Moeizaam verkeer op IJselmeer Nieuw Frans voorstel ,wapenpool voor Te eenvoudig Oostenwind blaast hoeken en gaten vol drijf ijs H Indonesische pers verontrust over Zuid-Molukken Romance in Volendam Daroel Islam slaat weer toe Arrestant waardeerde gezelschap van politiemannen niet Containment Nog lichte vorst TANKSCHEPEN IN BOTSING m ZATERDAG 8 JANUARI 1935 DERTIENDE JAARGANG No. 2972 Weerbericht iïemmm Twee broertjes door het ijs gezakt en verdronken M Op weg naar Huis van Bewaring ontsnapt Vijf honderd arbeiders bij Jongerius N.V. ontslagen Hammarskjoeld Mj Tsjoe En Lai Krachtig herstel Newyorkse beurs „TJILUWAH" naar communistisch China Met 300 passagiers O „WAAR BEIS IK?" ARBENZ IS „BURGER" VAN GROSS-ANDELFINGEN Gistermiddag is te Rotterdam een arrestant, vermoedelijk B. K. uit Schiedam, ontvlucht, toen hij, begeleid door twee mannen van de Rijkspolitie, naar het Huis van Bewaring werd gebracht. Vlak bij het Huis van Bewa ring nam hij plotseling de benen. Hij verdween in de richting van de Zwartjanstraat, waar hij tus sen de winkelende mensen opge nomen werd. Vrijgelaten Nederlanders in Indonesië nms v,; Nieuwe senaat voor West-Berlijn? Griekse schone terug (met blauw oog) Koninklijk bezoek aan de Rijksdelen in de West GOOTEWEER VLOT Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 352569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING cn Air. K. VAN HOUTEN "Furuw- Weersverwachting geldig tot Zondagavond. NEVELIG WEER. Overwegend droog en nevelig weer met veel be wolking. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Vannacht over wegend Jichte vorst, morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. 9 Jan. zor, op 8.46, onder Ï6.48; maan op 18.34, onder 9.10. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT DR. Berkhof plaatst zijn verwer ping van de atoombewapening te gen de achtergrond van een bepaalde waarderling van het Russische ge vaar. Wij zijn het met die waardering niet eens. Terwijl hij het gevaar van de atoom bom zo absoluut mogelijk stelt, stelt bij het gevaar van Rusland relatief. Hij ziet nl. een Russische bezetting als een lijden en anders niet. Wan neer men die zo ziet, kan men er in derdaad licht toe komen, gelijk dr. Berkhof doet, de atoombewapening van het Westen te beschouwen als een te laken angst verschijnsel. Dan kan men er tor komen om het werpen van de atoombom als iets er- gers te beschouwen dan het ondergaan van het leed ener bezetting. En dan beroept dr. Berkhof zich er op, dat Christus Zijn kerk niet zal verlaten. Ook niet onder communistische druk. Wij belijden dat laatste met dr. Berkhof. Maar wij hebben groot be zwaar tegen de eenzijdige waardering van een communistische bezetting ais een „lijden". Een communistische bezetting d.wx de totalitaire staat met de communistische ideologie, werkt op den duur als een geestelijke vergifti ging. Het is dus niet slechts een „lij den", het is zo iets ais een atoombom in het geestelijke. Daar gaan op den duur millioencn mensen aan kapot. Li chamelijk, maar- vooral geestelijk. En dan komt onze verantwoordelijkheid toch wel iets anders te liggen dan in bet aanvaarden van het lijden en het hopen op Christus tot uitdrukking komt. Want al belijden we dat Chris tus ook in de druk Zijn kerk in stand houdt, wij hebben daarnaast toch ze ker de roeping om alles te doen wat in onze macht is om de kinderen van ons volk te bewaren voor een groot scheepse poging tot geestesvergifti- ging. HET misprijzen van de angst, ge lijk dr. Berkhof doet, het ziet losmaken uit de solidariteit der ang- stigen, klinkt dan wel alsof het eer waarlijk christelijk gedrag is, maai wij geloven, dat dit toch niet juist ls. De angst, zo men dat woord wil gebruiken, moet geheel andera gekwa lificeerd worden indien hij