Rebellen in Costa Rica trekken terug Minister Staf antwoordt het liftverbod over II Geen bufferstaat LEIDER GESNEUVELD Parijse conferentie begonnen m Eden verwerpt Sowjet-plan OpneemplacCtsen worden herzien Toenemende onrust in Atjeh Atoombijeenkomst in New York begonnen 1-1 AUTOMATEN MET LOKPRIJZEN VERBODEN IN DEN HAAG Kinderen namen thuis geld weg Onbemand vliegtuig maakt uitstapje van 3 km DINSDAG 18 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2980 Dader van overval: op chirurg gearresteerd m mmm Twee Britse matrozen in arrest De salarissen van het overheidspersoneel Zuid-Slavië zal één Bir- maanse Brigade uitrusten Zweden voor de keus: links of rechts? Melkprijs-interpellatie op 1 Februari Oost-Duitsland wil met Bonn praten Morgen hoopt H.K.H. Prinses Margriet haar twaalfde verjaardag te- vieren. Zie verder pagina 7 Binnenkort dienstplicht in Indonesië? Vliegtuig verongelukt Rottsr-dami Witte de Withstraat 80 Telet 115700 (4 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830-1980 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.Gravenhage; Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 oer maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tiaxum- Weersverwachting:, geldig: tot Woensdagavond. WEINIG VERANDERING. Wisselend bewolkt met enkele sneeuwbuien. Aan vankelijk langs de kust nog liarde, overigens krachtige tot matige wind tussen Noord-West en West. Aan de kust temperaturen om het vriespunt tot lichte dool, in hot binnenland vannacht en morgenochtend lichte tot matige vorst, morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. W Jan. zon op 8.38, onder 17.03: maan op 5.10. onder 18.48 Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT UITSLAND wordt wel onder een P) zeer zware druk geplaatst van RÏsslsche zijde, met betrekking tot de Parijse accoorden. Onze buitenlands- overzichtschrijver heeft het daar van daag over. Wij belichten hier een be paald aspect. Het «preekt vanzelf, dat de verde ling van Duitsland in een Oostelijk »n Westelijk deel voor alle Duitsers oen wortel der bitterheid is. Dat de Duitsers zich ten doel stellen die een heid te berkrijgen ia dus begrijpelijk. Het verdienstelijke van Adenauer is geweest, dat hij die hereniging niet wil tot elke prijs. Voor Adenauer is de aansluiting bii het Westen belangrijker dan hereniging nu. Want die hereniging zal dan altijd jjjn een hereniging op Russische voorwaarden. En tot die voorwaarden »d steeds behoren een neutralisering van Duitsland. Dan wordt Duitsland tussen Oost en West een soort niemands land en daarvan duchten de Duitse Christen-democraten uiteindelijk niets anders dan een communistische over heersing. ATIFICATIE van de Parijse ac- J\ eoorden betekent de definitieve keuze van West-Duitsland voor het Westen. Het wordt dan lid van de West- europate Unie en van de Navp. Het wordt dan geen niemandsland en de communisten zullen niet de kans krij gen om het land geruisloos in te pal men. Waarom ducht men van Duitse zij de die neutralisering van Duitsland zo? Waarom denkt men dat het land dan vanzelf" communistisch wordt? En weerom zijn de Westelijke mogendhe den io gekant tegen die idee van een geneutraliseerd Duitsland? Is het nu sulk een dwaas idee om tussen twee werelden, die in politiek opzicht zulke radicale tegenstellingen vormen als de communistische en de Westlijke de mocratische staten doen, een buffer- itaat te hebben? Die bufferstaten heb ben we toch herhaaldelijk in de histo rie ontmoet en se hebben toch ook vaak ten nuttige rol vervuld. R ïijn kwee argument en san te voeren, waarom in dit geval