Noors schip aan grond gelopen en lekgeslagen Costaricaanse troepen herovert en st< ij e Inval wellicht geleid door uitgewekenen Bleef Nicaragua afzijdi SPANNING IN HOEK VAN HOLLAND Zestien opvarenden vanmorgen per helicopter gered Bedrijfschap stelt prijsstop in voor de melk as* Helicopter bleek bij redding van grote waarde LUCHTAANVAL OP SAN JOSE Medezeggenschap i Eerste damesvoetbalelulb gestart DONDERDAG 13 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2976 Overigen vannacht aan wal gebracht Commandant Zeemacht Ned. betuigt waardering HAMMARSKJOELD EN NEHROE De samen-werking tussen CNV en KAB Zweeds schip in nood Herhalin gso ef enin gen in dit jaar Spierenburg opvolger van Monnet p O* l Dodelijk verkeersongeval te Rotterdam Moedig optreden van schipbreukeling IV VV s» Geen gevaar voor de scheepvaart Motie van C.B.T.B. Holland-Brabant Communisten Achtervolging Rotterdam: Witte de Wfthstraat 30 Telef. 115700 <4 V» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtcndienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 "•-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424387 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtcndienst abonnementen: Tel. 362565 gehiodam: Lar.ge Kerkstraat 24b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.20 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig iot Vrijdagavond. PLAATSELIJK SNEEUWBUIEN Veranderlijke bewolking met plaatselijk sneeuw buien. Langs de Waddenkust matige tottoacntige Westelijke tot Zuidwestelijke wind. Elders "v^: wegend matige wind. aanvankelijk tussen Zuidwest en Zuidoost, later veranderlijk, Vannacht opi de meeste plaatsen lichte vorst, morgen overdag temperaturen om het vriespunt. 14 Jan. ron OP 8.43, onder 16.56; maan op—.—, onder W.«4. Directie t C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ZANDER de titel „Wat denkt u vsn (J de medezeggenschap?" Is bij de uitgeverij De Koepel te Nijmegen een Interessant boekje verschenen waar in een aantal leidende persoonlijkhe den uit het Nederlandse bedrijfsleven hun oordeel geven over het vraagstuk van de medezeggenschap. In kort bestek vindt men hier bijeen hoe verschillende geestesstromingen in on* land over het probleem denken. Van werkgeverszijde komt de heer A Borst Pzn aan het woord, van de ïijde der werknemersvakceniralen de heren J. A. Middelhuis (KAB), M. Ruppert (CNV), en Ad Vermeulen (N.V.V.). Daarnaast treft men ook enkele be schouwingen aan van wetenschappe lijke zijde, t.w. van de heren dr. A. 1. Diepenhorst van Groningen, drs. J. M. den Uyl (directeur van de Wiardi Beekman-stichting), en prof. dr. J. A. Veraart. De heren F. M. J. Jansen en dr. F. j c. J- Nuyena, beiden van de staats mijnen, geven «en belangwekkende schets van de ontwikkeling der be drijfsorganisatie in de mijnindustrie. Tenslotte behandelt de heer J. Huis (Kon. Ned. Middenstandsbond) de middenstandsvisie. Het geheel is door ®r J. Bierens de Haan, secretaris van da Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel voorzien van een voorwoord. Dl horen Borst ec Ruppert hebben zich veel moeite gegeven de m«~ dazaggenschapsgedachte principieel te funderen. Zij gaan daarbij uit van de geestelijk-zedelijke waarde van d« arbeid en van de onderneming als ge meenschap. Hieruit bloeit de roede- verantwoordelijkheid vanzelf op. In de practische uitwerking van do gedachte der medezeggenschap treedt bij beiden weinig verschil van mening naar voren. Ook voor de heer Borst is periodiek overleg en zelfs meebeslis- singsrecht in meer algemene zaken op hat niveau van de onderneming (uit breiding, productieregeling en ver koop) geen onoverkomelijke zaak. Vanuit heel andere gezichtspunten! padeneren uiteraard de heren Vermeu len en Den UyL Voor eerstgenoemde valt bij de verwezenlijking van de me~ dezeggenschapsgedachte de klemtoon op ean juiste verdeling van de macht, Kan verwerpelijk standpunt, omdat man in da ondernemingsgemeenschap ai et moet denken vanuit tegenstellin gen, maar vanuit, da altijd door d« ëhr. Sociale Beweging