Krachtig protest te beschuldigingen Nederlandse duikboten in jaren niet meer in de Indonesische wateren Geestelijk onderscheiden Opoe Neeltje van Velzen is vandaag 104 jaar geworden Liftplaatsen gewijzigd en met enige uitgebreid Aannemers contra architecten in Groningen Gevangemisrel in 1 c' Terugwerpen van in de Nieuwe Waterweg MR. LUNS SPRAK MET MR. SOESANTO Belgische Meteor verongelukt bij Biervliet „Geen ouwelijke patroontjes!" K. de Boer weer naar N.-Guinea Schade op Texel 130.000 gulden Succesvolle jacht op wild zwijn Mededelingen van prof. ir. Thysse VRIJDAG 21 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2983 Weerbericht mÊfewh w Iwee gewonden bij ongeluk op overweg te Soest BEVELHEBBERS CONFEREERDEN Niet meer in colonne terug naar de kazerne Dreigende scheuring Vluchtelingenpartij r 1Ëfe&s Socialistisch avontuur Staatsgreep in Guatemala mislukt Oostduitse president Pieck stervende? Prins Alexander van Joegoslavië gewond Vijfde interimrapport deltacommissie nesie agressieve bedoeling ten aanzien van Indonesië vreemd is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst er nog op, dat de Neder landse regering trouwens bij herhaling haar bereidheid geuit heeft om aan Indonesië alle gewenste garanties te geven met betrekking tot de veiligheid van het Indonesische grondgebied. De Nederlandse territoriale be velhebber, generaal Buurman van Vreeden, heeft Donderdag met de vijf territoriale bevelhebbers de kwestie van de opneemplaatsen besproken. De gehele lijst van op neemplaatsen werd zorgvuldig nagegaan, waarbij bleek,dat meer dan de helft der opneemplaatsen aan de grote wegen is gelegen. Waar mogelijk werden verbete ringen aangebracht.. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks TuyUM- Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. FLINKE DOOI. Zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Matige tot krachtige en langs de kust mogelijk harde naar Zuid west ruimende wind. Flinke stjjging van temperatuur. ZON EN MAAN 22 Jan. zon op 8.35, onder 17.00; maan op 7.34, onder 16.38, Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S» BKtJINS SLOT DE mensen, die zo tegen verruiling ageren en die tranen vergieten over het feit dat daardoor de nationa le eenheid te niet rou gaan, moeten zich goed realiseren, dat de christe-' nen niet tot stichting van eigen par tijen en eigen organisaties zouden zijn overgegaan als de nood hun niet was opgelegd. En die nood, dat is maar niet een Incidentele nood, maar die nood vindt zijn oorsprong in de gezindheid, in de godsdienstige of wijsgerige instelling van de anderen. Er rou, menselijkerwijs gesproken, geen A.R. of C.H. partij in Nederland! hebben bestaan, indien de christen ouders van Nederland voor honderd jaar niet door de toenmalige vrij zinnigheid, wier haan toen koning kraaide, in hun geweten werden ge krenkt. In nu moge de heer Oud zeggen, dat de vrijzinnigen op dit stuk zichi bekeerd hebben, wij geloven dat gaar ne. Maar het is een bekering die pas ontstaan is nadat de christelijke par tijen in Nederland op de vrijzinnigen de schoolvrijheid hadden veroverd. Is dit een „oude-koelen-uit-de-sloot- halen"? Geenszins. Laten we eens ongeveer een halve eeuw verder kijken. Als toen het CNV niet opgericht was en als er geen zelfstandige christelijke vakbe weging was ontstaan, zouden de chris telijke arbeiders in Nederlandthans zijn Ingekapseld in een „algemene" «en „eenheids" -vakbeweging, waarin de socialisten de toon zouden hebben aangegeven. Men kan aan Duitsland