UIT DE TWEEDE KAMER Beperking cadeaustelsel onder de loupe Voorstanders gereserveerd felle bestrijders "RUSLAND" Na Pinay nu Pflimlin kabinetsformateur Churchill wil met Boelganin praten Minister Algera bezocht Zeeland Ho gere tarieven noodzakelijk Liberale Vrijheid DE. jBrrf.se oud-ambassadeur te Moskou, Sir David Victor Kelly, uit hoofde van zijn voormalig ambt een uitne mend kenner Van Rusland en van de huidige leiders in Mos kou, heeft voor „Trouw" zijn zienswijze gegeven over de be tekenis, Welke aan de jongste regeringswisselingen in hei Kremlin moet Worden toege kend. PUNTERS VOO® Wmm E 55 EEN EUROPEAANAAN BOD Ernstig ongeluk in Overijsel eist drie doden LAWINES LANGS DE FRANS- ITALIAANSE GRENS 5SJ/I Vrolijke noot van prof. Gerbrandy Ervaring in 13 kabinetten Directeur verdacht van fraude Eert herneming Samenzwering tegen Nixon in Mexico? Dorpen geïsoleerd V.S. bestuderen aanbod Tsjoe nieuiv van VKiJUAG II FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. HOOI Weerbericht AUTO TE WATER GERAAKT Koningin bij jubileum Seheveningsc haven Folkloristisch wereld- festival in Hengelo Wij publiceren hel artikel, waarin Sir David zijn beschou wing heeft geformuleerd, ex clusief op pagina 3. De heer Schmal Zie verder pagina 4 PREMIER Churchill heeft giste ren in het Britse Lagerhuis verklaard, dat hij pogingen zal doen om, na de bekrachtiging van de Parijse verdragen over de West duitse herbewapening, persoonlijk contact op te nemen met de Rus sische premier Boelganin. Ned. Mij. Nijverheid en Handel stelt commissie woningbouw in DELTA-WET TN APRIL INGEDIEND? Pflimlin met overleg begonnen $K2&8 mm Specialisten Rotterdam: Witte dc Withstraat 30 Telef. 115700 (4 14 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndicnst abonnementen 18 30-19.30 H, Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "s-GravervhRge Huygencploin 1 Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klarhtcndienst abonnementen' Tel. 362569 Schiedam Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 675 per kwaitaa! Losse nummers 13 oent Verschijnt dagelijks IHaxuju* -*■ 'OII I I 11 - Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: SNEEUWBUIEN Wisselende bewolking met nu en dan sneeuw buien. Overwegend matige wind, eerst Zuid westelijk, later veranderlijk. Vannacht plaatselijk lichte vorst, morgen overdag lichte dooi. Directie: C. A. KEENING en Mr. K. VAN HOUTEN O ZON EN MAAN 12 Febr zon op 8 05. onder 17 49; maan op onder 9.27. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ de discussie over de lijkver branding is de heer Oud naar vo ren gekomen als kampioen voor de vrijheid. Voor de liberale vrijheid, we] te verstaan. De heer Oud bepleitte een voortduren van de bestaande toestand. Hij staat namelijk op het standpunt dat begraven en verbranden als vol komen gelijkwaardige vormen van lijkbezorging door de overheid moeten worden aanvaard. In het verlengde van de opvattingen van de heer Oud lig- dan ook. dat de overheid op de zelfde wijze als ZÜ begraafplaatsen inricht en onderhoudt ook crematoria IOu moeten inrichten en onderhouden. Tot dusverre was ten gevolge van een leemte in de wet het verbranden var. lijken practisch mogelijk gewor den. De nieuwe wet legt deze ongebrei delde vrijheid aan banden. Men mag geen lijkverbranding meer toepassen indien daar niet een uit drukkelijke schriftelijke uiterste wils beschikking van de overledene aanwe zig is, die de wens tot verbranding te kennen geeft. De bouw van crema toria wordt gebonden aan een verlof van de overheid, waarbij tal van waar borgen zijn