r J endès - France won de beslissende slag Duitse herbewapening goedgekeurd Vreugde over besluit van Franse Kamer Hevige uitbarsting van de Stromboli Oud en Nieuw MEERDERHEID VAN 287 TEGEN 260 Uren, dagen, maanden, Jaren Koude drukte Rumoer van de communisten Het wordt kouder Inkeer Crisis afgewend voor Westen Lava plonst sissend in zee Diamanten verbrand bij vliegramp? VRIJDAG 31 DECEMBER 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2966 Weerbericht Autobus reed een melkwagen aan iü Geen frontpagina-nieuws Meer zelfbestuur in Brits West-Indië Premier van Pakistan over W.-Nieuw-Guinea Colombolanden willen zelfstandiger worden ALLE HUIZEN VAN SALINA VERWOEST Margarine 1 cent per pakje duurder DE DEMONSTRATIE IN HOLLANDIA HammarskjoeM vertrokken Acht lichtgewonden De volgende editie van Trouw zal Maandag 3, Janu ari a.s. verschijnen. Tengevolge van technische moeilijkheden was het ons vandaag niet mogelijk het financieel-economische jaar overzicht op te nemen. Wij hopen dit Maandag te doen. REDACTIE. Uitslagen Laatste uitstel Te elfder ure hadden,;de tegenstan ders van de regering*— de commuius- ten vooraan Woensdagavond nog een nieuwe barrière opgeworpen in de vorm van een reglementaire moei rijkheid. Daardoor moest premier Surinaamse ministers dienen ontslag in DUIZEND dodelijk beangste vrouwen, kinderen en grijsaards zijn op boten van de kustwacht én vissersschepen van, het eilandje Salina naar Sicilië gevlucht, nadat ophieuw de héle dag lievige aard schokken het kleine eilandje doortrilden. Maandag jl. waren debewoners reeds uit hun woningen het open veld in gevlucht, nadat 's nachts de eerste hevige: schokken plaatsvonden, die niet minder dan elf uur aanhielden. Vijf millioen gulden Advertentie Scelba naar Washington Rotterdam: Witte de With straal 80 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 n. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11571» VGravenhage: Huygcnsplein I Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per rveok. 2.26 per maancl 6.75 -per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TurUAA* Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond, VORST NEEMT IETS TOE Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Matige, nu en dan krachtige Oostelijke wind. Over het algemeen lichte vorst. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT WANNEER wij een terugblik wer pen op het jaar, dat vandaag ten einde spoedt dar kunnen wij getuigen, dat voorzover het oni land betreft er reden is tot dankbaarheid. Over het geheel genomen was het, ondanks een voor vele gewassen schadelijke natte zomer, een jaar van toenemende wel vaart, van sociale rust en van or delijke samenleving. Werkloosheid was er practisch niet. Wij konden allen in vrijheid le ven en arbeiden en op zijn tijd rusten. Er is alle reden om dit alles van daag te erkennen. Politiek gezien was het zo, dat het Kabinet kon voortwerken aan de af werking van het regeringsprogram. Van dramatische conflicten met de Statcn-Generaal was geen sprake. Dat is trouwens normaal. Een derde re geringsjaar van een Kabinet is meestal een kalm jaar. Werd de verhouding tussen regering tn. parlement dan niet gekenmerkt door gebeurtenissen van emotionele aard, met de politieke verhoudingen in ons volk was dat anders. Het mandement van het R.-K. epis copaal wekte ueftige beroering. Voor- en tegenstanders van de doorbraak kwamen scuerp tegenover elkaar te staan. En daarbij kwam voor velen de tegenstelling tussen Rooms-Katho- llrisme en Reformatie in het cen trum vaD de belangstelling. Deze gebeurtenissen en wat daar over en daaromheen gezegd en ge schreven Is, deden duidelijk zien, dat er in het Nederlandse volk een strijd gaande is, over de vormen waarin en de beginselen waarnaar het zijn poU- Ueke gedachten wil uitdrukken. Dat is het grote politieke vraagstuk van onze tijd. Niet maar een vraag stuk van vandaag of morgen. Het be heerst onze levensstrijd. Wij nemen die strijd mee naar 'het nieuwe jaar. Op de achtergrond- van