de bufferstaat-idee geen oplossing biedt. In de eerste plaats is een bufferstaat nooit een staat die spanningloos is. In zulk een staat ontmoeten de werel den waartussen hij gelegen is, elkaar. Ba daar poogt dan elk der tegenstan ders de ander in invloed te overvleu gelen. Als West-Duitsland zulk een ge neutraliseerde bufferstaat zou wor den, betekent dit, dat de Westelijke mogendheden haar invloed daar zullen moeten delen met de Russen en wat nog belangrijker is misschien de Westduitaera zullen een Russisch* Invloed in hun gebied moeten toelaten die zij nu niet kennen. Bovendien betekent geneutraliseerd zijn voor een land als Duitsland, dat het moet afzien van het spelen van «en actieve rol ln de Internationale po litiek. Dat ligt de Duitsers niet en •1 hebben wij aan die actieve rol nu niet zulke aangename herinneringen dat is toch begrijpelijk en het is on redelijk om dat van een volk te vragen. Vooral is dat onredelijk als blijkt, dat «r bij het Duitse volk aanwezig is een streven om thans een actieve rol in «en goede zin te gaan spelen. Wordt Duitsland geneutraliseerde bufferstaat •n als zodanig geïsoleerd van het Wes ten dan zullen onvermijdelijk in dat land de krachten toenemen, die daar geen genoegen mee nemen en die op da een of andere manier een actieve buitenlandse politiek willen verwerke lijken. Dit wordt dan een op Rus'and georiënteerde politiek. De neiging tot zulk een politiek heeft in het Duitse politieke denken altijd een rol gespeeld. In zij zal in geval van neutralisering- daarom slechter worden, omdat de an- d*r« mogelijkheid don is afgesneden. ra» AHT en. dat is het tweede argu- W ment waarom de neutralisering verworpen moet worden de andere mogelijkheid is' voor Duitsland afge sneden, omdat het Westeuropese ach terland van Duitsland, militair gespro ken niet meer houdbaar is als West- Duitsland niet in militaire zin tot het Western behoort Als het Westen bij levenaar ophoudt, is het een te ondiep gebied geworden om behoorlijk verde digd te worden en om behoorlijke ope ratieve acties te ontwikkelen. En dan is dit gebied niet meer in staat om het politieke gewicht te" ontwikkelen om in een geneutraliseerd Duitsland ais achtergrond van Westers-georiën- teerd politiek streven te fungeren. Dit betekent derhalve dat de logies der feiten Duitsland in geval van neutralisering ia communistische wateren doet verzeilen en dat, in het algemeen, de verdediging van het Westen, in Europa, onmogelijk wordt. Wij zijn er .flus allemaal bij betrok ken en het is uitermate belangrijk dat er op het ogenblik een Duitse re gering is, die deze zaken zo goed in stel j N een uitzending vas de clandestiene zender van de rebellen in Cosia Rica A is meegedeeld, dat de strijdkrachten van de rebellen zich naar de Nicara guaanse grens teruggetrokken hebben na een treffen met regeringstroepen te Santa Rosa in de provincie Guanacaste. De president van Nicaragua, Somoza, heeft de Verenigde Staten dringend verzocht hem vijf vliegtuigen van hetzelfde type te verkopen als die aan Costn Rica zijn verkocht Volgens hem is het verkopen van vier jacht vliegtuigen en een transportvliegtuig aan Costa Rica hetzelfde als ..een gevaarlijk wapen in handen van een krankzinnige geven". „Costa Rica zou de vliegtuigen tegen Nicaragua kunnen gebruiken, dat niet over luchtverdediging beschikt", zei president Somoza. Volgens radioberichten van de op standelingen is gisteren de leider van de opstand, Teodoro Picado Jr., blijk baar op het strijdtoneel gedood. De afgevaardigden van zeven landen der "Westeuropese Unie zijn gisteren in Parijs bijeengekomen om het Franse voor stel tot het vormen van een Europese „wapcnpool" te bespreken. Verwacht wordt dat de besprekingen langdurig en moeilijk zullen zijn. De dele gaties bestaan uit tien tot vijftien leden elk. Zij zullen vermoedelijk gedurende een week m plenaire, zittingen vergade ren om daarna zich te splitsen in werk- commissies. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Spaak, heeft zijn Nederlandse en Luxemburgse ambtgenoten doen weten, dat Belgie d» Franse voorstellen aan vaardbaar acht. zolang de doeleinden er van ïijn: 1. standaardisering der bewape ning; 1 rationalisering der wapenproduc- lio; 3. verlaging van de kosten der wa pens. De Franse voorstellen werden gisteren uiteengezet door Alexander Parodi. hoofd van de Franse delegatie. De Duitse tegenvoorstellen zullen van daag worden ingediend door minister Ludwig Erhard. Gezaghebbende bronnen zeiden dat Duitsland, evenals Engeland en Nederland, bezwaar maakt tegen het hoven-nationale deel van het Franse denkbeeld. Er schijnt reeds een compromis ln de maak te zijn. Bij het ter tafel brengen van de grote lijnen van het Franse plan heeft Parodi er de nadruk op gelegd dat het slechts een ontwerp wilde zijn voor de conferentie. De Groninger recherche heeft vermoe delijk de dader gearresteerd van de overval die de vorige week in het Zui derpark te Groningen is gepleegd op een Groninger chirurg toen deze in zijn auto wilde wegrijden. De medicus kreeg een slag met een 'hamer op het hoofd van een jongeman die zich achter in de auto had verborgen. Na een korte worsteling wist de overvaller te ontsnappen. De politie wenste nog -geen nadere mede deling te doen. De voorzitter van de Tweede Kamer zal in de eerste vergadering na het Kerstreces, op 1 Februari, voorstellen het interpellatieverzoek van de heer Droesen nog in dezelfde vergadering in te willi gen. De heer Dioesen (KVP) zal minister Mansholt interpelleren over de verho ging van de melkprijs. Picado was de zoon van de vroegere Costarica» nse president Teodoro Pica do, die verjaagd werd door de revo lutie die uiteindelijk de huidige natio nale leider, president Flgueres, aan de macht heeft gebracht. De commissie van onderzoek van de O.A.S. heeft haar hoofdkwartier te Washington doen weten, dat twee van de vliegtuigen die Costaricaanse ste den aanvielen, op een vliegveld in Nicaragua zijn gezien. Nicaragua heeft Maandag twee vlieg tuigen geïnterneerd, die op het vlieg veld van Rivas waren geland op weg naar de „Costaricaanse revolutionnai- ren", zo werd te Managua, de hoofd stad te Nicaragua, bekendgemaakt. De Oostdultse vice-premier Walter Ul- bricht heeft volgens Oostduitse persbe richten m een te Schwenn gehouden rede aangeboden met West-Duitsland te onder handelen over vrije verkiezingen in ge heel Duitsland onder internatomale con trole indien de Parijse accoorden over de Westduitse herbewapening niet worden bekrachtigd. De verklaring van Ulbricht sluit aan bij het soortgelijke Russische aanbod van Zaterdag j.l. Be minister van Oorlog en van Marine heeft geantwoord op vragen van een drietal Kamerleden over het liftverbod. In zijn antwoord op vragen van de heren Vermeer''en Haken deelt de minister allereerst het volgende mee: Het is juist dat twee in Amsterdam woonachtige en in'Den Haag ge legerde dienstplichtigen van het Regiment Zware Luchtdoelartillerie (Waal haven) gestraft zijn met zes dagen verzwaard arrest, omdat zij zich op Maandagmorgen 3 Januari 1955, instede van zich, in overeenstemming met hun orders, tijdig naar het station of een halte van de openbare busdienst AmsterdamDen Haag te