Minister knoop hakt de door Staking van een millioen Westduitse arbeiders Bejaarde man en diens huishoudster vermoord Kerk en Atoom oorlog MEESTE LEED NU GELEDEN Onafzienbare watervlakten bij Lobith en Elten Vele landerijen overstroomd EENMAAL VRIJ VERVOER PER VEERTIEN DAGEN Liftregeling moet groei doormaken Grote verliezen V acantie-advies aan bedrijven ZATERDAG 22 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2984 Nieuwe Franse minister uit M.R.P. gezet Specialistenconflict gisteren bijgelegd Nederlands Studenten- orkest Wilhelm Pieck niet ziek Afschuivelijk drama in Doetinchem tijdelijk mist. Italiaans vrachtschip verdwenen Dodelijk ongeval (Van onze correspondent) DE RIJN bereikte gistermorgen in alle vroegte bij Lobith zijn hoogste .-land van 16 meter boven N.A.P. Bij Nijmegen en Arnhem kwam het water in de loop van de dag op zijn topstand en. naar verwacht mag worden, is nu het meeste leed geleden. De Duitse stations aan de Rijn en zijn zijrivieren meldden al enkele dagen v .1 (vooral de Moezel is snel gezakt) en dit wordt nu ook merkbaar aan de benedenloop in Nederland. Volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat, zal de Rijn bij Lobith Maandag tot beneden de_ 15 meter zakken, waardoor de Spijkse Overlaat buiten werking komt. Hier is een enorme hoeveel heid water afgevoerd en staat een groot gebied blank. Tussen Lobith, Pannerden en Elten strekt zich een onafzienbare watervlakte, tot een diepte van ongeveer één meter, uit. het dorp Spijk en ver scheidene in de polder gelegen boerderijen zijn geïsoleerd en enkele wegen zijn overspoeld. Franse staatssecretaris v. Binnen- landse Zaken neemt ontslag MINISTER Staf heeft Vrijdag officieel medegedeeld dat hij beslo ten. heeft aan ongehuwde dienstplichtigen, die met bewegings vrijheid gaan, eenmaal -iiLpde veertien dagen vrij vervoer te ver strekken. In onze edities van gisteren, resp. eergisteren, hebben wij, zoals men zich zal herinneren, de verwachting uitgesproken dat dit besluit genomen zou worden. In de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin minister Staf van zijn beslissing mededeling doet, noemt hij de tijdens het weekeinde van 14 tot 16 Januari met het georganiseerde liften opgedane ervaringen kortweg „teleur stellend". Kernonderzoek in Australië Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Te lef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendlenst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'e-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst abonnementen: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 11 j.' Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. Zwaar bewolkt met aanvankelijk plaatselijk lichte regen of motregen, later opklaringen. Hier en daar tijdelijk mfst. Overwegend matige Oostelijke wina krimpend naar Noordelijke richtingen. Aanhoudende dool, maar vannacht in het Noorden van het land temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 8 04, onder 1 fi so 23 Jan. zon op 8.34. onder 17.10: maan 03 39 onder moe' 24 Jan, zon op 8.33, onder 17.12; maan op onöer ".05. s. S Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dr. H. Berkhof schrijft ons: Uhebt in Uw hoofdartikelen van 5, 6, 7 en 8 Januari van dit jaar mij de eer aangedaan, mijn beschou wingen over de Christelijke Kerk en de atoomoorlog, die ik in „In de "Waag schaal" had gepubliceerd, uitvoerig weer te geven en waardig te bestrij den. Wanneer ik om plaats vraag voor dit wederwoord, Is dan ook alle persoonlijke gekrenktheid mij verre Wat mij drijft, is