W.-Duitsland Frans pl tegen an Bomaanslag in bioscoop Critiek op activiteit V.S. in buitenland Baby omgekomen bij brand in woning te Leiden Kans op sneeuw en ijzel Dinsdag overal dooi -VERMISTE DIPLOMATEN ADVISEURS IN MOSKOU? Uitslaande ibrand woedde in Amsterdamse binnenstad I Argentinië puft van de hitte DERTIENDE JAARGANG No. 2973 Mr. Soesanto Hoge Commissaris af? Ditmaal niet gestrand m RAPPORT SENAATSCOMMISSIE Hammarskjoeld gaat morgen terug Verhuizing zonder strubbelingen „President ziet spoken" Jaar met Bevelhebbers der nieuwe Westduitse strijdkrachten MAANDAG 10 JANUARI 1955 Weerbericht ■o EUROPESE WAPENGEMEENSCHAP Twee doden Kwestie Nieuw-Guinea nog niet van de baan Koningin en prinsessen terug naar Nederland KINDEREN STOOKTÈN VUURTJE Dr. L. Neher, voorzitter hoofdcommissie voor normalisatie Bommenwerpers voor strijd op Malakka Inval uit Nicaragua? Londen zou zaak in de doofpot doen Vrouwelijke minister verwacht tiende kind Drie verdiepingen uitgebrand Beschuldiging aan adres van Amerika onjuist TIJDENS DE BESPREKINGEN, die op 17 Januari in Parijs be ginnen zal West-Duitsland zich met kracht verzetten tegen Franse pogingen om een centraal gezag met vérgaande bevoegdheden in het leven te roepen voor de wapenproductie in de zeven landen van de Westeuropese Unie. Dit maakt men op uit het feit dat da Westduitse delegatie bij deze besprekingen geleid zal worden door de minister van Economische Zaken, prof. Ludwig Erhard. i IÜ&W kaanse senaat zegt, dat alleen „een welvarende economie" landen als Frankrijk en Italië kan redden voor capitulatie voor het commu nisme. Het rapport is samengesteld door brigadegeneraal Julius Klein uit Chicago, na een studiereis door Europa op verzoek van de commissie. EEN RAPPORT van de toewij- ,,;x a_,iï.T—4-®nropa, dat besloten 1st"tegen communis zmgseommi5i>ie Uit ae Amen- tische aggressie te Strijden. Daar, ondei Oogst op het ijs jprtart. Onrust in Beenderibben Mr. D. A. Delpral commandeur Oranje-Uassau ■Pr Soenarjo: p—m— i mm iiiiii^, Rotterdam: Witte de WWistraat 30 Telef. 116TOO (4 1» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 V-Gravenbage: Huygenspleln I Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentte-afd. Tel. 114402 Dordrecht Schefferspletn 8 Telefoon 4570 Postgiro No. 424208 Klachtendienst Tel. 7814 Ckmdac Fluwelensingel 104. Red. Tel, 2867. Adv. Tel. 47® Abonnementsprijs 52 aent per week, 2.26 per maand, f 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V, Dtrectiet O. A KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Tutum- Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. DOOI ZET DOOR Zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. In de Noordelijke provincies later wellicht matige wind uit Noorde lijke richtingen. Verdere stijging van temperatuur. ZON EN MAAN 11 Jan. zon op 8.46, onder 16,51; maan op ».04, onder fl.56. k Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In oen persgesprek heeft Erhard gezegd, dat West-Duitsland tijdens de komende conferentie geen verdere tegemoetkomingen zal doen, maar *ich strikt zal houden afin de Parijse verdragen. Hij verklaarde verder dat de toekomstige Westduitse wapenindustrie niet in handen van de jtaat moet zijn. De leuze voor bewapening zou zijn: „Zoveel mogelijk particulier initiatief". Erbard zei ook dat West-Duitsland het vastgestelde bedrag van negen milliard mark voor de verdediging niet zal verhogen, tenzij ook d« andere vrije landen hun Inspanning voor de bewapening opvoeren. Hot verzet tegen de wapenpool- plannen van Mendès-France wordt in Duitse industriële kringen toege juicht, omdat men in de gegeven om standigheden voor Duitsland geen heil meer verwacht van een terugkeer tot eentrdle-voorschriften, die aan de ge sneuvelde E.D.G. herinneren. Nu Frankrijk, deze Europese Gemeenschap niet heeft gewild, beziet men de Franse plannen om tot de vorming van een wapen-autoriteit over te gaan ken nelijk nog slechts als een poging om eenzijdige controle op de Duitse in dustrie in te stellen. In het algemeen zijn trouwens m Duitse industriële kringen de bezwa ren tegen verdere deel-integraties na de eerste ervaringen met de Kolen- en Staalgemeenschap toegenomen. De taak, die Mendès-France aan een ge zagsorgaan voor de wapenindustrie wil toebedelen, heeft bedenkelijke stem men doen opgaan. Men .merkt op, dat deze taak de invloed var. zulk een or gaan ver buiten de eigenlijke wapen industrie zou voeren. Deze industrie is immers veel minder dan de kolen en staalproductie als een afgesloten i Eén.. onb«kentl*.;l5sefi..