Formosa IR. MARIS OVER DELTAPLAN: Recreatiegebied van grote schoonheid gevormd Motie over melkprijs verworpen Houding van Amerika bij Formosa duidelijk Minister Algera opende de 34ste RAI-tentoonstelling Voordelen voor het verkeer b No. 2994 UIT DE TWEEDE KAMER Socialistische stunt: aanvrage tot interpellatie van vier ministers EISENHOWER MEENT: Arrestatie van de medeplichtige PARIJS STRAKS ZEEHAVEN m Burgers verlaten Tatsjen-eilanden Verkeerde voorkeur Egypte dreigt met uittreden Offensief tegen Mendès-Franee Amerikaanse millioniiair bedacht zijn personeel goed DONDERDAG 3 FEBRUARI 1955 rS^gTan-dThu^ O (Van onze Haagse redacteur). E dammen, die in het kader van het Deltaplan gemaakt zullen worden in de zeearixten en de binnenwateren, noden tot het maken van wegverbindingenDit moet letterlijk opgevat worden als een uitnodiging aan belanghebbenden om het wegennet zodanig te ontwerpen, dat het een maximum rendement voor de gemeenschap in het Deltagebied oplevert. Het wegschema, dat voor ogen staat maar dat nog niet grondig is bestudeerd, laat staan vastgesteldl, omvat een Westelijke route over de primaire afsluitdammen, die Rotterdam verbindt met Middelburg, een Oostelijke route over een brua bij Tiengemeten en de dam. in het Volkerakdie Rotterdam met Noordbrabanteventueel met Antwerpen, verbindt en in de derde pldats een verbinding RotterdamZierikzee over de brug bij Tiengemeten en de dam in de Grevelingen. MINISTER Mansholt verklaarde gistermiddag nog bij de beant woording van de sprekers over het malkprijsbeleid, dat alle ------ -huren weken, enz. over vraagstukken^ die betrekking hebben op lonen en prijzen, huren en. comj"«en- nrndUüHvintren enz. over enkele compensaties voor prijsstijgingen - het kabinet zijn voorstellen tot verlaging van de belasangen regering en enig juiste weg, maar Kamer kunnen worden besproken. Dat is uiteraard de Ir. A. G. Maris A Zie verder pagina 3 PRESIDENT Eisenhower heeft gisteren de hoop uitgesproken, dat de vredeskansen in het gebied van Formosa zijn toegenomen doordat Amerika vorige week te kennen heeft gegeven, Formosa niet een prooi te zullen laten worden va» het communisme. De president verklaarde tijdens zijn wekelijkse persconferentie, dat zijn beleid inzake Formosa e* op gericht is, de zekerheid te verschaffen dat geen conflict zal ontstaan als gevolg van foutieve berekeningen van vrienden of mogelijke vijanden. Het leek er volgens Eisenhower op, dat tot op zekere hoogte de eerste wereldoorlog en de jongste Koreaanse oorlog zijn uit gebroken door een misrekening van de ene partij over wat de andere partij zou doen. Bij de eerste wereldoorlog was er een mis vatting over de vraag wat Engeland, Frankrijk en Rusland zouden doen nadat een Oostenrijkse prins was vermoord. Wat Korea be treft was Amerika indertijd zo hoopvol gestemd dat het zijn strijdkrachten terugtrok. De vijand heeft dit toen verkeerd opgevat en iets dergelijks wil Eisenhower nu bij Formosa voorkomen. Contact van Peking - met Nehroe de heren socialisten willen voor die tijd nog wat demogagie bedrijven. De achterban, het N.V.V protesteert en eist een nieuwe loonronde. En dan moet de socialistische Kamer- club stoom afblazen, voordat de socialistsche ministers m het kabinet SegeSd krijgen'de regeringspolitiek te verdedigen, die aan deze eisen geen genoegdoening verschaft. A Zie verder pagina 3 Weer Amerikaanse atoom artillerie naar Europa K.L.M.