slechts het ook door U erkende verschrikkelijke gewicht van dit vraagstuk, waarover onder de Christenen nog zo ontstellend weinig wordt gedacht. Ik hoop dat dit arti keltje en de door U te geven slotbe schouwing mogen helpen, om daarin verandering te brengen. Mijn bezwa ren tegen Uw gedachtengang knoop ik vast aan enkele zinsneden uit Uw beide laatste artikelen. „De atoomoorlog is dermate huiveringwekkend, dat de poli tiek der regeringen er op gericht moet zijn, die atoomoorlog te voorkomen" (7 Jan.). Dat is ons gemeenschappelijk uit gangspunt. Om dat doel te bereiken, wilt U door dreiging met het werpen van atoombommen (Montgomery) „heilzame schrik" verspreiden. Deze gangbare redenering dunkt mij hoogst gevaarlijk. Als Rusland weet, dat wij de eerste atoombom zullen werpen zal dit land er wel voor zorgen, de allereerste te werpen. Rusland en Chl na zijn reeds door hun mensentnas sa's verreweg de sterkste. Een atoom bom kan in het wijde Rusland nooit ïo'n schade aanrichten als In het dichtbevolkte West-Europa. Rusïands achterstand op atoomgebied is nog slechts gAd n g. Onze dreiging zal in plaats van „heilzame schrik" een ver dubbelde inspanning op dit gebied bij het Oosten oproepen. Zo halen wij de oorlog naderbij, in plaats van hem te voorkomen. Uw bezwaar tegen mijn ideeën Is, „dat de Overheid zich tegen over de rechtskrenking, die haar van bulten af bedreigt, ontdoet van het zwaard" (7 Jan.). Daarbij zinspeelt U op Rom. IS. Hog duidelijker vinden we de roeping der Overheid in groot verband gete' kend in Gen. 8:21 9:17. De vergel- dingsmacht der Overheid dient, om het leven op aarsje mogelijk te ma ken. Het recht dient de mensen, op' dat zij een stil en gerust leven mogen hebben. De Overheid mag niet uit zijn op handhaving van zichzelf of de natie alleen, maar van Gods verbond met Noach, dat de ganse aarde geldt Door te zeggen, dat wij de eerste atoombom zullen werpen, als we wor den aangevallen, zijn onze Overheden juist bezig, „ambtsafstand" te doen. De geleerden (Einstein, Oppenhei- mer. Martin, Arnold, Russell, inz) hebben ons dat uitentreuren gezegd reeds van de proefnemingen! De su~ perbom, die momenteel wordt voorbe reid, kan met gemak en onmiddellijk een veel groter gebied dan Neder land geheel wegvagen en bovendien in alle richtingen de atmt^feer dode lijk besmetten. Iedere overheid die zul ke wapenen gebruikt pleegt ambtsaf- Ktand. „Aan de orde is de vraag wat erger is: massale lichamelijke vernietiging of geestelijke vernie. ging" (8 Jan.). Blijkbaar vindt U het laatste he» ergst. Het is beter, dat wij enige mil- lioenen Russen vernietigen, dan de zielen onzer kinderen laten vernieti gen. Dat vind ik nu te „eenvoudig" In de gewenning van ons volk en on ze militairen aan de gedachte dat te gen de Russen alles geoorloofd is, zie ik op zichzelf reeds een ernstige gees telijke vergiftiging die het leven des geloofs bedreigt. En uit de bezet tingstijd weten wij toch, dat de nazi's de zielen onzer kinderen niet hebben vernietigd, omdat wij geestelijk weer baar waren. In Oost-Duitsland is het juist de kerkelijke jeugdbeweging die de gees telijke weerbaarheid toonde, waarvoor de communisten 10 Juni 1953 terugwe ken. En durven wij zeggen dat Chris tus' gemeente in Rusland vernietigd i«? Wij begrijpen haar vaak niet en wijzen veel in haar houding af. Maai zij belijdt dezelfde Heiland met ons er is groeiende, zowel in haar bap- tistische als in haar oosters-orthodoxe gestalte. De Heer heeft beloofd, dai de poorten der hel zijn gemeente niel zullen overweldigen. Daartoe