*i»iera.V0nd vier handgranaten geworpen tossen het po- hbek in een bioscoop in Ancona (Italië), waar de Italiaanse film „Liefde, brood en fantasie" werd vertoond. Twee vrou wen werden gedood en veertig personen liepen verwondingen op. Na do handgranaten geworpen te heb ben vuurde de man. vermoedelijk een waanzinnige, drie revolverschoten af op een muur, waarna hij van de verwarring gebruik maakte om spoorloos te verdwü nen. Aanvankelijk dacht men dat zich in de projectieruimte van de bioscoop ontplof fingen hadden voorgedaan. Een gedeelte van het balcor, van het theater werd door de ontploffing van de handgranaten vernield. Het talrijke pu bliek raakte'in een paniek en drong door de nooduitgangen naar buiten. De Indonesische bladen van Zaterdag bevatten het bericht, dat de waarne mende hoge commissaris van Indone sië in Den Haag, mr. Soesanto Tirto- pridjo, tot ambassadeur in Parijs zal worden benoemd als opvolger van mr, Anak Agoeng Gde Agoeng, die naar Djakarta zal worden teruggeroepen. Een bevestiging van officiële zijde opvolgen. Indertijd is er sprake van ge weest, dat de huidige gouverneur van de Molukken, mr. Latoeharhary, naar. Nederland zou komen. Ook dit bericht nooit bevestigd. Het geschil tussen Nederland en In donesië over Westelijk Nieuw Guinea moet, koste wat het kost. en indien mo gelijk op vredelievende wijze opgelost worden, aldus heeft Sudjarwo Tjondro- negoro, de permanente vertegenwoor diger van Indonesië bij de Ver. Naties verklaard. Hij heeft in Manila over nacht op de terugreis van New York naar Djakarta, Hij zei verder, dat de Indonesische regering het volgend jaar bij de algemene vergadering van de Ver. Naties zal blijven aandringen op •en oplossing van het probleem. Koningin Juliana ïs Zondagavond om «en uur, samen met de prinsessen Bea trix, Irene en Margriet, in een speciale trein uit St. Anton am Arlberg, waar zij «en wintersportvacantie heeft doorge bracht, naar Nederland vertrokken. Voor haar 'vertrek sprak H.M. met geestdrift over de ski-afdalingen, die zij en de drie prinsessen tijdens haar ver blijf dagelijks hebben gemaakt. Omsreeks half twee zijn de Konin gin en de Prinsessen aan het station Baarn gearriveerd. Zü begaven zich direct per auto naar het paleis Soest- dijk. gebied te beschouwen. Men vreest, dat zodoende een nieuw Europees gezags orgaan ook invloed op de burgerlijke productie zou kunnen gaan uitoefenen. Bovendien voorziet men, dat de Franse plannen een uitgebreide nieuwe Europese bewapeningsbureau cratie zouden doen groeien, die vol gens het Dusseldorpse Handelsblatt sterk naar dirigistische maatregelen zal neigen. Erhard zal niet alleen de Duitse delegatie in Parijs leiden, maar tevens deelnemen aan de voorbereidende be sprekingen. die deze week in Baden- Badcn met Mendès-France worden ge voerd. Gezaghebbende bronnen In Parijs verklaarden gisteren dat de Ver. Sta ten wellicht het aanbod zullen doen een toekomstige Europese „wapen- pool" te raadplegen bij het verstrekken van militaire hulp aan Europa, hoe wel Amerika op het standpunt blijft staan dat het niet deze gemeenschap zelf behoort te zijn die de Amerikaan se hulp verdeelt. In Belgische kringen te Pa rij» te het Franse plan voor een wapenpool een „constructieve" bijdrage genoemd voor de militaire en economische problemen van West-Europa. Wel zon de Belgische dele gatie op de u bijeenkomst van de lan den der West-Enropese Unie amende menten Indienen, maar