Nat. Vergadering stelt beslissing weer uit Toelating tot NAVO opnieuw goedgekeurd 1 'remiers Colombo-landen over Meuw-Guinea Bloemenhulde uit suriname Stemverdeling Ontvdngst op 20.000ste schip Gedeeltelijke overeenstemming in Belgische schoolstrijd Verklaring van liet ministerie van Financiën over overleg Snelle beslissing nodig 1017 km/u op een slede STRIJD OM DUITSE HERBEWAPENING m Een opengebleven vraag Standpunt van Indonesië Geurig welkom in de Parijse metro DONDERDAG 30 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. .165 Weerbericht Conferentie Bandoeng Koningin en dochters in Sankt Anton Zivare sneemvstormen in Ver. Staten De overstroming bij Ridderkerk Moordenaar Trotsky half Januari vrij? Von Ralluseck ambassadeur in Moskou? V Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond: KOUDER. Zwaar bewolkt, overwegend droog weer met op vele plaateen mist. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost. Kouder, vooral in ket Oosten van het land. DE FRANSE NATIONALE Vergadering heeft de stemming ovei de bewapening van West-Duitsland opnieuw uitgesteld, thans tot vanmiddag vijf uur. De Nationale Vergadering heeft echter de vertrouwensmotie, waarin o.m. toelating van West-Duitsland tot de N.A.V.O. wordt goedgekeurd, als geheel aangenomen met 287 tegen 256 stemmen met een meerderheid dus van 31 stemmen, dat is zeven minder dan Maandag jl. toen deze kwestie voor de eerste keer (per artikel) in stemming werd gebracht. Behalve toelating van West-Duitsland tot de N.A.V.O. betrof de stemming over de tweede vertrouwensmotie een instructie aan de regering tot gelijktijdige deponering van de ratificatie-oorkonden van de Parijse accoorden en de Saarovereenkomst. De stemming over de bewapening van West-Duits!and werd uitgesteld, nadat de agendacommissie had beslist, dat het betrokken wetsontwerp door intrekking van een artikei was gewijzigd en dat_ daarom opnieuw een uitstel van 24 uur noodzakelijk was. De vergadering ging hiermee op voorstel van de voorzitter accoord. De premier, Nïendès-France, legde zich hierbij neer, maar hij stond er op, dat de vergadering wel onmiddellijk over de tweede vertrouwensmotie zou stemmen. v<ré^fsl SP mMM SM Morgen, oudejaarsdag, zijn onze kantoren tot 13 uur geopend. Kansen Toespraak IN HET communiqué, dat de premiers van de vijf Colombo- landen (India. Pakistan, Birma, Ceylon en Indonesië) na hun tweedaagse besprekingen in Bo- gor hebben uitgegeven is ook een paragraaf opgenomen over Nieuw- Guinea. «M-ip. héto «a.fadftM li* m* «jft» mm te se»e*> Ook Oostfluitslaiul in Ho Niet juist 14 it rfe H Rotterdam: Witte de Wfthstraat 30 Telef. 115700 <4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnsl abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-te Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent pe- <k. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal ise nummers 13 cent Verschijnt dage Ijks T*utum- Directie: C. A. KECKING en Sir. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE stormen voor Kerstmis zijn In menig opzicht reden geweest om ons te bezinnen op de problematiek van onze beveiliging tegen het water. Die stormen hebben het zeewater uitzonderlijk hoog opgejaagd. Op vele plaatsen werd een hogere waterstand genoteerd dan in de Februanramp- nacht van 1933. Ais de storm thans evenals in 1953 met een springvloed gepaard zou zijn gegaan, zou de ramp waarschijnlijk niet te overzien zijn geweest. Men mag niet zeggen, dat deze storm zo abnormaal is geweest, dat men daar niet mee kan rekenen. In dien ui een betrekkelijk kort tijdsver loop