BegriJ pc lij k I Veiligheidsraad uiteen FORMOSA-DEBAT VERDAAGD en juist Verdeeldheid in negercongres over gedwongen verhuizing Belgisch vliegtuig is nog steeds spoorloos Uitgewekenen bezetten legatie van Roemenië in Bern Atoom proef Eniwetok kost 380 GOEDKOPERE KOFFIE Overleg in Moskou duurt voort Pineau wil P.M.F. navolgen Gewelddadig verzet of niet? Met 29 personen m zee gestort Belangrijke stap V erkeerszondaren in kaartsysteem Buren hoorden schieten Vermiste jongen in Den Haag terecht Wet op beperking cadeaustelsel aangenomen Lange wachttijden bij overwegen DINSDAG 15 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3004 Geestelijken preekten ondanks verbod Fregat. ,.Van Speyk" in Den Helder Treinvertraging door ontsporing Ongelukkige controle door marechaussee Nieuwe luchtVerbinding met België f VEILIGHEIDSRAAD van de Verenigde Malie* heeft gisteren het debat over een wapenstilstand voor Formosa voor onbe paalde tijd verdaagd, out hel mogelijk te maken dal achter de schennen pogingen worden gedaan voor het vinden van een vredes- forinule. Rusland had verklaard, dat geen nuttig doei gediend zal worden door besprekingen van de Ver. Naties over een wapenstilstand in de Straat van Formosa. De Sowjet-afgevaardigde Arkady A. Sobo- lew, zei in de Veiligheidsraad, dat een groter kwestie bestudeerd moet worden, namelijk de vermindering van de spanning. Waarschuwingen (met loden verrader) Op patrouille HET UFTVERBOD Sliep bij vriend onder bed Rotterdam* Witte de Withstraat 39 Telef. 115700 (4 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 KJachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—IE uur: Telefoon 11570O ■fc-Grsvenhafle: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienrt abonnementen: Tel. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. f 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagelijks Directie! C. A. KEUXIXG en Mr. K. VAX HOUTEN "FiAtUM* Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. WISSELVALLIG WEER. Aanvankelijk flinke opklaringen, later half tot zwaar bewolkt met enkele sneeuwbuien. Tot matig of krach tig toenemende wind krimpend naar West tot Zuid, later matige tot krachtige veranderlijke wind- Vannacht overwegend matige, hier en daar strenge vorst. Mor gen temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi. ZON EN MAAN Febr, zon op 7.8S, onder 17.64: maan op 2.58, onder 10.48. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRtJINS SLOT DS. L. H. Ruitenberg is in „Het Vrije Volk" van verleden Zater dag ingegaan op ons artikeltje over de vervulling van een hoogleraarsva cature in de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar in plaats van prof. Severijn de vrijzinnige dr, Be Graaf werd be noemd. Wij schreven dat deze benoeming het Gereformeerde volk in de Ned. Herv. Kerk smartelijk getroffen heeft an wij betreurden het dat op deze wij ze het Gereformeerde element aan de Rijksuniversiteiten en in het bijzon der aan de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt teruggedrongen. Onze reactie, aldus ds. Ruitenberg is begrijpelijk, maar onjuist. Hij beredeneert dat aldus: Tijdens het ministerie Kuvper is te Utrecht benoemd de Gereformeerde Bonder dr. Hugo Visscher. Dat was een par tijbenoeming. Na zijn aftreden volgde hem de eveneens Gereformeerde Bon der dr. J. Severijn op. Nu studeren inderdaad practisch alle a.s. predikan ten van de Gereformeerde Bond te Utrecht, aldus ds. Ruitenberg, maaor zij niet alleen, want te Utrecht stu deert de helft van alle Hervormde theologen. Vanwege de omvang van die faculteit bleek het nodig de leer stoel, die thans vacant is te splitsen, nl. in een voor wijsbegeerte en een voor ethiek. Op die laatste plaats werd