Westelijke politiek Veiligheidsraad nodigt wellicht Peking uit Londen vraagt Moskou om goede diensten Veldmaarschalk Schoerner kwam uit Rusland terug m „Sibajak" had een uur vertraging Chinezen vervalsten bewijsmateriaal v: Vreemd voorwerp in de lucht bleek een plasticballon GESPREK OVER STAAKT HET VUREN Oudste Haagse tiveeling Felle reacties in West-Duitsland 1 Gezin uit IJmuiden emigreerde op het laatste nippertje Inconsequent Djilas en Dedijer in hoger beroep Twee flottieljes naar Formosa Standpunt van de minister van Econ. Zaken DE AMERIKAANSE VLIEGERS ZATERDAG 29 JANUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2990 Weerbericht Goede bedoelingen van Sowjetunie in twij fel getrokken Dochter veroorzaakte consternatie Hagenaars stonden voor een raadsel DEENSE PREMIER OVERLEDEN NIEUW-ZEELAND zal Maandag in de "Veiligheidsraad voorstellen, communistisch China uit te nodigen een vergadering van de Veiligheidsraad bij te wonen voor een bespreking over een „staakt het vuren" in de wateren rond Formosa. Het voorstel wordt door Engeland en Amerika gesteund. De Britse regering heeft gisteren aan Rusland verzocht, er bij communistisch China op aan te dringen de verwachte uitnodiging van de Veiligheidsraad te aanvaarden. Het Britse verzoek is in Moskou overgebracht door ambassadeur Sir William Hayter tijdens een onderhoud met minister Molotow. Hayter heeft er tevens bij Molotow op aangedrongen, de Chinese regering te verzoeken, zich te beheersen, „opdat het niet tot algemene vijandelijkheden komt". Een woordvoerder van de Britse ambassade zei later, dat de reactie van Molotow „nog al sober" was. Minister Cals weer op liet departement Huurverhoging Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<<b Telefoon 6788» Abonnementsprus 52 cent per week. 2.26 per maand j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEU'NTNG on Mr. K. VAN" HOUTEN" Weersverwachting, geldig tot Zondagavond, AANHOUDEND ZACHT Toenemende bewolking met later plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Aanhoudend zacht. ZON* EN' MAAN 30 Jan. zon op 8.24, onder 17.23: maan np 10 23. onder 0.3. 31 Jan. -.-.or, op 8.23, onder 17.25; maan op lO.al. onder z.00 O Hoofdredacteur: Dr. >J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER zijn mensen, die van mening zyn, dat orcs.denl Eisenhower Ui' politieke doelstellingen ten aan zien van de comnuimst'.sc.iL machts- wereid heeft gewijzigd. Zou het oorspronkelijke ieputilikein- ge ideaal geweest zijn de bevrijding der door de communisten mderdrukte landen, de president zou nu mede onder de druk van de democratische meerderheid in nel Congres be keerd zijn tot de politiek van het „vreedzaam samenleven" ran de com munistische en ie niet communisti sche delen van de wereld. Wij hebben er onlangs iti een kort artikeltje rechtsboven reeds op gewe ren, dat ons deze opvatting onjuist voorkomt. De present is met bekeerc tot de theorie van het vreedzaam sa menleven evenann trouwens ais de democraten in Amerika aeze theorie huldigen of onder Truman heb ben gehuldigd. De president heeft naar onze op vatting de nadruk gelegd op de poli tiek van „containment". Daaronder .s te verstaan een -r.ilitair gedrag, waar bij men er van afziet een toestand zo als dia rechtens zo<_ moeten bestaan langs militaire weg tot werkelijkheid te maken, terwijl men tegelijkertijd overal waar en i»-eds wanneer de te genstander poogt zijn gebied uit te breiden terstond de krachtigst denk bare militaire tegenweer biedt. Deze politiek heeft Eisenhower steeds als NAVO-bevelhebber tijdens het bewind van Truman loyaal uitge voerd. Men kan gerust aannemen, da', deze