STAAT VAN OORLOG MET DUITSLANf BEËIND GD Dreiging van een nieuwe blokkade van Berlijn Eisenhower kreeg snel gevraagde volmacht Stalin's harde aan herleeft in Moskou Meer zware industrie minder consumptie Dysenterie in Den Bosch In de ban der neutraliteit o1 Sow jet-Unie deelt mee: „Formosa" voor Veiligheidsraad? Zo niet PARTIJLEIDERS CONTRA MAARSCHALKEN BERAAD OP HOOG NIVEAU OVER DE MELKPRIJS EEN DRIELING JUBILEERT Oude partijbonzen weer aan bod Fireflies naar Nieuw-Guinea Auto viel van zes meter WOENSDAG 26 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2987 Weerbericht Spanje als waarnemer in de Ver. Naties Versterking Amerikaanse vloot in Verre Oosten Opstandelingen uit Costa Rica gevlucht Wensen werknemers compensatie OTTO r. HABSBURG NAAR NEDERLAND Een dode bij auto-ongeluk te Nijmegen V- MET grote voortvarendheid heeft het Amerikaanse Huis van afgevaardigden president Eisenhower machtiging verleend, de strijd aan te binden, indien de verdediging van Formosa en de Pescadoren aulks noodzakelijk zou maken. De waterschade in Frankrijk Veiligheidsraad Scooter onder vrachtauto, één dode Zie verder pagina 3 Hij presideert Europees economisch congres Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef, 115700 (4 V) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 ut Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424887 Eedactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 882569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 eervt per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks o- Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. ZUIDELIJKE WIND Zwaar bewolkt met enkele verspreide opklaringen, overwegend droog weer. Zwakke tot matige Zuide lijke wind. Temperatuur om het vriespunt. ZON EN HAAN 24 Jan. ton op 8.29, onder 17.17: maan op 9215, onder 21.57. Direetiet C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. >T. S. BRUINS SLOT i NS vorig artikel eindigden we met de opmerking, dat ook onze chris telijke gezinnen zelf schuld dragen aan bet voortschrijden van het ver- mageringsproces binnen de kring van de christelijke school. Het ia ontstellend te zien, hoevelen «r hier telkens weer gegrepen worden de ban der neutraliteit. Speciaal daar, waar het het voortgezet en mid delbaar onderwijs betreft. Er zijn ouders, die er niet aan den ken hun kinderen naar een neutrale lagere school te sturen, maar die toch met een min of raeer gerust hart hun kinderen wèl naar een neutrale mid delbare of kweekschool sturen. Soms geschiedt dit onder het voor wendsel, dat het met het christelijk gehalte van de bestaande christelijke middelbare school toch ook niet bijs ter goed gesteld is. Aisof men klaar j« met het volbrengen van zijn roe ping als christen door het zinkende „christelijke" schip nu maar te ver laten om in de golven der neutraliteit onder te duiken! Soms ook gebeurt dit nit gemakzucht of uit financieel voor deel. Wij zullen de laatsten zijn om voor al het financiële bezwaar hier gering te achten en willen geenszins alle ge vallen over één kam scheren. Maar wanneer ons uit goede bron medege deeld wordt, dat dit jaar van een Rijkskweekschool niet minder dan elf leerlingen zullen klaar komen, die voor het christelijk onderwijs bestemd xijn, dan rijzen hier toch op zijn mink wel enige vragen. Te meer als men weet, dat deze kweekschool niet fci een afgelegen gebied ligt en dat er op een afstand van vijftien km naar het Zuiden en van een dertig km naar het Noorden, (beide niet meer dan resp. een kwartier en een half ■uur sporen (elk half uur een trein): totaal vier Cbr. Kweekscholen liggen! In elk der twee plaatsen een hervorm de en een gereformeerde. Voor een kweekschool klemt de eis ven een christelijke opvoeding nog 'sterker. De daar opgevoede jongelui «taan. steaks üèlf als opvoeder voor de klas. Wét te hun bijgebracht van de christelijke didactiek der lagere schoolvakken? Hoé is hun de school strijd voor ogen geschilderd? Wóar