d« vrijzinnige dr. De Graaf benoemd, de eerste is nog niet vervuld, maar het is niet te verwachten, dat dit een vrijzinnige lal worden, schrijft ds. Ruitenberg zodat hier dus geen spra- ha to van eenzijdig vrijzinnig maken van een Gereformeerde leerstoel. Wat wil „Trouw"?, zo vraagt dhr. Ruitenberg. Partijbenoemingen? Rich- tingsbenoemingen? Eerder moet men de objectiviteit loven van de verschil lende instanties, die de wil hadden, de meest'bekwame mensen voor deze be langrijke posten te zoeken. Tot zover da. Ruitenberg. HIT komt ons voor, dat dit betoog geen steek houdt. De Ned. Herv. Kerk poogt het richtingsprobleem to boven te komen. Velen in de Hervorm de Kerk geven aan dit «reven htm hartelijke steun. Maar, mede door d« wijze waarop mei> dit probleem wH oplossen, zijn er in de Ned. Herv. Kerk evenzeer velen, waartoe ook de Gereformeerde Bond behoort, die zich wet de gevolgde koers niet kunnen verenigen. Wanneer <to. Ruitenberg aan „Trouw" vraagt: Wilt u de richting tot crite rium van benoeming maken of be kwaamheid, dan zouden wij willen antwoorden: Dit is geen juiste tegen stelling. Natuurlijk moet er bekwaam heid zijn. Maar alleen al door het feit, dat er in de Hervormde Kerk een j groep is, de Gereformeerde Bond, die j zich met het beleid der Synode in za- j kè de richtingen niet verenigen kan, j to het duidelijk dat ook al noemt men de richtingen nu „modaliteiten" deze richtingen nog steeds reëel bestaan. De overheid, hoogleraren in de theo logie benoemende, heeft er mee te re kenen, dat die richtingen bestaan en dat in verband met de behoefte der richtingen hoogleraren worden be noemd. OP het ogenblik zijn er aan de drie Rijksuniversiteiten en de Ge meentelijke Universiteit van Amster dam bij elkaar twee en twintig van overheidswege benoemde hoogleraren Voorts zijn er aan elk van die univer siteiten twee kerkelijke hoogleraren, waarbij valt op te merken, dat de ker kelijke hoogleraren te Amsterdam te vens gewone hoogleraren zijn. Men kan dus in feite spreken van 23 hoogleraren. Volgens een door ds. Ruitenberg in «en ander artikel geciteerde medede ling van de heer W. C. F. Scheps in „Kerknieuws" zijn er in de Ned Herv. Kerk ruim 2000 predikantsplaat- **o, waarvan ruim 300 Gereformeer de Bond, ruim 300 Vrijzinnige en ruim 1300 Middenorthodox, terwijl er ook htim 200 vacatures zijn. Men kan dus #obaal genomen zeggen, dat de ver houding Geref. Bond, Vrijzinnig en Middenorthodox, zowat 1:1:4 is. We willen ons niet vastleggen op precieze oijfers, want blijkens onze «rvaring kan men zich hier licht ver- 8toeen. Maar wij kunnen wel aanne- dat deze verhoudingscijfers on geveer juist zijn. Wanneer man van de 28 hooglera ren, die er zijn, nu aan de Gerefor meerde richting zijn competente por- He zou geven, dan zouden er 4 of 5 hoogleraren vandie richting moeten rijn. In feite is er niet een. In Utrecht to aan dr. S. v. d. Linde, lid van de Gereformeerde Bond, een leerop dracht verstrekt voor de geschiedenis van het Gereformeerde protestantis me met de bedoeling dat dit een lec toraat wordt. Maar dat is nog geen Professoraat Van de 22'door de overheid aange stelde hoog.eraven, zouden 3 ii 4 van Gereformeerde richting moeten zijn, a's men met de verhoudingen in de Med, Herv, Kerk rekening wilde hou den. in feite behoort er niet een toe. Ei is alleen een lectoraat in hope. Wil ds. Ruitenberg nu volhouden, dat dit bevredigend is? Gezien het feit dai rood-China de uitnodiging van de Veiligheidsraad tot deelneming aam het debat heefl ver worpen, stelde Engeland voor de zit ting te verdagen om de betrokken re geringen gelegenheid te geven lot over leg. De Amerikaanse afgevaardigde had hiertegen geen bezwaar, maar zei dat de Veiligheidsraad moei voortgaan