deze romen geen tegenplan. s«Ss Op de Gouwzee kenden de ijssport liefhebbers hun hart weer eens op- halen aan ijs zei ten. Voor de toeschou wers m dal een alleraardigst gezicht Of de pret lang zal duren is zeer de traagwant de weerberichten voor spellen 1 veinig goeds voor de wintcrsportbcoefenaren. De voormalige generaal van de Duitse luchtmacht Adolf Galland heeft gisteren Parijs, op doorreis van Argentinië Baar West-Duitsland, persberichten tegengesproken, volgens welke Uii moge- luk zal worden benoemd tot bevelhebber tan de op té richten Westduitse lucht- macht. D In Triest is Zaterdag een zware aardbeving geregistreerd. Het centrum van de aardbeving zou gelegen zijn gp een afstand van 970 kilometer ten uidoosten van Triest, waarschijnlijk .het Oostelijke deel van midden Dirk ran Vlaanderen (26)) uit Venen- daal, kapitein van de Nederlandse vrachtboot ,Jakob Oorbttrg", draagt in Bristol (Engeland) zijn 22-jarige bruid J arm ie tan Rotterdam, het gebouw van de YMCA binnen na hun huwelijk in de St. Johns kerk. Twaalf maanden lang heeft dit Veenendaalse paartje, getracht in de echt te treden, maar telkens toen het bijna zover was, bleek weer dat Dirk juist niet lang genoeg aan de wal kon blijven om de nodige formaliteiten te vervullen. Zoals bekend moet men een bepaal de tijd in ecu land verblijven om daar in het huwelijk te kunnen treden, In Engeland is deze limiet veertien dagen en ditmaal was de tijd, welke de kapi tein daar verbleef juist lang genoeg.... Het rapport verkaart, dat de Ver. Staten „de Europese landen misschien kunnen overhalen gewapende strijdkrach ten te vormen, doch zij bieden geen garanties, dat men ook bereid zou zijn te strijden als zulks nodig mocht blijken en dat, als Europa vecht, het doeltreffend zal vechten". De rapporteur had bevonden, „dat vele Europeanen Amerika noch met dankbaar, heid noch met bewondering beschouwen". Van diplomatiek standpunt had het prestige der Ver. Staten door verschil- lende oorzaken geleden. „Wü hebben onze ambassadeurs hun basis ontnomen door de snelheid en fre- ouentie waarmee onze ministers van Buitenlandse Zaken Europa hebben be zocht om persoonlijk onze buitenlandse betrekkingen te leiden", zegt het rapport. Het rapport oefent kritiek op verschil lende vormen van activiteit van de Ame rikaanse regering in het buitenland, met uitzondering van „het militaire leider schap in Europa"; die militaire leiding „verricht haar taak schitterend". Generaal Klein zegt, dat Amerika op het ogenblik „slechts in een land honderd procent populariteit geniet n.l. in Spanje, en Spanje staat onder een fascistische regering". ,De heldhaftige Folen, Tsjechen en anderen, die getoond hebben tegen com munistische agressie te willen strijden, dienen gelegenheid te krijgen een eigen strijdmacht onder eigen vlag te vormen", aldus het rapport. .Jk zou aanbevelen, pogingen te doen om dergelijke strijd krachten uit te rusten en onder te bren gen in Spanje, of In een ander land in hun eigen leiders, kunnen zij zich voor bereiden op de dag, waarop zijn kunnen bijdragen tot de bevrijding van hun ge boorteland". (Van onze correspondent) Bij oen hevige brand, die Zaterdag middag omstreeks 6 uur woedde in het perceel Burchtsteeg 8 te Lelden, bewoond door de familie F. J. Come- •lisse, is een meisje van 7 maanden door verstikking om het leven geko men. Het huis ging geheel verloren. Drié kinderen konden door omwonen den worden gered. De heer en mevrouw Comelisse wa ren met twee andere kinderen schoe- Een vreemde oogst Is op het ogenblik aan de gang bij de Deense plaats Skjern in (Vest-Jutland. De vorige zomer zijn grote stukken bouwland bij Skjern, die met gerst waren be zaaid, overstroomd. Sindsdien bleven ze onder water staan met de gerst er bovenuit stekend. De bouwlanden zijn nu bevroren en Zaterdag zijn de boeren begonnen de gerst, die boven begaanbaar ijs uitsteekt en nog waar de heeft, te oogsten. nen gaan kopen, terwijl een kind nog buiten speelde. De moeder had in de