Burgers van Tatsj en- eilanden geëvacueerd .Russische mode 1955 Na het aftreden van Maienkow Athalia m Huurvraagstuk nog steeds discussie in Kabinet Een eis tot recht BOELGANIN ALGEMEEN ALS MARIONET BESCHOUWD Touseul en Faber op vrije voeten Hardere politiek voor het Westen verwacht Overleg hervat op 18 Februari OVERSTROMING OP SUMATRA BEDREIGT 250.000 MENSEN Hulpactie is reeds in volle gang Gasvergiftiging eist twee doden Verkeerstoezicht wordt verscherpt fOENSDAG 9 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. Weerbericht Programma voor kinderen „Hete achtervolging Dr. Drees antwoordt Eerste Kamer Radicaal-socialisten steunen Pinay Amerikaans vliegtuig neergeschoten Gevolgen Opperbevelhebber benoemd voor V.S.-leger in Europa Geen compromissen Huren Boeiganin als mens Ambtenarensalarissen Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f-4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. -12-1519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 V-Oravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424R67 Hedactie: Tel 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 3625G9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67RR2 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KECKING en Sir. K. VAN HOUTEN THaxuaa)' Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. WISSELEND BEWOLKT Wisselende bewolking met hier en daar enkele buien. Zwakke tot matige wind tussen Noordwest en Noord. Iets kouder ZON EN MAAN 10 Febr. zon op 8.09, onder 17.45; maan op 22.24. onder 8.3— Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Drie aspecten in de trieste historie ran het Rotterdamse Diaconessenhuis verdienen de aandacht. In de eerste plaats het feit van de vertrouwenscrisis tussen Bestuur en Diaconessen. De achtergronden van die crisis zijn niet duidelijk en dat ze niet duidelijk zijn, dat de oorzaken niet bloot liggen en de schuldvraag niet be- gntwoord kan worden ligt aan het Be stuur. Maar de wijze waarop het Be stuur die vertrouwenscrisis tegemoet trad, nl, door rigoristische machts maatregelen en door een hooghartig isolement in bestuurlijke onaantast baarheid, geeft een aanwijzing in wel ke richting dat antwoord moet worden gezocht. Het Bestuur heeft in deze hele «tak het karakter van een Diaconessenhuis miskend. Een Diaconessenhuis wil zijn een gemeenschap, die Kerkewerk van een bijzondere soort verricht. Het Bestuur heeft het Diaconessenhuis bezien zoals «en ondernemer uit de slechtste tijd van de vorige eeuw zijn onderneming zag. In dit opzicht mag de vraag gesteld worden of het bijzonder wijs was om «Is draagvlak voor zulk een Biacones- lenhuis een vereniging te hebben, die uit zestien personen bestond (waaron der zes echtparen) die tezamen het Bestuur vormden en die door niemand ter verantwoording konden worden ge roepen. Hot tweede aspect waarop wij wil len wijzen is de manier waarop het Bestuur de uitspraak van de Raad van Beroep heeft genegeerd. Wanneer men gelijk bij de Bond van Diaconessen- huizen het geval is een Raad van Be roep heeft, die objectief geacht mag worden en waarvan uiteraard vanzelf spreekt, dot hij besef heeft voor de verhoudingen in een Diaconessenhuis en zulk een Raad spreekt, na beide partijen te hebben gehoord, uitvoerig gemotiveerd uit, dat bepaalde ontsla gen en andere maatregelen jnrecht- outif zijn en dat *e binnen een be paalde termijn moeten worden onge daan gemaakt dan is het toch wol meer dan bar, dat het Bestuur dood gemoedereerd «egt: Dat doen we niet! D*t het dat kan zeggen en dat het de uitspraak van de Raad van Beroep, in strijd met de