Eenheid gewenst Spectaculaire laatste phase ONTRUIMING TATSJENS GISTEREN VOLTOOID Besprekingen in Londen Zuivering in Russisch Oppergerechtshof i Dinsdag stemmiii; cadeaustelsel Wat mag en wat niet NASLEEP UIT STIJD? R UIT DE TWEEDE KAMER vóór DERTIENDE JAARGANG No. 3002 r Vrees voor Matsoe Op r~-t*\ j Honderd Berlijnse kinders in 't Gooi Crisis „Joego-SIavië nooit bij Oostelijk blok" Na wijzigingen meerderheid ontwerp verwacht Eisenhower en Zhu how toastten Moeder en dochter door verstikking omgekomen Nieuw gevaar in Costa Rica ZATERDAG 12 FEBRUARI 1955 PFLIMLIN OP PAD nieuw auto-ongeval op onbewaakte overweg Helicoptervliegtuig in Amerikaanse leger „Formosa" Maandag in Veiligheidsraad Het nieuwe ontwerp Predikanlsgeziu niet auto geslipt „Noodsein om- hulp Chauffeur werd gedood „Belofte"" Besprekingen Si Tito terug in Belgrado) In het spel de gaskraan opengedraaid Rotterdam) Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1132 Postgiro No, +24513 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 m. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'e-Grflverjbagr-: Huvgenspleirt 1 Postgiro 42+387 Redactie: Tel. 111332 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefoon 67332 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie- C. A. KEUNING en 31 r. K. VAN HOLTEN Ttatum- O O Weersverwachting, geldig tot Zondagavond, WINTERWEER Wisselende bewolking en enkele verspreid op tredende sneeuwbuien. Krachtige tot matige wind in hoofdzaak tussen Noordwest en Noordoost. Van nacht lichte, plaatselijk wellicht matige vorst. Morgenmiddag temperaturen om het vriespunt, ZON EN MAAN 13 Fehr. zon op 8.03. onder 17.50; maan op 0.45. onder 9.43. 14 Febr. zon op 8.01. onder 17.52; maan op 1.53, onder 10.lo; laatste kwartier 20.40. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ Koninklijk Besluit van 25 Augustus 1954 is vastgesteld een Woordenlijst der Nederlandse Taal. Die woordenlijst was het product van €en Belgisch-Nederlandse spellings commissie. Destijds werd als datum van invoering 14 September 1954 aan gegeven. Er werd echter van alle kant bezwaar gemaakt. Bezwaar zowel vanwege de aard der spellingsrege ling alsook vanwege de korte termijn van de invoering. De invoering is daarop uitgesteld. Thans schijnt het zo te zijn. dat eer lang een besluit omtrent de invoering zal moeten vallen. Het is van groot belang daarom nog «ens te wijzen op de grote bezwaren aan deze woordenlijst verbonden. HET hoofdbezwaar tegen de woor denlijst is n.l. dat zij op verschil lende punten tweeërlei mogelijkheid opent. Met name op twee punten >s dat het geval. In de eerste plaats krijgen tal van woorden een dubbel geslacht. Zij kunnen mannelijk zi.in. maar ook vrouwelijk. Dat is ter keuze van de schrijvende mens. Tn de tweede plaats wordt voor tai van z g bastaardwoorden tweeërlei welling aanvaard: evangelisatie en evangelisatie, synthese e*i syntese e.d. meer. Wanneer dit stelsel zo doorgevoerd wordt krijgen wij een wettig geautori seerde soellingschaos. En dat is he. laatste dat wij moeten hebben. Wij gitten al jarenlang in een chaos zon der dat die gelegaliseerd wordt. AL. *r nu een regeling tot stand moet ko men i« het minste dat men heefi te doen te zorgen, dat wij van de chaos afkomen. Wü moeten weer weten dat iout fout en dat goed goed is. Een van de redenen, die men opgaf voor deze facultatiefstelling van ver schillende schrijfwijzen was deze dat er een beduidend verschil wss tussen het Zuid-Nederlands en het Noord-Ne derlands. Dat zou kunnen leiden tot öe gedachte, dat het dan voor België en