V erkeerde insteibng Ernstige bezwaren van Nederland tegen Frans plan Sowjet-Lï nie waarschuwt weer tegen Straaljager als raket afgeschoten President Somoza wil duel met m m Wit •li fj| 11 41 ifl Lufthansa wacht op ratificatie der Parijse accoordeii Zwitserse V.V.V. bezorgd over wintersportseizoen NuweerMeme Nederlandse infiltraties Opstand reeds onderdrukt? m j| li m H Adder onder het gras Den Haag vraagt opheldering R.M.S. vindt geen gehoor bij V.N. Tijd en Taak Thee weer duurder? LEGERTRUCK IS START BAAI NICARAGUA SLUIT GRENS Liftster viel uit rijdende anto VRIJDAG 14 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2977 Pella in Nederland aangekomen Mr m isA „In strijd met Geneefs protocol D' Marva's en Milva's mogen niet liften V er tegen woordiger van Spanje bij V.N;? Chauffeur in Groningen aangevallen „Lentezonnetje en warme regen" Opklaringen en vorst Aanslag op vrouw te Groningen Chauffeur stopte niet -ffi 831 ■mr ,-a :Ip lï '""li ÉI rifT ji' *49 fill fiS fi 1-11 '■«t ■ij ',ul O (Van onze parlementaire redacteur) MAANDAG a.s. komt in Parijs de conferentie van deskundigen bijeen voor de bestudering van het Franse plan tot oprichting van een wapenproductiepool binnen het raam van de Westeuropese Unie. De regeringen van Engeland, Italië en West-Duitsland en de drie Benelux-landen hebben vorige week een memorandum van de Franse regering ontvangen, waarin de opvattingen van Frankrijk nader worden uiteengezet. Op de hoofdpunten is er in de Franse plannen sinds de conferenties van Londen en Parijs geen wijziging gekomen. Ten aanzien van twee punten is er echter verschil. De Franse voorstellen betreffen thans niet alleen de wapenproductie van de zes continen tale Europese landen, doch ook die van Engeland. Voorts staat ergens „argeloos" de zinsnede opgenomen, dat vcor de Franse regering ..onontbeerlijk" is dat deze wapenpool tot stand moet zijn gebracht op het moment dat het verdrag in zake de Westeuropese Unie tot uitvoering komt. fH Zie verder pagina 3 rife' 1 fis* sp Ssafgs tippel Piê 'W&W-M' itóa Op de eerste theeveiling te Amsterdam in het nieuwe jaar is de stemming weer willig ge weest. In makelaarskringen neemt men aan, dat aan een stijging van de detailprijs in de naaste toekomst niet valt te ontkomen. SS De Amerikaanse vliegtuigfa brieken van Glenn L. Martin zijn er in geslaagd een manier te vin den om straaljagers op dezelfde wijze als raketten „af te schieten" van een klein platform dat op een legertruck kan worden beves tigd. De luchtmacht van de Ver. Staten heeft medegedeeld dat F-84 Thunderjets uit een staande startpositie door middel van ra ketten van platforms gelanceerd zijn met een snelheid van meer dan 120 mijl per uur. Deze snel heid is benodigd om deze toestel len los te krijgen. Normaal' heeft een F-84 een startbaan van onge veer 2500 meter nodig om van de grond te komen. Êimmmm ,!fPi 'W :'-?t§L Jlpi .mr ':WÊ its 4ÉL ill '".-ill :'iM| Hif 411 ,fl :3«i -i'w dp® •4m |-!f| Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19,30 u. Zaterdags 1718 uur: Teieloon 115700 's-Gravenhagc: Hu.vgcnsplein t Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 3S25S9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon B7B82 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers IS cent Verschijnt dagelijks Directie: C.A. fCEÜNlXG er. Ml'. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. VORST Aanvankelijk weinig wind en opklarend maar plaatselijk vorming van mist. Later zwakke tot matige naar Zuidoost krimpende wind en toe nemende bewolking met kans op sneeuw. Vannacht matige, hier en daar mogelijk strenge vorst. Morgenmiddag over het algemeen lichte vorst. ZON EN MAAN lö J»n. zon op 8.42, onder 16.57; maan op Ö.42, onder 11.01. Wij hebben ons tot dusverre ont houden van critiek op het beleid van de militaire Overheid inzake het liften. Wanneer ër eenmaal een liftverbod uitgevaardigd is, dan, zo komt het ons voor, is het in het belang van de disci pline in het leger om daar zo weinig mogelijk kwaad van te zeggen. Het