Wapenstilstand tussen de twee China's? 1 m m ts Jarige prinses sneed enorme taart Lening Herstelbank voor een deel eerder afgelost Verzuiling en doorbraak f4 Zal de minister één maal per 14 dagen vrij vervoer geven ENGELAND EN NIEUW-ZEELAND OVERWEGEN VOORSTEL Communistisch front in Djakarta I „BLAZEN, M Breuk dreigt in Arabische Liga HELICOPTERS IN SCHOTLAND KUNNEN WERK NIET AAN Londen opnieuw in zware mist Geen consideratie Water gezakt in Duitsland Drama van het liftverbod DONDERDAG 20 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2982 Weerbericht Geslaagd kinderfeest met poppenkast Iraakse premier niet naar Egypte Eén schilder gedood, twee ernstig gewond Nog gevechten in N.-Costa-Rica Ramadier opvolger van Jean Monnet Tweede overeenkomst Opnieuw interpellatie over liftverbod WM. PRINSES MARGRIET, hel petekind van de Nederlandse koopvaardij, heeft Woensdagmid dag met een 25 kinderen van het naar haar genoemde fonds haar verjaardag gevierd in de Witte Huil", heTvocantie- en recreatie- oorcT'van dit fonds. Het was een echt kinderfeest met limonade, koekjes, opblazen tjes, mutsen en een poppenkast- vertoning. En niet te vergeten de 'enorme verjaardagstaart met Amerikaanse vakbondleider vermoord Be 45-jarige Walter Smith, vooraan staand organisator van de internationa ls vereniging van ha venarbeiders, is te New York in ..gangstersstijl" vermoord, fjn lijk werd aangetroffen in een auto e.e!l gedeelte van New York, dat mis dadigers plegen te gebruiken om zich van de stoffelijke overschotten van hun Slachtoffers te ontdoen. Twee jaar voor kinderroof Takel va/7 stelling schoot los President Hoge Autoriteit 12 kaarsjes, binnengebracht via een kort toneelstukje door een tvjaalftal koksmaatjes met in hun midden de heer E. W. Plug uit Rotterdam., oud-kok van de Hol- land-Amerika Lijn, en maker van het verjaarsbaksel. Stuwing vanmiddag bij de Nederlandse grens Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro Jfo. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. RUSTIG WEER. Droog weer en op vele plaatsen nevel of mist. Lichte, vannacht plaatselijk matige vorst. Zwakke, later matige wind bissen Zuid en Oost. ZON EN MAAN SI Jan, ton op 8,36, onder 17.07; maan of> 0.55, onder 14.32. Dlrcotie: C. A. KEÜNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN PROF. Schippers heeft het in rijn bekende referaat voor de A..-R. Partij-conferentie van verleden jaar ook over de „verzuiling" gehad. En hij wijst die verzuiling af. Hij beschouwt die verzuiling als een groot kwaad, ja xelfs als een verraad aan het wezen van wat een Christelijke geloofsgemeenschap behoort te zijm Dat prof. Schippers dat so zegt komt hier vandaan, dat hij onder verzui ling iets heel bepaalds verstaat. Hij verstaat er onder, dat een organisa tie, die als geloofsgemeenschap is op gezet, zich ongemerkt omvormt toi een belangengemeenschap. In plaats van liefde naar binnen en naar bui ten, wordt het dan In zulk een orga nisatie liefde naar binnen en haat naar buiten. Wij willen gaarne onderschrijven dat, als dergelijke verstarringsver- Khijnselen zich voordoen, dit zeer ver keerd is en dat de organisatie, die dat betreft, dan wel op haar tellen moei passen en broodnodig aan een réveil toe is. Maar wij hébben er groot bezwaar tegen om dit verschijnsel nu precies *an te duiden als verzuiling. Het wil ons voorkomen, dat dit in ateiJd is toot de historie van het geval. ERZUILING en drie-euUenatelael V betekenden een critiek op het stelsel van Christelijke organisaties en Christelijke partijen. Maar het was maar