie door de rode bril. Het is niet het geheel der feitelijke ver houdingen en ontwikkelingen. Slechts aan één ander aspect besteedt hij aan dacht en dat ig de strategische bete kenis van Nieuw-Guinea. En wat hü op dat gebied te berde brengt, is wel uitermate zwak. De zekerheid, die In donesië en andere Aziatische landen souden moeten bieden voor de veilig heid van de vrije wereld en die ir. Vos ais voorwaarde voor souvereini- teitsoverdracht zou willen stellen, komt nergens uit de sfeer der nogal onwaar schijnlijke speculatie. De door hem geprezen Amerikaanse politiek bevat geen voorbeelden, die deze speculatie aantrekkelijker maken. Zou wat dit betreft de iviisbeid van het „Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht" niet van waarde zijn? Vervolgens zouden wij wilier opmerken, dat ir. Vos stelt, da: ec voor de Nederlandse souvereinitei! over Nieuw-Guinea geen rechtsgrond meer bestaat. Wij hebben naarstig ge zocht naar de argumentatie van deze stelling. Wat wij op dat gebied ge vonden hebben, bestaat uit twee ge dachten. In de eerste plaats,, dat alle mensen gelijkwaardig zijn en in de tweede plaats, dat het koloniale tijd perk voorbij is- Het komt ons voor, dat de eerste algemene gedachte toch een geheel onvoldoende basis is om een bepaald gebiedsdeel uit een bestaande publieke rechtsgemeenschap te breken. En de tweede stelling is niets anders dan een politieke leuze, die onder het mom van een feitelijkheid een wens te kennen geeft Om daaruit zelfs als de feitelijk- Deputaties ran het Veleranenlegioen Nederlnnu hebben Maandagmiddag in de Lutherse kerk en bij het nationale monument te Amsterdam de militai ren herdacht, die in de jaren 1945 1949 in het voormalige Nederlands-lndië défilé. sneuvelden, Nadat verschillende depu taties bij het nationaal monument op de Dam kransen hadden gelegd, zette een stoel, met de drumband van de. afdeling Amsterdam voorop, zich in beweging tol het houden tan een Meer dun duizend Parijse armen had den, dank tij het werk tan Ah be Pierre, een heerlijk kerstdiner mei voorstel ling. De beide oudjes laten zich het gebraad best smaken. Van groot belang was dat de rooms- katholieke MRP gisteravond had beslo ten haar vertegenwoordigers in de Ka mer vrijheid van stemming te laten. Hierdoor was de kans op een overwin- -W. V. beid werkelijk aanwezig was te concluderen, dat er geen rechtsgrond meer voor de Nederlandse souvereini teit bestaat, is uiterst bedenkelijk. Het doet denken aan de stelling van hen, die gelijk Hitier en alle andere totali taire machthebbers van mening zijn, dat de rechtskracht aan een ver drag ontvait als het niet meer in het belang van een der partijen werkt. Nog verbluffender is het feit, dat ir. Vos, die zich wel druk maakt om de afwezigheid van eén rechtsgrond voor Nederlands gezag, zich in het minst niet druk maakt om een rechts grond voor de aanwezigheid van In donesia's gezag. Nederland moet weg en aangezien er geen betere gegadigde is dan Indonesië om de zaak over te nemen, moet Indonesië haar maar heb ben. Een bescheiden opmerking van de ondervragende journalist of Australië niet in aanmerking komt, wordt met weinig overtuigende algemeenheden van de kaart geveegd. Wij moeten zeggen, dat de heer Vos wat dit betreft met Nieuw-Guinea om springt met een consideratie nog min der dan die, waarmee men met een zak knikkers omspringt. QIT laatste is het ergste. Nieuw- Guinea telt niet voor de heer Vos Over de bevolking praat hij niet. Dat die mensen niet bij Indonesië willen, schijnt r.ict in strijd te zijn met zijn leuze van de algemene gelijkwaardig heid der mensen. Dat hij hier kolonia- ler redeneert dan de ergste kolonialist ontgaat hem. Hij vindt het land onbe langrijk en lastig voor Nederland. De Nederlandse souvereiniteit over Nieuw- Guinea past niet in zijn speculatieve historiebeschouwing. Hij spreekt met als verantwoordelijk politicus, die zijn eigen concrete zaak ie behartigen heeft, mogelijk zelfs tegen historische tenden ties in. als die verkeerd zouden zijn. Op de grondslag van vage algemeen heden, die onvoldoende