Oppositie in de P.v.d.A. Nog enige moeili jkheden PINEAU VORMT NIEUWE FRANSE REGERING Mendès enige maa nden buiten de politiek m I Bijna honderd bejaarden om liet leven gekomen Roemeense overvallers capituleerden QUEMOY MET EVACUEREN Evenredigheid Auto door trein gegrepen VREEDZAME AELOOP IN BERN WAS LEGATIE EEN CENTRUM VAN SPIONNAGE Brand bij de Caltex te Pernis V HUWELIJK VAN DE DAG Gemaskérd in de politie-auto Dulles tegen Brits plan PHOENIX WNDERDAG 17 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3006 Weerbericht W Brand in Yokohama Sabena niet aangetroffen vlieüctniic noa Italiaanse Chr. gesehoi» Ou bekende onderzeeër bij Florida I, dr agen goed s^r i D per helicopter? <■- O o r* c Dein. t Bijzondere aandacht voor Roemeense Legatie HALFWEG TEL- K 2907-341 Bondsdageommissie keurt ver UtSh ch'i'nTdfkKitt1 difdc 1ROTTERDAM-KNOKKE De „Sabena" heeft liet voor nemen deze zomer een heiicop- teriijn te openen timpen Rotter dam en de Belirisehe badplaats Kuokke. Deze aanjfclejieiilieid is thans in studie. Botterdam! Witte de Withstraat 30 Teief. 113700 Ut Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klachtendienst. abonnementen 10.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«.OravenhaEc: Huygensptein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362369 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abomiementsprtis 82 cent per week, 1 2.26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KLL'NIXG en Mr. K. VAX HOUTEN IhOiAM" Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. SNEEUWBUIEN. Wisselend bewolkt met sneeuwbuien. Matige tot krachtige wind tussen Noordwest en Zuidwest, later wind uit uiteenlopende richtingen. Temperatuur om liet vriespunt tot lichte vorst. ZON EN MAAN IR Febr. ion op 7.54. onder 18.M: maan op 5.31. onder 13.24. Hoofdredacteur: I)r. ,J. A. H. L S. iJKl l.VS SLOT Verleden zaterdag is te Am- sierdam opgericht een Souiaal- Dnnoeraliwh Centrum in de P.v.d.A. De voorzitter, de heer Sam de Wolff, vertelde, dat men eerst een Sociaal- Democratische Werkgemeenschap had willen stichten, maar het bestuur van de p.v.ri.A, had zich daar tegen ver jet. Het bestuur van de P.v.d.A. stond op het standpunt, dat dergelijke werk gemeenschappen een levensbeschou welijke grondslag behoorden te heb ben, Nu heelt Wen een Sociaal-Democra tisch Centrum gesticht. En men ver langt van het partijbestuur erkenning als een groep, die een bepaalde maat schappijbeschouwing bezit Wij lezen dit ut een vrij uitvoerig verslag, dat Het Parool" van deze vergadering gal. Het is duidelijk, dat deze. beweging aan het bestuur van de P.v.d.A. on welgevallig is. Het partijbestuur, hoewel verwittigd, was niet vertegen woordigd. Omgekeerd hebben de he ren van het Sociaal-Democratisch Centrum weinig goede woorden over voer het partijbestuur. Uit een recensie, die prof. Banning ichreci over de gedenkschriften van gam de Wolff, bleek bepaald niet een overmatige waardering voor deze laatste. De heer De Wolff zijnerzijds noemde de brochure „Ons Socialis me". die prof, Banning op verzoek van het partijbestuur schreef, een jKthandstuk". Dat i« dus niet mis. HET Parool" heeft aan deze ge schiedenis een hoofdartikel ge wijd. Het bestrijdt deze beweging hef tig, En doet dat onder de titel: „Wei nig wol". Het feit, dat „Het Parool" daze weinige wol zijnerzijds enig ge schreeuw (wij bedoelen dat niet hate lijk, want het was een net artikel) waardig keurt, bewijst overigens, dat het hier