Een slechte beurt Gebied volledig watervrij door Delta-werken? m Bezorgdheid over groot aantal verkeersongevallen Kind zestig meter onder het ijs meegesleurd m Hammarskjoeld opnieuw naar Peking? Vredesplan van minister Eden Millionnair Rubinstein in Ver. Staten vermoord Drastische verhoging niet voor 1956? m 81 If a „Vliegend, oog" EEN MILLIOEN IN PROV. RAMPENFONDS Schadevergoeding niet op de weg der regering Gered toen het in wak bovenkwam NU VOOR WAPENSTILSTAND Enorm! pi tlL I» li tSt IS 11 If i TKIJDAG 28 JANUARI 1955 r DERTIENDE JAARGANG No. 2989 Weerbericht lil Herziene lijst van opneemplaatsen Australië achter V.S.? Ds. J. M. de Jong conrector Herv. Seminarium Verkiezingen voor de Eerste Kamer WÊ a "'sfJL m „De schade aan de hoofd- en buitenwaterkeringen, veroorzaakt door de stormvloed van 23/24 December 1954, wordt voorlopig geraamd op ruim f 3.100.000." Dit heeft de minister-president, mede namens de ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat, geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer N. v. d. Heuvel. Van het genoemde bedrag heeft f 600.000 betrekking op de schade aan rijkswaterkeringen. De omvang van geleden schade aan bedrijfs- en beroepsuitrusting en voorraden (private sector) zal vermoedelijk een bedrag van f 500.000 niet te boven gaan. Prinses Willielmïna spreekt voor de radio over veilig verkeer Amsterdam bovenaan Noodwet '53 t Maandag 31 Januari viert H. K. H. prinses Beatrix kaar zeventiende verjaardag De kwestie-Formosa HET denkbeeld om de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, naar communistisch China te-zenden teneinde te trachten een wapenstilstand in het gebied van Formosa tot stand te brengen, begint veld te winnen. Dit is in diplomatieke kringen te Londen meegedeeld. Hammarskjoeld beeft in het begin van deze maand in Peking gesproken over de gevangen gehouden Ameri kaanse vliegers. Bij zijn terugkeer verklaarde hjj: „De deur is geopend en kan opengehouden worden". Het is echter mogelijk dat Hammarskjoeld thans niet zelf naar Peking gaat, maar op een andere manier contact zal opnemen. De Veiligheidsraad komt wellicht Maandag bijeen. De kwestie-Formosa zal ongetwijfeld ook in de belangstelling staan op de bijeenkomst van de premiers van het Britse Gemenebest, die Maandag in Londen wordt geopend. Premier Nehroe van India, die vandaag naar Londen zou vertrekken, heeft gisteravond in New Delhi over de kwestie gesproken met de zaakgelastigde van communistisch China, De bijeenkomst had plaats op rechtstreeks verzoek van de premier van Rood-China, Tsjoe En-lai. Een nieuwe lente NEHROE. KABINET VERDEELD OVER HUREN (Van onze parlementaire redacteur). DE kabinetszittingen van Maandag en Woensdag hebben aanleiding gegeven tot langdurige beraadslagingen over het brandende vraagstuk van de huurverhoging en de vraag of deze gepaard zal moeten gaan met de instelling van een huurbelasting, een „afroming" van deze huurverhoging voor de vooroorlogse woningen ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen. De meningen over deze vraag stukken lopen in het kabinet uiteen, zoals trouwens ook het geval bleek te zijn bij de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer tijdens de jongste begrotingsdebatten. Zijn wij goed ingelicht, dan hebben de ministers in deze kabi netszitting het niet verder kunnen brengen dan het dokteren aan een compromis. Dit compromis is in zicht, doch aanstaande Maandag zal daaraan in een nieuwe vergadering van de ministerraad de laat ste hand worden gelegd. Zie verder pagina 2 •èfÉf 'Mm •Mm liil mm 4,1;' •fill gpp 11» 'flffij mm mm !1| mm Sis fi'i mi IIS |i| M as Rot-tevdenu Witte de Withstraat SO Telcrf. 11S700 H M Postbus 1112 Postgiro No. 424519 JGachtendienst abonnementen 18.30-19.90 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 1157!» 