Rus] a i eist terugkeer Amerikaanse vloot Bescheiden Niet aardolie-winning in Zuid-Holland bezien door de bril Schoonebeek van Duits manifest tegen herbewapen ing Rode voorwaarden voor „staakt het vuren Vechtpartij tussen politie en opgeschoten jongens GESPREK MOSKOU-TOKIO? Nieuwe Fokkers en Hunters voor de Kon. Luchtmacht RESOLUTIE IN DE VEILIGHEIDSRAAD Weer schoolstrijd in België? V.S. beschuldigd van agressie MET DE NIEUWSTE METHODEN Adenauer houdt Drie Amsterdammers gearresteerd Kromzwaard voor Smirnoff voet bij stuk MAANDAG 33 JANUARI 1955 99 De vooruitzichten voor een „staakt het vuren" zijn intussen nog weinig bemoedigend. Radio-Peking heeft gisteravond een bericht van het officiële Chinese nieuwsagentschap uitgezonden, waarin gezegd wordt,, dat een „staakt het vuren" ten doel heeft „een aanvalsoorlog tegen China onder de vlag van de Ver. Naties". Kanonnen en bom menwerpers van Rood China hebben echter juist gisteren een bij zonder zware regen van bommen en granaten doen neerdalen op de Tatsjen-eilanden, die de nationalisten met steun van Amerika zullen ontruimen. DERTIENDE JAARGANG No. 2991 Weerbericht vs Onrustige Zondagmiddag in Middelhamis W aarschuwingsschoten om orde te herstellen Wederom een aanvraag voor Britse luchtdienst op Ypenburg/Rotterdam H.M. de 25 jaar eredoctor Koningin Duel minister Faure gaat niet door (Van onze Haagse redacteur) T"\ E NEDERLANDSE Aardolie Maatschappij heeft op 30 Mei 1953 in het bijzijn van de inspecteur-generaal der mijnen aangetoond, dat in Zuid-Holland deimogelijkheid van commercieel verantwoorde olieproductie aanwezig is. Op grond hiervan is bij Koninklijk Besluit van 3 Januari j.l. aan de N.A.M. een concessie verleend oyer een gebied van 16.650 ha tussen Rotterdam en Den Haag. „Men moet de mogelijkheden in dit gebied echter bepaald niet bekijken door de bril van Schoonebeek. Met onze boringen daar hebben we een enorme prijs uit de loterij getrokken, maar wat de boringen bij Delft en Rijswijk te zien geven is het gebruikelijke resultaat van dergelijke onderzoekingen 'in dit deel van Europa", zo zeide de directeur van de Ned. Aardolie Maatschappij, dr. ir. H. A. Stheeman, naar aanleiding van deze concessieverlening. „De feiten geven tot dusverre een zeer bescheiden beeld maar we zijn nog niet aan .het eind van ons Latijn. Over een half jaar o£ een jaar kunnen we waarschijnlijk meer zeggen." Situatie Onderzoek Dag begon vroeg voor prinses Beatrix .Hunter geheel m mm Vandaag neemt de Caraïbi- sche reis van prinses Mar garet Rose een aanvang. In verband met deze reis naar de West dineerde zij vorige week bij premier Churchill. Op de foto: prinses Margaret verlaat Downing street 10 na het diner. Nederland gebouwd Dit jaar verkiezingen in Engeland Churchill naar Moskou Rotterdam: "Vitte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgno No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhagc: Huygensplem 1 Postgiro 424S57 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks N_ Directie: C. A. KJEUXING en Mr. K. VAX HOLT EX PRESIDENT EISENHOWER De in België sluimerende school strijd dreigt opnieuw te zullen ontbran den als gevolg van de wetsontwerpen, die de socialistische minister van On derwijs, Collard, voornemens is bij het parlement in ie dienen. Hoewel de tekst van deze wetsontwerpen nog niet is bekendgemaakt, welen de katholieke bladen reeds te melden, dat deze zeer nadelig zijn voor de katholieke lagere en middelbare scholen. De lagere scholen, zowel de openbare als de katholieke, zouden haar sub sidies voortaan niet meer via andere instellingen ontvangen, doch recht streeks van de staat. In gemeenten waar geen openbare lagere school