niet een critiek op de wijze waarop die partijen en organisaties (uöctionneren, zoals prof. Schippers het ziet, het was een critiek op bet be staan van die partijen en organisa- tfss zelf. De mensen, die de woorden zuil en verruiling hebben uitgevonden, zijn dan ook gekomen tot de consequentie van hun critiek. Zij hebben de Chris telijke partij vaarwel gezegd en heb ben zich gevoegd bij de P.r.d-A. Wie verzuiling zegt, zegt naar ons gevoelsn ook doorbraak. Verzuiling is da critiek op hetgeen men daarom in de doorbraak vaarwel zegt. Zn wanneer wij over verzuiling spreken, moeten wij dat goed in de, gaten houden. En dan kunnen wij er niet aan mee doen om die verzuiling «en kwaad te noemen. Want daarmee spélen we de tegenstander in dé kaart. Prof. Schippers bestreed een be paald kwaad, dat zich bij het func- Üonneren van een Christelijke orga nisatie kan voordoen. Aceoord zeg gen wij. Dat noemen we verzuiling, aegt prof. Schippers. Neen, zeggen wij, noem het zoals je wilt, maar noem het niet verzuiling, want anderen leg- gen in dat woord veel meer dan gij «r in legt en maken het zo tot een wapen tegen de Christelijke organisa tie aeH. LS twee hetzelfde zeggen, Is dat nog niet hetzelfde, zou de con clusie kunnen zijn. Ja, maar we moe ten oog daar toch niet bij neerleggen. Er is al spraakverwarring genoeg. Ais ge niet hetzelfde bedoelt als de •ndar, gebruik dan liever een ander woord. En gebruik geen woord om schuld te belijden of om aan zelfcritiek te doen, dat de ander gebruikt als wa pen om u te doden. Daarom, als men ons „verruiling" verwijt dan zullen wij zo vrij zijn om te zeggen dat in deze „schande" onze „heerlijkheid" ligt en dan zullen we dat misprijzende woord aanvaar den zoals ons voorgeslacht ln de zes tiende eeuw het scheldwoord geus aanvaard heeft. En dat het zij nogmaals duide lijk gezegd niet omdat wij geen eritiek nodig hebben op de wijze waar op onze organisaties werken en niet omdat wij niet naar die critiek wil len luisteren, maar omdat wij er voor bedanken om in het schuitje vrü de tegenstander te gaan zitten, dat pro beert onze schuit te overvaren. Deze overweging is te weinig in het referaat van prof. Schippers tot •didnikking gekomen. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT GROOT-BRITTANNIË en Niemv-Zeeland overwegen een voorstel voor een wapenstilstand tussen nationalistisch en communistisch China, zo is in- New York van diplomatieke zijde vernomen. Men voegde hieraan toe, dat tot dusverre geen stappen gedaan zijn in verband met het krachtige verzet van nationalistisch China. Een bevel om het vuren te staken zou namelijk in feite de hoop van de Chinese nationalisten, ooit naar het vasteland terug te keren, de bodem inslaan. De bedoeling van Engeland en Nieuw-Zeeland zou zijn de kwestie in de Veiligheidsraad aan de orde te stellen, waar Sir Leslie Munro van Nieuw-Zeeland deze maand voorzitter is. Men zei dat de twee landen de aangelegenheden reeds verscheidene weken bestuderen, maar steeds ge stuit zijn op het verzet van Tsjang Kai-Sjek. President Eisenhower heeft gisteren gezegd, dal hij graag zou zien, dat de Ver. Naties probeerden een „slaakt het vuren" lot stand ie brengen tussen de Chinese nationalisten en communisten. Op zijn wekelijkse persconferentie zei hij, dat hij niet weet, of de V.N. in slaat zullen zijn iets le doen om een einde aan de schietpartijen te maken. Waarschijnlijk zouden beide partijen (de communisten en nationalisten) staande houden, dat hier sprake is van een binnenlandse aangelegenheid. Van eht standpunt der V.S. zou