toch enig gevaar ducht. Wij kunnen niet beoordelen hoe groot dat gevaar voor de P.v d.A. is, maar het is duidelijk, dat hie: een oppositie-groep binnen de P.v.d.A. aan het woord is gekomen. Wij begrijpen, dat dit erg sneu is voor „Het Vrije Volk" overmits dit Wad altijd vol trots heeft gewezen op de eensgezindheid in de P.v.d.A. en daartegenover op het vleugel-ver schijnsel placht af ie geven, zoals het dat bij de Christelijke pertijen meen de M ontwaren. HET ie duidelijk uit betgeen de sprekers op de vergadering kt Amsterdam te berde hebben gcbrach', dat ar huns inziens van de P.v.d.A. en baar beleid bitter weinig deugt. De P.v.d.A. is volgens het So- «laal-Democralisch Centrum een rechtse" partij. In feite betekent dit, dat men meent, dat de P.v.d.A. te veel aan de „doorbraakmensen" heeft toegegeven. Hier zien we dus oppositie tegen de doorbraak binnen de P.v.d.A. Prof. Oud heeft het blijkbaar gero- Wan, toc-n hij bij het out verp-ltjkvcr- branding aan de P.v.d.A. verweet, dat zij ter wille van een com promis met de mensen van Christe lijke overtuiging het oude vrijzinnige vrijheidsideaal, zoals dat voorheen in de 3.D.A.P. leefde, had verloochend. Dit ligt in de lijn van het Sociaal- Democratisch Centrum. Het humoris tische is, dat „Het Parool" prof. Oud vanwege zijn hooghouden van dit ideaal publiekelijk heeft gehuldigd daarmee de p.v.d.A.-Kamerfractie desavouerende. „Het Parool" heeft dat ongetwijfeld oprecht gemeend. Maar het heeft blijkbaar ook wat ge roken. Het heeft de mensen van het Sociaal-Democratisch Centrum daar door enige wind uit de zeilen geno men. Want de stichting van dit So ciaal-Democratisch Centrum kwam «en dag later En daar is „Het Pa- lool" fel teger, Want deze oppositie stel zij kreeg in de P.v.d.A. de overhand zou ongetwijfeld tal van Christenen uit de P.v.d.A. doen ver dwijnen. HET punt i« nl„ dat de P.v.d.A. als doorbraak-part ij alleen kan bestaan, wanneer zij er anders dan voorheen de S.D.A.P. geen dogma tiek op na houdt. Hot socialisme zon der dogma's mank! de P.v.d.A. in haar huidige staat mogelijk. En liet Sociaal- Democratisch Centrum komt weer met socialistische dogmatiek. En daarmee komt het terug met allerlei geluiden, die wij ook uit de vroegere S.D.A.P kennen. Terwijl prof. Banning spreekt van de „mythe van de klassenstrijd" be weert. het S-D. Centrum, dat de tegen woordige maatschappij nog altijd ge kenmerkt word; door klassentegenstel lingen. Men stelt de socialisatie <l"t voor naamste productiemiddelen weer op de voorgrond, iets wat in de P.v.d.A. de laatste tijd wat werd weggemof feld. Men is tegen de oorlog als middel lot oplossing van politieke geschillen. Hier komt het gebroken geweertje dan weer op de proppen. Men is tegen duurzame critiekloze samenwerking met groepen of staten, die het kapitalisme in stand wensen te houden. „Het Parool" is gevallen over dat woord „ci'itiekloos". Wie wil er riu pcritiekloos" zijn bij een samenwer king? En wie eisl dat'.' Maar het S.-D. Centrum wenst die duurzame samen Werking niet, omdat het „volledige de mocratie zonder socialisme als irreëel" beschouwt. Als zodanig is dit toch niet V—Av': CHRISTIAN PIN EAU Is er vpnnifirven in ge.-Iaugd een Franse regering samen te stellen. Hij itnupt morgen uin rlrie uur zijn kabinet ter goedkeuring aan de Nationale ergadering voor le leggen. Er zijn echter nog wel enige moeilijkheden te overwinnen. Pineau. een .-oeialisi. heeft meer bereikt dan zijn heide voor ganger.