liftverbod is er bij de soldaat en bij een groot deel van het publick slecht ingegaan, mede vanwege het feit, dat er aanvankelijk geen en later slechts weinig compensatie voor de mogelijk heid om te liften in de plaats kwam. In de Tweede Kamer is door som migen naar onze smaak met een te veel aan woorden en uitbundigheid op de inderdaad slechte kanten van dit beleid gereageerd, waarbij de Minis ter niet erg gelukkig was in zijn be antwoording der sprekers. De Minister heeft ten slotte mede werking toegezegd om een geregle menteerde mogelijkheid voor liften te scheppen, daarmee tegemoetkomende aan wensen van het publiek en van de soldaten. Wij hadden gedacht, dat er uit dt. gang van zaken lering zou zijn ge trokken en dat men zou hebben be grepen, dat het voor alle partijen het beste is, dat deze ongelukkige ge schiedenis zo spoedig mogelijk uit de wereld geholpen en vergeten wordt. HoofdredacteurDr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT ELAAS ig dat allerminst het ge val. Er is naar de A.N.W.B. meldt een grote toeloop geweest van automobilisten bij zijn kantoren om van de lijsten van officieel vast gestelde liftplaatsen kennis te nemen. De liftplaatsen zelf zijn echter, naar de A.N.W.B. meedeelt, voor de auto rijders zeer ongelukkig gelegen. De militaire autoriteiten hebben ze vast gesteld zonder overleg met de ver- keersorganisaties. In plaats van dat de zaak nu uit is, komt er een nieuwe bron van ontevredenheid. Wij vinden dit een ongelukkig be leid. Het ij natuurlijk niet zo, maar het beeft er de schijn van of men van militaire zijde zijn uiterste best doet om ook het liften in zijn nieuwe vorm, die de Minister zelf aanvaard heeft, onmogelijk te maken. De soldaten blijven uit hun humeur. Da burgers, die autorijden en een lift willen aanbieden, de organisaties, die er zich voorspannen om de zaak te doen gelukken, niet minder. .Denkt men soms, dat dit nu de weg, is om het leger bij ons volk populair te maken? WIJ zijn het met de Minister eens, dat het beter is, dat het met hei liften afgelopen is. Maar als de Mi nister dat vindt, is het juist de zaak naar alle kanten goed te overwegen om te zien hoe men het ongerief, dat daaruit voortkomt op de beste wijze kan compenseren. Dat is niet gebeurd. Toen is er een rel over ontstaan. En daarna is men gaan improviseren. Eerst in de Ka mer, toen in de vrije maatschappij. En nu is. het te voorzien, dat het met deze improvisaties in hot honderd loopt. Hebben de verantwoordelijke auto riteiten er over nagedacht, hoe de stemming zal worden als deze impro visaties mislukken? Dan dat komt er zeker van moet men weer iets anders verzinnen. En dat eindigt dan waarschijnlijk met de meest voor de hand liggende compensatie: vrij vervoer van Rijks wege. Maar dat is dan op een allermise- rabelste wijze afgedwongen door de feiten en afgetroggeld door 'de onte vredenen. Wat blijft er op zulk een wijze over van het gezag van de autoriteiten? En daarenboven trekt men op de ze wijze wel eën heel grote wissel op de welwillendheid van de Nederlandse burgerij, die al deze capriolen, waar zij zelf met de beste bedoelingen zich bij beeft laten beirekken, maar voor lief moet nemen.- Op dit punt, we hebben met „Steun Wettig Gezag", met de vrijwillige marechaussee ook van die vreemde ervaringen gehad, is er bij de mili taire autoriteiten heel weinig en dan nog vaak heel verkeerd begrip over de vraag hoe meii met mensen moet omgaan. 