hebben ze hun bijbelkennis opgedaan? Wie heeft hun gewezen op het eigen karakter der christelijke school? Toch zullen deze jongelui strak» kloppen op de poort van de christelij ke ifobooL En dan? Aanstonds maar aannemen? Denken dat het met de neutraliteit van de rijkskweekschool nog wel mee valt? Men make zich geen illusies. In theorie betekent de neutrale school ruimte voor alle rich tingen, in de practijk moet meestal de christelijke richting het loodje leg gen. Aan de leerlingen van bovenbe doelde kweekschool wordt b.v. gedu rende het laatste jaar het propagan dablad van de openbare school „Volks onderwijs" uitgereikt! Er is weinig fantasie voor nodig om te gaan besef fen met welk een manco deze leerlin gen straks zijn uitgerust wanneer ze *!ch bij de christelijke school gaan presenteren. WAT hieraan te doeirt In de eerste plaats auHen de ouders meer doordrongen moeten wor den van de noodzakelijkheid hier prin cipieel te gaan denken. Om maar niet zonder de minste scrupules de weg naar de neutraliteit in te slaan. Ir zijn vroeger offers gebracht. Dat kan vandaag ook nog. Bovendien is er altijd nog de weg van het beur- «enstelsel, al ligt hier een taak voor de organisaties om de hier geldende bepalingen soepeler toegepast te krij gen. Verder zou men nog de vraag kunnen overwegen (en we hebben voor hen die dit doen meer respect dan voor diegenen, die zonder meer de neu tral» school kiezen): nu alle wegen voor mijn kind afgesloten schijnen om •en christelijke kweekschool te bezoe ken, lou het nu misschien hier Gods wil kunnen zijn om dit plan te laten varen en wat hnders te zoeken? En wat onze besturen betreft: zij (uilen o.i. als noodzakelijke voorwaar de voor toelating van neutraal opge leide leerkrachten op de christelijke school de eis moéten stellen: gaan atuderen voor het diploma christelijk onderwijs. Met minder kan man hier o.i. niet toe. Men wake er toch voor niet in de ban dezer neutraliteit te worden be trokken. Het slot van het lied is hier vrijwel altijd een oriëntering naar link». Of om met Kuyper te spreken, (we citeren uit het hoofd) neutraliteit is een juffrouw, die aan beide kanten mank loopt, maar overhelt naar links! Of als h liever naar W. J. Aalders luistert: de neutraliteit gaat gekleed in een grijs pak; zij draagt de kleur van de mist.-..." Welnu, als we ergens in het chris tenleven van vandaag buiten kunnen, dan is het toch wel de grijze mist, die de tekenende trekken van het christe lijk leven bedekt. Er staat nog altijd in de Bijbel dat Indringende woord van Jezus: „Laat to uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen ia, ver heerlijken". (Matth. 5:16). •2. M. GKLMUW. Nog steeds, tien jaren na hel be,' eindigen van de tweede wereldoorlog zijn er krijgsgevangen cn, die uit Rusland terugkeren. Enige dagen ge leden ktvam in LichtcnfdsBeieren» een groep ran 3ft man terug; zij vormden een gedeelte van een trans port van 104 personen, die uit het kamp Pot ma, ten Oosten van Moskou, naar We.st-Duitsland terugkeren. Eén van de krijsgei'angenendie met be vroren voeten terugkwam, wordt door een lid van het Rode Kruis naar een ziekenhuis orerge&rac/if. De uesbetreffende resolutie werd met 409 tegen 3 stemmen goedgekeurd. De tegenstemmers waren de democraat Gra ham A. Barden cn de republikeinen Eugene Siler en Timothy O. Sheenan. De resolutie is onmiddellijk doorgezon den naar de Senaat. Verwacht werd dat de Senaat haar vandaag zou goedkeuren. Spanje is formeel toegelaten als blij vend waarnemer bij de Ver. Naties. Een officiële boodschap waarin Spanje wordt uitgenodigd als waarne mer in de volkerenorganisatie zitting le nemen, is door secretaris-generaal Dag Hanunarskjöld toegezonden aan de Spaanse ambassadeur José Mana de Areüz<>. Waarnemers zien deze handeling als een belangrijke stap in de normalise ring van de tot dusverre gespannen betrekkingen tussen de Verenigde Na ties en Spanje. Op 8 Februari zullen drie zware kruisers en acht iorpedobooljagers uit de haven van Los Angeles. Longbeach, naar de wateren in het Verre Oosten vertrekken. Dit werd gisteravond door de Ame rikaanse marine meegedeeld. De schepen zullen er toe bijdragen, dat de zevende vloot in de wateren rond Formosa een geduchte macht wordt. Een officier van de marine ont kende echter, dat het hier om een noodmaatregel of versterkingen gaat. Op het ogenblik staan in Frankrijk 314.300 hectaren land onder water als •gevolg van overstromingen. 