twee zuike gevaarlijke situaties zich voordoen is het zaak onze water staatkundige werken daarop in te rich ten. Ongetwijfeld zal het tot verhoging en verbetering van onze waterkerin gen op menige plaats moeten komen. N dit verband moet allereerst aan het deltaplan worden gedacht. Wij kunnen begrijpen, dat de boeren in de Biesoosch maar liever hadden gehad, dat men de Biesbosch geheel ingedijkt had in plaats van aan het deltaplan te werken. Maar de grote les van deze storm schijnt ons toch wel dit, dat afge zien van de vraag wat men op een be paalde plaats in afwachting van de uitvoering van het deltaplan reeds aanstonds zou moeien doen hel del taplan voortgang moet hebben. De enorme lengte van de dijken in het Zeeuwse en ZuidhoUando* water gebied, gepaard aan de relatieve zwakte daarvan, maken het een aaak van de eerste orde om bet deltaplan waaraan door het departement van Waterstaat met voortvarendheid is gewerkt zo spoedig mogelijk tot werkelijkheid te maken. Want alleen op die wijze schijnt de veiligheid in deze streken op den duur afdoende gewaarborgd te kunnen wor den, Wij hebben geen idee van de total» schade, die de jongste stormen in dit gebied hebben aangericht. Er zal on getwijfeld meer schade zijn dan daar waar de dijken het begaven of waar men ze nog net heeft kunnen houden. En men moet bovendien rekening houden met grote mogelijkheden ven schade bij «en volgende sterns. Dit allee draagt er toe bij ons het kostonprobleem, dat het deltaplan met zich meebrengt van minder belang te achten dan men andere geneigd aou zijn ie doen. En daarom hopen wij, dat het del taplan spoedig in concrete voorstellen aan de Staten-Generaal zal worden aangeboden en dat men spoedig «en aanvang zal maken met de uitvoering. INTUSSEN moeten wij ons raoÜM- ron en daar komen Ridderkerk, Stellendam en de Biesbosch op de proppen, dat voordat het zover is dat een afsluitdijk de Zeeuwse en Zuid- hoilandse zeegaten voor het opdrin gende water beschermt, er nog wel geruime tijd heen zal gaan. De storm van de Kerstdagen hasit dasr rampen veroorzaakt en er is op menige plaats bovendien «en ternauwernood bezwo ren bedreiging met een ramp gew»»st. Er zal dus gehoor moeten zijn voor de klachten, die thans uit Stellendam, uit Ridderkerk en uit de Biesbosch ko men. De klacht uR Ridderkerk is ge richt tot het ministerie v»n Financiën. Indien werkelijk waar is wat in de Raad van Ridderkerk is gezegd, dat de overstroming in Ridderkerk te wij ten is aan ambtelijk* traagheid en aan sen te lang slepende houden van een grondaankoop dan is dit wel uiterma te betreurenswaardig. Wij kunnen dat niet beoordelen, evenmin trouwens als de klachten uit Stellendam en de Bies bosch. Maar het is wal zo, dat ar behoor lijke provisionele voorzieningen die nen te worden getroffen. Wij willen liever niet ieder jaar aan het gevaar van een ramp als die van Februari '53 worden blootgesteld. Maar men moet zich daarbij wel voor ogen stellen, dat als ons dijken- stelsel over net geheel net iets onder de maat is, gezien het blijkbaar toe nemende watergevaar, dat men dat niet in eén handomdraai kan verande ren. Misschien dat er op bepaalde knel punten, die zowel in de Februarinacht als ook nu aan het licht traden, iets kan worden gedaan dat de acute drei ging vermindert. Maar, wanneer men op net standpunt staat, dat het delta plan er komen moet, omdat daar de alzcmene veiligheid het best mee wordt gediend, kan men niet tegelij kertijd een plan gaan uitvoeren dat men zou uitvoeren als het deltaplan er nic kwam Al deze overwegingen wijzen in de richting, dat er een snelle