bestaat In de vrees voor een dergelijke geestes- verglftlging dan wanneer hij betrek king heeft op een gewoon-menselijke begeerte om zich een tyrannieko be setting van het lijf te. houden. Het feit, dat dr. Berkhof dit onder scheid niet maakt, heeft o.i. tot ge volg, dat de gehele probleemstelling van bet werpen van een atoombom of de aanvaarding van een bezetting bij hem verkeerd komt te liggen. Maakt men net onderscheid wel, dan doet het vraagstuk van zulk een bezetting zich niet in de eerste plaats aan ons voor ais een iijden waarbij we niet meer elke prijs willen betalen om het te ontgaan, maar dan doet het zich aan ons voor als een dode lijke geestelijke bedreiging, «aarvoor we het uiterste zullen doen om haar af te wenden. Dr. Berkhof komt tot een construc tie, waarbij hij het kwaad van de atoomoorlog verwerpt, maar het kwaad van deze vergiftiging aan vaardt. Wij geloven, dat dit in strijd ls met de door dr. Berkhof zelf aan gehaalde woorden uit Romeinen XII: Laat u niet overwinnen door het kwa de, maar overwin het kwade door het goede. Met die andere door hem aangehaalde tekst. Zalig zijn de vre destichters, komt hij trouwens met tijn standpunt ook in botsing. Want lijn standpunt, werd het In het Westen aanvaard, zou gelijk wij gisteren be toogden de oorlog eerder dichterbij halen dan hem tenietdoen. (Van onze verslaggevers) Pk E straffe Oostenwind blaast de Gouwzee en het Buiten IJ vol drijfijs. Marken, dat bij aanhoudende vorst weer ernstig reke ning moet houden met een isolement, vertrouwt vooralsnog op de ijsbreker, die Donderdag de Marker haven is binnengelopen en gistermorgen begonnen is een vaargeul open te houden voor de post boot. Halverwege de Gouwzee bevindt zich een vrij dicht ijsveld; voor het Monnikendammer Gat, dat de vorm van een ruwe trechter heeft, stuwt het drijfijs uit het IJselmeer langzaam op. De verwachting is, dat de verbin ding tussen Monnikendam en 'teiland Marken de komende dagen mits er geen strenge vorst komt behouden zal blijven. Donderdag heeft de postboot in plaats van twaalf vaarten elf vaarten gemaakt. De fa. Kes van Marken heeft een eigen veerdienst ingelegd. De vaart benoorden Marken naar de Oranjesluizen te Schellingwoude on- IJ ET komt ons voor, dat het betoog 1 van dr. Berkhoi een onaanvaard bare vereenvoudiging ls van een zeer ingewikkeld geheel van feiten en ver houdingen, dat in eer lange historie ii geworteld. Daar kan men maar niel to één, twee, drie uitspringen ïn leder geval kan men het niet zo stellen: De atoombom, ja of neen? Voor het minst moet het zo gesteld worden, da! het politiek beleid der Westelijke mogendheden er op gericht moet zijn om, zo enigszins mogelijk de atoomoorlog te vermijden, maar tegelijkertijd om zo enigszins moge lijk een Russische bezetting te vermij den. Én wij moeten ons daarbij realise ren, dat ze beide erp zijn en dat we de voorkoming van geen van beide volledig in de hand hebben, maar dat bij de beantwoording van de vraag wat het ergste ls, toch zeker mee aan de orde is de vraag wat erger is: massale lichamelijke vernietiging of geestelijke vernietiging. Het probleem is moeilijk De verant woordelijkheid is zeer zwaar. De atoombom kan een oorlogsontwikke ling betekenen, die wereldvernietiging inhoudt. Maar we komen niet uit deze problematiek dooi eer eenvoudige for mule als eenzijdige atoomontwape ning. Daarvoor is nodig de in de staat kunde helaas te weinig geziene wijs heid, voorzichtigheid en vastberaden heid. Wij geloven, dal de gedachten van dr. Berkhof op dit punt niet gaan in een richting waarin dc werkelijke roe- Ping van de Westelijke politiek wordt vervuld. Zijn gedachten appelleren hij de eerste kennismaking aan ons gevoel. Maar als wij ze ons verder grondig bewust worden, ontdekken wij. dat