Scherp toezicht op het verdere prijsverloop Overleg met de Stichting v. d. Arbeid over gevolg voor gezinsbudget op Troepen uit Costa Rica vallen Nicaragua aan AMERIKAANSE STATEN KOMEN TUSSENBEIDE Indonesië en wij MINISTER MANSHOLT OVER MELKPRIJS Infiltraties Nieuw-Guinea blijven altijd Bewusteloze verstekeling C.S. te Amsterdam In een halve dag van Amsterdam naar Nieuw-Guinea STAD BEZET NA LUCHTLANDING Gifgas Verbindingen zijn verbroken WOENSDAG 12 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2975 Onrustig weer boudt aan Regen, liagel en sneeuw ijs maar geen Gouverneur Van Baal in Nederland 7. VLUCHTELING UIT JOEGOSLAVIË Melkprijs in de drie grote steden o o (Van onze Haagse redacteur) Gezien het standpunt van de regering, dat niet tot een belang rijke verhoging van het subsidie op melk kan worden overgegaan is aan een prijsverhoging van drie cent per liter als gevolg van de stijging der productiekosten, niet te ontkomen. Op verdere prijs verhogingen, die door de melkhandel nodig geacht worden, zal echter scherp worden toegezien, aldus verklaarde de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt, gisteren in een persconferentie, waar hij een toelichting gaf op de verhoging van de melkprijs, die in vele kringen bezwaren en pro testen heeft opgeroepen. Subsidie-vermindering Zie verder pagina 3 5 Cr <f'C> -j t&c A A l tl-'L a Koninklijke onderscheiding Nieuwe luchtaanvallen op Tats j en-eilan den Mt LUCHTLANDINGSTROEPEN zijn vanuit de midden-Amerikaanse republiek Nicaragua gisteren in het nabuurland Costa Rica binnengedrongen. Zij hebben het stadje Villa Quesada, tachtig knx ten Zuiden van de Nicaraguaanse grens, veroverd. "Vermoedelijk zijn ze er gekomen door in lichte vliegtuigen op de weiden neer te strijken. De troepen van Costa Rica hebben nog geen contact gehad met de invallers, maar wel schijnen vrijwilligers uit de bevolking weerstand te hebben geboden. Eerder op de dag had Costa Rica de zaakgelastigde van Nicaragua tot „ongewenst persoon" verklaard omdat hij in het openbaar gezegd had, dat in Costa Rica „grote binnenlandse spanningen" heersten. De zaakgelastigde is reeds naar zijn land teruggekeerd. n j De ambassadeur van Nicaragua te Washington verklaarde echter, dat zijn land buiten de inval stond. Het gaat hier om een binnenlandse toestand in Costa Rica", zei hij. De organisatie van Amerikaanse staten heeft gisteravond besloten tussenbeide te komen. Bewind te links Commissie van ondersoek Botterdam! WHle de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 l» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 Zaterdags 1718 uur: Telefoon 1157049 •#.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel, 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN Tutum- Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. SNEEUWBUIEN Zwaar bewolkt met op vele plaatsen sneeuwbuien, afgewisseld door enkele opklaringen. Matige tot krachtige, langs de Waddenkust tijdelijk harde Noordwestelijke wind. In het Zuiden aanvankelijk matige Zuidoostelijke wind. Temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN l<3 Jan. 2 cm op 8.44, onder 18.54; m aan OP 23.31 onder 10.28. Hoofdredacteur t Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT TOEN aan het eind van het jaar 1949 Nederland de souvereiniteit over het toenmalige Nederlands-Indie overdroeg aan de Verenigde Staten van Indonesië, hebben vele mensen verlicht een zucht geslaakt. Een ake lige nare periode was beëindigd. En wij geloven niet, dat er velen geweest