1 De Nederlandse delegatie, die onder leiding zal staan van jhr. Tjarda van Slarkenborgh Steehouwer, zal aan stonds bij de aanvang: van de bespre kingen nadere opheldering vragen over dit laatste punt. Zowel in Londen als in Parijs heeft de Franse minister-president Mcndès- F-rance aan de andere ministers te ver staan ge pc ven, dat de door hom voor gestelde wapenpool geen voorwaarde vormt voor de bekrachtiging van de Londense en Parijse accoorden door het Franse parlement. In de debatten van de Franse Nationale Vergadering heeft de wapenpool dan ook een zeer onder geschikte rol gespeeld. Thans ziet het er echter naar uit dat Frankrijk de toe passing en de uitvoering -van de accoor den afhankelijk stelt van het tot stand komen van deze wapenpool. Mendèi- Franee schijnt dus toch nog een mes te -hebben gevonden, dat hij de partners van Frankrijk -op de keel kan gaan zet ten. OVERIGENS is het bekend, dat Ne derland vgin alle Westeuropese landen het meest afwijzend staat te- Ambtenaren van de Ver. Naties heb ben te New York verklaard, dat de V.N. niet kunnen ingaan op de klacht van de „Republiek der Zuid-Molukken" tegen Indonesië, omdat de Zuid-Molukken deel uilmaken van Indonesië, een van de V.N. De V.N. kunnen zich niet mengen in een binnenlandse aangelegenheid van een aangesloten land. Ook kunnen zij geen verzoeken van andere dan rege ringsorganisaties aan de V.N. laten rond gaan onder ledenstaten. De heer G. Pella, voorzitter van de assemblee der Kolen- en Staalgemeen schap, die een rondreis maakt door de bij de K.S.G. aangesloten landen, is gis teren uit Brussel in ons land aangeko men. Hij is vergezeld van de secretaris generaal der assemblee, de Nederlander mr, M. F. A. A. de Neree tot Babberich en de heer Favrëtti, ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te Rome. De heer Pella gebruikte gistermiddag do lunch bij de Italiaanse ambassadeur genover de Franse plannen. l>e laatste berichten waren dat ook België en Luxemburg het Nederlandse standpunt delen, maar gezien de ervaringen op de Londense en Parijse conferentie is het zeer wel mogelijk, dat de Belgische mi- nister van Buitenlandse Zaken, de heer Spaak, zijn delegatie minder strenge in structies zal 'hebben meegegeven dan bijv. minister Beyen heeft gedaan ten opzichte van de Nederlandse delegatie. Velen werden vanmorgen hij hel op staan verrasttoen zij blikten in een tcitte wereld. De natuur kreeg van nacht bijzondere bekoring. Al is er ook een keerzijde aan de medaille, die het zwaarst tceegl voor de buiten- 'werkers. Deze melkbezorger kan er over meespreken. SOWJET-UNIE heeft Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Bet gië en Luxemburg gewaarschuwd, dat ratificatie van de Parijse overeenkom sten, waarbij West-Duitsland bewapend wordt, in strijdt is met het Geaeefse protocol van 1925, waarin het gebruik van gifgas en bacteriologische oorlog voering worden verboden. De waarschuwing Is vervat in nota's, die gisteravond te Moskou aan de di plomatieke vertegenwoordigers der ge noemde tanden, ondertekenaars van het betrokken protocol, zijn overhandigd. Tot de 44 ondertekenaars behoren on der meer ook de V.S. en Duitsland. De Sow-jet-Unie tekende in 1928. Engeland, Frankrijk, Nederland. Bel gië en Luxemburg vormen samen de or- (Van onze Haagse redacteur) Er is geen sprake van.dai Marva's wel en Milva's niet zouden mogen lif ten, zoals dezer dager, in sommige bla den werd medegedeeld. Reeds voor minister Staf het liftver bod afkondigde, was het aan alle vrou welijke militairen van de marine, land- en luchtmacht verboden te liften. Van de opneemplaatsen, die nu voor militairen zijn aangewezen zal dan ook geen gebruik gemaakt mogen worden door vrouwelijke militairen, onver schillig totwelk onderdeel van de krijgsmacht zij behoren. De Lufthansa zal deze zomer een be gin maken met Transatlantische vluch ten. Tegen het eind van het jaar hoopt <lc maatschappij over 12 Convairs en Super- Constellations op de lijnen in Europa en over de Atlantische Oceaan te beschik ken. Er zijn reeds vier Amerikaanse Con vairs van het type 340 gearriveerd. Deze worden in Hamburg gebruikt voor de opleiding van bemanningen. De twee eerste Lockhead Superconstel- lations zullen in April worden afgele verd, kort daarna gevolgd door twee an deren, De eerste stappen zijn gedaan om le komen tot de aankoop van nog vier van deze toestellen. Convairs zullen worden gebruikt op de Europese routes, welke Hamburg zullen verbinden met Londen. Parijs. Zürich en Madrid. De Superconstellations zullen dienst doen op de Transatlantische vluchten. Het eerste doel, dat de Lufthansa voor ogen staat is een