Dubbel Amerikaanse steun voor Matsoe „Sunny Prince" arriveerde in Rotterdam Engeland bouwt 12 atoomcentralen Gevolgen van H-Bom explosie Mendès-France minister in kabinet-Pineau uitgangspunt „VRIJWEL ZEKER Belastingverlaging is thans zeker gerechtvaardigd 4 Mannen houden Roemeense legatie in Bern bezet v_ AANVAL VOOR 23 FEBRUARI? Geen verlaging van de theeprijs 1 mm Duits schip zonk snel na aanvaring Revaluatie verwerpelijk geacht Schets komende belastingplan EIS VAN CEFA AFGEWEZEN Profanatie Politie stelde ultimatum uit Leger assisteert bij bewaking Portefeuille aangeboden 16 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3005 Weerbericht mm® Midscheeps getroffen Minister Van de Kiefl in Eerste Kamer Staatssecretaris Rekening houden met conjunctuuromslag in hoger beroep Wrak van Sabena- loestei gevonden? O- O >99 |j~^E VERENIGDE S PATEN hebben geen enkele formele belofte aan Tsjang Kai-Sjek gedaan voor de verdediging van de eilanden Quemoi en Matsoe. Maar het is vrijwel zeker dat de Ame rikaanse militaire macht in actie zal komen, wanneer de Chinese eomiministen serieuze pogingen zouden gaan doen zich van de eilanden meester te maken. Dit kregen journalisten volgens United Press te horen, toen zij zich bij de officiële instanties in Washington vervoegden om te vra gen of de Amerikaanse regering een definitieve verplichting op zich had genomen voor de twee eilanden. De uitleg die gegeven werd, was, dat een communistische aanval die sterk genoeg is om de positie van Quemoi of Matsoe in gevaar te brengen, een zo grootscheepse luchtactiviteit zal meebrengen, dat daardoor de verdediging van Formosa automatisch bij de strijd be trokken zal worden. 'V"Z -:;L. (Van een onzer verslaggevers.) Kapitein Ivar Githmark van het Noorse vrachtschip Sunny Prince" was gisteravond weinig spraakzaam. Zijn schip was op de Noordzee, ter hoogte van Boulogne sur Mer, in aanvaring gekomen met het 1088 ton metende Duitse schip „Hoheweg" en het Duitse vaartuig was daarbij gezonken. Het gehele drama voltrok zich in tien minuten. De drie-en- twintig opvarenden zijn snel aan boord genomen van de „Sunny Prince" en gezond en wel in Dover aan wal gezet. Deze zakelijke mededeling kon de kapitein slechts doen. Voor het overige deed hij er het zwijgen aan toe. Zijn schip was bij de aanvaring ook beschadigd en het kwam nu naar Rotterdam voor reparatie. Geen revaluatie JQE ZWITSERSE Minister Staf in Napels 't. Rotterdarrg Witte da With staat 30 Telef. 115700 U L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19,30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Orereohage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VEEL WIND. Zwaar bewolkt met opklaringen en enkele sneeuw- of regenbuien. Krachtige wind tot storm tussen Noord- West en Noord. Temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi. ZON EN MAAN 17 Febr. zon op 7.56. onder 17.38: maan on 4.49. onder 12.22. Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. i. S. BRUINS SLOT r-s E wet op de lijkverbranding heeft, LI gelijk wij verleden week schre ven, in de Tweede Kamer twee uiterste standpunten te zien gegeven. Aan de ene zijde waren daar prof. Oud en zijn vrienden, die opkwamen voor onbeperkte vrijheifl van keuze en algehele gelijkstelling van de beide v-ormen var, lijkbezorging. Aan dc andere kant waren daar de staatkundig-gereformeerden, die. op grond van de redenering dat God de lijkverbranding verbiedt, van de over heid verlangden dat zij de lijkverbran ding nu ook zou verbieden. Prof. Oud was extreem aan de ene kant: volledige vrijheid en gelijkstel ling. De staatkundig-gereformeerden waren extreem aan de andere zijde: hoegenaamd geen vrijheid, maar ver bod van verbranding. Beide opvattingen hangen samen met een verschillende visie op de taak der overheid In verband met de gods dienst. Prof. Oud wenst dat de overheid hier stipte neutraliteit betracht. Hij komt dan ook tot een neutrale staat. De heer Van Dis eiste dat de overheid bet gebod Gods door de burgers doet raleveo. Dat prof. Oud's standpunt het onze niet kan zijn hebben wij verleden week uiteengezet. Maar hoe staat het met het stand punt der staatkundig-gereformeerden? Dezen maken en dat spreekt ons toe ernst met het gebod Gods. Zij vinden terecht dat de overheid daar niet neutraal tegenover kan atean. Hun standpunt doet ons con sequent aan. Dear i* van schiprperen geen sprake. Xu, daar was bij prof. Oud ook geen sprake vftn. En daarbij hebben we al gezien dat een zaak nog niet in orde i* als men consequent is en niet schippert. Het gaat er om of het uitgangspunt goed is. NAAR ons gevoelen komt men hier altijd verkeerd uit als men zijn uitgangspunt uitsluitend neemt hetzij in de vrijheid van de burgers, hetzij in <fet bevoegdheid der overheid. De libe ralen deden het eerste, de staatkundig- gereformeerden deden het laatste. Het vraagstuk van de lijkbezorging doet zich voor in beide sferen. Het i» allereerst een vraagg.uk dat in de -private sfeer van persoon-Rfke en ge zinsleven zich voordoet en om ean be slissing vraagt. Het doet zich daar voor als een kwestie van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard. En als zo danig vraagt het om eon persoonlijke vrije beslissing. Die beslissing kan goed of verkeerd ■itvallen. Dat is (1e vrijheid die voor alle geestelijk leven wezenlijk is. Die vrijheid heeft God de kinderen dor mensen gelaten. Het is hun mogelijk Zijn gebod te gehoorzamen of te ver werpen. En het is voor de overheid Biet mogelijk en niet geoorloofd om deze vrijheid te vernietigen en tegen de burger te zeggen: ik zal wel voor V beslissen. En alleen in decse lijn doordenkende sou men dus geneigd zijn om voor on beperkte vrijheid te kiezen. jf AAR men kan niet alleen in deze lijn denken..Want het vraagstuk doet zich niet slechts in de persoonlijke sfeer voor. Het beslaat ook in de sfeer vsn de overheid, die hoedster Is van de rechtsorde en die waakt voor open bare orde en goede zeden. Dus ook de overheid hoeft zich de vraag te stellen: hoe sta ik ak over heid tegenover de lijkverbranding. Wat vind ik als overheid de gewenste vorm van lijkbezorging. En dan komt naar ons gevoelen een overheid, die met de Bijbel rekening houdt, tot de conclusie dat de begrafenis de goede en de lijk verbranding de verkeerde vorm van lijkbezorging i«. Als de overheid tot die conclusie komt, staat lij op een gegeven ogen blik due lijnrecht tegenover hen, die Op grond van hun persoonlijke chris telijke vrijheid kiazen voor een niet- ciiristelijke vorm van lijkbezorging. Wij geloven dat het goed is dat iedereen zich deze moeilijke situatie terdege indenkt. Dat betekent dat de overheid niet sites kan doen wat zij goed acht te zijn. De overheid heeft er rekening mee te houden dat haar taak beperkt is. Bij kan niet alles wat goed is aan dc burgers opleggen. Zij moet regelen treffen dat het ver keerde en dat een verkeerde ontwikke ling zo veel mogelijk geremd wordt. Maar zij kan niet door dwang een be paalde ontwikkeling in de cultuur stop zetten. Als zij dat toch probeert dan komt zij terecht in de ontwikkeling Mar een totalitaire staat. ÏN de Tweede