uit de verf komen en die de zwakte van het mo derne socialisme zijn, geeft hij zich gewonnen aan wat hij voor historie houdt, maar wat in wezen is een oude socialistische wens, die indertijd, ver voor de oorlog reeds, belichaamd was in de leuze: Indonesië (nu Nieuw- Guinea) los van Nederland. Het standpunt van de heer Vos, dat op het ogenblik niet door de meer derheid van het bestuur van de P. v. a. A. wordt gedeeld, toont ons weer eens de gespletenheid van het socialisme. Het socialisme geeft geen solide basis voor de algemene politiek. Aan de Delft-weg onder Overschie had vanmorgen een ongeluk plaats, dat bijzonder goed is afgelopen. Omstreeks elf uur kwam een autobus van de Westlanasche Stoomtram Maatschappij uit de richting Rotterdam. Ter hoogte va-n de Speelmansmolen maakt de Delftweg een flauwe bocht en. vermoe delijk was het hieraan te wijten, dat de chauffeur van de bus, de heer H. G. \V. uit Den Haag, een hem tegemoet komende vrachtautobestuurd door de heer C, F., niet opmerkte. Een botsing was onvermijdelijk. Met een harde klap liepen de wagens op elkaar. De passagiers van de bus werden door elkaar geschud en een zestal van hen liep verwondingen op. Politie en geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse an de gewonden konden dan ook snel xuorden afgevoerd naar het Bergwegziekenhuis in Rot terdam. De chauffeur van de bus bleef on gedeerd en ook de chauffeur van de vrachtauto een melkwagen van „De Combinatie" en zijn bijrijder kwa men-met de schrik vrij. De materiële schade is groot. De beide voertuigen zijn ernstig bescha digd. De passagiers van de bus kon den later met een andere bus van de W.S.M, hun reis vervolgen. Van de melk, welke zich in dc tank op de ■melkwagen bevond, ging gelukkig niets verloren. De verwondingen van de passagiers zijn niet van ernstige aard. ning van Mendès-France aanzienlijk ge stegen. Vrijdag jl. had een onverwacht afwijzende houding van 61 MRP-afge- vaardigden de verwerping van de West- Europese Unie helpen verwezenlijken. Het was doodstii in de anders vaak zo rumoerige Franse Kamer, toen premier Mendès-France gisteravond het woord nam voor een laatste verdediging van de Parijse accoorden over de Westduitse herbewapening. Het betoog van de pre mier werd een vlammende waarschu wing. dat Frankrijk voor een historische beslissing stond. Terwijl Mendès-France sprak, deden zich steeds meer tekenen voor dat de kansen zich ten gunste van hem keer den. Onder luide instemming van bijna alle afgevaardigden met uitzondering van de communisten riep de premier uit: „De Russen hebben gezien dat Frankrijk aarzelde en bet Europese le ger verwierp. Zij hieldèri zich stil en in plaats van met een ontspanning in de vraagstukken van Duitsland en Oosten rijk.'kwamen zij met dreigementen je gens ons. Als wij nu toegeven, zal gezegd worden dat wij bang zijn". De premier waarschuwde dat de rege ring zou aftreden indien de stemming nu weer ongunstig zou uitvallen. De bijeenkomst van de Nationale Ver gadering was 's middags kort na drie uur geopend. Reeds lang tevoren waren de publieke tribunes en de perstribune dicht bezet. Buiten het Palais Bourbon stonden honderden politie-agenten op wacht om de orde te handhaven en oc menigte van de ingang weg te houden. Onder het publiek bevonden zich veie communister. Na een korte onderbreking van de zit ting tussen half zes en zes uur, nam pre mier Mendês-Francc het woord. Hij had de stemming over Duitslands toetreden tot de NAVO gemaakt tot de beslissen de „teut" voor de gehele kwestie der Duitse herbewapening. „Het gaat om het Atlantisch Pact. Zul ten wij onze plaats in de NAVO behou den of zullen wfj ons afscheiden van on ze bondgenoten en hen de NAVO laten organiseren". Mendès-France deed een beroep op de 350 afgevaardigden, die in October „accoord'' gingen met de beginseten van de Westeuropese Unie en verklaarde, dat het Parijse verdrag slechts de uit werking van die beginselen was. In het gebouw van de sociaal- economische raad is vanmiddag op plechtige wijze geïnstalleerd de alge mene bedrijfscommissie, waarvan de staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhijn, de betekenis in een installatierede 'heeft uiteen gezet. De staatssecretaris zeide, dat met betrekking tot de algemene bedrijfscommissie van „een kind van de nood" kan worden gesproken. De algemene bedrijfscommissie zal immers in het algemeen gesproken de taak van „bedrijfscommissie", aüs bedoeld in de wet op de onder nemingsraden. vervullen in die sec toren van het Nederlandse bedrijfs leven, waar een eigen zelfstandige bedrijfscommissie mocht worden ver wacht. Bij La Tranche in de Vendee aan de Franse Atlantische Oceaankust is Maandag ochtend het stoffelijk overschot gevonden van de kok J, Kremer, één van de opvaren den van het Nederlandse vrachtschip „Ariel", dat Ie vergaan. Drie ongenode gasten zijn gisteren in Djakarta aangekomen om de eerste mi nisters van de Colombo-landen te be wegen de Arabische zaak in Noord-Afri- ka en Israël te verdedigen. Zoals bekend zouden vandaag de vijf premiers van de Colombo-landen. (In dia, Pakistan. Birma. Ceylon en Indo nesië) in Bogor bijeenkomen om onder andere te spreken over het bijeenroe pen van een Afrikaans-Aziatische con ferentie. Twee vertegenwoordigers van de ver eniging voor nationale vrijheid voor Noord-Afrika, Houssein Ait Ahmed en Mohammed Yazid. verklaarden tegen over journalisten bij hun aankomst in Djakarta, dat zij hoopten aan dezelfde tafel te zitten als de ministers-presi: denten. Maar indien dit niet kon. hoop ten zij tenminste, dat de kwestie van „bevrijding van de Franse overheersing in Marokko. Aigerië en Tunesië" door de Colombo-landen op de ontwerp-agen- da voor de Afrikaans-Aziatische confe rentie zou worden geplaatst. De derde niet-uitgenodigde gast is Ra- madhan, een leidend lid van de Isla- mietische broederschap, die secretaris generaal is van de Islamietïsche confe rentie in Jerusalem. Hij zei, dat hij de Aziatische premiers een memorandum zou overhandigen, waarin hun gevraagd wordt aandacht te besteden aan de be handeling van Mohammedanen in Is raël. (Van -onze Haagse redacteur) De griffier en de concierge van de -Tweede Kamer hebben gisteravond de strijd aangebonden tegen een brand, die op drie plaatsen was uitge broken lang het plafond van 's lands vergaderzaal. Platen celotex, die daar als geluid-isolerend materiaal zijn aangebracht, hadden vlamgevat, waar schijnlijk tengevolge van kortsluiting. Vlammen en rook sloegen uit het droge, uiterst brandbare materiaal. Twee minuten na de melding was de brandweer met groot materieel op het Binnenhof aanwezig en binnen het uur had zij het vuur gedoofd. De schade is beperkt gebleven tot hoogstens enkele honderden guldens. De concierge, de heer Netten, ont dekte de brand tegen half zes, toen hij de ronde ging doen om de werksters te controleren. In de verlaten vergaderzaal rook hij een sterke brandlucht en on middellijk waarschuwde hij de griffier, mr. Schepel, die nog in het gebouw aan wezig was. Deze alarmeerde de brand weer en ging vervolgens samen met de congierge het vuur te lijf met behulp .van een brandslang die in het Kamer gebouw aanwezig is. De brand werd ontdekt ongeveer een half uur nadat werklieden, die tot taak hadden ae platen celotex te verwijde ren, het gebouw hadden veriaten. Men wilde nL na het Kerstreces een proef nemen met de vergaderzaal zonder geluid-isolerend materiaal langs het plafond. Dit was er na de verbouwing aangebracht, maar had weinig nut en het stond bovendien niet erg fraai. Men vermoedde aanvankelijk, da' tijdens het weghalen van het materiaal, waarmede men vandaag verder zou gaan, de lei dingen van de verlichting beschadigd waren. Uit het onderzoek naar de oorzaak is vanochtend echter gebleken, dat de oorzaak een kortsluiting is geweest. Waarschijnlijk hebben de werklieden, die -gistermiddag bezig -.varen met het verwijderen van de geluiddempende wand. enkele platen laten liggen op de lampen van de indirecte verlichting, die op dat moment niet brandde. Na vijf uur, toen de werklieden waren vertrok ken, heeft iemand in de zaal de verlich ting aangedraaid, waarop