elementaire begrip pen van recht, naast zich neer kan leggen komt voert uit de bijzondere positie van een Diacones. Een Diaco nes is geen arbeidscontractante, zoals «en gewone verpleegster, zij is een Kind des Huizes, dat als zodanig inge zegend en in het Huis wordt opgeno men om zich te wijden aan een vrij willig op zich genomen taak in het Huis, waartegenover staat dat het Huis haar dan ook opneemt en verzor ging biedt. Maar deze verhouding is geen rechtsverhouding. Zij valt niet onder de wet op het arbeidscontract Zij is •r een van sedelijke aard. Het is daarom, dat het Bestuur heeft kunnen handelen gelijk het deed. Daarom kon het de beslissing van de Raad van Beroep naast zioh neerleg gen. Het heeft de Diaconessen behan deld, zoais geen enkele ondernemer er over denken zou een werknemer te be handelen. Dgt doet tegenwoordig geen enkele ondernemer meer, maar als hij het zou proberen dan zou de rechter het hem wel anders inpeperen. Maar het Bestuur van het Rotter damse Diaconessenhuis bestaat het zulks wel te doen. Waarom? Omdat de Diacones geen arbeidacontractante in de wettelijke zin des woords is maar een „Kind des Huizes". O, ontwaar ding van alle waarden. Omdat men een in geestelijk «m zedelijk opzicht zeer hoog gekwalifi ceerde verhouding wilde hebben, kan men en gaat men mensen ringeloren op ecu wijze, die het geestelijk karak ter van een Diaconessenhuis tot een bespotting maakt, die zedelijk vol strekt laakbaar is en waartegenover bet recht machteloos staat. Hier komen wij dan aan het derde aspect. Deze hoog gekwalificeerde verhou ding in geestelijk en zedelijk opzicht, de verhouding van de diacones tot het Diaconessenhuis, kan een juridi sche vorm en daarmede de rechtsbe scherming niet ontberen. Dat is in ieder geval één les van deze trieste historie. Want het is duidelijk, dat wat in Rotterdam plaatsgreep niet be hoort te kunnen plaatsgrijpen. Het komt ons met de briefschrij vers, die wij gisteren citeerden dan ook voor, dat het hoog tijd wordt, dat men zich in de kring der Diaconessen- huizen gaat beraden over de rechts positie van de diacones. Men kan helaas nu niet meer zeggen dat h-t niet nodig is. Rotterdam leert het an - ders. Bovendien mag men nooit ver geten, dat een goed geregelde recht positie geen afbreuk doet aan éeeste- lijk-zedelijke verhoudingen, maar ze slechts versterkt. Tenslotte: In het belang van d« be trokken diaconessen, in het belang van het Rotterdamse Diaconessenhuis, •n liet belang van het zich op dwaalwe gen bevindende Bestuur maar ook in bet belang van het recht zelf en bo venal in het belang van de goede naam van Kerk en Christendom is het nodig, dat dit Eestuur tot inkeer komt en dat het recht gaat doen. Hier moeten instellingen en verhou dingen drastisch worden gesaneerd. Chroestsjew schijnt de ;rote man te zijn HET aftreden van Georgei Malenkotv als premier van de Sowjet- Unie en de daarop gevolgde benoeming van maarschalk Boeiganin tot eerste minister hebben de wereld voor nieuwe raad selen over de Russische bedoelingen gesteld. Algemeen neemt men aan, dat Boeiganin slechts een marionet is van de secretaris van de communistische partij in de U.S.S.R., Nikita Chroestsjew, en dat de feitelijke macht in het Kremlin niet bij hem, maar bij de harde Oekraïner berust. Ook gaan er stemmen op, die verkondigen dat de grote regisseur achter de schermen Molotow is terwijl anderen in maarschalk Zhoekow de man op de achtergrond vermoeden. Hoe het ook zij, één ding is zeker: de strijd om de macht in het Kremlin is nog niet afgelopen en men acht het zelfs niet uitgesloten, dat Maienkow, wanneer