Kamer is gewezen op het voorbeeld van Mozes, die de Israëlieten toestond hun vrouwen „om allerlei oorzaak" van zich tc laten. Als de Farizeeën dan bij Christus komen en vragen: hoe zit dat? dan antwoordt Christus dat Mozes dit toe gestaan heeft „vanwege de hardigheid des harten". En, voegt hij daaraan toe: „var den beginne is het alzo niet ge weest," De staatkundig-gereformeerden heb ben dit o.i. beslissende argument beant woord met de opmerking dat Mozes hier fout handelde en dat Christus hier Mozes veroordeelt. Wij geloven dat dit *dn onjuiste zienswijze is. Christus heeft o.i. gezegd: Het huwe Dit zou weer leiden lol deelneming aan de slrijd door Amerikaanse vlieg tuigen en oorlogsbodems, en wel over eenkomstig de bevoegdheden die hel Amerikaanse Congres onlangs in han- dvr. van president Eisenhower heeft gelegd. (Van een onzer verslaggevers) ..Gezien de algemene situatie op de wereldmarkt, verwacht ik zeker geen daling van dc theeprijs". zegt dc heer J. de Vries, directeur van De Vries Cn's koffie- en theehandel te Amster dam op onze informatie of dc theeprijs die van dc koffie zal volgen In beneden waartse richting. ..De lhceproducerer.de ianden zijn de laatste ja-ren ook flinke afnemers van thee geworden. Het gevolg is. dat de productie en de consumptie elkaar nu al sinds lang ongeveer in evenwicht houden, waardoor de markt zeer ge voelig is geworden. Op de voorlaatste theeveiling to Amsterdam ging het met dc prijs we! zeer vreemd. Hij kwam hier 15 et. per IA kg boven het wereld niveau "e liggen. Op de daarop volgen de veiling is deze prijs, zoals verwacht werd, weer recht getrokken in overeen stemming met de wereldprijs. De situa tie op de -wereldmarkt geeft eigenlijk eerder een verhoging van de theeprijs te verwachten dan een verlaging. Daarmee aarzelt men, omdat er vrees bestaat, dat de consumptie daardoor zou afbrokkelen. Blijft de buitenland-se markt echter op het huidige peil. dan za-1 een verhoging van de theeprijs niet achter wege kunnen blijven". COHIiVI'T. ln '/.uid-Korca heeft de politie de strijd leger» de corruptie bij belastingdienst aangebonden. Om te beginnen arresteerde zij SI belas tinggaarders. Volgens Ass. Press hebben woord voerders in Washington gezegd, dat de Ver. Staten Quemoi en Matsoe van belar.£ achten voor de verdediging van Formosa, zolang communistisch China blijft volhouden, dat het Formosa wil veroveren. Er komen intussen steeds meer be richten binnen over een concentratie van communistische schepen bij de Matsoe-eilanden. Er zijn echter geen duide'iike aan wijzingen, dat de communisten van plan zijn de eilander, aan te vallen. Maar het nationalistische opperbe vel vermoedt, dat de Chinese com munisten de kusceilanden zullen aan vallen vóór het begin van de confe rentie der Zuidoost-Aziatische Verde digingsorganisatie op 23 Februari. Voor de uitgebreide reorganisatie van de strijdknoten heeft de rege ring van Communistisch China gisteren haar goedkeuring gehecht aan de nieu we wet op de rlienstp.icht. Op grond waai van tachtig millioon mannen in de leeftijd vat acnttien mt. veertig jaar onder de wapenen kunnen wor den geroepen. In totici telt China on geveer 600 miilioen inwontrs. De duur van de diensttijd is bijzon der lang: drie jaar voor de soldaten en onderofficieren van het leger, v>er jaar voor de leden van de luchtmacht en vijf jaar voor hen die bij dc ma rine dienen. Andere leden van de bemanning, die misschien wat medelijden hadden met de vertegenwoordigers van de pers, wilden nog wel wat toevoegen aan het sobere verhaal van de