naar een wapenstilstand te streven. Vóór de raad gisteren uiteenging besloot hij opnieuw zowel het Nieuw- zeelandse voorste! (dat behandeling van de vijandelijkheden voor de Chi nese kust door de raad wenst) als het Russische^ voorstel (over Amerikaanse ..agressie") op de agenda te plaatsen. Een Russisch voorste! om dit laatste onmiddellijk te gaan bespreken, werd echter verworpen met 10 stemmen te gen 1 (Rusland). De Indische zaakgelastigde te Mos kou, Kaul. heeft Maandag de kwestie- Formosa besproken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Mo- lotow. Men meende te weten, dat Kaul een nieuwe Russisoho verklaring in ontvangst heeft genomen. De Britse regering heeft aangedron gen op stopzetting van de strijd rond Formosa, voordat de grote mogendheden een beslissing nemen over net al of niet bijeenroepen van een conferentie buiten de Vei'. Naties. Een officiële woordvoerder verklaarde: „Beëind'ging van de vijandelijkheden zou de kansen op het welslagen van een conferentie verbeteren". Minister Eden zei gisteren in het Britse Lagerhuis overigens: „De Britse regering is er van overtuigd, dat een conferentie, waaraan niet deelgenomen wordt door de partijen die er het nauwst bij betrokken zijn, geen nuttig resultaat kan hebben". Premier Nehroe '-.Tin India heeft daarentegen bij zijn vertrek uit Londen verklaard, dat hij een conferentie over Formosa wenselijk acht. Er zal echter heel wat voorbereidend werk en in formeel overleg aan vooraf moeten gaan. meende hij. In Parijs had Nehroe een onderhoud van anderhalf uur met de aftredende Franse eerste-minister, Mendès-Franee, en diens minister van Buitenlandse Zaken. Faure. Mao Tse Toeng heeft gisteren ver klaard, dat „zouden de imperialisten een oorlog beginnen", de communisti sche wereld „zo zeker geheel van de wereldbol zal vagen". De leider van communistisch China sprak tijdens een receptie in Peking op de vijfde verjaardag van de onder tekening van het ChineesRussische verdrag voor wederzijdse bijstand. De premier en minister van Buiten landse Zaken, Tsjoe En Lai. heeft de „Amerikaanse agressieve kringen" er van beschuldigd te trachten de Sowjet- Unie cn communistisch China te om singelen en een atoomoorlog voor te bereiden. Tsjoe prees de „onaantastbare, broe derlijke vriendschap tussen commu nistisch China en de Sowjet-Unie". Hij bracht hulde aan Rusland voor zijn „algehele, systematische en grote huLp aan het Chinese volk". Na een onderhoud met Mendès- Franee deelde Pineau (de nieuwbe noemde Franse kabinetsformateur) gis teren mee, dat het zijn voornemen was de methoden van zijn voorganger te volgen en te pogen de regering een karakter te geven, „dat geen teleur stelling zou vormen voor cie openbare mening na de door premier Mendès- Francc rechtmatig gewekte hoop". De socialistische fractie, waartoe Pineau behoort, heeft zoals men weet, Mendès-Franee gesteund bij dc- strijd om de Parijse aceoorden in de Nationale Vergadering. Nader wordt gemeld, dat het dage lijks bestuur en de fracties van de so cialistische partij Pineau hebber, ge machtigd, zijn pogingen om Frankrijk zijn 2Jste regering sinds het einde van de oorlog te geven, voort te zetten. T N Sophlatown, de wijk van Johan nesburg, die krachtens een bevel van de regering wordt ontruimd, heeft een botsing plaats gehad tussen de politie en «en groepje jonge negers. De botsing volgde op de berichten, T? EN poosje geleden is te Leiden in een vrijzinnige vacature, vamve- Ss de Hervormde Kerk, een man tfer Middenorthodoxie benoemd: dr. HSffiSW Met het aan de familie Maduro „ont futselde" schegbeeld fier aan dc boeg, is gisteren Hr. Ms. fregat „Van Speyk"' na oen anderhalfjarig verblijf in Cura cao, de haven van Nieuwediep binnenge