ze met beslistheid moeten worden afgewezen. Volgens heden uit Bandoeng ontvangen berichten hebben rebellen van de Daroel Islam Donderdagavond dorpen aange vallen In de omgeving van Tjiamis, hui zen en levensmiddelenvoorraden ver brand en drie mensen gedood. De rebellen, die naar schatting 650 man sterk waren, zouden de stad Pand- jaloe en twee dorpen, 80 km ten Oosten van Bandoeng, hebben verwoest. Een politieman en twee dorpelingen, die pro beerden tegenstand te bieden, werden gedoed cn twee dorpelingen werden ge folterd. De rebellen zouden 154 huizen en 150 ton pas geoogste rijst in vlammen heb ben doen opgaan. Vice-premier Zair.oel Arifin verklaarde heden, dat hij verwacht dat het ernstige veiligheidsprobleem van het land dit jaar „doeltreffender en bevredigender zal worden opgelost". dervindt veel belemmering van het ijs, dat op deze vaarroute geleideljjk- aan een compacte massa wordt, waar doorheen de schepen zich slechts zeer moeizaam een weg kunnen banen, „Voorlopig klaren we het wel wat de verbinding met de vaste wal be treft". verklaarde ons gistermorgen de havenmeester van Marken. Een geheel ander geluid Het zijn collega van Urk horen. Het voormalige eiland heeft geen overlast van ijs, omdat de Oostenwind de haven volkomen vrij waart voor opeenhoping van schotsen. Tussen Enkhuizen en Staveren be vindt zich licht drijfijs. De veerdienst is met ingang van gistermorgen 7 uur gestaakt. Van Lemmer tot Urk is een gedeelte van het IJselmeer met licht drijfijs bedekt en van Marken tot de Oranjesluizen is zwaar verspreid drjjfijs. De scheepvaart ondervindt hiervan grote moeilijkheden. Verder bevindt zich in het Zuidelijk gedeelte tussen Amsterdam en Harderwijk middelzwaar drijfijs. Er is Vrijdag nagenoeg niet gevaren. Van een barre schoonheid is de Gouw- 'zee bij Volendammaar de vorst het water in haar witte greep verstarde. Vrijdagmiddag waren drie kinderen op het ijs van een veengat bij Schip- borg, onder de gemeente Anlo (Dr.) aan het spelen. Het ijs bleek nog niet sterk genoeg want twee der kinderen, zoon tjes van zes en acht jaar van de fa milie B, te Anlo, zakten er door. Ze hebben zich niet weten te redden en zijn verdronken. Frankrijk heeft aan de regeringen van Engeland, West-Duilsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg nieuwe voorstellen voorgelegd voor een Europese wapenproductie -„pooT'ï De Franse voorstellen, xijn vervat in een memorandum, dal is bedoeld als een werkdocument en basis voor be spreking voor de conferentie van de Een verslaggever van het Bel gische blad „De Vooruit" vertelt de volgende anecdote over de minister van Buitenlandse Za ken, Paul Henri Spaak. „U reist zeker veel?", zo vroeg de jour nalist om zijn interview in te leiden. „Zoveel dat ik vandaag zelfs op drie plaatsen moet zijn", was het wederwoord van Spaak, die plotseling koortsachtig in zijn agenda begon te zoeken. „Dan wilt u. r.it waarschijnlijk nagaan, waar u straks zuit zijn", merkte de verslaggever discreet op. „Neen", antwoordde Spaak met een glimlach. „Ik vraag me af waar ik op het ogenblik eigenlijk ben zeven landen van de nieuwe Wesl- europese Unie die op 17 Januari in Parijs zal beginnen. tl. Dc afgezette president van Guatemala, facobo Arbenz, die geruime lijd gele den uit zijn land moest uitwijkenis niet zijn gezin opgedoken in Zermutt t'/.uitsvrluml). Arbenz, die oorspron kelijk een Zwitser is, heeft zowel dc nationaliteit van Guatemala als van Zwitserland. Op de foto maakt de ex- president met dochter en zoon een sledelocht door Zermntt. Het gemeentebestuur van Gross- Andelfingen in het Zwitserse kanton Zürich heeft Vrijdag bekendgemaakt, dat het oud-president Arbenz van Guatemala erkent als „burger" van de gemeente. Het gemeentebestuur had vastgesteld, dat Arbenz' groot