hij niet spoedig wordt „weggezuiverd", binnen afzien bare tijd opnieuw de troon van Stalin zal beklimmen. Het is bekend, dat de afgetreden premier in het leger en bij de bevolking populair is en dat de generaals van het Rode Leger, die Boeiganin nimmer ais één der hunnen hebben beschouwd, liever Maienkow aan het bewind zien dan de oude maarschalk, die in het verleden blijk heeft gegeven een trouw volgeling van de partij-functionaris Chroestsjew te zijn. te voorkomen, dat de herbewapening van West-Duitsland zal worden doorge voerd. Maienkow trachtte zijn doel langs diplomatieke weg te bereiken, maar Chroestsjew zal voor intimidatie en bedreigingen niet terugschrikken. Ook zal de samenwerking tussen Moskou en Pciping hechter worden, waarbij de nadruk zal worden gelegd op het inter nationale communisme. CHROESTSJEW Eerste ronde gcuxmnen.. Terwijl Westelijke journalisten m Moskou het sensationele nieuws over het aftreden van Malenkotv per telefoon doorga ven naar hun bladen, zond Radio- Moskou een programma voor kinderen uit. Eerst een uur later begon Radio-Moskou het grote nieuws om te roepen. Twee. der uit Breda ontvluchte als Nederlanders veroordeelde oorlogsmis dadigers. die in de Bondsrepubliek op grond van verordeningen uit de nazi- tijd tot Duitse staatsburgers zijn ver klaard, zijn thans op vrije voeten ge steld. Touseul. die door de rechtbank in Keu len als Duitser werd erkend, is daarna nog enige tijd in hechtenis gebleven daar onderzocht zou worden of hij in Duitsland veroordeeld zou kunnen wor den. Hij is inmiddels evenwel, enkele dagen ge'eden, in alle stilte uit de hech tenis ontslagen. Aangenomen wordt, dat hij in Aken verblijft, waar hij ook voor zijn arrestatie vertoefde. Na hem is thans ook de in Düsseidorf tot Duitser bestempelde Faber vrijgelaten. Een deskundige als William Ryan van Ass. Press meent dan ook. dat Maienkow binnen afzienbare tijd zal worden ge liquideerd. Van de drie erfgenamen van Staiin zal dan alleen Molotow nog over zijn en deze wordt te oud geacht om een werkelijke bedreiging voor Chroes tsjew te vormen. Wanneer Maienkow van het toneel zal zijn verdwenen, zal van Stalins oude strijdmakkers uit Georgië en Armenië alleen Kaganowitsj nog over zijn. Maar Kaganowitsj zal zich er na het gebeurde met Beria en Maienkow wel voor wach ten de strijd met de „kliek van Chroestsjew" aan te binden. Politieke waarnemers in Moskou ver wachten, dat voorlopig de schijn der collectieve verantwoordelijkheid, welke na Stalins dood werd ingevoerd, zal worden hooggehouden, maar dal de nieuwe machthebbers langzaam de touw tjes strakker zullen aanhalen en een meer dictatoriaal bewind zullen gaan voeren. Algemeen is men het er over een*, dat het aftreden van Maienkow op bin nenlands gebied een versterking van de zware industrie zal betekenen. De boe ren zulien op minder tegemoetkomingen kunnen rekenen en de bewapening zal worden versterkt. Voor het Westen zal waarschijnlijk een moeilijke periode aanbreken. Moskouse diplomaten zijn van mening, dat alles op alles gezet zal worden om DE EVACUATIE van burgers van het Zuidelijke Tatsjen-eiland is voltooid, aldus heeft de Amerikaanse marine bekendgemaakt. Gisteren was de evacuatie van burgers van het Noordelijke Tatsjen- eiland reeds beëindigd. Eén van de Skyraiders van de Amerikaanse marine is vandaag door communistisch geschut neergehaald. Het vliegtuig vloog een verkeerde koers en is mogelijk boven het communistische vasteland geweest. Dinsdagochtend is een Amerikaans toestel, dat was opgestegen van een vliegdekschip, beschoten door communistisch luchtafweer geschut. Dit