Nog niet Maar Tsjoe verwerpt wapenstilstand w Gevaar voor de wereldvrede Reacties op boodschap van Eisenhower Zal Churchill toch nog de Grote Yicr bijeenroepen? CH.-raadszetel naar V.V.D. DESNOODS AANVAL OP CHINEES VASTELAND? Djilas en Dedij er voorwaardelijk gestraft Diesel ontspoord te Utrecht Oudjes willen 21/2 cent-stuk Halve cent Gemenebest zal worden gepolst Kind dronk uit een flesje vergif Bemiddeling had geen succes DINSDAG 25 JANUARI 1953 DERTIENDE JAARGANG No. 2986 Weerbericht feü" Praclisch geen schade m Merkwaardige verwikkeling in Ouddorp Premiers van Australië en Ceylon op bezoek Algemene vergadering Chr.-Hist. Unie o o MM Opheffing gedemilitari seerde zone in Costa Rica Tsjiang fCot Sjek In Britse diplomatieke kringen werd de formule die president- Eisenhower voor Formosa opge steld heeft een „constructieve bijdrage tot het staken van het vuren" genoemd. Maar de ver klaring van Tsjoe En-Lai dat hij absoluut niet met een zogenaamd staken van het vuren kan instem men, heeft hen met angst vervuld. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken gingzowel op de bood schap van Eisenhower als de verkla ring van de premier van de Chinese volksrepubliek commentaar uit de weg. Job Padmos overleden Ollenhauer De staking bij Hensen Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Teletoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensp'lein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. WEINIG VERANDERING Overwegend zwaar bewolkt en nevelig weer met hier en daar wat motregen. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Zuidoost. Temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi. ZON f.n maan 26 Jan. zon op 8.30. onder 17.16; maan op 9.08, onder 20.39. Hoofdredacteur: Dr, 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT £R zijn nog steeds christenen, die menen, dat men, althans op schoolterrein, de erfenis binnen heeft. We leven zo zeggen ze nog steeds onder de vigeur van de Lager Onderwijswet-1920, die ons de finan ciële gelijkstelling gaf. En daarmee zijn we er. We zijn gearriveerd. De christelijke school reilt en zeilt, krijgt op tijd haar rijks- en gemeentelijke subsidie, da besturen verstaan over het algemeen hun plicht, het onder wijzerskorps geeft blijk van ijver en toewijding en staat open voor didacti sche vernieuwing. Wat wil men eigen lijk nog meer? Zo ongeveer redene ren deze christenen. Wij zouden dezulken onder or.s eens willen confronteren met een gedeelte uit de toespraak van de schoolmees ter bij de gratie Gods, Oosterlee, door hem gehouden in 1920 in de Domkerk te Utrecht in de dank- en bedestond, die vanwege de aanneming van het wetsontwerp op het lager on derwijs toentertijd belegd werd door de Schoolraad voor de scholen met de Bijbel. Reeds toen heeft Oosterlee. er op gewezen, dat er hier voor het christe lijk onderwijs van een gearriveerd lijn geen sprake mocht zijn. In het ge volg van zegen wandelen gevaren mee, ao riep hij de feestvierende menigte toe. „Een worsteling van tachtig jaren ligt achter ons. We zijn opgegroeid onder wapengekletter. Ons wacht iwaardere strijd: de strijd niet tegen anderen, maar tegen onszelf. Wij hebben het onkruid aangewezen in de hof van onze naaste, we moeten nu gaan wieden ieder in onze eigen tuin- ...Onderwijshervorming is urgent, nog noodzakelijker is, wat geen ver ordening kan regelen: vernieuwing der mannen en vrouwen, met de op voeding belast van het komend ge achtMet die reformatie begin ne leder bij zichzelf." Krachtige waarschuwi tig van Eisenhower rijn. U mene", dat de woorden van. Oosterlee vandaag nog actueel Zonder hier wat men genoemd heeft de literatuur van het G (root), G(eklaag) te