varen. De Marinierskapel stond traditie getrouw op het Havenhoofd gereed om de Jantjes te verwelkomen en een grote menigte begroette luidruchtig de opva renden van de „loden verrader", die in Rasker. Daarover is in vrijzinnige kring enige deining geweest. Thans wordt in Utrecht door de over heid in een Gereformeerde vacature een vrijzinnige benoemd: dr. De Graaf. De Vrijzinnigen kunnen dus weer te vreden zijn. De Middenorthodoxen ook. Maar dc Gereformeerden legden het loodje. Het komt ons voor wij herhalen het dat dit een foutief en veront rustend benoemingsbeleid is. Dit is niet alleen een begrijpelijk, maar o.i. ook een juist oordeel. ..lie hifi en ïvrrtulrr/li*' s trnks piek fijn zal Korden opgekalefaterd om min de familie M/uluro Ie kunnen worden leniggegen-n. werkelijkheid echter niet van lood, van hout is. Dc „Van Speyk" heeft o.m. patrouille gevaren voor de kust van Venezuela. Dit in verband met een conflict, dat een Scheveningsc visser had met de re gering van dat land. Venezuela kent nl. een uitgebreid territoriaal gebied, hetwelk officieel niet erkend wordt. Zondagmorgen kwam het schip reeds op dc rede van Nieuwe Diep aan. Gehuwde leden van de be manning. in Der. Helder woonachtig, mochten toen reeds een bezoek aan de familie op de wal brengen. De „Van Speyk" zal op de Rijkswerf in reparatie worden genomen en ver volgens buiten dienst worden gesteld. RKCTIFBCATIE In ons bericht over het vergiftigingsgeval in Ouderkerk, waarbij veertien koeien om het leven kwamen, werd ten onrechte ver meld, dat van rieinus-bonen Haarlemmerolie wordt gemaakt: bedoeld was „wonderolie". dat er in het Afrikaanse Nationale (kleurlingen) Congres verdeeldheid is ont staan naar aanleiding van eisen van de leden, dat men zich met geweld te gen de door de regering gewilde mas sale verhuizing zal verzetten. Het eerste resultaat van de verdeeld heid in het Congres was het feit, dat de staking van een dag, die gisteren in het gehele district Johannesburg zou plaatsvinden, is afgelast. Een woordvoerder van de negers deelde mee, dat er de afgelopen maan den vele jonge, felle elementen in het Congres zijn gekomen, die er bij de ge matigde leiders op hebben aangedron gen over te gaan tot geweldpleging. Hij zei. dat de jonge leden volmacht eisten, om er bij een volgende gelegen heid. wanneer de politie en soldaten opnieuw gezinnen gaan overbrengen, op los te slaan. P een rumoerige geheime bijeen- komst in Sophiatown, aldus de woordvoerder, had een leider van het Congres, die tegen geweldpleging waar schuwde. de ongeveer 400 aanwezigen gevraagd: ..Hoevelen van u. die zo graag willen vechten, beschikken er dan wel over wapens?" Daarop hadden vrijwel alle aanwezigen een revolver getrokken en die in de hoogte gestoken. De autoriteiten namen geen risico's. Op de strategische punten in de be trokken wijk "zijn sterke afdelingen po litie gestationneerd. gewapend met re volvers. geweren en stenguns. Overal patrouilleren vliegende brigades. Volgens de politie heeft het ..Tsotsi" element, dat reeds lang de ordelieven de negers terroriseert, vaste voet gekre gen in het Congres. Vele van de ..Tsotsi". een bantoe-woord voor „bandiet". le ven van roof, diefstal en overvallen. Vanmorgen om 10.05 uur is bij de binnenkomst van de D-trein 147 uit Parijs te Amsterdam een rijtuig van de Wagon Lits door het breken van een astap als gevolg van warmlopen ont spoord. Het spoor werd over enige af stand vernield. Alle treinverkeer naai en van Amsterdam in de richting Haarlem moest tot twaalf uur over de noordelijke sporen worden geleid, het geen de Nederlandse Spoorwegen noodzaakte tot het opheffen van een aantal locale treinen tussen Amster dam en Haarlem tot twaalf uur, toen het spoor was