deze dis cussie zijn zeer grote vraagstukken •an de orde, waarvan het van belang i< dat zij op de voorgrond komen te staan. Het gaat hier nl. om dh vraag waar het in de poUtiek omgaat -Het gaat om de geestelijke waardering van onze tijd. Wat is de geest van onze tijd. Wat beweegt hem. En het gaat om de vraag naar de betrekking van ge loof en politiek, van christendom en staatkunde en tn verband daarmede over de vraag waar de verenigings- en de breekpunten liggen op het vlak der menselijke verhoudingen. Deze vragen zijn niet slecht» voor Nederland, maar voor de gehele we reld van betekenis. Het zou van grote betekenis zijn, indien wij er in konden slagen de discussie hierover serieus, goed geargumenteerd en op een zede lijk hoog niveau te voeren. Naar het ons voorkomt zullen wij ons van alle kanten daarop moeten richten. WJAT het buitenland betreft ken- merkte dit jaar zich meer dan vorige, jaren door vrede. Daarbij mag «liter niet uit het oog worden verloren dat men hier niet mag generaUseren en niet oppervlakkig moet wórden. Dc f koude oorlog slechts gradueel ver- j schillend van de warme is er nog j steeds. In Afrika kookt het en dat uit zich telkens in militaire conflicten. In Indonesië blijken de Ambonezen nog steeds hun verbeten strijd voor een hun rechtmatig toekomende vrijheid te voeren. Het einde daarvan is nog niet in zicht. Godsdienstvervolgingen iljn in ver scheidene landen aan de orde van de dag. Met moeite werd tot dusverre het Noordatlantische bondgenootschap ge red uit de innerlijke verdeeldheid van de Westelijke wereld en- van sommige WesteUjke landen in het bij sonder. De Europese samenwerking werd dit jaar deerlijk verzwakt Frankrijk vertoonde zich weer eens In al zijn onmacht. Het Is de grote zwakke plek in het Westers geheel. Door de ontwikkeling der dingen dreigt het poUtleke bestel in West- Duitsland, dat het beste was waarop *8 na de oorlog zouden hebben kun nen hopen, buiten schuld der Duitse regeerders in zijn bestaan te worden «angetast. Indien de dreiging tot werkelijkheid wordt, zullen de andere Westelijke mogendheden een niet te dragen en rdot goed te praten verantwoordelijk heid op zich hebben te nemen. Een chauffeur van de N.V. Gelderse Tramwegen uit Doetinchem merkte Donderdagmorgen bij Grocnlo, toen hij met een bus naar Winterswijk op weg was te laat op dat voor hem een met een paard bespannen melkwagen reed. De chauffeur gooide het stuur naar links, doch raakte de wagen aan de achterkant. De bus schoof naar de linkerzijde van de weg. waarna de chauffeur het stuur weer naar rechts gooide om een boom te ontwijken. Met de linkerkant vloog de bus tegen de boom. waarna het voertuig kantelde. Van de ongeveer 15 inzittenden werden licht gewond de chauffeur, de conductrice en vijf pas sagiers. De bestuurder van de melkwa gen. de heer E. uit Lievelde bij Grocn lo. liep een lichte hersenschudding op. Alle acht slachtoffers werden in een ziekenhuis opgenomen, doch konden na verbonden te zijn weer naar hun wo ningen worden overgebracht. De scha de aan bus en melkwagen is zeer aan zienlijk. Het ongeval gebeurde gister morgen omstreeks kwart voor acht. Er hing een lichte mist om die tijd. Naar ean oud folkloristisch gebruik hebben leden van de Twcrtlsche Ver- eniging in Drn Haag Donderdagmid dag een zg. JCrcnietcegge" bezorgd bij merraute Dc Jonge-Baanstra in de Waalhoflaan 3 te Voorburg. Mevr auto De Jonge had het leven geschonken aan een pracht -van een jongen, ge naamd Harm en ontving de dames aan haar kraambed. Tevens had men voor hour enige mandjes met eieren meegebracht. f)E Russen gedroegen zich dit jaar minder agressief dan voorheen. Maar het is duidelijk, dat de verzwak king in de Westelijke samenhang °°k al is het ergste dan niet gebeurd hun niet is ontgaan. Uit niets bleek van gewijzigde doelstellingen. Uit Mets bleek, da» zij tot concessies zijn geneigd. Hun minder agressieve hou ding lijkt ons niet meer te zijn dan het de kat uit de boom kijken. Zo ziet de zaak er dus internatio