begeven, per tram hebben laten vervoeren naar een op de Sloterweg de grote autouitvalsweg van Amsterdam naar het Zuiden gelegen punt, waar geen mogelijkheid van openbaar vervoer naar Den Haag (hun garnizoen) is, zulks met het kennelijk en ook door hen toegegeven doel een „lift" te verkrijgen in strijd met het hun bekende ver bod, neergelegd in de beschikking van de minister van Oorlog van 9 December 1954, legerorder nr 54313. Het door de betreffende militairen tegen deze, hun door de kringcommandant opgeiegde straf gedane beklag, is inmiddels door de commandant luchtdoelartillerie ongegrond verklaard. Het antwoord aan de heer Vermeer luidt verder ais volgt: De minister heeft in de Tweede Ka mer der Stalen-Generaal inderdaad ver klaard. dat er voor hem slechts aanlei ding was om in te grijpen op een aspect van de liftgewoonte, het door militairen met woord of gebaar vragen om de lift. 'li ln verband met de weersomstan digheden kan een vertraging in de bezorging ontstaan. Indien U thv krant later ontvangt dan normaal vertrouwen ivij dat U begrip zult hebben voor de situatie. De expeditie en de bezorgers doen hun best stagnatie zoveel mogelijk te voor komen J®rbindlngen te land tussen Groot-Atjeh en West-Atjeh zijn sedert ptbegui van. deze maand door opstandelingen verbroken, aldus meldt de varf in Kota Radja. Naar aanleiding van de toenemende '*1 Groot-Atjeh is dezer dagen een groot aantal onderdistricts- nroren naar Kota Radja overgebracht. Vier leden van het binnenlandse uv in West-Atjeh zijn naar Meulaboh geëvacueerd, daar zij door de indelingen met de dood werden bedreigd. De enige verbinding tussen pt- en West-Atjeh is thans over zee, een reis, die ongeveer twee weken Brandweerlieden in het Franse plaatsje Scy-Chazeller bezig met de ei acuatte ran de beiolking aan het pianttje, dat door overstroming bedreigd uordt, mt de Moezel buiten haar oevers is getreden. De Britse admiraliteit heeft bekendge maakt, dat twee jonge stokers aan boord van het lichte vliegdekschip „Warrior" hangende een onderzoek vap de politie naar een geval van moedwillige schade aan het schip in arrest gesteld zijn. In December 1953 werden bepaalde in strumenten beschadigd. Daarvoor werd een stoker-monteur tot twee jaar gevan genisstraf veroordeeld. In Januari 1953 werd een kabel doorgesneden, maar de dader is toen blijkbaar niet gevonden. Gisteren is bekend geworden dat binnen, kort bij Koninklijk Besluit de benoeming is ts verwachten van de commandant van de vliegbasis Twenthe de res. lt- kol. vlieger waarnemer jhr. mr R. _w. C G. A. Wittert van Hoogland tot mili tair attaché bij de Nederlandse ambas sade in Ottawa (Canada). doch dat hij verder ingrijpen in de sfeer van de persoonlijke vrijheid, zowel van de militair als van de automobilist, bui ten zijn bevoegdheid achtte te liggen. Hij heeft daaraan echter ter nadere verdui delijking toegevoegd: „Ik heb dit vraag stuk alleen daar willen benaderen, waar voor mij die zer duidelijke, maar ook zeer delicate verantwoordelijkheid ligt: De handhaving van de tucht in de strijd macht." De twee betreffende militairen zijn nu blijkens de commandant luchtdoelartille- rie bestraft voor een handeling, verricht met het kennelijke doel om het uitge vaardigde liftverbod voor militairen ie ontduiken, een handelioig derhalve die onbestaanbaar is, met de militaire tucht of orde, hetgeen op grond van het be paalde in art. 2 lid 1, van- de wet op de krijgstucht een krijgstuohtelijk ver grijp oplevert. Bij de bepaling van de strafmaat is door de strafoplegger mede gelet op het algemene gedrag van de betreffende mi