-GOUDROOF Gen- Aler in Djakarta Geen erkenning van Peking REGEN VAN BOMMEN Arabische defensie NIEUW VOORSTEL Londen tegen Frans \va penp o o i - centrum Nieuwe, vertegenwoordiger van Nederland bij V.N. «ewts V Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> R0U Postbus 1U2 - Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •»-Gravenhage: Huygensplem 1 FostSr? s Uf B Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<ib Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. f 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN 1 r wordt in Er wordt in verband met de spanning om Formosa van ver schillende kanten nogal wat critiek op Amerika geoefend. Reeds kort na de verovering van China door de communisten bleek er een verschil in politiek beleid tussen Engeland en de Verenigde Staten. En geland ging - evenals Nederland trou wens over tot erkenning van de Chinese Volksrepubliek en het bewind van de naar Formosa uitgeweken Tsjang Kai Sjek vond geen erkenning meer Amerika daarentegen erkende de Chinese Volksrepubliek niet en be schouwde Tsjang*s regering nog steeds als de ware Chinese regering. Het optreden van Amerika m de Verenigde Naties maakte dat commu nistisch China daar niet in kon worden opgenomen en dat Tsjang's vertegen woordiger daar op de Chinese zetel bleef zitten. Er is in deze Amerikaanse houding cp het eerste gezicht iets onwezenlijks gelegen. Een miskenning van de fei- ^Immers de communistische volks- „publiek is in China geconsolideerd Tsjang is er uitgegooid en dat hy sich op Formosa kan handhaven dankt hij voor het grootste deel aan de be scherming van de Amerikaanse vloot. HS het Engelse standpunt dan niet reëler? Attlee heeft het nog wat meer afgerond door aan de erkenning van communistisch China het advies toe te voegen: Stuur Tsjang in bal lingschap. Laten wij beginnen met te zeggen, dat de geschiedenis van Tsjang Kat Sjek's beleid in China en van de Ame- rikaanse ondersteuningspolitiek des- bids ongelukkig is geweest en geken merkt is geweest door vele blunders. D« Amerikanen erkennen dat zeM ook wel. Men kan het gevolg daarvan, het politieke feit van een geconsolideerde communistische staat nu niet meer wegpraten. Men kan ook geen wereld oorlog beginnen want aat zou he 2jjn om die staat langs militaire weg vernietigen. Een principieel volkenrechtelijk bezwaar tegen de er kenning van de Chinese volksrepubhek en het voor haar beschikbaar stellen van de nu nog door Tsjang in de Ver enigde Naties bezette zetel hoe zuur dit overigens ook is bestaat er me t. En vanuit dat gezichtspunt heeft Enge land destijds reeds gehandeld Veel plezier heeft het er echter nog niet van beleefd. Daarvoor was de tegenstel ling tussen China en het gezamenlijke Westen te groot DE kwestie is nl. wezenlij* niet van volkenrechtelijke aard. De kwes tie is zelfs geen rechtskwestie. Men kan het gevoeglijk nalaten om te de batteren over de vraag of Formosa nu bij China behoort uit juridische, histo rische, aardrijkskundige of volkenkun dige overwegingen. Want het is voor alles een militaire zaak. De kwestie is dat Formosa een cen trale schakel is in de eilandenreeks van Japan tot de Philippijnen die in Amerikaanse handen is of liever, die onder Amerikaanse militaire eontröle staat. Het loslaten van één sehakel vat <8a keten betekent voor de communisten de toegang tot de Stille Oceaan. Het Amerikaanse veiligheidssysteem be rust op de afsluiting van de oceanen, die Amerika omgeven, voor de com munisten. Daarom is West-Europa voor Amerika van vitale betekenis. Ais West-Europa niet communistisch is, is de Atlantische Oceaan veilig. Als de genoemde eilandenreeks niet communistisch is, is de Stille Oceaan veilig. DE pretentie van Mao Tse Toeng, de leider van communistisch China om uit „nationale" overwegin gen Formosa te bezetten komt dus in botsing met