geschapen, dat zulk een crematorium niet tot stand komt, wan neer bezwaren van godsdienstige aard in de streek waar hei crematorium zou worden gevestigd, dat ongewenst doen zijn. De leemte In de wet verdwijnt dus. De ongebreidelde vrijheid van ver branden wordt aan banden gelegd. TEGEN dit laatste verzette zich de heer Oud. Daarbij is in de Kamer een principieel debat gevoerd over de taak van de overheid in verband met de vrijheid van dc burger. Het merkwaardige was nu, dat de heer Oud opkwam voor een ongebrei deld formalistisch vrijheidsbegrip. Zodra godsdienstige overtuigingen in het geding zijn en dat was voor dc he«r Ouo bij de lijkverbranding het gevalbehoort volgens bom de over heid neutraal te zijn. Toen hem tegengeworpen werd, dat ée overheid toch ook bij haar beleid eigen opvattingen, gebaseerd op eigen beginselen tot-gelding mag brengen, antwoordde hij: Ja, dat mag, maar de overheid moet zich bij het toepas sen van haar eigen opvattingen be perken tot de ruimte, die de Grondwet haar laat. Die Grondwet in wezen nog d« Grondwet van 1848 is een liberale Grondwet, met een liberaal vrijheidsbeginsel. Dat betekent, volgens de heer Oud, dat de overheid daar komt zijn be toog practisch op neer in dezen neu traliteit heeft te beoefenen en de vrij heid houdt in gelijkstelling van de thristeiijhe en niet-christelijke zede. HET te allereerst al merkwaardig, dat een geestelijke voorzaat van dt heer Oud, de liberale minister Fock, in 1869 toen de begrafeniswet werd behandeld er anders ever dacht, Deze minister verwierp de lijkver branding als niet strokende met de geest der natie. En dat geschiedde ook onder de Grondwet van 1848, waar die liberale minister toen toch ook wel erg op gesteld zal zijn ge weest. De heer Fock huldigde dus, an ders dan nu de heer Oud, niet zulk een strikt en formalistisch vrijheids begrip. Hij vond blijkbaar, dat het li berale vrijheidsbeginsel wel inperkin gen van de burgervrijheid gedoogde, inperkingen, die voortvloeiden oit „de geest der natie". Wij weten trouwens uit de geschie denis. dat de liberale vrijheid nogal wat inperkingen verdragen kan. Het was een liberale minister, die onder de Grondwet van 1848 het onderdruk ken van minderheden toejuichte (Kap- pwnej Het wa$ de vader van de Grondwet van 1848, Thorbecke, die de dwangmaatregelen tegen de Afgeschei denen goedkeurde. Wij weten, dat de heer Oud deze dingen afkeurt. Maar dan is het toch waarlijk zaak nu toch niet zo hoog op te geven van het libe rale vrijheidsbeginsel. AFGEZIEN daarvan kam echter de heer Oud niet worden toege geven, dat de ovecheid thans op grond van de Grondwet gebonden zou zijn aan een liberaal vrijheidsbe ginsel. De heer Oud is er niet in geslaagd ook al heeft hij het uit en te na be weerd te bewijzen, dat de overheid, de vrijheid van lijkverbranding beper kende, daarmee de Grondwet schendt. De vrijheid van de burger wordt nl. altijd beperkt door wat openbare orde en goede zeden eisen. Dat erkent ook de heer Oud. Maar de heer Oud vat deze begrip pen op in een zeer strikte zin, zodat deze de overheid zeer weinig gelegen heid geven tot het inperken van de vrijheid. Daarmede doet de heer Oud aan inlegkunde met betrekking tot de Grondwet. Hij wil dat wij de Grond wet op libeiale wijze gaan uitleggen, M'ar daarvoor is geen enkele reden of verplichting aanwezig. Wat openbare orde en goede zeden eisen hangt sa men met het cultuurbezit van een vp'k. Met de geest der natie, zou de kb" ale minister Fock zeggen. In dat cu Tiurbezit spelen ook de godsdiensti ge overtuigingen en tradities van een volk een rol. De