nal uit. De spanningen misschien "at meer latent zijn gebleven. De Problematiek, die wij op dit gebied ®ee het nieuwe jaar in nemen is on veranderd dezelfde als die van het vo ls® jaar. Daarbij komt het er op aan de in- nrlijke samenhang van het Westen k versterken. Ook dit is vooral een geestelijke Mak. tegenstelling tussen de vrije we reld en de communistische zullen wij °P de grondslag van ons christelijk geloof moeten kunnen aanvaarden. Ve- kn hebben daar moeite mee en dein- DE Franse Nationale Vergadering heeft zich gisteravond tenslotte uitgesproken voor herbewapening van West-Duitsland binnen dc nieuwe Westeuropese Unie. Er werden 287 blauwe briefjes die „ja" betekenden in de urnen gedaan en 260 witte briefjes die „nee" betekenden, terwijl ongeveer 70 afgevaardigden zich van stemming onthielden. Een dodelijk vermoeide, maar dapper volhoudende Mendès-France had de grootste overwinning van zij» Ievén behaald. De historische beslissing betekent het einde van een Franse politiek van uitstel en maakt de nederlaag die de Westeuropese Unie Vrijdag heeft geleden, weer ongedaan. De krappe meerderheid minder dan de helft van de 627 Kamerleden weerspiegelt overigens wel zeer duidelijk de Franse aarzeling. De stemming kwam aan het einde van .een debat dat elf dagen in beslag heeft genomen en waarvan het verloop met spanning in de hele wereld is gevolgd. Alle verdragen die in October te Parijs werden ondertekend, gaan nu naar de Franse Senaat, waar het grote debat waarschijnlijk begin Februari zal plaats hebben. Het gaat bij deze beslissing om de herbewapening van Frank- rijks oude vijand, Duitsland, dat 500.000 soldaten zal- krijgen, georganiseerd in twaalf divisies, een tactische luchtmacht en een kleine kustmarine. De Westeuropese Unie omvat behalve Frankrijk en West-Duitsland ook Engeland, Italië en de drie Beneluxlanden. Mendès-France zich neerleggen bij uitstel van de beslissende stemming tot gisteren. Toen voorzitter André le Troquer de kwestie gistermiddag om vijf uur aan. de orde stelde, ging de Kamer byna onmiddellijk tot stem ming over. Geen enkele afgevaardigde had zijn naam op de sprekerslijst geplaatst. Toen de voorzitter voorstelde om on middellijk tot stemming over te gaan bij ontstentenis van 'sprekers, verzocht Jacques Duclos, de leider van de com munistische fractie, echter het woord. Le Troquer .weigerde dit met de mededeling, dat Duclos reeds vol doende gelegenheid had gehad om zijn mening kenbaar te- maken.- - Prenyer'Mendè^-Fi^nce;.: die van deze'- jzóMcteëh-r-ï^^difeiiskwesU'e. had gemaakt, zei,; dat "hij niemand wilde verhinderen zijn mening ken baar te maken maar 3e Troquer stelde vast, dat volgens de reglementen onmiddellijk tot stemming kon wor den overgegaan. Hieronder volgt een lijstje van alle stemmingsuitslagen van de Franse Nationale Vergadering tijdens de debatten over de Parïjse overeen komsten: 1. Herstel van de Duitse souverei- niteit - 372 tegen 154 stemmen tijdens artikelsgewijze stemming. 2. Conventie over handhaving van buitenlandse troepen op Duits grond gebied 517 tegen 100 stemmen in artikelsgewijze stemming. 3. Duitse souvereiniteit en hand having van buitenlandse troepen in Duitsland als geheel 380 tegen 180 stemmen. 4. Frans-Duitse overeenkomst over het Saargebied 368 tegen 145 stem men. 5. Toelating van West-Duitsland tot de NAVO artikelsgewijze stem ming 289 tegen 251 stemmen, als ge heel 287 tegen 256 stemmen. 