bestaat, zou er een opgericht moeten worden met staatssteun. De directeuren van openbare scholen zouden het diploma moeten bezitten van een door tie staat goedgekeurde kweekschool o£ univer sitaire instelling. Is het op bet ogenblik zo, dat men een verzoek moet indienen, indien men zijn kind geen gods dienstonderwijs wil laten volgen op school, volgens de nieuwe wetten zou deze procedure omgekeerd "worden. Intussen zijn de wetsontwerpen, die ter goedkeuring aan koning Boudewijn werden voorgelegd, nog steeds niet terugontvangen van het paleis. Ver scheidene katholieke kranten dreigen weer met een mars naar Brussel, waar aan alle katholieke organisaties zouden deelnemen. I? US LAND heeft gisteravond aan de Veiligheidsraad verzocht, de Ver. Staten te bevelen hun land-, zee- en luchtstrijdkrachten onmiddellijk uit het gebied van Formosa terug te trekken. De Sowjet-Unie beschuldigt Amerika van „aanvalsdaden" jegens communistisch China. Deze beschuldi ging wordt geuit in een resolutie, die Rusland bij de Veiligheidsraad heeft ingediend. De Veiligheidsraad komt, zoals men weet, vanmiddag om vijf uur Nederlandse tijd bijeen. Uit Washington komt het bericht, dat de Amerikaanse regering over- ■weegt de Sowjet-Unie te verzoeken haar invloed bij communistisch China aan te wenden, opdat elke daad die een nieuwe oorlog zou kunnen ontkete nen, achterwege zal blijven. Een dergelijk verzoek is reeds eerder gedaan door Engeland. xN Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Weinig ver andering in temperatuur. Matige tot krachtige over wegend Zuidelijke wind. ZON EN MA VN 1 F«br. zon op 8.24, onder 17 28; maan op 11.30, onaer 3.23. A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BS - De Russische resolutie noemt als aanvalsdaden van de Ver. Staten: „niel-uilgelokie aanvallen op gebieden en steden langs de Chinese kust door onder toezicht der Ver. Staten staande strijdkrachten, het samentrekken van Amerikaanse vloot- en luchtstrijdkrach ten in hei betrokken gebied en officiële verklaringen van Amerikaanse autori- feiten, waarin gedreigd wordt Ameri kaanse strijdkrachten tegen de Chinese volksrepubliek ie gebruiken". De resolutie kwam voor de andere delegaties niet geheel onverwacht. Zij geeft de Russen de mogelijkheid, op eigen voorwaarden te praten over het door het Westen voorgestelde „staakt het vuren". In feite verlangt de Russische reso lutie eveneens een „staakt het vuren" in het gebied van Formosa. De resolutie eist: „dat geen militaire actie geoor loofd zal zijn in het gebied van Taiwan (Formosa) door een der beide partijen, zodat evacuatie van eilanden in dit gebied door alle gewapende strijd krachten, die niet onder bevel staan van de volksrepubliek van China, ver gemakkelijkt zal worden". Door zijn handtekening te zetten, heeft president Eisenhower Zaterdag kracht van wet gegeven aan de reso lutie van het Congres, die hem mach tigt naar eigen inzicht strijdkrachten te gebruiken voor een mogelijke ver dediging van Formosa, de Pescadoren en „belendende posities". Japan is bereid tot onderhandelingen met Rusland over het herstel van nor male betrekkingen tussen beide lan den, indien Moskou bevestigt, dat de niet gedateerde nota, die de Russische vertegenwoordiger in Japan, Domitski, Dinsdag aan de Japanse premier Ha- tojama heeft overhandigd, het officiële Russische standpunt weergeeft. Premier Hatojama van Japan heeft bekendgemaakt, dat zijn regering de Japanse ambassadeur bij de Ver. Naties in New York heeft opgedragen, contact op te nemen met de Sowjet- De „East Anglian Flying Services Ltd" gevestigd op het vliegveld South end, ook bekend onder de naam „Chan nel Airways", heeft bij de daarvoor be