lijn, die in deze beëindiging iets an dere hebben gezien dan een naar en akelig slot. Degenen, die toen anders dachten, zijn inmiddels, door de nuch tere taal der sindsdien bekendgewor- den feiten, wel bekeerd. Er zijn er toen ook geweest, die ge dacht hebben, dat de souvereiniteits- overdracht betekende, dat er nu voo; de Indonesisch-Nederlandse verhou dingen betere tijden zouden aanbre ken Dat zijn de mensen, die hoopten, dat in Indonesië krachten aan het be wind zouden komen, die de Indonesi sche politiek binnenlandse en bui tenlandse in goede banen zouden leiden. Maar ook dat is niet gebeurd. De revolutie heeft haar eigen logica. En die logica brengt mee, dat een revo lutie doorwoedt en uitwoedt. En als dan in een land de anti-revolutie ont breekt of te zwak is betekent o'it, aat het land naar de ondergang gaat Dat I* wat wij op het ogenblik in Indone sië ontwaren. NEDERLAND is bij deze naweeen van de souverciniteiisoverdracht, bij de naweeen van de revolutie, die gewonnen heeft, nauw betrokken. Om maar een paar factoren te noemen. Er sljn nog tienduizenden Nederlanders in Indonesië, die in uiterst kommer volle omstandigheden verkeren en wier lot ons land zich moet aantrek ken. Er gebeuren dingen in Indonesië wij hebben daar onlangs nog her haaldelijk op gewezen tegenover Nederlandse burgers die volkomen in strijd zijn met elementaire rechtsbe grippen. Indonesië zoekt, gelijk haar hcudlng ln de kwestie Nieuw-Guinea ook bewijst, voortdurend twist met Nederland. En vervolgens is daar de kwestie van de Ambonezen en de Re publiek der Zuid-Molukken. Vele Am- bonese militairen zijn naar Nederland afgevoerd, omdat men het deze pala dijnen van het Nederlands gezag niet mocht aandoen hen uit te leveren aan •en hen vijandig gezinde regering. De Zuid-Molukken hebben zich rechtma tig verzet tegen de aanslag, die de Ja vaanse* heren in Djakarta deden op de vrijheid van de deelstaat Oost-Indone- sie, welke vrijheid zij plechtig hadden vastgelegd in de accoorden, die de grondslag der soevereiniteitsover dracht vormden. DK alles raakt Nederland ten zeer ste. EEN andere zaak is het echter wat er aan kan worden gedaan. Door de souvereiniteitsoverdracht zijn wij ln d« positie gekomen dat wij daar geen machtsmiddelen tot her stel vsn onrecht kunnen aanwenden. Men moet nooit vergeten dat de sou vereiniteitsoverdracht het gevolg is geweest van een door ons verloren strijd. De bedroevende gevolgen van een nederlaag kunnen door de verlie- ter niet worden goedgemaakt. Er zijn in hst algemeen slechts twee wegen waarlangs daar misschien nog iets van terecht kan komen. De eer ste weg is die der ontwikkeling in In donesië zelf. Het laat zich aanzien dat dit een weg is, die loopt via de ont binding van het huidige bestel. De mi litaire activiteiten op de Zuid-Moluk ken, de woeste tonelen ln sommige de len van Celebes, het verzet tn Atjeh, het handenwezen op Java, wijzen al le in de richting van ontbinding. Men zal moeten afwachten of dit alleen maar op chaos of op een communisti sche overheersing zal uitlopen dan wel af er de enig historisch-juiste op lossing van een federaal Indonesië uit voort zal komen. Men zal zich moeten realiseren, dat buitenstaander» aan deze interne ontwikkeling weinig meer kunnen doen. Indonesië daaronder begrepen vele vijanden van het huidi ge regime aldaar hebben gekozen voor het bewandelen van een eigen zelfstandige weg. Elke inmenging van buiten ziet men als een inbreuk op de vrijheid. Daarom is het noodzake lijk het vraagstuk van de Ambonezen