gezagvoerder. Om kwart voor zeven 's morgens was de aanvaring gebeurd. Niemand kon precies vertellen wet de oorzaak is ge weest. De Noor voer recht op het Duit se schip af en raakte de Hoheweg mid scheeps. Iedereen realiseerde zich, dat in de eerste plaats getracht moest worden de opvarenden in veiligheid te brengen. Dat geschiedde met behulp van touw ladders. De drie en twintig leden van de bemanning konden zonder enig let sel aan boord van de Sunny Prince ge nomen worden en niet lang daarna Onze tele Into geeft een gezicht op liet gi 'baltic inn tie Hortoren se legatie, (op de achtergrondi met enige leden van het cordon tart de Hem se politie (op de voorgrond). lijk is onverbrekelijk, zo is het van den beginne geweest en de mens hoort zich daaraan te houden. Maar toen Mozes de burgerlijke wet moest formuleren heeft hij rekening gehouden met de be paalde ontwikkeling van de cultuur in zijn dagen, waarin een „hardigheid des harten" openbaar werd. Mozes wist dat hij met een burgerlijke wet geen har digheid des harten kon veranderen. Die verandering geschiedt alleen in chris telijke vrijheid. En daarom moest zijn wet de mindere zijn van het hoge ideaal. Iets soortgelijks hebben wij nu met cic lijkverbranding. De nieuwe wet staat lijkverbranding toe. Maar de overheid bevordert ze niet. Ze bindt de verbran ding aan een uiterste wilsbeschikking. Het kan maar niet zo. Ze bouwt en subsidieert geen crematoria. Maar ze richt wei begraafplaatsen in. Dc onbeperkte vrijheid tot ver branden, die thans praktijk is. verdwijnt dus. Maar ze laat verbranding toe voor hen. die dat per se willen en die daar dan ook helemaal zelf voor moeten zorgen. Zij steunt dus niet het verkeerde gebruik van de vrijheid, maar zij ver nietigt anderzijds de vrijheid niet. De genen, die voor liet wetsontwerp ge stemd hebben, hebben de spanning gevoeld tussen de twee polen van bur gervrijheid en overheidstaak en tussen de twee polen van het hoge ideaal en de handigheid des harten. De overheid, die met Gods gebod ernst mankt, mag die spanning niet verwaarlozen. En daarom moest zowel het standpunt der liberalen als dat der staatkundig-gereformeerden, die geen van beiden iets van die spanning voel den, verworpen worden. (Van onze Haagse redacteur) We zullen goed doen rekening te houden met een omslag van de conjunctuur. De beste houding, die we kunnen aannemen is in een tijd van hausse niet overmoedig te zijn en niet gaan potverteren, en in een tijd van baisse ons niet over te geven aan wankelmoedigheid. Dit zeide minister Van de Kieft vanmorgen in de Eerste Kamer in zijn antwoord op de financiële beschouwingen. Een van de belangrijke maatregelen die de overheid kan nemen om de gevolgen van een conjunctuur-omslag op te vangen, is te zorgen voor behoorlijke goud- en deviezenvoorraden en de minister prees het beleid van de monetaire autoriteiten op dit punt. In de vorming van een speciaalfonds had de minister niet veel vertrouwen. Hij was het met mr. Follema (c.h.) eens, dat de beste reservering bestaat uit schuldaflossing in hausse-tijd. weerstand meer zouden kunnen bieden, terwijl we revaluatie op zichzelf ver werpelijk achten, aldus de minister. „Onze munteenheid is ais de reputatie van een mooie vrouw. Men moet haar niet onnodig in opspraak brengen". Convertibiliteit achtte de minister wenselijk. Wij groeien in die richting. Versteviging van de E.B.U. zal de con vertibiliteit bevorderen. De monetaire politiek zal gericht blijven op aflossing van de buitenland se schuld, het verdwijnen van de boek- schuld bij de Nderlandsche