- Antoine Pinay en Pierre Pfiimliii. die het niet tol een lijst van ministers hebben kunnen brengen. Indien de Nationale ergntlering Pineau haar goedkeuring premier zijn sinds de regering m ,\ovember 19IT aftrail. Vanmorgen vroeg maakte de kabinetsformateur aan journalisten bekend dat slechts ..één of twee minder belangrijke portefeuilles" nog moeten worden bezet. In de vroege ochtenduren van vandaag slaagde de formateur erin een aantal moeilijkheden, die gisteravond waren gerezen, uit de weg te ruimen. ïater deden zich echter nog nieuwe verwikkelin gen voor aangezien Corniglicin-Molinter en Ferri, wier namen op de lijst staan, hebben besloten de door Pineau aangeboden porte feuilles. respectievelijk van Justitie en P.T.T., niet te aanvaarden. geeft, zal Inj de eerste srieialistisein van Paul Run ludier in November I Albert Gazier: Zaken betreffende Oudstrijders: Legaret; PTT Zaken: Pierre Ferri. Hierin zullen dus nog wel wijzigingen komen. De aftredende Franse premier. Pierre Mendi's-iranee. teil zich twee odrie maanden buiten het politieke leren tuinde». Dit heeft hij gisteren minister van Buiten-j verklaard, toen formateur Pineau hpvt Christian Pineau Vice- j kwam vragen of hij in zijn regering Op de lijst van het nieuwe kabinet komen de namen voor van vier so cialisten, vier leden van de M.R.P., vier radicalen, drie Gaullisten en twee gematigd radicalen. Volgens AFP zag het nieuwe Fran se kabinet er voorlopig als volgt uit Premier en landse Zaken [premiers: Robert Sehumari en YvonUoti willen optreden ah vice-premier. f Del bos: Minister van Staat voor i Pineau heeft daarop geantwoord, dat Mavo-betrekkingen Eduard Bonne-Ru; deze wens begrijpen kan en dat [foils: Minister van Justitie: generaal hij sijn verzoek over twee of drie Imini<i*,r-pr*,>ithmt mn Anarati»' in>h*-rl C. tm* in Hotlrnbtm. tvuar hij a.m. dp hij ric li.ugrndr kruiser run d<> Koninklijk*' \*>d*'rlunt{*p Marina hczirliti-j:*!** tnn later vttttrfttifi d*> lunch tr gebruiken. Irt dc kant huis overtuigd c d* If <tf'tisflaft tp grist y.pren Trnvincivn* arm honrd van dit premier zich per- sonnlijk run mil hem later anti tafel N* wachten stand. Tweede van links premier Mmzies, naast hem de \p*ler!andsp minister J. M.4. H. kunt. Bij een brand in een tehuis voor ouden van dagen in Jokohama (Japan) zijn in de nacht van Geredden deelden mede, dat vele slachtoffers doof waren en niet be grepen hadden dat zij in gevaar ver teerden, Zij klampten zich aan hun D .ZER dagen schreven wij, dat de verhouding Gereformeerde Bond - Vrijzinnig - Middenortliodox in de Ned. Herv. Kerk 1:1:4 is. Er is echtet op het ogenblik niet één van Overheidswege aangestelde hoog leraar in de theologie van de Gerefor meerde Bond. Daarentegen zijn er niet minder dan zes van Overheidswege aangestelde hoogleraren in de theologie, die lid zijn van de Vereniging van Vrijzinnig-Her vormden, nl. drie in Leiden en drie in Amsterdam. Van evenredigheid gesproken! Dode en zwaar gewonde Op de onbewaakte overweg aan de j Lange Zuidweg te Borssele op Zuid-Be- velaitd is gistermiddag omstreeks twee uur een personenauto met twee inzit- tenden door een Diesel-electrischc ioco- 1 motief gegrepen en meegesleurd. De j beide inzittenden, de heer K. tVuuterse, i wethouder van St. Laurens bij Middel- j burg, en diens plaatsgenoot, de heer J. j Willemse liepen z.ware inwendige kneu- I 7.ingen en een scheldebasisfractuur op. Zij zijn naar het ziekenhuis Oost-.val te i Goes vervoerd. Gistermiddag