Eisenhower wil steun Formosa voor plan Onbekende duikboten waargenomen Ruim 20.000 daklozen in Frankrijk Russische delegatie in Bonn verwacht Nieuwe politiek van Moskou? Aanvaring op Gelderse IJsel Zaterdagnacht op hoogste niveau Optimistische mr. Van By landt naar Djakarta vertrokken w» Proces tegen Djilas en Dedijer in Belgrado begonnen Adenauer tegen Sowjet-plan DERTIENDE JAARGANG No. 2985 OORLOGSBODEMS NAAR TATSJEN Opperste Sow jet bijeengeroepen Radio-Peking tegen wapenstilstand Generaal Franco over opvolging rede Vlissingen Stadsdeel De Worp overstroomd Ontploffing op Ned. kustvaarder Verraad oorzaak val Dien Bien Phoe? MAANDAG 24 JANUARI 1955 Massale vergiftiging door kolendamp in Neede Vijftien dioden bij treinramp Prins Charles helpt de brandweer De Seine zakt Auto van de Griekse legatie verongelukt Geen toegang voor buitenlandse pers o RESIDENT EISENHOWER zal het Amerikaanse Congres van- -* daag in een bijzondere boodschap verzoeken zijn plannen voor de verdediging van het gebied rond Formosa goed te keuren. Naar verluidt, zal Eisenhower het Congres machtiging vragen niet slechts het Chinees-nationalistische hoofdeiland 'Formosa en de Vissers eilanden (de Pescadores) door de Amerikaanse strijdkrachten tegen een eventuele communistische aanval te laten verdedigen, maar ook de eilanden Quemoy en Matsoe die ter hoogte van de Chinese kust liggen. Het hezit van Quemoy en Matsoe is voor de Chinese nationalisten van belang, omdat zij hierdoor in staat zijn de commu nisten te beletten de in de nabijheid liggende grote Chinese havens Amoy en Soetsjow te gebruiken als bases voor een inval in Formosa. Drie vliegdekschepen van de Amerikaanse Zevende Vloot koersten gisteren van Manilla naar de Tatsjen-eilanden, ongeveer 200 mijl ten Noorden van Formosa, waar zij zullen wachten op bevelen om de nationalistisch-Chinese strijdkrachten van daar te evacueren. Volgens welingelichte woordvoerders zijn de schepen, die de namen „Essex", „Kearsage" en „Yorktown" dragen, gereed om in actie te komen als de communisten zich met de evacutie zouden bemoeien. In dit verband maakt men zich ongerust over het feit, dat Amerikaanse verkenningsvliegtuigen in deze wateren verschei dene onbekende duikboten hebben opgespoord. Radio-Peking heeft gisteren het plan om via de Ver. Naties een wa penstilstand rondom Formosa tot stand te brengen practisch verwor pen. Radio-Peking, dat het „Volks dagblad" citeerde, noemde dit plan „een Amerikaans complot, dat ten doel heeft in de binnenlandse aan gelegenheden van China tussenbeide te komen". (Van een medewerker) VESTERKT door het socialistische trommelvuur, dat de laatste dagen in de vorm van stakingen, demonstraties en agitatie tegen de bondsregering over West-Duitsland is losgebarsten, moet Moskou de afwezigheid van een sterke vertegenwoordiging in Bonn als een lastig gemis beschouwen. Naar wij vernemen, zou het nu In de bedoeling van de Sowj etregering liggen een speciale delegatie naar Bonn te zenden om „het terrein te verkennen". Deze missie zou besprekingen moeten voeren over de voorwaarden, waarop diplo matieke betrekkingen tussen Moskou en Bonn tot stand zouden kunnen komen. rr- Duits en Zweeds schip liepen zware schade op Congres eensgezind Costa Rica nog onveilig PR. w. r. e> graaf v. bijlaiwt Vice-consul te Rotterdam en journaliste omgekomen Hoge stand van de Lek mos Botterdam! Witte de Wdthstraat 30 Telef. 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 m. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■g-Gravenhoge: Huvgensplein 1 Poetgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V___ Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN" Geldig tot Dinsdagavond. STIJGING VAN TEMPERATUUR Zwaar bewolkt met plaatselijk wat motregen en vooral aanvankelijk op vele plaatsen mist. Matige, langs de Waddenkust later krachtige Zuidwestelijke wind. Langzame stijging van temperatuur, maar in het Zuidoosten van het land aanvankelijk nog lichte vorst. ZON EN MAAN 25 Jan. zon op 8.31, onder 17.14; maan op 8.50, onder 19.22, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Radio