luchtvloot van Ï4 toestellen. Uiteindelijk hoopt zij over 40 toestellen te zullen beschikken. Het kapitaal van de maatschappij is verdubbeld van 25 millioen mark tot 50 miliiocn mark. De regering is de groot ste aandeelhouder, de overige aandelen zijn in handen van banken, verzekerings maatschappijen. reisbureaux en van de industrie. De Lufthansa kan pas een begin ma ken met de vluchten wanneer de Parijse accoorden zijn geratificeerd. Voorlopig zal, de maatschappij met Britse gezagvoerders werken, totdat de Duitse piloten met de nieuwe routes vertrouwd zijn. Br worden op het ogenblik in Ham burg Duitse piloten opgeleid, tot dusver 56 man. 12 van hen zijn vroegere Luft- hanse-piloten, de overigen piloten van de vroegere Luftwaffe. In Maart gaat een twaalftal Duitse piloten naar de V.S., om vertrouwd te raken met de Superconstellations. Op verscheidene Amerikaansefabrieken maken thans reeds vijftien Duitse boord- mecaniciens een stage door om de Con stellations te bestuderen. Spanje, öai door een ie 1946 ge nomen besluit van de Algemene Ver gadering uitgesloten is van de Ver. Naties, overweegt een permanente vertegenwoordiger bij de Ver. Na ties aan te stellen, aldus wordt uit diplomatieke bron vernomen. De gedelegeerden van de Ver. Sta ten, Engeland en Frankrijk hebben secretaris-generaal Hammarskjöld laten weten, dat zij hiermee instem men. Men verwacht dat de meerder heid van de Ver. Naties eenzelfde houding zal aannemen, maar dat het Sowjetblok zich zal verzetten. Het definitieve besluit berust bij de secretaris-generaal, maar deze^ zal zich waarschijnlijk door de ziens wijze van de regeringen ilaten leiden. Andere Handen dóe geen lid zijn en waarnemers hebben, zijn Oostenrijk, Finland, West-Duitsland, Italië, Japan, Zuidkorea en Zwitserland. Naar eerst thans is bekend geworden heeft een tot nu toe onbekende jonge man Dinsdagavond een aanslag ge pleegd op een bewoner van het Zuider- nark te Groningen. Deze bewoner stap te om ongeveer halfacht in zijn auto en werd, toen hij wilde wegrijden, met een hard voorwerp op het hoofd gesla gen. Onmiddellijk verdedigde de aangeval lene zich door de aanrander bij de keel te grijpen. Er ontstond een worsteling. De aangevallene verloor het bewustzijn. De dader is er vandoor gegaan en is tot op heden spoorloos. Het slachtoffer maakt het thans redelijk wel. Het mo tief van de aanslag is vermoedelijk roof. hoewel hieromtrent nog geen ze kerheid bestaat. ganisatie van het verdrag van Brussel, welke krachtens „de Parijse overeen komsten wordt, tïïtgebreijï tot. yfest-, Duitsland en Italië, welke nieuwe orga nisatie onder de naam van Westeurope se unie bekend zal staan. In de nota's verklaart de Sowjet-Unie, dat de Westeuropese Unie voorziet in voorbereiding tot een chemische en bac teriologische oorlog, hetgeen in strijd is met de bepalingen van het Geneefse protocol. Krachtens de Parijse overeenkomsten zal West-Duitsland worden voorzien van chemische, bacteriologische en atoom wapens, aldus de nota's, waarin spe ciaal wordt gewaarschuwd voor het ge vaar, dat dergelijke wapens ter beschik king van Westduitse strijdkrachten zou den komen. De betrokken landen dragen een ern stige verantwoordelijkheid door de schending van het protocol van Genè- ve, aldus wordt verklaard. Westelijke waarnemers te Moskou zien de Sowjet-nota als een nieuwe po ging om druk 'uit te oefenen op Frank rijk in de hoop, dat de Parijse over eenkomsten alsnog zullen worden ver worpen. De Franse Raad van de Re publiek (Senaat) moet de verdragen nog ratificeren. Europa heeft gisteren mist, overstro mingen. zonneschijn en sneeuw gehad maar slechts weinig mensen kregen het weertype, dat xij wensten, aldus Ass. Press. Door een grillige „hittegolf' smolt de sneeuw in de wintersportplaatsen, in de Alpen. Ih Groot-Brittannië.'waar iedereen naar de zon snakt, vielen massa's sneeuw. De Indonesische minister van Defen sie, mx. Iwa Kusumasumanlri, heeft aan journalisten medegedeeld, dat „hel ze ker waar is, dat Nederlanders infiltre ren in hel gebied der