om zes uur is de heer Wouterse overleden. De heren Wouterse en Willemse wa- i ren op weg naar Eilewoulsdïjk waar zij 1 een koopdag wilden bezoeken. Bij de j overweg bedraagt het 'zicht zeker 1300 j meter. Vermoedelijk hebben zij juist j ccn kaart geraadpleegd, omdat ze ter i plaatse niet bekend waren. Zij hebben daardoor de locomotief niet opgemerkt. De locomotief kwam over de z.g. Ring- lijn van Borssele af naar Driewegen. Volgens een ooggetuige reed de trein niet hard. Desondanks werd de auto on geveer 90 meter meegesleurd en in el kaar gedrukt. Woensdag op Donderdag 97 bed-j bed vast en wilden weer gaan slapen, legerige, behoeftige vrouwen om jl°en gewekt werden, het leven gekomen. Zeven inwoners van het tehuis Morgen hoopt prinses Marijke haar achtste verjaardag te vieren (Foto Meyboom). Corniglion-Molinier; Binnenlandse Za- I kenBourges-MaunouryNationale j verdediging Robert Lecourt; Finan- I dan en Economische Zaken Robert Lacoste; Nationaal OnderwijsBer- tnoin; Openbare Werken André Morice; Wederopbouw Maurice Le- maire; Industrie en handel Jean Mane Louvel; Landbouw Charpen- tier; Overzeese Rijksdelen Gaston Defferre; Arbeid en Sociale Zaken maande» herhalen zal. aldus heeft de formateur gisteren verklaard. DE ANTICOMMUNISTISCHE Roemenen die sinds i'2. uur het ge bouw van de Roemeense legatie in Bern bezet hielden hebben zich gistermiddag aan de Zwitserse politie overgegeven. Zij kwamen rustig naar buiten en lieten zich arresteren, een half uur voordat een door de Zwitsers gesteld ultimatum afgelopen was en een legertje van 40 man politie en 60 militairen tot de aanval zou overgaan. Het bleek dat er slechts drie mannen waren. Een vierde was waarschijnlijk alleen maar gefantaseerd. De Roemenen zullen in Zwitserland terecht mpeten staan wegens net doden van de chauffeur van de legatie. De Zwitserse' regering za! hen echter niet naar Roemenië uitwijzen, ondanks de eisen van de Roemeense autoriteiten. De mannen gaven zich over nadat twee van hen een rooms- katholiek priester hadden laten komen om hen te ontslaan van de eed die zij hadden afgelegd. Deze eed hield zoals men weet in, dat cle mannen de legatie bezet zouden houden tot de dood, of tot Roe menië vijf anti-communisten zou hebben vrijgelaten. De derde man. leider van de groep, is er door de priester toe bewogen zich even eens over te geven. Vannacht, omstreeks half vier is brand uitgebroken' in eeu van de installaties op liet terrein van de Calte'x-raffinaderij te Pernis. Door middel van de daartoe speciaal aangebrachte apparatuur voor bediening of afstand was het raffinaderij- personeel in staat de overdruk in het betrokken onderdeel snel te laten af vloeien en de installatie te ledigen. De brand werd in 7.eer korte tijd bedwon gen door de eigen brandweerploeg van de raffinaderij. Er werd geen schade van betekenis aangericht en persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De productie on dervindt generlei stagnatie. werden ernstig. gewond, van wie vijf Het zoeken naar de in Italië vermiste DCS B van de Sabena is gisteren bij het vallen van de avond gestaakt. De politie verklaarde tot dusverre de lijken van 18 vrouwen te hebben geborgen. Men gelooft dat zich on der de ruïnes van het totaal uitge brande gebouw nog 79 lijken bevin den. Volgens de politie bevonden zich in het gebouw op het tijdstip dat de brand- uitbrak in—-totaal 143 zieke en bejaarde vrouwen en negen leden van de personeelsstaf. Zeven en veer