het Amerikaanse veilig heidssysteem. Daarom zal Amerika Formosa niet prijsgeven. Laten wij daaraan toevoegen, dat Amerika dat terecht niet doet. Eh dat dit niet slechts een Amerikaans, maar een algemeen Westers belang is. Want eike uitbreiding van het communis tische gebied en zeker een uitbreiding daar, waar de centrale stellingen van het Westen bedreigd kunnen worden is onaanvaardbaar, omdat het het begin van het eind van het gehele Westen zou kunnen betekenen. (Van onze Haagse redacteur! INDIEN de uitvoering van het Deltaplan gevolgd wordt door wegenaanleg volgens het sche ma, dat ir. Maris in zijn rede schetste, zal dit een niet te onderschatten tijdwinst voor het wegverkeer betekenen. Uitgaan de van een personenauto met een gemiddelde snelheid op autosnelwegen van 70 km per uur, op andere rijkswegen «art 60 km per uur en op alle overige ivegen van 40 km per uur en voor het oponthoud bij de veren alleen, rekening houdend met de vaartijd, kan voor de belang rijkste verbindingen in het Delta gebied het volgende overzicht gegeven worden: Van Rotterdam uit wordf de rijtijd naar Middel burg, die thans 2 uur 15 min. bedraagt, teruggebracht tot 1 uur 10 minutennaar Zierikzee van 2 uur 15 minuten tot 43 minuten, naar Goes van 1 uur 50 min. tot 1 uur 20 min,, naar Middelhamis van 1 uur 15 min. fbt 30 minuten en naar Bergen op Zoom van l tiur 15 min. tot 43 min. Van Zierikzee zal men geen 2 uur 20 minuten meer nodig hebben om-in Middelhamis te komen, maar slechts een half uur. Poujadist Een aanhanger van Pou- jacie de Franse boekhandelaar, die een actie onder de neringdoenden voert om geen inkomstenbelasting te betalen -- heeft het advies van zijn leider wat al te ruim uitgelegd. Hij weigerde een lening af te lossen en eindigde de brief aan zijn schuldeiser met d« woorden: Vive la France! Snellere verbindingen over afsluitdammen Dit heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. A. G. Maris, giste ren gezegd in een uiteenzetting over „Het deltaplan en het Verkeer" voor het Nederlands Verkeerslnstituut, Ir. Maris sprak de verwachting uit, dat de nieuwe verkeersmogelijkheden zuilen leiden tot verhoogde bedrijvig heid en daardoor tot welvaart voor meerderen. Hij zeide niet te verwachten dat er in het Deltagebied nieuwe spoor wegen aangelegd zullen worden. Ook het scheepvaartverkeer zal veel profijt heb ben van de wijzigingen die het Delta plan in de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren zal brengen. Wat het wegverkeer betreft verklaar de ir. Maris, dat de Westelijke route hoofdzakelijk recreatie-verkeer zal trek ken. Deze route, die over de koppen van de eilanden zal lopen, ligt te -ex centrisch om een belangrijke functie m de productieve sfeer te vervullen. Dit kan wel verwacht worden van de route Zierikzee-Tiengemeten, die de eilanden Schouwen-Duiveland op gunstige wijze met de Oostelijke Noord-Zuid-route ver bindt. Hierdoor zal een functionele ver,- - -i 12Vigvf OCf 1"! ICC ATI binding met de Randstad Holland met Noordbrabant en eventueel ook met Belgie worden verkregen. j f -h Er gaaa' stemmen 'op, aldus de di recteur-generaal van Rijkswaterstaat, om van deze Oostelijke Noord-Zuidroute de grote autosnelweg Ant werp en-Rotter dam te maken, ter ontlasting van de be staande weg over Breda. Ik zou er ech ter voorlopig een streekweg van willen maken, waarbij er met de aankoop van grond rekening mee gehouden moet wor den, dat de weg wellicht later uitge breid moet worden tot primaire weg. Tl Do president weigerde echter anf- Het besluit om Formosa 1® verdedi gen, dat het Amerikaanse Congres vorige we^k heeft genomen, sluit vol- gens