43.221 -hui zen zijn ondergelopen, 51.176 personen moesten worden geëvacueerd en 1.347 fabrieken moesten gesloten worden, waardoor 48.389 personen tijdelijk werk loos zijn. aldus heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Mitterrand, gisteravond op een kabinetsvergadering bekendgemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua heeft aan de commissie van de O.A.S. meegedeeld, dat alle op standelingen die in de neutrale zone aan de grens van Gosia Rica waren in gesloten, naar Nicaragua zijn uitgewe ken, -waar zij 2ijn geïnterneerd, Rica is nu in feite een einde gekomen. Aan de binnenlandse oorlog in Costa Men verwacht, dat binnenkort offi cieel het einde der vijandelijkheden bekendgemaakt zal worden. DE SOWJET-UNIE heeft bekendgemaakt, dat zij de staat van oorlog met Duitsland heeft beëindigd. In een decreet van het presidium van de Opperste Sow jet wordt verklaard, dat met ingang van gisteren een einde gekomen is aan alle voor Duitse burgers geldende beperkingen. In een decreet wordt echter ook verklaard, dat de Sowjet-Unie de hand zal houden aan de rechten en verplichtingen, die het door middel van de Vier-mogendheden-overeenkomsten voor geheel Duitsland verworven heeft. Geallieerde autoriteiten in Berlijn hebben verklaard, dat de Moskouse verklaring de dreiging van een nieuwe blokkade van Berlijn inhoudt. Westelijke waarnemers te Moskou verklaren, dat het Sowjet- besluit het voorspel kan zijn tot een overeenkomst, waarbij be wapening van Oost-Duitsland wordt toegestaan. Men acht de mogelijkheid, dat de toestand in het verdeelde Duitsland door het decreet verandert, gering, tenzij het door een verdere verklaring wordt gevolgd. Deze autoriteit merkte op, dat de communistische regering van Oost- Duitsland thans het bevel zou kunnen krijgen West-Berlijn af te grendelen zonder de mogelijkheid van een tus senkomst der geallieerden. Het decreet ter beëindiging van de staat van oor log geldt voor zowel Oost- als West- Duits land. Rusland heeft tot dusver alleen de communistische regering van Oost-Duitsland erkend. Tien dagen ge leden heeft de Sowjet-Unie echter aangeboden de republiek van Bonn te erkennen als deze weigerde de Farijse verdragen over de Westduitse her bewapening te bekrachtigen. De bekendmaking was de jongste en wellicht de gewichtigste in de Russi sche campagne om de bekrachtiging van de Parijse verdragen door West- Duitsland te voorkomen. De Sowjet-Unie was met Duitsland in oorlog sedert de inval van de nazi troepen op 22 Juni 1941. Engeland, Frankrijk en de Ver. Sta ten beëindigden officieel de staat van oorlog met Duitsland in" een gemeen schappelijke verklaring van 9 Juli 1951. Ruim veertig andere landen de den hetzelfde maar de Sowjet-Unie en de Oosteuropese staten bleven officieel in een toestand van oorlog met Duits land. Dinsdag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken Boven en Luns de eerste spade gesloken ten behoeve van het gebouw van de nieuwe Canu- Stone. Links desc Ambassade aan de Sophialuan ie Den Haag. Minister Beyen toont zijn graaf talenten c- In het midden de Canadese ambassadeur, Thomas A. minister Luns YV7 IJ kregen dezer dagen een- boekj» in handen, dat „Hersengymnas tiek" heet Zulk een boekje moet tot vermaak en spitsing van het vernuft dienen, tot aangenaam, geoorloofd ver maak. En als zulk een boekje zich nu eens niet alleen met zogenaamde „neu trale" zaken bezighield, zou dat prij zenswaardig zijn. In het boekje dat wij zagen, stonden