vader het burgerschap in de ge meente had gehad en dat diens zoon en kleinzoon deze status hebben geërfd van het bureau voor controle op de bewapening, waarvan de instelling is voorzien in de accoorden van Parijs over de Weslduilse herbewapening. Ook zijn beide bureau's geheel ver schillend. De functie van het controlebureau is. zoals men weet, er op toe te zien, dat de zes continentale landen van de Westeuropese Unie de hun toegestane bewapeningsomvang, die in een geza menlijke overeenkomst is vastgelegd, niet overschrijden en dat in West- Duitsland geen „a.b.c.-wapens" •atoom-, bacteriologische en chemische wapens) worden gemaakt. In het nieuwe Franse plan wordt de instelling voorgesteld van een Euro pese bewapeningsgemeenschap in twee stadia: 1. Een overgangsperiode van twee jaar. In deze periode zouden twee commissies moeten worden ingesteld, die de zeven leden-landen vertegen woordigen, om het vraagstuk van de standaardisering van de wapens en de productiekwestie te behandelen. Op het gebied van standaardisering stelt Frankrijk voor besluiten te doer, nemen door een meerderheid, waar door in dit eerste stadium een kleine dosis bovennationaliteit in het schema wordt verwerkt. Gedurende de overgangsperiode zou ieder land vrij blijver., deel te nemen aan het gezamenlijke schema, of er buiten te blijven. Twee, drie of meer van de zeven landen zouden samen kunnen komen ter bespreking van de kwestie van de standaardisering van bepaalde wapens. 2. Het tweede stadium zou op 1 Ja nuari 1957 ingaan met het instellen van een bureau op uitgebreide bovennatio nale basis, dat in opzet de Europese Kolen- en Staalgemeenschap zou moe ten benaderen. Voorgesteld wordt be slissingen uitsluitend te doen nemen door èen meerderheid. Verder wordt gezegd dat het pro ductiebureau „vastomlijnde en uitge breide bevoegdheden" moet bezitten. Het uitvoerende lichaam van het productiebureau zou of een commissie van zeven landen kunnen zijn, die be slissingen neemt met een tweederde meerderheid, of een hoog gezagsorzaan. zoals dat van de Kolen- en Staalge meenschap, waarvan de teden theore tisch onafhankelijk zijn van enige re gering. K. was aangehouden, omdat hij werd verdacht van diefstal van vijf kilo koffie. Daarvoor was hij in voorlopige hechtenis genomen en in het Huis van Bewaring opgesloten. Daar ging hij echter niet mee ac- coord en gisteren was hij naar Den "Haag gebracht om daar zijn be zwaren kenbaar te maken er - te worden verhoord. Na afloop van dit verhoor hebben jde twee agenten van de Rijkspolitie met K. de terugreis per trein naar Rotterdam ondernomen. Bij de halte Bergweg zijn ze uitgestapt om naar het Huis van Bewaring te wandelen, dat zich op zeven minuten afstand van dit station bevindt. In dit tijds bestek echter heeft oe aangehou dene z(jn kans waargenomen. ER zijn drie systemen denkbaar voor de politiek van het Westen tegenover Rusland. Het eerste uiterste systeem la dat van preventieve oorlog. Het andere uiterste systeem is dat van vreedzame samenleving. Er is van tijd tot tijd beduchtheid uitgesproken, dat de Westelijke politiek zich zou vastleggen op een van die twee uitersten. Op het ogenblik heeft het er het meest van, dat beide uitersten, die beide gevaarlijk zijn het eerste om dat het oorlog brengt, het tweede om dat het het communisme bevordert worden vermeden en dat het derde stelsel, de politiek van containment terughouding weer wordt gevolgd. Dat wil zeggen: Wij beginnen zelf niets, wij aanvaarden ook niet de be staande toestand als rechtmatig en de finitief, maar wij slaan terug als wij worden aangevallen en ter plaatse waar wü worden aangevallen- Aan 500 personeelsleden van J. Jongerius Carrosserie en Constructie- bedrijf N.V. te Utrecht is ontslag aan- j Brocks