gepropageerde gedachte van de samenwerking. Dr*. Dan Uyl trekt een zware wie- let op de groei van da PBO. Op aich- jelf geen onsympathiek geluid, dat echter even later disharmonieert om dat de schrijver socialisatie van de eigendom prefereert (vla colllectleve bezitsvorming) boven individuele be- sitsvorming en verzelfstandiging van de ondernaming ala arbeidsgemesn-, flehap. Van die collectieve bezitsvorming' verwachten wij niets. Als we iets niet] hebben moeten In de toekomst, dan ia bet wel dit. De massificatietendenzen kt onze samenleving zouden er sleehta door worden versterkt. OOK over de winstdeling vindt mee in enkele opstellen een aantal op merkingen. Vooral van K„A.B.-zijde Is men daarvoor geporteerd. Zij vormt een zeer belangrijk onderdeel van een meer op de menselijke persoon geor dend bedrijfsleven, zegt de heer Mid delhuis. Het i« goed hier de gedachtengang van de heer Ruppert even tegenover 1e stellen: „Wanneer we handelen over het vecht op medezeggenschap verbanne men alle gedachten aan kapitaal of winst. Het gaat er allereerst om of de arbeid evenals het kapitaal als con stituerende factor van de on- dernemingGgemeenschap wordt aan vaard. Winstdeling kan een gevolg zijn van do medezeggenschap, men moet haar echter niet zien als uitgangspunt van de medezeggenschap". Met deze opvatting kunnen wij in stemmen. Tenslotte vindt men in allerlei toon aard in het boekje de vraag bespro ken of werkgevers en werknemers wel rijp aijn voor de verwezenlijking van de medezeggenschapsgedachte. Stellig nog niet over de gehele linie. Dat bewijst de gang van zaken met da ondernemingsraden. Betekent dit, dat ar varder maar niets gebeuren moet? Neen. Met beleid zal getracht moe ten worden de juiste mentaliteit voor da samenwerkingsgedachte aan te kweken. Wij gaan dan ook niet zover als prof. Veraart, die zo nodig, tegen werkge-, vers- of arbeidersverzet in, toch PBO- organen wil creëren. Juister lijkt ons in dit verband het standpunt van de heer Borst, die niets van kunstmatige experimenten moet hebben en de voorkeur geeft aan zach te drang en geleidelijke groei. Een mislukking van de PBO mag niet worden geriskeerd. Aan de Wilgenlei te Rotterdam is gis teren de 39-jarige C. P. J. Rommelse uit de Agniesestraat tengevolge van een verkeersongeval om het leven gekomen. De man bereed een scooter en door de gladheid slipte hij. Hij reed tegen een vrachtauto, sloeg over de kop en kreeg de scooter op zijn lichaam. Hij werd naar het ziekenhuis Bergweg vervoerd. Bij aankomst bleek, dat hl] was overleden. De Noor, die 1550 ton meet, was In ballast van Rotterdam vertrokken. Om streeks half elf voer het Duitse schip ..Bayerstein" de Nieuwe Waterweg bin nen en juist op dat ogenblik wilde de „Gatt" zee kiezen. Er stond een felle Noord Wester wind. Op een onverklaar bare wijze veranderde het Noorse schip plotseling van koers en kwam in de dich te omgeving van het Duitse schip. Op de Seinpost in Hoek van Holland bemerkte men de gevaarlijke situatie en dadelijk ging naar beide schepen een waarschuwing uit. De Bayerstein kon nog tijdig het Noorse schip ontwijken, doch hierna constateerde men, dat de „Gatt" steeds verder afdreef. Boei 3 werd aan de verkeerde zijde gepasseerd en om 22.37 uur moest worden gemeld, dat het Noorse schip ter hoogte van het Zuiderhoofd was gestrand. Aan boord bevonden zich een loods en drie en twintig leden van de bemanning. Slechts enkele minuten hierna worden de noodseinen waargenomen. De sleepboot ..Maas" voer ter assis tentie uit en ook de reddingboot .Pre sident Jan Leis", Beide schepen moes ten onverrichter zake terugkeren. De positie van de Noor was zodanig, dat de reddingboot niet in de omgeving kon komen. De „Gatt" lag geheel buiten bevaar baar water. Het schip is tegen een klei ne dwarsdam. een uitloper, geslagen, die de verbinding vormt tussen de op het eiland Rozenburg gelegen Zuiderpier en een overlangs in de Nieuwe Waterweg gelegen dam. Ir. dit z.g. dode gat is het slechts mo (Van een onzer redacteuren) Zestien opvarenden