toestei werd niet getroffen. Op het ogenblik worden troepen en burgers van de eilanden Yoesjan en Pisjan geëvacueerd. II j 95 De Noordkoreaanse Radio Amerikaanse autoriteiten te Wash ington zien een ernstig gevaar joor de vreedzame ontruiming van de Taisjen- eilanden in het dreigement van com munistisch China, zijn vliegtuigen te doen opereren in hetzelfde gebied, dat door vliegtuigen van de Amerikaanse zevende vloot wordt beschermd. Een woordvoerder van de Ameri kaanse marine in Washington betoog de, dat hij geen reden zag, waarom de Amerikaanse vliegtuigen, die de ont ruiming van de Tatsjen-eilanden dek ken, eommunistisohe vliegtuigen die hen aanvallen, niet zouden achtervol* gen. Op de vraag, of dit betekent, dat de vliegtuigen van de zevende vloot een „hete achtervolging" zullen toepassen, antwoordde de woordvoerder bevesti gend. De Noordkoreaanse Radio heeft Woensdagochtend voor het eerst mei- ding gemaakt van het luchtgevecht tussen Amerikaanse en Noordkoreaan se straaljagers op Zaterdag, waarbij volgens de Amerikanen twee Noord koreaanse Migs werden neergeschoten, aldus werd uit Tokio vernomen. Volgens de Noordkoreaanse voor lichtingsdienst vielen de Amerikanen de Migs nabij Pjongjang boven Noord- koreaans rechtsgebied aan. In de be kendmaking van Woensdag werd geen melding gemaakt van het neerschieten van twee Migs. Presidem Eisenhower heeft gisteren luitenant-generaal Anthony C. Mcauliffe benoemd tot opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa. Vanmorgen kwam de Opperste Sow- jet opnieuw bijeen. Toen de afgevaar digden gezeten waren, kwamen de partij- en regeringsleider binnen. Aan het hoofd van de stoet liep Ohroestsjew, onmiddellijk gevolgd door Maienkow. Boeiganin liep achter de afgetreden premier. Er werd direct begonnen met een debat over de buitenlandse poli tiek. Met geen woord wercf'over de toe komst van Malerekow gesproken. De verschillende afgevaardigden pleitt voor een vastberaden politiek. De .tegervwoordiger van het Rode Leger, maarschalk Konjef, werd. luide toegejuicht toen hij zeide: „Als militair afgevaardigde gdtoc-f ik uiting te geven aan de gevoelens van aile Russische militairen door te verklaren, dat ais de vijand ons vaderland zou aanvallen, hij zal worden bestreden door onze gehele macht en met alle typen moderne wa pens, volgens alle regeis van de Rus sische militaire kunst." Ryan, één van de Amerikanen, die de Russische polifiek dagelijks analy seren en aan wiens oordeel door allen in Washington grote waarde wordt toe gekend, gaf hierop het volgende com mentaar: „Er beslaat geen twijfel meer. De tijd van compromissen is voorbij. Rusland voert een oorlogspolitiek, een politiek, dia voortdurend rekening houdt met het uitbreken van een we reldconflict. De politiek, welke door Molotow werd uitgestippeld is er één van het oproepen van spanningen, ter wille van de spanningen mei het doel de doeleinden van de wereldrevolutie te bevorderen." Toch is Ryan van mening, dat Mos kou nog niet klaar is voor een nieuwe oorlog en dat het Kremlin Ohina niet zal toestaan een wereldoorlog om For mosa te ontketenen. De leiders van het Kremlin weten, dat de V.S. in staat zijn het centrum van het wereldcom munisme te treffen. Moskou zal echter wei tot het uiterste gaan, want de vrees voor de oorlog moet werken ais een wapen voor de dynamische uitbrei ding van de communistische doelein den. De enige vraag, welke blijft is, welke rol het Rode Leger wenst te spelen. Boeiganin is geen geziene figuur en ze ker de oude beroepsmilitairen moeten Drie voorbeelden van de nieutvse damesmode in de Soiv