zaan wat den hat gevolg is. D« vakbeweging zou dan als geheel een ondersteuningsor- ganlsatie van de socialistische politiek zijn geworden. Wü men nog een kwart eeuw ver- dar gaan? Als de pioniers van de NCRV in die tijd niet begrepen had den, welk een machtig middel tot be werking der publieke opinie de om roep geweest was, dan was de radio kt Nederland een eenheidsomroep ge worden. En dan was de AVRO-menta li telt, het beheersende element in het Nederlandse omroepstelsel geworden. Zeer terecht hebben al deze pioniers s op politiek, sociaal en cultureel ge bied .begrepen, dat hier in ieder ge val een wereld te verliezen was. En zij hebben toen volgende hun chris telijke roeping een greep gedaan om althans te proberen iets van die wereld te behouden. En wanneer men nu over verzuiling de staf breekt en doorbraak aanprijst, moet men goed weten, dat er hier voor de doorwerking van het Evangelie al leen maar verlies te duchten valt. Zeer zeker, in het kader van de doorbraak komt het christendom aan het woord. Het christendom, zoals de aanhangers van de doorbraak het beleven en belijden. Maar dat christendom is ln zajn werking onderworpen, aan een daar aan principieel vreemde norm. Die norm is, wat men dan noemt .diet algemene". Dat is de zeef, die beslist wat er van het christendom en van de eisen die het «telt. by door kan en wat niet. Dat is voor het Evangelie, dat met «solute eisen komt, onaanvaardbaar. Bovendien het „algemene", zoals de. voorstanders daarvan dat verstaan, f» maar niet een in de historie aanwe zige werkelijkheid. Het houdt in een waardering van de werkelijkheid. En de norm voor die waardering te sub jectief. Die waardering hangt samen met iemands godsdienstige en wijs gerige visie. Daarom moet men goed weten, wat hierbij op het spel staat. Verscheidenen onder ons begrijpen niet, dat wat wij als vanzelfsprekend bezitten, een in harde strijd gewon nen goed is. Als zij daar onverschillig tegenover staan, omdat het vanzelfsprekend is, kan men dat niet door aan de psycho logie ontleende middelen verhelpen. Men kan die onverschilligheid alleen verhelpen door de mensen de historie tot en met vandaag te laten zien; to de mensen weer te leren historisch j te denken. En daarin principieel te denken. Want men moet de feiten van gisteren en van vandaag weer leren geestelijk te onderscheiden. Dat is het enige goede verweer te gen de doorbraak-mentaliteit. ]V/jliVISTER LUNS heeft Donderdagmiddag tegenover de waar- nemend Indonesische Hoge Commissaris, mr. Soesanto Tirtoprodjo, de van. Indonesische zijde geuite beschuldigingen, dat Nederlanders betrokken zouden zijn bij infiltraties in het gebied der Zuid-Molukken, met kracht van de hand gewezen. De minister heeft tijdens het onderhoud met mr. Soesanto, die hij op zijn ministerie ontboden had, nog eens nadrukkelijk verklaard, dat zich geen Nederlandse duikboten in de wateren van Indonesië, van de Indische Oceaan of van de grote Oceaan bevinden en daar ook sedert jaren niet meer zijn geweest. Minister Luns heeft herhaald wat hij reeds eerder tegenover de vertegenwoordiger van Indo- verklaarde, nl. dat aan Nederland elke -v. *7*., i Kén der grootste mannen ter wereld de heer A. J. Kramernam gisteren na een onderbreking van enkele jaren u;eer zijn intrek in AmsterdamDe 2.42 meter lange heer Kramerdie een café exploiteertliet zich een kleintje koffie aanreiken Een Belgische straaljager van het type Meteor is gistermiddag boven Zeeuws-Baanderen, in de nabijheid van Biervliet, verongelukt. De