Moskou heeft bekend gemaakt dal de Opperste Sowjet op 3 Februari in Moskou bijeen zal komen. De aankondiging volgt op de mede deling dat de Russische ambassadcuis in de Ver. Staten, Groot-Britannic, Frankrijk eri Oost-Duitsland naar Mos kou zijn ontboden voor overleg. Deskundigen op het gebied van Sow- jet-aangelegenheden in Londen merk ten op dat de vergadering van de Op perste Sovvjet verscheidene niaandc-n vroeger zal plaats hebben dan gebrui kelijk is. Zij voorspelden dat een be langrijke Russische diplomatieke stap verwacht kon worden. De Opperste Sowjet het „parle ment" oer Sowjet-Unie heeft meer dan 130 afgevaardigden. Een aantal bioscoopbezoeksters is gisteravond te Neede (Gld.) door gas bedwelmd. Toen zij de bioscoop uit gingen vielen enkele dames bewuste loos en ook uit de zaal moesten en kele bezoeksters naar buiten warden gedragen. De geneeskundige dienst, die hulp verleende met zuurstofapparaten, liet zeven dames naar een ziekenhuis te Enschede overbrengen. Aanvankelijk leken deze gevallen niet ernstig, doch het verdere verloop dient nog afge wacht te worden. Wel verwachten de artsen, dat zich nog meer gevallen zullen voordoen. De oorzaak is nog niet bekend, doch moet waarschijnlijk gezocht worden bij de centrale ver- warmingsinstaUatie. die met kolen wordt gestookt. De politie stelt een onderzoek in. Vïjfiien personen werden gedood en ien minste 44 gewond, ioen Zondag avond ie Sutton Coldfield in de nabij heid van Birmingham een sneltrein met 300 passagiers uil de rails liep. De trein was op weg van York naar Bristol. Behalve de locomotief ontspoor den negen rijtuigen, waarvan er zes kantelden. De trein was bijna vol en een aantal rijtuigen werd in elkaar ge drukt. Aan het sneile optreden van een sto ker en een inspecteur van de veronge lukte trein is het te danken, dat een sneltrein die op de verongelukte .trein inreed, gewaarschuwd werd en bijtijds kon stoppen. Zij renden langs de lijn naar een seinhuisje, dat normaal op Zondag gesloten is, en zetten alle sei nen op onveilig. Bij de opruimingswerkzaamheden worden zes grote spoorwegkranen ge bruikt. Men venvacht dat het een week zal duren voor de spoorlijn weer vrij zal zijn. Het Chinees-nationalistische steunpunt Tatsjen, dat waarschijnlijk door de Chinese nationalisten znl worden ont ruimd. Op de achtergrond wazig zichtbaar e.n aangeduid door een pijl— een door de communistische troepen bezpt eiland. Dit zou een wending In de buiten landse politiek van de Sowjet-Unie be tekenen. Daarmee in verband wordt ook gebracht het feit. dat de Russische am bassadeurs van Washington. Londen en Parijs naar Moskou zijn ontboden. Onge- Het Spaanse staatshoofd, generaal Franco, heeft verklaard, dat hij zich nog niet definitief geboden heeft inzake de keuze van zijn opvolger als staats hoofd. Hij zeïde dit in een vraagge sprek met het falangistische blad .Ar riba". Kort geleden, zo tekent A.N.P. hier bij aan, kwam de oudste zoon van de Spaanse troonpretendent, Prins Juan Carlos, in Madrid aan, waar hij een begin heeft gemaakt met de voltooiing van zijn opvoeding. Een en ander ge schiedt in overeenstemming met de wen sen van zijn vader, Don Juan, die over de opvoeding van zijn zoon met generaal Franco overeenstemming heeft bereikt. Generaal Franco zeide, dat dit geen kwestie was van erkenning van rech ten van prins Juan Carlos, doch dat hij handelde in overeenstemming met „de wet op de opvolging, die enige jaren geleden door de gehele natie werd goed gekeurd". „De monarchie", zo vervolgde hij ech ter, „die mogelijk eens ingesteld zal worden, dient niet verward te worden met de liberale en parlementaire mo narchie waaronder wij te lijden heb ben gehad". De zesjarige prins Charles heeft Zaterdag vier brandweerbrigades, die In allerijl naar het koninklijke landgoed Sandringham gereden waren, dapper geholpen. De brandweermannen rolden slangen uit naar het meer op het landgoed cn lieten de kleine prins de kranen opendraaien. Er was geen brand, maar alleen een oefening. twijfeld zal de herbewapening van West- Duitsland punt één van de geheime con- fedentie in het Kremlin uitmaken. Het is voor de Sowjetregering komen vast te staan, daar haar „Duitse politiek", die o.a. de herbewapening van de bondsrepu bliek moest verhinderen, is mislukt. Ook de tegenwoordige Russische hoge commissaris in Duitsland, Poesjkin, zou zich voor een spoedbespreking naar Moskou begeven. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de eventuele Sowjetdelegatie, die zich naar Bonn zal begeven, onder leiding zal staan van Wladimir Semjonow. Hij wordt beschouwd als de eerste Russische deskundige op het gebied van Duitse kwesties. Semjonow was. met korte tus senpozen. de leidende Russische politicus in Oost-Berlijn van 1945 tot 1954. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke sensationele ontwikkeling Bonn voor ernstige internationaal-politieke verwik kelingen plaatst, vooral nu ook de ver houding met Parijs ook nog niet bepaald van zuivere aard is. Voor de rede van Vlissingen is Zondagmiddag een aanvaring ge schied tussen het Duitse motorschip „Ludwigshafen" en de Zweedse erts tanker „Tarfala". De „Ludwigshafen" lag voor anker toen de aanvaring plaats had. Zij werd twee meter boven de water spiegel zwaar beschadigd aan stuur boord midscheeps. De machines zijn onklaar geraakt. Het Duitse schip had bestemming Antwerpen. De Zweedse ertsboot, die van Nar vik kwam en eveneens naar Antwer pen voer, verloor haar stuurboord ■anker en 108 vadem ketting. De voor steven werd zwaar beschadigd. Van nacht zal het schip naar Antwerpen varen. De „Ludwigshafen" zal de haven van Vlissingen binnenlopen. De machinist van de Duitse boot, de 51-jarige Mazese, werd zwaar gewond. Men vreest voor zijn leven. Het Zweedse schip dat via Ant werpen op weg was naar Australië heeft negen passagiers aan boord. Het zijn allen mensen op leeftijd. De passagiersaccommodatie werd geheel weggevaagd. De „Ludwigshafen" is gisteravond door vier sleepboten de haven van Vlissingen binnengesleept. De communisten hebben Zondag namiddag met een tiental jonken een proef-landingspoging gedaan op het eiland Kwateng, dat tot de eilandengroep van Matsoe behoort. De aanval werd afgeslagen en de kustbatterijen beschadigden vijf jon ken. De 13.000 ton metende Amerikaan se kruiser „Helena" vertrok Zater dag met een escorte van twee on derzeebootjagers, de „O'Brien" en de „Hubbard", plotseling uit de haven van Honkong. Aan boord van de „Helena" bevond zich vice-admiraal Alfred Pride, de commandant van de Amerikaanse Zevende Vloot. Hij be gaf zich naar Formosa voor overleg, o.a. met de nationalistische autori teiten. - De indruk bestaat, dat de Ver. Staten de nationalistische tegenzin om de Tatsjen-eilanden te evacueren, hebben overwonnen. De nationalis ten en de Amerikanen zouden een accoord hebben bereikt, dat de re gering van Tsjiang op twee belang rijke punten bevredigt: 1. Dat er geen wapenstilstand of een andere regeling zal komen waar uit begrepen zou kunnen worden, dat er twee China's bestaan of waar door op een of andere wijze de sou- vereine rechten van de nationalisten als „de wettige regering van de Chi nese republiek" in gevaar zouden komen. 2. Dat er niets zal worden gedaan om de nationalistische hoop op even tuele herovering van het vasteland af te schrijven, hoe gering vervulling van die hoop ook geacht mag wor den. In Washington was het niet dade lijk mogelijk officieel commentaar op dit bericht te verkrijgen. In de boodschap die vandaag aan het Congres wordt voorgelegd, zal Eisenhower volgens de republikein se fractieleider Joseph W. Martin machtiging vragen de grens van het door de Ver. Staten in het Verre Oosten te verdedigen gebied te om schrijven. Martin zei, dat Eisenhower reeds alle bevoegdheid bezat, die hij no dig had, maar dat de president de De parade, die te San José gehouden en door de president geleid zou wor den gaat niet door omdat oerichten de ronde doen dat zich nog 250 opstande lingen zouden bevinden in de neutrale zone langs de Nicaraguaans-Costari- caanse grens. In een andere Midden-Amerikaanse staat, Guatemala, is zoals men weet Donderdag