het wellicht echter nuttig zijn, indien de V.N. het probleem zouden bezien. Men vroeg Eisenhower verder com mentaar op voorstellen, dat Formosa (nationalistisch China) en het commu nistische Chinese vasteland ails twee afzonderlijke landen worden beschouwd en dat deze twee eikaars territoriale onschendbaarheid zullen eerbiedigen. Eisenhower antwoordde, hierop geen commentaar te kunnen geven, omdat het dan zou schijnen, dat hij zich een vaste mening over dit onderwerp heeft gevormd. Hij zei, dat het een van de mogelijkheden is. die voortdurend worden bestudeerd. Maar hij dacht, dat de partijen zelf dit voorstel wellicht niet ernstig in overweging willen nemen. De president zei dat hij de aanvallen op de Tatsjen-archi-pel niet beschouwt als acties die de veiligheid van For mosa en de Pescadores-archipel in ge vaar brengen. Meer dan 200 Chinees-communisti sche oorlogsvliegfuigen hebben gisteren juist de zwaarste aanval tot dusver op de Taisjen-eilanden gedaan. De actie is mogelijk een inleiding lot een com munistische invasie. Grote aantallen nationalistische jagers hebben „vergeldings-aanvallen" uitge voerd op ter hoogte van de Zuidoost- Chinese kust varende berwapende sche pen der communisten. „De vijand leed zware verliezen. Al onze vliegtuigen keerden op hun bases terug", aldus een te Taipeh uitgegeven mededeling. Communistische en met de communis ten sympathiserende organisaties hebben in Djakarta een anti-imperialistisch front opgericht en geëist, dat er een algemene militaire mobilisatie zal komen. Dit werd vandaag in Djakarta bekend gemaakt. In het proclamatie betoogden de com munisten, dat zij alle soorten en vormen van imperialisme, alsmede alle Imperia listische agenten zouden uitroeien. Het nieuwe front is kennelijk bedoeld als tegenwicht op hef anti-communis tische front van de Masjoemï, dat in de herfst van het vorige jaar werd opgericht. De communisten eisen ln hun procla matie verbreking van diplomatieke betrekkingen met Nederland, alsmede het -bevriezen van Nederlandse eigen dommen in Indonesië. De tirades tegen Nederland, zijn niets nieuws, doch uit de resolutie betretlcnde de mobilisatie blijkt een yan de vurigste ambities van de- communisten -het doen herleven van de gewapende strijdmacht, die zij voor de mislukte staatsgreep van 1948 Ln Madioen bezaten. De communisten hebben sinds de huidige regering anderhalf jaar geleden aan de macht kwam steeds, doch zon der succes gepleit voor de vorming van een „vrljwiili-gercorps". Het beeld van de Zouaa), bij de Pont d'Alma te Parijs, stam reeds tot aan zijn knieën in het water van de Seine. En nop stijgt het peil van het water on geveer dertig millimeter per uur.- De oudere bewoners van Parijs herinneren zich de rampzalige gevolgen van de overstroming van de Seine in 1910. Hetzelfde beeld van de Zouaaf diende toen als merkteken voor het water peil: het water kwam in dat jaa- tot aan de nek. Men houdt de Zoitaaf nu angst vallig in het oog De Iraakse premier Noeri Es Said, w® w de Arabische wereld een storm van verontwaardiging heeft ontketend "oor de vorige week toe te stemmen in f8? Ïtaaks-Turks verdedigïngsverdrag, j Zaterdag niet naar Cairo komen om <je bijeenkomst van de premiers van a® Arabische Liga bij te wonen. »an de zijde der politie is medege deeld, dat Smith moeilijkheden had met een wedijverende vakbond voor haven arbeiders, namelijk de Amerikaanse Rond van Vakverenigingen (of „Ameri can Federation of Labour", afgekort A-FJL). Officieel is bekend gemaakt dat de premier ziek is. Waarnemers echter spreken over