Hongaars zwerver werd in Amsterdam orgelbouwer Partisan verslaat Rapid in het Feyenoord-Stadion Nederland is zijn tweede vaderland TROUW Maandag S Januari 1955 SCHIEDAM „Nu is het stil" Geheime zender ontdekt De heer J. v. d. Graaf jubileerde Ds. v. Wa gemngen naar Australië Lezing over voeding A.R. Kiesvereniging vijf-en-zeventig jaar MAASSLUIS Kerkconcert in dr Immcuiuelkerk TEKKO TAKS Van heden af zal het ver volgverhaal „Tekko Taks" op een der advertentiepagi na's worden geplaatst, zo veel mogelijk op de achter ste pagina van de editie. Maasland VLAARDINGEN Doet Vlaardingen mee aan cle E 55?. Deze week in Schiedam Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke Stand van Rotterdam Weer een buitenlands bedrijf in Vlaardingen Uitstekend concert W. Niemantsverdriet overleden 't Was druk in het stadhuis Inenting V.D.V. 3 won Korte Vlaardinsse berichten Twee verpleegsters in hadkamer bedwelmd Rotterdammers spaarden f 20 millioen in 1954 Advertentie KLAAR VOOR DE STARf 1955 J. Mees ridder in Orde van Nederl. Leeuw AAIS DE GROND WEER VLOT EN L-§r (Van een onzer verslaggevers) Voorzichtig blaast de orgel bouwer Julius Gaal in een grote houten pijp. We horen een diep basgeluid. De kleine, levendige man met zijn grappig buitenlands accent vertelt ons zoveel over de geheimen van zijn vak, dat het ons af en toe begint te duizelen. Maar deze enthousiaste vakman speek het klaar om ons in gedachten aan het bouwen te zetten en als hij ten slotte opnieuw een orgelpijp pakt en er in blaast, is het alsof we bij een groot kerkorgel staan, waar uit straks de vloedgolven van muziek zullen voortkomen. „ACADEMIE-PRIJS" Jubileum Murk Leis Verhoging sclieepsvraehten Opsporing verzocht Ontmoetingen met muziek en kunst in Rotterdam Twintig gevallen van varkenspest Bemanning Bat Galim in Israël teruggekeerd C.C.W.S. passeerde zeven millioen Amerikaans schip raakte in Oostgat aan de grond Termijnnoteringen 2 Gisternacht omstreeks half twaalf werd door de cadiocontróledienst van de P.T.T. aan de Broersvest te Schiedam een 'geheime zender in beslag genomen van de 66-jarige metselaar C. v. A., juist op het ogenblik dat een uitzending aan de gang was. Met het primitieve apparaat werd op de 190 meter uitgezonden tn de onmiddellijke omgeving van de seinpost Hod: van Holland. Heeds jange tijd was •men de zender op het spoor. Op ver schillende Zaterdagen was de contröie- wagen reeds in de omgeving van de Broersvest aan het werk geweest, maar doordat op deze avond de zendamateur het programma wat langer had gerekt dan gewoonlijk het geval was, wist men de dader op heterdaad te betrappen. Tij dens het spelen van een gramofoon- plaat „Nu „5 het stil" werd door de po litie de inval gedaan en de zender in derdaad tot zwijgen gebracht. Be her kenningsmelodie voor de uitzendingen die meestal in de weekenden werden verzorgd was ,.Auf wieder sehn" iets wat op de bewuste avond uiteraard niet werd gespeeld. Het zendapparaat werd naar het hoofd bureau gebracht waar ook de eigenaar enkele uren vertoefde. Of 1 Januari was het 25 jaar gele de» dat de heer J. van der Graaf be last werd met de leiding van de Af deling Algemene zaken van de Ge meente Secretarie te Schiedam. Mede ia tegenwoordigheid van zijn echtgenote werd hij in eigen kring door zijn naaste medewerkers op Oude jaarsdag gehuldigd. Bij deze gelegen heid werd dc jubilaris toegesproken door de Gemeentesecretaris mr. N. J. Post die uitvoerig de verdiensten van de heer Van der Graaf schetste en zich tenslotte in een persoonlijk woord tot de jubilaris en zijn echtgenote richtte. Be Sous-chef van de Afdeling de heer C. Brunt sprak voorts enkele woorden waarhij hij wees op de belangstelling die de heer Van der Graaf altijd niet al leen voor de ambtelijke zaken heeft, maar ook op de persoonlijke belangstel ling die zijn medewerkers steeds mo gen genieten. De heer Van der Graaf, die als onderdeel van zijn omvangrijke taak ook de gemeentelijke publiciteit verzorgt, mocht bij dit jubileum een aantal geschenken in ontvangst nemen waaronder een prachtige kist met een omvangrijk assortiment sigaren en een asbak. Mevrouw Van der Graaf