Nederland niet mogelijk is om ge- samenlijk één woordenlijst voor te schrijven. Dit heeft de commissie *t ech-er gebracht om wel een gezamenlij ke woordenlijst vast te stellen, maar met verschillende mogelijkheden op het gebied van de bastaardwoorden en 4e geslachtelijke aanduiding. NU is «r echter een nieuwe ont wikkeling ingetreden; waardoor het mogelijk schijnt om aan deze ver schillende mogelijkheden, die onver mijdelijk een chaos in stand houden toch te ontkomen. De Belgische Mi nister van Openbaar Onderwijs heeft n.l. bij de Nederlandse minister var O., K. en W. een voorstel ingediend dat hierop neerkomt, dat Nederlanc met het oog op de geslachtelijke aan duiding er in zou toestemmen een bin dende regel te aanvaarden. De bin dende regel zou dan deze zijn, dat het in de woordenlijst aangegeven ge slacht bij voorkeur als het enige ge slacht zou worden aanvaard. De Belgen zouden daartegenover aan het in het Noorden gekoesterde verlangen tegemoet willen komen en voor de bastaardwoorden een meer conservatieve schrijfwijze aanvaar den. Hier zou dan de spellingschaos voorkomen worden en een bindende regel worden aanvaard. Het Belgische verlangen vloeit voort «R de wens naar vastheid en uit de begeerte dat er op de scholen in het Zuiden dezelfde regels zullen gelden als in het Noorden. HET is duidelijk, dat de aanvaar ding van dit voorstel een verbe tering zou betekenen. En wel een zeer belangrijke verbetering. Er zullen dan in Nederland meer woorden vrou welijk blijven dan bij aanvaarding van de woordenlijst, zoals zij nu is sa mengesteld, in de practijk het ge-val zou zijn. "Wij achten dat winst, al is het niet in de geest van de fanatieke taal-progressiviteit. Bovendien ver dwijnt althans vermindert de even barbaarse als chaotische behan deling van de z,g. vreemde woorden. Wij hopen, dat onze Regering aan de wens van de Belgische regering gevolg zal geven. De talloze bezwa ren tegen de voorgestelde regeling moeten haar toch wel iets zeggen. WN hebben als krant dagelijks mei dit vraagstuk te maken. Wat voor toe stand zouden wij in dc Nederlandse perswereld en in de Nederlandse boek- wereld krijgen als er zulk een ver scheidenheid in spelling en geslacht aou ontstaan. En daarom hopen wij, dat de woor denlijst, alvorens te worden ingevoerd In dit opzicht principieel wordt her zien. Naar van de zijde van de Chinese nationalisten werd vernomen, heeft de communistische marine haar activiteit ter hoogte van het eiland Matsoe verhoogd, zodanig, dat men een landingspoging op het eiland vreest. De communisten hebben een groot aantal oorlogsvaartuigen en gewapende jonken samengetrokken, Pierre Pfiimiin (M.R.P.) heeft gister avond laat aan president Cotv meege deeld, dat hij bereid is een regering te vormen en dat hij Maandagmiddag of Dinsdagochtend zijn kabinet aan de Na tionale Vergadering zal voorstellen. Na ziin bezoek aan de president ver klaarde Pfiimiin tegenover verslagge vers, dat hij eon ..program van actie" voor de buitenlandse politiek. Noord- Afrika en economische en sociale bin nenlandse problemen zal indienen. Hij noemde niet afzonderlijk de ratificatie van de Parijse accoorden door de Fran se senaat, doch naar verluidt, is Pflim ün van pian aan te dringen op snelle en onvoorwaardelijke ratificatie. Pfiimiin kan rekenen op de steun van de Radicalen, op die van zijn eigen par tij (MRP) en op een deel van de Gaul listen. Een luxe-auto bestuurd door de 34- jarige keurmeester II. Boksnia uit Zut- phen is gistermorgen op een onbewaak te overweg te Doetincliem door een Uieseltrein gegrepen. De