Toestand in M esbosch wordt onhoudbaar Steeds meer stroomgaten in de dijken Vriend van Tito viel in ongenade Laatste slagOost- West* in Amersfoort Franse tragedie Bijna alle polders staan blank Schade door jongste storm ten dele watersnoodschade? Nauwelijks iets te merken van boycot in Djakarta Een keuze m In April gesprek Azië-Afrika Roetzwarte kolenman sprak metde Koningin SCHADE OP VIJF MIL GESCHAT Ned. straaljager in Duitsland verongelukt Terwijl maarschalk tijgers „schiet" President Perón op de bromfiets —TOPSCORERS NAAR l WOENSDAG 29 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2964 Weerbericht H' D* Schaatskampioen trad in het huwelijk Piloot omgekomen Peking betaalt voor vliegtui g-incident Franse vloot in het Verre Oosten naar Haiphong Ned. Vereniging kust- en oeverwerken opgericht f (Van een onzer verslaggevers) Nog steeds wil het water niet wijken in de Biesbosch. De polders zijn bijna alle overstroomd en telkens wordt gemeld, dat een niéuw- gat in de dijken is geslagen. Waren het er gisteren veertig, thans wordt gemeld, dat er weer tien bressen zijn geconstateerd. Op deze wijze wordt de situatie onhoudbaar, zo redeneren de deskundigen en tijdens een tocht, die zij door het verdronken land maakten, bleek, dat de aangerichte schade aan de dijken, waterlopen en wegen reeds een bedrag var, vijf millioen gulden zal gaan belopen. Daarnaast komen dan nog de verliezen, die de bewoners hebben geleden. Er zijn boeren, die kostbare landbouwproducten tot een waarde van zestigduizend guldens in de schuren hadden opgeslagen. Dat alles is thans een prooi van het nog maar steeds aanzwellende water geworden en zienderogen worden de gaten in de dijken groter. Stoffelijk overschot opgehaald Telegram uit Stellendam aan minister Algera Geen besprekingen tussen Churchill en Eisenhower Tijdens zijn verblijf in India was Tito de gast van de regering. Toen hij te New Delhi een bezoek bracht aan het Mohammedaanse Centrum voor Opvoedkunde werd hem een tulband ca deau gedaan, wat Tito zo interessant vond, dat hij zich onmiddellijk met het hoofddeksel tooide. J N verband met moeilijkhe den ten aanzien van de keuze van een gevechts terrein voor de slotphase „schaakkamp Oost-West", zal de ontmoeting tussen de beide partijen niet op 8 Januari, doch op 15 Januari plaats vinden. Hotel Monopolein Amersfoort (tegenover het Station) zal het strijdtoneel worden. De tweekamp tussen de topscorers uit Oost en West begint om twee uur en de wedstrijd om de beslissing tussen de twintig andere schakers om drie uur. Zoals tijdens de hele wedstrijd zal ook nu de heer Muhring optre den als arbiter. De twee en twintig deelnemers krijgen nader bericht. 70 zal dus, nog vóór de wedstrijd Oost-West, die door „Trouw" voor het eerst in Nederland werd geïntrodu ceerd, beëindigd is, de slag tegen onze nationale kam pioen Hein Donner beginnen. Een onzer verslaggevers had een onderhoud met de nieu- voe tegenstander, waarvan elders in dit blad een verslag vindt. Rotterdam! Witte de Wiihstraat 30 Telef. 115700 (4 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 a. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VCfravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Vorschijnt dagelijks Directie: O. A, KEUNING en 3Ir. K. VAN HOUTEN "Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. EETS MINDER ZACHT Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en hier en daar mist. Overwegend droog weer. Zwakke wind uit Zuidelijke richtingen. leis minder zacht. g. Hoofdredacteur; Dr. -f. A. H. i. S. BRUINS SLOT ONTSTELLEND is het toneel, dat de Franse Nationale Vergadering zowel vlak voor als nu na de Kerst dagen aan de wereld heeft vertoond. Op 12 October heeft dit parlement, nadat Mendès-France de Londense overeenkomsten had getekend, waarin de principes van het aceoord van Parijs alle waren vastgelegd, deze met eeli overweldigende meerderheid goedgekeurd. Op Vrijdag voor Kerstmis, toen de verdragen van Parijs zelf aun de orde waren, bleek er een honderdtal afge vaardigden van mening te zijn veran derd en verwierp de Franse Kamer een der meest essentiële punten van het verdrag: de Duitse herbewapening. Hierop volgde een geweldige druk, zowel van binnen- als van buitenland. De Franse pers gaf duidelijk van haar misnoegen blijk. De Franse premier Mendès-France gaf te kennen, dat hij andermaal over het verworpen punt ion laten stemmen en daarbij ditmaal de vertrouwenskwestie zou stellen. En van Britse en van Amerikaanse zijde gaf men te verstaan, dat de Franse Kamer de herbewapening van Duits land niet zou verhinderen, maar dat, als de Franse Kamer bij haar houding bleef, dit eenvoudig zou betekenen, dat Frankrijk uitgeschakeld zou worden. Het Franse parlement, geschrokken van zijn eigen gedrag, heeft nu op Maandag na de Kerstdagen, de opne ming van Duitsland in de NAVO aan vaard met een krappe meerderheid van 289 tegen 261 «temmen en ruim 90 onthoudingen. Men moet afwachten hoe het met de rest van de stemmingen afloopt. Men neemt aan. dat het nu wel te recht zal komen, maar men kan het, gezien de ervaringen met dit wispel- iurigste ssller parlementen, nooit t |BT hi duidelijk, dot Frankrijk door deze treurige geschiedend bezig i» alle eeedict Ie verliezen, dal het nog bezit. Laten wij de nog «veo recapituleren. De idee van de Europese Defenate- Gemeenschap te van Frankrijk uitge gaan. Dit verdrag te door alle betrok ken regeringen getekend. Maar toen het op de aanvaarding door het Franse parlement aankwam, heeft Mendès- France de aanvaarding daarvan niet verdedigd en toen aanvaardde «te Kamer bet niet. Daarop is door de krachtige activi teit van Eden «en nieuw plan opge steld dat in politiek op-zicht uitgespro ken slechter te, maar dat aan het Franse standpunt zover mogelijk tege moet kwam. Mendès-France betoonde iioh een uiterst onaangenaam onder handelaar, maar ten slotte tékende bij en liet het resultaat uitroepen ate een grote Franse triomf. De Franse Kamer deed daar nog een duit bij in het zakje door hem met een grote meerderheid haar zegen te geven. Nu het puntje bij het paaltje komt te die grote meerderheid verdwenen sn omgezet eerst in een minderheid en daarna in een heel krappe meerder heid. Is het wonder, dat iedereen negt: wat heeft men aan een land ate Frank rijk? Wat voor waarde heeft een dar- gelijke bondgenoot? IE Fransen ssetten de veiligheid van Europa op het spel. Zij spelen met vuur. Om allerlei redenen hebben verscheidene afgevaardigden door al lerlei andere motieven hun stem laten bepalen den door het belang van de zaak zelf. De „Neue Züroher Zeitung" bevat een analyse van dit negativisme. Daar «jn allereerst de oammunistan, die met ongeveer honderd stemmen «en gesloten front tegen vormen. Dan is er een groep leden, die uit wrok over het mislukken van de E.D.G. vergaten, dat desondanks West-Europa toch verdedigd moet worden en Mendès- France dit „succes" niet gunden. Hier toe behoort een groot aantal leden van de MH.P. die onder leiding van Teitgen en de Menton de wijze en be zadigde Robert Scbuman in de steek lieten en ten slotte was er een groep, dia bang was voor de dreigementen der Russen. Alle partijen behalve de commu nisten hebben