jet-UnieLinks: een zomerjurk vatt gele crêpe. Midden: een lichtgroene nollen wandel jas f ontwerp Golikova). Hechts: een gekleurde zijden bfouse, afgezet mei Russische motieven. (Ontwerp: L. Efrcmova). ALS het een plezier geweest ts om Stalm's opvolger te zijn. heeft het voor Maienkow kort geduurd. Hij mag van geluk spreken cat htf de weg van Beria nog niet gegaan is. Er was in het Kremlin een machts strijd aan de gang, die men camou fleerde door het woord „collectieve leiding". Maar eerst ging Beria de laan uit. Men presenteerde hem als verrader en behandelde hem navenant Nu gaat nummer twee er uit Blijk baar vindt men het te dwaas om hem zo kort na zijn voorganger op gelijke wijze te liquideren. En daarom mocht hij zjjn val in zijn nette blauwe pak zelf meemaken. Nu ts Chroestjew nummer een Hij liep voorop in de bloedraad Maienkow wordt op een zijspoor gezet. Een gevaarlijk spoor. Want zijn rechters behoren tot bet slag van Athalia, die, om zelf aan de macht te komen en te blijven, al het koninklijke zaad ombracht. (2 Kon. 11 vers 1). De minister-president wees er in zijn rede op. dat er onrust bij de regering bestaat over het sterk ongunstiger wor den van het index-cijfer van het geïins- verbruik. Deze onrust zal het beleid van het kabinet beïnvloeden. Dr. Drees wees op de niet-gereehtvaardigde starheid van prijzen, die er in de industriële sector de laatste jaren is geweest. Bo vendien leidden allerlei prijsafspraken tot een te hoog niveau van kosten. De (Van onze parlementaire redacteur) „Ik acht het gevaar voor het uitbreken van een grote oorlog geringer dan vele anderen wel menen, aangezien aan beide kanten een juister inzicht is verkregen over de ontzaglijke gevolgen van het gebruik van de nieuwste wapenen. De koude oorlog zal zich echter verscherpen en zich blijven uiten in revoluties, burgeroorlogen, infiltraties enz. De beveiliging tegen een wereldoorlog ligt in de aaneensluiting van de vrije volken". De minister-president, dr. VV. Drees, gaf hedenmorgen bij zijn beantwoording van de sprekers in de Eerste Kamer het bovenstaande beeld van de internationale toestand, verhoging van de prijzen wordt ten dele gerechtvaardigd door de gestegen loon kosten. Zo zouden de Nederlandse Spoorwegen óf tot hogere tarieven moe ten overgaan, öf met verlies moeten werken. De regering heeft voorlopig besloten geen verhoging van de spoor wegtarieven toe te staan. Er hebben echter ook daarnaast onnodige prijs verhogingen plaats gevonden. Zo werd in de detailhandel ondanks de verlaging van de omzetbelasting dezelfde marge aangehouden. Er bestaat een neiging bij de bakkers om het volksbrood af te schaffen, waardoor het publiek op hogere kosten zou worden gejaagd. Ook zijn er algemene adviezen in bepaalde ondernemerskringen tot verhoging van de prijzen. De verhoging van de melk prijs is veroorzaakt door de loonsver hogingen in de landbouw, die sinds 1 Januari 1954 maximaal 24?;, heeft be dragen. Het is dringend nodig, dat er op het terrein van de ionen en de prijzen enige rust komt. In dit verband wees de minister-presi dent ook op het compromis dat in de boezem van het kabinet is bereikt ten aanzien van de huurverhoging en het niet invoeren van een huurbelasting. Bij de besprekingen van de ministers onderling is het besef doorgebroken, dat de stijging van de huurprijzen niet mag worden gevolgd door een nieuwe ioon- ronde, gezien de ongunstige prijsontwik keling op allerlei andere terreinen, waar door ons land gevaar loopt terecht te komen in een spiraalbeweging, die tot inflatie leidt. De publicaties in de pers kon de rege ring