litairen in dienst, dat blijkens uitvoerige straflijsten reeds van de aanvang af ronduit slecht was geweest. De minister meent overigens zich te moeten onthouden van een beoordeling van de wijze, waarop een strafoplegger zich kwijt van een in wezen rechterlijke functie, temeer nu van de strafoplegging nog beroep op de rechterlijke macht open staat. De minister is gaarne bereid, de in middels officieel aangegeven opneem- plaatsen nader te bezien, indien blijkt dat daarin wijzigingen ten gunste kun nen worden gebracht. Terzake wordt nog het volgende opgemerkt: Zoals bekend mag worden gesteld, is het verzoek om in de ver schillende garnizoenen centra te creëren, waar automobilisten, die be reid zijn militairen te laten meerijden, zich kunnen vervoegen, in eerste in stantie uitgegaan van de Koninklijke en later herhaald. Aangezien dit initiatief beantwoord de aan de door de minister in de Tweede Kamer der staten-generaal uitgesproken hoop op gelukkige ini tiatieven en dientengevolge door hem zeer werd gewaardeerd, heeft hij ter stond maatregelen getroffen dat op de kortst mogelijke termijn voor alle legeringsplaatsen van de drie krijgs- maehtsdelen in Nederland opneem- plaatsen werden vastgesteld. In de terzake aan de garnizoenscom mandanten verstrekte opdracht werden drie criteria gesteld, waaraan de vast te stellen opneemplaatsen dienden te vol doen, te weten: A. Zij moesten gelegen zijn in de na bijheid van de kazernes, andere militaire inrichtingen en militaire tehuizen: B. Zij mochten niet gelegen zijn aan wegen (bermen inbegrepen), waarop zich geen voetgangers mogen bevinden en evenmin op punten, waar door het op nemen van militairen hinder of gevaar voor het verkeer kan ontstaan; C. Zij dienden op zodanige punten te worden gekozen, dat ordelijke opneming van militairen door automobilisten is gegarandeerd. De lijst van met inachtneming van -deze voor zichzelf sprekende criteria, Naar aanleiding van berichten met be trekking tot de salarissen van het over heidspersoneel wordt medegedeeld, dat de situatie als volgt is: Omstreeks Oc tober 1954 heeft de regering voorstellen gedaan met betrekking tot de denivel lering der salarissen van middelbare en hogere ambtenaren. Deze voorstellen zijn toen door het georganiseerde overleg aangehouden, naar aanleiding van door verscheidene organisaties ingediende voorstellen. Deze hebben betrekking op een verho ging van de lonen en salarissen van het gehele overheidspersoneel. De regering nam over deze voorstel len nog geen beslissing. Te zijner tijd komt deze kwestie weer in het georga niseerd overleg. Met een handdruk tussen Russische en Amerikaanse atoomgeleerden begon gis teren in New York een vergadering ter voorbereiding van een wereldcongres over het vreedzaam gebruik van atoom energie. Officieus vernam men, dat de vergadering het er vrij spoedig over eens werd het congres op 8 Augustus in Genève te doen beginnen. Dag Hammarskjoeld, de secretaris-gene raal van de Ver. Naties, hield een plei dooi om de hele mensheid van de vin dingen op het gebied van atoomenergie te laten profiteren. De Zuidslavisehe minister van Bui tenlandse Zaken, Koea Fopovic. heeft Maandag op een persconferentie te Rangoon medegedeeld, dat president Tito uit naam van do Zuidslavisehe regering heeft aangeboden een brigade van het Birmaanse leger uit ie rusten, „als bewijs van goede gezindheid en achting jegens het volk van Birma". Van zijn kant heeft de premier van Birma, Oe Noe, rijst aan Zuid-Slavië geschonken. BLIJKENS een mededeling vanwe ge de Nederlandse Consumenten bond heeft een lid van het dageiijki