willen vermeerderen en jonder te generaliseren, is oi. het ge vaar toch niet denkbeeldig, dat er een type christelijke onderwijzer opstaat, dat zich de seculariserende tendensen van deze tijd niet geheel ven het lijf heeft kunnen houden. Het zijn diegenen, die in de school behoorlijk hun best doen, bij de ver nieuwing niet achteraan willen ko men, maar bij wie men toch tevergeefs zoekt naar een stérk bijbels roepings besef. Over de principiële grondsla gen van zijn school maakt men zich niet bijster druk. Dat hebben de va deren In de schoolstrijd gedaan! Men vlucht met zijn studie liever in de psychologie en de didactiek, dan dat men zich ook eens zou gaan verdie pen in dié vakken, die het wezen van de christelijke schooi bepalen. Het ge tal 'dergenen, die studeren voor het diploma christelijk onderwijs, is nog steeds beneden peil. Ook vele bestu ren werken deze malaise in de hand door bij sollicitatie niet op het bezit van deze bevoegdheid te letten. Van de vakorganisatie verwachten deze on derwijzers in de éérste plaats een doorgaande activiteit in zake salaris- verbetering, eerder dan een vooraan- itaan in het verdedigen van het be staansrecht der christelijke school. Bij hen wordt het gedreven worden door Christus haast niet of althans te wei nig zichtbaar. Nogmaals, wij willen niet generali seren er zijn gelukkig ook zeer veel anderen, maar gerust zijn we toch niet Laten onze besturen, die zich veels- ihis beijveren en terecht voor een modernisering van het onderwijs, toch óók oog hebben voor de zaken, die hiér in het geding zijn. Waarom ao veel gelet op de didactische bekwaam heden en het aantal bevoegdheden van de sollicitant en zo weinig gezocht naar de méns, naar de Christen ach ter de sollicitatie? Het is een acuut gevaar, zeker voor de christen, te denken dat hij er is. Ook voor christelijke schoolbesturen »n onderwijzers. Paulus althans kende niets van dit wrivé-zljn van de christen. Hij wist van een nog niet, toen hij schreef: .Broeders, ik voor mij acht niet, dat het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. vergetende hetgeen ach ter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus." (Phil. 3 13). Moge dit „nog niet" van Paulus voor allen, die in of bij de christelijke school werken, steeds meer van een blijvende actualiteit worden. Ook voor de christelijke gezinnen, waaruit de christelijke onderwijzers gereeruteerd worden. Want dat ook zij „bijdragen" aan het bovengesehet- ®te vermageringsproces der christe lijke achool staat vast. T. M. GILHUIS. TSJOE EN-LA1 De commissie van onderzoek van de Y: A. S. heeft op verzoek van Costa Hica besioten tot opheffing van de ge demilitariseerde zone in Costa Rica fflet ingang van vandaag zes uur Plaatselijke tijd. Costa Rica wordt daar vóór in de gelegenheid gesteld de groe- £61 opstandelingen, die zich nog in het ■Noordwesten van het land bevinden», onschadelijk te maken. T N SPANNING volgt de wereld de gevaar- J. lijke toestand rondom het Chinees-natio nalistische bolwerk Formosa. De voornaamste gebeurtenissen zijn: I. President Eisenhower 'heeft gisteren het Amerikaanse congres verzocht hem te mach tigen, indien nodig gewapende strijdkrachten te gebruiken om de veiligheid van Formosa en de Pescadoren te verzekeren. „"Wij moeten op onze hoede zijn voor elke concentratie of aamvending van Chinese communistische strijdkrachten die klaarblijkelijk wordt onder nomen om een aanval op Formosa te, ver gemakkelijken en we moeten er op voorbereid zij» militaire maatregelen te nemen", zei de president. De juiste uitleg van deze woorden is volgens hooggeplaatste Amerikanen, dat Amerikaanse strijdkrachten wellicht communistische troe penconcentraties op het Chinese vasteland zullen aanvallen wanneer duidelijk blijkt dat deze bijeengebracht worden voor een aanval op Formosa. De^ resolutie zou vandaag In het Huis van Afgevaardigden in stemming komen. Aangenomen wordt, dat zy spoedig door Huis en Senaat zal worden aangenomen. De^ commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis heeft de resolutie inmiddels, naar vernomen wordt, met algemene stemmen goedgekeurd. 