keuken «en pan met vlees op een laag pitje gezet. Twee jongens zijn in de keuken een vuurtje gaan stoken, ter wijl de 9-jarige zoon in de kamer zat. Toen hij bemerkte wat er gebeurde, maakte hij onmiddellijk alarm en drie omwonenden slaagden er in met be hulp van een ladder drie kinderen uit het huis te halen. De Leidse brandweer, die bezig was een andere, kleinere brand te blussen b-jj de Oude Rijn, werd per mobilofoon gewaarschuwd en begon ogenblikke lijk het reddings- en blussingswerk. De brand was moeilijk te overzien door de wooingsituatie tec plaatse en door de hevige rookontwikkeling. Het was dan ook niet direct duidelijk waar het jongste kind moeet worden ge zocht. Zes brandweerlieden, uitgerust met -perslucht-toestellen, werden met deze taak belast, maar toen het kind ge vonden was, Meelt het yeedt te sjjn Vanmiddag om drie uur zal in Peking het vierde en tevens laatste onderhoud plaats heben tussen Dag Hammarskjoeld, de secretaris-generaal van de Ver. Naties en premier Tsjoe En-Lai van commu nistisch China. Morgenochtend za! Ham marskjoeld per vliegtuig vertrekken. Over het antwoord van PPeking op het verzoek van de Ver. Naties om vrij lating van de gevangengehouden Ameri kaanse vliegers is intussen nog niets naar/buiten uitgelekt. De bespreking van vanmiddag kan niet van lange duur zijn. daar Hammar skjoeld om halüzes een afscheidsreceptie hij de Zweedse ambassadeur zal bij wonen. Men verwacht dat het onderhoud slechts een „afwikkelingszitting" zal zijn, De conferenties hebben plaats in de Sjihwa-zaal. In het midden van het vertrek staat een sofa voor Ham marskjoeld en Tsjoe-En-Lai. De assis tenten van beide heren zitten rechts en links van deze sofa. Tijdens de gesprek ken gebruikt men groene thee, die ge schonken wordt in kopjes van eierschaal porselein. De zaal bevat vele kostbare Chinese kunstvoorwerpen, schilderijen en beelden. Tot voorzitter van de hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland is benoemd dr. L. Neher, oud-minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting kort geleden afgetreden als directeur- generaal van de P.T.T. Aan ir. F, Donker Duyvis, die om gezondheidsredenen op 31 December j.I. als voorzitter is afgetreden, is we gens zijn buitengewone verdiensten voor de normalisatie-arbeid en uit er kentelijkheid voor zijn inspirerende lei ding onder vaak moeilijke omstandig heden bij zijn aftreden ais voorzitter het erelidmaatschap van de stichting aangeboden. Hij blijft adviseur van de raad van bestuur. Jspret behoort tot verleden (Van onze weerkundige medewerker) WARMERE lucht uil de Golf van Biskaje is thans op weg naar onze omgeving. Het doordringen van de warme lucht zal gepaard gaan met regen, waarschijnlijk voorafgegaan door sneeuw en ijzel. Als gevolg van de aanhoudende luchtdruk dalingen hoven Schotland en Zuid-Scandïnavië neemt de wind ge leidelijk toe uit Zuidwestelijke richting. Aanvankelijk moet echter nog koude lucht uit Frankrijk via ons land worden weggevoerd, maar Dinsdag zal overal de dooi zijn ingetreden. Boven Engeland komt een uit gebreid regengebied voor, dat vandaag ons land zal bereiken. Aangezien de onderste lagen van de atmosfeer dan nog op de meeste plaatsen onder nul zullen zijn, is de kans groot dat de neer slag tijdelijk overgaat in sneeuw of ijzel. In Duitsland en Polen zal de vorst zich nog enkele dagen handhaven. In Noord-Scandinavië is de vorst weer toegenomen. Gisteren vroor het daar overdag op vele plaatsen meer dan 20 graden. (Van een onzer verslaggevers) De overplaatsing van de vijf Ambonese gezinnen in het woon oord Beenderibben bjj Blokzijl, waardoor Vrijdag moeilijkheden ontstonden, is Zaterdagmorgen zonder strubbelingen verlopen. De Rijkspolitie stond klaar om even tueel in te grypen, doch dit bleek niet nodig te zijn. Rustig werden de verhuiswagens volgeladen en zonder incidenten namen de Ambonezen plaats in de gereed staande autobussen. De Britse regering heeft bekendge maakt. dat zij parachutisten en