heer Boksma werd op slag gedood. De wagen werd van rechts door een uit Arnhem komende trein gegrepen en 150 meter meegesleurd. De trein werd aan de voorzijde in gedeukt. terwijl de koppeling bescha digd werd. Hij kon op eigen kracht Ja- ter verder rijden. Het treinverkeer heeft drie kwartier vertraging ondervonden. De machinist heeft de wagen wel op gemerkt. duch verkeerde in de veron derstelling dat de bestuurder zou stop pen. De auto had een geringe snelheid, terwijl de trein daarentegen in volle vaart kwam aanrijden. Men veronder stelt. dat de bestuurder door het zonlicht verblind is geworden, waardoor hij de trein niet opmerkte. DE EVACUATIE van de Tatsjet,-eilanden door de Amerikaanse zevende vloot is voltooid, aldus heeft het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken gisteravond bekendgemaakt. De laatste phase van de ontruimingsoperatie was bijzonder spectaculair. Nationalistische soldaten bliezen grote hoeveelheden munitie op. Gloeiende kogels vlogen hoog de lucht in. Loopgraven, gebouwen en versterkingen werden opgeblazen of in brand gestoken. Zaterdagochtend om tien uur plaatselijke tijd heeft het laatste schip de Tatsjen-eilanden verlaten. Aan boord van dit schip bevond zich de nationalistische garnizoenscommandant van de eilandengroep, generaal-majoor Lioe Lien. „De Amerikaanse lucht- en zeestrijdkrachten, die bij de her schikking van de strijdkrachten en de evacuatie van de burgers hebben geholpen zullen de normale operaties hervatten", aldus het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken. „Zij zullen echter letten op bewegingen van communistische strijdkrachten, die kennelijk beogen een aanval op Formosa te vergemakkelijken en zullen gereed zijn zo nodig de gepaste maatregelen te nemen", aldus is medegedeeld. ren, ook deze twee ei-kinden Se verde- digen. Aan de woordvoerder van het „Sta te department". Suyaam, werden giste ren op zijn persconferentie vragen ge steld naar aanleiding van de verklaring van Jeh en van persberichten uit For mosa van dezelfde strekking. Suydam verklaarde niet meer te kunnen doen dan zijn verklaring van Zaterdag jl. te her halen. Toen had hij gezegd, dat de Ver enigde Staten Formosa en de Pescadores alsmede „die belendende posities en ge bieden die van essentieel belang zijn voor de verdediging van de voornaamste nationalistische eilanden", zullen verde digen. De Nationalistische minister van Buitenlandse Zaken. Jeh. heeft nu giste ren getracht opheldering te verschaffen over zijn verklaring van Donderdag. Hij zei gisteren: „Ik antwoordde 'Donder dag): „alle posities en plaatsen die nodig geacht worden voor de verdediging van Formosa en de Pescadoren" „Iemand trachtte me vast te zetten. Ik zei, dat dat alle of elk van de eilan den onder de kust zou kunnen beteke nen", aldus Jeh. Hrj voegde hieraan toe, dat hij tijdens het gehele vraaggesprek het woord „belofte" niet had gebruikt, dat had de vragensteller gedaan. De Britse minister van Buitenlandse Zakcru Sir Anthony Eden. heeft gisteren in Londen achtereenvolgen:, gesproken met premier Nehroe van India en de Amerikaanse ambassadeur Aldrich. Naar verluidt, was hij gemachtigd aan zijn bezoekers mee te delen dat volgen.» het Britse kabinet niet alleen de Tatsjen- eilanden. maar ook Quemoy en Matsoe door de Chinese nationalisten moeten worden ontruimd. De Britse ambassadeur in Moskou zou intussen het geheime voorstel, dat Molo- iow op 4 Februari deed voor een „oort Geneefse conferentie over Formosa zonder deelneming van nationalistisch China van de hand gewezen hebben. Hij heeft