vragen die ons deden begrijpen, dat het boekje voor het christelijk gezin en voor de christe lijke vereniging was. Toch vinden w(j dit boekje niet prijzenswaardig. Want het is stuitend, te mi-dden van vele vra gen over allerlei onderwerpen, t» lezen: Waar staat „Myn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij". Zulke vragen In zulk een boekje achten wij ongepast. Velen zullen er zich, terecht, aan stoten. En het kan tot wapen worden in de handen van hen, die zinnen op smaad. Voor de legerplaats te Schaara- bergen is, bij beschikking van de mi nister van Oorlog, de naam „Oranje kazerne" vastgesteld. Een Amerikaanse functionaris be toogde na een vluchtige lezing van de niei-officiële berichten over het Rus sische besluit, dat voor de onlangs souverein geworden Oostduitse repu bliek een achterdeurtje bestaat, om datgene te doen wat de Russen eens zonder succes geprobeerd hebben; het afgrendelen van de Weslberlijnse aan- voerwegen. pak Militaire kringen in Washington heb ben verklaard dat de nieuwe militaire ri sico's die de strijdkrachten van de Ver. Staten wellicht zullen gaan dragen in het gebied van Formosa niet gepaard be hoeven te gaan met uitbreiding van de strijdkrachten en met verhoging van de defensie-uitgaven. Het Amerikaanse militaire apparaat, merkten zij op, is thans veel machtiger dan halverwege 1950 toen de oorlog in Korea uitbrak. Niettemin heeft John. W. McCormack, de leider van de democratische meer derheidsfractie in het Huis van Afge vaardigden de president inmiddels al verzocht terug te komen van zijn voor nemen de sterkte van de strijdkrachten te verminderen. Nieuw-Zeeland zal binnenkort voor stellen de kwestie tussen Formosa en communistisch China voor de veilig heidsraad te brengen. Van gezaghebben de zijde wordt vernomen, dat Amerika dit voorstel zal steunen. Een resolutie voor een bestand tussen de beide China's zou nog niet volledig uitgewerkt zijn, doch de hoop zou be staan, dat de stappen die op het ogen blik genomen worden, zullen leiden tot besorekingen met communistisch China. Nationalistische bommenwerpers heb ben gisteren zware aanvallen gedaan op het onlangs door de communisten ver overde eiland Ji Kiang Sjan- Daarbij zou een communistisch oorlogsschip ern stig beschadigd zijn en een commando post op het eiland zijn getroffen. Gistermorgen is op de Broekweg te Vlaardingen de 37-jarige J. W. Keiler uit Den Haag een ongeval overkomen, tengevolge waarvan hij later op de dag in het Algemeen Ziekenhuis is overle den. Het ongeval ontstond, toen het slachtoffer met zijn scooter slipte en onder een vrachtauto terecht kwam. K. was niet gehuwd. De bekendmaking van de Sowjet- Unie, dat een einde gekomen is aan de staat van oorlog met Duitsland, is in de Westduitse hoofdstad als een bom ingeslagen, aldus Ass. Press. Het Bondskabinet werd inderhaast tegen vanmorgein in buitengewone zitting bijeengeroepen, om te beraad slagen over de gevolgen van de ver rassende Russische zet. Kanselier Konrad Adenauer, die in het Zwarte Woud met vacantie is, ont ving het nieuws van de Moskouse ver klaring telefonisch van vice-kanselier Franz Bluecher. Adenauer gaf opdracht de volledige tekst van de verklaring per telex naar zijn vacantieverblijf te doen zenden. Het kabinet zal Vrijdag nogmaals bij eenkomen als de kanselier naar de hoofdstad is teruggekeerd. Gisterochtend heeft een langdurig be raad plaats gevonden tussen de minis ters Zijlstra en Mansholt en staats secretaris Van Rhijn enerzijds en de Stichting van de Arbeid anderzijds naar aanleiding van de melkprijsverhoging. Tal van economische en sociale ge zichtspunten werden daarbij besproken. Het overleg zal binnenkort worden voortgezet. Onze Haagse redacteur verneemt nog dat beide partijen zich nader over de De nationale vergadering van Portugal heeft met algemene stemmen de toelating van West- Duitsland tot de N.A.V.O. goed gekeurd. AAN DE CANDIDATENLIJST voor de komende verkiezingen in de