'e-Grsvanbage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtend ienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per wreek, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers tfl cent Verschijnt dagelijks II Directie: O. A. KETJNING en Mr, K. VAN HOUTEX Tutum- Geldig tot Zaterdagavond. ZACHT Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog weer. Matige, later aan de kust van Holland en Zeeland tot krachtig toenemende Zuidelijke wind. Zacht voor de tijd van het jaar. ZON EN MAAN 99 Jan. son op 3.26. onder 17.21maan op 10.01. onder Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN een machinefabriek in Rotter dam heeft een staking plaatsge vonden, waarin de rechter Is gemoeid geworden. De bond, die de staking georgani seerd had, de Alg. Ned. Metaalbe- drijfsbond, aangesloten bij het N.V.V. is door de rechter veroordeeld tot be taling van een hoge dwangsom, indien de staking niet terstond zou worden afgelast. Dat is een merkwaardige en niet veelvuldig voorkomende gebeurtenis, dat de burgerlijke rechtor met sta kingen te maken krijgt, HET punt in geding was de instel ling van een ondernemingsraad. Over de instelling van zulk een raad waren bij de betrokken fabriek be sprekingen gaande. Maar de directie had bij de Bedrijfseommissie van de Metaalindustrie dispensatie gevraagd van de verplichting om zulk een raad in te stellen. Zij had dat gedaan, om dat zij lid was van een werkgevers organisatie, die niet in die Bedrijfs eommissie was vertegenwoordigd, maar die daartoe wel een verzoek had ingediend. De betrokken werkgevers organisatie stelde er nl, prijs op ver tegenwoordigd te zijn in die Bedrijfs eommissie, welker taak het toezicht op de ondernemingsraden omvat en die zeggenschap heeft over de werk wijze daarvan. Nu is het zo, dat hangende een dis- pensatieaanvrage, de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad reeds is opgeschort. Bovendien was uit de hele toedracht niet gebleken, dat deze onderneming, nadat haar organi satie in de Bedrijfseommissie zou zijn opgenomen, niet bereid zou zijn aan de instelling van een ondernemings raad mee te werken. DE staking was dus so mis ais bei maar kon. De betrokken onder nemer was niet in overtreding. En ook afgezien daarvan was de staking voorbarig. Bovendien leent de instel ling van een ondernemingsraad zich •r wel het allerminst toe om de inzet van een staking te zijn. Een ondernemingsraad toch is ty pisch een element van de samenwer king tussen werkgever en werkne mers. De vorming daarvan ie niet minder een kwestie van die samen werking. Of een ondernemingsraad goed functionneren zal, hangt in zeer belangrijke mate af van de goede ver standhouding tussen werkgever en werknemers in de onderneming. Zo iets kan eigenlijk niet anders ontstaan dan in. een sfeer van goede wil van weerskanten. Heel die sfeer wordt door zulk een holderdebolder-staking bedorven. De rechter heeft er terecht een eind aan gemaakt. Even terecht als de Christe lijke en R.K. vakbewegingen daaraan niet hebben meegedaan, Desniettemin heeft „Het Yrije Volk" de Indruk gewekt alsof de R.K. en da Christelijke metaalbewer kersbonden het met het N.V.V. in principe «ens waren en ook dat er door K.A.B.-ers en CN.V.-ers któtig ia meegestaakt. Ziehier nu weer «en bedenkelijk staaltje van rode voorlichting. Van C.N.V.-zijde is slechts één man de on derneming uitgelopen en dat was een jongen van 17 jaar. De suggesties van „Het Vrije Volk* kunnen dus naar het rijk der fabelerr worden verwezen. Wat wel belangrijk is, is echter dit, dat we hier met een ernstige ontspo ring van het N.V.V. te maken heb ben. Het verantwoordelijkheidsbesef, waarvan de socialistische vakbewe ging zo hoog pleegt op te geven, was hier wel ver te zoeken. Is dit soms een symptoom van een terugval in oude kwalen? Als er nog sprake was geweest van samenwerking In de vakbeweging dan zou deze ontsporing misschien niet zijn voorgekomen. In ieder geval bewijst dit geval, dat