bestuur van die bond, de heer B. Bui tendijk, werkzaam bij de afdeling Tuinbouw van "het ministerie van Lanbouw op een hem gestelde vraag naar zijr. oordeel over de melkprijs verhoging geantwoord, dat hij d« maatregelen bepaald teleurstellend achtte. De minister van Landbouw heeft daarop van de heer Buitendijk geëist, dat hij als bestuurslid van de Consu mentenbond zou aftreden, aldus de mededeling. De minister heeft deze eis waar schijnlijk gesteld op grond van art. 63 van het Rijks-Ambtenaren regle ment, waar o.m. staat, dat de minis ter aan de ambtenaar of aan bepaalde groepen ambtenaren kan verbieden commissaris, bestuurder, vennoot, aan deelhouder of lid te zijn van alle of na der te omschrijven vennootschappen, stichtingen of verenigingen, welke ge regeld in aanraking komen of krach tens haar opzet kunnen komen met de betrokken dienst. De toepassing van dit artikel op één bepaalde ambtenaar, die een de minister onwelgevallig, maar toch niet onbetamelijk woord spreekt, komt ons op het eerste gezicht wei zeer rigou reus voor. Een beetje vrijheid mag ook een ambtenaar wel hebben. En de melkprijs heeft met de tuinbouw niets te maken. Voor het overige, wij weten niet of de heer Buitendijk gehuwd is, maar indien hij dat is zou de Ned. Consu mentenbond kunnen overwegen me vrouw Buitendijk tot bestuurslid te be noemen. Aangezien mevrouw Mans- holt bestuurslid is van de Nederlandse Huishoudraad, een instelling, die krachtens haar opzet zeker in aanra king kan komen met de dienst van de heer Mansholt zou het alsdan tussen de heren Buitendijk.en Mansholt ten minste 11 zjjn. De Britse minister van Buitenlandse j Zaken. Sir Anthony Eden. heeft ver klaard, dat ook Engeland, na bekrachti-| ging van de Parijse verdragen over del Westduitse herbewapening zal streven naar een „nuttige bijeenkomst" met Rus- land. Diplomaten in Londen beschouwen deze verklaring van minister Eden als een krachtige afwijzing van de jongste Russische voorstellen over hereniging van Duitsland op voorwaarde dat de ver dragen' van- -Bar»»- oiéi werden bekrach- tigd. Sprekend over de reis die hij de vol gende maand naar Bangkok zal maken, om daar de Zoavo conferentie bij te wo nen. zei Eden: „Nergens ter wereld is de politieke po sitie thans zo ingewikkeld en echt ge vaarlijk als in Azië. Te Bangkok zuilen wij spreken over de verschillende methoden om elkaar te helpen en die middelen zullen niet alleen een militair karakter dragen. Want in dat deel van de wereld zijn de economische, politieke en sociale problemen even be langrijk. Volgens een Zweeds blad heeft de Zweedse regering besloten, deze herfst een volksstemming in het gehele land te houden over de vraag of Zweden in het verkeer zal overgaan van links- houden naar rechtshouden. door de garnizoenscommandanten in overleg met de troepen commandanten vastgestelde opneemplaatsen. werd op 6 Januari j). aan de Koninklijke Neder landse Toeristenbond A.N.W.B. aange boden, met verzoek hieraan zo ruim mo gelijke bekendheid te geven. Medege deeld werd voorts, dat de regeling, waar bij militairen met bewegingsvrijheid zich op de in de lijst vermelde uren by de opneemplaatsen verzamelen, in zou gaan op Vrijdag 14 Januari 1955. De mogelijkheid is uiteraard niet uit gesloten, dat in sommige gevallen gar- nizoenscommanten bij de grote voort varendheid, waarmede zij hun opdracht ten uitvoer hebben gebracht, plaatsen, die voor militair automobilisten gun stiger z|jn dan de in eerste aanleg ge kozen, over het hoofd hebben gezien. Met het oog hierop zal de Nederlandse Territoriale Bevelhebber reeds op 20 Januari as. aan