contact met Molotow weer opgenomen na de machtsverschuiving in het Krem Het communistisch-Cliinese persbureau ..Nieuw China" zei in een gisteren te Londen ontvangen bericht, dat vier Amerikaanse vliegtuicen van het type F-85 vanochtend het Chinese territoriale luchtruim voor de kust van dc provin cie Liaoning, in het Noordoosten van het land, hadden geschonden. „De vliegtuigen werden door de Chi nese luchtmacht verjaagd", aldus het persbureau. Hel Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft gisteren geen ver dere commentaar willen geven op de vraag of de Verenigde Staten hebben be loofd de nationalistische eilanden Que moy en Matsoe. dicht bij de kust van het Chinese vasteland, te verdedigen- Amerikaanse senatoren hadden ver klaard. dat opheldering over de kwestie moest worden gegeven, nadat de natio nalistische minister van Buitenlandse Zaken. Joh, Donderdag in Washington had verklaard, dat Amerika had be loofd. behalve Formosa on de Pescado- Op lie spoorupgovergnng aan de Dichtrrsc. weg Ie Dnptinchem U-Pril Vrijilng dc station-car van dp 3-Ujarigc II, B. uit Zutfcn gegrepen door dp. „Blauwe Engel", icrlkr naderde uit de richting Veh!op reeg naar het station te Doetinrhrm. Hoe wel de auto slechts een matige snelheid had, heeft de heer B., die zich ah bestuurder alleen in de wagen herandvermoedelijk de trein te Inrit opgemerkt. De. onto icerd wil poor honderd meier meegesleurd. Waarbij de bestuurder rrijivcl op slag werd gedood. Ook de. trein liep enige schade op. ADIO-MOSKOU heeft gisteren bekendgemaakt dat zes leden van het Opperste Gerechtshof van de Sowjet-Unie van hun functies zijn ontheven en dat zeven andere leden in hun plaats zijn benoemd. Er schijnt geen onmiddellijk verband te bestaan tussen deze wijzigingen in het Opperste Hof en de val van Georgi Malenkow. Geen" van de ontslagen rechters heeft een grote naam op politiek gebied. Men acht het daarom waarschijnlijker, dat zij betrokken zijn geweest bij processen in de Stalinistische periode die door de opvolgers van Stalin gebrandmerkt zijn als schijnprocessen. Op 24 December van het vorige jaar werd bekendgemaakt dat Victor Aboekomow, de voormalige minister voor de Staats veiligheid, was terechtgesteld wegens het indienen van valse aan klachten tegen onschuldige partijfunctionarissen en regerings ambtenaren. "Het is mogelijk dat de zes ontslagen rechters iets met de processen, die uit deze valse aanklachten voortvloeien, te maken hebben gehad. P. T. Klopow, I. D. Matoelewitsj en P. P. Pawlenko. De nieuw-benoemde leden zijn: V. Men moet uit dc wijzigingen in het opperste gerechtshof niet de slotsom trekken, dat er nieuwe zuiveringspro cessen voor de deur staan, want voor dergelijke processen worden in dc Sowjet-Unie altijd speciale tribunalen gevormd, die met het Opperste Hof niets te maken hebben. De twee besluiten over de onthef fingen en benoemingen waren onder tekend door Worosjiïow, de voorzitter van het presidium van de Opperste Sowjet. Ze waren gedateerd op 7 Februari, een dag voordat Nikolai Boelganin de teugels van premier Malenkow overnam. De besluiten zijn bekrachtigd door de opperste Sowjet tijdens de zesdaagse zitting, die Woens dag eindigde. De ontslagen rechters zijn: I. Detis- tow, L. D. Dimitriew, L D. Zarianow, V. Borisoglebsky, I. G. Worobjew. I. A. Jasjin, A. A. Doloftsew, P. A. Lic- hatsjew, B, S. Stepanow en B. S. Tserlinsky. Het Sowjetrussische oppergerechts- hof is een groot lichaam van meer dan 70 leden en 35 „volksassessoren". Het huidige gerechtshof wfrd voor vijf jaar benoemd door de Opperste Sow