binnen enkele minuten deze platen zijn gaan smeulen en in brand raakten. Een proef, die van ochtend is genomen en waarbij enkele losse platen op brandende tampen wer den gelegd, toonde aan, dat de voor de igeluiddemping gebruikte' platen inder daad in enkele minuten gaan branden. Hoewel de schade beperkt bleef tot grote brandplekken aan het plafond en waterschade aan meubilair en stoffe- ing, bood de zaal een troosteloze aan blik. Dat de luchters langs de wanden die alleen in gebruik zijn tijdens de behandeling van de begroting van Bui tenlandse Zaken, hetgeen juist voor het Kerstreces het geval was ook nu ontstoken waren, veranderde daar niets aan. Grote dekzeilen beschermden de banken van de volksvertegenwoordigers op die plaatsen waar het vuur gewoed had en waar het bluswater neerdrup- pelde. De kostbare stoel van de voor zitter was naar een ander vertrek ge bracht. Werksters en ander personeel haalden de gordijnen weg om te voor komen dat deze schade van het water zouden oplopen. De voorzitter van de Kamer en me vrouw Kortenhorst kwamen tijdens het blussingswerk, dat geleid werd door de brandweercommandant, de heer Oost veen, een kijkje nemen in de rokerige zaal. Ook de hoofdcommissaris van po litie was aanwezig en later in de avond kwam de wethouder van Openbare Werken, de heer Dettmeyer, zich op de hoogte stellen van het gebeurde. Gedurende de nacht hielden de con cierge en een brandwacht voor alle zekerheid een oogje in het zeil, hoewel het uitgesloten werd geacht dat het vuur nog zou opleven. Het Kerstreces van de Kamer, dat tot 1 Februari duurt, zal niet verlengd behoeven te worden. De ravage 'blijkt boven de banken van de rechterzijde, de KVP, AR, SGP en» KNP het grootst te zijn. Mr. Sohepel, de griffier van de Kamer en het Tweede- Kamerpersoneel waren vanmorgen druk bezig met het opnamen van de sdhade en het -treffen van opruimingsmaatrege- len. Op vijf plaatsen heeft brand in' de koepel .van de vergaderzaal gewoed. Twee boven 'de KVP-banken, en twee boven de AR-bahfeen. alsmede een brand boven de publieke tribune. Er zijn hedenochtend door Kamerle den bloemstukken aangaboden aan de redders van het gebouw, de 'heren Net ten en mr. Schepel. DEZE week komen de lerareD ver bonden aan prot.-chr. kweek scholen in jaarvergadering bijeen. Tijdens deze bijeenkomst kosnt een bestuursvoorstel aan de orde om de vereniging te doen toetreden tot de Centrale van Hogere Rijksambtenaren. Dit is een neutrale Centrale. En dat, terwijl er een christelijke centrale van overheids en onderwij zend nersoneel bestaat. Wa„. .,j deze voorliefde voor de neutraliteit, terwijl eensgezindheid on der de reformatorische christenen in ons land nodiger is dan ooit? Wie christelijke organisaties in het leven roept, dient naar ons gevoelen ook in de grotere samenwerkingsver banden de lijn door te trekken. Waf dit betreft hinkt het bestuur van de Ver. van Leraren aan Prot.- Ohr Kweekscholen op twee gedachten. TBR NAGEDACHTENIS aan de ge sneuvelde militairen van zee-, land- en luchtmacht in het voormalige Neder lands-lndië in de jaren 1945-1950 zijn gistermiddag (op 27 December 1949 werd de souvereiniteit aan Indonesië overge dragen) in Amsterdam door het vetera- nenlegioen. Nederland een herdenkings dienst in de oude Lutherse kerk aan- het Spui en een korte plechtigheid bij het voorlopig nationaal monument op de Dam gehouden, waarvoor grote be langstelling bestond. Pater P. J. van. Waterschoot, lëger-aal- moezenier te Wezep, zeide in zijn toe spraak in de kerk o.a.: „Wij Nederlan ders zijn in het algemeen niet groot in waardering en erkenning van vader landsliefde. Onze oorlogsvrijwilligers in Indonesië en onze Korea-sfcrijders wor den als avonturiers beschouwd. Er is echter wat groots verricht zowel in Ne derland in de bezettingsjaren als na 1945 in Indië". Nadat op bet orgel „Blijf bij mij Heer" ten gehore was gebracht, nam Ds. J. van den Blink, vlootpredikant te Amster-r daan, het woord. Sprekende over de herdenking zei de predikant o.m. dat hij deze zag als een familie-apartje naast de officiële