een poging tot opstand mis lukt. Koionel Francisco Cosenza, die als leider van de mislukte opstand door de politie gezocht wordt, is er nu in geslaagd een toevlucht te vinden in de ambassade van El Salvador te Gua- temala-stad. Vanmorgen vroeg begon het water van de Seine in Parijs te zakken, hetgeen voor duizenden bewoners van de voorsteden, wier huizen ge deeltelijk onder water staan, een verademing betekende. Gedurende de nacht is het water iets meer dan 2.5 c.m. gedaald. Vanmorgen om 9 uur was het peil 7.09 meter, precies even hoog als gis teren om die tijd. De deskundigen hadden de ver wachting uitgesproken, dat de rivier gisteravond en. vandaag nog 19 cm (Van een onzer verslaggevers) V ELE HONDERDEN Deventenaren hebben gedurende het afgelopen weekeinde op de verkeersbrug over de IJsel en langs De Welle staan kijken naar het stijgende water, dat het stads deel De Worp overstroomde en Zaterdag nacht enige tijd de Wilpse kleipolder be dreigde. De IJsel bereikte die nacht zijn hoogste niveau, te weten 6.49 meter ho ven N.A.P. Dat De Welle gedeeltelijk onder water staat, vindt men in Deventer nog niet steun van het Congres wilde, opdat de wereld zou weten, dat Amerika wat betreft de verdediging van dat gebied een eenheid is. Zowel Martin als senator Know- land, leider van de republikeinse fractie in de Senaat, verwachten een grote meerderheid in het Congres voor Eisenhowers plannen. Van belang is, dat Knowland, die steeds aangedrongen heeft op een krachtiger politiek in het Verre Oos ten dan de regering wenselijk acht, zich met de voorstellen verenigd heeft. Voor de volgelingen-door-dik-en- dun van de nationalistische zaak is zeer aantrekkelijk, dat de regering blijkbaar streeft naar de bevoegd heid om de strijdkrachten in het ge bied van Formosa te hergroeperen en dat zij juist daartoe zo nodig sommige eilanden voor de kust van communistisch China wil prijsgeven. „Het is mij opgevallen, dat in Neder land de toestand in Indonesië pessimis tischer wordt beoordeeld, dan door de Nederlanders ter plaatse. Dit komt waarschijnlijk door het feit, dat „goed nieuws, geen nieuws" is, waardoor men in Nederland ten bloemlezing van slecht nieuws krijgt. Ik betreur dit". Dit heeft Zaterdag dc Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta, mr. W. F. L. Graaf van Byiandt voor zijn terugkeer naar Indonesië op Schiphol verklaard. Mr. Van Byiandt voegde hier aan toe, dat dit zijn weerslag heeft op de Nederlanders in Indonesië, met alle gevolgen daarvan. Mr. Van Byiandt heeft in Nederland tal van besprekingen gevoerd, waarbij hij ook overleg heeft gepleegd met de ministers Van Thiel, Van de Kieft en Suurhoff. De Nederlandse Hoge Com missaris zeide in antwoord op vragen van journalisten, dat gezien het feit, dat in 1954 één Nederlander in Indonesië het leven heeft verloren, er geen bij zondere aanleiding is zich zorgen te ma ken over de veiligheidstoestand aldaar. Mr. Van Byiandt beaamde de verkla ringen van het bestuur van de onlangs opgerichte „Stichting Hulp aan onze Mensen in Indonesië", dat inderdaad het particuliere initiatief een taak heeft wat betreft het verlenen van steun aan behoeftige mensen van Nederlandse af komst in Indonesië, hoewel de overheid reeds veel daarvoor doet. Hij heeft in Nederland over deze aanvullende taak van de stichting gesproken met de voor zitter, dr. Kortcnhorst, en enkele andere bestuursleden. De Nederlandse Hoge Commissaris zeide op verdere vragen „dat het moei lijk is voorspellingen te doen over de toekomstige ontwikkelingen in Indone sië". „Het is nog een jong land, dat zichzelf nog niet heeft gevonden". Mr. Van Byiandt voegde hieraan toe. dat 1955 een belangrijk jaar wordt voor Indonesië gezien de algemene verkie zingen die dit jaar zullen worden ge houden. De Nederlandse Hoge Commissaris en mevrouw Van Byiandt werden op Schip hol uitgeleide gedaan door de regerings commissaris voor Indonesische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken mr. N. S. Blom. AT onoverkomelijk: dat komt bijna elk jaar voor en de moeilijkheden zijn hier door gaans spoedig