een diplomatieke ziekte en zien in het besluit van Noeri een nieuw bewijs voor de breuk, die in de Arabische Liga dreigt te ontstaan. Men is in Irak verontwaardigd over de cri tiek die door Egy.pte op het Iraaks- Turkse verdrag is geleverd. Men neemt aan dat Egypte of Irak binnenkort uit de Arabische Liga zal treden. De Amerikaanse minister Dulles heeft intussen te verstaan gegeven, dat Perzië zich spoedig zal aansluiten bij het voor genomen Iraaks-Turkse verdrag. Hier door zou de Noordelijke ring van bevei liging van het Nabije Oosten tegen het zich uitbreidende communisme worden gesloten. De 40 jaar oude mrs. Barbara McGee- han, die bekend heeft twee babies in Dublin uit hun kinderwagens gestolen te hebben, is tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. De negen maanden oude Patrick Berrigan werd na zijn verdwij ning na vier dagen gevonden in de wo ning van mrs. McGeehan, waarbij ver der bleek, dat een daar aanwezig meis je Bernadette in werkelijkheid Eliza beth Browne (4) was, die reeds drie jaar vermist werd. Een luchtvloot van niet minder dan 30 helicopters is gisteren boven de troosteloze witte vlakte van Noord- Schotland in actie geweest om duizen den geïsoleerde dorpelingen van voedsel en geneesmiddelen te voorzien. Op het vasteland kampte men met de gevolgen van de sneeuwstormen van verteden week opgejaagde sneeuw massa's, overstromingen en aardverschui vingen. In Mae West reddingsvesten gestoken duwden Amerikaanse vliegers in het district Zeil rubberbootjes door het ijs koude water om gestrande Duitsers naar veiliger oorden over te brengen. In Zweden komen talloze ongelukken voor op wegen, die zich als linten door sneeuwbanken van vier meter hoog slin geren. Transportvliegtuigen van de Britse luchtmacht zijn beschikbaar gesteld voor de Operatie Snowdrop, waaraan reeds deelgenomen werd door helicopters van de Royal Navy en het vliegdekschip Glory. De helicopters de reddingsboten van deze eeuw der luchtvaart hebben ten minste zes zieke mensen van inge sneeuwde hofsteden opgehaald. Daarbij waren twee kraamvrouwen en een II- jarige knaap, die aan longontsteking leed. Te Wiek, waar zich het hoofdkwartier van de Operatie Snowdrop bevindt, heeft de politie meegdeefd: Bijkans elke mi nuut krijgen wij verzoeken om hulp uit ver uiteenliggende gebieden. De helicop ters kunnen het werk bijna niet aan. Het hoofdkwartier van de Amerikaan- Op de Nieuwe Centrale aan de Staart te Dordrecht is Dinsdagavond om 10 uur, een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de V5-jarigc schilder L. S. uit Dordrecht om het leven is gekomen. Twee andere schil ders. dc 43-jarige J. v. d. M. uit Made en de 20-jarige J. B. uit Dordrecht, werden vrij ernstig gewond. De mannen waren met nog twee schil ders op een tien meter hoge stelling bezig met het schilderen van een kolen bunker. Plotseling brak een van de stangen waaraan de stelling was opge hangen, met het gevolg dat een van de takels losschoot en de stelling naar be neder. viel. Twee arbeiders wisten zich vast te grijpen en zagen kans op de be gane grond te komen. De drie anderen gleden met balken en palen door de bunker naar beneden Het staat nog niet vast, of de drie schilders voorzien waren van een veilig heidsgordel. De uitvoerder had deze wel verstrekt. De politie en de arbeids inspectie hebben «en onderzoek in gesteld^ se hulpwerk Care heeft circa 200 28 lbs zware pakketten naar het front in het Noorden gezonden. Een grillige speling der natuur veroor zaakte gisteren in Londen voor de twee de maal in een week een onechte