gebruikt Hij andere middelen dan atoombom men. Men leze b.v. 1 Kon. 19 18 ei» Daniël 1. In de kracht van dit geloof zal Christus' Kerk m.i. zich de luxe kunnen permitteren, om ter bescher ming harer kinderen niet elk middel geoorloofd te achten. NASCHRIFT VAN DE HOOFD REDACTIE f)R. Berkhoi behandelt drie punten. Ten eerste de mededeling van Montgomery, dat het "Westen indien aangevallen de eerste atoombom zal werpen. Ten tweede ons bezwaar, dat afstand doen van atoombewapening door het Westen afstand doen betekent van het „Overheidszwaard". En ten derde de vraag wat erger is, massale lichamelijke vernietiging of geestelij ke vernietiging. Over elk van deze punten dezer zijds een korte beschouwing. I. Dr.,Berkhot acht het dreigement van Montgomery niet effectief. Al* wij de eerste atoombom willen werpen za'j Rusland wel de allereerste werpen. Hat atoombommen op het diohtbe- Grote rivieren hebben hoogste stand bereikt De nieuwe Franse minister voor over zeese gebiedsdelen, Jean Jacques Juglas, is gisteren uit de parlementsfractie van zijn partij de volksrepublikeinse partij (M R P.) gezet omdat hij zich bij de regering van Mendès-France heeft aan gesloten. Dp M.R.P., die onder leiding staat van de vroegere minister van Bui tenlandse Zaken Georges Bidault. staat buitengewoon vijandig tegenover pre. mier Mendès-France. Tegen twee ander- leden die functies in de regering van Mendès-France hadden aanvaard, had de partij al disciplinaire maatregelen geno men. In Norfolk. Virginia, is bekend gemaakt dat alle schepen die zich nabij de Bermuda-eilanden bevinden zijn ge waarschuwd dat in dat gebied een Itali aanse vrachtboot, de „Maria Diboline" is verdwemen. Het schip had Maandag geseind dat het zich door het slechte weer in moei lijkheden bevond ongeveer 100 mijl ten Oosten van de Bermuda-eflanden. Daar na is niets van het schip vernomen. Donderdagmiddag omstreeks half vijf ia de heer A. de Vries, wonende te Hei- nenoord, door een ongeluk bij het water gemaal nabij het oude visserijbedrijf op Goedschalxoord dodelijk getroffen. De overledene, die in dienst waa bij de heer J. Leeuwenbrugh, was 40 jaar oud en gehuwd. Hij laat twee kinderen na. Ook In andere langs de rivieren ge legen polders zijn al landerijen over stroomd; enerzijds veroorzaakt door het doorsijpelende kwelwater in de dijken (die zich overigens uitstekend gehouden hebben) anderzijds doordat de gemalen niet meer bij machte zijn de grote hoeveelheden overtollig water te lozen. Zodra de Rijn onder de 15 meter volkte "West-Europa zijn veel vernieti gender dan op het wijde Rusland. Het komt om voor, dat dr. Berkhof hier de,-feitelijk» strekking van MonG goraery's mededeling niet juist ziet. Het gaat blijkens des maarschalks bewoordingen niet om het werpen van een superbom op het wijde Rusland. Het gaat zelfs niet om het werpen van atoombommen op strategisch be langrijke industrieën achter het Ijze ren gordijn. Het atoomwapen is zeer gevarieerd. Men is er niet alleen op uit om de grootst mogelijke bommen te maken om zo groot mogelijk ge bied te verwoesten. Men is bezig atoomwapens in te passen in de „nor male" oorlogvoering tussen strijd machten. Daarover had Montgomery het. Hij sprak nl. uitdrukkelijk van het gebruik maken van het atoom wapen voor „operationele" doeleinden. Het gebruikmaken van atoomwapens voor operationele doeleinden is mi litair beschouwd een compensatie voor het nog bestaande tekort van het Westen in vergelijking met Rus land in de conventionele bewape ning. Het gaat hier dus gelijk onze militaire