en van de R.M.S. te zien als een onderdeel van het grote vraagstuk van Indonesië als geheel. En dat it een vraagstuk dat Indonesië zelf zal moeten oplossen. Aan welke kant daarbij onze sympathieën staan is dui delijk. Zij staan aan de zijde van de onderdrukten. Zij staan aan de zijde van hen, die voor de vrijheid der deel staten opkomen. Zij staan aan de zij de van hen, die tegen de Javaanse overheersing strijden. DE tweede weg, waarlangs men soms in een dergelijk geval iets kan doen, is de weg van de volken rechtelijke steun. In zijn meest een voudige meestal slechts z.g. morele steun biedende vorm is dat erken ning van een regering, die zich hetzij buitenlands, hetzij binnenlands, tegen de onderdrukkers verzet. In de meest doeltreffende vorm is dat internatio nale interventie, waardoor de onder drukker wordt verdreven. Het probleem waarvoor wij in dit opzicht staan is echter dat men niet alleen Iemand moet verdrijven, maar dat men ook daarvoor wat in de plaats moet hebben. En dat moet ook weer zuiver Indonesisch zijn. M.a.w. vol kenrechtelijke maatregelen hebben dan pas betekenis en kans van slagen, in dien in Indonesië de zaken zich zover hebben ontwikkeld, dat die de onderdruk- Minister Mansholt deelde o.m. het volgende mede: 1. De voorzitter van het Bedrijfschap voor Zuivel heeft opdracht ongemotiveerde prijsstijgingen ongedaan te maken. Het bestuur van het Bedrijfschap vergadert vandaag. Als de melkdistributiebedrijven tot on nodige prijsverhogingen overgaan, zullen maatregelen genomen worden. Het ligt voor de hand, aldus de minister, dat dan een prijsstop wordt afgekondigd. 2. Het is bepaald niet nodig, dat de melkinrichtingen een grotere verhoging dan drie cent per liter aan de slijters in rekening brengen. Ais dat 'we! gebeurt, komt er voor deze bedrijven een prijsstop, 3. Met de Stichting van de Arbeid zal een gesprek plaats vinden over de gevolgen die de verhoging van de melkprijs voor het gezinsbudget heeft. 4. Over de moeilijkheden die er rijzen bij de verstrekking van sehool- melk zai de minister spreken met de Vereniging van Nederlandse gemeen ten, omdat dit een zaak is waarbij ln de eerste plaats de gemeenten be trokken zijn. MINISTER MANSHOLT De strijd tussen, de warme lucht van de oceaan en de winterkoude is thans tn volle gang. Met succes verdreef Maandag een golf warme oceaanlucht de vorst tn een groot deel van Europa. Een flinke temperatuurstijging werd gemeld uit Zuid-ErigeUmd, Frankrijk, België en Nederland. Gelijktijdig met deze aanval op de vorst uit het Westen zette zich echter zeer koude lucht afkomstig van de Noordelijke IJszee in beweging naar het Zuiden. Daardoor heeft ie war mere oceaanlucht weer terrein moeten prijsgeven. De tegenaanval van de winter is intussen ook weer tot staan gekomen. In Frankrijk handhaafde zich het zachte weer, maar in Zuid- Engeland en cms land daalde de tem peratuur opnieuw bij het binnendrin gen van de koude lucht uit het hoge Noorden. Aangezien de polaire lucht op zijn tocht naar onze omgeving de golfstroom passeert worden de onder ste luchtlagen van deze lucht aanzien lijk verwarmd. Zij bereikt ons land met temperaturen even boven het vriespunt. Bij opklaringen in de nacht daalt het kwik evenwel weer tot enkele graden onder nul. Het overgangsgebied tussen de warmere en de koude lucht blijft in de buurt van ons land en in verband daarmede moet in de ko mende dagen op onrustig weer gere kend worden. Storingendie zich bij voorkeur nabij het overgangsgebied ontwikkelen zullen af en toe