sche mering. De vuilgrijze mistbank trok een gordijn voor de zon en noopte het ver keer stapvoets te gaan. In Hyde Park gingen de vogels slapen en er ontstond een geweldige gekwetter toen de wolk wegtrok en de zon weer op ging. De rookdeeltjes in de mistbank be moeilijkten de ademhaling. Velen dach ten terug aan de smog van 1952 toen bijna 4000 mensen om het leven kwa men. Nog geen 3,5 kilometer van het mistige centrum werd de interlandwed strijd ItaliëEngeland echter bij een heerlijk winterzonnetje gespeeld. Volgens te San Jose, de hoofdstad van Costa Rica, ontvangen berichten zijn Woensdag opnieuw gevechten geleverd ten Noorden van Santa Rosa, in Noord- Costa Rica. Volgens de Costaricaanse regering verloren de opstandelingen Dinsdag in dat gebied vijftien man aan doden, terwijl aan de zijde der rege ringstroepen één man sneuvelde en elf gewond raakten. In totaal hebben de regeringstroepen tot dusver zes man aan doden en on geveer dertig aan gewonden verloren. De Franse socialistische oud-premier Paul Ramadier heeft vandaag bekend gemaakt, dat hij een candidatuur voor de hoge autoriteit der Euro pese Kolen- en Staal Gemeenschap heeft aanvaard. Hij volgt Jean Monnet op, die zoals bekend is, zijn functie wenst neer te leggen. De ministers van de K.S.G. zullen moeten beslissen of Ramadier Monnet ook zal opvolgen ais president van de Hoge Autoriteit. Naar Ramadier mededeelde, heeft premier Mendès-France hem enkele dagen geleden verzocht de benoeming te aanvaarden. Ramadier zal over onge veer een maand naar Luxemburg gaan. In Franse politieke kringen lopen de meningen uiteen over de benoeming van Ramadier. De voorstanders van een verenigd Europa hebben er critiek op. omdat Ramadier een tegenstander was van het Europese leger en vermoedelijk slechts een lauw voorstander is van de integra tie van Europa. Zij die bezwaren heb ben tegen te veel supranationalisme kun nen zich er mede verenigen, dat de keuze op Ramadier is gevallen. De twintigste Nederlandse boeken week, die zal worden gehouden van 26 Maart iot en met 2 April, zal op Vrjjc'ag 25 Maart in de stadsschouwburg te Am sterdam worden geopend met de traditio nele litterairs gala-avond. „Blazen. Margriet," zei de Koningin, toen de taart midden in het zaaltje prijkte, te midden van de bewonderen de kinderschare. En de jarige blies, met bolle wangen, tot onder luid ge juich het laatste kaarsje was gedoofd en Margriet met een groot mes de taart begon 33n te snijden. Voorzichtig begon ze aan het moeilijke werk, keu rig driehoekjes makend in het koste lijk gebak. Maar op de hoek kwam het driehoekje er niet meer uit. „Ik kan niet verder", zei ze, op kijkend naar haar moeder. „Als ik doorga wordt het zo gek." „Snij dan maar rechte stukjes", adviseerde de Koningin en toen ging het vlot en zat al spoedig ieder kind met een heerlijk stuk taart op zijn bordje. Na een dave rend „lang zal ze leven" begon de smulpartij. De kinderen van het Margrietfondt waren voor een groot deel afkomstig uit Den Haag en Rotterdam. Margriet zelf had nog vier vriendinnetjes mee gebracht, die met haar parmantig haar namen schreven in het gastenboek Zjj waren aan de deur ontvangen dooi de voorzitter van het algemeen be stuur van het Prinses Margrietfonds, de heer C. J. baron van Asbeck. In de gang stonden de kinderen in een rij opgesteld om de jarige geluk te wen sen. Ieder kreeg een hand en toen dromden ze de zaal in, waar de pop penkast van mevr. Cia van Boort reeds stond opgesteld. Het sprookje van „Sneeuwwitje" was het eerste stukje van de poppen kast. Na