jet en wel in Maart 1951. Vertegenwoordigers van de Zoavo- landen hebben overeenstemming be reikt over gezamenlijke maatregelen om communistische expansie in Zuid- oost-Azië ia verhinderen, aldus werd in de nacht van Woensdag op Donder dag te Washington van ambtelijke zij de vernomen. Gistprrn urricppnir in Hilversum een jrroup vun 'Mi kinderen uit Berlijn. Deze groep is een deel van een hon derdtal vluchtelingen-kinderen* die gedurende drie maanden in het Gooi hij Nederlandse, gezintien zullen ver blijvenEen vun de deelneemsterijes de 9-jarige Menu te Brunuernumn, tier de haar ver jaardag in de trein op weg missie Internationaal naar Nederlands Dit kwam ter org van de S-jarige Wouter Wieling uit Hil- ver&um* die terstond een oud-papier actie begon en er in slaagde genoeg geld bijeen te brengen om Re nute bij haar nun kom sl in Hilversum een pop te, kunnen geren. Als dank mocht hij haar helpen bij het aansteken van de verjaursdagstaarl, die zij vun de Com- Hulpwerk kreeg. lin peen "cl ede ti. Molotow schijnt nog steeds bereid te zij a over een regeling te praten. De Amerikaanse strijdkrachten be schikken thans over een nieuw type vliegtuig, dat de beste eigenschappen van helicopter en gewoon vliegtuig in zich verenigt. Het kan verticaal opstijgen en lan den. in de lucht stilstaan en een snel heid bereiken van meer dan 280 km. per uur. Het toestel is onthuld op de faonek van de Belff Aircraft Corporation in de omgeving van Fort Worth. Het geheim van het nieuwe toestel ligt in de driebïadige rotorpropcllors, die aan de uiteinden van de korte vleu gels zijn aangebracht. President Tito van Joegoslavië is gis teren van een bezoek van twee maanden aan India en Birma in Joegoslavië terug gekeerd. Hij arriveerde aan boord van het marinevaartuig „Galeb" in de haven van Ri.jeka. Tito legde hier een verkla ring af. waarin hij plechtig verzekerde, dat Joegoslavië zich nimmer zai aanslui ten bij het „Oostelijke blok". „Onze bui tenlandse politiek is niet veranderd, wal sommige lieden daarover ook mogen zeg gen." zei Tito. ..Wij zuilen nimmer overgaan tot aan sluiting hij welk kaïnp dan ook". (Van onze parlementaire redacteur) Het debat over het wetsontwerp tot beperking van het cadeau stelsel dat de Tweede Kamer gistermiddag heeft gevoerd met de staatssecretaris voor de Middenstand, dr. Veldkamp, is gistermiddag geëindigd in een verward juridisch debat, waaraan de voorzitter, dr. Kortenhorst, een eind maakte door voor te stellen, Dinsdagmiddag a.s. wanneer over het wetsontwerp de eindstemming zal plaats vin den en ook over een amendement-Gerbrandy (a.r.) zal worden be slist, de juridische puzzle, die „de Friese geboortelepel" van prof. Gerbrandy heeft veroorzaakt, opnieuw te bekijken. De staatssecre taris heeft dan gelegenheid deze zaak met zijn juridische adviseurs te bespreken. Overigens verwachten wij, dat ondanks de tegenstand van de heren Welter (KNP), Gerbrandy (A.R.), Ankersmit en Cor- nelissen (VVD) en Haken (CPN) de meerderheid van de Kamer wel voor het wetsontwerp zal stemmen, vooral nadat de staats secretaris door de indiening van een nota van wijziging het wets ontwerp dusdanig heeft gewijzigd, dat de heren Van Eijsden (A.R.), Schmal (CH), Koersen (KVP) en Feschar (Arb.) hun wensen en bezwaren grotendeels uit de weg zagen geruimd. De staatssecretaris beeft echter door toe te geven aan een wens van de heer Weiter iK.N.PJ een juridische bok ge schoten. die Dinsdagmiddag nog moet worden hersteld. Dat kan nog. omdat artikel 2 van het wetsontwerp nog niet door de Kamer is aanvaard en de be slissing