van het Noorse vrachtschip „Gatt" verkeer den gisteravond in een hachelijke positie. Omstreeks half elf is dit schip voor het Zuiderhoofd in de Nieuwe Waterweg aan de grond gelopen en lekgeslagen. Met grote moeite en inspanning is het in de loop van de nacht gelukt zeven schipbreukelingen te redden. Zij zijn in Hoek van Holland ondergebracht. De overigen moesten worden achtergelaten en eerst vanmorgen omstreeks tien uur konden zij per hilicopter worden gered.' De toestand van het schip werd gisteren met het uur kritieker. De kapitein zond onafgebroken noodseinen en in de loop van de nacht werd herhaalde malen dringend om hulp van de reddingboot verzocht. Het schip maakte steeds meer water en gevreesd werd dat 'i de „Gatt" als verloren moest worden beschouwd. Aan de hand van de berichten, die de kapitein zond, mocht wel worden opgemaakt, dat er geen paniekstemming aan boord was uitgebroken. gelijk met een klein platboomd vaartuig te komen. Er bevinden zich allerlei ob stakels en besloten werd dan ook de nieuwe motorvleit „Directeur A. J. M. Goudriaan" In gereedheid te brengen en daarmede te trachten het schip te be naderen. Gedurende vijf kwartier z(jn schipper Van Seters en zijn mannen bezig ge weest om de opvarenden van de „Gatt" over te nemen. Dank zij het moedige optreden van één van de schipbreuke lingen konden zeven mannen naar Hoek van Holland worden gebracht. Deze man had een touw laten zakken, gleed vervolgens hierlangs en kwam daarna in het water terecht nabij de pier. Al wadend en zwemmend kon hij de pier bereiken en na hierop geklauterd te zijn. bevestigde hij bet touw aan de damwand. Op deze wijze gaf hij aan de andere mannen gelegenheid op de damwand te- komen. Op enkele meters afstand daar van lag de motorvlet. De mannen van het reddiagswezen grepen vervolgens de schipbreukelingen met haken bij de kleren en zo belandden zij tenslotte veilig aan boord van de motorvlet. Na dit inspannende karwei bleek, dat het verder ondoenlijk was een nieuwe poging te wagen. De motorvlet vertrok naar de Berghaven in Hoek van Holland. De schipbreukelingen werden snel van droge kleren voorzien en onder de wol gestopt in hotel „America". Druk werd beraadslaagd welke maatre gelen er verder getroffen moesten worden om in de loop van de morgen de overi gen van boord te halen. Intussen kwa men steeds berichten binnen over de po- De commandant zeemacht in Nederland, vice-admiraal F. T. Burghard,, heeft aan de com mandant van Hr. Ms. „Karei Doorman" een telegram gezon den van de volgende inhoud: „Betuig mijn waardering voor vlotte reddingsactie onder moei lijke oinstandigheden te Hoek van Holland, waarbij zestien opvarenden in veiligheid wer den gebracht". Nader vernemen wij, dat de vlieger van de helicopter het niet gemakkelijk heeft gehad. De start van de „Karei Door man'' af geschiedde onder een stormachtige weersgesteldheid; boven het Noorse schtp had het toestel veel last »an rukwinden. De tweede njficier run hel Noorse schip GntlSigurd Gullbrantlson, sprong ah eerste in de reddingboot. sitie van het schip. Deze klonken zeer pessimistisch en bedenkelijk fronste men de wenkbrauwen in Hoek van Holland. DE ambassade van India vestigt er onze aandacht op, dat ons artikel tje te dezer plaatse op 5 Januari be treffende de ontvangst van de heer Hammarskjoeld in Delhi onjuist is. De heer Hammarskjoeld kwam in Delhi aan in de namiddag van de tweede Januari. De heer Nehroe, na een buitenlandse reis van verscheide ne dagen, eveneens. De heer Ham marskjoeld werd ontvangen door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hammars kjoeld en zijn gezelschap werden als staats-gasten ontvangen en logeerden in de woning van de President. Te hunner ere werd een maaltijd gege ven. Hammarskjoeld werd ontvangen door de President en later gedurende twee uren door de heer Nehroe, dis hem daarna een lunch aanbood. De heer Hammarskjoeld werd dus met grote onderscheiding behandeld in te genstelling tot wat wij hadden aange nomen. Wij maken onze verontschuldiging