2. De premier van communistisch China, Tsjoe En-Lai, heeft juist gisteren de dreigende woorden uitgesproken, dat China „absoluut niet kan instemmen met een staken van het vuren" in het huidige conflict met Tsjang Kai-Sjek. De „bevrijding" van Formosa is volgens Tsjoe „een kwestie van Chinese souvèreiniteit en een binnenlandse aangelegenheid, waarbij geen buitenlandse inmenging gedoogd kan worden." De verklaring van Tsjoe En-Lai werd door radio-Peking uitgezonden en was er kennelijk op berekend, samen te vallen met de boodschap van Eisenhower aan het Congres, zijn speciale boodschap aan het Congres zei Eisenhower dat de toestand die zich rondom Formosa ontwikkelt „een ernstig gevaar betekent voor de veiligheid van ons land en van het ge hele gebied van de Grote Oceaan en zelfs voor de wereldvrede. Wij menen dat de toestand een ingrijpen wettigt van de Verenigde Naties, op grond van het 'Handvest, met het doel de huidige vij andelijkheden in dat gebied te doen be ëindigen. Intussen Is de toestand vol doende kritiek geworden om mU er toe ean te zetten nu, zonder maatregelen van de Ver. Naties af te wachten, het Congres te verzoeken, door middel van een bijzonder besluit deel te nemen aan maatregelen ter verbetering van de voor uitzichten op vrede", zei Eisenhower. „Wij moeten bijvoorbeeld bereid zijn de Chinese republiek te helpen bij het hergroeperen en consolideren van haar strijdkrachten, indien zij zulks wense lijk acht. Sommige eenheden van deze strijdkrachten zijn verspreid over de kleinere eilanden langs de kust. meer tengevolge van historische oorzaken dan om militaire redenen, die van direct be lang zijn voor de verdediging van For mosa. Gezien de toestand in de lucht in XI OOR hot districtsgerechtshof van Belgrado is gisteren zoals gemeld het proces gehouden tegen Milovan Djilas en Wladimir Dedijer, die be schuldigd werden van het voeren van ondermijnende propaganda". Djilas en Dedijer zijn tot respectieve lijk anderhalf jaar en zes maanden voorwaardelijk veroordeeld. Voor Djilas geldt een proeftijd van drie jaar en voor Dedijer een van twee jaar. Toen Djilas het gerechtsgebouw ver liet, wilde hij geen verklaring tegen over de per-s afleggen. Hij zei slechts, in het Engels, „no comment" (geen commentaar). Tegen zijn 70-jarige moeder, die ge duldig de gehele middag voor -het ge rechtsgebouw op haar zoon had ge wacht, zei hij in het Servisch: „Memo kuci" (laten wij naar huis gaan). De oude vrouw, die in de afgelopen oorlog haar echtgenoot en drie van baar kin deren verloor", toonde zich zeer getrof fen toen zij vernam, tot welke gematig de straf haar zoon was veroordeeld. Dedijer, die glimlachend aan de arm van zijn vrouw de zaal verliet, wilde eveneens geen verklaring tegenover de pers afleggen. Omstreeks half elf gisteravond is op het N.S.