stemde Britse instantie een aanvraag ingediend voor het onderhouden van een gewone luchtdienst tussen Ipswich en Rotterdam en/of Ypenburg via Southend. Het is de bedoeling van deze Britse maatschappij met de Havilland "Dove" en de Havilland „Rapide"-toestellen pas sagiers, vracht en post te vervoeren tus sen de genoemde plaatsen in maximaal dertig vluchten per week, met verdub beling van het aantal vluchten wanneer dit nodig mocht blijken. De vergunning wordt gevraagd voor tien jaar, rnet in gang van de dag waarop zij wordt ver leend. Het is mogelijk dat de „East Anglian flying Services Lid" de diensten tussen Ipswich en RotterdamYpenburg later snet de Havilland Heron" en of Dou glas „Dakota" vliegtuigen zal uitvoeren. Zoals bekend is, heeft de Britse maat schappij ,.Air Charter Ltd" enkele we ken geleden eveneens vergunning ge vraagd voor het traject SouthendRot terdam en of Ypenburg. Het is vandaag vijf en twintig jaar m- •eaen dat H.M. de Koningin haar studie aan de Rijksuniversiteit te Leiden be kreund zag met het ore-doctoraat m de •etteren en wijsbegeerte. Haar promotor was prof. dr. J. H. Huizinga. Ier gelegenheid van dit feit heeft de senaat der Rijksuniversiteit te Leiden aan H.M. de Koningin heden een schrif telijke gelukwens en een bloemenhulde sterdam, over „Onze roeping als ehris-' Sezo neen. ambassadeur in de Ver. Staten en hem te vragen om "nadere aanduiding van het karakter van de nota. De premier zeide dat radio Moskou Zaterdagavond Tokio of Moskou als conferentie-oord heeft geopperd, maar de premier geloofde dat de onderhan delingen in een „derde land" gevoerd kunnen worden. Het Japanse kabinet zal op 4 Febru ari bijeenkomen, om een antwoord op te stellen op de Sowjet-nota. De opperbevelhebber van de Ameri kaanse zeestrijdkrachten :>n het gebied van de Stille Oceaan, admiraal Stump, is tijdens het weekeinde op Formosa aangekomen. Naar uit betrouwbare bron is verno men, hebben admiraal Stump en gene raal Tsjiang Kai-Sjek de laatste hand gelegd aan plannen voor evacuatie van de Tatsjen-êilanden. In nationalistische kringen gelooft men, dat Tsjiang deze plannen zonder belangrijke wijziging heeft goedgekeurd. De Russische minister van Builen landse Zaken, Moloiow, heefl ver klaard, dal de Sowjet-Unie geen grote oorlog met de Verenigde Slaten wil air gevolg van de crisis over Formosa, Moloiow zei dit tijdens een onderhoud mei de Amerikaanse krantenkoning William Randolph Hearst Jr. en Joseph Kingsbury Smith, hoofd van hel Euro pese bureau van de Intexnolional News Service. Radio piping verklaarde vandaag nog maals, dat het voorstel van Nieuw-Zee- lantl om de situatie rond Taiwan (For mosa) In die Veiligheidsraad van de Ver, Naties te behandelen niet door het Chi nese volk kan worden aanvaard. De eerste plenaire zitting van de pre miers der landen van bet Britse Ge menebest, welke vanmiddag om 15 uur 30 begon, werd voorafgegaan door een drukke ochtend van contact tussen de premiers en leden van de Britse regering over Formosa. Uit diplomatieke bron wordt verno men, dat Churchill en Eden reeds een beroep hebben gedaan op premier Nehroe van India om zijn invloed bij commu nistisch Ghina te gebruiken ten be hoeve van de bemiddelingspoging van de Ver. Naties, Naar verluidt betwijfelt Nehroe of de Chinese communisten de zittingen van .de Veiligheidsraad zullen bijwonen of dat tihans een bemiddelingspoging van de V.N. succes zal hebben. Nehroe zou denken aan een poging buiten de Ver. Naties om. Maar van Britse zijde wordt gezegd, dat minister Eden de höop niet heeft opgegeven dat communistisch China een delegatie naar de veiligheidsraad zai afvaardigen. Gisteren is het le Middelhamis tot een