de heren een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Re gering wil Biesbosch toch hulp bieden Wat de schade aan onroerend goed in de private sector betreft, zijn de voorlopige schattingen in de orde van grootte f 250.000. In de landbouw sector worden de schaden aan vee, gewassen, uitrusting en voorraden geschat op f 300.000, aan gebouwen op f 30.000. Alle bovenvermelde cijfers zijn schattingen, welke dus nog vrij aanzienlijke wijziging zouden kunnen ondergaan. De regering zal over 't algemeen de schade in o.m. de Biesbosch niet vergoeden, zo wordt verder medegedeeld, de provincie Noordbrabant zou echter het initiatief moeten nemen om een en ander te regelen door middel van een provinciaal Brabants Rampenfonds. De regering zou de Staten-Generaai dan willen voorstellen als bijdrage f 1.000.000 in dit fonds te storten. Deze foto toont het grootste gedeelte van de enorme onderste radar-koepel, welke men ook bevestigd ziet onder het op de achtergrond staande WV-2 radarpatrouillc-toestcl van de Ameri kaanse murine, een speciale uitvoering van de Super Constellation, waarbij deze nieuwigheid wordt toegepast. Het systeem en hel toestel werden ontwor pen voor lange afstandsvluchten boven de zee en het technische voordeel ervan ie, dat men niet meer zoals dat bij de grond-radar het geval is gebonden ie, aan een zekere horizon, boor de hoogte van het toestel tcordt het hereik veel groter en kunnen aanvallers te water en in de lucht op veel grotere afstanden worden op gespoord. Het toestel kan en zal ook worden gebruikt als gevechls-inlich- tingencentrum voor jagers, opgestegen ■tan vliegdekschepenwelke door het nieuwe systeem naar hun doelen kunnen worden geleid. In hel kader van hot Deltaplan h het volledig watervrij maken van de Biesbosch mogelijk. De Brabants» Biesbosch en het gebied van de Donge en het Oude Maasje, die, zoels bekend is, thans nog bij bijzondere hoge waterstanden een functie hebben te vervullen als walerbergingsgebied, zijn ook thans weer voor een belangrijk ge deelte ondergevloeid en daarbij is ern stige schade toegebracht aan de kaden, met name die in hel gebied van de Brabantse Biesbosch, Het is gebleken, dat rond 1/3 gedeelte van de totale kosten van herstel van de kaden in de Brabantse Biesbosch zullen moeten worden besteed op plaatsen, die ook bij de stormramp van 1SS3 werden beschadigd. Dat de nieuwe dijkdoorbra ken in de Biesbosch een gevolg zouden zijn van het niet voldoende beklonken of gezet zijn der pas herstelde dijken, kan dus in het algemeen niet worden gezegd. I- V— xrei H.K.H. prinses Wilhelmina zal Zater dag 29 Januari a.s., voorafgaande aan het nieuws van 18.00 uur overHilversum 1 en voorafgaande aan het nieuws van 19.00 uur over Hilversum 2. een radio toespraak houden. H.K.H. prinses Wil- P EN vijfjarig knaapje heeft een reisje van 60 meter onder het Us gemaakt. Met een neefje was Wim Rcngelink uit Meppel gaan spelen op het üs van het riviertje De Heest, ondanks waarschu wingen van zijn ouders Het jongetje zakte door het ijs en werd door het snel- stromende water onder het ijs meege voerd. Twee spocrwegemployé's, die onge veer 60 meter verder bij de s-poorbrug aan het werk waren, werden gewaar schuwd door het geroep van een meisje. Zij konden de jongen opvangen in een wak, dat door het stromende water was gevormd bij een bochtHij werd door hen een seinhuisje binnen gedragen. Na geneeskundige hulp kon hij naar huis worden gebracht. Het kind schijnt van zn merkwaardige tocht geen nadelige gevolgen te neb ben ondervonden. Thans is verschenen de herziene lijst van 79 opneemplaatsen voor rriiitairen van de Koninklijke Landmacht. Konink lijke Luchtmacht en de Koninklijke ma rine, die door automobilisten vrijwillig worden medegenomen. De Westduitse defensie commissaris Theodor Blank heeft gisteren gezegr. dat hij zich niet tot de vroegere gene raal van de Luftwaffe, Adolf