politiek ook werkelijk zijn eigen politiek is. (YAT onderseneidt nu deze politiek VV van die van het vreedzame sa menleven? En, zo is de tweede vraag, is er bij de politiek van containment in werkelijkheid nog wel een andere mogelijkheid dan die van het vreed zame samenleven? Het antwoord op deze vragen kan men als volgt samenvatten. De politiek van containment is ge baseerd op de overweging, dat het niet verantwoord is ook niet terwille van de bevrijding van de door de commu nisten bezette landen een algemene ■wereldoorlog te ontketenen. De politiek van containment gaat ar ran uit, dat het vreedzame famenleven niet bestaat. Het maximum waartoe een geslaag de politiek van containment zou kun nen leiden is een wapenstilstand. Want deze politiek richt zich niet op vrede, op enige rechtelijke consolidatie van verhoudingen. Integendeel, deze Poli tiek gaat er van uit, dat de rechtelijke consolidatie van de bestaande toestand niet aanvaardbaar is, maar wil tegelij kertijd voorkomen dat de feitelijke toestand zich ten r.adele van het Wes ten wijzigt. LOOPT deze politiek nu in feite niet uit op net streven naar een politiek van vreedzaam samenleven? Ons antwoord moet luiden, dat men dit alleen kan denken als men zich in het internationaal verkeer en in de ontwikkeling der feitelijke verhoudin gen in de internationale wereld slechts één middel kan indenken, dat daarin verandering te weeg kan brengen, na melijk de algemene wereldoorlog in volle omvang. Dit nu is onjuist. De internationale ontwikkeling is altijd aan de gang ook zonder oorlog. Zij kan beïnvloed worden door een bonte reeks van fac toren, factoren waarvan we sommige in het geheel niet in de hand hebben en waarvan we soms zelfs het bestaan niet kunnen vermoeden en andere, die we wel degelijk mede in d. hand heb ben. Er is dus ook bij de politiek van containment inderdaad een andere mo gelijkheid dan de politiek der vreed zame samenleving. Deze andere mogelijkheid bestaat hierin, dat men uitgaat van het onbe vredigende van de bestaande feitelijke toestand, dat men zich als politiek doel stelt de vrijheid der onderdrukte vol ken en dat men daartoe voortdurend de posities van de tegenstander aftast of men niet iets in gunstige zin kan doen veranderen. Dat aftasten van de posities van de tegenstander heeft betrekking op alle punten, die van invloed zijn op de sterkte van de tegenstander. Het ligt in de sfeer van de diplomatie en van het militaire, in de sfeer ""an het eco nomische en van liet moreel. Dit af tasten veronderstelt n.l. dat we de ge schiedenis niet vooruit weten Dit af tasten veronderstelt het verrassende m de wereldhistorie en het is daarop in gesteld. En de middelen, die worden aange wend om een verandering in gunstige zin te weeg te brengen of te bevorde ren kunnen ligg -n op alle gebied van staatkundige a :tiv iteit. .laar zfj zij.i gebonden aan de begrenzing van de koude oorlog. Dit is dus wel degelijk een totaal andere politiek dan die van het vreed zame samenleven. Maar het is een po litiek op lange termijn. Een andere po- tiek. die betere resultaten belooft niet mogelijk. Een lid van het Oostduitse parle ment en nog vier personen zijn Zondag te Herringen gearresteerd verdacht van communistische activiteit in West-Duits land. Ioudste llin-tinpen ran Ihn Hang. de heren I'. J, en J. H. Boiiunire ter vieren vandaag hun !i!e ivrjac dag. Sinds hun geboorte zijn zij onafscheidelijk, gingen op dezelfde school en werkten bij dezelfde haas, een stoffeerderij. Beiden zijn kern gezond en hopen nog vele jaren daarvan te genieten. Links P. en rechts J. II. Bouwmeester. De gemengde wapenstilstandscom