Bank. ver steviging van de geldmarkt en vermin dering van de vlottende schuld. De staatssecretaris, dr. Van den Berge, heeft nog eens een schets gegeven van De ondernemer, die een reserve voor moeilijke tijden vormt, zal toch de grote stoot van een verslechtering van de conjunctuur niet kunnen opvangen. Hij kan de arbeiders, voor wie geen werk meer is. niet aan het werk hou den. Het is de taak van de gemeen schap de werkloosheid op te vangen door het uitvoeren van openbare wer ken e.d. Mot de critiek op de plannen tot belastingverlaging was de minister hel niet eens. Men moet de rechtsgrond voar de belastingheffing in het oog houden. Dat was de minister eens met prof. Hellema. En men moet ook reke ning houden met de economische, so ciale en andere aspecten. Wij hebben alleen de laatste jaren de xware druk van de belastingen gevoeld, aldus de minister. Die druk was noodzakelijk. "We hebben grote bedragen aan oorlogs schade en walersnoodsschade betaald. Nu deze hoge uitgaven aflopen, is het ook gerechtvaardigd enige verlichting in de lasten aan te brengen. Als men het daarmee op grond van conjuncturele overwegingen niet eens is, moet men ook niet aandringen op verhoging van de uitgaven. Deze te genstrijdigheid wees de minister van financiën aan in het betoog van zijn partijgenoot Van Tilburg. De wens van vele sprekers om tot een lager uitgavenniveau te komen bracht de minister tot de verzuchting, dat er 3000 posten op de begroting suian en dat de Kamers daaruit altijd met onfeilbare zekerheid de posten weten aan te wijzen, die verhoogd moet emvorden. Maat" wanneer het op verlaging aankomt, heeft de Kamer geen suggesties. Overigens vond de minister het uitgavenpeil niet onrede lijk hoog. Het biedt bovendien voor de komende jaren perspectief voor ver laging. De minister was van mening, dat de overheidsuitgaven geen infla- tionistische tendenzen inhouden. Wel is er een zekere prijsinflatie door bui tenlandse invloeden. Dit zal tot grote behoedzaamheid moeten ieiden. De re gering zal deze invloed zoveei mogelijk moeten keren door het loon- en prijs peil sterk in de hand te houden en zo te voorkomen, dat wij in de ongeluk kige -piraal terecht komen. Sprekende over een revaluatie ver klaarde de minister bevreesd te zijn voor een discussie in het Nederlandse volk over dit onderwerp. In Amerika en Zwitserland gaat men al van een her waardering van de gulden uit en men informeert reeds naar het percentage. Betalingen worden teruggehouden of vervroegd. We moeten vermijden; dat een stemming ontstaat, waaraan we geen verdween de Hoheweg naar de diepte. Voor deze snelle redding waren de Duitsers dankbaar. Zij hadden ten minste het leven er af gebracht en niet lang na. de aanvaring waren ze in de kooien gestopt van de Sunny Prince. De Noor is eerst opgestoomd naar Dover. Vandaar rijn de schipbreuke lingen naar hun woonplaatsen vertrok ken. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft vanochtend in hoger beroep het vonnis van de president der rechtbank be krachtigd, waarbij de eis is afgewezen, die de Christelijke Fiimaetic (Cefa) in kort geding had ingesteld tegen de N.V. Meteor Film te Amsterdam ter zake van het niet nakomen van een overeen komst tot levering van de film „Ik ben met Meteor Film had bij de overeenkomst uitdrukkelijk bepaald, dat de levering van de film zou geschieden op voor waarde dat de bioscoopbond geen bezwa ren zou hebben, zo had de pleiter van gedaagde indertijd aangevoerd. Deze bond verleende zijn toestemming tot af levering van de film niet. omdat men concurrentie