Zwakke stok Tsjoe wijst uitnodigin; Veiligheidsraad af Alleen als erkend lid wil Peking praten Tele hfstelling óver het Chinese antwoord Rusland verhoogt zijn defensie-uitgaven Mendès-France stelt vertrou wenskwes tie r s 'M m 1.1 NIET NAAR DEBAT OVER FORMOSA Sowj< ZWARE INDUSTRIE VORMT DE VOORNAAMSTE ZORG Bikker, Touseuil en Faber zijn Duitsers geworden Maurice Thorez en A ga Khan worden buren (in Nice m Amerika weer de zondebok Westen verwerpt iet-voorstel Invasie op Tatsjen op 15 Februari? Opperste bowjet iUehroodstüeek Prins Bernhard naar Londen Meer vliegtuigen voor Formosa applaudisseert Bonn zal Moskou later nadere ver klaring vragen Partijgenoten steunen hem niet meer •;?f - 4 i! 3 "II m VRIJDAG 4 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 2995 Weerbericht Dankbare bedelaar 37 GRADEN VORST IN LAPLAND TIEN PCT. MEER DAN IN 1954 Communistenleider in luxueuze villa Minder consumptie fllfj I m 1 OMMUNISTISCH China heeft de uitnodiging van de Veilig heidsraad afgewezen. Het zal niet deelnemen aan het debat over het Nieuw-Zeelandse voorstel in zake een „staakt het vuren" in de Straat van Formosa. De regering van communistisch China is van mening, dat zij pas een vertegenwoordiger naar de Veilig heidsraad kan zenden indien voldaan wordt aan twee voorwaarden. 1 De vertegenwoordiger van „de kliek van Tsjang Kai-Sjek" moet uit de Veiligheidsraad worden verdreven en de vertegen woordiger van communistisch China moet de debatten kunnen bijwonen uit naam van China. 9 De resolutie van de Sowjet-Unie moet behandeld worden. Be- doeld is kennelijk de Sow jet-resolutie over „daden van agressie van de Ver, Staten tegen Communistisch China in het gebied van Formosa en andere Chinese eilanden". De Veiligheidsraad heeft, zoals men weet, deze resolutie als tweede punt op de agenda geplaatst na het Nieuwzeelandse voorstel. Het antwoord van communistisch China k door premier Tsjoe En-Lai meegedeeld aan de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, en aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, Victor Belaunde. De tekst is gisteren uitgezonden door het pers bureau „Nieuw China". „Inmenging" Irak zei door RUSLAND verhoogt zijn uitgaven voor de defensie. Op de begro ting voor 1955 is voor de defensie een bedrag van ruim 112 milliard roebel uitgetrokken (een roebel is ongeveer 95 cent). Dit betekent een stijging van ruim tien procent ten opzichte van het afgelopen jaar. In de laatste twee jaren waren de verdedigings uitgaven juist aanzienlijk verlaagd. De begroting is gisteren bekendgemaakt tijdens de verenigde vergadering van beide kamers der Opperste Sowjet (het Sowjet- Russisehe parlement) in het grote Kremlinpaleis. De minister van Financiën, Arseny Zverew, verklaarde dat de voornaamste zorg van de regering en de partij bestaat in de ontwikkeling van de zware industrie. „Onze belangrijkste taak op het gebied van de internationale betrekkingen is het versterken van de zaak van de vrede. Maar in de internationale toestand zijn geen veranderingen gekomen die ons toestaan onze verdedigingskracht te verlagen. Dat is de reden waarom wij zoveel moeten uitgeven voor de verdere versterking van onze strijdkrachten", zei minister Zverew. ONTSNAPT VIT BREDA De staking in de haven van Antwerpen Tsj.-Slowakije beëindigt staat van oorlog met Duitsland Radio-Praag meldt, dat Tsje- cho-Slowakije de staat van oor log met Duitsland heeft beëindigd. Rcitee Miijjar i|j I' ,ts s3 „-11 i sfi, Sil 'il •f! i-èj i»i Hf»! at t "m |j| ii él M i «otterdam: Witte de Withstraat 30 Te let. 115700 H 1») Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-18 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ««.Orsvenhage: Huvgensplem t Postgiro 424887 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67082 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 16 cent Verschijnt dagelijks Tutum- Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. WEINIG