6. Duitslands toelating tot de West europese XJnie 287 tegen 260 stem men. (Dit punt werd aanvankelijk door de nationale vergadering ver- worpen met 280 tegen 259 stemmen). Toen de vergadering van de Kamer werd geschorst, klonken kreten als „verraad", „moordenaar", „nazi's" en „socialistische honden" van de banken der communisten. Tot een handge meen kwam het evenwel niet. Zaal wachters vormden snel een cordon tussen communisten en de rest van de afgevaardigden en binnen vijf minu ten was de zaal leeg. DE honderdtwintig aanwezigen op het klaverj astournooi op Vrij dag 24 December jl. in gebouw D e Zuidpool, Vasco da Gamastraat 1® te Amsterdam, eisen van de Neder landse regering, dat zij de accoorden .van Londen en Parijs niet zal tekenen, ten. einde de vrede in de wereld t» kunnen behouden." Zo luidt een bericht In „De Waar heid" van 28 December. U weet het natuurlijk niet, maar dit is nu klaverjassen. (Van onze weerkundige medewerker} Het vrij rustige weer, dat is gevolgd op de zware stormen van de vorige week houdt nog enige tijd aan. Boven geheel West- en Noord-Europa is. de barometerstand flink omhoog gegaan. Er heeft zich thans van Scandinavië tot Spanje een stevige barrière van hoge luchtdruk gevormd, die de doortocht van oceaandepressies voorlopig belet. Westelijke winden hielden evenwel de aanvoer van zachte oceaanlucht in stand. De temperatuur in onze omgeving was dan ook de afgelopen dagen ver boven normaal. Aan het zachte weer komt nu echter een einde. Boven Scandinavië is de luchtdruk nl. iets hoger geworden dan in onze omgeving met het gevolg, dat de wind naar het Oosten is gedraaid. Heeds gis termiddag drong koudere lucht lang zaam het Oosten van het land binnen. Bij het vliegveld Eelde daalde de tem peratuur tot dicht bij het vriespunt, maar in het midden van het land wees het kwik nog9 graden. Vandaag zou ook in het overige deel van het .land de temperatuur omlaag gaan. Op de eerste dag van het nieuwe jaar moet gerekend worden op temperaturen om het vriespunt en in de nacht op lichte vorst. Een belangrijk verdere daling van de temperatuur is de eerste paar dagen niet waarschijnlijk omdat de lucht bo ven Duitsland niet bijzonder koud is. In Polen en West-Rusland daarentegen komen matige tot strenge vorstvoor maar bji de huidige zwakke luchtbe weging kan deze lucht onze omgeving voorlopig nog niet bereiken. Heer, mijn hert is boos en schuldig, maar Gij zijt bermhertig, en duizendmalen meer verduldig als dat ik boosaardig ben: geef mij dan, o Heer, ik vraag het geef mij hulpe en sta mij bij: 'k heb gezondigd, ik beklage 't, help mij, God! Vergeef het mijl Guido Gezelle In regeringskringen te Washington Londen en Bonn is het besluit van de Franse Kamer met vreugde ontvangen. President Eisenhower noemde het be sluit van beslissende betekenis voor de wereldvrede. In Augusta in de staat Georgia werd Eisenhower op de hoogte gesteld van 't goede nieuws. „Dit is een zaak waarvoor wij dankbaar moeten zijn niet alleen wij in de Ver. Staten, maar iedereen in alle landen van dc wereld", verklaarde hij. zen daarom voor de consequenties er van b.v. op het gebied van bewa pening terug. Russische vredespropaganda- het stelsel van de Derde weg raken zo een vorm van christelijk pacilisme.dat met zorg vervult. Ook hier liggen voor het komende aar de vraagstukken waarmee wy ons bezig hebben te houden voor het opscheppen. Straks slaat de klok twaalf uur. Dan is 1954 overgegaan in 1955. Wy be vinden ons met ons werken en onze zorgen in Gods hand. Ons hele leven ligt m Zijn hand. Er, daarom kunnen wij dat allemaal van ons afzetten en willen wij nu alleen zien op Zijn zegeningen in het ver leden. Want ook onze hoop voor de toekomst is op Hem. In Britse regeringskringen toonde men zich ook zeer opgelucht en een rege ringsambtenaar verklaarde: „Er is thans een dreigende crisis voor de Wes terse wereld afgewend". Churchill en Eden. die zich beiden buiten Londen bevonden, werden tele fonisch van de stemmingsuitslag op de hoogte gebracht. De grootste vreugde heerste onge twijfeld in Bonn, waar bondskanselier Adenauer en zijn partijgenoten in ang stige spanning het verloop van de Fa- rijse debatten volgden. „Het Franse besluit schenkt de West- duitse federale regering en mij per soonlijk zeer grote voldoening", aldus de bondskanselier. Adenauer wees er op dat uit het Fa- rijse debat duidelijk gebleken was dat aan de Europese eenheid nog heel wat moeilijkheden in de weg liggen. „Vele van deze moeilijkheden zijn te wijten aan het tragische verleden, dat naar wij van harte hopen geheel uitgewist