herstelt. Het wanhopig zoeken naar een ver mist vliegtuig: van de Belgische lucht vaartmaatschappij Sabena met 29 per sonen aan boord Beeft zich gisteren verplaatst van de met sneeuw bedek te Ciminibcrgen in Italië naar de zee voor de kust van Civita Vecchia. Nog steeds is niets met zekerheid bekend over het lot van de viermotorige DC6, die Zondag in de mist verdween op De staatssecretaris van Oorlog is van mening dat de patrouille van de Ko ninklijke Marechaussee, die eind Janua ri een particuliere auto deed stoppen en twee daarin gezeten burgers vroeg zich te legitimeren, deze controle beter achterwege had kunnen laten. Hij heeft deze mening ter kennis van de Kon. Marechaussee gebracht. In antwoord op vragen van het Twee de Kamer-lid Vermeer, deelt de staats secretaris mee dat de patrouille langs een rijweg twee jongelieden aantrof, blootshoofds in een khakfltleurige regen jas, die kennelijk op een lift uit waren. De patrouille, had de ervaring, dat mili tairen zich wel eens als burgers trach ten voor te doen door het hoofddeksel in de zak te steken, om aan het toe zicht op het liftverbod te ontkomen. De patrouille had geen opdracht om particuliere auto's aan te houden en te controleren op liftende militairen. slechts 16 minuten vliegeus ten Noor den van Rome. In feite heeft men de hoop opgege ven voor de 21 passagiers 14 Bel gen, 4. Amerikanen, 2 Fransen en de Italiaanse schoonheidskoningin 1953, Marcella Mariani en de bemanning van zeven Belgen en een Brit. In zware sneeuwbuien hebben hon derd carabinieri en meer dan duizend vrijwilligers uit de dorpen de Cimini- bergen afgezocht, nadat twee boeren verklaard hadden dat zij het toestel brandend hadden zien neerstorten'. Het zoeken werd voortgezet tot het vallen van de avond, maar de autoriteiten hadden de hoop opgegeven dat het wrak gevonden zal worden. Toen be kend werd dat een helicopter in zee iets waargenomen had dat veel op een olievlek leek, 16 kilometer uit de kust bij Civita Vecchia, heeft men het zoe ken verlegd naar zee. HET ontwerp op het kleuteronder wijs, dat door Minister Cais is ingediend is stukken beter dan het oude ontwerp-Rutten dat inmiddels is ingetrokken. Het nieuwe ontwerp is in technisch opzicht beter en het is, wat de sub sidiëring betreft beter. De financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder kleuteronder— wijB is de grondgedachte Deze is uitermate belangrijk omdat op het ogenblik, nu er geen gelijkstel ling is, het openbaar kleuteronderwijs een voorsprong heeft. En voor velen is de kleuterschool beslissend voor het antwoord op de vraag naar welke soort lagere school zij straks hun kin deren zullen sturen. Wij hebben sindslang op deze gelijk stelling aangedrongen. Het ontwerp-Cals is een belangrijke stap in de richting der vervulling vaa onze wensen. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen bestaan er plan nen bij de K.L.M. om In de komende zomer een proef te nemen met een luchtverbinding tussen Rotterdam en Knocke-Zoute aan de Belgische kust. Aan Belgische zijde schijnt men ook een helicopter verbinding tussen Meis broek (Brussel) en de kust te willen onderhouden. De Westduitse verkeersautoriteiten zijn van plan een „verkeerszondaren- dossier" in te stellen om te trachten het stijgende aantal ongelukken in Duits land te beperken. Het dossier zou „gedragkaarten" omvatten voor de 4,8 rnillioen Westduitse automobilisten, die elke maand gecon troleerd moeten worden. De „vaste" overtreders zouden apart worden aange geven. Het dossier zou ook kunnen voorko men, da: automobilisten, wie de be voegdheid tot het besturen van een auto in één provincie ontnomen is, in een andere provincie een nieuw rijbewijs ha len. De Westduitse automobielvereniging