verdeeld gestemd. Alle partijen hadden voorstemmen tegenstemmen en onthoudingen. Het te de meest tragische vertoning vui parlementaire onmacht, die ooit is vertoond. UIT dit allee blijkt, dat met de ver werping van de E.D.G. in Frank rijk een ontwikkeling is losgemaakt, die het land ten verderve voert, al» zij niet alsnog wordt gestuit. Mendès-France heeft thans bü de verdediging van het Farijse accoord de argumenten in stelling gebracht, die Mj had moeten gebruiken ter ver dediging van de E.D.G. Zo toen als nu, te nl. het bestaan van de NAVO in geding. Bovendien heeft hij tee verkrijging van de krappe meerderheid van Maandag het ver dorven argument gebruikt dat als men nu niet stemt voor het Parijse accoord, er straks niet de kans is om voor de ratificatie te trachten aan Engelsen en Amerikanen eerst een gesprek met de Russen af te persen! Daarmede heeft hij een spelletje Gaullisten voor bet accoord gewonnen. Wij zien hieruit hoe uitermate hete- De bekende Nederlandse schaatsen rijder Wint van der Voort trad Dins dagmorgen 's-Gravcraande in het Innerlijk met Hiel: de Jong. Ome foto toont het gelukkige bruidspaar op de Hoep van het stadhuis. Een straaljager van hel type F 84 Thunderjei ran ds Koninklijk# Lucht macht, gestationneerd op de vliegbasis Volkel. is Dinsdagmiddag op een oe- fenrluchl boren Duits grondgebied, drie kilometer ten Oosten ran Breiter.burg, verongelukt. De bestuurder, de 21-ja- rige gehuwde sergoanivlieger P, J. Ooiidijk uit Nijmegen te om het leven gekomen. Sergeant-vlieger Oostdijk was op een navigatieviucht en had te kampen met slecht weer. D* oorzaak van bet ongeluk is nog niet bekend. Communistisch China heeft Engeland een cheque gezonden van 367.000 pond sterling (ƒ3.670.000) als schadevergoe ding voor het Britse vliegtuig, dat op 23 Juli door Chinese jagers werd neerge schoten bij het eiland Hainan. Hoe gaarne de gedupeerden alles in het werk willen Stellen om een cata strophe in deze streek te voorkomen, het mag niet baten. Zij staan volledig machteloos tegenover het water, dat zich met een magische kracht door de dijken boort. De stroomgaten worden steeds gevaarlijker en sneller rukt het water op in de richting van de boeren hoeven, waar de mensen sinds gisteren weer wonen. Zij konden het niet langer uithouden in een andere omgeving en iedereen wilde terug naar die trieste geïsoleerde plekjes in die grauwe onafzienbare wa termassa. Het vervoer geschiedt uitsluitend met het motorbootje van de Rijkspolitie in Drimmeten. Die mannen kennen de kre ken en stromen, hoewel "net sinds de laatste dagen oppassen is geblazen. Met grote moeite kon het vaartuigje zich gistermorgen een weg door de kre ken banen en hier en daar liep de mo torboot aan de grond. Het water is verraderlijk. Op vele plaat sen irt de polders is *en stand van drie tot vier meter gemeten. Ergens anders is er slechts sprake Van een tiental een- timeters. Bedrijvigheid is er in dit an ders zo nijvere land niet meer te be speuren. De bewoners proberen de weg geslagen partijen aardappelen bijeen te rapen en het vee wordt zo veel mo gelijk op de droge plaatsen in de schu ren gehouden. De vrouwen hebben zich op de bo venverdiepingen geïnstalleerd en er rekening mee gehouden, dat deze ramp wel enige maanden zal kunnen duren. Niemand kan op het ogenblik zeggen, waar het materiaal en de arbeidskrach ten vandaan moeten komen om de ga ten te dichten. Om nog maar niet te spreken over de honderdduizenden gul dens, die voor dit herstel nodig zullen zijn. De boeren zelf zien er ook geen gat meer in. „En te bedenken, dat het nu Vijl millioen