-emplacement te Utrecht een dieseltrein ontspoord bij een ran- geerbewegïng. Een draaistel van de trein ntspoor- de. terwijl het andere draaistel op twee sporen terecht kwam. De oorzaak was een ontijdige wis- selbediening. Door de geringe snel heid tijdens dit rangeren, werd prac tici» geen schade aangericht. Om half vier had men de trein weer in het juiste spoor en om half vijf was de stremming opgeheven. Deze ontsporing had gisteravond vertraging in. de treinenloop tenge volge. dat gebied, zou het terugtrekken van de Chinese nationalistische troepen met het doel deze te hergroeperen, onuitvoer baar zijn zonder de hulp van de strijd krachten der Ver. Staten". De president merkte op dat zijn aan bevelingen geen verandering van poli tiek betekenden. „Ons doei is vrede. Die zaak zal, met uw hulp. gediend wor den indien wij onze eenheid en onze vastbeslotenheid demonstreren". Eisenhower verwees in zijn boodschap niet naar de eilanden Quemoy en Mat- soe. Vóór de boodschap van Eisenhower heeft vice-admiraal Alfred M. Pride, bevelhebber van de Zevende Vloot, tij dens een perconferentie in Taipeh mee gedeeld, dat de president het Congres raadpleegde over het gebruik van <le vloot bij evacuatie van de Tatsjeneilan- den, omdat „dit een zeer ernstige stap is en een verandering in de nationale politiek". Pride zei dat de vloot gereed is en aan elke eventualiteit het hoofd kan bieden. De premier van communistisch China, Tsjoe En-Lai, zei in zijn verklaring dat het zogenaamde verdrag van weder zijdse veiligheid" tussen de Ver. Staten en nationalistisch China de spanning verder heetf doen toenemen en „ernstig de vrede in het Verre Oosten bedreigt". Tsjoe zei, dat deze spanning vanzelf' sprekend zal verdwijnen, wanneer de Verenigde Staten een einde maken aan hun ingrijpen in de Chinese binnenland se aangelegenheiden en alle strijdkrach ten uit Formosa en de wateren rond Formosa terugtrekken. In het Amerikaanse congres is een ge zamenlijke resolutie ingediend waarin wordt voorgesteld president Eisenhower de bevoegdheid te verlenen om, als hij zulks nodig oordeelt, Amerikaanse strijd krachten te gebruiken voor de bescher ming van Formosa en de Pescadoren en „daarbij betrokken punten en gebieden". In de resolutie wordt verder voorge steld. dat de speciale bevoegdheden van de president zullen worden gehandhaafd totdat de president van mening zal zijn dat de vrede en veiligheid in het be treffende gebied redelijk verzekerd zijn door de internationale omstandigheden als gevolg van maatregelen van de Ver. Naties of anderszins. De resolutie is ter bestudering doorge. zonden aan de commissies van Buiten landse Zaken van Senaat en Huis van Afgevaardigden. De commissies kwa men reeds gisteravond afzonderlijk in spoedzitting bijeen. De resolutie is door de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis met algemene stemmen (28 tegen 0) goedgekeurd. Ot CHINEES-NAT» kale eilanden De te Rotterdam gevestigde Neder landse Bond voor Ouden van Dagen heeft de Tweede Kamer verzocht te willen overwegen het geldstuk ter waarde van 2cent weer in te voeren. De Bond heeft dit In 1952 ook gevraagd. Het verzoekschrift is toen alleen ter inzage van de Kamerleden gelegd. Het bestuur van de bond grondt zijn hernieuwd verzoek op de omstandig heid dat minister Mansholt onlangs in Dordrecht heeft gezegd, dat de melk in feite met 2 li cent in prijs verhoogd had (kunnen) moeten worden. Als men aanneemt, dat per dag 3 millioen liter melk wordt verbruikt, aldus de Bond voor Ouden van Dagen, maakt deze halve cent verschil per jaar een niet onaanzienlijk bedrag uit, dat de consu menten eigenlijk niet hadden hoeven uit te geven. Rekent men daarbij nog de vele andere artikelen, waarbij de halve cent nog altijd een rol speelt, dan is het zeker noodzakelijk het 21,(.