Galland; heeft gewend om hem te polsen, of hj een belangrijke functie in de nieuwe Westduitse strijdkrachten sou willen aan vaarden. helmina, zo deelt het verbond voor veilig verkeer ons mede, is diep geschokt door de grote toeneming van het aantal ver keersongevallen. j» Amsterdam telt in vergelijking met de twee andere grote steden in het Wes ten nog altijd het grootste aantal ver keersongevallen, nl. 4456 in het derde kwartaal 1954. Rotterdam telde er in die zelfde periode 4016 en Den Haag 2678. Dit meldt het bureau van statistiek der gemeente Amsterdam, De stijging van het aantal ongevallen ten opzichte van het derde kwartaal in 1953 is ditmaal het grootst voor Den Haag. nl. met 21,5%. dan volgt Rotter dam met 11,3 en tenslotte Amsterdam met 10,7%. nl. van 4025 op 4456. Tengevolge van deze ongevallen von den in deze drie steden in totaal 44 per sonen de dood en wel 16 in Amsterdam, 14 in Rotterdam en 14 in 's-Gravenhage. In elk der drie gemeenten nam het totaal aantal slachtoffers (doden, ern stig en licht gewonden en materiële schade) minder toe in het derde kwar taal 1954, dan hel totaal aantal verkeers ongevallen in deze periode. Den Haag staat ook bij deze stijging bovenaan, nl. met 13,2%, dan volgen Amsterdam met 6,5 e'i Rotterdam met 1,7%. Per 100.000 inwoners telde Amsterdam het hoogste aantal slachtoffers nl. 576, gevolgd door Rotterdam met 562 en 's-Gravenhage met 478. Voor de doden en ernstig gewonden (dus niet meegeteld de slachtoffers die licht gewond zijn of materiële schade op liepen) geeft Rotterdam per 100.000 in woners het hoogste cijfer te zien. nl. 237. Voor Den Haag is dit cijfer 207 en voor Amsterdam 163. De Nederlandse vereniging van sui kerziekten hoeft van H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard een belangrijk bedrag ontvangen-tea behaav» van haar werk. Het is niet verantwoord, zonder tege lijkertijd andere maatregelen te nemen, nu reeds een stormvloedkerende dijk rond de Brabantse Biesbosch te leggen, omdat daardoor dit gebied voor water berging verloren zou gaan en dit elders verhoging van stormvloedstanden ten ge volge zou hebben. In het kader van de deltaplannen zullen werken worden uitgevoerd, waardoor een volledige watervrijmaking van het Bies- boschgebied mogelijk zal worden. De Noodwet Dijkherstel 1953 kan op grond van de considerans van deze wet en het gestelde in artikel 1 niet van toepas sing worden verklaard op 'de schade, die in December 19o4 is ontstaan. Afgezien daarvan vallen de bedoelde gebieden niet onder de werking van deze noodwet, daar zij buiten de hoofdwaterkeringen zijn ge legen. Ook de wet op de watersnood- schade 1953 enrandere -regelingen ter leni ging van de gevolgen van de stormvloed van 31 Januari en 1 Februari 1953 kunnen niet van toepassing worden verklaard. Zoals reeds door de regering is mede gedeeld, zullen echter wel schadevergoe dingen worden gegeven voor die dijkge- deelten, welke destijds op grond van de Noodwet Dijkherstel 1953 werden hersteld en die zich nog niet voldoende hadden gezet en/of waarvan de grasmat nog niet voldoende was aangeslagen. Verreweg het grootste gedeelte van de thans ont stane schadeplaatsen aan hoofd- en bui tenwaterkeringen valt onder deze cate gorie. Zoals van de zijde van het Nationaal Rampenfonds is bekendgemaakt, zal dit fonds op analoge wijze als in 1953 is geschied de schade in de persoonlijke sfeer vergoeden. Zoais uit het bovenstaande blijkt, gaai de regering er van uit, dat hei mei in achtneming van de hiervorengenoemde uitzondering niei op haar weg ligt schadevergoeding ie geven voor dijkher stel en voor de schade, geleden in de Brabantse Biesbosch en het gebied van de Donge en het Oude Maasje. Zij heeft echter met de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, alsmede met het Natio naal Rampenfonds, de mogelijkheid be sproken, dat de provincie Noord-Brabant het initiatief