gezegd. Vier honderd man behoeven a.s. Maandag niet meer terug te komen, terwijl een kleine 1C0 personeelsleden voorlopig nog blijven werken om de lopende orders af te werken, doch ook hun is ontslag aangezegd. De N.V. Jongerius is enige tijd ge leden in staat van faillissement ver klaard, na geruime tijd surséance van betaling te hebben gehad. Naar wij van de zijde van de cura toren in dit faillissement vernemen, ls dit massa-ontslag de enige methode om uit de moeilijkheden te geraken, nadat pogingen om het bedrijf te verkopen hadden gefaald. Ondanks de ineenstorting van een hogedrukgebied boven Scandinavië heeft de vorst zich met Oostenwinden de afgelopen dagen kunnen handhaven. De Oostenwind bleef nog waaien omdat de luchtdruk in de Golf van Biskaye en het Westelijk deel van de Middellandse Zee laag bleef. Boven de Noordzee handhaafde zich bovendien een rug van hoge luchtdruk. In deze toestand komen nu echter veranderingen. De rug van hoge druk neemt in betekenis af en boven Frankrijk stijgen de barometers. Hierdoor verdwijnt de Oostenwind, waardoor aan de aanvoer van koude lucht uit Duitsland een einde komt In ons land is er nu tijdelijk weinig wind en zolang de wind zwak blijft kan de vorst zich nog handhaven. Er is daarom komende 24 uur nog weinig verandering in. de vorsttoestahd te ver wachten. Soenarjo, de openbare aanklager bij het landsgerecht in Djakarta in het pro ces tegen Jungschlager. dat voor on bepaalde tijd is uitgesteld, heeft de na men van 19 Nederlanders en 13 Indo nesiërs bekendgemaakt die uit arrest zijn ontslagen. Hij noemde de volgen de 19 Nederlanders: J. T. de Haag, J. C. Meyer, C. A. van Ommen, W. ten Cate, H. Maas, F. L. J. Struys. I. Bes- sem, J. Pietersz, J. L. van Aken, J. G. Vogel, J. v.d. M. Smits, M. A. J. van Westering, A. J. van Westering, L. Kempees, C. H. Wedding, E. Luning, D. C. Prins, G. H. Groen en W. L. Dag- Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Ver. Naties, heeft gisteren in Peking een tweede officieel onderhoud gehad met premier Tsjoe En Lai van communistisch China. De bij eenkomst duurde ruim drie en een half uur. Vandaag wordt een derde confe rentie gehouden. Twee deskundigen op het gebied van het internationale recht hebben in Pe king besprekingen gevoerd over de ju ridische kanten van het verzoek der Ver. Naties tot vrijlating van elf Ame rikaanse vliegers. Het waren prof. Humphrey Waldock, die tot het gezel schap van Dag Hatnmarskjoeld be hoort, en prof. Tsjoe Keng Sjeng, ad viseur van het ministerie van Buiten landse Zaken van communistisch Chi na. Bij dit gesprek waren Hammar- skjoeld en Tsjoe aanwezig. Vanmorgen zijn in de baaj van Suez twee olietankers met dlkaar in botsing gekomen. Aan i>-oid van een der sche pen brak na een ontploffing brand uit. De schepen zijn de 17.722 ton meten de ..Olympic Thunders", geregistreerd in Honduras en de 21.200 ton metende „Olympic Honor" uit Liberia. De brand brak uit aan boord van dg „Olympic Thunder". Hij werd geblust door de bemanning. De „Olympic Honor" zou geen averij hebben opgelopen. Gunning bouw 12 middenstandswonin gen. De bouw van 12 middenstandswo ningen in het uitbreidingsplan Oost voor de gemeente Bleiswijk is gegund aan D, de Graaf, aannemer te Moerkapelle. die bij de aanbesteding dezer bouw op Woensdag j.l. de laatste inschrijver was. Socialisten en christen-democraten hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de zetels van de senaat (regering) van West-Berlijn, aldus meldt A.F.P. De sociaal-demo craten zouden zeven zetels krijgen. De socialistische burgemeester. Otto Suhr, zou aanblijven. De christen democraten krijgen volgens dit be richt zes zetels en zullen een onder burgemeester aanwijzen. Met een blauw oog is de vermiste Griekse schoonheidskoningin Laly