missie der Ver. Naties heeft Egypte gisteren schuldig verklaard aan een, - „flagrante schending" van de Arabisch 1 nodiging zal aanvaarden, want tot nn toe Molotow zei dat de Russische rege ring altijd verlangend is mar vermin dering van de spanning. Maar tevens beweerde hij, dat de verantwoordelijk heid voor de gang van zaken in de Straat van Formosa bij de Amerikaanse regering ligt en ook bü de Britse rege ring, voor zover die Amerika steunt. De regering van communistisch Chi na is van het Nieuwzeelandse voorstel op de hoogte gesteld door de Engelse zaakgelastigde in Peking, Trevelyan. Sir Leslie Knox Munro, de Nieuw zeelandse voorzitter van de Veiligheids raad, heeft tegen Maandagmorgen 11 uur plaatselijke tijd een zitting van de raad uitgeschreven. Munro's voorzitter schap loopt Maandagnacht af. Men verwacht dat de Veiligheidsraad aan Munro of aan de secretaris-gene raal van de Ver. Naties, Dag Hanrnmr- skjoeld, machtiging zal geven Peking uit te nodigen aan de besprekingen deel te nemen. Het is de vraag of Peking de uit- De voormalige Duitse veldmaarschalk Ferdinand Schoerner is gisteren uit Rus. sische gevangenschap in de Bondsrepu bliek teruggekeerd, waar hij in tegen stelling tot vele andere wegens oorlogs misdaden veroordeelde Duitsers een zeer slecht onthaal heeft gevonden. Minister Strauss, de organisatie der Duitse oud strijders en de vakbonden hebben zijn arrestatie en berechting voor een Duitse rechtbank geëist. Voornamelijk de hond der oud-strüdcrs is heftig tegen Schoer ner van leer getrokken. Deze bond, die herhaaldelijk gratie hoeft verlangd voor alle wegens oorlogs misdaden in het buitenland veroordeel de Duitsers, heeft van de regering ge- eist. dat Schoerner niet als terugge keerde krijgsgevangene zal worden be handeld en dat hem de burgerlijke rech ten zullen worden onthouden. Oorzaak van deze ongewone houding van de oond tegenover een voormalige krijgsgevangene is het feit. dat Schoeniers misdaden zich voornamelijk tegen de Duitse soldaten hebben gericht. Volgens de bond der oud-strijders zou Schoerner duizenden Duitse soldaten door zijn vliegende standgerechten hebben laten vermoorden en door tenslotte zelf te vluchten zijn soldaten aan het Rode Leger hebben prijs gegeven. Schoerner had de reputatie een van de meest meedogenloze bevelhebbers yan Hitiers legers te zijn. De th|"s G2-iar»ge vroegere generaal werd op 20 April 1-44 door Hitier tot veldmaarschalk bevor derd Hij commandeerde toen de Duitse leeers in Tsjechoslowakije. doch was voordien san het Russiscre front geweest. Aan het einde van de oorlog had ny Hitiers bevel opgevolgd om het befaam de Alpenfront te gaan opbouwen, doch hij werd daarbij aan de .grens tussen Beieren cn Oostenrijk door de Amen- kanen gevangen genomen. Dezen hebben hem san de Russen uitgeleverd. Sehörner tijdens zijn treinreis naar Mnnchrtt, terniji hij een krant leest waarop duidelijk de zin te zien is: „SoUhit rnlmnd brandmarkt den Feldniurachall Schiirner ■ij- Enkele daaen geleden werd Schoerner, tezamen met de vroegere vicc-admiraa! Voss door de Russen in vrijheid gesteld. Na een verblijf in Oost-Duitsland heeft hii zich nu naar Munchen begeven, waar zijn familie woont. Hij ondernam deze reis ondanks het feit. dat reeds in de afgelopen dagen dreigende stemmen te- pen hem waren opgegaan. Minister Strauss, die gaarne als woordvoerder der Duitse soldaten optreedt, heeft van Bonn uit een telegram aan de Beierse minister van Justitie gezonden om deze te ver zoeken na te gaan of het mogelijk is Schoerner te ai resteren en te laten be rechten. Strauss vermoedt namelijk, dat de Rus sen juist de weinig