beslissing rrret komen en dat daaraan zo snel m- „'olijk uitvoering moet worden ge geven Vb yl Du i< het ntomrnt, unarop luitenant kolonel John P. Stapp op de slede word t t *a*t%e*noerd, naar mee hij hei Wtreldsnelheidsrecord te land brak. Met deze speciaal geconstrueerde slede bereikte hij een snelheid tan 101? km juHet toestel n oorspronkelijk ont worpen om proeten te nemen op het gebied tan de gedragingen tan bet menselijk lichaam bij grote snelheden: zoah bijt oorbeeld pilotendie in nood- gexallen uit hun straalvliegtuigen moeten ontsnappen. $C. y_i y' w-fi. Sx.'R" ®8£W5 heeft De stemverdeïing bii de vertrouwens motie, die met 287 tegen 256 stemmen werd aangenomen, was: Socialisten 86 voor en 18 tegen: Communisten 0 voor en 94 tegen; Volksrepublikeinen (MRPi 16 v. en 54 t.; Radicalen 43 v. en 26 t.: Conservatieven 68 v. en 31 t.; dissi dente Gaullisten 19 v. en 4 t; Radi- caat-gezinden 18 r. en 2 t.: Onafhan- In geen jaren is de IIau! bij Nijmegen zo hoog geneest alt thans. Da kaden Maart geheel blank. Op de achtergrond de spoorbrug. Het Griekse s». „Rodos" dat guter middag als 20.000ste schip de Nieuwe Waterweg binnenliep is later op de dag mei enig ceremonieel begroet. Toen het schip bij de Nieuwe Matex in Vlaardingen was afgemeerd, sprak de riikshavencommissaris Zuid, vice- admiraal b.d.. J. J. L. Willinge, als eerste de kapitein toe. Hij vertelde de kapitein het heuglijke nieuws. De burgemeester van Vlaardtmgen, mr. J. Heuxdens. zeide zeer trots te zijn voor het einde van het jaar het 20.000ste schip van de Waterweg te kunnen be groeten Spr. was blij dat Vlaardingen als derde haven van Nederland dit mocht doen. Bijna tien procent van deze twin tigduizend schepen komt naar Vlaar dingen. Namens het gemeentebestuur bood hij de gezagvoerder, kapitein Ge- rassimos Aravandinos, een wandtegel en een doos sigaren aan, alsmede een geschenk onder couvert voor de beman ning. De loods, de heer P. C. de Jong uit Maassluis, kreeg een doos sigaretten. Namens de Koninklijke Scheepsagen tuur Dirkzwager N.V. te Maassluis werd de kapitein toegesproken door de heer J. Dirkzwager, die de gezagvoerder een sigarettenaansteker aanbood. De be manning mocht wederom een geschenk onder couvert in ontvangst nemen. Ook de loods kreeg een aandenken. Tenslotte sprak nog de directeur van de Nieuwe Matex te Vlaardingen, de heer P. Kuyper, die de gezagvoerder een aandenken overhandigde. De kapitein uitte zijn dankbaarheid daarna over het feit, dat zijn schip het 20.000ste was. rfcii-icüii-ttirü-WüirtrAMirlrairilie-iziritititM De burgemeester vort Vlaardingen. mr. J. Heusdens (links) bereidde de be manning tart hel 20.000ste schip een hartelijke ontvangst. Op de joto over handigt hy de kapitein van de tanker, Aravandinos Gerasümos geschenken-, waaronder een enveloppe mei inhoud. kelijken 34 v. en 19 t.; diversen 8 v. en 8 t. 78 afgevaardigden hebben ztch van stemming onthouden, onder wie 14 MRP-leden. 13 Sociaal-republikeinen (o.a. generaal König) en 7 radicalen. Twee afgevaardigden hebben niet aan de stemming deelgenomen en drie waren afwezig, onder wie oud-premier Joseph Laniel, André le Tmquer, de voorzitter van de Nationale Vergade ring, nam niet aan de stemming deel. Onder degenen, die zich onthielden, bevonden zich ook Paul Reynaud en René Pleven. r' KjJ Men acnf da leant, dat de Westduil- t® bewapening zal worden goedge keurd, thins geringer dan wanneer de kwestie Woensdagavond in stemming sou zijn gébracht. Hoewel de assisten ten van Mendes-France geen geheim maakten van hun vrees, dat-de West- duitse bewapening sal worden