SowjetrepuMiek Rusland zijn de namen van drie Sowjet- maarschalken verdwenen. Deze maarschalken zijn G. K. Zjoekow en A. M. Wassilewski, die beiden de functie van plaatsvervangend minister van Defensie bekleden, en maarschalk S. M. Boedjenny. Vorig jaar Februari kwamen zij wel op de lijst voor. De ljjst wordt beschouwd als een vrij betrouwbare weergave van de huidige machtsverhoudingen in het Kremlin. Indien dit juist is, dan blijkt hieruit, dat de nadruk veel minder op het leger is komen te liggen en dat de oude Stalinistische partijleiders weer volledig op de voorgrond komen. Van belang is in dit verband ook het aftreden van Mikojan als Sowjet-minister van Handel. Een artikel in het Russische blad Prawda werpt hierop een merkwaardig licht. In dit artikel wordt nl. verklaard, dat de ontwikkeling van de zware industrie de, voornaamste taak van de Russische economie is. Het feit dat de laatste tijd de nadruk gelegd is op de productie van verbruiks- goederen ten koste van de zware industrie wordt door de Prawda veroordeeld als gevaarlijk voor de verdediging van de Sowjet-Unie. invloed verminderd Is of dat zij zeer onlangs naar een ander deel van de Sowjet-Unie zijn overgeplaatst. De 17 namen verschenen in alphabe- tische volgorde met bovenaan de naam van Andrei A. Andrejew, een voormalig lid van bet politbureau, die echler na Stalins dood geen deel meer uitmaakte van het presidium. Deze en andere voorkomende namen wijzen er op, dat de partijleiders uit het Stalinistische tijdperk weer op de voorgrond gaan tre den. Verder kwamen op de lijst de namen voor van premier Malenkow, Nikita Chroestsjew, Molotow en de zes overige leden van het presidium. Mikojan, die Maandag als minister van Handel is afgetreden, werd giste ren door radio-Moskou genoemd als een van de tien groten voor afvaardiging in de nieuwe opperste Sowjet. Bijzonder belangwekkend is een be schouwing hierover van William L. Ryan van Associated Press, die lange tijd in Rusland heeft vertoefd. Ryan schrijft: „Er kan geen twijfel meer over bestaan, dat er in Moskou een strijd gaande is tussen de vertegenwoor digers van de hoge bureaucratie, de Sowjet-regering dus, en van de ijzeren heerschappij der communistische partij. Van zowel maarschalk Zjoekow als Wassilewski is bekend, dat zij in Mos kou verblijven. Het ontbreken van hun namen kan slechts beduiden, dat hun Op deze foto staan de gezusters Engelen vereeuwigd, die Dinsdag alle drie vijftig jaar zijn geworden. Ze vormen nl. een drieling. Alle drie zijn zij in het kleuteronderwijs werk zaam geweest, alle drie missen de blinde darm, alle drie zijn ze in de keet geknipt, alle drie hebben ze eert kunstgebit, alle drie iconen ze in hetzelfde huis fin Leiderdorp) alle drie.... enfin gaat u maar door, want een goede drieling doet im mers aflet in driecn.^. vele aspecten van het vraagstuk willen beraden, alvorens de besprekingen ie hervatten. Aangenomen mag worden dat de ministers, die de bespreking bij woonden, de zaak Maandag a.s. in de ministerraad ter tafel zullen brengen en dat spoedig daarna een nieuwe bespre king zal plaats vinden, Het is niet uit gesloten. dat daarbij een nog bredere vertegenwoordiging van de zijde van de regering aanwezig zal zijn. In de bijeenkomst van gisteren is de melkprijsverhoging diepgaand bespro ken in het kader van de gehele bon en prijspolitiek en van de ontwikkeling van de kosten in de landbouw. Zijn wij goed ingelicht, dan is van werknemers zijde aangedrongen op een compensatie van de verhoogde melkprijs en zijn suggesties in deze richting gedaan. Er zijn echter nog geen concrete voorstel- Van een onzer verslaggevers Sinds de vorige maand komen in 's-Hertogenbosch tientallen gevallen van dysenterie voor. Aanvankelijk vreesde men, dat deze ziekte zich zou uitbreiden en een ongewenst verloop zou hebben, doch de Geneeskundige Dienst in Den Bosch heeft onmiddellijk alle maatre gelen genomen om erger te voorkomen. Het resultaat is geweest, dat