regen, hagel of sneeuw veroorzaken. Dinsdagavond hielden onze tu.ee ministers ion Buitenlandse Zaken, Beyer, en Luns in de ambtswoning aan het Plein 1813 in Den Haag de Nieuwjaarsreceptie. Zij en hun echtgenotes hadden honderden handen te drukken. Op de voorgrond siet men de Russische ambassadeur Kirsov zijn nieuwjaarswensen aanbieden. Op de achtergrond kijkt minister Luns belangstellend toe. De minister gaf als zijn mening te kennen dat de melkhandel in enkele ge bieden wel enige reden heeft tot ver hoging van de marge. De berichten wijzen er echter op dat men hier en daar te'ver gaat. Een ver hoging met 1 cent per liter vond de minister over het algemeen te veeL In het Westen van het landr w*Ae~de han del een halve cent nodig heeft en daar om de prijs tijdelijk met 1 cent ver hoogd heeft zai er op worden toege zien dat dit inderdaad een. tijdelijke maatregel blijft. De regering is van mening, dat haar beleid ten aanzien van de melkprijs geen tegenstelling inhoudt tot de alge mene prijspolitiek, zoals die de laat ste tijd gevoerd wordt. Kostprijsverho- gende factoren, waarbij inbegrepen de jongste loonsverhoging van 6 pet, heb ben deze prijsverhoging noodzakelijk ge maakt. Vele landbouwbedrijven kunnen deze laatste loonronde, die in de land bouw dringend nodig was, niet uit de winst betalen. Daarom is doorbereke ning m de prijs gerechtvaardigd. Dit standpunt huldigt de regering ook ten aanzien, van. andere bedrijfstakken, die in dezelfde omstandigheid verkeren. Van een novum in de economische politiek kan «Jan ook niet gesproken worden," aldus de minister. In zijn uiteenzetting wees de minis ter er op dat het in het kader van het subsidiebeleid onontkoombaar is de subsidiëring geleidelijk te verminderen. De regering had gehoopt reeds" m 1953 1954 zonder subsidies te kunnen werken. Mede omdat de regering de prijs van melk als een belangrijk voedingspro- duet zo laag mogelijk wil houden, is deze subsidiëring nog gehandhaafd, maar ook hier moet naar vermindering gestreefd worden. „Het Is een grote dwaze fantasie te veronderstellen, dat van Nieuw-Guinea uit enige actie tegen Indonesië zou wor den ondernomen. Wij hebben onze han den vol in Nieuw-Guinea en zijn bepaald niet van plan ons in een politiek avon tuur te mengen", aldus heeft gisteravond do gouverneur van Nieuw-Guinea, dr J. van Baal bij aankomst op Schiphol ver klaard. Dr. Van Baal zeids naar Nederland te zijn gekomen voor het voeren van rou- tinebesprekmgen in Den Haag. Vragen over infiltraties in Nieuw-Guinea beant- woordend, zaïde Dr. Van Baal, dat door de lange kustlijn van het gebied infiltra ties altijd mogelijk zullen zijn. Uiteraard zyn er maatregelen genomen om deze infiltraties tegen te gaan; van zelfsprekend kon de gouverneur hierop niet nader ingaan. Dr. Van. Baal deelde mede, «Jat nog twee of drie infiltraties niet zijn gepakt. De overigen zijn met hongeroedeem te voorschijn gekomen. Ook zijn er enkelen door de bevolking gedood. De bevolking waarschuwt trouwens onmiddellijk indien infiltranten worden gesignaleerd. Dr. Van Baal legde er voorts de .nadruk op, dat de jongste demom straties van de Papoeabevolking, waarbij aanhankelijkheid aan Nederland werd betuigd en de Indonesische aanspraken op Nieuw-Guinea werden afgewezen, voor honderd procent door henzelf waren georganiseerd." In Sarong moest de politie enkel» demonstranten, die al 1» opgewonden van PER LUCHTPOST VIA AIRMAIL t/ f y. - i/- S'? IA- (Van een onzer verslaggevers) Een rijtuigpoetser van de Ned Spoorwegen, die