vraag wat de over heid m een bepaald geval moet opleg gen is een vraag die beantwoord wordt door de afweging van de eisen die de persoonlijke vrijheid stelt tegen de wen die christelijke beginselen van J. G. MCornelisupn H. r. Eysden 4 (Van onze parlementaire redacteur) Het wetsontwerp tot beperking van het cadeaustelsel, dat gistermiddag in de Tweede Kamer aan dc orde was, blijkt gereserveerde voorstanders en fervente tegenstanders te ontmoeten. Tot de fervente tegenstanders behoren prof. Gerbrandy ("AR) en de heer Weiter (KNP) met de liberaal, de heer Ankersmit, wier opvattingen prof. Zijlstra, de minister van Economische Zaken, die aan het eind van de middag aan het woord kwam, uitschijderde als thuis behorende in de I9de eeuwse liberale economie, die er van uitging, dat alles moet worden overgelaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten en een positieve overheidstaak op economisch terrein afwees. De heer Schmai <C. H.) hield zich op de vlakte, de heer Hooy (K.V.B.) zag in het wetsontwerp een geslaagde poging om het cadeaustelsel te regelen. Zijn partijgenoot, de heer Koersen, bracht twee suggesties tot amendering naar voren, waar de bewindsman van Economische Zaken sympathiek tegenover stond. De heer Peschar (Arb.) verklaarde, dat zijn fractie duidelijke reser ves heeft en de heer Haken (CPN) wees het ontwerp af, omdat de kleine bedrijven achtergesteld worden ten opzichte van de grote. De heer Van Evsden (A.R.) sprak zich voor het wetsvoorstel uit. Minister Zijlstra kreeg gistermiddag gelegenheid om de principiële basis van het wetsontwerp te verdedigen. De staatssecretaris voor de middenstand, de heer Veldkamp, zou hedenmiddag de meer gedetailleerde en technische verdediging leveren. van twee stukken zeep mogen schenken, doch hij zal geen textielgoederen als cadeau-artikelen beschikbaar mogen stel. len. Het aan de consument ton geschenke geven van normalp handelsartikelen uit ccn andere branche wordt m het alge meen verboden. Op deze regel zijn uit zonderingen duidelijk reclame-karakter dragen, van geringe waarde zijn of een consumptie verwant karakter 'dragen, mogen cadeau worden gegeven. Een kruidenier za! bijv. botervlootjes, zeepkloppers. ja zelfs was ketels mogen schenken, wanneer deze maar een duidelijk reclame-karakter dra gen. Tenslotte kan de minister vrijstel lingen en ontheffingen verlenen. Met name wordt hier gedacht aan de beken de reclameplaatjes, luchtballons enz. Kortom aan ..tot de kindervreugde bij dragende geschenken VT&£:- 'r** '-^Z^XÊÊÊÊ kJI të'U&ïïtéjZÏn; i In Noord brabunt wordt tan 7 tot ert met II Februari een tiinterovfening gc- houden i oor 1 109 militairen. 4nn deze winteroefening Jitltus Corbuluuordt deelgenomen door leden ian de staf mn het 1ste legercorps. In Helvoirt uerd gistermiddag een imitatie-atoombom tot ontploffing gebracht in aanwezigheid o.a. i fm It. generaal Opsom er. Het wetsontwei p beoogt geen algeheel verbod van het cadeaustelsel, doch be perkt dit stelsel tot het cadeau geven van 7. g. „branche-eigen" of ,.cons_umptie-ver- wante" goederen. De kruidenier zal bijv wel een derde stuk zeep bij aanschaffing Op de manifestatie tan Nederlandse energie, de E-5"t itelke in Mei in Rotterdam haar poorten t oor het pubhek zat openen, zullen, zoals ge meld, ook enkele deterge punters te beu onderen zijn, bemand met Gieterse punteraars in klederdracht, Deze punters zullen op de tentoon- stelling een bijzondere plaats inne men, iinnt zij hebben niet alleen bekendheid gekregen bij dc duizelt- punters den touristen, die jaarlijks een bezoek