vreesde voor de leden van de bond. Door deze weigering was de N.V. Meteor Film genoodzaakt haar toe zegging ongedaan te maken en ook de Cefa moest noodgedwongen de door haar gearrangeerde voorstellingen annuleren. Ze dagvaardde toen de N.V, Meteor Film en eiste alsnog nakoming van de overeenkomst. Deze eis is ook in tweede instantie vanmorgen afgewezen. De eiseres werd veroordeeld in de kosten van het geding. De- Brjlso regering heeft een voorlopig program bekendgemaakt voor de bouw van twaalf aioomkrachtcentralen ten behoeve van de industrie. Het plan be strijkt een tijdvak van tien jaar. De kosten van de twaalf centralen schal men op drie milliard gulden. De eerste centraie ral over ongeveer vijf jaar in werking zijn. het komende belastingplan, waarbij hij mededeelde, dat er een bepaalde maat regel in zal worden opgenomen, die een speciale tegemoetkoming aan oudere belastingplichtigen zal inhouden. De in komstenbelasting krjjgt een verhoging van de belastingvrije bedragen aan de voet, zodat men door de laatste loons verhoging niet onder deze belasting zal komen te vallen. De progressie wordt over de hele lijn verminderd. De be lasting zal voor ongehuwden niet min der verlaagd worden dan voor gehuw den. Bij de vermogensbelasting worden de belastingvrije minima belangrijk ver hoogd. Zoals bekend heeft het belastingplan, dat een totale verlaging met 5CÖ mil- lioen inhoudt, betrekking op de inkom sten- en vermogenbelasting, de kostprijs- verhogende belastingen en op de belas tingen, die destijds verhoogd zijn in ver band met de defensie-inspanning (ven nootschapsbelasting. Vermogenbelasting. Motorrijtuigenbelasting en Successierech ten). Van de totale verlaging zal *A be trekking -hebben op de inkomsten- en vermogenbelasting en op de kostprijs- verhogende belastingen. Dr. Van den Berg zeide, dat er onge twijfeld conjunturele bezwaren tegen de verlaging zijn aan te voeren, maar dat deze beslissend kunnen zijn onder de hui dige omstandigheden. Sociale en psycho logische factoren geven de dorslag. De verlaging van de kostprijsverhogende belastingen al een tegendruk geven tegen de stijgende kosten van levensonder houd en is daarmede een middel in de strijd tegen lonen- en prijzen inflatatie. Driehonderd soldaten van het Zuid- vietnamese leger zijn mei wapens en al verdwenen. Men neemt aan. dat de mannen eenvoudig naar huis zijn gegaan. politie had van morgen vroeg aati de Roemeen se anii-eonmiunisien, die dc Roe meense legatie to Bern bezel hou den. een ultimatum gesteld. Zij zou den zich voor vanmorgen elf uur moeten overgeven of zouden anders met geweld worden verdreven. Later is echter gemeld, dal het ultimatum tot vanmiddag vier uur is verlengd. Eerder had de regering van Zwitser land de bende beloofd, dat zijn niet aan Roemenië zou worden uitgeleverd, als zij zich zou overgeven. De bende zal echter moeten terechtstaan wegens het doodschieten van de chauffeur. Deze werd, toen hij zich tegen de invallers verzette, zo ernstig gewond, dat hij la ter is overleden De twaalf centralen zullen jaarlijks 1,5 a 2 milliard kw eleetriciteit opwek ken. Dit staat' gelijk met de energie, verkregen uit vijf tot zes millioen ton steenkool. Men verwacht dat een ton kernbrandstof ongeveer evenveel hitte zal afstaan als 10.000 ton steenkool. De eerste reactors zullen op uranium wer ken en niet alleen 'hitte* voortbrengen, maar ook een waardevol bijproduct, plutonium. Dit is een splijtbaar mate riaal dat in atoomwapens wordt ge bruikt. De eleclriciteit die door een atoom- centrale is opgewekt zal