-cent stuk weer In te voeren. IQOOkms JAPAN Oamt CA/'/xj* lL' 4^ S I Okinawa iGrot* Oceaan". Si» Formcia xaiM* ftiliMI» PATAOUtLUt YAH QtitYtttoe amy a YU3QT t/f Of HAT Oww Ytoar rza re an/Mi cm ooom au en. sAcrms PMtUPPUNEN Zuid Chiftttt Zét SOOkm rORHOtA uovnom Trots toont prinses Josephine-Charlotte van België, echtgenote van prins Jetm van Luxemburg, haar blonde dochter tje, prinses Marie Astrid. Op 17 Februari wordt het prinsesje een jaar. De regering Churchill laat het ini tiatief in de kwestie-Formosa over aan Amerika, maar blijft in nauw contact met Washington, aldus werd van offi ciële zijde meegedeeld. In Washington vat men Eisenhowers strategie als volgt samen: 1. Een nieuwe en krachtige waar schuwing aan Peking. 2. Opheldering voor de bondgeno ten van de V.S. hoe de Amerikaanse regering tegenover de kwestie-For mosa staat. 3. Goedkeuring door Democraten en Republikeinen bij voorbaat, indien de te ondernemen actie tot daadwerke lijke oorlog mocht leiden. 4. Een dreiging op te bouwen, zodat een wapenstilstandsovereenkomst hier door zou kunnen worden bevorderd. Men liet er geen twijfel over be staan, dat de president in verband met de huidige .toestand de verdediging van het grote eiland Quemoy tegenover de Chinees-communistische haven Amoy, en van het eiland Matsoe tegenover Foetsjau van wezenlijk belang vindt voor de verdediging van Formosa en désnoods strijdkrachten zal inzetten om deze eilanden te beschermen. Zowei de democratische als de re publikeinse leiders in Huis en Senaat hebben als hun mening te kennen ge geven, dat het verzoek van Eisenho wer met grote meerderheid door het Congres zal worden ingewilligd. Dr. Tingfoe F. Tsiang, leider van de delegatie der Chinese nationalisten bij de V.N., zag twee goede punten in Eisenhower verklaring over Formosa: 1. Er wordt duidelijk in gezegd dat de Ver. Staten zich verzetten tegen nieuwe communistische agressie in het gebied van Formosa. 2. Optreden door de V.N. om nieu we communistische invasie-dreigingen te verhinderen, is niet afhankelijk van goedkeuring vooraf door de V.N. Tsiang zei, dat het hem alleen had teleurgesteld, dat Eisenhower zich niet een „positiever beleid" had aangeme ten wat betreft de tegenwoordige strijd in het Oosten. Op een vraag van persvertegenwoor digers' naar de betekenis van hei al of niet verlenen van de door Eisenhower gevraagde bevoegdheden zei minister Dulles, gisteren dat bij aanneming van de betrokken resolutie het gevaar voor een algemene oorlog in het gebied naar zijn mening kleiner zal worden en in hel andere geval groter. MINISTER Mansholt schijnt gezegd te hebben, dat de melkprijs eigen lijk met ongeveer 2% cent omhoog gemoeten had en dat men dit toen af gerond heeft op drie cent. Naar aanleiding daarvan vraagt d* Bond van Ouden van Dagen om we derinvoering van de halve cent. Het komt ons voor, dat de ouden van dagen, die op de kleintjes moeten let ten, minder gebaat zijn met de we derinvoering van de halve cent en meer bij een afronding van de melJt- prijs naar beneden. Te Ouddorp is overleden de heer Job Padmos, oudste gemeenteraads lid in Nederland. Hij bereikte de leef tijd van 89 jaar en negen maanden. Uit betrouwbare bron werd gisteren tn Londen vernomen dat premier Churchill van plan Is om de volgende week tijdens de bijeenkomst van premiers van het Britse Gemenebest te vragen of de Gemenebestlanden hem willen steunen bij een nieuwe poging om een conferentie van de Grote Vier te beleggen over de beëin diging van de koude oorlog. Volgens deze zegslieden acht Churchill thans het psychologisch juiste moment aangebroken om met president Eisenhower, premier Malenkow en premier Mendès-France bijeen te komen, teneinde de wereldproblemen te bespreken. De Gemenebest conferentie komt Maandag aanstaande in Londen bijeen. Behalve premier Churchill wordt de bij eenkomst bijgewoond door de premiers van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Pakistan, Ceylon, Rhodesia en Nyasaland en de vice-premier van Zuld- Afrika. Churchill