tig personen konden in veiligheid worden gebracht (één van hen is later nog overleden i en acht leden van de staf konden het brandende ge bouw tijdig verlaten. Jïén lid van de staf wordt nog vermist. Volgens AFP is de brand uitge broken in de keuken van het tehuis. Doordat er gebrek was aan water kon het vuur snel om zich heen grijpen. Het gehele gebouw, dat uit twee verdiepingen bestond. werd een prooi dor vlammen. Guiseppe Togni. leider van de rcchter- vleugel der Italiaanse ('hristen-Drmocra- Itischc partij en voormalig minister, is Ivoor de duur van vier maanden ge- De gehele dag waren 300 bergbe- 'schorst uit alle partij-functies, omdat hij klimmers vruchteloos in actie geweest 'richtlijnen van de partij niet heeft ge- op de hellingen van de Montc Vettore. Ivolgd. Vanmorgen bij zonsopgang is met i behulp van helicopters het zoeken her- I Togni had de vorige maand in het par ent. maar het wordt hoe langer hoe lement gestemd tegen disciplinaire be twij fel acht iger, «at. het toestel, zijn 21 istraffing van een non-fascistische at'ge- passagiers en acht koppige bemanning 'vaardigde. De Christen-Democraten waren op cle berg aangetroffen zullen worden. voor deze bestraffing. Inmiddels stelt de politie le Bolsens.j ongeveer 25 km ten Noorden van Viter-i Een tweede Christen-Democratische af- bo. een onderzoek in naar berichten var.ger aarciigtie. Novcrino FaUetti. is. we- vissers. die een olievlek op het meer gons hetzelfde feit. eveneens voor vier van Bcilsena gezien zouden hebben, 'maanden geschorst. Advertentie Bij cle kust van Florida (V.S.) is gisteren een onbekende onderzeeboot gesignaleerd. Twee ieden van de kust wacht meldden dat dc Onderzeeër het vaartuig waarop 7.ij y.ich bevonden bij- na ramde, alvorens te duiken en snel i te verdwijnen, Vliegtuigen van de Amerikaanse ma-1 rlne zijn onmiddellijk na de melding op- gestegen, doch hebben niets kunnen vin- den. Een woordvoerder van de marine verklaarde dn: zich in dit gebied geen, onderz-eebiWen van de Amerikaanse ma-j rine bevonden. Volgens de twee leden van de kust- j wacht voerde de onbekende onderzeeboot J geen navigatieliehtcn doch zij namen! een flauw schijnsel waar uit de com- j mandotoren. De onderzeeboot zou in zuid- oostelijke richting zijn verdwenen. Naar aanleiding van de bezetting van de Roemeense legatie in Bern door een groepje anti-communisten wordt var. de zijde van de Haagse politie enige extra-aandacht besteed a?n de Roemeense legatie in Den Haag. Dit betekent niet. dat een wachtpost uitgezet is. maar de surveillerende le den van het politiecorps, die normaal iet ten op de ambassades, gezantschaps- scbouwen cn consulaten zullen aan de legatie van Roemenië bijzondere aan dacht schenken. Lutherse bisschoppen en het -.ijzeren jjonlijn" De Bondsdageommissie van Buiten landse Zaken heeft met 19 tegen 9 stemmen Westduitslands toetreding j <»t dc Navo en de U'esteuropese Unie goedgekeurd. Vandaag zou worden gestemd over het laatste deel van de Parijse Ver- j dragen de Saaro vereen komst tus- Lutherse bisschoppen van achter hetiscn Frankrijk en Duitsland. .ijzeren gordijn", hebben Woensdag opj auto waren weggereden, brak de politie de deur open en stelde eeri onderzoek in het legatiebureau in. Agenten kwa men naar buiten met het arsenaal van de overvallers geweren, machinegewe ren, ammunitie en bijlen. Daarna bracht de zaakgelastigde Stof fel met zijn staf onder toezicht een bezoek aan het gebouw, dat enige mi nuten duurde. Om 17.10 uur Ned. tijd heeft de Zwit serse regering formeel het gebouw 1 overgedragen aan de Roemenen Een kwartier nadat de priester zijn bezoek van 15 minuten aan dr grij'/.r zandstenen villa had afgelegd, stapten «le drie mannen naar lumen en gaven zich «ver. zonder een sefcn'. te lussen. De mannen droegen maskers. Dc -ïolitie zei flat 7.