geliefde Schoerner hebben vrijgelaten om daardoor de jonge Duitsers nog meer afkerig te maken van de militaire dienst. Strauss meende deze conclusie te moeten trekken, daar juist Schoerner is vrijgelaten, terwijl ,een groot aantal fatsoenlijke officieren en soldaten nog steeds in Russische ge vangenschap is". Ook dr. Schroeder, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft de opvatting geuit, dat de tegen Schoerner Ingebrach te beschuldigingen gerechtelijk zullen moeten worden onderzocht. Schoerner zelf verklaarde, toen hij in gezelschap van twee Russische begelei ders aan de grens bij Hof in Beieren arriveerde, dat hij bereid is zich voor een Duits gerecht te verantwoorden. Hij noem de beschuldigingen „belachelijk" al gat hij toe. dat hij ,.een ijzeren disci pline" van zijn troepen had geëist. Schoerner deelde voorts mede. dat de leider van de Russische krijgsgevangen kampen hem had gezegd, dat spoedig alle nog in Rusland verblijvende Duitse krijgsgevangenen zullen w&ïdm *rü t*- latea. toonde Kood-Cklm zich niet büster geestdriftig voor een staakt-bet-vuren. Daar staat echter als mogelijk winst punt voor communistisch China tegen over, dat deelneming aan het debat in de Veiligheidsraad een nieuwe stap kan zijn naar de algehele toelating van Pe king tot de Ver. Naties. Mocht Peking inderdaad afgevaardig den naar New York sturen, dan zal het eerste doel zijn een eind te maken aan de schietpartijen rond Formosa en nog weer later tot een overeenkomst over de toekomst van Formosa en de Pescado res De leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat Knowland, heeft verklaard, dat hij zich sal verzetten te gen toelating van een afgevaardigde van communistisch China in de Ver. Naties, zolang niet alle in communistisch China gevangen gehouden militairen zijn vrij gelaten. Knowland zei dit tot verslaggevers, na dat hij een onderhoud met minister Dul les had gehad. Een hoge Amerikaanse zegsman op Formosa heeft verklaard, dat de Ameri kaanse steur, zal' worden uitgebreid tot de nationalistische eilanden Quemoy en Matsoe bij -de Chinese kust. Over do ontruiming van de Tatejen-eilanden is in beginsel tusen Amerika en nationa listisch China overeenstemming bereikt. Sir Anthony Eden, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft een be roep op communistische China gedaan, de bijeenkomst van de Veiligheidsraad bij te wonen om te trachten een of an dere regeling, ook al moge deze tijdelijk zijn, tot stand te brengen. De Chinese communisten, zo verklaarde bij. moeten niet denken, dat het de bedoeling is hun te vragen datgene op te geven wat zij als hun rechten beschouwen, ook al zijn zij in Korea met de V.N. in conflict ge weest. De Amerikaanse senaat heeft gister avond met 85 tegen 3 stemmen, de reso lutie goedgekeurd, welke president Eisenhower machtigt, wanneer hij dat nodig oordeelt, Amerikaanse strijdkrach ten te gebruiken om verovering ran For mosa, de Pescadores en „belendende" nationalistische eilanden door de Chine se communisten te verhinderen. Het huis van afgevaardigden had de ze resolutie drie dagen tevoren reeds goedgekeurd met 499 tegen 3 stemmen. T N Amsterdam is door sommige cri- 1 tiek geuit op het feit, dat de ge- meente aan een op te richten tehui» voor ouden van dagen het Willem Dreeshuis een garantielening ver leent. Nu stelt het bestuur van het tehuis voor opneming daarin de voorwaarde, dat gegadigden leven of geleefd hebben, in 'n democratisch socialistische sfeer. Het R.K. dagblad De Tijd'' vindt deze bepaling niet onredelijk. In een tehuis waar 150 mensen samenwonen moet een gemeenschapnelijke sfeer zijn. Die sfeer