brengen aan het \eder- lands f en et ie. maar hoiendten, hij een groot deel tan ons i n/A", door uitstekende diensten, tvelke zij heb ben beursen tijdens de natersnood- ramp i an Februari 1913. Deze foto uerd genomen op een i an de scheops- u ert en i an Giethoorn, waar men reeds volop bezig is met de tertattr- Uiting i an enkele bijzonder fraaie i oor de Even voor de middag is gisteren ie De Krim (Overijsel een auto-ongeluk gebeurd, tengevolge waarvan drie man nen om het leven zijn gekomen. Het waren de 49-jarige F. Ranter, diens 17-jarige zooii G. Ch. en de 58-.ja- rige E. J. Meycrink, allen uit Den Velde bij Gramsbergen, die met hun auto te De Krim door nog onbekende oorzaak te water raakten. Een vierde inzittende, de 5I-jarige G. J. Grimmerink, eveneens uit Den Velde, is nog in leven, doch zijn toestand is zorgwekkend. overheidsbeleid stellen. Daarbn -peelt cie cultuursituatie, de geestelijke toe stand, overtuigingen en tradities van een volk in de tijd waarin men leeft een rol. Voor dat alles had de heer Oud geen oog. Hu stelde simpelweg de eis, dat iedereen zich had aan te passen aan de liberale opvattingen omtrent over- heidstaak en persoonlijke vrijheid. Hoewel de heer Oud een lyrisch be toog over de verdraagzaamheid hield, was zijn houding dus typisch onver draagzaam. Hij hield vast aan het alleenzalig makende van de liberale principes en wilde die aan iedereen opdringen. Uitgezonderd de communisten heeft de Kamer daar ale één man front tegen gemaakt. Na het reddingswerk, dat door omwo nenden zeer vlot ter hand werd geno men bleek, dat bi) drie personen de levensgeesten reeds waien geweken. Het bleek niet mogelijk de portieren te ope nen Boeren hebben met tractoren de auto op het droge getrokken Dit werk vroeg een halt uur De lieer Grimmerink is naar het zie kenhuis te Coevordcn vervoerd Verschillende artsen uit de omgeving hebben nog lange lijd kunstmatige adem haling toegepast bu de drie slachtoffers echter zonder resultaat Dokter A Ron- haar, die als een van de eersten op de plaats van het ongeluk bevond, heeft zich zelfs te water begeven H11 slaagde er echter niet m de portieren te openen Het ongeluk is geschied op de provin ciale weg van Coevorden naar Zwolle tc De Krim. gemeente Giamsbergen en wel. op het punt waar de weg AneDe Krim zich met deze weg veienigt. Een met te grote auto is ter plaatse gepasseerd, ko mende uit de richting Ane en bu het verenigingspunt te De Krtm. gaande in de richting Coevorden De bestuurder van deze auto is mogelnk getuige geweest van dit ernstig ongeval Deze bestumder wordt verzocht zich ten spoedigste aan tc melden bij de groepscommandant van de Rijkspolitie te De Krim. tel. 44. of bij de politie in de woonplaats van de bestuur der. De directeur van de gemeentelijke visafslag te Monnikendam, de heer J, G. is gearresteerd, verdacht van fraude ten nadele van de visafslag, ten bedrage van f 37.090. Pierre Pflimlin van de rooms-katho- gemaakt. Artikelen, die een lieke M.H.P. (de republikeinse volks beweging) heeft zich gisteren bert.d ver klaard le proberen een nieuw Frans kabinet ie vormen. Hij ral vanavond aan president Coty meedelen of hij meent een kans van slager, te hebben. Over hei algemeen achl men de kansen van Pflimlin vrij gunstig. Pflimlin aanvaardde de opdracht tot kabinetsformatie, nadat (zoals reeds m een deel van onze edities werd gemeld» de conservatieve Antoine Pinay de op dracht had teruggegeven. Het was de partij van Pflimlin die de formatiepoging van Pmay schipbreuk - deed lijden. De M R.P. besloot namelijk haar leden geen zitting te laten