piloot, de 23- jarige Belgische sergeant-vlieger Th. Blomme, woonachtig in de buurt van de vliegbasis Bevekora (Beauvechin) is om het leven gekomen. Het toestel, dat afkomstig was van de basis Beauvechin (bij Brussel) cirkelde omstreeks half vijf boven Biervliei. Dsarbij-maakie'bet plotseling' een kwart slag naar links, gleed af en raakte de voet van de dijk van de Mariapolder, even buiten de kom van de gemeente Biervliet. Het toestel explodeerde met een grote steekvlam en de wrakstukken werden over een grote oppervlakte ver spreid. Het stoffelijk overschot van de piloot werd gevonden op" ongeveer 25 meter van de plaats van het wrak. Ten tijde van het ongeluk hing er een lichte mist, waardoor het zicht slecht was. De omgekomen vlieger, die vroeger in Biervliet heeft gewoond, was op een verkenningsvlucht tussen Kampenhout en Vogelsang. 'y-XV'.y'S Omstreeks elf uur gisteren is een vrachtauto van een fouragehan- del te Soest in botsing gekomen met een trein op de onbewaakte overweg in de stadskom van Soest. De twee inzittenden, Van G. uit Soest en Van V. uit Nijkerk, werden hierbij ge wond. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort. Hun toestand is niet zorgwekkend. De vrachtauto passeerde de over weg, die voorzien is van knipper lichten, juist op het moment, dat de trein, die om 10.28 uur uit Utrecht naar Baarn was vertrokken, voorbij ging. Of de chauffeur de trein te laat heeft opgemerkt, of dat de knipper lichten geweigerd hebben, is nog niet bekend. Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat geen getuigen aanwezig zijn. Van de zijde van de Spoorwegen vernemen wij, dat de knipperlichten normaal gewerkt heb ben. Zowel de vrachtwagen als de trein werd beschadigd. Min. Luns De minister voegde hier aah toe. dat „dit in December het duidelijkst is ge bleken, toen omstreeks de vijfde enkele personen werden aangehouden, die naar zy verklaarden afkomstig waren van een Nederlandse onderzeeboot", aldus mr. Iwa Koesuma Soemantri. In de Indonesische pers zijn gedu rende de laatste weken herhaaldelijk berichten verschenen over infiltraties van opstandige elementen op Ambon en omliggende eilanden. De elkaar overi gens vaak tegensprekende berichten ver meldden, dat zich bij de infiltranten ook Nederlanders bevonden en dat Neder landse onderzeeboten bij het transport betrokken waren. Sommige militaire woordvoerders in Oost-Indonesdë uitten -soorfgejiike beschuldigingen. Van, de zijde der Indonesische regering is*door Nederland echter nimmer enige klacht hieromtrent vernomen. Volgens het persbureau PIA heeft de Indonesische minister van Defensie op 13 Januari echter aan de pers verklaard, dat „het zeker waar is, dat Nederlanders infiltreren in het gebied der Zuid-Mo lukken". Terzelfdertijd ontkende deze mi nister wel dat ooit op grote schaal Ne derlandse infiltraties en landingen zijn uitgevoerd, maar hij zeide dat „dit in het klein zeker verscheidene malen is gebeurd". JJORDRECHTS OUDSTE inwoonster, opoe Neeltje van Velzen, die van daag 104 jaar is geworden, heeft van morgen vroeg al veel gelukwensen in ontvangst mogen nemen. Onder de belangstellenden bevonden zich o.m. twee ambtenaren van de dienst van Sociale Zaken, de heren H. J. Bomius en J. v. d. Sijde. Traditie getrouw brachten zij een grote taart mee, waarop 104 kaarsjes stonden. Dat opoe Van Velzen, die in huize Avondzonverblijft, dit prachtige geschenk op hoge prijs stelde, was wel aan haar glundere lach te zien. zien. De heer v. d. Sijde hield, voordat hij het