gulden is de schade alleen aan dijkbreuk die de Biesbosch te dragen heeft tengevolge tan de storm van de dagen voor Kerstmis. Daarbij komt nog de schade, aan lund, bouwgrond en gebouwen die ondergelopen zijn, zodat de som hiervan een triest beeld geeft van de toestand van de dijken in de Biesbosch. pas December is", zo zuchtte hoer Klunder van de Paulushoeve. De bang ste maanden moeten nog komen. Lie ver wilde hij er niet aan denken wat er nog van de Biesbosch zou overblij ven als opnieuw een storm zal opsteken. Hij is een van de mensen, die al zijn landerijen verloren zag gaan. Er valt niets uit te richten, en met hem willen al die bewoners het wel van de daken schreeuwen, er moet hulp komen, de regering moet zich het lot van de Bies bosch aantrekken. Het is niet de schuld van die harde werkers daar, dat er in de plaats van een gehele indijking van de Blesbosch een Deltaplan is uitgedacht. Was dat plan er niet gekomen, dan was er wel licht ai een begin gemaakt met het leg gen van een dijk rondom de Biesbosch. Alle gedupeerden wachten in spanning af welke maatregelen er door de rege ring genomen zuilen worden. Duidelijk is in ieder geval, dat de Biesbosch op deze wijze de ondergang tegemoet gaat. Van een boycot-actie tegen Neder landse ingezetenen, die door middel van resoluties en pamfletten door de partij Pantja Sila was aangekondigd, was vandaag te Djakarta nauwelijks iets merkbaar. Het Indonesische per soneel bij Nederlandse bedrijven kwam normaal binnen. Het kwam zeldzaam voor, dat een betjakvoerder weigerde blanke personen te vervoe ren. ..Indonesia Raya" (oppositie-onaDiankt- lij k-socialistisehis tot heden het enige blad, dat een hoofdartikel aan de boy cotactie heeft gewijd. Onder de titel: „Doe de sentimenten niet oplaaien" schrijft het blad onder andere, dat het in pamfletten las. dat Nederland ervan beschuldigd word; de hand te hebben in het weer uitbarsten van R M.S.-onlusten. Wij herinneren ons. dat deze beschul digingen in eerste instantie gelanceerd zijn door functionarissen van het leger, maar tot dusver heeft noch het ministerie van buitenlandse zaken, noch het kabinet een officiële verklaring uitgegeven, of er in derdaad bewijzen zijn, dat Nederland bij deze gebeurtenissen betrokken is. Het LJET standpunt van ir. H. Woe la zake Nieuw-Guinea k niet het standpunt van de meerderheid van het bestuur van de P.v.d-A. Het is ook niet bet standpunt van de P.vtdJL- Kasnerfractie. Maar uit het parlementair debat over Nieuw-Guinea is reeds gebleken, dat het standpunt van die fractie ia dezen principieel niet sterk is. Straks moet de P.v.d.A. «en nieuwe voorzitter kiezen. Naar verluidt is ir. H. Vos een dei eandidaten. Het is duidelijk, dat die keuze niet los gezien kan worden van het standpunt, dat de heer Vos than*, in zo ronde woorden, ter zake vaa Nieuw-Guinea heeft ingenomen. Gistermorgen, omstreeks half tien, heeft de Rivierpolitie uit de Merweha- ven le Dordrecht het stoffelijk overschot opgevist van de uit Antwerpen afkom stige 61%iarige schipper, Emile Rossies. Deze had Zondagavond, de rijnaak „Mi- chelette", -die aan de Buiten Walevest gemeerd ligt, verlaten en was niet meer teruggekeerd. Het vermoeden rees, dat er iets aan de hand was. De oorzaak van het onge luk is niet bekend. (Van onze Haar» redacteur) In bepaalde gevallen kan de Wet op de "Watersnoodschade X95S ook van toepassing zijn op schade, die het wa ter als gevolg van de Jongste storm veroorzaakt heeft. Deze wet regelt nl. behalve de waterschade van de ramp van 1953 ook de zg. na-schade van deze ramp. Hiertoe wordt gerekend de schade, die