Zuid-Molukken." Hij ontkende, dat infiltraties en lan dingen per onderzeeboot ooit op grote schaal zijn uitgevoerd, maar „in hel klein is dit zeker verscheidene keren gebeurd". De minister voegde hier aan toe, dat ,,dit in December j.l, het duidelijkst is gebleken, toen omstreeks vijf December enkele personen werden aangehouden, die naar zij verklaarden afkomstig wa ren van een Nederlandse onderzeeboot." Over de veiligheidssituatie in de Zuid- Molukken zeide hij, dat die over het algemeen bevredigend is en dat het le ger de toestand wel beheerst. Drie treinen strandden en in Schotland moest het autoverkeer vrijwel geheel ge staakt worden. In Oostenrijk scheen een lentezonnetje, waardoor het gevaar voor lawines ont stond. In Zwitserland viel warme regen in de Alpengebieden, die gewoonlijk'van November tot April onder .een dik pak sneeuw liggen. De Zwitserse V.V.V. gaf uiting aan haar bezorgdheid over de rest van het winter- sportseizoen. Op de bobsleebaan van St. Moritz, waar later in de maand de we reldkampioenschappen gehouden moeten worden,- werden de races gestaakt. Door de dooi traden de Rijn en'Donau buiten hun oevers. In het Zwarte Woud kwamen door overstromingen verkeers wegen blank te staan. T N „Tijd en Taak", onafhankelijk I weekblad voor Evangelie en So cialisme, staat een artikel van Sam de Wolff, die zichzelf „een marxistisch econoom" noemt. Sam de Wolff schrijft anders nooit in „Tijd en Taak". Maar nu komt hij even tussenbeide in een polemiek tussen twee andere schrijvers in „Tijd en Taak", waarbij het gaat om het rechtmatige van de rente. En dan zegt Sam de Wolff, dat er zijnerzijds niet h:t minste bezwaar is om in „Tijd en Taak" te schrijven, „aangezien „Tijd en Taak" een der weinige socialistische bladen hier te lande is, welke ik nog als socialist met genoegen lezen kan." DE BILT, 14 Januari 1955. Hst K.N.M.I. deelt mede: De afgelopen nacht trok een kleine depressie door het Engelse Kanaal en België naar het Oosten. De depressie voerde aan haar zuidflank warme lucht met temperaturen van 12 tot 14 gra den naar Frankrijk. Maar naar het Noorden gleed deze warme luebt op tegen de daar aanwezige koude lucht. Dit veroorzaakte in ons land op uit gebreide schaal sneeuwval. De meeste sneeuw lag vanochtend in het Zuiden. Woensdrecht meldde om 7 uur: 14, Vlissingen 12 cm. De warme lucht slaagde er in de loop van de nacht in tot het uiterste Zuidoosten van ons land door te drin gen. De sneeuw ging daar over in re gen en de temperatuur steeg er even tot 4 graden. In verband hiermede 'lag er op het vliegveld Zuid-Limburg maar 2 cm. Achter de wegtrekkende depressie om begon vanochtend in En geland de luchtdruk snel te'stijgen. Dit had tot geyolg,. dat bij ons de wind geleidelijk naar Noordoosten tot Noord ging draaien en de koude lucht weer naar het Zuiden terug begon te vloeien. De komende nacht zal het weer in ons land onder invloed staan van een rug van hoge druk. Er zal daarom wei nig wind zijn mede als gevolg van het aanwezige sneeuwdek kan dan plaat selijk matige, of zelfs strenge vorst voorkomen. Een nieuwe storing is van de Oceaan*" onderweg, zodat er geen vorstperiode voor 3e deur staat. In de afgelopen nacht liep de 40- jarige A. V. in de Sledemennerstraat te Groningen een aanslag gepleegd op een vrouw van middelbare leeftijd. De man had zich al de hele avond in de buurt van het huis der vrouw opge houden en poogde in contact te komen met de dochter. Toen moeder en doch ter zich vannacht om halfeen op straat begaven, stoof V. op hen toe en stak de moeder met een mes in het boven lichaam. De dader is door de politie gegrepen en opgesloten. De vrouw werd naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Zij kon, na behandeld te zijn, naar huis terugkeren. De recherche stelt een onderzoek in. De techniek voor het lanceren is dezelfde als die toegepast wordt bij het lanceren van de „matadors", de zogenaamde pilootloze bommenwer pers, waarover men nu ook in Europa de beschikking heeft. De invlieger van de Martin-fabrie ken. Bob