ernstige vechtpartij gekomen tussen de Rijkspolitie en een groot aantal opge schoten jongens. De politic heeft zelfs gebruik moeten maken van de vuurwa penen om de orde te hersLelIen. De erg ste raddraaier werd gearresteerd. Reeds meerdere malen .vas A. v. d. D. uit Nieuwe Tonge door de Rijkspolitie gewaarschuwd, dat hij op de openbare weg met zijn motor geen stunts mocht uithalen. Van der D. was echter hard leers en vorige week. toen hij opnieuw aan het „stuntrijden" was. werd hij door een der politiemannen aangehou den en naar de post overgebracht. Nadat proces-verbaal tegen hem was opge maakt. herkreeg hij zijn vrijheid. Veel geleerd had hii echter nog niet. want gistermiddag verscheen hij met zijn motorfiets te Middelhamis. Op het Zand pad, waar 's Zondags veel jongelui ver blijven. begon hij opnieuw met het ver tonen van zijn stunts. De dienstdoende Rijkspolitieman waarschuwde hem. maar Van 'der D. lachte de gezagsdrager uit en ging rustig verder met zijn gevaar lijke show. De politieman besloot toen krachügei Het duel tussen de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Faure, en een jonge hoofdredacteur, Servan Schreiber, is Zaterdagavond afgelast. Volgens een bekendmaking van de secondanten van beide partijen is be paald. „dat er noch gronden zijn voor een duel, noch voor genoegdoening, en dat het het beste is hot incident als gesloten te beschouwen". In de bekend making wordt meegedeeld, dat brieven van premier Mendès-France en, van oud-minister Marcel Roclore hadden bewezen, dat het artikel in het week blad „Express", dat aanleiding tot het voorgenomen duel was, op generlei wijze kon worden uitgelegd als een entiek op minister Faure. Delfts gebied werden daarna nog vier bmingen verricht, waarvan echter slechts één een zeer geringe productie oplevert. Nabij Schiebroek werd een boring ver richt, die thans een bescheiden productie geeft. Een tweede levert eveneens een geringe productie. In Loosduinen werd slechts zout water aangetroffen, bij Kijkduin is thans een boring aan de gang en bij Pijnacker begint men dezer dagen. In totaal zijn er zeven putten productief. Dit bescheiden beeld bestaat o.m. uit een gezamenlijke productie van de drie velden RijswijkDelftBerkel van 100 kubieke meter per dag. Inderdaad be scheiden vergeleken bü Schoonebeek, waar elke dag ca. 3100 kubieke meter aardolie uit de grond komt. Maar het Drentse olieveld is dan ook een buiten, kansje: het levert dagelijks evenveel olie ais 28 velden in Duitsland samen. De N.A.M. spant alle krachten in om ook de betrekkelijk arme velden zoveel mogelijk te laten produceren. In de gemeente Berkel worden daartoe de nieuwste methoden toegepast. De olie, die in Rijswijk en Delft aan de oppervlakte komt, wordt afgevoerd naar Vernis om daar verwerkt te wor den. In het gehele.concessiegebied van Zuidholland is tot nu toe 11.000 ton geproduceerd. De situatie in Zuidholland is thans als volgt: Op Rijswijks grondgebied werd in Mei 1953 op ruim 1500 meter diepte eon olie- voerende laag aangetroffen, waarvan de productieproeven een mogelijke econo mische exploitatie aanwezen. Op grond daarvan is de concessie verleend. Deze boring is sindsdien door zes andere in de buurt gevolgd, waarvan er drie ech ter slechts zout water aangaven. Aan de Westelijke rand van Delft werd een olievoerende laag op een diepte van ca. 1200 meter gevonden. Op Het concessiegebied strekt zich uit over de volgende gemeenten of gedeel ten daarvan: 's-Gravenhagc, Leidschen- dam, Rijswijk, Wateringen, Schipluiden, Delft, Nootdorp, Pijnacker, Berkei-Ro- denrijs en Rotterdam, in deze gehele streek kan zelfs de leek op het gebied van de opsporing en winning van olie