nemen in een kabinet- Pinay en nam geen beslissing over het steunen van Pinay. Het besluit van de MRP met deel te nemen aan een kabinet-Pinay betekende een nederlaag voor de kopstukken dezer partij, zoals Bicfault en Robert Schuman. Het weerspiegelt de tanende invloed van Bidault onder zijn eigen partijgenoten voor wie zijn woord eens wet was. De 48 jaar oude Pflimlin, die nu aan De heer Schmal (C.H.l vond het teleur stellend, dat de ,.30-jarige oorlog", die de middenstand heeft gevoerd voor de radi cale afschaffing van het cadeaustelsel, slechts tot een beperking van het cadeau stelsel heeft geleid. De C.H.-middenstands- specialist gaf echter toe. dat men dit stel sel ook met een verbod niet geheel zou bod is, heeft in niet minder dan 13 van de 20 na-oorlogse Franse regeringen zit ting gehad. In acht opeenvolgende rege lingen was hij minister van Landbouw. Pflimlin was een der grondleggers van het plan voor een zgn. ..groene pool", een Europese landbouwgemeenschap. Dit plan is inmiddels overgedragen aan de Organisatie voor Europese Économische Samenwerking. De nieuwe formateur heeft meegedeeld. TOT hoogleraar in de ethiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is benoemd dr. J. de Graaf, predikant bij de Vereniging van Vrijzinnig Her vormden te Arnhem en voorzitter van de Vereniging „Kerk en Vrede". De katheder van prof. dr. J. Seve- rijn, vooraanstaande figuur in de Ge reformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk, wordt op deze wijze bezet. Degenen, die verantwoordelijk zijn voor deze benoeming, hebben daar mede het Gereformeerde volk in de Ned. Herv. Kerk smartelijk getroffen. Ook wij betreuren het, dat op daze wijze he» Gereformeerde element aan de Rijksuniversiteiten en in Bet bijzon der aan de Rijksuniversiteit t* Utrecht wordt teruggedrongen. Volgens het Mexicaanse blad „UlUmas Noticias'" zijn veertien perso£<en in de Mexicaanse hoofdstad gearresteerd ive- gens een samenzwering tegen, de Ame rikaanse vice-president, Nixon, die op het ogenblik een bezoek aan Mexico brengt. De politie wilde het bericht noch be vestigen, noch tegenspreken. dat hij een regering hoopt te vormen tolt vertegenwoordigers van alle „ware repu blikeinen". Hij noemde een regeling van de problemen in Noord-Afrik» de be langrijkste kwestie van het ogenblik. Pflimlin was een van de weinige M.R.P.-ers. die de partijdiscipline ver braken om voor de Parijse accoorden over de Westduitse herbetvapeing te stem men. Dit stelt hem in de gelegenheid de verdragen te steunen, wanneer zij voor bekrachtiging in de Senaat aan de orde komen. Een plotselinge felle sneeuwstorm, die na overvloedige regenval en voor de tjjd van het jaar ongekend zacht weer kwam, heeft gisteren opnieuw lawines veroor zaakt, terwijl in twee skicentra langs de Frans-Italiaanse grens ruim 4.500 per sonen van de buitenwereld afgesloten zaten. De lawines komen voornamelijk voor in Zuidoost Frankrijk. Noordwest Italië en sommige delen van Zwitserland. In de meeste geïsoleerde skicentra zijn (linke voorraden levensmiddelen, zodat er volgens de autoriteiten nog niet voor de wintersportliefhebbers en de dorpe lingen gevreesd behoeft te worden. Een nieuwe zware sneeuwstorm teister de Va! d'Isere en Alpe d'Huez. toen wegwerkers en spoormannen zich een weg probeerden te banen door de reus achtige sneeuwmassa's welke deze plaats jes Woensdagmorgen vroeg van de bui tenwereld afsneden Volgens deskundigen zijn de lawines een gevolg van hot betrekkelijk zachte weer en de vroeg smeltende sneeuw In de Zwitserse en Italiaanse Alpen is de situatie