hierover tengevolge van de juridische puzzle, waarvoor prof. Ger brandy de staatssecertaris en de Kamer heeft geplaatst, nog niet is ge nomen. De heer Welter (K.N.P.) stelde nt. voor artikel twee zodanig te wijzigen, dat het verboden is „geschenken aan te bieden en te verstrekken", terwijl het wetsontwerp verbiedt „geschenken aan te bieden óf te verstrekken". Dr. Veld kamp liet zich door de heer Weiter in de war brengen en nam, voordat de Kamer zich de consequenties hiervan realiseerde, het wijzigingsvoorstel van de heer Weiter over. Hef gevolg hier van is echter, dat een fabrikant die door middel van reclame in de dag bladen of anderszins een geschenk aan biedt niet strafbaar is, zolang het ge- De 77 jaar oude Aga Khan, die in Luxor aan de Boven-Nijl vele weken met griep te hed gelegen heeft, Is gis teren in Cairo ernstig ziek geworden. Kon buitengewoon merkwaardige, foto in het licht can tip jongste-, gebeurte nissen in de Sowjrt-Unie. Maarschalk y.lltlkor. toen auntiiprder tan rln Rus. -ische legers, die Berlijn binnentrok- kan, nü Russisch minister van defensie, en generaal Eisenhower, toen hoofd rat* de. Geallieerde strijdkrachten in Europa, die de vrijheid bevochten, nt't president van de Verenigde Staten, ontmoetten elkaar in Frankfurt om een oeertvimingstoastuit te bren gen op de beëindiging van dc vijan delijkheden tussen Duitsland ere de isallicerden. sehenk-artikel aan de klant niet is ver strekt. De heer Van Eijsden (A.R.), die het eerste de vergissing ontdekte, zal hierop ongetwijfeld Dinsdag a.s. de aan dacht vestigen, indien de staatssecreta ris niet zelf reeds voordien de fout heeft ontdekt en zal voorstellen deze te herstellen. éH Zie verder pagina 3 DB crisis in Rusland, met haar merkwaardige ontwikkeling deze week, maakt één ding duidelijk: het systeem werkt niet goed. O zeker, met dit systeem kan men veel berei ken. Men kan sterke legers maken en een halve wereld onder de voet lopen. Maar het systeem werkt niet in die zin dat het in het volk verankerd is. Belangrijk is in dit opzicht, dat de binnenlandse politiek faalt. Het zijn niet alleen persoonlijke ruzies, maar ook het verschil van mening hoe men het volk moet aanpakken dat tot d« crisis aanleiding gaf. En dat men daarover kibbelt is een bewijs dat het dictatoriale stelsel per se aan een slepende ziekte lijdt. Het demonstreert de ongerustheid van de regerende kliek omtrent de gezindheid van het volk. Het is veel beter dat de heerser» in het Kremlin bang voor de Russen worden dan voor de Amerikanen. Uit welingelichte kringen wordt ver nomen dat de Veiligheidsraad Maandag om 17.30 uur Nederlandse tijd bijeen zal komen om over de kwestie Formosa te spreken. De zitting van de elf leden tellende raad werd verdaagd, nadat een uitnodiging aan communistisch China was verzonden om de debatten over de kwestie Formosa in de Veiligheidsraad bij te wonen. Deze uitnodiging werd door de Chine zen verworpen eri volgens waarnemers is men in Westerse kringen niet ge neigd op het ogenblik een algemeen de bat over de kwestie Formosa te begin nen. Waarschijnlijk zal de zitting na een korte bespreking weer. verdaagd wor den. Verwacht wordt, dat enkele gede legeerden uiting zullen geven aan hun spijt over de Chinese weigering om ver tegenwoordigers te zenden. ëVait onze parlementaire redacteur) Voordat de staatssecretaris voor de Middenstand, dr. Veldkamp, gistermiddag in de Tweede Kamer met de beantwóording van de sprekers van de vorige dag begon, iag er een nota van wijziging op de lessenaars van de Kamerleden, waarin dr. Veldkamp op verschil lende punten de Kamer tegemoet komt. Kort samengevat komt het wetsontwerp, zoals het a.s. Dins dag waarschijnlijk zal worden goedgekeurd, aldus te luiden: Op het algemeen verbod tot het verstrekken van geschenken in de vorm van goederen worden de volgende uitzonderingen gemaakt: 1. Voor geschenken van dezelfde soort goederen als tegen betaling in het bedrijf worden verkocht (branche eigen goederen dus, dat bij een pendule een horloge cadeau mag worden gedaan). 