Eisenhower elke misvatting om; lrent het Amerikaanss standpunt bi) de communistische Chinezen uit. F er dan niets aan te doen is, om de spanning om Formosa te ver minderen? Van Westerse zijde zou dal kunnen zijn de algemene eritennlnj van communistisch China, eventuee zijn toetreding tot de Ver. Naties en de garantie dat Tsjang niets zal onder nemen tegen het vasteland Van Chi nese zijde zou het moeten zijn als tegenhanger daarvan het afzien van Formosa. Dit zou dan niet betekenen: vreed zaam samenleven, maar een zakeljjk- politiek bestand, zoals men ook op Korea en ook in Indo-China, zij het niet op onverdeeld gelukkige wijze, heeft bereikt. de Arbeid is gevoerd. De molie-Droe- sen wees de AR-woordvoerder eenter af. Tegen het ongedaan maken van de subsidieverlaging, die in deze .motie werd gevraagd en die zou neerkomen op een verlaging van de huidige melk- prijs met 1 cent per liter, had de Biewenga overwegend bezwaar op de zelfde gronden als minister Mansholt. Vooral het argument, dat de economi sche unie met België en Luxemburg de afschaffing van de subsidies vordert, woog bij de agrarische deskundige van de AR-fractie zwaar. Het Amerikaanse leger heeft Woensdag bekendgemaakt, dat nog een bataljon atoomartillerie naar West-Europa ?al worden gezonden ter versterking van de defensiekracht van de N.A.V.O. Er be vinden zich reeds vijf bataljons met atoomkanonnen, die een kaliber hebben van 280 mm, in Europa. Het leger maakte niet bekend, waar de zesde eenheid ge legerd zal worden. Het bataljon dat binnenkort uit de Ver. Staten zal vertrekken, wordt op het ogenblik in Qklahama opgeleid. Het be schikt, evenals de vijf andere eenheden, over zes kanonnen, die zowel gewone granaten als granaten met atoomlading kunnen afvuren. De reikwijdte van het geschut is ongeveer vijftig kilometer. Men kan dan de socialistische be windslieden en de steun die de^Kamer fractie van de Fartij van de Arbeid ten slotte aan de regeringsvoorstellen zal «•even, tegenover de achterbanken ver ontschuldigen met het gejammer, dat er in een gemengd kabinet helaas com promissen moeten worden fesloten, ook al zou er in werkelijkheid helemaal geen sprake zijn van een compromis. Aan iedere actie van de andere Pohtie- ke partijen In de Kamer bij de in- terpeUatie-Droesen over het melkprijs- belcid bleek dit wel heel duidelijk wordt daarom door de socialisten ge dacht de wind uit de zeilen te nemen. De KVP mag vooral over geen ande- re zaken praten dan over melk. Over de rest zullen de socialisten dan wel het dwaallicht van de demagogie ont steken Het zou een achteruitgang van het Nederlandse politieke leven beteke nen wanneer het bedrieglijke karak ter van het socialistische drijven met aan de kaak werd gesteld en andere oartiien zich op deze weg lieten mee slepen- In dit opzicht past echter even eens een waarschuwing aan het adres van de Katholieke Volkspartij. De m- terpellatie-Droesen heeft aangetoond, dat de verhoudingen ook worden scheef getrokken. wanneer een incidenteel punt" de stijging van de consumptie- melkprijs wordt aangegrepen om voor bepaalde categorieën van de bevolking de motie-Drees sprak over de grote gezinnen en de bejaarden compensa ties vragen. De heer Biewenga CAR) had er even eens bezwaar tegen dat de verhoging van de melkprijs voor de consument op zo'n ongelukkig tijdstip is doorgevoerd en dat de regering hierover met eerst met de Kamer van gedachten heeft ge wisseld. Ook vond hij het verkeerd dat geen enkel overleg met de Stichting van De Lonöense politie heeft gisteren een arrestatie verricht in verband met de K.L.M.