waarschijnlijk per eenheid evenveel kosten als de stroom die opgewekt is door nieuwe centralen welke kolen gebruiken. In Calderhall in Cumberland wordt een experimentele atoomkrachtcentrale gebouwd, die waarschijnlijk binnen een jaar eleetriciteit zal gaar. leveren. De nieuwe centralen zullen door de parti culiere industrie gebouwd worden voor het genationaliseerde electriciteitswe- zen, dat ze zal beheren. Het plan is voor Engeland van groot belang, want ondanks de rijke steen koollagen blijft de Britse steenikoolpro- ductie achter bij de behoeften, zodat kolen uit andere landen moeten worden ingevoerd. ER rijn nog altijd christenen, di« menen dat zij het weekblad Bur gerrecht kunnen steunen, door er la te schrijven. Er zijn anderen, die ma nen dat zij het tot hun lering «n stich ting kunnen lezen. Wij denken dat zij er nu toch aDa- maal wel anders over zullen gaan denken, wanneer zij van het op blad zijde 9 van bet laatst verschenen num mer staande godslasterlijke stuk heb ben kennisgenomen, waarin het gebed, psalm 23, een kerklied en een nieuw testamentische zegenbede op meer dan ergerlijke wijze werden gepersifleerd. Zonder enige bescherming zal door het radio-actieve residu van een waterstof bom, zoals de Verenigde Naties die op 1 Maart 1S54 op Bikini tot ontploffing hebben gebracht, het leven van alle mensen in een gebied van 225 bij 35 kilometer ern stig bedreigd worden. Ongeveer de helft van de bevolking in het gebied, waarheen de wind het residu voert, zal omkomen, terwijl op 300 kiliometer van de explosie nog 5 tot 10 procent van de bevolking het leven zal verliezen. Dit is gebleken uit de proefneming op Bikini, waarover gisteren enkele gege vens aan de openbaarheid rijn prijsge-. geven. De gegevens zijn gepubliceerd, omdat verondersteld wordt, dat het Amerikaanse volk op de hoogte zal willen blijven van de gevaren van kernexplosies en de maat regelen, die ter bescherming tegen derge lijke explosies genomen kunnen worden. In een rapport van de atoomenergie commissie wordt vriend en vijand tevens te verstaan gegeven, dat de Verenigde Staten alle soorten van atoomwapens zullen blijven beproeven en bestuderen, totdat een werkelijk ontwapeningsplan ten uitvoer gebracht kan worden. De blootstelling aan uitstraling van de buitenkant van het lichaam kan tegen gegaan worden door het zoeken van dek king en eenvoudige reiniging. Dekking: in een stenen huls of een ouderwetse-kelder. Reiniging: door zorgvuldig baden van de aan de uitstraling blootgestelde delen van het lichaam, terwijl andere kleren aangetrokken moeten worden. Er bestaan bovendien nog twee andere gevaren van de uitstraling: het inslikken of inhaleren van radio-actieve deeltjes be nevens gevolgen voor de voortpiantings- cellen van het lichaam. Hierover is ver der niets gepubliceerd. De minister van Oorlog en van Mari ne, ir. C. Staf, is gisterochtend van Sicilië in Napels aangekomen. Hij heeft daar een onderhoud met ad miraal "W. Fechteler, bevelhebber van de N A V O-strijdkrachten in Zuid-Eu ropa gehad. Ir. Staf had op Sicilië het vliegdek schep „Karei Doorman" verlaten, aan boord waarvan hij de oefeningen van het smaldeel V voor het grootste deel heeft bijgewoond. Dit smaldeel kruist al enige tijd in de Middellandse Zee. AN de aftredende Franse premier L Mendès-France is een portefeuille aangeboden in het kabinet, dat de so cialist Pineau hoopt te vormen. Guy Mollet. de secretaris-generaal van de socialistische partij, heeft dit gisteren meegedeeld en er aan toegevoegd, dat Mendès-France het aanbod in beraad heeft