oudje de taart overhandigde, een korte toespraak.Ook vertegenwoordi gers van het Leger des Heils boden de jarige enkele geschenken en een bloem stuk aan. Van de vijfjarige Beke v. d. Klas horst, het dochtertje van de directeur van het maatschappelijk werk van het Leger des Heils kreeg opoe Van Velzen een plantje. Zij kreeg ook een cadeautje van de dames van de afdeling, waarin de 104-jarige verblijft. Zij had tevoren gezegd, dat zij graag een schortje wilde hebber., „maar dan niet een met een ouwelijk patroontje", had zij de dames op het hart gedrukt. Op 30 Januari zal de tweede voorzit ter van het C.N.V. de heer K. de Boer, wederom per vliegtuig naar Nieuw- Gidnea vertrekken, teneinde daar be hulpzaam te zyn bij de opbouw ener Chr. sociale beweging. De heer De Boer heeft in Nieuw- Guinea al een jaar gewerkt en is nu een half jaar me4 verlof geweest. De bedoe- "hg is, dat hij over een jaar voor goed naar Nederland terugkeert. Gedurende 1955 zullen voorbereidingen worden getroffen voor de vervanging van de heer Do Boer op Nieuw-Guinea. ui verband hiermee heeft de verbon&s- raad van het C.N.V. besloten in de loop van dit jaar de heer H. J. Moes te Utrecht met zijn echtgenote naar Nieuw- Gumea uit te zenden. De heer Moes. die tot dusver een leidende functie op het secretariaat van het C.N.V, te Utrecht heeft vervuld, zal in de komende maanden op het zendings bureau te Utrecht een speciale cursus volgen en dan in het najaar naar Nieuw- Guinea gaan. De heer De Boer hoopt de heer Moes "ten gedurende enige tijd vertrr* ,vvd te maken met het werk op Ni.-rw-—ufoea. Daarna zal de heer De Boer definitief baar Nederland terugkeren. „ik heb liever een schortje met een vrolijk bloemetje". Opoe Pot bood haar de begeerde schort aan. En terwijl opoe Van Velzen vrolijk naar de drukte zat te kijken, ging de deur van de kamer open en kwam het echtpaar Smits met de kleine Marjanne, de 75.000ste ingezetene van Dordrecht, binnen. De vader en moeder waren het hezopk van nnoe Van Velzen aan hun jongste telg niet vergeten. Zij hadden het zo leuk gevonden dat zij nu ook graag opoe Van Velzen een tegenbezoek wilden brengen. De burgemeester, mr. J. A. H, v. d. Dussen, liet vanmorgen een grote taart brengen en heeft in de loop van de middag de jarige bezocht. Ruim 50 aannemers hebben geweigerd in te schrijven op de aanbesteding voor de bouw van een Christelijke Hogere burgerschool te Groningen omdat zij zich met de voorwaarde in het be stek niet konden verenigen. De aanbe steding zon Donderdagmiddag door de architecten R. Offringa en D. Broos uit Groningen gehouden worden namens het bestuur van de vereniging voor Christ. M.O, te Groningen. Het besluit der aannemers werd na mens hen medegedeeld door de heer W. H. Kelderman uit Enschede. Het bestuur der schoolvereniging, de archi tecten, en een deputatie der aannemers hebben daarna een bespreking gehad om tot een oplossing van het geschil te komen. In deze besloten bijeenkomst die bijna drie uur duurde, kwam men overeen de aanbesteding uit te stellen tot Maan dagmiddag a.s., waarschijnlijk zullen de aannemers dan inschrijven onder voorwaarden. Met deze weigering van de aanne mers om in te schrijven is een conflict tot uitbarsting gekomen dat reeds ja renlang bestaat tussen de bond van Nederlandse architecten en de raad van bestuur voor het Nederlands Bouwbe drijf. Naar wij van de zijde der aannemers vernemen hebben zij bezwaar tegen het weglaten der stelposten in het bestek. Een normale gang van zaken volgens hen; is dat