kan door de godsdienst worden bepaald en in het Willem Dreeshui» zal dat door de socialistische staats- en maatschappij-beschouwing geschieden. Wij onderschrijven de opvatting van „De Tijd" in dezen. Aangenomen ten minste. dat andere tehuizen op gelijke wijze van gemeentewege hulp wordt geboden. Wij onderschrijven echter ook wat „De Tijd" toevoegt: „Intussen zal men moeilijk kunnen ontkennen, dat hier duidelijk van een socialistische verzuiling sprake is. Het „Willem Dreeshuis" is 'n socialistische zuii. Wij vinden dat best. Bij de VARA kan men hetzelfde constateren.Men accepteerde ook hier de yerzuiling Dat is aldus „De Tijd'' een heerlyke inconsequentie in P.v.d.A.-kringen. Aan de ene kant is men doorbraak partij, die de zuiler omver wil kegelen- Maar aan de andere kant richt men ze zelf naarstig op. 18-jarige dochter van de familie Prinsse uit IJmuiden heeft giste ren heel wat consternatie veroorzaakt. Haar ouders hadden enige maanden geleden het besluit genomen naar Australië te emigreren, maar op het laatste ogenblik kregen de oudste zoon en dochter spijt. Twee dagen voor het vertrek van de Sïbajak ve - dween de zoon Willem spoorloos cn niet lang daarna was ook de 18-jarige dochter Gerda zoek. Ten einde raad stelde de heer Prinsse zich in verbin ding met de afdeling passage van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en deelde mede, dat de reis als geannu leerd moest worden beschouwd. Maar Gerda kwam te elfder ure nog opdagen en vader Prinsse zette daar na alles op alles om toch nog aan boord van de Sibajak te komen. Dat i$ hem gelukt, dank zij de bereidwil ligheid van de gezagvoerder, kapitein H. van Manen, die het vertrek van de boot een uur had laten uitstellen. In dat uur echter steeg de spanning met de minuut. De plaatsen van de familie Prinsse waren reeds door an dere emigranten bezet, toen onverwacht het bericht kwam, dat zij oo weg wa ren naar Rotterdam. De afdeling pas- Drie tweelingen op één schip.... emigranten Djilas en Dedijer. die in het begin van deze week in Joegoslavië werden veroordeeld tot lichte voorwaardelijke straffen wegens „ondermijnende pro paganda" zijn volgens betrouwbare mededelingen in hoger beroep gegaan. Djilas kreeg zoals men weet ander half jaar voorwaardelijk en Dedijer zes maanden voorwaardelijk. QP schier elke straathoek in Den Haag en Scheveningen bleven vanmorgen tegen 9 uur talrijke weg gebruikers. onder wie velen, die naar hun werk gingen, stilstaan om naar een ..vreemd verschijnsel" in de lucht te kijken: een zilveren bal, die in het zonlicht schitterde en zich ten Zuidwesten van Den Haag bevond. Het ..ding" bewoog zich heel lang zaam in Zuid-Westelijke richting voort. Natuurlijk viel het woord Vlie gende schotel' ontelbare malen, doch even zovele keren werd deze ver onderstelling weer verworpen. Ook werd de mogelijkheid geo-pperd van een ontploffende ster en zelfs werd De Amerikaanse marine brengt ln allerijl nieuwe eskaders oorlogsschepen over naar het nationalisiisch-Chinese eiland Formosa. Van de Westkust van de V.S. is een eskader kruisers en torpedn- bootjagers vertrokken en ook uit Singa pore zijn Amerikaanse vlooteenheden naar Formosa onderweg. Het zeer grote Amerikaanse vliegdekschip „Midway" be geeft zich eveneens uit het gebied van Singapore rechtsstreeks naar Taipeh. De Zevende Vloot ten Noorden van het nationalistische bolwerk bestaat nu reeds uit vijf vliegdekschepen, seven kruisers, middelgrote en zware en meer dan 50 torpedobootj'agers. De vloot wacht daar op orders uit Washington om de evacu atie van de Tatsjen-eilanden te beginnen. De Amerikaanse minister voor de Vloot. Charles