deelde in de hulde. Haar werden bloemen aange boden. Op de dag zelf mocht de jubi laris. tijdens de Nieuwjaars receptie die burgemeester en mevrouw Peek in de aula van het Stedelijk Museum hielden, van de zijde van het college van B. en W. felicitaties in ontvangst nemen. Ook de club van ambtenaren heeft de jubi laris bij deze gelegenheid niet vergeten. Ds. J. J. van Wagenïngen, Geref. predikant te Schiedam, vertrekt mor gen met het emigrantenschip Water man naar Australië waar hij aan boord de taak van geestelijk verzorger op zich neemt. Ook in Australië zal hij enige tijd blijven om te werken onder de daar vertoevende emigranten. Half Mei hoopt hij in Schiedam terug te ke ren, Het is niet de eerste keer dat ds. Van Wageningen de taak van geestelijk verzorger op zee op zich neemt. Hij was reeds enige jaren vlootpredikant. Op Donderdag 6 Januari 1955 wordt in de huishoud- en industrieschool te Schiedam vanwege de commissie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting een lezing gehouden over „De voeding van onze kinderen". Tijdens de lezing wordt een filmstrook vertoond. Aanvang 's avonds 7.30 uur. Op 13 Januari hoopt de A.R. Kies vereniging „Nederland en Oranje" te Schiedam haar 75-jarig bestaan tp ge denken en dit te vieren met een her denkingsavond, waar.prof. mr. Diepen horst van Zeist' zal' spréken over het onderwerp: ■„Jubileren tegen een ach tergrond". Deze bijeenkomst zal worden gehou den in gebouw „Irene". Op deze ver gadering zal het Centraal comité, de volledige raadsfractie en de staten- sectie mede tegenwoordig zijn. In de aula van het Stedelijk Museum werd gisteren rond het middaguur een receptie gehouden waar burgemeester en mevrouw Peek de nieuwjaarswen sen in ontvangst namen van vele voor aanstaande personen uit de Schiedamse samenleving. De receptie teas dit jaar zeer druk bezocht. Het programma, dat Koos Bons voor het Nieuwjaarsconcert in de Immanuel- kerk te Maassluis had samengesteld, ge tuigde van een fijne smaak. De knappe organist had het zich niet bepaald ge makkelijk gemaakt. Hij opende met de grote Toccata, Adagio en Fuga van Bach, dat voortreffelijk klonk en buitenge woon goed werd geregistreerd. Vooral het zo melodieuse middendeel werd ver. dienstelijk gespeeld. Van het „klein goed", dat Koos Bons verder ten beste gaf, moet vooral het bekende Noël van Claude Daquin worden genoemd. De or ganist had zich voor dit concert wear van uitmuntende medewerking verze kerd. Maassluisse C.O.V. „Crescen do" o.l.v. de bekende dirigent Laurens van Wingerden bezit vooral een sublie me altpartij. Het, helaas zo kleine koor zong met begeleiding van een se lect orkestje prachtige klassieke kora len. Voorts werden enige delen uit Han- del's Messiah uitgevoerd. Sommige in zetten waren ietwat weifelend, wat on getwijfeld moeilijkheden voor het orkest opleverde. Mevrouw Groenenboom zong op verdienstelijke wijze de bekende so praanaria „Er weidet seine Herde", terwijl mevrouw van der Giessen een altsolo ten beste gaf. Het concert, dat veel belangstelling trok, werd besloten door een fonkelende improvisatie van de organist over Gezang 293. AnriAAAnArvwvvv*»*«*«*i*i^i*i* Voorlichtingsavond. Donderdagavond 6 Jan. a.s. wordt te B uur n.m. een voorllch- tmgs- en contactavond gehouden voor le den van de Ned. Herv. Gemeente te Maas land. De verkiezing van 2 notabelen (we gens het bedanken van de heren v. d. Ende en Kalkmah) wordt gcvoJgd door een cause rie van ds. H. J. J. Keijzer over de we reldconferentie te Evanston en de verto ning van een filmstrook. De bijeenkomst wordt gehouden in zaal Tavenu. Martha-stichting. Door verschillende kin deren te Maasland werd gedurende het vierde kwartaal 1954 voor de Martha-stieh- ting bijeengebracht f 48.06. Onder de pannen. Nadat in de vooraf gaande week hard was gewerkt aan de bouw van het nieuwe kantoor voor de Maas- landse veiling, is men juist Vrijdag 31 De cember 1954 zo ver gekomen, dat de pan nen op tiet dak konden worden aangebracht Verwacht wordt, dat nu de afwerking van het gebouw vrij snel zal kunnen plaats vinden. Geslaagd. De heer F. Muijselaar is ge slaagd voor het S.PJD.