VERANDERING. Aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewol king en tijdelijk regen. Matige tot krachtige wind tussen West en Zuid. Weinig verandering In tempe ratuur. ZON EN MAAN 5 Tebr. x» op 6.16, onder 17.36; maan op 15.37. onder loa "dl Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H, 3. S. BRUINS SLOT HET Vrije Volk" heeft critiek uitgeoefend op het beleid van <je hoofdlegerpredikant ui veroana met het feit, dat er onder de uegen !egerpredikanten in vaste dienst geen enkele vrijzinnige is en onder de 73 reserve-veldpredikers hooguit 3. Drie op twee en tachtig. Dat is verontrus tend zegt „Het Vrije Volk". Wanneer de Overheid een zekeie verantwoordelijkheid aanvaardt vooi de geestelijke verzorging in het leger dan moet die Overheid er ook voor zorgen, dat de verscheidenheid m re ligieuze opvattingen enigermate weer- spiegeld wordt in de verscheidenheid van godsdienstige richtingen onder de legerpredikanten. Want anders komt de geestelijk verzorging niet tot haar recht". Aldus „Het Vrije Volk", dat, al weer, gemakkelijk praten heeft De Overheid heeft namelijk de pre dikanten niet in haar zak. Het blijkt telkens, dat er te weinig predikanten zich beschikbaar stellen, Br is een centraal interkerkelijk con tactorgaan, waarbij verscheidene Ker ken, de Hervormde, de Gereformeer de, 'de Chr. Gereformeerde en moge lijk nog andere zijn aangesloten Dit contactorgaan moet de verdeling op stellen. Maar daar komt niet zoveel van terecht, omdat er zich te weinig predikanten beschikbaar stellen. En, hoewel het dus niet tot zijn taak behoort, moet de hoofdlegerpredikant er dan wel eens op uit om zelf veld predikers te zoeken, omdat de Kerken in gebreke blijven. WANNEER er dus naar de smaak van „Het Vrije Volk" te weinig vrijzinnige veldpredikers zijn, moet bet dat dus niet aan de Overheid ver wijten, maar aan de vrijzinnige pre dikanten, die zich niet beschikbaar stellen. Dat ze zich niet beschikbaar stellen is ook niet zo heel vreemd. Het zal ook „Het Vrije Volk" niet on bekend zijn, dat er zich onder deze vrijzinnige predikanten nogal heel wat anti-militairisten bevinden. Wanneer men dat alles in aanmer king neemt en zich realiseert, dat ex op de 1959 Ned. Herv, predikants plaatsen 351 vrijzinnigen daaron der begrepen 35 Waalse en 34 van de Ned. Protestantenbond en voorts er mee rekent, dat ook öe Lutherse, de Gereformeerde, de Chr. Gerefor meerde en andere Kerken haar aan deel moeten hebben, dan is de ver houding 3 op 82 nog niet eens zo ab normaal. In ieder geval heeft „Het Vrije Volk' de hand in de verkeerde boezem ge stoken. Vervolgens is het blad boos omdat Gereformeerde predikan ten in een vergadering voor jongens, die onder dienst moeten met het oog op die vrijzinnige predikanten gezegd zouden hebben dat, omdat er niet genoeg orthodoxe predikanten be schikbaar zijn, de Hoofdveldprediker in arren moede een vrijzinnige veld prediker moest aanstellen en dat je het dus ongelukkig kunt treffen en dat het gevaar niet is uitgesloten dat er meer komen als de anderen niet zorgen, dat zij veldpredikers leve ren. „Het Vrije Volk" is verbaasd over deze mentaliteit. Wij zouden willen op merken, dat in het midden gelaten of het verslag waarop „Het Vrije Volk" zich beroept juist is in leder geval vaststaat, dat de schuld van het veronderstelde te geringe getal vrij zinnige veldpredikers niet ligt bij de Hoofdlegerpredikant, niet ligt bij de Gereformeerde of andere predikanten, die hun best doen hun getal op te bren gen, maar bij de vrijzinnigen, die dat nalaten. En in de tweede plaats moet men het Gereformeerde predikanten niet kwalijk nemen, dat zij aldus over hun vrijzinnige collega's als over een ge vaar spreken. Want naar Gerefor meerde opvatting is vrijzinnige pre diking een gevaar. De verbazing van „Het Vrije Volk" heeft blijkbaar betrekking op het feit, dat nog niet alle orthodoxe pre dikanten in die zin doorbraakdemt- nees zijn, dat zij de