S. Thomas, heeft het Con gres de verzekering gegeven dat de Ame rikaanse zeestrljdkrachtên het hoofd kun nen bieden aan „alle plaatselijke vloot acties" in de straat rsn Formosa en eerst* stoot kunnen opvangen ad* mc Mriag «itbwwMk door enkelen beweerd dat het een zeer zeldzaam verschijnsel zou zijn. dat slechts eenmaal in de 400 tot 500 jaar voorkomt. Alle vreemde en minder vreemde veronderstellingen ten spijt, deelde de Sterrewacht te Leiden mee. dat het „vreemde verschijnsel' mets anders was dan een plastic-ballon van een wecrsinstitiuit. waaraan een apparaat hangt dat op grote hoogte waarnemingen doet. Aan dergelijke ballons wordt een radiosonde of een radarspiegel opge laten. Een radiosonde is een instrument, waarin zich een thermometer, een barometer en een vochtigheidsmeter bevinden, alsmede een kleine radio zender om het geregistreerde auto matisch uit te zenden. Eén radarspiegel wordt gebruikt om de windrichtingen en -snelheid in de diverse luchtlagen te meten. Het K.N.M.I. in De Bilt lind van nacht om drie uur een dergelijke ballon opgelaten. Dat de vanmorgen in Den Haag gesignaleerde ballon, die naar schatting op een hoogte van 11 kilometer dreef, dezelfde is als die. welke in De Bilt ts opgelaten, wordt niet waarschijnlijk geacht. Op het marinevliegkamp Valken burg nam men aan. dat de ballon afkomstig was uit Ukkel Belgiëof Parijs. Tot deze conclusie kwam men omdat de plasticballon een door snede heeft van li lot 2 meter en blijkens waarnemingen reeds veel gas moest hebben verloren, zodat moet worden aangenomen dat de ballon reeds geruime tijd in de lucht it geweest. De ballon, was niet afkom stig mn het vliegveld Tpenburg. Op Valkenburg gebruikt men alleen maar rubberballons die licht nauwelijks reflecteren, zodat de ballon bezwaar lijk van Nederlandse origine kan zijn. De plasticballon ie oofe door velen dn Schiedam waargenomen. Bovendien zij* bfj tft filiaal-Inrichting van het K.N.M.Ï. i* Rotterdam eveneens tal ,vtm meldingen attoa kat Moras*p bimaitgakomav. sage zat werkelijk mei de handen in het haar. Het schip was' volgeboekt. Niet minder dan 1020 passagiers gin gen ditmaal mee en waar vond men zo snel slaapplaatsen voor de zich naar Rotterdam spoedende familie Prinsse? Tenslotte is dan een oplos sing gevonden en in spanning wachtte iedereen aan de Lloydkade op de komst van de familie uit IJmuiden. Tegen half zes arriveerde eindelijk het uit zeven personen bestaande ge zin. De onwillige dochter was op dat ogenblik al aan boord. De kinderpolitie was haar op het spoor gekomen en onder geleide van de sterke arm ging Gerda de loopbrug op. Een geheel over stuur zijnde moeder kon haar tranen niet bedwingen, toen zij hoorde, dat haar dochter ai was gearriveerd. Va der Prinsse keek allerminst vriende lijk en de wachtenden aan de kade kregen zo de indruk, dat er aan boord van de Sibajak nog een hartig woordje gesproken zou worden met Gerda. Om de zoon Willem heeft de familie zich verder niet bekommerd. Hij zou bin nenkort meerderjarig worden en zijn weg wel vinden, zo zei vader Prinsse. Aan boord bevond zich ditmaal een record-aantal kinderen. Tot dusver was hei .hoogste aantal 363 kinderen be neden de twaalf jaar. Op de Sibajak vertoefden er 365. Daaronder bevon den zich zes tweelingen. De passagiers lot zestien jaar vertegenwoordigden hel respectabele percentage van 46. Minister Cals heeft heden zijn werkzaamheden ten departemente hervat. Minister Beel. die sedert 24 October 1.1. ad interim belast was met de portefeuille van O. K. en W. heeft Vrijdagmiddag afscheid geno men van de hoofden der afdelingen van het ministerie. By de debatten in de