de hand van de in de eerste week opgedane ervaringen met de territoriale bevelhebbers be- sprken, of, en zo ja, welke wijzigingen in de aanvankelijke regeling, de vast stelling per opneemplaatsen daaronder begrepen, wenselijk mochten zijn. Daarbij worden suggesties van de oor spronkelijke initiatiefnemers, de tot nog toe bij alle uitgeoefende critiek helaas geheel uitbleven, gaarne tege- moetzien. (Van een onzer verslaggevers) TT NIGE TUD geleden werden aan win- kels in Den Haag steeds meer kauiv- ;ombailenau tomaten bevestigd, waarbij .ussen de ballen lokprijsjes lagen. Voer een stuiver was het mogelijk, niet alleen een bai. maar ook zo'n prijsje te be machtigen. Het bleek, dat de automaten een on weerstaanbare aantrekkingskracht had- rUDENS een hevige storm is gis teren van het vliegveld bij Salz burg een verkenningsvliegtuig van hei Amerikaanse leger vanzelf op gestegen. Het toestel vloog op een hoogte van ongeveer 70 meter over een dorpje en kusarrt onbeschadigd ongeveer drie kilometer verder in een bouwland terecht. Een Amerikaanse luitenant-kolo nel verklaarde dat het vliegtuig deze solovlucht maakte op een wijze, die geen enkele piloot zou. kunnen verbeteren. „Een piloot zou zelfs de grootste moeite hebben ge had het toestel met deze wind onbeschadigd op de grond te bren gen", verklaarde hi,ij. De oversteWayne Phillips, is vliegofficier van het Amerikaanse leger in Oostenrijk. Gistermorgen werd hij m alle vroegte uit zijn bed gebeld. Hij begaf zich onmiddellijk naar het vliegveld, waar hij de neuzen telde. Er ontbrak een vlieg tuig. De zes touwen, waarmee het vliegtuig aan de grond werd ge houden, hadden het begeven en de stormwind had het toestel als een veertje op genomen. Er werd on middellijk een onderzoek ingestetci en na twee uur zoeken werd de vluchteling met de neus in de wind op een bouwland aangetroffen I gas den op Vt hinderen. De politie ont ving klach' o.a. van ouders, die ver telden dn t "v.n kmderen thuis geld weg- rir in de automaten de prijsjes fe (wi'isier. bemachtigen. Een inwoonster van Den Haag zond een schrijven aan de gemeenteraad, waarin zjj verzocht de automaten te ver bieden. De burgemeester heeft deze briefschrijfster geantwoord. In de brief zegt hij. dat na een onder zoek door de politie ingesteld maatrege len genomen zijn, welke ertoe hebben geleid, dat thans in Den Haag geen kauwgomballenautomaten met lokprijs jes meer aanwezig zijn. Naar wij vernemen heeft de politie de leverancier van de ballen en prijsjes voor de keus gesteld öf de automaten te verwijderen, of voortaan alleen kauw- gomballen in de automaten te doen. De fabrikant koos het laatste. Het verbod werd gegeven wegens overtreding van de lotenjwet. Binnenkort zal wellicht in de republiek Indonesië de dienstplicht worden inge voerd. Vice-president Mohammed Hatta heeft in een rede tot de bond van offi cieren te Bandoeng betoogd, dat Indone sië. als het wil voorkomen, dat het wordt meegesleept in een openlijke oorlog tussen Oost en West, sterk moet zijn en dat er dan eenhe'd moet bestaan tussen de ge wapende strijdkrachten en het volk. Hij deelde mede, dat, ten einde har monieus cor.tact tussen deze strijdkrach ten en het volk te waarborgen, binnen-' kort militaire dienstplicht moet worden ingevoerd. Een viermotorige Constellation vdn de Amerikaanse marine is gisteren voor de Zuidwestkust van Newfoundland in de Atlantische Oceaan gestort. Onmiddellijk stegen een aantal vliegtuigen op om na sporingen te doen, maar tot nu toe is nog geen der dertien inzittenden gevon den. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1