verdwenen. Anders ligt de situatie in het stads' deel De Worp, waar het hotel, een garage en enkeie huizen in het water staan, en slechts met bootjes kunnen worden bereikt. Het niet ondergelopen gedeelte van De Worp is bereikbaar via de verkeersbrug; het pontje heeft Vrijdagmiddag reeds de dienst gestaakt. Een storing in de kabels van de telefoon kon inmiddels worden hersteld, zodat men op De Worp telefonisch contact heeft met de „buitenwereld". Toen het water zijn hoogste stand naderde, bleek bij inspectie, dat de dijk, die de Wilpse polder beschermt, tamelijk zwakke plaatsen bevatte, waar het water door heen sijpelde. Spontaan hebben de be woners van Stenen Kamer Zaterdagnacht een dijkleger gevormd, dat het dijk- lichaam op de meeste bedreigde punten ophoogde en voort? talrijke mol gangen dichtte. In de polder achter de meel fabriek was een gemaaltje buiten wer king geraakt, waardoor het water de polder binnenstroomde in plaats van weg te vloeien. De brandweer, die hier onmiddellijk met een viertal b.b.-pom pen in actie kwam, heeft hierdoor erger kunnen voorkomen. De in de Fennen- oord-polder staande gemeentelijke ener giebedrijven hebben van het water geen last gehad. De bemanning van het 500 ton meten de Nederlandse schip „Zwaantiena" is Donderdagavond, toen het schip zich in het Kattegaat bevond, door een hevige ontploffing opgeschrikt. De ontploffing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een magnetische mijn. Niemand van de ze ven leden van de bemanning liep ver wondingen op. doch de machine, de radio en de stuurinrichting geraakten onklaar. Nadat de „Zwaantiena" enige tijd stuurloos had rondgedreven, werd het schip Vrijdagmiddag door een Deense trawler op sleeptouw genomen. Zaterdag middag kwamen de trawler en zijn ..sleep" in de haven van Grenaa. aan de Oostkust van Jutland, aan. Een Neder landse sleepboot zal de „Zwaantiena" verder op sleeptouw nemen. De gezagvoerder de veertigjarige P. Pot, die, samen met zijn vader, eigenaar van het schip is, verklaarde dat het slechts aan het feit, dat niemand zich aan dek bevond, toen de ontploffing plaats vond, te danken is, dat er geen persoon lijke ongevallen te betreuren zijn. „De kracht der ontploffing was zo sterk, dat wij allen omver werden geworpen," zei de hij. zou stijgen en vandaag het peil van 7.30 meter zou bereiken. De overstromingen van de laatste dagen hebben in Frankrijk reeds meer dan 20,000 mensen dakloos gemaakt. Rondom Parijs staan ongeveer 300 ge meenten min of meer onder water. Naar schatting zullen 200 fabrieken met in totaal 50.000 arbeiders vandaag niet aan het werk kunnen gaan. Duizenden soldaten, brandweerlie den en vrijwilligers hebben rondom Parijs een nacht bij schijnwerpers ge zwoegd om ongeveer 5000 mensen wier woningen door de Seine waren overstroomd, te evacueren. In Parijs zelf stond de rivier op vele plaatsen boven straatniveau, slechts door zwakke dijken in toom gehouden. In laag gelegen gedeelten van de stad heeft men rondom verscheidene Mé tro-stations bakstenen muurtjes van 60 centimeter hoogte gebouwd om de ondergrondse droog te houden. Ten gevolge van het wassen ran de Seine en de Marne, alsmede het doorbreken van een Marne-dijk staan talloze Parijse voorsteden onder tea- ter. In allerhande vaartuigen gaan de bewoners er op uit om hun bood schappen te doen. De vroegere Franse opperbevelhebber in Indo-China, gen. Henri Navarre heeft in een artikel in het weekblad Jours de France verklaard dat de Geneefse vre desconferentie en lekken in de geheime inlichtingendienst van Frankrijk de val van Dien Bien Phoe hebben veroorzaakt. Navarre schreef zijn artikel om zich te verdedigen tegen openlijke beschul digingen dat zijn strategie de oorzaak van de tragedie was en dat generaal de Castries niet de juiste man geweest zou zijn om Dien Bien Phoe te verdedigen. Een auto van de Griekse legatie is gisteravond iusen half negen en kwart voor negen op de rijksweg Amsterdam Den Haag tussen de Lïsserweg en de Venneperwcg door de gladheid van het wegdek geslipt, van de berm ge raakt en in een sloot terecht geko