heeft bijna twee Jaar ge wacht, alvorens hij het moment voor een bijeenkomst van' de Grote Vier ge komen achtte. Dit zal ongetwijfeld zijn laatste poging zijn om met de commu nistische wereld tot een vergelijk te komen en de wereld de vrede te bezor gen, waarnaar deze zozeer snakt. De thans 80-jarige staatsman heeft steeds gehoopt zijn politieke carrière met een'dergelijk, formidabel sluitstuk te kunnen beëindigen. Op de agenda van een dergelijke bij eenkomst, zullen waarschijnlijk de vol gende kwesties geplaatst worden: Duitse eenheid, ontruiming Oostenrijk en ver mindering van de spanningen In het Verre Oosten. ïn Engeland wordt algemeen de kwestie Formosa beschouwd als de grootste bedreiging van de wereldvrede. Churchill hoopt de steun van alle Gemenebestregeringen te krijgen, daar hij van mening is dat een verzoek, dat afkomstig is van 575 millioen mensen een kwart van de totale wereldbe volking niet na zal laten indruk te maken. De Britse premier hecht voorai grote waarde aan de steun van premier Nehroe, de leider van het neutrale Azia tische blok en als het ware een liaison tussen Oost en West. In de wereldpoli tiek vaart Nehroe een sterk onafhanke lijke koers, maar wel is hij bereid met Churchill samen te werken In een be middelende functie. De Indische premier verkeert in een gunstige positie, om aan de verwezen lijking van Churchill's plannen mede te werken, daar hij een bezoek aan het Kremlin op zijn programma heeft staan. Dit bezoek zal waarschijnlijk in Mei of Juni plaats vinden. Ook zal Churchill de steun trachten tekrijgen van Ceylon's Sir John Kote- lawala, speciaal met het oog op even tueel bemiddelende stappen in het Verre Oosten. De westelijke Grote Drie hebben in dertijd reeds de volgende voorwaarden gesteld voor het houden van een vier- mogendhedenconferentie: 1) Bereidwilligheid van de Sowjet- Unie om een Oostenrijks vredesverdrag te ondertekenen en de troepen uit dat land terug te trekken. 2) Bereidwilligheid van de Sowjet- Unie om Duitsland te hei-enigen door het houden van algemene vrije verkie zingen onder internationale supervisie. De Westduitse socialisten hebben in tussen gisteren opnieuw aangedrongen op een conferentie tussen de Westelijke In Ouddorp op Flakkee heeft zich een merkwaardige verwikkeling voorgedaan, die uiteindelijk als resultaat heeft dat een raadszetel voor de C.H.U. thans be zet zal worden door een V.V.D,-er. Di recte oorzaak hiervan is, dat de Rjst voor de verkiezing van raadsleden van de C.H.U, is uitgeput. Vorig jaar werd de C.H. zetei in de raad van Ouddorp bezet door de heer K. Nieuwland, die echter per 1 Septem ber -uit de gemeente vertrok en in ver band daarmee voor het raadslidmaat schap moest bedanken. Nummer twee op de lijst was de heer J. Zandbur.g, die een benoeming als raadslid niet aan vaardde. Na hem kwam als nummer drie in aanmerking de heer T. van Dam. Doze heeft de benoeming aanvankelijk aangenomen, heeft ook nog enkele raadszittingen 'bijgewoond, maar is daar. na ook uit de gemeente vertrokken. Ver volgens is voor deze „eenzame post" de heer Eandburg weer aangezocht, die wel voor een benoeming als raadslid, maar nog niet als „tweede op de lijst" bad bedankt. Hij nam echter de benoe ming weer niet aan. Na bem kwam de heer J. Roos, laatste op de lijst aan de beurt. Maar ook hjj stemde niet toe. De zetel gaat nu over naar de lijst, die na deling d-oor de kiesdeler het grootste overschot had (volgens de bepaLing m de kieswet voor kleine gemeenten van zeven tot elf raadsleden. Deze lijst is van de V.V.D. Da heer J C. Komtebedde komt voor de V.V.D. in de raad. Van onze correspondent In een onbewaakt ogenblik (de moe der was even naar