niet voorkomen of achterhalen. Zfj vonden plaats op het ogenblik, dat de discussie in het kabinet over het huur vraagstuk nog niet was beëindigd. De minister-president kondigde aan, dat ook dc kwestie van de verhoging van de rijksbijdragen opnieuw zou worden beke ken. Dr. Drees merkte op, dat hij per soonlijk zo spoedig mogelijk tot belas tingverlaging zou willen overgaan, omdat na de oorlog de belastingdruk met het oog op het oorlogsherstel moest worden opgevoerd en thans kan worden ver laagd en voorts, omdat verlichting no dig is als compensatie voor de „vergeten groepen". Mr. In 't Veld, die de vraag gesteld had. o£ er geld beschikbaar blijft voor de invoering van de ouderdomsvoor zieningen en voor de zorg voor wedu wen en wezen kreeg ten antwoord, dat de vraag in de allereerste plaats is of het bedrijfsleven deze kosten zou kun nen dragen, omdat de kosten daarvoor niet overwegend voor rekening van de overheid zuilen komen. Voorzover het rijk hierbij betrokken wordt, zal het plicht zijn er voor te zorgen, dat het eld er is. niets van hem hebben. Het is dus zaak om te letten op het lot van de huidige militaire leiders in Rusland. Aangenomen wordt, dat men hel le ger tegemoet zal komen door de be noeming van maarschalk Wassilewski als minister van Defensie. De nieuwe So wj et-Russische premier, is van alle Sovvjetleiders de knapste verschijning en op feesten is hij verre weg de gezelligste. Hij is volkomen grijs en heeft een zilverwit baardje en vrolijk glinsterende ogen. Hij is altijd onberis pelijk gekleed in het uniform van maar schalk. Hij is. geen geheelonthouder en houdt er van op partijtjes en recepties met an dere mensen een goed glas te drinken, zelfs met een journalist uit het Westen, aldus Ass. Press. Boeiganin hield wel van een feestje. Hij verscheen op het tuinfeest op de Britse ambassade ter gelegenheid van de verjaardag 'van koningin Elizabeth en ook was hij aanwezig op het feest op de Indonesische ambassade toen daar de onafhankelijkheidsdag gevierd werd. Tij dens het diner beantwoordde Boeiganin de verschillende toasts met een toe spraak. waarin hij zei: „Weg met de oorlog". Hij voegde hieraan toe: „Denkt voor al niet dat de Sowjet-Unie verlangt naar oorlog. Als minister van Oorlog voeg ik hieraan toe dat wij dit niet zeggen, om dat we zwak zijn. maar eenvoudig uit menselijke overwegingen. We willen geen bloed vergieter), we hebben genoeg gevochten" (Van een onzer verslaggevers) In de Centrale Commissie voor Ge organiseerd Overleg in Ambtenaren zaken zal op 18 Februari hel overleg worden hervat met de regeringsdele gatie over de salarispositie van het rijkspersoneel. De ambtenarenorganisaties hadden voorstellen ingediend welke voor de laagstbezoldigden ongeveer neerkomen op een salarisverhoging van 10 pet. De regering schijnt niet verder te wil len gaan dan een verhoging van de uurlonen met 2 a 3 cent. De den ivelleringsvoorstellen van re geringswege voor het hogere perso neel komen neer op een salarisverho ging van 5 a 6 pet. In de kringen van de organisaties van overheidspersoneel zijn de rege ringsvoorstellen voor wat de laagst bezoldigden betreft met een gevoel van onbehagen ontvangen. Men moet er dan ook rekening mee houden dat de onderhandelingen uitermate stroef zullen verlopen. Antoine Pinay heeft Dinsdag op een bijeenkomst van zijn partij meege deeld, dat onvoorwaardelijke ratificatie van de Parijse accoorden een onderdeel van zijn regeringsprogram zal zijn. Hij zou tot minister van Buitenland se Zaken slechts iemand benoemen, uie voor de verdragen voor West- duitsiands bewapening heeft gestemd, zo