richtingen als re latief zien. Wij kunnen niet aannemen, dat de ze verbazing van „Het Vrije Volk" ernstig gemeend is. En als „Het Vrije Volk", nu de rage over het üftverbod afneemt, meent, hier een nieuwe stok te hebben gevonden om de minister van Oorlog te slaan, dan zouden wij willen zeggen, dat die stok al breekt als men hem opheft Uit het antwoord blükt, dat Peking sterk gekant is tegen het Nieuwzee- landse voorstel, en wel zozeer, dat Tsjoe En-Lai niet bereid is de dele gatie van zijn land te laten deelnemen aan de beraadslagingen daarover In de Veiligheidsraad. Tien jaar geleden gaf me vrouw Anna Belding in Chicago, die toen ais werkster de kost verdiende, Sam Gallo, een hon gerige bedelaar, een dollar toen hij haar een dubbeltje voor een kop koffie vroeg. Gallo overleed op 31 October 1954 Gisteren vernam mevrouw Boldihg, dat zij benoemd was tot enige erfgename van Gallo's boedel, die uit contanten en effecten bestond. De schattingen over de waarde van de erfenis variëren van 13.000 tot 50.000 dollar. heeft uiting gegeven aan haar grote teleurstelling over de weigering van communistisch China, aan de debatten in de Veiligheidsraad deel te nemen. De Britse autoriteiten toonden zich verbaasd over de voorwaarden die door Tsjoe zijn gesteld. De kwestie kan nu jaren duren, zei een diplomaat. Premier Churchill heeft het Brits© kabinet voor vandaag in spoedzitting bijeengeroepen om te beraadslagen over de kwestie-Formosa. zo wordt van be trouwbare zijde vernomen. De meesten van de premiers van het Gemenebest, die op het ogenblik in Lon- den bijeen zijn, toonden zich teleurgesteld over de Chinese afwijzing. Sommigen zeiden, dat de Chinese eis voor net uit de Veiligheidsraad zetten van de Natio nalistische afgevaardigde, alvorens tot enige bespreking over te gaan, de deur scheen dicht te doen. De conferentie van premiers van het Gemenebest zal nu haar pogingen om een oplossing te vinden voor de kwestie Formosa versterken. Ook op het hoofdkwartier van de ver. Naties in New York werd de afwijzing met teleurstelling ontvangen. Men meent, dat door de Chinese eisen en door het brandmerken van de Ver. Staten als agressors de huidige pogingen om door optreden van de Veiligheidsraad iOt een staking der vijandelijkheden te komen, zo goed ais tot falen zijn gedoemd. Het antwoord behelst ook een aan val op de Ver. Staten en een verzoek aan de Veiligheidsraad, de V.S, te veroordelen wegens de agressieve houding van dat land Jegens de Chinese Volksrepubliek. Verder ver zocht Peking aan de Veiligheidsraad, de V.S. to vragen het agressieve op treden en de bemoeiing met Chinese binnenlandse aangelegenheden achter wege te laten. Over de Nieuwzeelandse resolutie zegt Tsjoe En-Lai: ,,De vertegenwoordiger van Nieuw-Zeeland. heeft aan de Veiligheidsraad voorgesteld de vijan delijkheden op bepaalde eilanden voor de taiSjt van het Chinese vasteland •tussen de volksrepubliek van China en de verraderlijke kliek van Tsjang Kaï-Sjefc te bestuderen. Dit i$ kenne lijk een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China, die ten doel heeft de agressieve acties van de Ver, Staten te maskeren en is daarom in strijd met de grondbeginselen van het Handvest van de Ver. Naties. De regering van de volksrepubliek van China verzej zich krachtig tegen een dergelijke inmenging _ui de binnen landse aangelegenheden". Verder wordt in het Ohinees-com- murixstische antwoord opgemerkt „dat, zolang er geen vertegemyoordiger van de volksrepubliek van China uit naam van Onna aan de besprekingen van de Veiligheidsraad van de Ver. Naties deelneemt, alle beslissingen die door deze raad betreffende Chinese vraag stukken worden genomen, onwettig, en nul en van gener waarde zijn." „Alle onvervalste internationale po gingen om aan de spanning die door de Ver. Staten in dit gebied en in an dere gebieden van 'het Verre Oosten is veroorzaakt, een einde te maken of deze spanning te verminderen, zullen door de Chinese volksrepubliek wor den gesteund", zegt Tjoe En-Lai. In het RAJ.