de aannemers 8 i 10 pet provisie ontvangen van deze posten, die v"de directie en niet via de aannemers worden geleverd. Het weglaten van stelposten gebeurt wel meer doch door de aannemers werd ons verklaard dat zij nu eindelijk de kat de bel eens willen aanbinden. Noch van de zijde van de architecten noch van het bestuur der schoolvereni ging wilde men ons over de gang van zaken enig commentaar geven. In de Duitse Vluchtelingenpartij een derregeringspartijen is een soort re volte legen de Parijse verdragen ontstaan. Tweederde deel van de afgevaardigden der partij in de Bondsdag wil nu niet alleen het Saarverdrag verwerpen, doch heeft ook zijn geestdrift voor de overige verdragen van Parijs verloren. De partij dreigt door deze ontwikkeling in de rich ting van een aan de Westelijke politiek vijandig neutralisme af te glijden. Een der leiders van het tegen de poli tiek der bondsregering gerichte verzet is Linus Kather, die vroeger tot Adenauer's partij behoorde, doch sedert een jaar naar de vluchtelingenpartij is overgegaan. De stichter van de partij, bondsminister Waidemar Kraft, wil deze ontwikkeling in de partij stuiten. Hij heeft een buiten gewone partijdag in Bonn laten bijeen roepen, die op 29 en 30 Januari zal be slissen wat er met de partij zal gaan ge beuren. Een afscheiding van de aan Adenauer vijandige groep in de partij wordt mogelijk geacht Zoals men weet is de arbeid op Nieuw- Guinea van adviserende aard. De Neder lands sprekende sectie van de Chr. sociale beweging aldaar is reeds vrijwel opgebouwd en marcheert goed. De autochfchone sectie (Papoea's sprekend) is nog in opbouw. Het is vooral in. deze sectie, dat nog belangrijke arbeid moet worden verricht. Van onze correspondent Naar thans door de Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland is bekend ge maakt, bedraagt de schade aan de buiten loop van de zeedijk rond de Eendracht- polder op Texel ongeveer 130.000. Zij hebben de Provinciale Staten voorgesteld hen te machtigen het herstel van de dijk in afwachting van de rijksbijdrage uit de Provinciale kas te financieren. Aan de Hondsbossche Zeewering heeft de storm ook zware schade toegebracht. Het herstel zal 10.000 kosten. Foto links: voorn/gegaan door een grimmig kijkende politieman rijdt hier een lichte tank van het Amerikaanse leger het binnenterrein van de staats gevangenis te Boston in Massachusetts op om de politie te helpen bij het bedwingen, van de opstand, welke daar ontstónd, toen vier rebellerende gevan genen vijf bewakers en zes andere gevangenen onder bedreiging met vuur wapens gijzelden. De tank heeft nog geen dienst gedaan, maar blijft op het terrein „gereed voor actie". Foto rechts: een recent portret van de bankrover en ontsnappingsspecialist Theodore Green, die naar verluidt de leider van de opstand is. Eén van zijn eisen voor hel vrijlaten van de gijze laars geldt een auto, waarmee hij en zijn kornuiten „de vrijheid tegemoet kunnen rijden". Ook een smeekbede van zijn dochter Tody om zijn hals starrigehouding op te geven liet Green onberoerd In verscheiden» garnizoenen kon de opneemplaats dichter bij de grote wegen of langs een grote weg worden gepro jecteerd. Dit wes hel geval in Alkmaar. Den Helder, Eindhoven, Maastricht, Venlo en Weert. In Assen zal een derde opneemplaals worden ingesteld, nL in de Beilerslraat bij de H.B.S. Voor de vliegbasis Ypenburg zal eveneens een opneemplaals worden ingesteld en wel nabij de rijksweg. De mogelijkheid van verdere verbe tering ir. de legging der opneemplaat