genomen. Pineau heeft gisteren met de fractie voorzitters van verschillende partijen gesproken. Hij heeft zijn programma aan. hen uiteengezet, maar nog geen toe zeggingen van steun ontvangen. Gisteravond bracht het leger, dat de bewaking gedeeltelijk had overgenomen van de politie, tanks bij het gebouw in stelling. Ook zijn stalen schilden opge steld als dekking bij een eventuele aan val. De toevoer van water gas en elee triciteit tot het gebouw is afgesneden en om de legatie is een prikkeldraad versperring aangebracht. Het contact met de groep wordt on derhouden via de leider, die zo nu en dan voor een van de vensters van de le gatie verschijnt en in goed Duits met politie-officieren spreekt- Hij beweerde, dat twee leden van dc bende in de afgelopen nacht met docu menten uit de legatie zijn ontsnapt. De identiteit van de leider óf van enig an der lid van de bende was vanmorgen nog niet bekend. De Bernse eominissnrrs van politie Otto Keese heeft vanmorgen binnen het belegerde gezantschapsgebouw onder handelingen gevoerd met de bendeleden. Kort daarna deelde de politie mee, dat het tijdstip, waarop het ultimatum geldt was verschoven. De Zwitserse regering heeft de Roe meense zaakgelastigde tc Ben», Stoffel, medegedeeld, dat de door Roemenië naar voren gebrachte eis tot uitlevering van de anti-communisten later zou worden bestudeerd De Australische premier, liobert Men- zies, die momenteel in ons land ver toeft, heeft vanmorgen een bezoek ge bracht aan llr. Ms, „Heven Provin ciën", die ligplaats heeft bij de Kot- teramsclie Droogdok Maatschappij. Op dc foto dankt de premier dc kapitein G. Nieutvland voor de muziek, die de Marinierskapel der Koninklijke Ma rine ten gehore heeft gebracht. In de loop van de dag schenen de kansen van de formateur te stijgen toen het er op ging lijken, dat hij enige steun van de zijde der M2R.P,, de r.k, volks republikeinen, kan verwachten. Dit ie te merkwaardiger, omdat pineau de voetstappen drukt van Mendès-France, die door de M.R.P, ten val werd ge bracht. De fractieleider der M.R.P. noem de gistermorgen het program van Pineau „niet kwaad". Men vraagt zich tc Parijs af of wellicht een katholiek-socialistisch kabinet in de maak is. Naar verluidt, heeft Pineau ook bij andere partijen vorderingen gemaakt, zelfs onder de rechtse onafhankelijken on de boeren, die doorgaans weinig voor samenwerking met de socialisten voelen. Nader is gemeld, dat de partij van Mendès-France, de radicaal-socialistische, met 105 tegen 40 besloten heeft Pineau te steunen. Pineau heeft Mendès-France verzocht ais vice-premier zitting te ne men. Een Amerikaans vliegtuig dat op zoek was naar het vermiste toestel van de Sabena heeft gisteren een wrak waarge nomen op een berg, 96 km ten Noord oosten van Viterbo in Italië. De piloot deeide mee geen teken van leven te hebben gezien. Opsporingsvliegtuigen en helicopters hebben vanmorgen de juiste plaats be paald van het vliegtuigwrak dat moge lijk het vermiste Belgische toestel kan zün. Het toestel dat 29 passagiers aan boord had wordt sinds Zondagavond vermist. Het waargenomen wrak ligt op de Oos telijke helling van de met sneeuw be dekte berg Monte Vettore- Deze ber„ is een van de hoogste pieken van de cen trale Apennijnen. Terwijl vliegtuigen om de bergtop cirkelen -zullen hefschroef- vliegtuigen trachten bij het wrak te ianden. Groepen politiemannen, soldaten en burger-vrijwilligers uit de omgeving van de Vettore zijn vanmorgen vroeg op ski's naar de aangegeven plaats vertrok ken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1