zei hij. De Franse socialisten hebben ge weigerd deel te nemen in de rege- ring-Pinay. De radicaal-socialistische leden van de Nationale Vergadering hebben besloten Pinay te steunen. Hierdoor krijgt Pinay waarschijnlijk 76 stemmen bij de 135 die hij reeds had. Indonesische legervliegtuigen hebben vandaag honderden tonnen rijst, n medicamenten en kleren uitgeworpen boven Zuid-Sumatra, waar tienduizen-1 seQ1!. ^jjrecs acht het uitgesloten dat de den mensen door de overstromingen dakloos zijn geworden. Het water j herziening van het Burgerlijk Wetboek II W T -4 J -* J. z van de gezwollen rivier Ratang Hari heeft steden en dorpen onder water 1 gezet en een gebied van 50.000 vierkante kilometer overstroomd. De piloten die boven het Djambi-gebied in de Zuidsumatraanse provincie Tcngah hebben gevlogen rapporteren, dat zeker tachtig procent van de huizen onder water stond. De Indonesische autoriteiten, die met de grootst mogelijke spoed voedsel en medicamenten per vliegtuig en schip naar dc getroffen gebieden transporteren, vrezen, dat er een grote hongersnood kan ontstaan, indien de hulp te laat komt. zijn geheel in deze parlementaire De Indonesische autoriteiten in Singa pore beschikken over weinig exacte ge gevens- Uit wat zij tot nu toe hebben vernomen, menen zti te kunnen conclu deren. dat de overstromingen erger zijn dan ooit in de geschiedenis is voorge komen. Zij beschikken niet over cijfers omtrent het aantal slachtoffers cn dc schade, maar vrezen, dat honderden en misschien zelfs duizenden om het le ven zijn gekomen. Bijna 250.000 meivm. meer dan 60 pro cent uitmakende van dc bevolking van 400.000 zielen, zouden in Djambi dak loos zijn- Het water vertoont nog geer, •nkele neiging tot zakken. Uit dc lucht zijn alleen dc daken van c huizen en gebouwen zichtbaar. Alle oogsten zijn vernield. In een van dc- in Singapore ontvangen berichten wordt gezegd: „Tienduizenden dakloze slachtoffers worden met de hongersnood bedreigd". Een schip heeft 300 ton rust bij de Ba- tang Hari aangevoerd. Sterke motorbo ten worden gebruikt om de stroom te overwinnen en het voedsel naar dc slachtoffers te brengen, Djambi is een groot rubber- cn rijst- producerend gebied, ongeveer 500 kin ten Westen van Palembang. De Ameri kaanse Stanvac Maatschappij exploreert een olieveld in het gebied van Palem bang. Het kantoor van de maatschappij te Singapore deelt mede, geen berichten omtrent overstromingen in het gebied van Palembang te hebben ontvangen- Twee weken geleden traden enige zij rivieren van de Batang Hari buiten hun oevers en hun water deed de reeds ge zwollen grote stroom nog meer stijgen. Het ianci langs de Bata Hari en de Tem- besi staat nu 5 meter onder. In de val leien zhn afleen de toppen van dc bo men en een paar daken zichtbaar. Alle weg- en telefoonverbindingen ir, het getroffen gebied zijn verbroken. Mo torboten die- hulp brengen hadden, wor stelend tegen de sterke stromingen. 16 uur nodig om afstanden af te leggen die men normaal over land in 3 uur doet. De hele stad Muara Tembesi staat on der water op een stuk land na dat niet .groter is dan een voetbalveld. De verliezen aan eigendommen wor den op honderden millioenen roepiah's geschat. Het overstromingswater is door gedrongen in het lage gedeelte van de stad Djambi zelf. Volgens de laatste berichten zou het water van de Tembesi zakken. Omtrent liet aantal slachtoffers kan men zich slechts overgeven aan gissingen. Er is een eerste bericht, dat spreekt van drie mensen die in Djambi verdronken zijn. Doordat er geen communicatie-middelen zijn en de onzekerheid toeneemt hoort men thans schattingen van duizenden doden. 