sen zal worden onderzocht in overleg met gemeentebesturen en rijkspolitie. Voorts heeft de NTB bepaald, dat niet meer in colonne zal worden terugge- marcheera naar de kazerne. Zij, die niet langer op de opneemplaats willen blijven wachten, kunnen, na zich afge meld te hebben, heengaan. In overwe ging is voor enkele zeer speciale geval len, bijv. de legerplaats bij Oirschot, vervoer van rijkswege mogelijk te maken van kazerne of legerplaats naar de opneemplaats. De nieuwe opneemplaatsen zijn Alk maar. Geestersingel; Den Helder, Sta tionsplein; Eindhoven Noord, Bosdijk splitsing rijkswegen naar Nijmegen en 's-Hertogenbosch; Eindhoven Zuid, Flo raplein; Maastricht, Meersenseweg bij Verkeersplein Noord; Venlo, Oostelijke uitgang van de Maasbrug; Weert, plein nabij brug over de Zuïdwillerasvaart. IN Duitsland is een eenheidsvak beweging. Deze vakbeweging waaraan so cialisten en rooms-katholieke en pro testantse christen-democraten mee doen is zogenaamd onpolitiek. Maar de beide laatstgenoemden worden voor de mal gehouden. De eenheidsvakbeweging in Duits land stort zich in een socialistisch avontuur door mee te doen aan een felle campagne tegen de Duitse her bewapening. Het wordt dus de hoogste tijd om in Duitsland weer te komen tot oprich ting van de christelijke vakbeweging. Wij wensen de Duitsers iets meer „verzuiling" toe. In Guaiemala stad is Donderdag een poging om de regering van kolonel Ar mas omver te werpen, mislukt. Bij een aanval op de kazerne «La Aurora" werd een aantal personen gedood. Ook vielen er gewonden, terwijl er vele ar restaties werden verricht. Volgens de minister van Binnenland se Zaken, Guillermo Vides, werd de beweging „zeker door communisten ger ieid". Officiële kringen te Guatemala stad noemen in dit verband de naam van kolonel Francisco Cosenza, die nauwe betrekkingen onderhield met het bewind van Jacobo Arbenz, de links georiënteerde president die vorig jaar door kolonel Armas werd verdreven. Kolonel Armas, die zich aan de kust van de Stille Oceaan bevond, is direct naar de hoofdstad teruggekeerd. Het vliegveld aldaar was afgezet door ge motoriseerde troepen. Volgens de Gua- temalaanse regering heerst overal in het land rust. Volgens onbevestigde betichten zou dé president van Oost-Duitsland, Wilhelm Pieck, een beroerte hebben gebad en storvende zijn. Reeds twee jaar geleden was Pieck ernstig ziek, maar hij herstelde in een Russisch sanatorium. Volgens berichten uit Oost-Berlijn zouden nu verscheidene vooraanstaande doktoren naar het kasteel Niederschönhausen zijn ontboden, de re sidentie van Pieck in Oost-Berlijn. THAMESHAVEN, Engeland, 20 Jan. (United Press). Prins Alexander van Joegoslavië, die volgende maand in het huwelijk zal treden met de Italiaanse prinses Maria Pia, is te Thameshaven in Engeland tijdens een auto-ongeluk licht gewond geraakt. Zijn auto slipte tengevolge van de gladde rijweg en botste tegen een muur. De prins kreeg een snede boven zijn oog. Vermoedelijk door de honger gedre ven, is een groot everzwijn uit het Reiehswald op strooptocht naar Noord- Limburg gegaan. Het was voor de eer ste maal gesignaleerd by Geysteren. en werd vergeefs achtervolgd door jagers. Het dier liet zich door de brede Maas niet afschrikken ën is na een zwem partij op de andere oever verdwenen. Daar hebben jagers uit Well de jacht voortgezet en na een drijfjacht over een afstand van 12 km wist de jager Th. Vink het beslissende schot te lossen. Het wild zwijn bleek een gewicht van 110 kg te hebben. De deltacommissie