over deze aangelegenheid. Wij kunnen tot deze verontschuldiging aanvoe ren, dat wij ons gebaseerd hebben op de berichtgeving van persbureaux, die wij uiteraard niet kunnen controleren en waarvan wij de juistheid hadden aangenomen. Het schip leverde geen gevaar op voor de scheepvaart, doch van vlot trekken zou wel geen sprake meer zijn. Het lek dat in het schip is geslagen, is groter geworden. Om vijf uur van nacht viejen alle lichten uit op het schip. Onafgebroken sloegen er zware ezeën ^erheen en door middel van een brandend voorwerp werden we derom noodseinen gegeven. Hoe wreed het ook klonk, op dat tijd stip kon helaas nog niets worden ge daan. Men diende gunstig tij af te wach. ten, omdat er anders beslist geen kans was de Gatt te bereiken. De spanning in Hoek van Holland steeg met de minuut. De leden van de red dingboten liepen ongeduldig heen en weer. Rondom de Berghaven heerste een ongewone bedrijvigheid en maar weinig Hoekenaren waren deze nacht naar bed gegaan,. Iedereen .«fas* begaan.,jmet het lot van "die zestien mannen, die enkele mijlen verder vochten voor het behoud van hun leven.- -* Vanmorgen slaagde een helicopter van de .Karei Doorman" er echter In de zestien mannen in kleine groepjes van boord te halen. Vannacht geraakte het Noorse s.s. „Gatt" in moeilijkheden, liep op de. Zuiderpier bij Hoek van Holland en sloeg lek. Onze fotograaf maakte aan boord van deze helicopter een foto van hel schip in zijn benarde positie. Naar aanleiding van het bericht als zou de verbondsraad van het Chris telijk Nationaal Vakverbond m prin cipe besloten hebben de samenwer king met de Katholieke Arbeiders Beweging te beëindigen, verneemt het A N.P. van de zijde van het C.N.V. dat een dergelijk besluit niet genomen 1S Het C.N.V. heeft voorts geen. com mentaar op dit bericht, evenmin als het verbondsbestuur van de K.A.B. De voorzitter van de K.A.B., de heer J. A Middelhuis, deelde ons mede ver wonderd te zijn over dit bericht om dat hem van de zijde van het C.N.V. niets over verbreking van een samen- werking tussen C.N.V. en K.A.B. be kend Is. Nader wordt vernomen dat de ,,Bo- hus" zich op 40 mijl ten Noordwesten van Texel bevindt. Het dichtstbijzijn de schip, een Zweed, heeft op onge veer 60 mijl afstand koers gezet naar de „Bohus". Ook de Nederlandse tanker „Mijdrecht", die op de Noordzee op proefvaart is. heef"' de steven ge wend naar het in nood verkerende schip. De sleepboot „Holland" van Terschelling is eveneens uitgevaren. De toestand van de „Bohus" is in tussen zeer gevaarlijk geworden. Het vaartuig is midscheeps gebroken en verkeert in zinkende toestand. (Van onze landbouwmedewerker) Naar wij vernemen van officiële zijde, zal het Bedrijfschap voor Zuivel door middel van een ver ordening een prijsstop instellen ten behoeve van de consumptie- melk. Krachtens deze verordening zal de prijsverhoging worden toe gestaan in die gebieden, waar voor zij op grond van een nader ia te stellen onderzoek gemoti veerd kan worden geacht. Indien zal blijken dat de prijsvere hoging niet toelaatbaar is zal de melk- detailhandel worden, verplicht de ex tra cent te restitueren. Het is nog niet bekend welke bestemming het terug te vorderen bedrag zal krijgen Niet uit gesloten is, dat dit voorlopig in het zuivèlfonds zal worden gestort. Het bedrijfschap zal over dit doéï een heffingsverordening uitvaardigen. Het onderzoek zal voor het gehele land gelden dus ook voor die gebieden, waarvoor de algemene vereniging reeds een verhoging met vier cent had ge adviseerd. Tijdens de 22ste jaarvergadering van de C.B.T.B. „HollandBrabant", van daag gehouden in de „Stadsdoelen" te Delft is een tot de minister van landbouw, visserij en voedselvoorzie ning gerichte motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen op her ziening van de door de minister vast gestelde melkprijsgarantie. De C.B.T.B. „Holland-Brabant" acht te de vastgestelde garantie voor het melkprijsjaar 1954/1955 zeer teleur stellend, temeer daar de beslissing van de minister is genomen nog voor