ongeveer hetzelfde Door een reeks van zeven lawines bij het dorpje Claviere is de weg. welke Frank rijk en [talie via de Monginevropas ver bindt. op Italiaans grondgebied geheel geblokkeerd. In het Zwitserse kanton Valais zijn ettelijke bergdorpjes ten gevolge van landverschuivingen en lawines van de buitenwereld afgesneden Wegen cn. spoorbanen werden geblokkeerd en tele foonverbindingen verbroken. Tot dusver bestaat voor geen van de geïsoleerde plaatsjes enig gevaar, zeg gen de autoriteiten. De Amerikaanse luchtmacht laat op alle bases voor straaljagers veilig heidsbarrières aanleggen aan het ein de van de landingsbanen. Deze bar rières. die ook reeds op vliegdeksche pen gebruikt worden, bestaan uit ny lon kabels, verbonden met zware ket- tLngen, die het toestel moeten afrem men ais het over de landingsbaan heen dreigt te schieten. In antwoord op vragen van socia listische zijde verklaarde de tachtigja rige premier, dat de wijzigingen in net Kremlin geen veranderingen hebben gebracht m zijn verlangen naar bespre kingen op het allerhoogste niveau me', het doe! de spanningen tussen Oost en West te verminderen Uhurchtll zei: Zoals ik reeds eerde gezegd heb streeft de regering naar" het houden van een vier mogend- De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid er. Handel heeft een com missie ingesteld, die zich zal bezig houden met de woningbouw. De com missie heeft tot taak te onderzoeken in hoeverre tegemoet te komen is aan de behoefte van de industrie aan een grotere hoeveelheid woningen in de cent "i. waar deze industrie is geves tigd, en voorts of toepassing van de geïndustrialiseerde woningbouw een van de middelen hiertoe zou kunnen zijn. (Van een onzer verslaggevers) H.M. de koningin heeft medegedeeld het plan te hebben op Zaterdag 21 Mei een bezoek te brengen aan Scheve-i ningen. 21 Mei wordt nl. de vlaggetjes-' dag gevierd, terwijl deze dag tevens het hoogtepunt zal vormen van dc feest- ueek ter herdenking van het vijftigja rig bestaan van de Seheveningsc haven. Het comité 50 jaar Schevenmgsc ha ven richtte de uitnodiging tot de Ko ningin om tijdens de feestviering aanwe- zig ie /.ijn Naai alle waarschijnlijkheid1 zal H M op vlaggetjesdag om onge veer twee uur te Schevemngen arrive- tcn Zij zal slechts enkele uien tei be schikking hebben o-nr haar verblijf. In veibaod hiermede zal haar bezoek uit sluitend kunnen betreffen de ie organi se ien tentoonstelling ovei de Schevenmg sc visset ij en folklore in het hanngaf- siaggebouu aan de visseishavenweg en de vlootrevue Zoals bekend woidt de vlaggetjesdag gevierd in alle vissersplaatsen, op de Zaterdag, voorafgaande aan de week. waarin de haringvloot uitvaart voor de eerste vangst op de nieuwe haring. Pierre Pflimlin, de tweede politicus, die gevraagd is Frankrijks 21ste rege ring sinds de oorlog te vormen, is van ochtend zijn overleg begonnen met een onderhoud met de aftredende eerste- minister, Pierre Mendès-France. vCfiw x it (Van onze correspondent) Minister Algera heeft Donderdag een werkbezoek aan Zeeland gebracht, vergezeld van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat en enige mede werkers. Met het provinciaal be stuur van Zeeland zijn de met de zee weringen en het Deltaplan samen hangende problemen besproken. De Zeeuwse visserij, in het bijzonder de oester-cultures, hadden de belangstel ling. Het provinciaal bestuur heeft de overtuiging gekregen dat Rijkswa terstaat deze problemen ernstig on derzoekt Men iracht de Zeeuwse cultures nog te behouden. Zo onderzoekt men de mogelijkheid om een geperforeer de dam aan te leggen in het kader van het Drie Eilanden plan. Minister Algera zei ons dat afslui ting der Westerschelde niet overwo gen wordt. Het verdronken land van Saeftinge zal niet ingepolderd worden, voordat deze zaak met België bespro ken is. In April zal, naar men verwacht, de „Deltawet" bij de Kamer worden tegelijk met het advies der Deltacommissie betreffende de hoogte der dijken van de Westerschelde. Het Deltaplan biedt grote mogelijkheden voor Zeeland. 