zal worden door de ratificatie van de Parijse accoorden." De socialistische oppositieleider in West-Duitsland, Erich Oilenhauer, zei dat de kleine meerderheid waarmee de Franse Assembiée de verdragen heeft goedgekeurd er duidelijk op wees dat de gemoederen over de Parijse kwes tie zeer verdeeld waren. Communistisch Polen. Tsjecho-Slowa- kije en Oost-Duitsland hadden gisteren, een laatste waarschuwing aan Frank rijk gestuurd. Afgevaardigden van de drie landen ontmoetten elkaar in Praag om een laatste spoednota op te stellen en die aan de Franse Nationale Ver gadering te richten. De drie delegaties werden geleid door de voorzitters der drie narlementen,; iedcr-bijgestaan -door vijf kamerleden. De Surinaamse landsmlnisters Olivie- ra en Curiel hebben gisteren hun ontslag ingediend. Zoals reeds eerder gemeld was van dit ontslag sprake wegens het afkondigen van het geamendeerde kies reglement voor Suriname. De „Modjokerto" van de Kon, Rotterdamsche Lloyd heeft in Miami een vissersvaartuig van 78 ton als deklading meege nomen om te vervoeren naar Karachi, Dit geschiedde met eigen laadgerei. De gebeurtenis was voor Miami zo gewichtig, dat er een speciale televisie- uitz end ing aan werd gewijd. Een van de vele journalisten, die er bij aanwezig waren, zeide na afloop er vast op gerekend te hebben, dat er iets spec taculairs zou gebeuren, dat als frontpaginanieuws zou kunnen dienen. Hij zat er kennelijk mee in hoe hij dat nu tegen over zijn krant versieren moest. De Britse regering heeft besloten meer zelfbestuur toe te kennen aan een aan tal koloniën in West-Indië, zo heeft het ministerie van Koloniën meegedeeld. Vijf eilanden, namelijk Grenada, St. Lu cia, SL Vincent, Antigua en St. Chris topher-Nevis, hebben nieuwe grondwet ten gekregen. Nadat Koningin Elizabeth de nieuwe wetten zal hebben getekend, zullen de genoemde eilanden gelijk gesteld zijn aan Jamaica, Trinidad en Barbados. Een uitvoerende raad zal regeren en de gou verneur-generaal zal zich aan de advie zen van deze raad hebben te houden be halve wanneer de regering te Londen anders beslist. Het doel van de Britse maatregel schijnt te zijn langzamerhand dè kolo niën in West-Indië rijp te maken voor een federatie van staten, als een domi nion binnen het gemenebest. Pakistan is bereid, zijn goede diensten aan te bieden in het geschil over Wes telijk Nieuw-Guinea. Dit verklaarde de minister-president van Pakistan, Mo hammed Ali, Donderdag op een te Dja karta gehouden persconferentie. Nu de Verenigde Naties de resolutie ten aanzien van Westelijk Nieuw-Guinea die ook door Pakistan gesteund werd, hebben afgewezen, is het voor Indone sië de aangewezen weg, van zoveel mo gelijk landen in de V.N. sympathie voor zijn standpunt in deze kwestie te ver werven, aldus meende Mohammed Ali. die hieraan toevoegde, dat Nederland de mening der wereld zal moeten respec teren. Als deze wereld-opinie' dusdanig is, dat de besprekingen tussen Indonesië en Nederland over Westelijk Nieuw-G nea dienen te worden hervat, ben ik ervan overtuigd, dat Nederland daaraan gevolg zal geven, aldus Mohammed Ali. De minister-president van India, Neh- roe, die tevoren een ontmoeting met de pers had, verklaarde in verband met Westelijk Nieuw-Guinea slechts, dat In dia zich in deze kwestie volledig achter de eisen van Indonesië stelt. Dc vijf Colombolanden hebben beslo ten een commissie te vormen voor de bestudering van wegen en middelen voor dc economische groei van de Aziatische landen. De vijf landen India, Pakis tan, Birma, Ceylon en Indonesië zijn van mening dat de economische hulp van buitenaf „niet zeer goed" is voor de Aziatische landen indien zij niet in siaat zijn hun eigen hulpbronnen tot ontwikkelhig te brengen. Dit heeft pre mier Nehroe van India op een perscon ferentie in Djakarta meegedeeld. Ruim dertig km naar het Oosten kwam de grote vulkaan qp Stromboli tot een hevige uitbarsting. Zevenhonderd jonge mannen en boeren zyn op Salina achtergebleven. Tegen functionarissen, die trachtten