de dysen terie in Den Bosch een absoluut onge vaarlijk karakter vertoont en de laatste dagen alweer sterk in omvang afneemt. Wetenschappelijk is het optreden van deze ziekte in deze tijd van het jaar zeer interessant, daar dysenterie ver wekt wordt door een zomerbacterie, die zich vooral kan ontwikkelen na het eten van consumptieijs of verse groen te. Hoe het komt, dat de ziekte thans in de wintermaanden optreedt, is voor de G.G.D. in Den Bosch nog een raad sel. Anderzijds is het een gelukkig ver schijnsel, dat de dysenterie in dit koude jaargetijde is gekomen, daar er nu wei nig kans bestaat voor uitbreiding. Een zomerbacterie kan nu eenmaal slecht tegen de kot*. De communistische partij heeft dui delijk en krachtig Je gedachte verwor pen, dat er betere tijden voor de be volking zijn aangebroken en de produc tie van consumptiegoederen moet wor den opgevoerd. Deze ontwikkeling is on heilspellend. Zij doet denken aan 'de tijd van Statin en duidt er op, dat dé partij meent misschien zeifs vreest dat binnen een niet te ver verwij derde toekomst oorlog onvermijdelijk te. Aartshertog Otto von Habsburg «tl van 5 tot 7 Februari op kasteel Ster- kenburg in de provincie Utrecht eer Europees economisch congres presi deren, dat door genodigden uit ali* Westeuropese landen zal worden bij gewoond. Otto v. Habsburg zal het woord voe ren op 6 Februari te 19 uur. Een aantal Fireflies van de Mari ne Luchtvaartdienst zal binnenkort naar N.-Guinea vertrekken en inge schakeld worden in de verdediging tegen infiltratiepogingen, zo verne men wij van de zijde van de Kon. Marine. De Fireflies zijn, zoals bekend, van Te Roosendaal is gisteren een per sonenauto, waarin vijf aannemers uit Hengelo cn omgeving waren gezeten, van een spoorwegviaduct gestort en tus sen enige bomen doorslippend zes meter lager terecht gekomen op de grasberm naast de spoorbaan. De aannemers, die op weg waren naar de waterwerken op Schouwen Duive- land. kwamen een beetje witjes tevoor schijn gekropen uit hun auto, die op zijn kap terecht was gekomen. Geen hunner bleek enig lichamelijk letsel te hebben opgelopen. Toen korte tijd later een kraanwagen de verongelukte auto weer op het weg dek had gebracht, bleek dat ook dit voertuig vrijwel niet was beschadigd. Het ingedeukte dak en een gebarsten voorruit maakten weinig indruk op de aannemers, die met de wagen hun weg konden vervolgen. Het ongeval was een gevolg van de verraderlijke gladheid. Op het punt waar de wagen begon te slippen en over de betonnen rand van het viaduct vloog, gaat het betonnen wegdek in klinkerbe- strating over. J oorsprong vliegtuigen die bestemd zijn om te opereren van vliegkampschepen. Naar wij vernemen zal echter de Karei Doorman niet naar N.-Guinea gaan, zo dat de Fireflies aangewezen zullen zijn op de vliegvelden Hollandia, Biak en eventueel Sorong. De vliegtuigen zullen naar de Oost vertrekken als overbrugging voor de tijd dat de Martin Mariner-vliegboten, die de Kon. Marine in de V.S. heeft besteld, naar dit gebiedsdeel zullen kun nen worden gezonden. Op het ogenblik opereren Catalina- vliegboten van de,M.L.D. in N.-Guinea, maar hun aantal en mogelijkheden zijn niet voldoende voor afdoende beveiliging. Op de nieuwe Ubbergseweg ie Nij megen is gistermorgen een door mej. J. Roos uit Amsterdam bestuurde per sonenauto, vermoedelijk tengevolge van slippen op de gladde weg, in botsing gekomen met een van de andere kant naderende Duitse vrachtauto. Mej. Roos liep zulke zware inwendige kneuzingen op, dat zij kort na het ongeluk is over leden. Het bij' haar in de auto zittend echt paar Van K. uit Amsterdam werd ern stig gewond. De rechter, die op 11 December'1950 het huwelijk var. de 13-jarige Bertha Hertogh ongeldig verklaarde, heeft promotie gemaakt. Rechter T. A. Brown, 54 jaar oud van het Opperste Gerechtshof te Sin gapore wordt 4 Februari opperrechter in het Noordelijke district van Nigeria,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1