(i verwanten hadden in - jj,«t Zwitserse socialistische blad Roemenië wier levens in gevaar zouden „Volksrecht" weet intussen te vertellen. kunnen worden gebracht indien de Roemeense zaakgelastigde Stoffel of zijn personeel hen zou herkennen. De politie verbood de fotografen onthullende toto's te maken. De leider van hel groepje heelt mee gedeeld. dat zijn vader door de Russeu irt Roemenië gedood is. De drie mannen hadden ir, de legatie <en flinke verwoesting aangericht. \rchiefknsien waren overhoop gehaald „n communistische jirupagandagesehrif- jeu verscheurd, Dingen van waarde hart- den ze echter heel gelaten. „Ze hebben j'iliik gegeven van goede smaak', zei de «•oordvoerder van de politic. Nadat de mannen .met een poULie- heiemaa! een niet steekhoudende cri tics. Wat zou if. Vos daarvan zeggen? Vervolgens is men tegen dc verdra gen vari Parijs. En men zoekt welbe wust aansluiting bij de Duitse sociaal democratie en vraagt begrip voor haar standpunt. „Het Parool" schreef dat net me. duidelijk was. waarom deze groepering zich tooit met de naam soeiaal-demo- eralisch. Wij staan misschien wat onbevange- ncr tegenover deze beweging dan ..Het Parool". En daarom zouden wij willen zeggen, dat het ons, gezien de aard van deze oppositie en gezien haar wensen bepaald wel duideliik is. dat de anti-communisten in het gebouw documenten hebben aangetroffen, die aantonen dat de Roemeense legatie een spionnagccentrum was. De documenten zijn volgens het blad in handen gesteld van de Zwitserse politie door een der overvallers, die zich Dinsdag naar, bui ten begaf en op straat werd gearresteerd. Dit zou verklaren waarom zaakge lastigde Sloffe.! zo zenuwachtig was en waarom de Roemeense regering in 'naa.' eerste nota aan de Zwitserse regering nog grotere nervositeit toonde. De Zwitserse regeringsvoorlichtings dienst heeft bevestigd, dat een der anti communisten in het gebouw documenten aan cle politie heeft overhandigd. Men wilde echter geen commentaar geven op de berichten dat de documenten uit wezen dat de Roemeense legatie een spionnagccentrum was. Roemenië heeft Zwitserland gisteren een nieuwe protestnota doen toekomen, waarin om ingrijpen van de Zwitserse politie werd verzocht. De twee leiders van dc Liga van vrije Roemenen hebben gisteren in Bern mee gedeeld, dal zij op het hoofdbureau van pulltie de hele ochtend zijn vastgehou den, omdat zij ev van verdacht werden de anti-communistische overval in Bern georganiseerd te hebben. Zij werden vrijgelaten na dc politie er van ver zekerd te hebben niets van de overval ie weten. Een van hen, Nieolescos, zei, dat zijn een persconferentie te Wenen ver klaard. dat de communistische rege ringen aan hun godsdienstige activiteit niets in de weg leggen en geen poging hebben gedaan oi hun reis naar We nen te verhinderen. De persconferentie werd in de Ame rikaanse sector van de Oostenrijkse noofdstad gehouden ter gelegenheid van de conferentie van het dagelijks stfsRutr van de Lutherse Wereldbond. Eergisteren keurde de commissie de conventies goed die een einde maken aan de bezetting, alsmede het verdrag dat andere landen het recht