Turner, zei, dat de schok bij het opstijgen minder hevig was dan men meestal ervaart wanneer men in een toestel zit dat door middel van 'n katapult van een vliegdekechip wordt afgeschoten. De luchtmacht -deelde mee, dart; de proeven, die op de luchtbasis Erwards in Califomië genomen werden, een onderdeel vormden van het zoeken naar wegen en middelen „om onder bepaalde geveohtsvoorw&arden het zonder startbanen te kunnen' stellen". Dergelijke voorwaarden zouden kunnen gelden ln de onmiddellijke nabijheid van bet front, waar straal jagers steun zouden moeten verlenen aan de grondtroepen. Deze wijze van lanceren werkt ook zeer tijdbespa rend bij het in de lucht brengen van toestellen, die vijandelijke vliegtuigen moeten onderscheppen. Landingsbanen zouden nog wel Be nodigd blijven, maar de luchtmacht ontwikkelt nu een techniek als die bij het landen op vliegdekschepen wordt toegepast en waarbij de toestellen maar een zeer kleine uitloop nodig hebben. p ENERAAL SOMOZA. de president van Nicaragua, heeft zijn ambt genoot Figueres, president van Cos ta Rica, uitgedaagd tot een duel op de revolver, teneinde op deze onge bruikelijke wijze het geschil tussen beide landen te beslechten. Somoza, die kampioen op pistool en geweer van" het Nicaraguaanse leger is, noemde Figueres een „vervloekte leugenaar", die een persoonlijke haat tegen hem koestert Daarom is een gevecht van man tegen man de bes te manier om de kwestie te „regelen" meende de generaal. Het duel zou moeten plaats vinden aan de grens tussen beide landen. Onder veel lawaai en rook schiet hier een Thunder jet de tucht in als het eerste. bemande straalvliegtuig dat opstijgt van een startbaan op wielen. Deze eersN' proef, genomen op de luchtbasis Edwards in California, wordt hel begin van een nieuw tijd perk in de geschiedenis vim de luchtvaart genoemd. De reactie van de Costaricaanse president op de uitdaging was: „Die man moet krankzinnig zijn". Hij zei dat er nooit „iets persoonlijks" was geweest tussen generaal Somoza en hem. x,; Luid toegejuicht door een groté menigte arriveerden gisteren in de Costaricaanse hoofdstad San José de vijf leden van de commissie van on derzoek der Organisatie van Ameri kaanse Staten. De commissie begon onmiddellijk met het bestuderen van de toestand. Costa Rica had de klacht geuit dat rebellen, gesteund door Ni caragua en Venezuela, een invasie zijn begonnen. Vliegtuigen met waarnemers gaan boven Costa Riea eri Nicaragua pa trouilleren. De vliegtuigen zijn door de Ver. Staten teT beschikking van de Organisatie van Amerikaanse Sta ten gesteld. De voorzitter van deze organisatie heeft reeds voorspeld dat de waamemingsvluchten voldoende zullen zijn om onverwijld een einde te maken aan de luchtaanvallen in Costa Rica. Zegslieden van de Costaricaanse regering hebben gisteren verklaard dat de opstand reeds is onderdrukt, Fisueres' heeft meegedeeld, dat hij 10.000 vrijwilligers beschikbaar heeft om de invallers te verdrijven, maar de invallers zijn volgens berichten uit de omgeving van Villa Quesada op de vlucht geslagen. Nicaragua heeft gisteren zijn gren zen met Costa Rica gesloten. Het mi nisterie van Binnenlandse Zaken van Nicaragua beweerde dat deze stap een maatregel is die Nicaragua heeft genomen om zijn „onveranderlijke houding van niet-ingrijpen in de bin nenlandse revolutionnaire beweging die in Costa Rica uitgebroken is, te handhaven". -. Woensdagavond vond Se politie op de Rijswijkseweg in Den Haag de 17-jarige M. 3. B. uit Rotterdam gewond op het straatdek liggen. Zy verklaarde, dat zij met een bestelauto uit Rotterdam was meegereden. Op de Rijswijkseweg wilde zij het por tier. dat niet geheel gesloten bleek te zijn, goed sluiten. Bij deze manoeuvre viel zij op straat. De chauffeur van de auto reed evenwel door. Daar het meisje met de bestelauto gelift had, kon zij niet zeggen, wie de bestuurder was. Het meisje moest opgenomen worden in het ziekenhuis aan da ZuidwaL I'T-.f a 4 4 i siiSs ■•SMH j? JriKjjS ;??§S 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1