-examen (eerste ged). Voor de periode van 1 tot en met 7 Januari heeft het agendabureau van de Schiedamse Gemeenschap (Plantage, tel. 68043) de volgende bijeenkomsten op de agenda staan: Maandag: Zandvlakte nabij Juhana- laan, 8 uur: Schiedamse Gemeenschap, Nieuwjaarsvuur. V.a. 7.30 muziek. Beijersbergen, 8 uur: Zakenstudie- kring. Jaarvergadering. Woensdag: Irene, 3 uur: Chr. Me- taalbewerkersbond. Filmvoorstelling voor kinderen v. d. leden. Gebouw Chr. Soc. Belangen, 7.30 uur: Ned. Chr. Beamb.tenbond. A. J. Verse- veld spreekt over „De structuur van de bond en de taak van de bedrijfs- en beroepsgroepen. Na de pauze film. Irene. 8 uur: Chr. Metaalverwerkers- bond. Filmvoorstelling voor de leden. Donderdag: Huishoudschool. Pr. Mau- ritsstraat 7.30 uur: Commissie voor Huishoudelijke en Gezins voorlichting. Lezing en film over de voeding van on ze kinderen. Passage Theater, 8 uur: NRCV Ma rinierskapel o.l.v, Gijsbert van Nieuw- land. „Mastklimmen" o.l.v. Johan Bo degraven. Zaterdag: Volksgebouw, 8 uur: „Gro ninger Verainiging „Gruno". Opvoering toneelstuk „Onrust om 'n houfnagel Geboren: Hendrica A d v P M van Hoof en M P Schoenmakers: Rudolf. z v C van Koon en G Versteeg: Catharina. d v W J G de Heb en C Wolthuis; Hendrika. d v J Hoornweg en H van Wijk: Jan W G, z v J W G Verkerk en C D van Campennoul. Witheim J. z v P Schneider en Th J Koo rengeve!. Johannes J H, z v H v d Moer cn M W Bernoster; Margaretha A, d v C Holieman en H Haan. Overleden: I-. Viaarldingerbroek. 38 j. C. Stolk, 73 j. AANGIFTEN VAN 31 XJECEMBF", .954 GEBOREN: A J A Paulus—De'. o. z; M de Pootde Gelder, z; M van -.r bug:— Havenaar. z; L GoossenSpar - ,m> van der SterreMaaten. d; A -.1 van der Toorn-Huybets, z; T J de -r'S~v£ldflra. d: M van der Pol—van Viuren. d; E A M van der Burg—van di ~,urg, S. baas Schoors. d; M K Scb 11e—Boogert. d. Chr 34 van den Bos— E van Maanen Schults, z: A w P „oonstoppel. d. W Vos—Koudiis, d: E ...an—Weverlmg, z; H M M Kondn—van oevelen. d; H W Ver heulvan der Melde, d; C Bogaaro van der Laan, d; F A Reichardt—van Domburg, z: M C Schutte—van Zuilen, z: A Th Feelders Liefheid, z; B Helder—Heus. d: J Verheden —van Rijkom. z: G L Agerbeek—Melissen, z; M A Hesper—van de Ven. d; E H van der Hoeven—Jongman. A Koopmans— Teepe. z: A H Kranenburg—Lodders, z; A Scbols—Goedendorp. d; F Hol—van Zijl, z, M C van OsSoeterboek, z; B W de Does GOVERLEDEN: T dc Lege, ongeil wouw 75 j; P G Chr Jansen, man van K M Smitn. 77 r C W Heijdacker. man. geh gew met C Voskamp. 72 j; J Meert ens. man. geh gew met C van Houten. 84 j; A J de .SS»e/v£^Ti geh gew met D C M van Os. 80 j. M Carol, man van M van Zetten. 73 j; A Goudswaard man van N E Smit. 58 j; F Schermers, man van C J Masthoff. 60 A Rovers, vrouw van J J Petit. 63 j: M J Truggelaar, vr„ gen gew met P Koedam, 81 j- Voorts als levenloos" -aangegevenE Op- horst—-Leene, z: A Dollee—Bos. d. Voorma lig Pernis: K Ketting, c, S dag. In de komende raadsvergadering zal een voorstel van het college van B. en tV. worden behandeld, dat betrekking heeft op de deelname van Vlaardingen aan de Nationale Energie Manifestatie 1955, Via de Vlaardrrtgse vertegenwoor diger in het Provinciaal comité van voorbereiding heeft de gemeente een uitnodiging voor deelname ontvangen en Br en W.- aohtén 'het Belangrijk voor Neêrlands derde havenstad met zijn op merkelijke industriële ontwikkelingvan de afgelopen jaren,' dat men "op dece ria- tionale tentoonstelling van internationaal belang van de partij is. Men stelt de raad dan ook voor in beginsel te besluiten tot de deelname, met een expositie-ruimte van "120 vier kante meter en men vraagt hiervoor een crediet van f 36.000. De in Texas U.S.A. gevestigde on derneming „The pyramid rubber Company'- heeft besloten om in Ne derland een dochter-onderneming te vestigen onder de naam „Evenflo-In- temationaal" N.V. Het besluit is genomen om zich in de gemeente Vlaardingen te vestigen od een industrieterrein in de Grota Vettenoordsepolder aldaar. Een fa brieksgebouw is reeds ter beschikking zodat het voornemen bestaat om in Februari of Maart met de productie een aanvang te maken. Deze Amerikaanse onderneming ver