men. Bij dit ongeval zijn de secretaris van de Griekse legatie, tevens vice- consul ie Rotterdam- de heer G. Var das, alsmede de Haagse journaliste mej. I. Adema om het leven gekomen. In de auto zaten in totaal vier per sonen. Twee hunner zijn door verdrin king om het leven gekomen. Door passerende automobilisten zijn zij op het droge gebracht. Bij mej. Adema heeft men nog getracht kunstmatige ademhaling toe te pasen, doch zonder resultaat. De beide stoffelijke over schotten zijn naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. De twee andere inzittenden konden zich uit de auto redden en zijn on gedeerd. De hoge stand van de Lek fa sa menwerking met het vloedwater was oorzaak dat de vloedplanken voor de derde maal in deze winter in de Veerpoort moesten worden gelegd. Tegen zeven uur Zaterdagavond werd aan de rijks peilschaal de hoog ste stand aangetekend, nl. 2.83 boven AJP. Dit is ongeveer 1.30 hoger dan de normale stand. De veerpont moest voor het autoverkeer worden ge staakt. V Vanochtend is ie Belgrado hei proces begonnen tegen Mïlovan Djilas en Wla dimir Dedijer. indertijd vooraanstaande Zuidslavische communisten. Djilas was eens een der vier presidenten van Zuid- Siavië en voormalig lid van het poli tieke bureau der Zuidslavische commu nistische partij. Dedijer was lid van het centrale parlijcomitè. Hij schreef een officiële levensbeschrijving van pre sident maarschalk Tito, getiteld: „Tilo spreekt". Beiden hebben in de afgelopen maand een onderhoud toegestaan aan buiten landse persvertegenwoordigers. Zij wor den thans beschuldigd van het bedrij ven van „vijandelijke propaganda" ten nadele van Zuid-SIavie. Dedijer heeft zich beklaagd over het ondergaan van een „ondemocratische behandeling'' en over ..persoonlijke druk" welke de leiding der Zuidsla vische communistische partij op hem zou hebben uitgeoefend. Djilas' vrouw mag de terechtzitting bijwonen, doch zijn bejaarde moeder niet. De Zuidslavische pers had niet ge meld, dat het proces Maandagochtend zou beginnen. Niettemin had zich, toen het om acht uur begon, een kleine me nigte bn de ingang tot het gerechtshof verzameld. Bij de opening van de terechtzitting ias de president van het gerechtshof, rechter Milivoje Seratlic. een verklaring voor. waarin hij zeide: „Er is om twee redenen geen vergunning verleend aan buitenlandse persvertegenwoordigers, om dc terechtzitting bij tè wonen. De eer ste is de campagne, die deze journalis ten reeds met deze zaak hebben ge voerd en de tweede, dat wij er niet van overtuigd zijn. dat zij eon waar heidsgetrouw verslag van de loop van het proces zouden geven." Toen Djilas bet gerechtsgebouw be trad. werd hij omringd door een vijf tigtal „verrader" schreeuwende en vuis- tenballende jongelieden. Velen hunner werden daarop, op vertoon van toela tingsbewijzen tot de rechtszaal toege laten. Voordat rechter Seratlic de gerechts zaal betrad, werd hem door buitenlandse correspondenten gevraagd, of zij kennis konden kriigen van de~inhoud der ten lastelegging. „Neen," antwoordde de rechter, „en ik heb geen tijd om met de buitenlandse journalisten te spre ken." De buitenlandse correspondenten te Belgrado hebben reeds een week ge leden gepoogd toegangsbewijzen voor net proces te verkrijgen. Zij werden echter van de ene dag op de andere met nietszeggende antwoorden afge scheept. De meeste buitenlandse persvertegen woordigers bevonden zich Maandagoch tend bj) de ingang tot het gebouw der terechtzitting, toen het proces begon. De vertegenwoordiger van het officiële Sowjet-Russische persbureau ,Tass" be vond zich echter niet onder hen. Bondskanselier Adenauer van West- Duitsland heeft Zaterdagavond in een radiorede de jongste Russische voorstel len voor een conferentie der vier grote mogendheden van de hand gewezen als „een poging om Duitsland onder directe of indirecte afhankelijkheid van Moskou te brengen." De leider der socialisten. Erich Ollen- hauer, verklaarde unmiddellijk na de rede van Adenauer, dat deze rede „absoluut onbevredigend en negatief" was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1