zou nemen om door middel van het provinciaal rampenfonds, volgens nader vast te stellen richtlijnen en onder diens verantwoordelijkheid, te komen tol tegemoetkomingen aan betrokkenen in de kosten van herstel. Indien dit zou worden verwezenlijkt, zou de regering bereid zijn de Staten- Generaai voor te stellen een bedrag van 1.000.000 als bijdrage in dit fonds te storten. Aangenomen mag worden, dat ook de provincie een bedrag daarin zal storten. De onderhandelingen met het Rampenfonds duren nog voort, (Foto Aleyboom). Naar A.F.P. van bevoegde z(jde ver neemt is op een bijeenkomst van Philip- pijnse leiders, waaraan ook president Magsaysay heeft deelgenomen, besloten, dat de Philippjjnen een houding van „afwachtende oplettendheid" ten aan zien van de kwestie Formosa zullen aan nemen. Volgens een. bericht in de „Sydney Sun." is op een kabinetsvergadering be sloten, „dat Australië zich bij Amerika zal voegen bij de verdediging van For mosa". Naar het blad aanneemt zal de officiële mededeling van dit standpunt wachten totdat overleg is gepleegd met premier Menzies, die zich thans voor de Gemenebest-conferentie in Londen be vindt. U begrijpt, dat het rechterlijk von nis dat werkhervatting beval bij de Rotterdamse machinefabriek een reuze kluif voor „De Waarheid" Is. Het blad heeft met zeldzaam talent de fouten van de N.V.V.-bond uitge buit. En om de N.V.V.-ers in hun. kwaad te stijven heeft het de enormi teit gelanceerd, dat het rechterlijk vonnis een gevolg is vanhet man dement. Deze „aanslag op het stakingsrechte eist volgens „De Waarheid" een „overdonderende demonstratie van verontwaardiging". Daar zal wel niet veel van terecht komen. Aprilbewegingen heeft men maar eens in de honderd jaari De generale synode der Nederlands Hervormde kerk heeft in haar vergade ring van gisteren ds. J. M. de Jong, pre dikant te Amsterdam, benoemd tot con rector van het theologisch semenarium vanwege de Nederlands Hervormde kerk. Ds. J. M. de Jong werd in 1935 candi- daat in Gelderland, op 12 Sept. 1937 jeugdpredikant te Amsterdam, op 6 Juli 1941 predikant te Noord-Schermer en Oterleek, op 11 Jan. 1948 benoemd tot voorganger te Amsterdam en op 11 Juni 1950 tot predikant aldaar, o.m. voor de verzorging van de vrijzinnige leden der gemeente. Dit jaar, op de derde Dinsdag in September, zal krachtens de grond1 wet de helft der Eerste-Kamerleden aftreden. Op 12 Juli a.s. zal de can- didaatsteliing plaats hebben en Woensdag 3 Augustus zullen de Pro vinciale Staten de Eerste Kamer voor de helft vernieuwen. De aftredende groepen zijn I (Noord-Brabant, Zee land, Utrecht en Limburg, 13 leden) en IH (Noord-Holland, Friesland, 13 leden.) Op hut middaguur ivas de temperatuur op de vliegvelden, van Zuid-Limburg en van Woemdrechl al lot elf graden opge lopen, in Gilze-ftijen werd tien graden gemeten. Jn Eelde was het toen nog maar drie graden. De stijging van de tempe ratuur was toen echter nog niet geëindigd, zodat zowel in het Noorden als. in het Zuiden vanmiddag nog hogere tempera- turen mogen worden verwacht. De Briise minister Eden heeft een vredesplan opgesteld. Mils de Ameri kanen en Chinese nationalisten het goedkeuren, zal zij waarschijnlijk aan premier Nehroe verzoeken de Chinese communisten er toe te bewegen het plan ie aanvaarden. De belangrijkste punten zouden zijn: 1. De Veiligheidsraad zal op de ba sis van een Nieuwzeelandse resolutie een beroep op communistisch China en Tsjang Kai-sjek doen, om in te stem men met een wapenstilstand, die ech ter geen afbreuk aan hun wettige ter ritoriale aanspraken doet. 2. Nationalistische Chinese troepen zuilen zich van alle eilanden voor de Chinese kust de Tatsjens, Matsoe en Quemoy terugtrekken. 3. Terzelfder tijd gaat communistisch China er mede accoord zich te onthou den van aanvallen op Formosa en de naburige Pescadoren, zulks hangende een eventuele vreedzame regeling van de met elkaar strijdige souvereiniteits- aanspraken. 