gistermiddag op het Amsterdams Centraal Station aan het werk was, ontdekte daar vlak naast de juist binnengekomen D-trein uit Parijs een man, die bewusteloos naast de rails lag. De onbekende werd wat op verhaal gebracht en vertelde, de reis naar Amsterdam te hebben gemaakt als blinde passagier, verborgen onder een der wagons van de D-trein. Hij zou in Joegoslavië, van waar hij afkomstig is, wegens politieke vergrijpen zijn veroordeeld tot twin tig jaar dwangarbeid. Na enkele ja ren in een concentratiekamp bij Bel grado te hebben doorgebracht, zag hij een dag of vier geleden kans om te ontvluchten. Hij verschool zich onder een trein waarmee hfj via Milaan en Parijs in Amsterdam arriveerde, waar hij met een laatste krachtsinspanning onder de trein vandaan kroop. Vol gens het verhaal dat de man, de 29- jarige A. C„ de politie deed, zou hij gedurende vier aagen geen voedsel of drinken hebben gehad, hetgeen de Amsterdamse politie niet erg waarschijnlijk acht. De verstekeling, die zeer verzwakt bleek, is naar het Binnengasthuis overgebracht, waar kers vervangende Overheidsmacht in principe aanwezig is.Uit de chaos en de onderdrukking moet zich de kern van het nieuwe bewind, steunend op de be volking zelf, hebben doen kennen. Eerst wanneer dat zo zou zijn, hebben volken rechtelijke maatregelen de kans indruk te maken en niet te worden aangezien voor een verkapte vorm van hernieuwd kolonialisme. Voor Indonesië als geheel is die kom er, voor zover wij het zien, nog niet. Voor de Zuid-Molukken waarschijnlijk wel. Maar men mag het vraagstuk van de Zuid-Molukken, gelijk gezegd, nooit losmaken van het vraagstuk van de In donesische Archipel als geheel. Het is zaak voor Nederland en voor de gehele Westerse wereld de ontwikke ling in Indonesië gespannen te volgen. Zodra er voor het herstel der vrijheid daar langs volkenrechtelijke weg iets gedaan kan worden, zal dat dan ook niet mogen worden nagelaten. De vraag, wanneer dat ogenblik is aangebroken is een vraag, die zeker de Nederlandse regering ter harte behoort te gaan. If e Ipten nog niet in het tijdperk tan de raket-post, maar men zou er toch wel cicn aait denken hij liet ontvangen van een brief, die tn één dag tijds van Am sterdam naar Hollimdia op Nieuw-Guinea wordt gestuurd. Aldus dc heer D. A. Viskcr, adjudant-onderofficier bij het Stafkwurlier Landmacht Nieuw-Guinea in 'n brief die teij van hem ontvingen. De heer Viskcr schreef verder: „Dc hierbij ingesloten envelop, afgestempeld op 'l Centraal Station op 29 December ontuivg ik op 30 December, des morgens om el) uur. Trekt men hienan nog 't tijdsver schil af, dal blijft er slechts een halve dag over. Natuurlijk is het niet waar, doch zal de oorzaak een stempelfout van de Amsterdamse machine zijn. Niettemin lijkt het me een aardige curiositeit. Ik heb de envelop gisteren direct aangebo den op het postkantoor te Hollandiastad om een stempel te halen tan 30 December, hetgeen mij is gelukt". Hierbij ziet men de Amsterdamse post stempels afgedrukt. In hel inzetje het stempel van Hollandiastad, dat op de mhteriemst *en de envelop stand. (Van een onzer verslaggevers) In verband met berichten, die m de dagbladen zijn verschenen over de prijs van de schoolmelk in de grote gemeen ten Amsterdam, Den Haag en Rotter dam kan worden medegedeeld, dat gis teren, Dinsdag 11 Januari, tussen deze drie gemeenten een bespreking over dit onderwerp heeft plaats gevonden, waarbii is besloten geen maatregelen te nemen inzake de melkprijs op de scho len alvorens overleg is gepleegd