vaardigt instrumenten voor de voe ding zoals babyflessen en zal hoofd zakelijk voor de export werken De velen, die zich door de kou op Nieuwjaarsmiddag niet hadden iaten weerhouden, maar die niettemin het Nieuwjaarsconcert irt de Emmauskerk te Vlaardingen bijwoonden en dat waren niet weinigen zullen daarvan zeker geen spijt gevoeld hebben. Rutger van Mazijk, de organist van de Gereformeerde Zuiderkevk. bespeel de het fraaie orgel voortreffelijk: lang zaam en wat mistroostig, of staccato, tintelend en blij. dan weer hoog en juichend, stroomden de orgeltonen de kerk in. Het meisjeskoor „Gratia Coronet Opera" zong beter dan wij het ooit hoorden. Toch waren het ïang geen eenvoudige werken die voor het koor op het programma stonden. Het waren drie werken van Joh. Seb. Bach, nml „Dir, Dir, Jehovah will ieh singen", het Agnus Dei" uit de Hohe Messe en de bekende cantate no. 147 „Wohl mir, dasz ich Jezum habe". De zang maakte evenals het orgelspel diepe indruk op het aandachtig toeluisterende gehoor, dat zich maar node liet storen door de vrij vele bezoekers, die klaarblijke lijk in de veronderstelling waren, dat er een andere aanvangstijd voor het concert gold. De orgelbespeling begon met een eigen toccata van Van Mazijk over Psalm 150 „Looft God, looft zijn naam alom", waarna twee verzen van deze psalm gezamenlijk werden gezongen. Hierna werden gespeeld „Das alte Jahr vergangen ist" en Girgue van Bach. He* koekoek cn naehtegari-con- cert van Handel Air en Gavottp van Weslv en van Boëlmann de Suite Gothique. Het concert werd besloten met Pre-] iude van César Franck en een improvi satie. De orgelbegeleiding voor het koor was bij Nico van den Hooveu in goede han den. Naar wij vernemen overleed na een kortstondige ziekte de directeur van de N.V- Banket- en biscuitfabriek C. Niemantsverdriet en Zonen en de N.V. Gebr. Niemantsverdriet's Brood fabriek te Vlaardingen, de heer W. Niemantsverdriet. De leraarde bestel ling zal plaats vinden op de Alge mene Begraafplaats te Vlaardingen op Dinsdag 4 Januari. Vertrek van het woonhuis om 2.30 uux» Nieuwjaarsdag, tegen de middag, was het een geweldige drukte in VlaarcUngens raadzaal. Overigens een zeer ingetogen drukte. Het was precies als alle voor gaande jaren, wanneer de burgemeester samen met zijn echtgenote recipieerde ter gelegenheid van de jaarwisseling. Het enige verschil was, dat het dit jaar nóg weer meer personen waren, die primair de „burgemeester en zijn echtgenote en secundair "elkander alle goeds voor hel pas Ibegonnen jaar kwamen toewensen. ,In de eerste plaats waren het de leden van de raad, die die "goede wensen kwa men ajmbieden. vrijwel alle fracties wa ren voltallig aanwezig, van de wethou ders zagen wij alleen de heren "West- strate en Van Minnen. Daarnaast verschenen met alleen vele gemeentelijke functionarissen maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsle ven, de Kamer van Koophandel en tal van bestuursleden van alle grote vereni gingen. Ook namens de diverse kerkera den -werden goede wensen uitgesproken, wij zagen o.a. de predikanten dr. E, D. Kraan en ds. P. van der Vloed, Ook enkele figuren uit vroegere stadsbesturen zoals de oud-wethouders W. M. ~W. Don en J. Buis gaven acte de presence In alle gemoedelijke, gezellige en vriendelijke vormen werden de meest uiteenlopende variaties van het oude „veel heil en zegen'gehoord. Op Vrijdag 7 Januari 1955 te 2.30 uur zal er ten huize van de Vlaar dingse artsen opnieuw gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inen ting tegen de pokken, voor kinderen die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen diphterie, kinkhoest en tetanus voor kinderen tot en met vijf jaar. Zij die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken kunnen zich, zonder voorafgaande aanmelding, op boven genoemd tijdstip vervoegen bij hun huisarts met overlegging van een in- entingskaart. Deze mentingskaarten zijn. voor zo ver nog niet verstrekt, gratis verkrijg baar bij de Gemeente-secretarie, afd. Bevolking, Paterstraat, alnier. In Maasland ontving de öamver. DJ.O. het Vlaardmgse 3de tiental. De Vlaardingers wonnen 6 partijen tegen