heeft de regering medegedeeld, dat zij zich tegen het plan zal verzetten, omdat het volgens haar van weinig nut zou zijn. Bij de veehouder Schreurders te Leer dam moeit eert'schaap moeder tvorden. Op het laatste ogenblik stelde een ver loskundige echter cast dat het schaap langs de natuurlijke weg moeilijk de lammeren zou kunnen krijgen. De veeartsen Vermeij en Spijker waren voor geen klein geruchtje vervaard en besloten toen te trachten het heest door middel ran de Keizersnee ié ver lossen. De stal bij 'boer Schreurders werd ah operatiezaal ingericht. En dank zij de peniciline dia gebruikt werd slaagde deze operatie prima- Het geval trekt veel belangstelling o/i vele veehouders komen bij de dartele drieling en de moeder een kijkje neuw.n. ("Van een onzer verslaggevers) Aan het begin van de vorige loeek werd bij de Haagse politie aangifte gedaan van de vermissing van een dertienjarige knaap, die spoorloos verdwenen was uit de ouderlijke woning aan de Roemer Visserstraat. De politie verspreidde het signalement van de jongen op velerlei wijzen, ter wijl een nauwgezet onderzoek werd ingesteld. Vijf dagen lang duurde het speur- derswerk. tot Zaterdag iemand kwam vertellen, dat hij de jongen gezien had, namelijk in het huis van een van zijn buurjongens. Het bleek, dat de ver miste knaap, omdat hij thuis ruzie had, weggelopen was om bij een vriendje onderdak te verkrijgen. Dit kreeg hij van het. vriendje, zonder dat de ouders van de vriend het wisten. Des nachts sliep de vermiste onder het bed van zijn kameraad en overdag werd hij op ..geheime" wijze van eten voorzien EEN GEWAPENDE groep van anti-communistische uitgeweke nen heeft vanmorgen vroeg de Roe meense legatie te Bern bezet om te proheren de vrijlating te verkrijgen van vijf politieke gevangenen, die in Roemenië worden gevangen ge houden. De zaakgelastigde werd met zijn staf van vijf of zes leden uit het ge bouw verdreven en de indringers ver schansten zich. Zij hielden het gebouw bezet. De Zwitserse politie heeft een cordon rond de legatie getrokken. De gehele wijk is afgezet. De politie deed, al thans de eerste tijd, geen pogingen om de uitgewekenen te verdrijven. Er zijn geen ooggetuigen van de inval in de legatie, maar buren zeggen tussen twee en drie uur in de afgelopen nacht een hevige schietpar tij en gegil van vrouwen te hebben gehoord. In een officieel communiqué van de Zwitserse autoriteiten is vanochtend bekendgemaakt, dat „enige onbeken den zich met geweld toegang hebben verschaft tot de kanselarij en de wo ning van de (Roemeense) zaakgelas tigde". De chauffeur van de legatie werd gewond. De zaakgelastigde, zijn gezin en zijn medewerkers zijn ongedeerd. Zij be vinden zich in aangrenzende huizen. De chauffeur is naar een ziekenhuis overgebracht. De Roemeense regering heeft reeds de arrestatie en uitlevering van de aanvallers geëist. De Zwitserse presi dent heeft de Federale Raad bijeen geroepen om de zaak te bespreken. Zes mannen namen deel aan de aanval, doch een van hen verliet later het gebouw. Hij werd prompt gearres teerd. Elke reeks proefnemingen met atoom- of waterstofbommen op het eiland Eniwetok in de Stille Oceaan kost ruim 100 millioen dollar 380 millioen) terwijl er 10.000 tot 40.000 mensen rechtstreeks bij betrokken zijn. Dit is onthuld toen dr. Alvin C. Graves, hoofd van de afdeling proef nemingen met kernwapens van de Amerikaanse atoom encrgiecom m issi e, een antwoord gaf op de vraag waarom er nog steeds proefnemingen met kern wapens in de woestijnen van Nevada gehouden werden. Elke reeks proefnemingen in Nevada kost „maar" 30 millioen dollar, terwijl er ten hoogste 2.500 man bij betrokken zijn. Verder is het in Nevada mogelijk soldaten voor de strijd met