met de minister van Landbouw, ir. Mansholt. Aangezien. deze minister vandaag naar Pariis is vertrokken zal deze be spreking eerst kunnen worden gehou den na zijn terugkeer. Tot het moment dat de resultaten van deze bespreking bekend zai zijn zal de prijs van de schoolmelk onge wijzigd blijven. Bij Kon. besluit is benoemd tot rid der in de Orde van Oranje Nassau, de heer J, van dar Burch, te Oegst- geest. firmant van de firma Pietersen en Co,, graanhandel, te Rotterdam. hij voorlopig ter observatie zal ver blijven. De vreemdelingenpolitie heeft de zaak in onderzoek. hun anti-Indonesische gezindheid blijk gaven, tot de orde roepen. Op een vraag of het vroegere Papoea-bataljon niet weer in de strijdkrachten kan worden opgenomen, zeide Dr. Van Baal, dat de bezoldiging van deze mensen, een strui kelblok vormt. De bezoldiging lag aan merkelijk hoger dan die thans bij de politie in Nieuw-Guinea geldt. Met de uitvoering van het driejaren plan, dat een gezonde ontwikkeling van Nieuw-Guinea beoogt, zijn inmiddels al goede vorderingen gemaakt. Dr, Van Baal vertelde dat de volkswoningbouw door particulieren al aardig op gang begint te komen. Behalve een flink aantal volkswoningen zijn in Holland ia vijftien paviljoens gereed gekomen die dienen ter huisvesting van deta-jon- gens. In élk van die paviljoens kunnen zes jongens wonen en later kunnen van deze gebouwen zonder veel moeite woningen gemaakt worden. Er is verder een ambachtsschool geopend en er zijn al twee draglines aangekomen die zul len worden gebruikt bij de aanleg van een paar proefvelden voor rijstbouw. Dit laatste betreft een overheidsobject, maar het is, zo deelde de gouverneur mede, de bedoeling dat straks een stich ting de taak van de overheid zal over nemen en dat dan de kustbevolking wordt Ingeschakeld, wat echter niet zo eenvoudig zi zijn omdat de kustbevol king, in tegenstelling tot de mensen van Merauki, een nogail negatieve hou ding aanneemt. Dr. Van Baal legde er de nadruk op dat het tempo van ontwikkeling uiter aard langizaam moet zijn. Als voorbeeld daarvan wees hij op (het tekort aan leerkrachten. Op alle scholen zijn te weinig leerkrachten, en nu kunnen we wel nieuwe scholen met te weinig leer krachten, en dus met slecht onderwijs gaan stichten, maar daar schieten we niets mee op". De gouverneur werd op Schiphol na mens minister Kernkamp begroet door de heer B. Krijger, hoofd van de afde ling Nieuw-Guinea van het ministerie van Overzeese Rijksdelen. HET communistische systeem brengt met zich, dat men het communisme met de paplepel in brengt. Na het sprookje van Sneeuwwitje is nu ook het sprookje van Hans en Grietje in communistische zin be werkt. De ouders van Hans en Grietje zijn nijvere gecollectiviseerde boerenmen sen, die gelukkig en tevreden de hun voorgeschreven hoeveelheden goede ren afleveren. Hans en Grietje verdwalen in hot bos en komen per abuis aan deze zij de van het ijzeren gordijn terecht. Daar leeft de heks van het kapitalis me, die hen tot slaven-arbeiders wtj maken. Maar de kinderen weten te ontsnap pen en komen in hun heilstaat terug. De moraal van het sprookje io: niet ronddwalen in het bos, maar je ouders helpen de voorgeschreven pro ductie te balen! Het is trouwens niet alleen «en kwestie van paplepels. Er komen ook soeplepels voor grote mensen bij te pas. Een Russische regisseur heeft Sha kespeare's Hamiet onder handen ge nomen en er een voor de communis ten aanvaardbare strekking inge bracht. Gifgas! Veertien communistische vliegtuigen hebben, blijkens