D.I.O. 2, terwijl 2 partijen onbeslist bleven. De uitslag werd dus 6—14 voor VDV 3_ Voor de borden bezetting speelden J. Lu- cassen-F. Heikoop 2-0, C. van Woerden-P Budding 0-2, N. Dijkshoorn-N. Olieman 2-0, J. Voerman-W. J. Doudeijns 0-2, J. Althufcren -J. Vos 2-0. W. F. Verburg-W. H. Niestadt 1-1, C. Biel-W. Oudheusden 1-1. G. O. Pinck -H. Lansbergen 1-1. W Achterberg-N. Voogd 2-0. A. Socteman-J A. Bakker 0-2, J. Js van Leeuwen-C. van Veel en 2-0. J. J. v. Leeuwen-J. Vermeulen 2-0. Kampioenschap le klasse Rotterdam: A. Man in "t Veld tVlaardingen1) verliest van J. J. van Eek (Rotterdam) Arjos vergadering. Arjos II vergadert Dinsdag 4 Januari in het Jeugdhuis te Vlaardingen. De heer D, Mosterd zal dan spreken over het kabinet 1929 1933, terwijl ook een bijdrage wordt ge leverd door de heer PI. v. d. Kooy. In 1954 werd (op t l.(H)0.afgerond) bij dc Spaarbank te Rotterdam ingelegd f 77.820.000.en terugbetaald f 57.960.000. gevende een overschot van f 19.860.000. In het voorafgaande jaar waren deze cij fers respectievelijk f 63.569.000J 46.413.000 en r 17.156.000. Hieruit blijkt dus, dat de Inleg In sterkere mate Is toegenomen dan de terugbetaling Over 1954 werd aan de inleggers, wier aantal met 15.984 toenam tot 379.451 In totaal f 3.124.000.—' rente vergoed. Het aan de Spaarbank toevertrouwde bedrag steeg van t 117..573.000.— op het einde van 1953 tot t 140.557.000.— per 31 December 1954. Op Nieuwjaarsdag heeft burgemees ter G. E. van Walsum in het hoofdkan toor van R. Mees en Zoonen aan de Blaak 10 te Rotterdam de versierselen, verbonden aan de Orde van de Neder landse Leeuw, uitgereikt aan de heer J. Mees. De onderscheidene herdacht op 1 Januari het feit, dat hij veertig jaar firmant was. c\ fj. We hopen dat de Heren zó zullen lopen, dat U er gerust Uw Lexington van America's Best Tobaccos bij zult kunnen blijven roken. Zondagmiddag om kwart over twee is het Engelse schip „Dashwood" in de Westerscheide aan de grond gelopen. Het 2156 b.rt. grote schip is in die toestand geraakt door de lage waterstand tenge volge van de Oostenwind. Het -schip, dat zich tussen Walsoordeal en Rilland Bath 'bevond, is zonder sïeepboothulp bij rij zend wale- vlot gekomen. 15.060 toeschouwers hebben dc frisse Oostelijke wind getrotseerd om in het Feyenoordstadion getuigen te zijn van de vooral in de eerste helft aantrekkelijke wedstrijd tussen de zuidslavische kampi oensclub Partizan en de Oostenrijkse titel- Het is alles heel eigenaardig gelopen met deze Julius Gaal. Hij is helemaal niet van jongsaf opgeleid tot orgel bouwer, zoals we verwacht hadden. Min of meer toevallig is hij in dit vak terechtgekomen. Heel zijn leven schijnt trouwens van avonturen aan elkaar te hangen. Geboren in Hongarije als zoon van een boer, trok hij op 18-jarige leef tijd met twee vrienden de wijde wereld in. Dat was even na de eerste wereld oorlog. Hij trofk door Oostenrijk en Duitsland zonder pas en dikwijls yon der geld en eten, slapend in hooiber gen en levend van de vruchtbomen langs de wagen. In Hamburg kwam hij terecht bij een grote pïanofabriek Julius had e^n opleiding voor meubel maker gehad maar enkele jaren Naar eerst thans bekend is geworden tijn op 20 December in een Utrechtse 'nrichiing voor geestelijk gestoordenwérk. waarvan "dc grootste afmeting 130 cm mag zijn en niet kleiner dan 80 cm, Door de gemeente Rotterdam is ter gelegenheid van het 10O-jarig bestaan van de Academie van Beeldende Kun sten en Technische Wetenschappen een „Academie prijs" uitgeschreven. Van deze prijs, bedragende in totaal f 2000.