ministerraad over de huurverhoging moet het stand punt van de minister van Economische Zaken een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Prof. Zijlstra zou van mening zijn dat voorkomen moet worden dat alle mogelijke prijsverhogingen zoals van melk, brood en huren steeds maar weer opgevangen worden door loonsverhogin gen. Op deze wijze komt ons land in de inflatie-spiraal terecht van steeds maar stygende prijzen en stijgende lonen. Het belangrijkste wat de regering thans te doen staat is het doorbreken van deze spiraal-ontwikkeling door het scheppen van een marge, -waarbij de lonen niet-omhoog behoeven te gaan en de prijzen toch tot een bepaalde hoogte kunnen stijgen. Die marge zou zijn - ge vonden, wanneer in Juli a.s. de aangekon digde belastingverlaging van 500 mll- lioen doorgaat en een beperkte huurver hoging tot stand komt. Bij een drastische huurverhoging van 25'procent zouden de daarvoor als com pensatie aangewezen belastingverlagingen (o.a. omzetbelasting) moeten worden aangevuld met een loonronde. die weer prijsstijgingen tot gevolg zou hebben. Bij een huurverhoging tot 10 proceni met uitsluiting van de huren van vooroorlogse arbeiderswoningen kan een loonronde achterwege blijven en komt er een compensatie-marge vooral voor de arbeiders voor de prijsstijgingen, die hebben plaatsgevonden of alsnog zullen plaats vinden. De minister van Economische Zaken schijnt op het standpunt te staan, dat er ln Nederland thans voor alles rust in de sector lonen en prijzen moet komen, opdat Nederland met zijn grote export zul kunnen blijven concurreren op de" buitenlandse markten. De Deense premier Hans Hedtoft is vanmorgen in het Grand Hotel te Stockholm overleden. Vernomen wordt, dat zijn overlij den op een hartaanval is gevolgd. De premier bevond zich in Stock holm voor de bijwoning van de bij eenkomst van de Noordse Raad wei- ke gisteren was begonnen. Zij werd bijgewoond door de premiers van Noorwegen, Zweden en Denemar ken en andere Skandinavische poli tici. Hedtoft werd dood in zijn bed in zijn hotelkamer aangetroffen. Toen Hedtoft niet op de ochtendzitting van de raad verscheen en cle telefoon niet beantwoordde, gingen de autoriteiten naar zijn kamer en daar vonden zjj hem dood m bed. „Het bew ijsmateriaal over de .schen ding van het Chinese luchtruim door de elf bekende Amerikaanse vliegers is door de Chinese communisten vervalst". Dit zou een missionaris, die uit China gevlucht is, verteld hebben aan de 44- jarige Douglas Hyde, een voormalig communist en vroeger redacteur van het Britse communistische dagblad Bally Worker. Hyde verklaarde, dat de Amerikanen, (oen zij neergeschoten werden, boven Noord-Korea vlogen, waar zij alle recht hadden om te vlieger. Later hebben de Chinese communisten volgens hem het wrak van het neergeschoten vliegtuig naar_ Mantsjoerije overgebracht. Daas- werd het gefotografeerd, als „bewijs", dat d« Amerikaanse vliegers het Chinese luchtruim hadden geschonden en spion- nage hadden bedreven. De Amerikanen waktea gavaagez genomen en tot gevan- ZOU met zijn ten- genisstraffen veroordeeld. Zo zorg het internationale incident opgebouw d, dat nog steeds niet einde is. Hyde schreef aan de Times, dat dit hem was meegedeeld door een uit China gevluchte missionaris, die ziin inlichtin gen op ziin beurt weer had van een lid van de bosbrandwaeht in de om geving van de rivier de Jaloe. oor het hospitaalkerkschip ..De Hoop" Bij de penningmeester van het hospi- taalkerkschip^ „De Hoop" zijn binnen gekomen 122 bussen van de Schevening- se loggers met een totale inhoud van 99ÖQ,—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1