afgewe zen, menen politieke waarnemers evenwel, dat de kans op aanvaarding nog steeds iets groter is dart de moge lijkheid van afwijzing. Mendès-France heeft Woensdagavond in zijn toespraak tot de Nationale Ver gadering de parlementsleden gevraagd: „Denkt u, dat, indien wij die Parijse accoorden verwerpen, ons» bondgeno ten van de NAVO bereid zullen zijn ons le volgen? Denkt u, dar onze bond genoten bereid zijn te blijven aanzien, dat Ocsf-Duitsland wordt bewapend en West-Duitsland zonder defensie blijft?" Onderhandelingen met de Sowjet- Unie zullen, zeide Mendès-France, niet beter gaan. wanneer Frankrijk zich zwak toont. Hij zeide, dat Frankrijk stellig gebonden is aan het Frans-Rus- sische verdrag en zich niet mag aan-1 matieke kanalen. De ministers stellen zich op het standpunt, door Indonesië in deze aan gelegenheid ingenomen. Zij hebben de ernstige Jjoop uitgesproken, dat de Ne derlandse-'regering bereid zal zijn, de onderhandelingen terzake te heropenen, ter- aiWSëring van de verplichtingen die op haar rusten uithoofde van de plechtige overeenkomst, die tussen haar en Indonesië ia gesloten. Vijf-en-twintig landen, waaronder (zoals gisteren reeds in een deel van onze edities werd gemeld) communis tisch China en Japan, zullen uitgeno digd worden voor de AziatischAfri kaanse conferentie, die eind April in Bandoeng wordt gehouden. In een officiële verklaring wordt ge zegd. dat de komende conferentie voor de zaak van de vrede zal werken, de economische en sociale ontwikkeling van Afrika en Azië wenst te bevorde ren en problemen als kolonialisme, rassenvraagstukken en nationale souva- reiniteit ter tafel zal brengen. Een agenda is nog niet opgesteld. De deel nemende landen zullen door hun pre mier of minister van Buitenlandse Za ken worden vertegenwoordigd. De volledige lijst van landen die uit genodigd worden, is; Afghanistan, Cam bodja, de Centrale Afrikaanse Federatie, communistisch China, Egypte. Ethiopië De Goudkust, Iran, Irak, Japan, Jorda nië. Laos, de Libanon, Liberia, Libye. Nepal, de Philippijnen» Saoedie-Arabïë, de Soedan. Syrië, Thailand, Turkije. Noord-Vietnara, Zuid-Vietnajn Yemen. DE heer Chr. v.d. Heuvel de Minister van Landbouw vra gen gesteld over gecondenseerde melk, die Engeland twee jaren geleden ia Nederland heeft gekocht en die het weer tegen sterk verlaagde prijs op de markt brengt De minister geeft geen antwoord op de vraag of die melk door Engeland Onder het originele handelsmerk wordt aangeboden. Dit zou nl. voor deze overjarige melk schadelijk zijn voor de naam van de Nederlandse indus trie. Er is diplomatiek contact gezocht om te pogen in ieder geval de ver koop onder Nederlandse merken t» verhinderen, zegt de Minister alleen. Wij hopen t.z.t. alsnog te mogen ver nemen of de Engelsen die melk on der de Nederlandse merken proberen te verkopen en zo ja of het diplomatiek contact daarover voor Nederland spa ces heeft gehad. H. M. de Koningin en de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet hebben Dins dagmorgen bun intrek genomen in hotel „Post" te Sankt Anton. Zoals is gemeld was de extra-trein die H. M. de Ko ningin naar Sankt Anton bracht In de nacht van Maandag op Dinsdag daar aangekomen. De nacht verbleef men In de trein. De Koningin en haar dochters genie ten er thans van het prachtige weer. De sneeuw is weliswaar wat hard, maar er is reeds intensief op ski's geoefend. Ook heeft de Koningin verscheidene af dalingen gemaakt o.a. van Galzig en van St. Christof uit. De Koningin en de prinsessen hebben dezelfde gidsen die zij twee jaar geleden hadden. Zij vergezellen haar