1 heden conferentie op een tijdstip, waar op ae gunstigste resultaten verwacht kun nen worden en die tijd zal waarschijn lijk niet aanbreken, voordat de Parijse overeenkomsten zijn geratificeerd. Een luid gelach veroorzaakte het Labourüd W.N. Warbey, toen hij ver klaarde dat Ohurchull nu al twee jaar Bezig was over viermogendheden oe- sprekiragen en hierdoor de kans om met de thans als premier afgetreden Malenkow van gedachten te wisselen, had verspeeld. Warbey vroeg of de premier van plan was opnieuw twee jaar te wachten, zodat het misschien ook te laat zou worden om met Boel ganin te spreken. In Washington wordt op het ogenblik een nieuw antwoord van premier Tsjoe En Lai van Communistisch China op V.N.- voorslellen voor beëindiging der vijande lijkheden in het gebied van Formosa be studeerd, aïdus is gisteren uit gezagheb bende gron vernomen. Naar verluidt was het antwoord vervat in een boodschap van Tsjoe op een per soonlijke boodschap van de secretaris generaal der Ver. Naties. Dag Hammars- kjoeld. Deze had die boodschap gevoegd bij de uitnodiging van de Veiligheidsraad aan Peking om een afgevaardigde te stu ren ter bijwoning van besprekingen over een bestand. Functionarissen in Washington hebben met willen meedelen in hoeverre de nieu we boodschap van Tsjoe de hoop op on derhandelingen over een bestand heeft doen herleven. Ook wilden zij niet zeggen wanneer de boodschap is ontvangen en langs welke weg zij is verzonden. De nationalistische minister van Bui tenlandse Zaken. Jeh, heeft gisteren ver klaard. dat tol de nationalistische posities, die de Ver. Stalen beloofd hebben te zul len verdedigen, ook Quemoy en Malsoe behoren. Mr. J. Algera De minister heeft voorts met het provinciaal bestuur gesproken over de financiering van het herstel van de Zeeuwse zeeweringen. Onmogelijk zul len de Zeeuwse ingelanden deze kosten op kunnen brengen. Men zai het als een nationale taak moeten beschou wen. Tot nog toe constateerde Rijks waterstaat 47 zwakke plekken in de Zeeuwse waterkeringen. Plaartoo tol herstel worden gemaakt. Naar hel bestuur van de Nederlandse Vereniging van Specialisten meedeelt zal zij spoedig voorstellen aan de zieken fondsen doen om een juiste inkomensver houding (waartoe de huidige tarieven be duidend zouden moeten stijgen! te krij gen. Daarmee hoopt zij haar bijdrage te leveren tot oplossing van het conflict. Uit een inmiddels beëindigd onderzoek naar de honorering van medische specia listen blijkt, dat een vergelijking van het inkomen van specialisten met andere be- ioepen aantoont, dat dit inkomen gemid- ingediend 'beid aanzienlijk lager is dan wat mini maal redelijkerwijs aan de specialisten /ou moeten toekomen De verhoging van de zieken fondsuitga ven voor specialistische hulp zou nodig zijn om dit inkomen gemiddeld te doen bereiken Gezien de aard van het medi sche specialistische beroep is een tweede verhoging boven dit minimum niet onre delijk en zelfs gewenst, aldus de Vereni ging. (Van onze correspondent) In Hengelo zal in 1957 het folkloris tisch wereldfestival gehouden worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1