heeft haar vijfde interimrapport voor de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Prof. ir. J. T. Thysse deeide dit mede tijdens een bespreking over hei deltaplan in de Nederlandse tuinbouwraad. Volgens prof. Thysse is in dit rap port o.m. de oplossing vervat om de „zouttong", die door de Nieuwe Water weg landinwaarts dringt, terug te wer pen tot voorbij de Rotterdamse park sluizen. Het zoetwaterbootje van Maas sluis zou zelfs wei eens overbodig kun nen worden, behalve bij zeer lage wa terstanden, wanneer het zoute water wel eens opnieuw tot voorbij de park sluizen zou kunnen opdringen. Over het al of niet wenselijk zijn van het met sluizen of een stormstuw af sluiten wenste prof. Thysse zich niet uit te laten. Het besluit hiertoe ligt bij de Rotterdammers. Een verdere verhoging van de Hoek tot aan de ÏJssel is zeker mogelijk en zou groter veiligheid bie den. doch zou 120 millioen gulden kos ten. Thans is men veilig bij de bestaan de omstandigheden. Groter veiligheid is mogelijk. We moeten er echter mee re kenen, aldus prof. Thysse, dat Neder land nimmer absoluut veilig zal worden tegen overstromingen, evenmin als het veilig is tegen aardbevingen en wind hozen. Prof. Thysse bleek een tegenstander van het plan om de gehele Biesbos in eens te bedijken. Eerstens is een deel van dit gebied voorshands nog noodza kelijk voor waterberging en vervolgens zou dit het slachten van de kip met de gouden eieren betekenen, omdat een deel der gronden nog niet rijp is voor bedijking. Over de-kwaliteit van het Rijnwater zeide prof. Thysse, dat dit in hoge mate afhankelijk is van de industriële bedrij vigheid in de Elzas en het Ruhrgebied. Men kon het verloop van de oorlog aan de zuiverheid van het Rijnwater bij Rhenen aflezen. Tenslotte zei prof. Thysse, dat het del taplan in ongeveer 17 jaar verwezenlijkt kan worden. Hij kan dit zeggen als vrij man. De deltacommissie en de minister van Waterstaat zullen bij de behandeling van de deltawet de veilige kant nemen en de termijn op 20 a 25 jaar stellen. Het ligt aan de belanghebbenden om zo veel druk te oefenen, dat het project versneld zal worden uitgevoerd. Aansluitend op deze waterstaatkundige uiteenzetting-sprak ir Mesu over de tuin bouwkundige aspecten van in het bijzon der het Deltaplan. Ir Mesu zei o.m. dat vooral de Nieuwe Waterweg grote moeilijkheden zal ople veren voor het Westland. Rijnland en Delfland, omdat verhoging van de wa terstanden en verdieping van de Nieuwe Waterweg de zoutwatertong tot voorbij de mond van de Hollandse IJssel zou kunnen voortdringen, hetgeen in zeer droge tijden grote moeilijkheden zou kunnen opleveren. Met behulp van de Rijn-Lekkanalisalie zullen echter mogelijkheden tot een bete re bestrijding van de verzilting kunnen optreden. Bovendien zou door het mani puleren bü een te bouwen stuw bij Oos terbeek meer water vla de IJssel naar het IJsselmeer kunnen worden geleid, ten einde de verzilting van de Hollandse en Friese boezem- en polderwateren te gen te gaan en de tuinbouw aldaar vei lig te stellen. Dit naar het noorden af leiden van meer Rijnwater zal dus alleen dan kunnen worden gedaan, wanneer het Haringvliet en het Volkerak worden af gesloten, waardoor voorkomen kan wor den, dal dc zouiwatertong ln de Nieuwe Waterweg tot voorbij de Rotterdamse Parksluizen zal voortdringen. Mr. W. F. L..graaf Van Bylandt, hoge commissaris der Nederlanden te Djakarta, keert 22 Januari a.s. per vliegtuig naar zijn post terug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1