-goudroot welke vorig jaar Sep tember in het Londense straatje Jockey Fields plaats vond. Het betreft hier Reginald Edgar Crane uit East London, die er van wordt beschuldigd in samen werking met anderen het goud ter waar de van 40.000 pond te hebben geroofd. Crane, een 40-jarige vrachtautochauf feur is reeds voor de rechter versche nen.' Hij verklaarde, dat hij als aandeel in de diefstal 1000 pond had ontvangen. De rechter bepaalde dat,Crane nog ten minste een week ter beschikkingen de gerechtelijke autoriteiten zal blijven. De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera, heeft hedenmiddag in Amsterdam de 34ste R.A.I.-tcnloon- stclling geopend. De minister zeide, dat een zo goed mogelijke uitrusting van het bcdrijfsautopark van groot belang is, zowel uit het oogpunt van liet ver voer als van het verkeer. Wu hebben De president-directeur van de K.L.M., de heer I. A. Aler is gisteravond voor een orientatie-bezoek van drie dagen in Djakarta aangekomen. Hij zal de K2L.M.- ïnstallaties in Indonesië inspecteren. De Constellation van de heer Aler heeft boven Thailand wegens slecht weer vijf uur vertraging gehad en moest ,m Saigon landen. Deze landing was met Sn het reisschema opgenomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Edgar Faure, heeft bekend ge maakt! dat Frankrijk voorlopig commu nistisch China nog niet zal erkennen. Faure zeide geen nut te zien m een Franse ondersteuning van de Britse poli tiek Peking te erkennen wanneer Washington hier niet toe over aou gaan. Parijs zal naast lichtstad binnen een luttel aantal jaren ook nog een „zee stad" zijn. waar de toeristen per schip kunnen arriveren. Momenteel beschikt de hoofdstad van Frankrijk niet over een eigen haven. De goederen voor Parijs ko men nu in andere steden aan. Koorts achtig werkt men thans ook aan de aanleg van grote havencomplexen, die de lichtstad ook tot een havenstad zullen maken. Niet in het centrum van Parijs komen de havens maar by GennevilliersSt. Denis. De omgeving en verschillende voorsteden van Pa rijs zullen daardoor van karakter ver anderen, mede door de aantrekking van grote bedrijven. Reeds thans ver zekeren verschillende grote firma's zich van de vestiging van hun kan toren en opslagplaatsen rond de ha vens. Zelfs is men reeds zover dat men ee» geheel eigen havenpolitie heeft ingesteld. Deze politie zal het echter pas in 1958 druk hebben want dan hoopt men de werkzaamheden gereed te hebben. Zeeschepen kunnen dan tot aan Parijs de Seine op stomen. Natuur lijk zullen, dit niet de grote zeeschepen zijn, maas de kleinere en vooral da kustvaarders zullen er voor zorgen dat de haven van Parijs de grootste fre quentie van alle Franse havens zal verkrijgen. Men zal daartoe de Sekte ter plaatse reguleren. «rArrwprfljro Vprda m E'JfiElAN LGnüPn DUITSLAND Lpj-tavrp* £kpar»i* 8rW Bou» ÏATLAHTiiCHt ha/pncom plPXpr SQfTiea- Marv»i|lP MtOD£llAVD$EJ\ SPANJE Bouw i havpncom plexen S* Ge** VOWWll PAR'JS BCKJloq wt/gmÊ in het internationale goederenvervoer reeds naam verworven eis wij dienen er op bedacht te zün de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven. Hetzelfde geldt voor onze Internationale reizen door middel van steeds betere en com fortabeler touringcars. Minister Algera ging vervolgens over op het belang van een goed onderhouden auto voor de veiligheid op de weg. Hij herinnerde o.m. aan het pleidooi van HK.H. Prinses Wiïhelmina en wees er op, dat men met moet denken, dat on gelukken als gevolg van slecht mate riaal niet meer tot de mogelijkheden behoren. Deze ongelukken zouden niet meer behoeven voor te komen, aldus de minister als alle op de weg rijdende wagens zo in orde waren als de op