-gebomu te Amsterdam heeft de minister ran Verkeer en Waterstaat, Z.E. mr. AlgeraDonderdag de Brdrijfsaitto-R.AJofficieel geopend. Na de officiële plechtigheidmaakte de bewindsman een rondgang door de verschil lende afdelingen om zich van de vele nieuwe snufjes persoonlijk op de hoogte te stellen. De minister aan het stuur. De regering van premier Churchill In diplomatieke kringen te Washington werd de afwijzing gezien als „een zware en misschien wel fatale, slag voor pogin- ligheidsraad te betrekken bij besprekin gen over de kwestie-Formosa. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de communistische-Chinese weigering een „nieuwe hoop voor de Verenigde Naties" genoemd. „De Veiligheidsraad, die voortdurend naar vrede streeft, zal moeten beraad slagen over deze afwijziging en wij zullen met de andere leden overleg plegen over een nieuwe zitting." Zes Wesiélij'ke landen, waaronder ook Nederland, hebben eensgezind de Russische beschuldiging verworpen, dal de Pariise overeenkomsten over de op- richtina van de Wesleuropese Unie ïn strijd zouden zijn met hei protocol van Genève van 1925 over de bacteriolo gische en chemische oorlogvoering. Het Westelijke standpunt werd uiteen gezet in nota's, die gisteren in Moskou ziin aangeboden door koeriers van de Britse. Franse. Italiaanse. Belgische. Nederlandse en Luxemburgse ambas sades De nota's waren een antwoord op Russische nota's van 12 Januari. Volgens Robert Allen, commentator van de „New York Post", heeft president Eisenhower inlichtingen ontvangen, dat de communistische Chinezen van plan zijn tussen 15 en 18 Februari hun grote aanval in ie zetten op de nationalistische Tatsjen-eilanden. De commentator voegde hieraan toe, dat zich achter het scherm van „diplo matiek gemanoeuvreer een grimmige wedloop in tijd" afspeelt tussen het tijd schema voor een communistische invasie en een overeenkomst tot het staken van het vuren. De communisten, zei hij, zijn van plan in Juli of Augustus een aanval te doen op de Matsoe-eilanden en in October of November op Quemay, het grootste en sterkste nationalistische eiland buiten Formosa. Volgens Robert Allen zijn deze inlich tingen verkregen -van militairen, die bij aanvallen op de Tatsjen-eilanden zijn ge vangen genomen en uit „kringen in China zelf'. Het Iraakse kabinet heeft Donderdag na een bijeenkomst van twee uur, met algemene stemmen bepaald dat onver wijld moet worden overgegaan tot hei sluiten van een verdrag tussen Irak en Turkije, zulks ,.ter beschermmg^van on ze bedreigde Noordelijke grens". De ministerraad is van oordeel dat het voorgenomen verdrag een waarborg zal zijn voor de veiligheid van het ge hele Midden-Oosten, en dat het vrede en orde m dit belangrijke gebied zal verzekeren. Deze week is de laagste temperatuur van deze winter Sn Zweden gemeten. Het vroor in Nikkaloukta. een dorpje m Lapland. 37 graden Celsius. Een be ambte van het meteorologisch station al daar vertelde dat men ér wel koudere dagen had meegemaakt. Een paar jaar geleden vroor het er 40 graden. De laagste temperatuur die ooit geme ten is in Zweden, was 53 graden Cel sius. Dat was op 13 December 1941 te Laxbaecken. O Minister Zverew verklaarde, aatjJe DRIE October is voor Lelden haring en wittebrood, maar ln de week van 6 Mei zal het voor heel Neder land Zweeds wittebrood zijn. Ter herinnering aan de actie van het Zweedse Rode Kruis, waardoor ia de laatste hongennaanden voor de be vrijding in 1945 in de vesting Holland brood en margarine op grote schaal beschikbaar werd gesteld, zal op de genoemde data alom ln Nederland weer dat wittebrood worden verkocht met een toeslag van een kwartje ten behoeve van het Rode Kruis en de Stichting '40'45 Dit is een goede herinnering aan een van de beste gebeurtenissen ia een overigens bar slechte tijd. En het gaat, zoals toen, voor eea uitnemend doel. Prins