kernwapens op te leiden en proefnemingen voor de verdediging van de burgerbevolking te new.m, zei dr. Graves. Over de dodelijke uitstraling ver klaarde hij dat het niet mogelijk was in Nevada een toestand te doen ont staan die vergelijkbaar zou zijn met die welke in 1954 de dood van enkele Japanse vissers veroorzaakte. In de eerste plaats hebben de explosies in Nevada gemiddeld slechts eentiende tot eentwintigste van de kracht van die in de 'Stille Oceaan. Bovendien worden extra voorzorgsmaatregelen genomen, terwijl het Amerikaanse pu bliek beter ingelicht is. Indien de Japans vissers voldoende geïnformeerd geweest waren en op de thuisreis Eniwetok, Kwajelein of Wake aangedaan en hun boot en zichzelf schoongemaakt zouden hebben, zou de uitstraling vermoedelijk niet dodelijk geweest zijn, zei dr. Grave*. De Nederlandse Verbruikcoöperaties te Rotterdam verlagen met ingang van vandaag de koffieprijzen. Twee dure soorten koffie worden vijf tien cent per half pond in prijs verlaagd, en twee goedkopere soorten tien cent. Voorts is het mogelijk, dat de prijzen binnenkort nog lager zullen worden. Het zal nog wel enige maanden duren voordat goedkopere ruwe koffie in ons land beschikbaar zal komen, maar men heeft zich willen aansluiten bij de daling van de prijzen op de wereldmarkt. Het prijsverschillenfonds zal de gevol gen van deze verlaging moeten opvangen aangezien de voorraden van het ogen blik destijds tegen hoge prijs zijn aange kocht. De Zwitserse politie kan de legatie niet binnengaan, zonder speciale ver-, gunning van de Roemeense regering, aangezien het terrein officieel Roe meens grondgebied is. De Roemeense legatie ligt in een groot park aan de Westelijke rand van de stad. Reeds lang voor het aan- breken van de dag was er een grote' menigte mensen naar het gebouw ge stroomd. Zij werd door de politie op bepaalde punten tegengehouden. In de legatie zelf scheen het rustig. Vanaf de straat zag men niets bewegen in het gebouw. (Van onze parlementaire redacteur) Hedenmiddag heeft de Tweede Kamer dc wet beperking cadeaustelsel met 71 stemmen voor en 11 stemmen tegen aan genomen. Tegen stemden de heer Ger- hrandy, als enige A.K., de communisten, de V.V.D.-fraetie behalve prof. Oud, me vrouw Fortanier-De Wit en de heer Den Hartog, alsmede K.N.P. Het amendement Gerbrandy, tot het doen van vervallen van de eis. dat con- sumptie-verwante reclame artikelen ais geschenk van een reclame-kenmerk zijn voorzien, werd met 75 stemmen tegen en 6 stemmen voor verworpen. Voor stemden de liberalen, de heren Cornelis- scn, Zegering. Hadders en Ritmeester, de K.N.P.-ers, prof. Le Maire en de heer Weiter en de heer Gerbrandy (A.R.). De staatssecretaris vor de Middenstand, dr.. Veldkamp, diende gistermiddag een nota van wijziging in, waarin hij terugkwam op de concessie die hij de vorige week Vrijdag aan de heer Welter had gedaan. Daardoor wordt strafbaar gesteld het aanbieden van geschenken. Vrijdag had de staatssecretaris de suggestie van de heer Weiter om hiervan te maken „aan bieden en verstrekken" abusievelijk overgenomen. Blijkens door de KNAC ingewonnen informaties is er voor het wegverkeer geen reden voor de ongerustheid, die thans heerst doordat men ten onrechte meent dat er een principiële ommekeer heeft plaats gehad t.a.v. beveiliging van bewaakte overwegen, waardoor onaan vaardbare wachttijden zouden ontstaan. De KNAC wijst er op. dat deze maat regel geen algemene regeling betreft, doch dat slechts wellicht in een inci denteel geval, waar dit door toevallige ligging technisch uitvoerbaar zou zijn en bijzondere omstandigheden het wen selijk maken, aanleiding kan zijn deze maatregel te overwegen. De KNAC is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1