deze tentoonstelling geëxposeerde. Dan zou het voertuig als oorzaak der verkeers ongelukken practisch kunnen worden uitgeschakeld. Zover is het helaas nog met. Herhaal delijk worden nog ongevallen, en dik wijls van zeer ernstige aard, veroorzaakt zowel door mechanische gebreken als door gebreken m de uitrusting, verschijn selen dus van slijtage en onvoldoende onderhoud. Van de mechanische gebre ken noem ik ondeugdelijke remmen, defecte stuurinrichting, slechte draag- veren en gebrekkige koppeling. De ge breken in de uitrusting betreffen in hoofdzaak de verlichting, de stoplichten de reflectoren en de richtingwijzers. De berichten, die over het vrachtautopark in de pers zijn verschenen noemde de minister niet van alle grond ontbloot. De minister besloot zijn toespraak met een beroep op de vrachtauto-gebruikers bij voortduring alle aandacht te schen ken aan dc noodzaak van een regelmatig onderhoud, van een tijdige vervanging van onderdelen en zo nodig vari alge hele vernieuwing van het materieel. woord te geven op de vraag of de Amerikaanse strijdkrachten ookQue- moy en Matsoe, vlak bij de Chinese kusi zullen verdedigen. Voorts verklaarde Eisenhower geen reden te zien voor wijziging van zijn besluit om in de loop van dit jaar de omvang van het Amerikaanse leger te verkleinen. Hij zei dit in commentaar op verklaringen van generaal Ridgway, de stafchef van het leger, volgens wie ue voorgestelde vermindering vary de legersterkte de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Indische zegslieden m Londen hebben gisteren meegedeeld, dat communistisch China een geheime boodschap over de kwestie-Formosa heeft gezonden aan de premier van—India, Nehroe, die inar.s in Londen de conferentie van het Gemenebest bijwoont. Naar het schijnt, zoekt communistisch China naar een nieuwe manier om zonder verlies aan prestige in de Veiligheidsraad de kwestie-Formosa te bespreken. Britse diplomaten hebben de laatste radlo-uïtzendingen van Peking uitge legd als tekenen dat de Chinese com munisten de V.S. in de rol van be klaagde aan de wereld willen tonen. De Indonesische ambassadeur in Londen, prof. Raden Soepomo, heeft aan Nehroe voorgesteld, dai de vijf Colombo-landen aanbieden in het ge- schil over Formosa ie bemiddelen. He* Indonesische voorsiel is vermoedeliih ook gezonden aan drie andere Colombo-landen: Ceylon, Pakistan en Birma. Bijzonderheden zijn niet onthuld. Op Formosa aangekomen evacué's van de Tatsjen-eilanden hebben verteld, dat de communistische bommenwerpers het burgerlijk lever) op de eilanden, vrijwel tot stilstand hebben gebracht. „De bommen vallen overal." aldus de vluchtelingen. „Je kunt er met aan ont komen. Zelfs toen wij vertrokken, werd er gebombardeerd." De evacué's vertelden, dat vier kanon neerboten van de communisten gepoogd hadden hen op te vangen, maar escor terende nationalistische oorlogsschepen sloegen de aanvallen af. Een Ameri kaanse torpedobootjager kwam opdagen en escorteerde het schip veilig naar Keelung, een haven op Formosa. Volgens de vluchtelingen zijn andere schepen op weg van Tatsjen naar For mosa met de eerste zware uitrusting, die van de Tatsjen-eiianden wordt terugge trokken. De nationalistische militairen zijn bezig hun montage-barakken en be langrijke" zware militaire uitrusting te ontmantelen, voor transport naar For mosa. ot Vrijdagavond. rEN. ...