geeft troepen in Duitsland te station neren. De Bondsdag zal volgende week cle verdragen in tweede en derde lezing behandelen. Hei Amerikaanse ministerie van Bui- U 'andso ;:V.. reft ekend rremeaki, ddi mini- ter Dulles na aftoop van de "oóvo-confercntie te Bangkok een be- oek zal brengen aan Birma, Laos, Cam bodja en Zuid-Vieinam. Vervolgens gaat Dulles naar Manilla, waar hij als voorzitter van een confe rentie van de hoofden der Amerikaanse diplomatieke missies in het Verre Oos ten zal optreden. Op vijf Maart wordt Hij in de V.S. terug verwacht, de eilanden Quemov en j itsue met name te noemen, zei de -***" nmittiisten nodig hebben om hun K \UEI!IK\\\SK niiiii.winr au 1 luiLeiiir.il-e Zak, .1 lUtë-, t y,ieli iiiteoproheii logen \er- ontruiming van jnisitiiv aan Lu-I door ili' Gliiiti'-e iiutiima- i. Deze ontruiming is onlangs eit door verseliilleiu'le Britse into riteileii. Ouder zeer grote belangstelling zijn gisteren in Letmuiden vier kinderen uit één gezin in het huwelijk getreden. He: zijn: Brand. Wilhelmus Anthonius, 28 jaar. chauffeur, met Lemmers. Cathari- na, 23 jaar, zonder beroep: Brand. Pe- tronclla Maria. 23 jaar zonder beroep. ondervragers „bijzonder belang stelden in het feit. of de Britse en Amerikaanse geheime diensten achter dc aanval zaten ten einde in het bezit te komen van geheime communistische documenten". „Zij hebben ons tenslotte vrijgelaten, maar zij schenen niet overtuigd" De overvallers zijn „jonge Roemeense patriotten die wanhopig zijn en die de aandacht van de vrije wereld willen vestigen op de t-.v,siand in hun land", zei Nicolescoe. Olxi me* Abr met Kunst na, 25 jaai dura Pet: T: Martini! Albert! zonde i •unclla. Ma me Bra tsela ia Geertmicla Jozephi- beroep; Brand. Theo- 24 jaar. zonder be roep met Könst. Cornell# Wilhelmus. De voorlaatste bruid en de laatstgenoemde bruidegom zijn zuster en broer. Dit viervoudig huwelijk zal in het gezin van de heer A. C. H. Brand, een lege plaats achterlaten. Dc ouders blijven echter nog niet alleen over, want 9 kinderen zijn nog ongehuwd. Een zoon en een dochter zijn reeds eerder getrouwd. Een huwelijk van vier kinderen uit één gezin komt niet zoveel voor en het is. voor zover men kan nagaan, in Leimui- den dan ook nog nimmer voorgekomen. De ambtenaar van cie burgerlijke stand, burgemeester J. A. Bakhuizen, voltrok dit huwelijk voor het eerst gekleed in toga, aangekondigde aanval ojr Formosa te idoen. dient op te geven. Het is echter [twijfelachtig of dit dienstig zou zijn I voor de zaak van de vrede of voor de 'zaak van de vrijheid. De communisten hebben al aangekondigd dat zij van plan zijn Formosa rnet geweld te veroveren. I .Ais de nationalisten dit nu gemakkelijker maken, zullen de communisten dan minder daartoe geneigd zijn? Ik betwij fel het." De minister zei dat Amerika niet ver plicht ot' van plan is de betrokken posi ties als zodanig te verdedigen. Maar hij liet cie mogelijkheid open. dat de Ame rikaanse strijdkrachten Quemoy en Matsoe zullen verdedigen, indien dit noodzakelijk geacht wordt voor de ver dediging van Formosa en cie Pescadores. Dulles sprak aan een diner van het Genootschap voor de Buitenlandse Politiek te New York. Oostduitse autoriteiten hebben Woens dagochtend twee Nederlanders over de Wcstduitsc grens gezet. De Nederlan ders behoorden tol een groep van acht mannen, die wegens onrechtmatige grensoverschrijding in Oost-Duitsland was gearresteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1