medewerker meermalen uit eengezet heeft over een o verbrugings- periode," waarbij niet sprake is van een atoomoorlog in volle omvang, maar van toepassing van atoomwapens in de gewone militaire operaties. Militaire deskundigen in het Westen zijn van mening, dat in het gebruik dezer wa penen meer militair voordeel is gele gen voor het Westen dan voor Rusland. Maar als wij de atoombewapening in tactische operaties gebruiken, zal dan Rusland niet komen met het strate gisch atoombombaröement? Het ant woord moet luiden: Daar is geen lo gische samenhang tussen. Het tactisch gebruik roept de tactische tegenweer op. De strategische actie, de strate gische tegenweer. 2. De kwestie van het afstand doen van het Overheidszwaard. Het zwaard der Overheid ten dienste van het recht maakt een stil en genist leven mogelijk. De Overheid mag niet uit zjjn op handhaving van zichzelf of de natie alleen, maar van Gods verbond met Noach, dat de ganse aarde geldt. Het gebruik van atoomwapenen bete kent ambtsafstand door onze Overhe den, aldus dr. Berkhof. Wij kunnen deze redenering niet volgen. Dr. Berkhof zegt dat laatste zo maar even, maar hij bewijst het o.i. niet. Ook wanneer we op het doel van het Overheidszwaard letten, het stille en geruste leven te verzekeren met het Noachitisch verbond als ach tergrond, moet toch in de eerste plaats gelet worden op de aanvaller, die dat stille en geruste leven van een be paalde staat of groep van staten en veel meer dan dat bedreigt. Dr. Berkhof heeft bezwaar tegen de ge- dacnte, dat tegen de Russen alles ge oorloofd is. Wij zouden ook zeker niet zo maar willen stellen dat tegen de Russen alles geoorloofd is. M.a.w. wij hebben er met hem bzwaar tegen om bij de toepassing van middelen een zedelijke beoordeling uit te schakelen. Maar wij zouden willen stellen, dat bij het beoordelen van middelen men niet zo maar een oordeel kan geven, dat met de verhoudingen niet rekent Waarbij b.v. niet mee in aanmerking genomen wordt wat er op het spel staat. Om een voorbeeld te noemen: Er kunnen middelen zijn, die wij zou den moeten veroordelen, wanneer zij gebruikt zouden zijn b.v. in een van onze bandelsoorlogen met Engeland, zoals we die uit de Vaderlandse ge schiedenis kennen, maar die wel ge oorloofd zouden kunnen zijn in een oorlog met een totalitaire staatsmacht, die het op onz* geestelijke vernieti ging heeft voorzien. £r moet dus wel een zeker verband zijn tussen inzet en middel. Dr. Berkhof isoleert de pro blematiek van de atoomoorlog uit de totale problematiek en geeft loi van de laatste zijn oplossing voor de eer ste. Dit kan en mag o.i. niet. Want daardoor komt hij er toe geen oog te hebben voor het feit, dat het dc .ui - sen zijn, die het stille en geruste le ven bedreigen. Daartegenover doemt hij de Overheden in het Westen tot machteloosheid. Het ontgaat ons hoe men bij deze historische verhouding zou kunnen stellen, dat de Overheden in het Westen bij het hanteren van atoomwapenen afstand zouden doen van hun ambt, omdat zij het stille en geruste leven zouden aantasten, ter wijl het dan reeds aoor de tegenpartij is aangetast. Dr. Berkhof heeft tegen elke inscha keling van het atoomwapen en van de dreiging daarmee in de militaire tac tiek van het Westen bezwaar, mede omdat hij dat een gevaarlijke specula tie acht. Wfj ontkennen niet, dat er speculatieve elementen in zitten. De praktijk van de zwaardmacht is altijd speculatief, maar het standpunt van dr. Berkhof is erger dan een specu latie. Het is capitulatie. Het is bij zijn standpunt zeker, dat het stille