— zal in 1955 worden uitgeloofd een bedrag van f 1250.voor een werk stuk op ware grootte in gips of ander duurzaam materiaal voor een beeldhouw- twee verpleegsters tijdens het baden van patiënten onwel geworden. De oudste herstelde zich spoedig en kon reeds de volgende dag weer normaal dienst doen, maar de achttien jarige mej. S. uit Utrecht had het be wustzijn verloren en moest naar een ziekenhuis worden overgebracht, '-aar zij thans nog wordt verpleegd. Vermoedelijk is haar toestand het gevolg van koolmonoxydevergifligin i Bij de patiënten, die minder lang in de badkamer hadden vertoefd, werden geen verschijnselen van vergiftiging waarge nomen. Onderzocht wordt of het ongevn aan een defect van de gasgeyser moet vor- den toegeschreven. De geneesheer, die het meisje behandelt, acht voorai de laatste dagen haar genezingskansen aan- ïitclijk wsbetöcd. dat eventueel zal kunnen dienen ter plaatsing in een stadsplantsoen (park) en een bedrag van f 750.voor een werkstuk op het gebied der vrije schil derkunst of grafische kunst, waarvan de afmetingen niet meer dan 200 x 200 cm mogen bedragen. Deelnemers kunnen slechts oud-leer- lineen van de Academie te Rotterdam zijn die niet langr dan 12 jaar geleden de Academie verlaten hebben en in Nederland wonen. De in tc leveren werkstukken dienen door de inzender vervaardigd te worden in de periode van 1 Januari 1955 tot 30 September 1955 en zij moeten in de week van 16 tot 23 October 1955 franco wor den bezorgd aan de Academie van B.K. en T.W., G. J. de Jonghweg 4 te Rot- tadaaoL later is hij naar Zuid-Amerika ver- troleken. Als blinde passagier komt hjj terug in Hamburg en werkt weer in de pianofabriek. Dan komt de crisistijd en wordt ook deze Hongaarse jongeman werkloos. Maar de Hongaarse consul in Hamburg weet hem op een Hongaars schip te krijgen als timmerman en zo reist de jonge Gaal naar Rotterdam. Maar in Rotterdam krijgt de hele be manning van het schip ontslag, omdat de rederij failliet gegaan is. Na lang soebatten worden t&t slotte toch de gage en de kost van de hele reis uit betaald en zo krijgt onze Julius voor 9 dagen varen vierhonderd gulden in handen. Dat was in 1929. Ook in ons land moesten hoe langer hoe meer werk krachten naar huis gezonden worden. Maar Julius Gaai slaagde er des ondanks in te werk gesteld te worden bij de orgelbouwer Spanjaard in Schie dam. Men nam hem op proef aan om hem te laten zien, dat orgels bouwen heel iets anders is dan piano's bouwen. De proef slaagde. De pianobouwer Gaal ontpopte zich als een man met bijzon dere aanleg voor de orgelbouwtech niek. Hij maakte snel promotie en be gon in 1936 met een jongere collega, de heer Fonteyn, een eigen zaak in orgel- onderdelen. Maar toen de tweede wereldoorlog was uitgebroken, maakte de moordende concurrentie der Duit sers abrupt een eind aan de bestaans mogelijkheid der jonge firma. Fonteyn Gaal konden wel inpakken. Toen werd de heer Gaal employé bij het Hongaarse gezantschap in ons land. Hü bleef dat tot 1946, toen de communisten de overhano hadden ge kregen in zijn vaderland. Om zich te verantwoorden voor zijn nieuwe regering vloog hij naar Boedapest, waar hij met de onmenselijke praktijken van de communisten kennis maakte. Las terlijke tongen hadden hem aangeklaagd, maar Gaal had zich gedekt en had een koffer vol verklaringen bij zich van Jo den en onderduikers, die hij geholpen had. Hü zocht in Hongarije zijn oude va der op en probeerde tevergeefs hem naar Nederland te krijgen. Maar al spoedig bleek, dat het ook voor hem zelf niet veilig was in zijn land. Hij slaagde ei in via Tsjechoslowakije naar ons land terug le keren. Een jaar salaris en ver goeding vor de reis naar Boedapest ruim 5000 gulden heeft hij nog steeds te goed van de Hongaarse regering Vriendelijke woorden, list noch geweld mochten baten, hoewel hij in het bezit was van een officiële sehuldbekente- tenis van de vertegenwoordigers der Hongaarse regering in ons land. Dank zij zijn relaties aan het Hongaarse gezant schap kon de heer Gaal, ook na zijn rets naar Boedapest, nog veie goede demo cratische Hongaren in ons land aan de nodige officiële papieren helpen. Enkele jaren later kon de heer Gaal zijn vroe gere handwerk weer opnemen. Samen met de heer Fonteyn begon hij opnieuw een eigen zaak, maar nu voor de bouw van complete kerkorgels, waarvoor alle onderdelen door eigen personeel tvor den gemaakt, In 15 Gereformeerde Kerken staan nu al grote of klein kerk orgels, die door de jonge firma Fonteyn A Gaal zijn gemaakt houder Rapid. Artisten als Dajkovski, Zebec cn Bobek van Partizan cn Walter Zeman, die weer eens in het doel stond, Hanappi, Dienst, Trobst on de beide Koer- ners van Rapid zorgden er voor, dat het publick in de eerste