de resultaten van een onderzoek aan gaande de melkprijsgarantie bekend zijn en zonder overleg met een ge organiseerd bedrijfsleven is geschiedt. Vervolgens zegt de Bond in de mo tie, dat met ongerustheid de van re geringswege in het vooruitzicht ge stelde beloning voor de landbouw te gemoet wordt gezien. Tenslotte, zo wordt in de motie gezegd, ziet de Bond in de vaststelling van de jongste ga rantieprijs nieuwe financiële moei lijkheden voor vele bedrijven, welke tot ernstige consequenties in veel op zichten zullen leiden. In 1955 zullen de volgende dienst plichtigen van dé" Kon. landmacht voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst worden geroepen: Ondèrdelen van de 5e divisie voor 31 dagen, een aantal legerkorps- en terri toriale onderdelen voor 31 dagen, een aantal territoriale afdelingen luchtdoel- artillerie voor 17 dagen, een aantal af delingen lichte luchtdoelartillene voor 31 dagen, een aantal onderofficieren en specialisten van de Nationale Reserve voor 10 dagen, een aantal onderdelen van 102 verbindings bedieningsbataljon voor 14 dagen, onderofficieren en nader aan te wijzen categorieën korporaals en soldaten van een aantal legerkorpson- delen voor 59 dagen, de soldaten en kor poraals ervan voor 45 dagen en tenslotte radargroepen en radarpeletons van een aantal divisie- en legerkorpsonderdelen voor de tijd van 59 dagen. De heer D. Spierenburg, het Neder landse lid van het Hoge Gezagsorgaan van de Kolen- en Staal Gemeenschap, wordt in Belgische kringen genoemd als candidaat voor de opvolging van Jean Monnet, die 10 Februari als president van het Hoge Gezagsorgaan aftreedt. In Luxemburgse kringen werd gis teren geopperd, dat een Fransman Monnet aou moeten opvolgen. f\E zestien achtergebleven schip- breukelingen van het gestrande Noorse schip „Gatt" zijn op een ver rassend snelle en doortastende wijze uit hun isolement verlost. Vanmorgen ts na kort beraad besloten een helicopter in te schake len van de Marine Luchtvaart dienst. Het duurde slechts ruim een half uur en alle opvarenden stonden behouden en wel aan land. De mannen hadden de qehele nacht op het schip door gebracht en de koude regen enwmd getrotseerd. Omdat de gure Noord- mester maar niet wilde luwen, achtte de inspecteur van het Reddingswezen het raadzamer niet meer de reddings boot uit te laten varen. Vanmorgen om 7 uur zocht hij contact met de Commandant Zeemacht en op zijn verzoek om een helicopter m te schakelen werd spoedig gereageerd. Aan boord van het vliegtuigmoeder- schip de „Karei Doorman die vijftig mijl uit de kust gevaren was, stond het hef schroef vliegtuig „Delüha Dit werd onmiddellijk naar Hoek van Holland gedirigeerd en zo kon aan om 9 uur met de redding van schip breukelingen worden begonnen, een redding die zeker uniek genoemd mag worden in Nederland. Er werd snel een terrein afgebakend in de omgeving van de kust en een maga zijn in de omtrek werd tot ontvangst ruimte ingericht en weldra zweefde de „Delilha" boven het wrakke schip. ryE eerste vlucht duurde het langst en zoals de opvarenden later ver telden, had men even geaarzeld, maar toen de goede bedoelingen waren be grepen. was men weldra bereid om zich in de machine te laten hijsen. De mannen moesten zich daartoe op het voordek begeven. Dit was in ver band met de geweldige hoge zeeën nog een gevaarlijke onderneming, maar toen zij eenmaal contact hadden met de bemanning van het hefschroef- vliegtuig waren zij spoedig aan boord genomen. Binnen vijf minuten stonden de eerste twee aan land. Daarop werden nog enkele vluchten gemaakt en tenslotte arriveerden met glunde rende gezichten de kapitein en de loods. Een luid gejuich steeg op onder de samengestroomde menigte. De kapitein en de loods toonden zich zeer ingenomen met deze redding. Zij bedankten de luitenant-vlieger A. v. d. Wel, de majoor-vlieger B. Goitschalk en de korporaal-vlieger A. Krauwel, die dit moedige staaltje van redden op zulk een voortreffelijke wijze hadden geleverd, hartelijk. Iedereen toonde zich zeer enthousiast over