op de ski-tochten. Het gehele gebied der Verenigde Sta ten werd gisteravond door zware stor men geteisterd. In veel gevallen was van sneeuwstormen sprake. In Oklahoma en Texas liepen honder den auto's vast tengevolge van de he vige sneeuwbuien. In Californië breidde een bosbrand, aangewakkerd door de felle wind, zich over een gebied van 1200 ha uit. In Dixie liepen 20 personen ...verwondingen op tengevolge van de tor-- en[ nado's. De schade beloopt hier een be drag van 100.000 dollars (ƒ380.000). sluiten bij een anti-Russisch bondge nootschap, maar de Parijse verdragen vormen geen agressief bondgenoot schap, Frankfijk zal, indien de verdragen eenmaal zullen zijn goedgekeurd, de uitwisseling van de ratificatie-oorkon den niet vertragen. Het zal de proce dure volgen, die in de verdragen is bepaald. Maar tezelfdertijd zal de re gering. in samenwerking met die der bondgenoten, streven naar voorberei ding van onderhandelingen via diplo- De socialistisch-liberale regering en fle R.K. oppositie hebben dezer dagen een gedeeltelijk compromis bereikt In Bel- gië's hittere schoolstrijd. H.K.H. prinses Wilhelmina is gisteren op na'ois Het Loo verrast met een bVicn.mhuide, door dankbaar Surma- m™ aanzebeden wegens het feit, dat le P" 'V-r>s destijds Koningin in haar ko lt n'-'.jke rede van 7 December 1942 de autonomie der rijksdelen in het vooru.t* zicht stelde waardoor gisteren hot sta tuut voor het Koninkrijk in Suriname en de Ned. Antillen kon worden afge- kmdigd. De bloemen werden door het „Wil- helmina-comitc" per vliegtuig naar Ne derland gezonden, waar er een fraai bloemstuk van werd gemaakt. Hot «talk was samengesteld uit inheemse bloe men, namelijk vuurrode Ixora s, cue m Suriname bekend staan als ..vurige liefde" en zacht-rose Phacomeria s. Het geheel werd gecompleteerd door een bladerdak van Crotton. die een rijke kleurschakering toont. Lmten m de na tionale kleuren, afgezet met goud sier den de enorme mand, waarvan het net werk speciaal vervaardigd moest wor- ^De heei G. W. IJsselstein van een bloemenmagazijn uit Amsterdam ver zorgde de opdracht en leverde de mand persoonlijk aan paleis Het Loo af- Hei 20.000ste, schip van dit jaar is, zoals gemeld, gisteren de Nivinve ff'atertveg binnengelopen. Vorig jaar kwamen Ift.436 schepen binnen, Het schiphet s.s. „Rodos" van Griekse nationaliteit, had eert lading olie aan boord, welke bestemd was mor Vlaardingen. DE Parijse arbeiders die gisterochtend naar hun werk gingen stond op tioee lijnen van de métro een geurige verrassing te wachten. In plaats van de penetrante geur tan machine-olie waaide hun een zachte parfum tegemoet. De métro-directie herstelde daarmee een gebruik uit de jaren voor de oorlog, toen eert citroen-luchtje, dat gewoonlijk met een insectenbestrijdingsmiddel geassocieerd wordt, gebruikt werd nis ontsmettingsmiddel in de ondergrondse. De moderne tijd stelt echter andere eisen. Op de tyn Orleans-Clignancourt, die Parijs van het Noorden naar het Zuiden doorsnijdt, zal van nu af aan de geur J vii* pijnbomen zweven en op de 10» Vincennes-Neuiliy, die van Oost naar West loopt, die van een beschaafd parfum. Een speciaal apparaat aan het eind van iedere trein zal deze geur die tevens als ontsmetter zal werken ver spreiden, telkens als een trein een station binnenkomt. De bedoeling is hei In een communiqué, dat na langduri ge besprekingen tussen premier Van Acker en een R.K.