en ge ruste leven te niet gaat. 3. Wat is erger, massale lichamelijke vernietiging of geestelijke vernietiging"? Dr. Berkhof vindt het „te eenvoudig" als wij zeggen, dat het beter is om enige millioenen Russen te vernietigen dan de zielen onzer kinderen te laten ver nietigen. Wij hebben het zo niet gezegd en gesteld. In onze probleemstelling zit deze vraag: Wat is erger: dat vele kin deren van ons volk lichamelijk vernie tigd worden of dat zij geestelijk vernie tigd worden? Moet onze Overheid b« het bepalen van haar militair beleid niet daarmee rekening houden? En wat het vraagstuk van de daarbij betrokken „millioenen Russen" betreft, moet en men zie daarvoor ook wat wij onder 2 opmerkten gezegd woTden, dat in een ideologisch bepaalde totalitaire oorlog het middelenvraagstuk niet eenzijdig opgelost kan worden. Men kan niet zo maar op eigen houtje uit een his torisch complex springen. Probeert men het toch en ons dunkt het voorgaan de bewijst het dan komt men in de anarchie terecht. Ten slotte. In de waardering van het communistische gevaar verschillen wij van dr. Berkhof. Wij onderschrijven wat hij zegt over de gemeente van Christus en over de belofte omtrent de poorten der hel. Maar daarbij moet opgemerkt worden, dat het hier niet gaat over de kerk in een bepaald land en in een bepaa.de tijd. Wat is er van de kerken van Klein- Azië overgebleven, waar God het eerst Zijn grootheid in de heidenwereld open baar maakte? Wat van de kerken in Noord-Afrika, waar eens de Kerkvader Augustinus arbeidde? Wij ontkennen ook niet, dat God in Oost-Duitsland en in Rusland verras sende dingen doet en doen kan. Maar dat is voor ons en voor de Overheid geen oorkussen om zich op neer te leggen. Want de kerk kan, blij kens de historische ervaring, in een be paalde streek onder de druk ver dwijnen. En met het oog ook daarop heeft een Overheid haar plicht te doen en te zor gen voor zover het in haar macht staat dat de poorten der hel verre gehouden worden van haar grenzen. Wij geloven, dat het hopen op de troost der belofte omtrent de poorten der hel en een politiek-militaire capitu latie voor die pooirten een onverant woord dualisme is. komt, kan men beginnen met de afvoer van het water op het geïnundeerde ge- gebied bij Lobith. Dit gebeurt via een oude Rijnarm naar de Oude Usel bo ven Doetinchem en vandaar naar de Gelderse IJsel. Het peil van deze laatste rivier zal dus niet zo snel zakken als van Rijn en Waal. De kilometers brede Waal bij Nijme gen steeg gisteren nog iets boven de 13 meter. Daar staat het water nu over een lengte van honderden meters tegen de huizen van de kade en tegen de keermuren en vloedplanken, die de stad beschermen tegen de snelstromende rivier. (Het watel heeft een snelheid van rond 10 kilometer per uur). Van de meest onbeschermde huizen op de Waalkade zijn niet alleen de kel ders. maar ook-de benedenverdiepingen ai overstroomd. In sommige huizen spuit het water er aan de achterkant weer uit Men hoopt nu overal maar. dat de langzaam ingetreden val snel zal door zetten. De „berichten uiteet boven stroomse gebied in Zwitserland en Duitsland zijn gunstig. Op een gisteravond te Utrecht gehou den spoedvergadering van de landelijke speclalistenvereniging is een motie, inge diend door de drie plaatselijke afdelin gen Den Haag. Almelo en Utrecht, waar in het demissionnaire centrale bestuur van de L.S.V. werd verzocht zijn taak te hervatten, met grote meerderheid van stemmen aanvaard. Op deze vergadering waren alle afde lingen vertegenwoordigd. Het centrale bestuur besloot aan dit blijk van ver trouwen gevolg te geven en zal zijn werkzaamheden weer opnemen. Tijdens deze vergadering werden verschillende bezwaren en wensen naar voren ge bracht, waarmee het bestuur ernstig re kening zal houden. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter dr. M. Plocij uit Am sterdam. In een r.ogal rumoerige vergadering op 11 December jl. in Utrecht gehouden, werd het bestuur van de L.S.V. door de leden weggestemd, omdat de ledenver gadering meende, dat het bestuur niet voldoende geopponeerd had tegen de op trekking van de weistandsgrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering tot 6000.—. Door de hoge stand van het water in onze grote rivieren zijn vele landerijen onder water gelopen. Een overzichtsfoto nabij Arnhem, tvnar velen hun huizen moesten ontruimeneen triest beeld, dat herinneringen oproept aan de watersnood van Februari 1953 VOOR de derde maal sinds het in 1952 werd opgericht, trekt „Het Nederlands Studentenorkest" op tour- née door ons land om daardoor aan het Nederlands Studentensanatorium te Laren geldmiddelen te verschaffen. Het idee, dat de studenten op die wijze het aandeel van de studenten zelf daarin vergroten, is uitermate sympathiek. Het eerste jaar kon f 6000,— worden afgedragen, het tweede jaar ƒ9000,—. Bergen, Rotterdam, Haarlem, Gro ningen, Emmen, Arnhem. Eindhoven* Leiden, Utrecht en Amsterdam zijn de plaatsen waar concerten zullen wor den gegeven. Wjj wekken onze lezers gaarne op om deze concerten, die In vorige jaren reeds een goede naam verkregen heb-, ben, te bezoeken. Henri Caillavet, parlementslid voor de radicale partij, die Donderdag was be noemd tot staatssecretaris van Binnen landse Zaken in de herschikte regering van premier Mendès-France, heeft gis teren zijn ontslag ingediend. Hij verklaarde gisteravond van mening te zijn dat de voortdurende verandering van functie het hem onmogelijk maak te nuttig werk te doen. Het officiële communistische nieuws agentschap A.D.N. heeft gisteravond „in direct ontkend" dat de Oostduitse presi dent Wilhelm Pieck ernstig ziek is. A.D.N. deelde mee dat de 79 jaar oude president gisteren een Oostduitse atoom geleerde, dr. Robert Havemann ontvan gen had en lange tijd met hem gesproken bad over de ontwikkeling van het atoom onderzoek. Er lijn 156 auto's geteld en er xijn 94 lifts tot stand gekomen. De minister verwijst hiervoor naar een complex van oorzaken, waarvan hel seizoen, da weeromstandigheden en de op het be wuste weekeinde uitgereikte vervoers bewijzen belangrijk zijn. Hij rekent hier echter ook toe een aan beide zijden ont stane tegenzin. Inmiddels wordt het overleg met de initiatiefnemers (Katholiek Thuisfront, KNAC en ANWB) voortgezet Deze hebben de minister reeds suggesties gedaan tot het verleggen van ae op- neemplaatsen naar punten, meer bij be langrijke verkeerswegen, en een vereen voudiging van geleide en toezicht. Aan deze suggesties kan zeker gevolg wor den gegeven. De minister hoopt te be reiken, dat het zwaartepunt der te tref fen regelingen bij de initiatiefnemers zal komen te liggen, in het bijzonder plaat selijk. De minister verwijst daarbij naar zijn in de Kamer uitgesproken ojs- vattting, dat het particulier initiatief ten behoeve van onze dienstplichtigen op bepaalde gebieden meer en beter tot stand kan brengen, dan waartoe de overheid uit haar aard geschikt is. De minister moet echter onder ogen zien, dat een en ander nog een groei zal moeten doormaken en bovendien de proef van een beter seizoen en betere weersomstandigheden nog moet door