een bekendmaking van het nationalistisch-Chinese ministerie van Landsverdediging, voor de derde achtereenvolgende maal het in nationa listische handen zijnde eiland Tatsje® aangevallen. De luchtdoelartillerie der nationalisten heeft een bommenwerper omlaag geschoten en een andere be schadigd. TwSvl: A Dinsdagavond arriveerde op Schiphol de gouverneur van Niemc-Guinea, Zijne Excellentie J. van Baal voor het voeren can een aantal routinebespre- kingen. Bij zijn aankomst op de Am sterdamse luchthaven werd de Gou verneur (links), begroet door de heer IF. P. M. van Zijl, hoofd van de afdeling Reiswezen van het minis terie van Overzeese Rijksdelen. De regering van Nicaragua heeft troepen naar het toneel van de strijd gezonden. Het veroverde stadje ligt ten Noord westen van San Jose, de hoofdstad van Costa Rica, aan het eindpunt van een zijweg van de enige hoofaverkeersweg, die bet land doorsnijdt van het Zuid oosten naar het Noordwesten. Villa Quesada heeft 3500 inwoners. De plaats ligt aan de voet van de 2760 meter hoge vulkaan Poas, «die deel uitmaakt van de Cordillera Central. De ver bindingen met het stadje zijn op het ogenblik verbroken. Uil vliegtuigen heeft men waarge nomen. dat de invallers „koortsachtig mei tractoren aan het werk zijn oxn het vliegveld van Villa Quesada ie vergroten voor operationeel gebruik". Costa Rica heefi de diplomatieke be trekkingen met Nicaragua verbroken. Volgens latere berichten uit Mexico- stad zouden de invallers gerecruteerd zijn ia Mexico-stad, Guatemala en Ni caragua, bewapend zijn met halfauto- matische geweren en voornemens zijn het bewind van president Figueres binnen enkele dagen omver te wer pen. De invallers, aldus die berich ten. zouden van mening zijn dat dat bewind „te links" was. Zij zouden voornemens zijn uit drie richtingen op te trekken naar San José. Desnoods zouden zij niet aarzelen de Costari- caanse hoofdstad te bombarderen. Volgens Benjamin Nunez, de ambas sadeur van Costa Rica bij de Verenig de Naties, hebben de communisten, die in 1948 uit de regering van zijn land zijr de har d in de gewapende acties in Costa Rica. De organisatie van Amerikaanse Staten heeft gisteravond eenstemmig besloten tussenbeide te komen in het geschil, om te verhinderen, dat de vijandelijkheden aan de grens zich lot een oorlog ontwikkelen. Voorts besloot de organisatie Costa Rica en Nicaragua te vragen zich van iedere actie te onthouden, waardoor de toestand erger zou kunnen worden. Een commissie van onderzoek zal leden van vijf staten omvatten. De buitengewone zitting der 21 landen werd geopend met een toespraak van Fernando Fournier, de Costaricaanse onderminister van Buitenlandse Za ken. De uit 21 landen bestaande organi satie besloot een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken dei- republieken bijeen te roepen, die het conflict moeten bestuderen en een einde er aan moeten maken. Voorts werd besloten: een commis sie te benoemen, die ter plaatse een onderzoek moet instellen, "een beroep te doen op alle Amerikaanse staten, in het bijzonder Costa Rica en Nicaragua, om de commissie van onderzoek alle medewerking te verlenen en de vei ligheidsraad der VN. op de hoogte te stellen van de besluiten der organi satie. De commissie van onderzoek zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Ver. Staten. Brazilië. Mexico, Ecua dor en Paraguay. Costa Rica heeft aan de Verenigde Stalen om militaire hulp verzocht „Ier verdrijving van de invallers".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1