het water In de dagen voor Kerstmis heeft aangericht in de ramp gebieden van 1953, voor zover die schade een samenhang vertoont met rogeen die krappe meerderheid is. Daarin zijn mensen die voor en die tegen een duidelijke Atlantische poli tiek zijn. En daaruit blijkt hoe zwak Frankrijk ook ais het meedoet in de Westeree politiek blijft. Daar zullen we nog wat van beleven! N dit verband moeten wij getui genis afleggen van onze grote teleurstelling over de houding van de grote meerderheid van de M.R.P. Deze heeft volkomen gefaald in het oeren van een van verantwoordelijk heid getuigende politiek. Toen de M.R.P. aan de macht was, is zij te kort geschoten, want zij heeft de E.D.G. niet aan het parlement ter goedkeu ring voorgelegd. Toen haar de zaak uit de hand glipte, heeft zij niet ge tracht er in het belang van Frankrijk en van Europa van te maken wat er van te maken was. Zij is als een bou derend meisje aan de kant gaan staan heeft er zich verder toe bepaald in de war te sturen wat er in de war te sturen was. Dat een oppositie loyaal moet zijn en juist in de opposi tie moet denken aan het belang van het land en in dit geval ook aan het belang van de gehele vrije wereld verloor zij uit het oog. De moei lijke situatie van Adenauer speelde bij haar geen rol. Het feit, dat alle andere partijen in de overige Euro pese landen, bij gebrek aan beter, het accoord van Londen ondersteunden deerde haar niet. Haar bezielde slechts wrok over een verloren positie en haar houding werd gekarakteriseerd door een volkomen gebrek aan nationaal en internationaal verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn teleurgesteld, in hen, van wie wij het beste hoopten.„Wij kregen van hen het slechtste. Dit is Frankrijk op zijn smalst. de stormramp van verleden Jaar. Dit kan het geval zijn doordat bT. de doorgebroken of beschadigde dijken nog niet geheel waren hersteld, <xf doordat dijken waarvan eerst nu is gebleken, dat ze in 1953 ondermijnd werden, het thans begeven hébben. Op schadegevallen binnen de ramp gebieden, die geen verband houden met de watersnood van verleden jaar en op schade buiten deze gebieden heeft de Wet op de Watersnoodschade dus geen betrekking. Vooralsnog ligt het niet in de bedoeling de wet op deze gevallen van toepassing te ver klaren. Het ministerie van Financiën heeft ontkend, dat over dit onderwerp besprekingen gevoerd zouden zijn. De mogelijkheid bestaat echter dat de minterraad zich in zijn vergadering van Maandag zal bezig houden mei de vraag of er een vergoedingsregeling getroffen moet -worden voor de nieuwe schade, die in de afgelopen week ont staan is. Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds heeft nog geen definitief standpunt inzake het doen van uit keringen Ingenomen. Men is thans bezig met het maken van een over zicht van de schade, die voor vergoe- din gdoor dit fonds in aanmerking zal kunnen komen. Een aantal „voor de tweede maal ge troffen en verontruste bewoners van Stellendam" heeft gistermiddag een te legram gezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera. De bewoners zeggen o.a., dat er .,nu Dinsdagmiddag nog geen vordering is gemaakt met sluiten der gaten. Bij provisorisch herstel blijft stellendam aan gevaar blootgesteld, Afdoende ver hoging en verzwaring dringende nood zaak". Zij verzoeken directe maatrege len. Zoals gemeld, is tijdens de storm van Donderdag 23 December jl. de dijk van de polder Molengors op vijf plaat sen doorgebroken. Een woordvoerder van de Britse re gering heeft verklaard dat er geen be spreking tussen Churchill en Eisenho wer in het voornemen