dit kordate optreden. De schipbreukelingen werden snel van droge kleren voorzien en per auto naar hotel „America" gebracht. In de positie van het schip is nog geen enkele verandering ten gunste gekomen. Deskundigen spraken als hun mening uil, dat de „Guit" wel een prooi van de woedende golven zal worden. mm IFociisdagaïond is te De Bilt de op richtingsvergadering gehouden van de damesvoetbulchib ,Herbido". Onze fo- Bruggen, tograuj maakte deze opname tijdens de toespraak van de voorzitster tevens initiatiefneemster mej, IVil van Hei Briise conservatieve blad Evening News schreef gisteren, dat het mogelijk is dat president Eisenhower en premier Churchill de volgende maand in Londen bijeenkomen, om de Amerikaanse poli tiek en die van het Gemenebest tegen over de communistisch? wereld fe coördineren. COSTARICAANSE troepen hebben gisteren de aanval geopend op de gewapende bende die de vorige dag het stadje Villa Qwesada had bezet. Volgens radio-Costa Rica is het plaatsje reeds heroverd. Tenminste twee andere steden zijn echter in handen van de vijand gevallen. Het zijn de stad Puerto Cortez, die in het Zuiden ligt, en de havenplaats Puerto Soley, slechts vijf kilometer van de grens van Nicaragua. Ongeveer tien plaatsen, waaronder de hoofdstad San José, zijn gisteren door vliegtuigen beschoten. Boven San José loste de aanvaller drie salvo's op de huizen rond de ambtswoning van de president. Later werd het toestel door afweergeschut neergehaald. Het werd beschreven als een Venezolaans jachtvliegtuig, dat van Nicaragua kwam. De commissie van vijf landen, die door de Organisatie van Amerikaanse staten is benoemd, is naar San José vertrokken. De regering van Costa Rica heeft gisteren de namen bekendgemaakt van de mannen die zij als de leiders van de inval beschouwt. Naar verluidt, zijn het Costaricaanse opstandelingen. Volgens het Amerikaanse persbureau U.P. is de regering van Costa Rica voorbarig geweest met haar beschuldi ging dat Nicaragua of Nicaraguanen de hand hebben in de gewapende actie. De groep invallers schijnt volgens U.P. te bestaan uit uitgeweken Costaricanen die in Nicaragua woonden en uit huur lingen van velerlei nationaliteit, die op avontuur belust zijn. Volgens regeringskringen in Costa Rica zou de leiding van de gewapende inval in handen zijn van Miguel Luis Herrero. die vroeger aanhanger was van de tegenwoordige president. José Figueres, maar later met hem brak Velen van de Costaricanen die om streeks 1948 uitweken naar Nicaragua, zijn communisten. De „New York Ti mes" meent echter dat het communis me niets te maken heeft met het con flict. Als oorzaak van het conflict ziet het blad een persoonlijke wrijving tus sen president Figueres van Costa Rica en generaal Somoza van Nicaragua. Figueres had Somoza in 1948 tegen zich ingenomen, toen hij een opstand leidde tegen de toenmalige president van Costa Rica. Picado, een vriend van generaal Somoza, aldus de „New York Times". President Eisenhower heeft op zijn wekelijkse persconferentie meegedeeld dat de regering van de Ver. Staten heeft besloten zich, hanger.de het on derzoek van de inter-Amerikaanse commissie, buiten het conflict te hou- den. De machtige Amerikaanse vakbond A. F. L. heeft het Costaricaanse Vak verbond beloofd, ai het mogelijke te zullen doen om de regering van de Ver. Staten ie bewegen Costa Rica te helpen bij het bedwingen van de „totalitaire strijdkrachten" die dat land zijn binnengedrongen. Costa Rica heeft dringend behoefte aan wapens. De generale staf van Cosia Rica deelt mede, dai „men op het punt staat de opstandige beweging geheel ie onder drukken". Men was thans bezig met de achtervolging van de rebellen, die in Noordelijke richting vluchtten, aldus werd vanmorgen geseind. A.F.P. meldt uit San José, dat de mi litaire operaties Woensdag de dood van één lid der regeringsstrijdkrachten heb ben geëist. De rebellen daarentegen zouden te Villa Quesada een groot aan tal doden en gewonden hebben achter gelaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1