4. De Westerse mogendheden zullen opnieuw de communistisch-Chinese eis voor vertegenwoordiging in de Ver. Naties in studie nemen. De Nieuwzeelandse premier Sydney Holland: verklaarde gisteren in. Lon den dat zijn land vastbesloten is een rol te spelen, om de spanning rond Formosa te verminderen. Zoals men De Amerikaanse financier Serge Ru- binslein is gisteren dood in zijn flat in New York aangetroffen. Hij was gebon den en had een prop in de mond. Rubinstein, die in Rusland is geboren, bracht gedurende de tweede wereldoorlog twee jaren in de gevangenis door we gens het ontduiken van de Amerikaanse dienstplichtwet. Eind 1952 werd opdracht gegeven tot zijn deportatie maar het uit voeren van deze opdracht werd door ju ridische manoeuvres vertraagd. Rubin stein, die 45 jaar oud was, was voor de oorlog een bekende figuur in Londen en Parijs. Sinds zijn aankomst in de Ver enigde Staten in 1938 had hij fortuin ge maakt. Zijn familie vluchtte gedurende de re volutie in Rusland cn kwam de Verenigde Staten van Canada uit binnen op een Portugees paspoort. Volgens de politie werd het lijk van Rubinstein Donderdag in -zijn flat op Fifth Avenue aangetroffen door een van zijn employés. De politie acht een opzet telijke moord of beroving mogelijk. Rubinstein erfde zijn financiële gaven van zijn vader, die particulier raadsman was van de Tsaar en financieel raadsman van de „razende monnik" Raspoetin. 'Hij groeide op in Stockholm, Wenen, Parijs en andere Europese hoofdsteden. weet, zal Nieuw-Zeeland vermoedelijk een resolutie indienen bij de Veilig heidsraad. Premier Holland zei overi gens dat de gevaren voor een derde wereldoorlog aanzienlijk verminderd zijn. De New York Heral<J Tribune be richt, dat de Amerikaanse regering verzekeringen van Tsjang Kai-sjek ontvangen heeft, dat zijn regering niet haar veto zal uitspreken of zich op andere wijze zal verzetten tegen een redelijke resolutie in de Veiligheids raad om het vuren te staken. De plannen voor evacuatie van de 20.000 nationalistische militairen van de Tatsj en-eiland en zijn gereed, aldus is Donderdag door functionarissen van het Amerikaanse ministerie van De fensie in Washington verklaard. De bevelhebber van de Amerikaanse zevende vloot, vice-admiraal Alfred Pride, wiens schepen en vliegtuigen de nationalistische terugtocht zullen dekken, heelt de nodige opdrachten gekregen. Het besluit tot het feitelijke begin van de evacuatie zal waarschijn lijk worden overgelaten aan de natio nalistische autoriteiten op Formosa, zo voegden zij hieraan toe. Het vergelijk schijnt gebaseerd te zijn op de gedachte, dat er in de zit tingsperiode van het hnidige kabinet, dus tot 1956, geen drastische huur verhoging van 25% komt en dat dit jaar slechts een voorstel tot een zeer beperkte verhoging van ongeveer 10% zal worden ingediend voor huren, die meer dan 400.— per jaar be lopen, Daar tegenover staat dan dat de gedachte aan een huurbelasting voorlopig zal worden losgelaten. De moeilijkheden in het Kabinet over deze zaak zijn veroorzaakt door het feit dat de P.v.d,A„ zonder zich behoorlijk rekenschap te hebben gegeven van de vraag of een huurbelasting wel gerecht vaardigd en vooral of deze wel uitvoer baar is. haar als een principiële eis, waaraan niet te tornen valt. naar voren heeft gebracht. Nu het od het ontwerpen van concrete maatregelen aankomt, blij ken de socialistische ministers in het Kabinet de trek niet te kunnen halen, Vele bezwaren, die door de andere minis ters naar voren zijn gebracht worden door hen dan ook min of meer gedeeld. In de laatste bestuursvergadering van het Internationaal Christelijk Vak verbond. heeft de raad met algemene stemmen het verzoek om aansluiting van een Christelijke arbeidersorganisatie in Denemarken aanvaard. ;.ts? w f. 4 p i c,s;[§s pigs feei -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1