buiten gegaan) heeft het driejarig dochtertje van de familie H. Korb te Vaithermond haar ruim een jarig zusje uit het flesje met „worm druppels", dat in dekast stond, doen drinken. Aanvankelijk mankeerde het kind niets. Na het middageten werd het echter bewusteloos en werd het naar het ziekenhuis te Emmen overgebracht, waar het is overleden. geallieerden en de Russen alvorens Duitsland te herbewapenen. In een brief aan bondkanselier Ade nauer beeft de voorzitter van de socia listische party, Erich Ollenhauer, ge vraagd onmiddellijk te proberen de Westeljjke Grote Drie over te halen tot een conferentie met de Russen over de jongste verklaring van Moskou van 15 Jan. alvorens de Par\jse accoorden te ratificeren. De Russen hebben toen normale di plomatieke betrekkingen met West- Duitsland aangeboden en zich bereid, verklaard tot een conferentie van de Grote Vier over de hereniging, indien van de Westduitse herbewapening af gezien wordt. .OUcnhauer' drong er op aan de Rus sen op hun woord te geloven. Niemand kan de verantwoordelijkheid jegens het Duitse volk op zich laden deze gelegen heid voorbij te laten gaan, aldus Ollen hauer. Ollenhauer plaatste zich op het stand punt, dat na ratificatie en Wermogend- hedenbesprekingen de hereniging van Duitsland onmogelijk zou zjjn, Adenauer heeft Zaterdag in een radio rede feet Sowjetaanbod een poging om „Duitsland rechtstreeks of indirect van Moskou afhankelijk te maken" ge noemd. De pogingen, gedaan door de Stich ting van de Arbeid, om tot bemidde ling te komen in het conflict brj de n.v. machine-fabriek Hensen te Rotterdam, zijn niet geslaagd. Van de zijde der A.N.M.B deelt men ons het volgende mede: In de loop van de dag zijn door de Stichting van den Arbeid pogingen on dernomen partijen bij elkaar te brén gen. teneinde te bemiddelen in het con flict bij de n.v. Machinefabriek Hensen te Rotterdam. De A.N.M.B. was aan vankelijk bereid om op verzoek van de Stichting van den Arbeid het personeel te adviseren het werk te hervatten en de bemiddelingspoging te aanvaarden. Als gevolg van zekere berichtgeving van bepaalde zijde, tijdens de voorberei dingen gedaan, heeft de A.N.M.B. aan de Stichting van den Arbeid bericht ge zonden, bereid te blijven bemiddeling te aanvaarden, mits daaraan vooraf geen voo»*waarden worden verbonden. (Van onze Haagse redacteur.) Op uitnodiging van de Nederlandse regering zal de Australische premier Robert Menzies van 15 tot 18 Februari a-s. een bezoek aan Den Haag brengen. Hij komt liier na afloop van de confe rentie van het gemenebest, die de vol gende week ïn Londen begint. Enkele dagen voor zjjn komst, op 12 en 13 Februari zal de premier van Ceylon, sir John Kotalawana, de gast van de rege ring zijn. Er is voor deze bezoeken geen offi cieel programma opgesteld, maar het ligt voor de hand dat met de beide staatslieden over belangrijke vraagstuk ken van gedachten zal worden gewisseld. In de besprekingen met premier Men zies zal de samenwerking tussen Neder land en Australië ten aanzien van de verdediging en de economische ontwik keling van Nieuw-Guinea een belang rijke plaats innemen. Wat het bezoek van de premier van Ceylon betreft dient men vooral te den ken aan de belangrijke rol, die Neder land speelt in de' internationale tech nische hulp aan achtergebleven gebieden. De algemene vergadering der Christelijk-Historische Unie zal dit jaar worden gehouden op Woensdag 13 April in gebouw Bellevue, Leidse- kade no. 90 te Amsterdam. Als leden van het hoofdbestuur tre den dit jaar af dr. J. W. Beerekamp, mevr. mr. dr. P. M. FrankenVan Driel en de heer J, Kroles. De aftre denden zijn herkiesbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1