zien, dat de Ned. Aardoliemaatschappjj al het mogelijke doet om de bodem zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken. Ten onrechte meent men soms, dat de aanwezigheid van een boortoren in het landschap reeds betekent, dat er be langrijke hoeveelheden olie gewonnen kunnen worden. De boortoren verschijnt echter reeds in het beginstadium van het onderzoek en moet vaak weer wor den afgebroken, omdat er geen olie- sporen werden gevonden. Dit is ook in Zuidholland het geval. Een uitvoerig en kostbaar onderzoek van de ondergrond is voorafgegaan aan de olieboringen, die nu plaats vinden. Dit onderzoek wordt nog steeds voort gezet. Het begint met de gravimetriscbe methode, die een globaal inzicht geeft in de samenstelling van de ondergrond. Van jongere datum is het Seismische onderzoek, dat bestaat uit het registre ren van de geluidsgolven, die teweegge bracht worden door explosies in de bodem. Deze methode is pas na de oorlog in Europa bruikbaar geworden. Vandaar ook, dat in ons land het intensieve speuren naar aardolie juist de laatste jaren zo krachtig ter hand is genomen. Het seismische onderzoek wordt thans verricht in de duinen bij Kijkduin. Be langrijke gravimetrische onderzoekingen zullen dit jaar nog plaats vinden in Den Haag: het seismische onderzoek kan men daar niet toepassen, omdat de tril lingen van de explosies gevaar voor de bebouwing opleveren. .Deze onderzoekmethoden wijzen nog niet definitief uit of de bodem olie bevat. Zij geven slechte een voorlopig beeld, dat door verkenningsboringen verduide lijkt moet worden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij beschikt thans over drie concessiegebie den: 93.000 ha bij Schoonebeek. 17.700 ha in Overijsel cn 16.650 ha in Zuidhol land. De maatschappij heeft' ook belang stelling voor het onderzoek van de zee bodem. maar voorlopig is dat slechts een .wetenschappelijke belangstelling. Om financiële redenen zal het voorals nog niet mogelijk zijn dit onderzoek ter hand te nemen. in te grijpen. Hij dwong de belhamel te stoppen en gelastte hem mee te gaan. Dat was echter niet naar de zin van de tientallen kijkers. Zij kwamen voor Van der D. op en de politieman kon niet anders doen dan versterking halen. Toen hij enkeie ogenblikken later met twee collega's terugkwam, was de groep op geschoten jongelui inmiddels aangegroeid tot tweehonderd. De politiemannen pro beerden aanvankelijk Van der D. nog te bewegen mee te gaan. maar de om standers diongen'zo hevig op. dat zij zich niet do gummiknuppel moesten ver dedigen Het werd een complete vecht partij. waai bit aan weerskanten rake klappen violen Toon het de politiemannen duidelijk werd, dat zij hét onderspit zouden del ven. wanneer zij niet hardhandiger op traden. trokken zij hun vuurwapenen en losten enkele schoten in de lucht. De orde was toen spoedig hersteld en de veroorzaker van de orde-verstoring Van der D. kon worden gearresteerd. Hij werd wegens verzet tegen de politie ingesloten. Prinses Beatrix, die vandaag zeven tien jaai is geworden, ging vanmorgen als altijd per fiets naar haar school, de dépendance van het Baarnse Lyceum, waar haar klassegertoten van de 5e klasse gymnasium, haar hartelijk geluk wensten. De dag was voor haar al vroeg be gonnen met een feestelijk ontbijt met ouders en zusjes. De cadeautjes lagen al klaar, maar lang kon de feestvreugde niet duren, want om tien voor half negen riep de school. Vanmiddag om kwart over twee zou de prinses een delegatie van de Konink lijke Mai eehaussee ontvangen, die haar als verjaardagsgeschenk: een toiletkof- fertje zal aanbieden. De delegatie zou bestaan uit brigade-generaal W. Kist, commandant van de Koninklijke Mare