Bernhard heeft zich gisteren per- vliegtuig naar Londen begeven om als gast deel te nemen aan een diner van de Royal Navy Club. De Prins maakte de reis in de regerings-Dakota. Waarschijn lijk zal hij niet langer dan een dag in Londen blijven. Het diner vond plaats ter gelegenheid van de herdenking van de stichting der Royal Navy Club op 4 Februari 1765 en tevens ter herdenking van de samenwer- king tussen Engeland en Nederland ge- durende de tweede wereldoorlog. De Royal Navy Club is samengesteld uit „senior" officers van de vloot met de rang van commandant en daarboven. Amerika heeft meer straalvliegtuigen en bases aangeboden voor de verdedi ging van Formosa, xo verneemt men in de hoofdstad Taipeh. Het aanbod zou aan generaal Tsjang Kai-Sjek rijn ge daan door de commandant van de Ame rikaans» luchtstrijdkrachten ïn bat Verre Oosten, generaal Earie Partridge, De generaals hebben elkaar in Taipeh ontmoet. Het militaire aandeel var, da begro- ting is ongeveer 20 pet. van de totale geraamde uitgaven voor 1955, tegen 17,8 pet. in het vorige jaar. De afgevaardigden begonnen te ap plaudisseren toen het cijfer voor de militaire begroting bekendgemaakt werd. Het cijfer maakt deel uit van een totale begroting van 589,5 milliard roebel. Dit is ongeveer 27 milliard roebel hoger dan verleden jaar. Een zegsman van het Westduilse mi nisterie van Justitie heeft volgens U.P. medegedeeld, dat Herberius Bikker, An- Joine Touseul en Faber, drie van de se ven Nederlandse oorlogsmisdadigers, die in December 1952 ontsnapten uit de ge vangenis te Breda en naar Wesi-Duïts- land ontkwamen, het Duitse staatsbur gerschap hebben verkregen. DE leider can de Franse yrnmwnis ten, Maurice Thorez heeft in de nabijheid ■)an het uermaarde 'tuis can de A ga Khan tan de Rioiera een •illa gekocht ter u)aar de üan 28 millioen francs (circa 280.000 gulden). Thorez is kort geleden na eert langdurige ziekte uit de Sowjel-Unie, Waai hg behandeld werd. teruggekeerd. De cillo die hij gekocht heeft, ligt 500 meter üan het fabelachtige huis oan de Aga Khan. De villa it omringd door dicht naast elkaar geplante cypressen m heeft oprijlaan. De Aga Khan (hans Egypte, herstellend* M AGA KHAN MAURICE THOVEZ i km ge mekte. De zegsman deelde mede dat uitleve ring- van deze drie mannen aan Neder land nu is uitgesloten. Hij zei dat Tou seul al geruime tijd op vrije voeten is, maar dat zijn tegenwoordige verblijf plaats op het ministerie van Justitie niet bekend is. Bikker en Faber hebben hun vrijheid nog niet herkregen, omdat het gerechtelijk onderzoek in hun zaken nog niet is afgesloten. Een van de zeven ontsnapten is nog steeds voortvluchtig. Een ander is in dertijd door de Britse bezettingsauto riteiten in Duitsland naar Nederland getransporteerd. De twee overigen zit ten. evenals Bikker en Faber, nog in Duitsland gevangen Het staatsburgerschap is verleend op gi oud van de beruchte „Führerlass", Alle zeven ontsnapten dienden tijdens de tweede wereldoorlog in de Waffen- SS. Een zegsman van de Nederlandse am bassade in Bonn deelde mede, dat de ambassade nog niet op de hoogte was van de vrijlating van Touseul en van het verlenen van Duits staatsburger schap aan Touseul. Bikker en Faber. Rijen schepen Hggen gemeerd in de drukke haven van Antwerpen wachtend op het einde van een loodsstaking die een week geleden begonnen is. De 100 leden tellende vakbond van loodsen heeft geweigerd het werk te hervatten, tenzij de eisen voor uitbeta ling van overwerk verricht in 1951, 1952 en 1953 ingewilligd worden. De regering, die erkend heeft dat er achterstand in de betaling is. heeft tot dusverre geweigerd de gelden te laten betalen, omdat er undere categorieën arbeiders er toe zou kunnen brengen eisen te stellen, waardoor het budget uit rijn evenwicht gebracht zou wor den. Ten gevolge van de staking gaan vele voor Antwerpen bestemde schepen naar Nederlandse, Franse. Engelse en Duitse haven*. indien West-Duitsiand de