Va- cas gisternacht volkomen onverwacht in haar woning te Londen teruggekeerd. Heel kalm stond de 22-jarige Laly de wachtende detectives en journalisten te woord. „Ik ben met Kerstvacantie in Ierland geweest", vertelde zij, „Dat blauwe oog? Opgelopen bij een val van een paard". Laly's hospita had zich zorgen ge maakt omdat iemand op Kerstavond opgebeld had en gezegd had: „Juffrouw Vacas komt pas de 28ste thuis. Zij is ziek". Toen de jonge Griekse op de 28ste niet kwam opdagen, Werd de po litie gewaarschuwd. Het A.N.P. in Willemstad ver neemt uit doorgaans welingelichte bron, dat een bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de Transatlantische rijksdelen vermoe- lelijk eerst in November zal ge schieden, zulks in tegenspraak tot vroegere berichten, die over voor jaar of zomer spraken. De Secretaris-Generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjoeld, ge zien op het moment, waarop hij overeenkomstig de' gewoonte - zijn' schoenen uittrekt voor het heireden van het gedenkteken ter ere van Mahatma Gandhi te New Delhi. De Secretaris-Generaal bezocht deze plaats tijdens zijn tocht naar Peking, waar hij premier Tsjoe en Lai zou ontmoeten, om de kwestie van de VN/.-gevangenen in China te bespreken. De Newyorkse beurs heeft zich van daag krachtig van de scherpe twee daagse reactie weten te herstellen.'De stijging voltrok zich in twee etappes één bij de opening en één bij het slot: In de eerste ronde herstelden zich vooral staal- en vliegtuigwaarden. Spoorwegaandelen hadden de leiding van de stijging, die tegen het slot kwam. Het 8.630 ton metende Nederlandse s.s. „Tjiluwaih" is vandaag met 300 Chinese dekpassagiers voor het grootste deel studenten uit Singapore en Indonesië naar communistische Chinese havens vertrokken. Het Nederlandse s.s. „Goote", dat zoals femeld bij Faro aar. de Zuidkust van 'ortugal is gestrand, is gistermiddag door een sleepboot vlo [getrokken. De „Goote" die 490 ton meet, heeft haar reis van Genua naar Rotterdam voortgezet OPNIEUW heeft een invloedrijk Indonesisch blad er bij de rege ring op aangedrongen om een duide lijke en openhartige verklaring af te [eggen over de toestand op de Zuid- Molukken, waar de APRMS, het leger van de „Republiek der Zuid-Moluk- ken", volgens eigen zeggen op een breed front strijd voert tegen de Indo nesische troepen. Het blad, „Indone sia Raya", schrijft in eei. hoofdarti kel: „Wij verzoeken de regering om het volk openlijk mede te delen wat er werkelijk gaande is op de Molukse eilanden". Een hoofdartikel van gelij ke strekking verscheen in de „Pedo- man", orgaan van de socialistische partij, die evenals de „Indonesia Ra- va" tégen de hnldige regering gekont ia. De „Indonesia Raya",, schreef nie te begrijpen, waarom de regering de noodtoestand voor de Zuid-Molukken afgekondigd heeft, wanneer er in dat gebied rust en orde heerst, zoals de regering beweert. Het blad vraagt dan of de „benden van de zogenaamde republiek der Zuid-Molukken" er in derdaad in geslaagd waren om vaste voet op het eiland Ambon te krijgen. Tenslotte vroeg het blad zich af, waarom militaire toestellen pamflet ten boven de Molukken hadden moeten uitwerpen, waarin de bevolking opge roepen werd loyaal te blijven jegens de wettige regering en zich niet te scharen aan de zijde van de rebellen, wanneer er geen sprake was van on rust op dexe eilanden. Uitkijken blijft nog steeds de boodschap, want het ijs is nog steeds gevaarlijk en ook met wakken. Dc jeugd is echter roekeloos eti ofschoon de officiële ijs banen in Den Hang nog niet geopend zijn, zoekt men het dim maar op de sloten buiten de stad. De Nieuwe Veenmol cn bij de Corel Reinierszkade vormt een fraaie achtergrond voor dit echt winters plaatje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1