straal- bommenwerpers zal gaan gebruiken bij de strijd tegen communistische rebellen op Malakka. De versterking van het 22ste com mando luchtmachttroepen met Canberra- straalbommenwerpers wijst op de ver nieuwde Engelse activiteit in de strijd tegen de opstandelingen. Bovendien zul len de parachutisten op Malakka verster kingen gaan ontvangen. De Organisatie van Amerikaanse Sta ten (O.A.S.) zou vandaag in spoedzitting bijeenkomen om de klacht aan te horen van Costa Rica dat zijn nabuurland Ni caragua er van beschuldigt plannen te koesteren om Costa Rica binnen te val len. Nicaragua heeft zulke beschuldigin gen in het verleden steeds belachelijk ge maakt, en vandaag verklaarde een zegs man van de ambassade van Nicaragua: President Jose Figueres van Costa Ri ca ziet altijd spoken en hoort altijd ge' luiden onder zijn bed. De raad van OAS., samengesteld uit vertegenwoordigers van de 21 Ameri kaanse republieken, komt om 16 u. 30 Ned. tijd bijeen. Reeds maandenlang hebben president Figueres en president Anastasio Somoza van Nicaragua, elkaar bestookt met be schuldigingen. Elk geeft de ander de schuld van een poging in April gedaan om president Somoza te vermoorden en van een poging om de regering van Costa Rica omver te werpen. Beide pogingen mislukten. Mr. D. A. Delprat, directeur der N.V. Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en voorzitter van de hoofdstedelijke kamer van koophandel, is vandaag 65 jaar geworden. De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera, was een der eer sten die hem vanochtend feliciteerden. In besloten kring in het Scheepvaart- huis deelde de bewindsman mede, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd mr. Delprat te bevorderen tot comman deur in de orde van Oranje Nassau. „De Britse diplomaten Guy Burgess en Donald MacLean, die drie jaar ge- leden op gehernitinmige wijze ver dwenen, bevinden zich in Moskou en werken daar voor het Russische minis terie van Buitenlandse Zaken. Zij ge ven advies over propaganda voordat die haar weg naar het Westen vindt. Het Britse ministerie van Buitenland se Zaken is precies van hun do«n en laten op de hoogte en weet ook nauw keurig hoe hun geheimzinnige vlucht rich jpderlijd heeft toegedragen." Dit meldde gisteren het grote Britse Zondagsblad Sunday Pictorial. Het blad citeerde kapitein Henry Kerby, conservatief lid van het Britse Lager huis. die. zelf in diplomatieke dienst is geweest en vloeiend) Russisch spreekt Een officile woordvoerder van het Britse ministerie heeft ech ter reeds ontkend, dat men iets van de vlucht of van de verblijfplaats der twee diplomaten afweet. De Sunday Pictorial vermeldde zelfs het telefoonnummer van de twee di plomaten in Moskou voor wie het wil proberen: 67571 en beschuldig de de Britse regering er van een ge heimzinnig stilzwijgen te bewaren. Kerby zou verklaard hébben, dat het ministerie ook nauwkeurig op de hoog te was van de identiteit van alle per sonen, die de twee mannen bij nun. verdwijning geholpen hebben. Een van de mensen, die met het onderzoek- in zake de verdwijning van de beide Britten belast is geweest, zou van de Britse autoriteiten eea waar schuwing hebben gekregen zijn be vindingen niet openbaar te maken. Volgens het blad zou hetgeen deze man ontdekt had de ware toedracht van de. zaak behelzen. Ook ten minste veertien parlements leden zouden, op de hoogte zijn. De Deense minister van Handel, me vrouw Lis Groes, zal tijdelijk haar re geringsfunctie neerleggen, omdat z(j haar tiende kind verwacht. Mevr. Groes is de echtgenote van Eb be Groes. de directeur van de Deen se Coöperatieve Handelsmaatschappij. Zij is 45 jaar. Mevr. Groes hoopt over ongeveer twee maanden haar ministeriële werkzaam heden te hervatten. (Van een onzer verslaggevers) Een felle brand, die ondanks de sner pende koude duizenden belangstellenden trok heeft Zaterdagavond gewoed in de binnenstad van Amsterdam. Het was een gebouw begrensd door de Warmoes straat en het Damrak, waarin de vlam men hoog oplaaiden. De