■t enige regen. Weinig Matige tot krachtige en ellicht harde wind tussen m-fj EN MAAN „r 17 34; maan op 14 36, oneer 6 32. iteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT N een overigens in verschelden op- F(edde) S(churer) in „Friese Koerier" over het communistische bewind in China als over „een bewind, dat onge twijfeld een bedenkelijk karakter ver toont, maar in de meeste opziehteD beter is" dan het bewind van Tsjang Kai-sjek. Men behoeft zijn bezwaren tegen het bewind van Tsjang Kai-sjek waar lijk niet onder stoelen en banket, te steken om toch zeer sterk bezwaar te maken tegen het op deze wijze de voor keur geven aan een communistisch be wind. Wy vinden dit een relativeren van het doodsgevaarlijk karakter w hel communisme dat verklaarbaar wordt uit de anti-militairistische instelling van de schrijver. Men kan tegen deze laatste menta liteit niet genoeg op zijn hoede zijn. t)e Egyptische premier Nasser heeft verklaard, dat Egypte uit het Ara bische veiligheïdsverdrag (niet te ver* warren met de Arabische Eïga) zal tre den, wanneer Irak het wederzijds defen sie ver drag met Turkije ondertekent. f1 Egypte zal een nieuw handvest op stellen voor die Arabische landen, die zich verzetten, tegen het sluiten van ver dragen met het Westen", zei Nasser» Engeland heeft gisteren op de Parijse conferentie duidelijk gemaakt dat het niet accoord gaat met het Franse plan voor een Europese wapengemeenschap. Engeland wenst geen deel te hebben in welke organisatie met een hoven-na tionaal karakter ook. Maar tegelijker tijd zegt het zijn volle medewerking toe in zake de standaardisering van de wa penen der t oekomstige Westeuropese Unie» evenals de samenbundeling van de programma's voor de wapenproduc- tic. De Britse afgevaardigde diende een voorstel m, dat naar men zegt, ligt tus sen de verrijkende Franse voorstellen voor een boven-nationale organisatie en het Westduitse standpunt van een vrije concurrentie en vrijhandel ten aanzien van de wapengemeenschap. De Engelse voorstellen zullen, door een werkgroep gestudeerd worden. Bij Koninklijk Besluit is mr. C, B. A. Sehurmann. thans directeur-generaal In donesië aan het ministerie van Buiten landse Zaken, benoemd tot permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties te New York, Mr. Scbumiann. die op 19 Februari naar New York zal vertrekken, zal m zijn nieuwe functie de persoonlijke titel voeren van buitengewoon en gevolmach tigd ambassadeur. De tegenstanders van premier Mendès- Franee, die vastbesloten zijn hem ten val te brengen, hebben gisteren bij de ope ning van de debuiten over de regerings politiek in Noord-Afrïka een grootscheeps offensief ingezet. De MRP, de rooms-katholieke groep die de oppositie tegen Mendès-Fiance van het begin af heeft geleid, diende een resolutie in. waarin het regeringsbeleid in Noord-Afrïka wordt afgekeurd. De premier heeft reeds aangekondigd vanavond de vertrouwenskwestie te stel len. waarover dan in de vioege ochtend van Zaterdag wordt gestemd. Voorlopig is Mendès-Fi ance er in ge slaagd de Gaullistische ongerustheid over de onderhandelingen met Tunis te sussen en hoewel de Gaullisten zich nog niet hebben uitgesproken voor of tegen de regering zou het een gedeeltelijke over winning voor de premier zijn, wanneer hij er m zou slagen de Gaullisten op zijn hand te houden. FiRIE bedienden van een millionnair uit de Amerikaanse staat Rhode Island zijn gisteren samen bijna een millioen gulden rijker geworden. Toen het testament van de millionnair. Eugene R. Philips, werd voorgelezen, bleek dat hij aan zijn privé-secretaris 100.000 dollar vermaakt had, dat zijn huishoudster ook 200.000 dollar krijgt en zijn chauffeur 50.000 dollar. In totaal vermaakte Philips, die op 84-jarige leeftijd is gestorven, 473.000 dollar aan employe's en familieleden. Hij was eigenaar van een kabelfabriek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1