een glas limonade ging het licht uit voor het tweede deel van de vertoning. „Het is een Brabants stukje," kon digde Cia van Boort aan, „en het heel „De tien poar klumkes". Zeggen jullie het eens na." „Tien poar klumkes." galmde hel door het zaaltje En achter in de zaal zei de Koningin zachtjes tegen baron Van Asbeck: „Wat leuk. daar heb ik vroeger zelf nog eens in mee gespeeld." Tot slot een grote polonaise door het gebouw, de jarige voorop en achter de kinderen, H.M. de Koningin en de ouderen, die dit zeer geslaagde kinder- feest meemaakten. Het ging er gisteren vrolijk toe in de „Witte Huil" te Zeisthet tehuis van het Margrietfonds. Prinses Margriet vierde er temidden der kinderen haar twaalfde verjaardag. De prinses bleek een goede gangmaakster te ijn. De joto toont haar tijdens de huldigingsplech- tighêid. Natuurlijk ontbrak de traditionele 'ver jaardagstaart niet op het appèl. Men ziet hier v.l.n.r. Sicphe Boerma, een van de kinderen; HM. de Koningin en de jarige prinses, die zich. de taart best laten smaken. P het agrarisch congres van de A' P,v,d«&. te Dordrecht heeft mi nister Mansholt een uiteenzetting ge geven van zijn meikprijsbeleid. Hij deed dat, terwijl bekend was, dat er reeds een interpellatie-aanvrage bij de Tweede Kamer aanhangig was over dit onderwerp. Deze handelwijze van de minlstei getuigt niet van veel consideratie voor de Tweede Kamer. In de sterk gezwollen "Wesiduiis» rivieren daalde het water gisteren lang zaam. Vorst en vermindering van wind kracht brachten vrijwel overal verlich ting. In Keulen steeg het water echter nog, aangezien de stuwing naar het Noorden trok. Men verwacht, dat'deze stuwing vanmiddag de Nederlands» grens zal bereiken, maar een voet be neden het „ramppeil" zal blijven. Hoogstwaarschijnlijk zal geen verdere schade worden aangericht. Frankrijk staat op het punt de ergste overstromingsramp sinds tien jaar te beleven nu de vloedwateren van Seine, Loire en Garonne langzaam maar zeker stijgen. Duizenden mensen zijn reeds dakloos geworden. Vijftien personen verloren de afgelopen tien dagen het leven door de watersnood en duizenden moesten worden geëvacueerd. In Parijs staan de fraaie flatgebou wen van Passy reeds gedeeltelijk onder water. Het aantal doden tengevolge van de jongste stormen en overstromingen is in West-Duitsland tot dertien gestegen en in Engeland tot twintig. De materiële schade raamt men'op de Britse eilanden op tientallen millioenen guldens. Uit welingelichte bron is .gisteren te Djakarta vernomen dat een algemeen plan voor operaties tégen de rebellerende Daroel Islam is opgesteld door de natio nale veiligheidsraad van Indonesië. (Van onze parlementaire rredacicurr) d. DE AANKONDIGING van de heer Vermeer (Arb.) dat hij na het reces van de Tweede Kamer een verzoek zal indienen bij de voorzitter van de Kamer iot het houden van een tweede interpellatie over het liftverbod voor militairen, wijst erop, dat het einde van het drama van het liftverbod nog niet in het zicht is. De raad van toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Ne derlanden heeft in een schrijven aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal medegedeeld dat hij met veront rusting heeft kennis genomen van ie me dedelingen, door de regering gedaan, om trent de behandeling van Nederlandse ar restanten in Indonesië. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat de Nederlandse regering met de Internationale Bank voor Herstel en ontwikkeling is overeengekomen voor de tweede maal een vervroegde aflos sing te verrichten op de in 1947 aange gane 414 -lening (314 rente en 1 commissie) van oorspronkelijk 195 min. dollar. In Augustus jl. werd reeds ruim 50 min. clollar op deze lening vervroegd afgelost. Het betrof toen de langst lopende termijnen, die in 1970, '71 en '72 zouden vervallen. Qp 2 Februari a.s. worden de nu nog langstlopende ter mijnen van de lening afgelost, nl. die termijnen, die van 1 October 1966 tot en met 1 October 1969 vervallen. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt 50.472.000 U.S. dollars en 12.017.500 Belgische francs. Na deze vervroegde aflossing zal het nog uitstaande bedrag van de lening 85.517.000 U.S. dollars bedragen. De buitenlandse staatsschuld zal van het hoogtepunt op 30 Juni 1950 ad 3,4 milliard na deze aflossing ge daald zijn tot 2,0 milliard. Deze aan zienlijke vermindering van de buiten landse schuld weerspiegelt het herstel van de Nederlandse economie in de periode na de laatste wereldoorlog. Voor deze.vervroegde aflossing heeft regering dezelfde redenen als voor de vervroegde aflossing in Augustus 1954. Het omzetten^ van een 454 buiten landse lening in een 354 binnenlandse lening levert voor de staat een aanzien lijk rentevoordeeltje op, terwijl d-> de viezen, die anders voor rentebetaling zouden moeten dienen, thans bespaard kunnen worden. Ook deze aflossing kan worden gezien als een wederom beste den ia de kapilaalsfeer van de conver- iibele valuta, die werd verkregen door de verkoop van effecten naar het bui tenland. Aan dc andere kant staat het vast dat zowel Kamer als kabinet thans een radicaal eindie willen zien ge maakt aan deze pijnlijke zaak. Van daag is de Nederlandse territoriale be- velhhebber, generaal Buurman van Vreeden aan het confereeren geweest over demogelijkheid van het aanbren gen van verbeteringen in de regeling van de opneem plaatsen, die de vórige week werd afgekondigd. In politieke en regeringspkringen in Den Haag blijkt echter van verbetering van deze regeling Doch dat niet alleen, iedereen is er thans van overtuigd, dat de poging van minister Staf het liftverbod te combi neren met de „ordening" van het liften met behulp van het particulier initiatief uit den boze is en alleen maar aanlei ding kan geven tot verdere narigheid. Algemeen verwacht men dan ook dat de minister van Oorlog en Marine voor 1 Februari, de datum waarop de Tweede Kamer weer bijeenkomt, het drastische besluit zal nemen het vrije vervoer voor militairen tot 24 maal per jaar uit ie breiden, heigeen neerkomt op éénmaal in de 14 dagen. Hei lilfverbod blijft dan gehandhaafd, doch daarvoor wordt een redelijke compensatie gegeven. De in opspraak gekomen regeling van de opneemplaatsen kan dan verdwijnen en tenslotte zal de Tweede Kamer hiermee hoogstwaarschijnlijk genoegen nemen, zodat minister Staf de moeilijk heden, die hem ongetwijfeld bij een tweede interpellatie te wachten staan, zal kunnen voorkomen. Waarschijnlijk zal dan zelfs de interpellatie achter wege blijven. (Van onze Haagse redacteur) Het ziet er naar uit dat de Tweede Ka mer opnieuw met minister Staf over het liftverbod zal gaan debatteren. De heer Vermeer (P.v.d.A.) die onlangs over 'dit onderwerp een interpellatie hield en er daarna schriftelijke vragen aar. de minis ter over stelde, heeft thans aan de voor zitter van de Kamer medegedeeld dat het in zijn voornemen ligt' de Kamer opnieuw toestemming voor een interpellatie te vragen. De heer Vermeer zal dit doen op 1 Fe bruari a.s. wanneer de Tweede Kamer voor het eerst na het Kerstreces weer bijeenkomt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1