hen te overreden mee te gaan, zeiden zij: „Als dit het einde van ons eiland betekent, dan zullen wijhiermee ondergaan". By de hevige trillingen, die gisteren Salina doortrilden, kwa men grote .rotsblokken de hellingen van de twee vulkanen afrollen en plonsden in zee. De vulkanen werken in tegenstelling tot de Stromboli niet meer. Volgens het Rode Kruis is er geen bewoonbaar huis meer op Salina. De lava stroomt niet een snelheid van 18 km per uur onder hevig 'gesis de zee in. De 150 bewoners van het vissersdorpje Genostra, dat op min der dan 200 meter ten Oosten van de Naar wjj van de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten vernemen brengt de verhoging van de omzetbelasting op vetgrondstoffen mee, dat met ingang van 1 Januari a^;. de margarineprjjs verhoogd zal worden met 1 cent per pakje van 230 gram.. Hoewel over het algemeen de nieuwe regeling inzake de omzetbelasting geen prijsverhogende werking voor de consu ment tengevolge heeft in het algemeen kan gesteld worden, dat de nieuwe rege ling het heffen van de omzetbelasting verplaatst van de detaillist naar de fabri kant maken margarine en vet hierop een uitzondering. De wijzigingen in de omzetbelasting betekenen voor de margarine-industrie een tariefverhoging ten aanzien van voor deze industrie noodzakelijke grondstoffen, welke doorwerktop de kostprijs van margarine. Zoals hierboven uiteengezet, houdt de thans noodzakelijk geachte prijsverhoging geen verband met de stijging van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt. Deze stijging rechtvaardigt volgens de hiervoor genoemde bond, in feite een verdere verhoging van de prijs van net pakje margarine, doch de margarine industrie wil de algemene ontwikkeling van' het wereldmarktprijsniveau voor lopig aanzien. gloeiende;, lavastroom ligt, hebben een veilig heenkomen gezocht. Volgens de directeur van het vulcanologisch in stituut te Catania draagt de eruptie aardbeving alle kentekenen van de ramp uit het jaar 1927, toen er een vreselijke uitbarsting van de Strom- boli-vulkaan plaats vond, terwijl toen ook de Etna, die ongeveer 100 km meer naar het Zuiden Op Sicilië ligt, begon te werken. Salina was toenook het zwaarst getroffen eiland. Tot nu toe zijn er nog geen slacht offers te betreuren,-wel hebben vele mensen lichte verwondingen opgelo pen. Bij de grote aardbeving op Mes sina op 28 December 1908 kwamen vijf en zeventig duizend mensen om het leven. De Loudense avondbladen melden dat een hoeveelheid diamanten ter waarde van ongeveer vijf millioen gulden ver toren is gegaan hij de vliegramp va» de Stratocruiser van de B.O.A.C., op het Schotse vliegveld Prestwick op Eerste Kerstdag. Een zegsman van de posterijen heeft echter verklaard dat van geen enkele zijde een eis is inge diend. Volgens de bladen waren de diaman ten verzonden in aangetekende pakket jes en zijn zij niet gevonden. Het vlies- tuig is totaal uitgebrand en volgens des kundigen zijn dé edelstenen niet tegen grote hitte bestand. rnuèoifjgmmt Over de demonstratie op 27 Decem ber in Hollandia, waarbij meer dan 10°l' Papoeas voor de woning van de gou verneur uitdrukking gaven aan hm» vreugde over de verwerping van de Niemv-Gninea-resolntie door de Alge mene Vergadering van de Verenigde Naties, wordt nog gemeld, dat de dag werd besloten met een feestelijke bij eenkomst in het bïoscoopgebouw aan de haven van Hollandia. Op deze avond stelden verschillende sprekers in het licht, dat door de be slissing van de Verenigde Naties en de daardoor gegroeide zekerheid van de sta tus met nieuwe kracht kan worden voortgegaan met de arbeid aan de ont wikkeling van land en volk. De premier van Italië. Mario Scelba. zal begin volgend jaar een bezoek aan Washington brengen. Een datum is nog niet vastgesteld. De secretaris-generaal van dc V.N., HammarskjoeM, is gisteren uit New Vork vertrokken naar Peking, waar hij wil trachten de vrijlating te krijgen van de gevangengenomen Amerikaanse vlie gers;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1