ligt voor het ge val het Franse parlement niet accoord Êaat met een bewapening van West- luisland. Ook de perssecretaris van p#**id#ot Eisenhower wist van niets. Het Joegoslavische parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van de opstandige communistische leider Vladimir Dedijer opgeheven om een be rechting mogelijk te maken wegens „vijandige propaganda legen de staat". Dedijer was tot nu toe een intieme vriend van president Tito, wiens levens beschrijving hij ook heeft gepubliceerd. Het parlement nam zijn beslissing slechts enkele uren nadat de regering Dedijer de mond gesnoerd had, door buitenlandse correspondenten te „advi seren" niet p.aar een persconferentie te gaan die Dedijer bijeengeroepen had naar aanleiding van de critiek, die vice- president Kardelj Maandag op hem heeft uitgeoefend. Toen correspondenten gisteravond des ondanks bij de villa van Dedijer kwa men voor de persconferentie, vonden zij politie voor het hek van de tuin. De agenten zeiden, dat Dedijer, zijn vrouw en vijf kinderen ..slieoen" (om zeven uur 's avonds plaatselijke tijd). Men vermoedt, dat Dedijer reeds is ge arresteerd. Het communistische partijbestuur maakte bekend dat Dedijer, lid van het centrale comité, uit de partij was ge stoten. 9 Dedijer werd twee weken geleden op het matje geroepen door de centrale controle-commissie van de communis tische partij, wegens de rol die hij speelde bij het ondersteunen van Djilas. Deze was in ongenade gevallen omdat hij openlijk had geprotesteerd tegen het optreden van vrouwen die scherpe cri tiek hadden op de bruid .van een Joe- goslavisch generaal. Vice-president Kardelj heeft gisteren gezegd, dat Djilas en Dedijer voor het buitenland werkten en de grondslagen van de democratie ondermijnden. De straf voor zulke „misdrijven" varieert van zes maanden tot twintig jaar ge vangenisstraf. De Joegoslavische minister van Binnen landse Zaken. Stefanovic. heeft in het be grotingsdebat in het parlement een felle aanval op Djilas gedaan, die hij er van betichtte, dat hij klassenvijanden en bui tenlandse agenten om zich verzamelde. Voorts verklaarde hij, dat „een klein deel" van de r.k. geestelijkheid en enige priesters van de Servische Orthodoxe Kerk deelnemen aan vijandige activiteit. Waarschijnlijk geheel onkundig van de gebeurtenissen in zijn land, heeft maarschalk Tito gisteren acht uur door gebracht in de dichte oerwouden in de omgeving van Gwalior in India. Hij schoot zes volwassen tijgers met de camera wel te verstaan. De Franse vloot voor het Verre Oos ten, het vliegdekschip Bois Belleau, de kruisers Gloire en Montcalm en een aantal torpedobootjagers en mijnenve gers. zullen in de eerste week van Ja nuari v»n Saigon naar het Noorden va ren om Franse burgers en militairen in Haiphong te beschermen in een critieke fase in de evacuatie uit de delta van de Rode rivier. zwijgen van de regering in deze zo be langrijke kwestie, heeft allerlei gissingen doen ontstaan, Als Nederland inderdaad mede-verantwoordelijk is voor deze on lusten. is het das niet de plicht van de regering zich officieel in verbinding te stellen met de Nederlandse regering om trent deze kwestie, of meer nog Nederland In de Veiligheidsraad in staat van beschul diging te stellen?, zo vraagt „Indonesia Raya". Het blad vervolgt, dat dus be schuldigingen aan het adres van Nederland worden geuit, waarvoor officieel nog niet eens bewijzen bestaan en vervolgt: „Het is gewoonlijk met moeilijk volkssentimen ten te doen oplaaien, maar wij willen er op wijzen, dat eenmaal opgelaaide senti menten niet gemakkelijk onder contröl# gehouden