dodenherdenking. .Laat ons van het kerstfeest leren, dat er is een:'op de plaats rust maar waar onvoorwaardelijk bijhoort een: Voorwaarts mars''. De genodigden,deelnemers en nabe staanden begaven, zich daarna in een stoet, voorafgegaan door een ia tropen- battledress gestoken vaandelwacht van het veteraneulegioen, naar de Dam, waar kransen werden gelegd. In een zeil vangen brandweerlieden brokstukken op, die bun collega's van het plafond naar beneden wierpen,: zttlks om te voorkomen, dat de banken van de afgevaardigden zouden worden beschadigd. Koningin Juliana en de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet zijn even na middernacht met de speciale ko ninklijke trein in Sankt Anton aangeko men. Zij hebben de nacht nog in de trein doorgebracht. Churchill overweegt, in Januari een bezoek aan Washington te brengen, on afhankelijk vaii de vraag of de Franse Nationale Vergadering de Parijse ac coorden wel of niet zal bekrachtigen, zo verneemt U.P. uit zeer betrouwbare bronnen. De Britse premier heeft de laatste dagen tu telefonische verbinding gestaan met het winterverblijf van president Eisenhower te Augusta in Georgia. Churchill zou door de uitslag van de stemming in de Franse Nationale Ver gadering op Vrijdagnacht, zo diep ge schokt zijn. dat al zou de Kamer nu Naar de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant meedeelt is tengevolge van de stormvloed op 23 December negentig procent van de Brabantse Biesbosch overstroomd. De beschadigingen en doorbraken heb ben zich veelal op de zelfde plaatsen en in gelijke mate als of erger dan in 1953 voorgedaan. De landbouworganisaties in de Brabantse Biesbosch zijn van oordeel, dat het zonder hulp van de overheid niet mogelijk is, tot herstel te geraken. Zij hebben zich tot de minister-president, tot de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer gewend met een verzoek om over heidshulp. De minister van Oorlog en van Ma rine heeft bepaald, dat aan ongehuw de militairen van land- en luchtmacht ingaande 3 Januari 1955 eenmaal per dne weken vrij vervoer kan worden verleend, uitsluitend naar en van de woonplaats van het gezin, waartoe de betrokkene behoort. Bij bewegingsvrijheid of verlof ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuw jaar, moet eenmaal extra vrij vervoer als vorenbedoeld worden verleend, met dien verstande dat voor gezinsbezoek in totaal ten hoogste 18 maal per jaar vrij vervoer kan worden verleend. Dr. Max Hubev, ere-president van het internationale comité van het Rode Kruis te Genève en oudpresident van het Internationale Hof van permanente Justitie te 's-Gravenhage. viert vandaag zijn tachtigste verjaardag. tot een andere gunstiger -beslissing ko men, zijn persoonlijke aanwezigheid In Washington nodig is voor besprekingen met president Eisenhower en zijn mi nisters. Eisenhower en Churchill zouden het er over eens geworden zijn. dat het nu de vraag is nu hoeverre er op Frank rijk kan worden gebouwd met het oog op het nakomen van de verplichtingen ten aanzien van de Westeuropese ver dediging in de toekomst. President Eisenhower heeft gistermor gen opnieuw een lang telefoongesprek met zijn minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles, gevoerd over het verloop van het debat in Parijs. Mocht de Assemblee de Parijse accoor den van de hand wijzen, dan zou de president wellicht direct naar Washing ton terugkeren. Zijn persoonlijke vliegtuig, de Colum bine 111, staat op een vliegveld bij Augusta gereed. (Van onze Haagse redacteur.) Er bestaan plannen voor de bouw van een nieuwe Canadese ambassade in Den Haag. Het gebouw zal een plaats krijgen op de boek van het Plein 1813 en de Sophïalaan. De Haagse gemeentelijke dienst voor wederop bouw en stadsontwikkeling heeft zich reeds geruime tijd geleden met het ontwerp verenigd. Do gemeente heeft echter nog geen bouwvergunning ver strekt. Het terrein waar het nieuwe am bassade-gebouw ral worden opgetrok ken ligt naast het pand, dat de Cana dese ambassade thans in gebruik heeft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1