2. Voor geschenken, die zowel aan afnemers als aan niet-afne- mers worden verstrekt, dus zowel branche-eigen als branche-vreem de goederen. 3. Voor geschenken van fabri kanten aan winkeliers (waderver kopers) zowel branche-eigen als voor branche-vreemde artikelen. 4. Voor reclameartikelen: a. die consumptie-verwant zjjn aan het verkochte artikel mits zij zijn voorzien van eert duide lijk reclame-kenmerk (bijv. bij boter een botervlootje cadeau) b. die in de vorm van kleinig heden van geringe waarde ten geschenke worden gegeven (dat mogen dus branche vreemde artikelen zijn. zoals albumpiaatjes en scheermes jes bij sigaretten) c. die naar algemeen of plaatse lijk gebruik (folklore) op ge zette tijden ten geschenke worden gegeven, bijv. zak agenda's en kalenders (zij mogen dus ook branche vreemd zijn). De 32-jarige mevrouw J. G. v.d. B. v.d. H. moeder van vier kinderen, en haar twee-jarig dochtertje zijn gister middag in hun huis aan de Soestdijk- sekade te 's-Gravcnhage door gasver- stikking om het leven gekomen. Toen de heer Van de B. gistermid dag tegen half vijf thuis kwam, vond hij zijn vrouw levenloos in een stoel naast de haard. Hun tweejarig dochter tje lag dood op de grond. In het huis hing een doordringende gaslucht. In de beruchte S-bocht in dc weg Leeuwarden—Meppel te Tuk bij Steen- wijk is gistermiddag con auto, best. door ds._ A. van Leeuwen, (docent aan de Theologische Hogeschool te Djakarta, die met •verlof in Gorredijk vertoefde) ge slipt en tegen de gevel van een dro gisterij gereden. De gevolgen van de botsing waren zeer ernstig. Het onge veer 6-jarig dochtertje van de predi kant. die naast haar vader zat, werd op slag gedood. Ds. Van Leeuwen werd ernstig aan het gelaat gewond. Me vrouw Van Leeuwen kreeg een shock. Zij zat met haar twee andere kinderen, een van twee jaar en een van twee maanden achter in de auto. Zij hebben slechts licht letsel gekregen. Volgens de politie moet mevrouw Van de B„ die grieperig was in haar stoel in slaap zijn gevallen. Het dochtertje heeft daarna toen zij aan het spelen was vermoedelijk het gaskraantje naast de haard opengezet. Dit kraantje stond althans open teen de heer Van de B. thuiskwam. Het echtpaar had nog drie kinderen, twee hunner speelden buiten, het derde vertoeft in Maastricht. De stoffelijke overschotten zijn naar het ziekenhuis Westeinde in Den Haag overgebracht. De Costaricaanse gezant te Parijs, dr. Francisco de Mirandes Miranda, heeft verktaard dat Costa Rica opnieuw door een aanval van bu"enaf wordt be dreigd en dat de instigator hiervan de ze maal Otilio Ulate, oud-president van Cosla Rica, is. Dr. Miranda, die zeide namens zijn regering te spreken, verklaarde dat Costa Rica een „noodsein om hulp" aan de wereld uitzond, om de aandacht te vestigen op de nabijheid van het ge vaar. waardoor het wordt bedreigd. „Na rie korte oorlog, die wij verleden niaand tegen de in Costa Rica binnen gevallen rebellen hebben gevoerd, is ons land opnieuw door uit Nicaragua binnengevallen opstandelingen aange vallen", aldus dr. Miranda,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1