kunnen worden, waardoor al lerlei ongelukken kunnen ontstaan. In een te Rotterdam gehouden ver gadering is opgericht de„Nederland se vereniging takt- en. oeverwerken". Deze omvat thans, naar van de zijd« van het bestuur wordt meegedeeld, reeds vrijwel alle grote en kleinere onderne mingen, di zich bezighouden met rijs werk en steenzetwerk. De vereniging richt haar activiteit in de eerste plaats op scholing van vakliederen en bet vast stellen van producti vititsnonnëtt. Naar het bestuur meedeelt is er grote belang stelling van de overheid voor het werk •van deze vereniging, ook met het oog op de plannen op waterstaatsterrein. Het secretariaat van de vereniging is geves tigd te Sliedreeht. Auto gestolen. Op de Westersingel te Rotterdam is gisteravond de donkerblauwe Chevrolet-personenauto van de koopman F. A. K. urt de Mathenesserlaau gestolen. De auto is gekentekend NK 9249, het- bouwjaar is 1952. Generaal Juan Perón, de Argentijnse president, klom stoer in het zadel van een machtige Gilera-mator om aan het hoofd van een Thanksgiving parede voor motorrijders van zijn residentie in Buenos Aires een van de regerings gebouwen. in diezelfde stad binnen te rijden. MANIMUMCONSUMENTENPRIJS VOOR SUIKER VERVALT In het voedselvoorzieningsblad en in de Nederlandse Staatscourant van van daag is een beschikking van de minis ter van Landbouw, Visserij en "Voed selvoorziening afgekondigd, krachtens welke de prijzenverordening suiker van het bedrijfschap voor suiker wordt vernietigd. Dit betekent, dat de ma- ximumcons urnen tenprijs voor vervalt. De premiers van de vijf Cotombo- landen (India, Pakistan, Birma, Cey lon en Indonesië) hebben gisteren beslo, ten Aziatische en Afrikaanse landen waaronder communistisch China en ook Japan, uit te nodigen voor een confe rentie in de laatste week van April 1955 „ten einde de wereldproblemen in be suiker I schouwing te nemen". Overeenstemming hierover werd bereikt tijdens de bijeen- £ES roetzwarte Baariuse kolenhandelaar stond kort voor Kerstmis met zijn auto te tanken in een der Baarnse winkelstraten. Twee dames, die de Kerstetalages bekeken, werd de weg versperd door de along, die van de wagen naar de pom-p liep en zij wilden om de wagen heen lópen. De kolenbaas bood echter zijn diensten aan en zei: „V behoeft niet om te lopen dames. Ik wil u er wel overheen beuren!" „Wat zouden toe dan lekker zwart worden", merkte een der dame* lachend op de enigszins ontstelde kolenman kaak hucrbfi ht hot lachende gm ht nonJj. K de Koningin. i s l i j 'f 1 komst van de vijf premiers te Bogor, het voormalige Buitenzorg. Er ia nog niet meegedeeld waar de komende con ferentie zal worden gehouden, maar men denkt dat Bandoeng een goede kans maakt. Twee en een half uur zijn Nehroe (India), Mohammed Ali (Pakistan) U Nu (Birma), Koteiawala (Ceylon) en Sastroamidjojo (Indonesië) gisteren on der voorzitterschap van de Indonesische premier bijeengeweest. Diplomaten ver klaarden, dat er geen belangrijke me ningsverschillen bestonden over de on derwerpen die besproken werden. Bij de vanmorgen voortgezette bespre kingen is besloten dat Israël niet op de lijst van de uit te nodigen landen zal worden geplaatst, omdat een eventuele aanvaarding van Israël de Arabische landen zou kunnen afstoten. De Noordafrikaanse onafhankelijkheids bewegingen zullen mogelijk door waar nemers vertegenwoordigd kunnen wor den. Men verwachtte dat een agenda zou worden opgesteld voor de-Afrikaans- Aziatische conferentie, waarbij waar schijnlijk de kwestie „anü-kolonialiane" voorrang zal hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1