Parijse ac- coorden verwerpt. De woordvoerder zei verder, dat het gehele kabinet waarin ministers van vier partijen zijn vertegenwoordigd de huidige buitenlandse politiek van West-Duitsland had goedgekeurd. Een woordvoerder van de Westduitsa regering heeft verklaard, dat "West- Duitsland, dadelijk na bekrachtiging van de Parijse aceoorden. Rusland zal ver zoeken -om verduidelijking van de ver klaring over Duitsland van 15 Januari. De woordvoerder zeide, dat hiertoe was besloten op een zitting van het kabinet, dat Woensdag onder voorzitterschap van bondskanselier Adenauer een langdurige bespreking heeft gewijd aan de inter nationale toestand. In de Russische verklaring werd zo als men weet de erkenning van "West- Duitsland beloofd, benevens Russische instemming met internationaal toezicht voornaamste taken die de communis- op verkiezingen voor geheel Duitsland, tische partij r&gering van ae nr^^t rt.j Sowjet-Unie zich stellen, zijn gelegen in verzekering van de nationale eco nomie, verbetering van de levensom standigheden van de bevolking en ^ergrotin? van de economische kraent en het defensievermogen van het land. De minister maakt bekend, dat de staatsleningen van het volk dit jaar verhoogd zullen worden. Blijkens een berlehi van radio Mos kou heeft Nikiia Chroesisjew. secre taris van de Russische communisti sche partij, officieel opdracht gegeven dat de economische Sowjet-machixte terugschakelt van_ consumptiegoede ren op de zware industrie, waarmee een nieuw# stap op de weg terug naar het Stalinistisch stelsel wordt gezel. Chroestsjew heeft deze gedragslijn ontvouwd op een zitting van het cen trale comité van de communistische partij, op 25 Januari. Pas gisteren zond radio-Moskou een bericht over zijn verklaring uit. Veelbetekenend viel deze uitzending samen met de opening van de zitting van de Opper ste Sowjet. Chroestsjew ging verbitterd te keer tegen „trieste theoretici", die een „ze kere verwarring" hebben geschept door te trachten de productie te con centreren op consumptiegoederen voor de Sowjet-burgerij. (Westerse deskundigen herinneren er aan dat Mikojar, die vorige maand als minister van handel is afgetreden, een van de grote voorstanders van uitbreiding van de lichte industrie was). De radicaal-socialist René Mayer heeft in de Franse Nationale Verga dering zijn partijgenoot premier Men dès-France onomwonden laten weten, dat hij aan het eind van het debat over de Noordafrikaanse politiek tegen hem zal stemmen. Dit besluit van Mayer betekent waarschijnlijk, dat de meerderheid van Mendès- France nog meer zal ineenschrompe len, hetgeen tot de val van zijn kabi net kan leiden. Premier Mendès-France heeft gis teravond de vertrouwenskwestie ge steld. De rede van Mayer werd herhaalde malen onderbroken door het applaus van ongeveer de helft van de ruim 350 aanwezige afgevaardigden. Aan het applaus werd deelgenomen door vele volgelingen van generaal De Gaulle, die in het verleden Mendès- France gesteund hebben. Rlayer. een voormalig premier en een van de leidende figuren van de radicaui-sociabstische partij, zal waar schijnlijk gevolgd worden door een dertigtal partijleden, die zich tegen Mendès-France zullen keren. Door met de extreme elementen in Noord-Afrika te onderhandelen, had de premier volgens Mayer het vertrouwen V*n de Mohammedanen, die Frankrijk steeds goed gezind zijn geweest, ver speeld. „De regering heeft rich schuldig ge maakt aan tegenstrijdigheden in haar politiek en aan psychologische vergissin gen, waardoor het onmogelijk is gewor den de orde in Algerije en Tunesië en Marokko te herstellen", zei Mayer. Aanvankelijk werd verwacht, dat er Zaterdag gestemd zou worden, maar nu gaan reeds stemmen op in de wan delgangen, dat het misschien wel Maan dag zal worden. "irft 'M. N 3 i Ms N rij -J 't# TA IS j*®, iJ ,4:28 'Ö-J 4 s L j nl ■'Vs A' S ;f|i A«cc wafttsteaaattfa agjaaaaasfli

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1