maken. Ter toelichting op zijn besluit deelt de minister mede dat door de uitbrei ding van het vrij veirvoer sinds het „liftverbod" aan de ongehuwde dienst plichtigen een tegemoetkoming is ver strekt, waarvan de kosten voor het rijk gelijk zijn aan een verhoging der soldij met 20%. De minister acht deze vorm van tegemoetkoming verkieslijk boven een soldijverhoging, zoals ook wel is gesuggereerd, omdat zij beter aan ver schil in behoefte (overeenkomstig de reisafstand vari legerplaats naar woon plaats) tegemoet komt. In de aanvang van zijn brief zegt minister Staf dat hij ook na zorgvuldige overweging er niet" toe over kan gaan het liftverbod op te heffen. Vrijdagmiddag om ongevepr 5 uur reed de Amsterdamse reiziger in lederwaren J. v. d. M. met xijn auto, komende uit de richting Delft, op de Rijsudjksetveg op een vrachtauto van een Haags expe- ditiebedrijf, welke uit de inrit van de JEsveha" de Rijswijksetceg opreed. - Met inwendige kneuzingen werd de heer v. d. M. naar het ziekenhuis Zuid- wal vervoerd. De wagen werd zwaard beschadigd. Bijna eon mülioer. Westduitse kolen- en staalarbeideis zijn vandaag een sta king van 24 uur begonnen als protest legen een uitlating van de directeur van de grote staalfabriek te Oberhau- sen, Hermann Reusch, die op 11 Januari op een vergadering heeft gezegd, dat de vakbonden hel Duitse parlement er door „brutale chantage" loe hebben gebracht de wet van 1951 inzake medezeggen schap der arbeiders in de bedrijfsleiding aan te nemen. Door deze staking, een van de groot ste die het land sinds de oorlog heeft meegemaakt, zijn 132 kolenmijnen en 35 grote staalfabrieken in het Ruhr- gebied getroffen. Inmiddels dreigt ook onrust onder de 780.000 Duitse bouwvakarbeiders, wier vakbondsleiders hebben aangekondigd, dat de lopende loonovereenkomsten op 28 Februari buiten werking zullen tre den en de hoop hebben uitgesproken, dat de werkgevers door onderhandelin gen tot het verhogen van de lonen ge bracht zullen worden, omdat de gel dende loonschalen „niet langer aan vaardbaar" zijn. De voorzitter van de mijnwerkers- ,bond, Heinrieh Imig heeft om acht uur vanmorgen bekend gemaakt, dat de proteststaking „voor bijna 100 procent een succes" was. Een stuk grond van 60 ha is door de Australische regering aangekocht voor de eerste kernreactor en een laborato rium voor kernphysisch onderzoek. De kosten worden op 40 millioen gulden geschat. De reactor zal voor het groot ste deel in Engeland worden gebouwd. Het terrein ligt 30 km ten xuiden van Sydney. Het loonverlies werd geschat op 10 millioen D.M., het productieverlies zal naar verwacht wordt meer dan 25 mil lioen D.M. bedragen. Bij de poorten van de grote staalfa brieken in het Ruhrgebied zijn poster, verschenen, maar kleine groepjes arbei ders weiden doorgelaten om de instal laties in orde te houden. Het Centraal Werkcomité Vacantle heeft de directies van de collect! er-sluiten de be drijven geadviseerd de vacantieweek 1955 vast te stellen als volgt: Sector 1 (t w. de Provincies Noordhoiland, Groningen. Friesland en Drenthe) van 16 tot 23 Juli 1955. Sector 2 (tw. de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuidholland- uitge zonderd de plaatsen Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Kethel, Rotterdam en de plaatsen gelegen ten Zui den. resp ten Westen van de grenslijn ge vormd oor de nieuwe waterweg het Scheurdiep Nieuwe Maas de Lek de plaatsen Ameide en Meerkerk (deze 2 plaat sen gerekend tot de 2e sector) Merwede- kanaal beneden de Lek Gorinchem (de ze plaats eveneens uitgezonderd) van 