1 periode voltooid zóu kunnen worden, doch het is begrijpelijk, dat de minister van Justitie het eerste gedeelte daarvan wil afmaken. De regering zal er reke ning mee houden, dat bij de indiening van voorstellen tot een beperkte grond wetsherziening geen vreemde elementen zullen binnendringen, via amendering door de Tweede amer, waardoor de op vattingen. die in de Eerste Kamer heer sen. in de knel komen. Hij stelde vast. dat de mesele Eerste Kamerleden bereid blijken tot uitbreiding van het aantal leden der beide Kamers, mits de getals verhouding in de beide Kamers wordt gehandhaafd. De suggestie van de heer Kolff (C.H.i om aan de troonopvolgster door middel van grondwetswijziging de titel van Prinses van Oranje Eoe te ken nen. zal de regering nader onderzoeken. Dr. Drees kon echter op dit punt geen toezegging doen. Hij wees er op. dat indertijd de titel van Prins van Oranje uitsluitend voor D Cl De Amerikaanse marine heeft bekend gemaakt, dat communistisch afweergeschut vanmorgen 20 mfjl ten Zuidwesten van de Tatsjen-eilanden een Amerikaanse Skyraider heeft neergeschoten. De piloot en de beide leden van de bemanning werden door de Ameri kaanse torpedobootjager Xsabell ge red, aldus de marine. Het vliegtuig hoorde thuis op een der Amerikaanse vliegdekschepen. Het incident gebeurde om 10.55 pl. tijd. Te Hoogezand is vannacht het echtpaar H. Kalk en R, L. KalkWatermulder, resp. 64 en 59 jaar oud. tengevolge van gasvergif tiging om het leven gekomen. Het echtpaar had ter plaatse een kruidenirszaak. Toen vanmorgen omstreeks halfolf een meisje de winkel gesloten vond en geen gehoor kreeg, stelde men een onderzoek in. Men ver schafte zich toegang via dc kamer en in de keuken trof men het echtpaar levenloos aan. De lampL-n brandden nog overal. De slachtoffers zijn dus waarschijnlijk gister avond al omgekomen. Een zijkraantje van de gasleiding bleek open te staan. de mannelijke linie in de grondwet werd gereserveerd, omdat er gedurende een reeks van jaren geen zekerheid heeft bestaan, dat ae oudste dochter ook. in derdaad de troonopvolgster zou worden. De minister-president wees er op. dat men over het glaemeen ver onderschat, wat er na de oorlog door het departe ment van Onderwijs is gedaan. De stijging van de uitgaven van f 255 mil- lioen in 1946 tot f 650 millioen dit jaar zijn daarvoor een aanwijzing. Het aantal onderwijzers is sindsdien met 7.000 ge stegen. Dr. Drees bestreed uitvoerig de critiek, die prof. Molenaar op bepaalde ministers heeft uitgeoefend. Te veel verloor de heer Molenaar uit het oog. aldus de minister-president, dat som mige zaken kabinetsbeleid vormen. De minister-president beëindigde zijn rede met vertrouwen uit te spreken in de toekomst. De minister van Justitie heeft in verband met het toenemende aan tal verkeersovertredingen aan rijks- en gemeentepolitie over het gehele land opdracht gegeven om binnenkort een verscherpte controle uit te oefenen op de naleving van de verkeersvoorsehriften. Meer in het bijzonder zal gelet worden op de verlichting van alle rijdend verkeer, <Jas zowel van auto's, van bromfietsen, rijwielen, bespan nen en onbespannen wagens. Speciale aandacht zal hierbij gewijd worden aan de voor- en achterveriichting, stand van de koplampen, dc stop lichten en reflectoren en of bij het voeren van gedimde koplichten beide koplichtert gedimd worden. De politie is'geïnstrueerd om niet meer met een waarschuwing te vol staan, maar aanstonds bij het con stateren der overtredingen proces verbaal op te maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1