-delegatie onder lei ding van partij-voorzitter Theo Le- fèvre werd uitgegeven, wordt verklaard, dat de lekenonderwljzers van de confes sionele scholen wat de betaling betreft worden gelijk gesteld met de leerkrach ten van de openbare scholen. Tot nog toe had de regering geweigerd het lekenonderwijsperscneel het mlledl- ge salaris uit te betalen, omdat de Rooms-Katholieken er op stonden, dat de betaling zou geschieden in de vorm van subsidies aan de confessionele scho len. De regering stond op het standpunt dat de salarissen direct aan de leer krachten betaald dienden te worden. De Rooms-Katholieken hebben thans deze voorwaarde aanvaard, aldus het communiqué, dat er echter aan toe voegt, dat de R.K.-afgevaardigden hun oppositie tegenover de algemene school politiek van de regering handhaven, daar zij deze als „onverdraagzaam en onrechtvaardig" beschouwen. R.K. vakbondsleiders, die Van Acker eveneens had uitgenodigd, gaven hun eigen communiqué uit. waarin wordt ge zegd, dat het vraagstuk van de salaris sen van het onderwijzend personeel slechts een der R.K. eisen vormt. Een woordvoerder zeide. dat de oproep tot een R K. massa opmars naar Brussel, op dertien Januari, van kracht blijft, in afwachting van een vergadering van het bestuur van de R.K. vakbond op vier Januari. Jacques Mornard, de moordenaar van Leon Trotsky, zal waarschijnlijk half Januari in vrijheid worden gesteld. Dit werd vandaag door de autoriteiten in Mexico City meegedeeld. De woordvoerders zeiden, dat de fe derale rechter Ignacio Calderon Alva rez waarschijnlijk omstreeks die tijd het benodigde decreet zai uitvaardigen. Mornard, die onlangs voor de eerste maal toegaf, dat hij in Belgie geboren is, heeft Trotsky in 1940 m Mexico City gedood. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf het maximum krachtens de Mexicaanse wetten. Wan neer hij twee derde van die tijd in de gevangenis zou hebben doorgebracht, zou hij in aanmerking komen voor vrij lating op erewoord. Naar aanleiding van berichten, waarin melding wordt gemaakt van „traagheid bij de dienst der Domeinen", waardoor „bij Ridderkerk een overstroming niet voorkomen kon worden", deelt de pers dienst van het ministerie van Financiën het volgende mede: „Terwijl bekend was, dat reeds tevoren overleg tussen de gemeente Ridderkerk en de provincie ter zake had plaats ge vonden, heeft de gemeente Ridderkerk midden Februari 1954, dus één jaar na de rampnacht van 1953, toen de plannen meer concrete vorm aannamen, aan Domeinen verzocht de beschikking te verkrijgen over een strook opgehoogd staatsterreln langs de Noord om daarop een kade aan te leggen ter bescherming van een achtergelegen buitenpolder tegen stormvloeden. Dit staatsterrein is deels bestemd voor verbreding van de Noord, deels voor het vestigen van industrie. Alhoewel voor de toekomstige exploitatie van het industrie terrein de door de gemeente geprojec teerde plaats van de nieuwe kade niet gunstig werd geacht, verklaarde de Staat zich in April 1954 bereid de benodigde grond aan de gemeente te verkopen tegen een prijs door deskundigen vast te stel len. Daar de gemeente kennelijk vreesde, dat de door deskundigen te taxeren waarde haar te hoog uit zou komen, werd door haar naar oen andere oplossing gezocht. De kade werd toen dichter bij de rivier geprojecteerd en wel juist op D. J. von Balluseek, de eerste Neder landse gedelegeerde bij de Ver. Naties, heeft op de vraag van een verslagge ver, of hel waar is, dat hij tot ambas sadeur in Moskou zal worden benoemd, geantwoord, dat er „veel geruchten gaan, doch dat men er niet al te veel vertrouwen in moest stellen", aldus meldt Associated Press. Von Balluseek noemde de geruchten voorbarig en voegde eraan, toe, dat er „altijd veronderstellingen worden ge daan, wanneer