30 Juli* 6 Augustus 1955. (De bouwvaTcvacantleweek is vastgesteld van 23 tot 30 Juli). Sector 3 (t w. de provincies Noordbrabant, Zeeland. Limburg en van Zuidholland de plaatsen. Hoek van Holland, Maassluis Vlaardingen, Schiedam. Kethel. Rotterdam en voorts alle plaatsen gelegen ten Zuiden, resp. ten Westen van de grenslijn gevormd door de Nieuwe Waterweg het Scheurdiep Nieuwe Maas de Lek de plaatsen Ameide en Meerkerk (deze 2 plaatsen be rekend tot de 2e sectoit) Merwedekanaal beneden de Lek Gorinchem (deze plaats tot de 3e sector gerekend) van 6 tot Augustus of later. De directies van de niet collectief-sluiten de bedrijven is verzocht de werknemers zonder schoolgaande kinderen voor half Juli of na half Augustus vacantie te verle nen. Men dient volgens het comité zoveel mogelijk de periode van 15 Juli-15 Augustus voor jongeren to blokkeren. Gisteravond Is in Doetinchem me degedeeld dat de 73-jarige heer G.B. en zijn 66-jarige huishoudster mej. H.H.R. gisterochtend vermoord in hun woning te Doetinchem zijn aan getroffen. De heer B. was gepensionneerd rentmeester van het in de nabijheid van Doetinchem gelegen landgoed „De Siangenburcht". Hij woonde se dert enkele jaren in Doetinchem. De woning staat in een bosrijke streek. Toen het dienstmeisje, mej. E.A., gis teren tussen acht uur en halfnegen geen gehoor kreeg, heeft zij de buurman ge waarschuwd, die met haar meeging om een onderzoek in te stellen. De buur man, die op zijn bellen geen gehoor kreeg, vermoedde dat de beide bewoners door kolendampvergiftiging of iets der gelijks met in staat waren zich te be wegen, Hij heeft aan de zijkant van de woning de luiken van de woonkamer verwijderd, maar kon niet naar binnen kijken, omdat ook de gordijnen waren gesloten. Toen hij op het punt stond oen schoonzoon van de heer B. te waar schuwen, kwam die juist met zijn auto aangereden. Deze had de vorige avond ook een bezoek willen brengen aan zijn schoonvader, doch evenmin gehoor ge kregen. De schoonzoon waarschuwde de politie en een geneeskundige. De dood is vermoedelijk al ingetreden in de late avond van Woensdag of in de nacht van Woensdag op Donderdag, i Men leidt dit af uit het feit. dat de melkboer Donderdagmorgen al geen ge hoor had gekregen. Het dienstmeisj'e is gister niet geweest. Het huis vertoont geen sporen van inbraak. De inspecteur van de gemeentepo litie in Doetinchem en de Officier en Substituut-Officier van Justitie uit Arnhem hebben de gehele dag een on derzoek ingesteld naar de moord. Beide slachtoffers zijn deerlijk ver wond in hun bedden op verschillen de slaapkamers aangetroffen. De ont zielde lichamen bevatten verscheidene steken, die zijn toegebracht met een scherp voorwerp. De slachtoffers zijn op hun slaapkamers om het leven ge bracht. Dr. Hulst uit Leiden heeft sectie op de lijken verricht. B., die rent meester was op het landgoed „Slan genburg" was gepensionneerd. Hij heeft in 1948 een nieuw huis gebouwd waar hij nu woonde. Enkele jaren geleden is zijn vrouw overleden. Het tmisdrijf is naar alle waar- schijnlijkheid in de late avonduren van' Woensdag geschied. De beide slacht offers stonden goed bekend. Zij hadden weinig omgang met anderen en omdat er weinigen waren, die aan de deur kwamen, werd aanvankelijk niets be merkt. B. was voor de oorlog jaren lid van de gemeenteraad van Doetin chem voor de Partij Gemeentebelan gen. Toen de politie gistermorgen aan kwam waren alle deuren gesloten. Ook binnen in de woning waren alle deu ren op slot gedraaid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1