brandweer was op het ergste voorbereid en spoot per minuut 6000 liter water in de vuurzee. Een regen van vonken daalde neer in Toen de brandweerlieden vrijwel verkleumd waren van de kou, klonk opeens een stem: jongens, snert! Een buurtbewoner teas ut. zo vriendelijk geweest de hard in de kou zwoegen de brandweerploeg op erwtensoep te traderen. het water van het Damrak; een fasci nerend schouwspel. Binnen anderhalf uur slaagde men er in de brand, die in dit oude stadsdeel gemakkelijk catastro- phale gevolgen had kunnen hebben, meester te worden. Het was om 20 minuten over 8 dat een klein jongetje, het café Golden Gate in de Warmoesstraat binnen storm de, gillend „brand, brand". De café houder zag toen, schuin tegenover het het café uit een huis de vlammen reeds naar buiten slaan. Hij waarschuwde de brandweer die onmiddellijk met 3 auto spuiten en 2 ladderwagens uitrukte. Voorts kwamen er 2 waterkanonnen aan te pas. Een der eerste die zich op de hoogte kwam stellen was de burgemees ter van Amsterdam, mr, d'Ailly. De grootste moeilijkheid bij het' bestrijden der vuurzee was de grote diepte van het gebouw: 33 meter. Slechts met gro te moeite kon men de plaats waar de brand woedde, volkomen ingesloten door andere gebouwen, bereiken, doch de ge vaarlijke klauterpartijen der brandweer lieden hadden spoedig succes en toen eenmaal volop water gegeven kon wor den, nam het vuur weldra af. De derde en vierde verdieping, alsmede een zol der. brandden volkomen uit. Hierin wa ren o.a. een koperslagerij en een car- tonnagebedrijf gevestigd. Over de oor zaak is nog niets bekend. In Santa Rosa werd tegen het eind van de afgelopen week een temperatuur gemeten van 114,3 graden Fahrenheit, de hoogste temperatuur, die ooit in Ar gentinië geregistreerd is. In het hele land heeft men trouwens op het moment te kampen met een' hittegolf, zoals in vele jaren niet is voorgekomen. In ver scheidene steden kwam het kwik boven de 110 graden. De politie heeft gemeld, dat 274 per sonen in de afgestampte volle badplaat sen zich wegens zonnesteek, zonnebrand en dergelijke onder medische behande ling hebben moeten stellen. Zondag is de heer Herman Jan Lager- tvey te ITestzaan 93 jaar geworden. Dit is op zichzelf niet ongewoon; wél merkwaardig is, dat hij reeds 70 jaar pensioen van de Nederlandse Staat trekt, als oud-„koloniaal". Zou dit een uniek record in orts land zijn De vroegere luitenant-generaa! Lud wig Cruewell, 64 jaar, die indertijd Rommel is opgevolgd, als hoofd van het Afrika-korps, wordt volgens regerings kringen in Bonn genoemd als opperbe velhebber van de nieuwe IVcstduitse strijdkrachten. Volgens de reeds opgestelde plannen zouden leger, marine en luchtmacht ie der haar eigen bevelhebber of inspec teur-generaal hebben. De legerbevelheb ber zal mogelijk worden de vroegere luitenant-generaal Adolph Heusiager eens Hitler's legerchef voor de operatiés en nu een hoge functionaris in het bu reau Blank de marinecommandant de vroegere kapitein Adolf Zenker en 't hoofd van de luchtmacht de vroege re generaal Adolf Galland. Galland die de afgelopen jaren als adviseur is opgetreden van de Argen tijnse luchtmacht zal binnenkort naar Duitsland terugkeren. Daar hij vroeger een vooraanstaande positie had bekleed in de Luftwaffe kon wel gerekend wor den op enige oppositie tegen zijn be noeming. Cruewell is momenteel verbonden aan een industriefirma in het Ruhrgebied. Hij heeft herhaaldelijk verklaard, dat hij geen militair meer wil zijn, maar verwacht wordt dat hij zijn mening zal herzien. De Indonesische procureur-generaal, Soenarjo, heeft gezegd er van overtuigd te zijn, dat de beschuldigingen jegens de Amerikaanse regering, als zou zij Indonesische rebellen van geld en voor raden voorzien hebben, onjuist waren. Ik ben er van overtuigd, dat wanneer er Amerikanen in deze zaak betrokken waren, zij gehandeld hebben zonder voorkennis van de Amerikaanse rege ring, aldus Soenarjo. - :V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1