helft staaltjes voet- ba! kreeg voorgezet, welke men slechts zelden op dc Nederlandse velden te zien heeft gekregen. Het tempo was hoog. het positioneel spel van beide teams voortreffelijk, in .tech nisch opzicht gaf men elkaar mets toe en de spelers van Partizan en Rapid bleken allen in een uitstekende lichamelijke con ditie te verkeren. Voor de rust scoorde linksbinnen Miludiavic van Partizan met twee verschrikkelük harde schoten, van verre afstand gelost, hoog in de linker hoek onhoudbaar voor Zeman. En toen Bobek, die als midvoor opereerde, na ruim een half uur op handige wüze het derde doelpunt voor de Zuidslavische kampioensclub scoorde, v; sesde men, dat het een zware nederlaag voor Rapid zou worden. Niet dat Partizan in het veld beter voetbal demonstreerde of druk op het Rapiddoet uitoefende, maar het korte typisch Weensc virtuozenspel van de voorhoede werd tot in het oneindige doorgevoerd, waardoor de Partizan-defen- sie steeds gelegenheid kreeg zich voor doel samen te trekken en op het juiste ogenblik het tik-tak-spel te breken. Bo vendien bleken in de Zuidslavische voor hoede betere goalgetters te zitten dan ia de voorhoede van Rapid, een oude fout van Rapid, welke men ook bü zovele andere Weense verenigingen kan aantref fen. Tien minuten voor de rust maakte Probst uit een voorzet van Koerner 2 met' een kopbal een tegenpunt. In de tweede helft was Rapid wat meer in de aanval, al bleven de voorhoede- spelers van Partizan bewegelijk, snel en uitermate gevaarlijk voor doel. In de 12e minuut scoorde Koerner 1 het tweede tegenpunt. waardoor de spanning terug keerde. Maar steeds strandde de Weense aanval in het strafschopgebied op een beo i r,t een hoofd van de Partizan-ver- dediging, omdat de vleugelspelers te wei nig in het spel werden betrokken. By de N.V. W. A. van den Tak's Ber gingsbedrijf zal de heer Murk Leis Pzn. morgen het feit herdenken, dat hij 25 jaar lang als directeur aan het hoofd van dit bedryf staat. Ter gelegenheid hiervan wordt Dinsdagmiddag van half vier tot half zes een receptie gegeven in hotel Atlanta aan de Coolsingel te Rotterdam. De heer Leis begon zijn loopbaan in 1921 bij L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst, waar zün vaderen zijn oom de directie voerden, maar toen deze zaak een fusie aanging met de Inter nationale werd Murk Leis bü het ber gingsbedrijf Van den Tak tewerkgesteld, dat met Smit een combinatie vormde. In 1930 werd hü hier directeur. De West African Lines Conference, omvattende de lijndiensten tussen het Verenigd Koninkrijk, het vasteland van Europa en de Westkust van Arika (El- der Dempster Lines Ltd., Holland West Afrika Lijn N.V., Palm Line Ltd., The Guinea Gulf Line Ltd. en de Woer- mann Linie, kondigen met ingang van 18 Februari a.s. een verhoging van de vrachtprijzen met 10 pet. aan voor alle schepen, gaande naar Afrika. Wat de thuisreizen betreft gaat met ingang van dezelfde datum een verhoging in. die voor verschillende artikelen en havens varieert. Namens de moeder verzoekt de com missaris van politie te Velsen nogmaals dringend de opsporing van het 15-jarig meisje Hannie Mattijsen uit IJmuiden. Zij is op 14 December j.l. met de 30- jarige Huisman spoorloos verdwenen. De man is inmiddels teruggekeerd, doch hij is geestelijk gestoord, lüdt aan geheu genverlies, zodat hij geen inlichtingen kan geven over de verblijfplaats van het meisje. Het meisje verkeert waarschijnlijk in zorgelijke omstandigheden en in ver band daarmede wordt ieder, die inlich tingen kan geven, hoe vaag ook, over tewerkstelling, het onderdak geven of het eventueel mee laten rijden aan of van een der beide genoemde personen of een hunner, dringend verzocht zieh onmiddellük telefonisch in verbinding te stellen met het hoofdbureau van po litie te IJmuiden-Oost (K 2550—6444) afd. Recherche. Signalement van dc man: 33 jaar. 1.65 meter lang, tenger postuur, diep liggen de donkerblauwe ogen. donkerblond achterover gekamd haar. blauwe pan talon, grijs sportcolbert, blauwgrijs wol len vest cn wit overhemd met bruine winterjas. Het meisje is ongeveer 1.68 meter lang. heeft rood enigszins golvend haar, grijsblauwe