chaussee. majoor \V. van Burgerle, districts-commandant te Arnhem, adju dant-onderofficier D. J Poelman, briga de-commandant te Soest,dijk. opperwacht meester T. van der Hauw. instructeur van het depot, dienstplichtig wachtmees ter H. S. C. M. van Laarhaven van de 151e etappe marechausseebrigade en marechaussee der le klasse A. A. Peterse van de brigade 's-Gravenhage. De eerste Fokker S 14 van een serie van twintig voor de Koninklijke Lucht macht heeft dezer dagen de eerste vlucht gemaakt, zo meldt het Engelse vakblad „Flight". Het vliegtuig (zoals men weet een tweepersoons-Iesvliegtuig met straalmo tor), werd op de eerste vlucht bestuurd door de invlieger van de N.V. Konink lijke Nederlandse Vliegtuigen-fabriek Fokker, de heer Gerben Sondcrman. De voor de Koninklijke Luchtmacht bestemde S 14 heeft een Rolls Royce „Derwent" straalmotor. Het eerste pro totype van de S 14 was eveneens voor zien van een „Derwent", maar men heeft later in dit iets veranderde toestel een sterkere Rolls Royce ,,Nene" straal motor gebouwd, dat als een tweede prototype kan worden gezien. Fokker kan daarom zowel de S 14 „Derwent" als de S 14 „Nene" leveren. Verder bericht „Flight", dat de Haw ker „Hunter" straaljagers, die in Ne derland zullen worden gebouwd, de nieuwste typen, nl „Hunter 4" en „Hun- ter 6" zullen zijn. Dit bericht is ons in Nederland bevestigd. Zoals bekend is, zal Fokker in samen werking met de maatschappij voor vlieg tuigbouw Aviolanda te Papendrecht en Dordrecht en met de Belgische industrie in totaal vierhonderd zestig Hawker „Hunter" straaljagers moeten bouwen ten behoeve van de Koninklijke Lucht macht en de Belgische Koninklijke Luchtmacht. De productie van de „Hunter" "m ons land maakt goede vorderingen Men is thans bezig met uit Groot-Britannic aangevoerde delen een Hunter" te as sembleren. Aan de hand van die com ponenten wordt hier tevens de eigen productie opgezet, zodat binnen niet ai le lange tijd dc eerste geheel in Neder land vervaardigde „Hunters" gereed zul len komen. Verwacht wordt dat de uit Engelse onderdelen opgebouwde „Hun- ter" omstreeks Mei klaar zal zijn. De „Hunter 4" en de „Hunter 6" zijn verbeterde uitvoeringen van de „Hunter Fl" en F2. De „Hunter 6" werd in Sep tember op de Britse luchtvaartbeurt te Farnborough voor het eerst in het open baar getoond. Neville Duke, de chef-in- vlieger van de Hawker-vliegtuigenfabriek kwam met dit nieuwste type toen echter niet aan de grond in Farnborough, hij liet de zeer snelle machine zeer laag boven de landingsbaan vliegen. De ..Hunter 4" en „Hunter 6" hebben een Rolls Royce „Avon" straalmotor. De maximum snelheid op zeeniveau moet omstreeks 1190 km per uur zijn. In samenwerking met de centrale re cherche te Amsterdam heeft de Naar- densche recherche drie Amsterdammers gearresteerd, waardoor een der inbraken, die de laatste tijd in het Gooi zijn ge pleegd. namelijk die in een villa aan de Rijksweg te Naarden, waarbij goederen voor een waarde van f 3500 verdwenen, is opgehelderd. Een rechercheur zag dit weekeinde in een te Amsterdam geparkeerde auto een herencostuum, dat behoorde tot de in Naarden ontvreemde goederen. Hierdoor kon een der daders van de inbraak in de kraag gevat worden. Er volgde een aan tal huiszoekingen, waarbij de gehele buit, bestaande uit textiel, heren- en dames kleding, sieraden, tafelzilver, linnengoed en eer. filmprojector opgespoord werden. Als gevolg hiervan werden nog twee hoofdstedelinger. gearresteerd. De drie personen, de 33-jarige W. G. de 33-jarige L. van der D. en de 23-ja- rige G. K„ allen kooplieden, bekenden niet alleen de inbraak m de villa te heb ben gepleegd, maar ook rijwielen te heb ben gestolen in