iemand op het punt staat zijn huidige post te verlaten". „Er is nog niets beslist", zei hij. (Naar aanleiding van een even tuele benoeming van de heer D. J. von Balluseek tot ambassadeur deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken mee, dat omtrent de toekom stige benoeming van de heer Von Balluseek nog geen enkele beslissing is genomen. Red.) De Internationale Arbeidsorganisatie, de Ilo. heeft van de Oostduitse rege ring een verzoek om toelating ontvan gen. Westduitsland is reeds lid van de organisatie. Voor toelating van niet V.N.-leden. zoals Oostduitsland is een meerderheid van tweederde op de algemene ver gadering van de organisatie nodig. de plaats tot Waar het staatsterrein over enige jaren toch voor verbreding van de Noord moet worden vergraven. In beginsel werd eind September 1954 aan de Inspecteur der Domeinen mach tiging tot deze overeenkomst verleend. Kort daarna is de gemeente telefonisch hiervan in kennis gesteld. Het aanbod tot de vergunning is daarop door de ge meente aanvaard. De gemeenteraad keurde op 3 December -j.l. de overeen komst goed Inmiddels was het werk op 10 November aanbesteed cn werd met de uitvoering een begin .gemaakt. Uit het bovenstaande blijkt, dat een jaar is heengegaan met de voorbereiding van een eerste plan. voordat Domeinen hierin werd betrokken. Met het oog op de verwachte kosten is daarna door de gemeente van dit plan afgezien om ver volgens tot een tweede te komen. Gezien de tijd, die de voorbereiding van het nieuwe vergde, kan niet worden gecon cludeerd, dat het Rijk de zaak onredelijk heeft vertraagd. De vertraging, welke een gevolg is geweest van de beslissing van de gemeente om het aanvankelijke plan te laten varen, kan moeilijk aan het Rijk worden toegerekend. Naar aanleiding van deze verklaring hebben wij ons telefonisch in verbin ding gesteld met de burgemeester van de gemeente Ridderkerk, Deze ont kende. dat er ooi! van een tweede plan sprake is geweest. De gemeente Rid derkerk heeft niet op hoge kosten ge keken, Ook de datum, waarop de In specteur der Domeinen de gemeente mededeelde, dat hem machtiging was verleend tol een overeenkomst met de gemeente te komen, klopt niet. Eerst half November "werd overeenstemming bereikt. Ook uit het memorandum van wet houder Van Splunder over deze zaak, blijkt, dal de zaak zich niet zo heeft toegedragen, als in de verklaring van het ministerie van financiën wordt voorgesteld. Uit het rapport van de Directeur van Gemeentewerken van Ridderkerk, dat 4 Febr. werd opgemaakt, blijkt, dal de Domeinen van mening waren, dat da benodigde ondergrond voor de water kering zou moeten worden gekocht of in erfpacht genomen, waarbij een ca non van 0,25 per m2 werd genoemd. Bij de benodigde oppervlakte destijds door de Hoofdingenieur van de Rijks- walersiaat geschat op 3 ha, zou dit een jaarlijkse uitgaat vergen van 7500, ot gekapitaliseerd 25 X 7500 as 187.500. Aangezien wij op het gemeentehuis van Ridderkerk dit rapport met eigen ogen hebben gezien, mag de vraag ge steld worden, waarom Financiën hier de cijfers, welke op deze zaak betrek- king hebbep, niet noemt. Wanneer da» zou gebeuren, zou blijken, dat het mi nisterie van Financiën is teruggevallen van een bedrag van 187.500 tot 4000, de som, die thans als erfpacht in totaal moet worden betaald. Het is alleen de zuiver zakelijke wij le van onderhandelen, die in Ridder kerk kwaad bloed heeft gezet en die de zaak heeft getraineerd. En gezien a# cijfers, geloven wij, dat men in Ridderkerk gelijk heeft, Had- Trouw). r vl i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1