ogen, haar tanden staan enigszins naar voren, blozend gelaat, roodbruine mantel, groene jurk met ge blokt bovenlijfje en groene schoenen. Vermoedelijk is het meisje met de man in België of Frankrijk geweest. Zij ver- idiifi daar mogelijk oog. Woensdag 5 Januari 8 uur Rotterdam- sehe Schouwburg, Aert van Nesstraat Mozartconcert door Rotterdams Kamer Orkest, Bela Siki, piano. Donderdag 6 Januari 8 uur Aula Mu seum Boymans. Mathenesserlaan. solis tenconcert onder auspiciën van de Rot terdamse Kunststichting. Daan Droog lever en Rho Menntngbof. Vrijdag 7 Januari 8.15 Rolterdamsche Schouwburg, Concert Philharmonisch Orkest o.l.v. E. Flipse. Programma: Vioolconcert van Dvorak. Solist C-ui'a Bustabo. Tentoonstellingen. Museum Boymanj. Mathenesserlaan 18. Tentoonstelling van „Tin" (tot 14 Februari) collectie A. J Verster. Oude Vlaamse cn Hollandse te keningen collectie De Grez. Museum voor Schoonc Kunsten te Brussel. Ma ritiem Museum „Prins Hendrik" Rotter dam en de Zee. 17e eeuwse maritieme kunst uit particulier en openbaar bent (tot en met 15 Januari). Gemeentear chief Mathenesserlaan 315a. Het Oost- plem en zijn toegangswegen, historischt stedebouwkundige expositie. Rotterdam se Kunststichting, Korte Lijnbaan 18c. Eretentoonstelling G. D. Labots (tot 3 Januari). Museum v. Land- en Volken kunde, Wiliemskade 25, Kunstsalon Rot terdamse Amateur Fotografen Vereni ging (tot en met 16 Januari). Rolter damsche Kunstkring, Witte de With- straat 35c. Kersttentoonsteiling. Keuze uit de collectie de Fidal de St, Ger main. Negen moderne Nederlandse schilders (tot 9 Januari). Expositieza len 't Venster. Gouvernestraat 123. Frarts Masereel, schilderijen, tekenin gen, aquarellen en houtsneden. Volks universiteit, Westzeedijk 145. Leven cn werk van Albert Schweitzer, gezien door de kunstfotografe Erica Anderson (tot en met 3 Januari). Kunstcentrum Groot handelsgebouw 2e etage. Rotterdamse schilders, 7e étage kunstenaars, Schil derijen en aquarellen van Cor de Boer- Sinia, Nora Stroink en Herman Mar tin. „De Pijp", Gaffelstr. 90. Adriaas Cornells, schilderijen en gouaches. De laatste weken zijn in Lunteren ea omgeving ongeveer 20 gevallen van var kenspest aangegeven. Voor de betrok ken varkenshouders betekent dit een gro te schadepost, omdat bij het uitbreken van deze besmettelijke ziekte alle op het bedrijf aanwezige varkens, ook als ze nog lang niet slachtrijp zijn. onder politietoezicht moeten worden afgeleverd Ook de pseudo-vogelpest steekt dc laatste tijd de kop weer op. Er zijn de laatste weken in dezelfde streek tien aangiften binnengekomen, maar het aan tal besmette bedrijven ligt vermoede lijk wel hoger. Deze ziekte draagt n! in veel gevallen geen kwaadaardig ka rakter en wordt daarom lang niet altijd herkend, zodat aangifte in vele gevallen achterwege bUjft, De kapitein en de bemanningsleden van het Israëlische vrachtschip Ba: Galim zün Zaterdag naar Israël terugge keerd. Zij hebben, nadat hun schip in het Suezkanaa! was aangehoudea drie maanden in Egyptische gevangenschap vertoefd. De Egyptische regering heeft beloofd de volgende week het schip vrij te ge ven. De Bat Galim en de lading vlees ca timmerhout zullen worden toevertrouwd aan die buitenlandse scheepvaartauton- teiten die door Israël gemachtigd wor den het schip in ontvangst te nemen. Vlak vóór de jaarwisseling bereikte d« Coöp. Centrale Westlandse Snijbloemen veiling aan de Dijkweg te Naaldwijk een omzet van f 7.000.000. De aanvoerde: was de heer W. de Lange. Zowel de aan voerder als de koper van deze bloemen ontving een kistje sigaren. Het Amerikaanse motorschip „Na"cy Lykes", dat Nieuwjaarmorgen om tl uur, op weg van Antwerpen naar Rotte:- dam, Vlissingen passeerde, is in het Oost gat aan de grond gelopen. Ket schip 's middags echter weer vlot gek omes en naar Vlissingen gegaan voor onder zoek. (Medegedeeld door dc firma A Makkred- (makelaar in granen.) ROTTERDAM, 3 Januari. Vor. slot Mais Jan. Maart Mei Juli Gerst Jan. Maart Met 28.4718 28.77'S 28.65 27.80 26.10 26 30 26.25 V.K. 28 50 28.30 SK. 295», 28 87 9 28.70 27.70 26.15 2820 26.45

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1