Utrecht. Don Haag, Lei den cn Rotterdam. Zij hadden dè buit van de inbraak per auto vervoerd en bij kennissen ondergebracht, Intussen zijn nog een aantal inbraken in het Gooi onopgehelderd, o.m. de in braak in 't kantoor van de Bussumse Wa terleiding Maatschappij, waarbij J 4000 is verdwenen. Zaterdagavond hebben in brekers weer hun slag geslagen in een villa aan de Rijksweg te Naarden. Hun buit bestond o.m. uit een gouden horloge, een paarlen collier, een paarlen dasspeld en een reiswekker. Het verzet in West-D ui Island tegen herbewapening heeft Zaterdag een hoogtepunt bereikt niet het uitgeven van een Duits „handvest" op een door de socialisten georganiseerde bijeen komst te Frankfort. In het manifest, dat door 206 vooraanstaande sociaal democraten. vakbondsleiders, protestant se cn roorns-kalholleke geestelijken, pro fessoren en kunstenaars was ondertekend, wordt gezegd, dat door bewapening van Hcst-D uitsla nd de kansen op hereniging voor onbepaalde lfjd teniet zullen gaan en de spanning tussen Oost cn West zal toenemen. De bijeenkomst werd gehouden m de Siiit^ Paulskerk, thans een vergaderzaal te Frankfort, waar zeshonderd geno digden bijeen waren gekomen Toen dc socialistenleider Ollenbauer hc-t hand. vest in stemming bracht, stemden allen voor op zes na. Behalve door Ollcr.hauer werd inde- andeten het woord gevoerd door Geo:g Reuter (plaatsvci vangend voorzitter van het zes millioen leden tellende Selwyn Lloyd, minister van Bevoor rading in de conservatieve regeling van Churchill, heeft Zaterdagavonc verklaard van mening te zijn, dat dit jaar algemene verkiezingen gehouden zullen worden. Algemene verkiezingen moeten uiterlijk in October 1956 gehouden worden, maar premier Churchill kan ze eerder uit schrijven. verbond van vakverenigingen). ar Heinemanrt (oud-minister van Buue .andse Zaken van de Westduitse Bond republiek) en pi of. Gollwitzei" (een pro testants theoloog en schrijver). Bondskanselier Adenauer heeft aan OHenhauer een brief gezonden, waarin hii zegt, dat de Parijse accoorden over oe Westduitse herbewapening bekrach tigd dier.cn te worden alvoiens een conferentie met de Russen kan worden belegd De brief was een antwoord op een van OHenhauer van het vorige weekeind De Oosldu.tse delegatie stelt pogingen in het werk m Wes1-Dtuts!and met leidende politici tot een gespiek over de vereniging der beide landsdelen te komen Volgens de conservatieve Sunday Chronicle zullen de premiers van het Britse Gemenebest er bij Churchill op aandringen zo spoedig mogelijk naar Moskou te reizen om een einde te ma ken aan de oorlogsdreiging. Maandag begint te Londen een tien daags^ inferentie van de Gemenebest premiers. De diplomatieke correspondent van de Chronicle schreef: Naar ik verneem voelt Sir Winston op zijn minst voor de idee van een persoonlijk onderhoud met de heer Malenkow Jongstleden Dinsdag heeft Churchill echter in het Lagerhuis verklaard niet van mening te zijn. dat een onderhoud met premier Malenkow over de crisis in het Verre Oosten op dit ogenblik gunstige resultaten zou afwerpen. US 1K, In I vrband met zijn zestigste verjaar dag werd laan Smirnoff. <fe bekende nud-rliezei i an de K.l.Jl,, die ziek ank bekendheid i etuier/ door het •■chnjien i an verschillende boeken oter <le l och huurt, iri hotel „De l'anrden. burg te Ouderkerk door zijn vrien den gehuldigd. ht tins voor initziek en t uurwerk gezorgd en een belangrijk onderdeel ton de feestelijke huldiging kus eert traditionele onderscheiding.... it an Smirnoff ontvangt hier dc gott- tien fez en hel kromzwaard, welk laat ste eretekeit hem wordt omgehangen door Willem van Veenettdaal. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1