Om de mens Getuige in dienst van de Indonesische politie? 1 Lustrum mars Mei Ook Engeland maakt de waterstofbom Bern zal de Roemenen niet uitleveren I m ZEEGEVECHT BIJ MATSOE voor Pi HUISZOEKINGEN TIJDENS PROCES IN DJAKARTA Nederlandse regering op de hoogte Niet bang zijn! Advocaat langdurig verhoord VREDE DOOR KRACHT E Regering beschouwt het als plicht „Legatie staat op Zwitserse bodem" Twee kinderen in Assen overleden Amerikanen voeren voorraden aan DominitiPs beroep verworpen VRIJDAG 18 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3007 Weerbericht It Koninklijke belangstelling voor 10e Glasstadraars TROUW-TE-VOET! I Bondsdag commissie aceoord met Saar- overeenkomst Communistische schepen tot zinken gebracht Spankerresten te koop BLIJDE GEBEURTENIS IN LUXEMBURG Zift verder pagina 3 NDIV1DUELE wandelaars, schoolclubs, verenigin gen, militaire groepen en vele anderen in het grote leger van de wandelsport: reserveer Zaterdag 14 Mei voor de LUSTRUM-mars van het dagblad Trouw te Amsterdam. In vier jaar tijds groeide deze wandel tocht, door het Zuidelijke deel van de hoofdstad, van 1500 tot 8000 deelnemers. Het eerste lustrum van deze voettocht door hei Amsterdamse Bos moogt ge niet missen. Vijftien Maart verschijnt onze Lus trum-gids, het wandelboek je, waarin ge alles over deze mars kunt vinden. Oók over de derde Trouw-mars te Den Haag op 11 Juni. VJ NEKKRAMP? Overstromingen op Sumatra Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adrn. Tel. 114402 Klachtcndienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Tuxum- Weersverwachting-, geldig tot Zaterdagavond. VORST. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele «neeuw- buien. Meest zwakke wind uit uiteenlopende richtin gen. Vannacht en morgenochtend matige tot strenge vorst, morgenmiddag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. 19 Febr. 7.or op 7.52, onder 18.02; maan op 6.05, onder 14.33, Directie: C- A. HEI NING en Mr. K. VAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. <1. S. BRUINS SLOT l N „Tijd en Taak" van 29 Janua- 1 ri jl. stond eeu belangwekkend artikel van dr. A. van Biemen, ge titeld: „Ons socialisme en dc mens". Dr. van Biemen stelt de vraag: Hoe staat het met de geestelijke vernieuwing in de socialistische be weging? En dan antwoordt hij: „Veel is er veranderd, veel ook is er een blijkbaar oude wet gehoorzamend gelijk gebleven. De belangstelling voor soelaai-economische en politieke problemen taant alweer enige jaren en onderscheidt zich nauwelijks van die der vooroorlogse socialisten. Som migen benauwt dit, anderen ergert j het. De meesten echter aanvaarden QP HET LAATSTE MOMENT het als een onontkoombaar lot. Wie j geen vreemdeling in dit Jeruzalem js, weet dat de belangstelling vooi allerlei vergaderingen mager Is. Slechts de kleine, overzichtelijke groe pen, waar men in een huiskamer van mens tot mens openhartig met el kaar kan spreken fakkeldragers clubs cn dito groepen in de vakbe weging vermogen zich in oen be trekkelijk goede belangstelling te verheugen. Overigens is het echter il lauwheid wat de klok slaat. Een lauwheid, die slecht te rijmen valt met de vernieuwingsdrift waarvan de socialistische beweging de belicha ming heet te zijn". Nederlandse pleiter van omkoperij beschuitigd ^JpIJDENS het proces tegen de Nederlander Jungschiaeger, dat De nieuwe Franse kabinetsforma teur Christian Pineasi heeft gisteren officieel meegedeeld aan president Coty, dal hij zijn lijst van ministers gereed heeft. Voor die tijd was nog gemold, dat de Gaullisten Cornig- lion-Molinier en Ferri. die respec tievelijk minister van Justitie en van P.T.T. zouden worden, te elfder ure hadden bedankt. OOK in onze kring wordt veel over lauwheid geklaagd. En ook in onze kring kan gewezen worden op de gunstige uitzonderingen van de trouwe kern. die waarachtige belang stelling toont. Er is dan zeker geen reden om ons op de borst te slaan. Er is ook geen reden om ons te troos ten met de gedachte, dat het elders a! hetzelfde is. Van belang is ook voor ons wat dr. van Biemen over de oorzaak van dit verschijnsel zegt. Hij zegt: „Als ik dc opmerkingen goed ver sta, heeft „men" genoeg van de in leidingen over de veranderende maat schappij; heeft men geen trek meer in voordrachten over de economische, de sociale en de politieke situatie, Niet alleen omdat deze zaken zo In gewikkeld zijn, evenmin omdat men zich machteloos voelt in de stand van zaken op nationaal en internationaal gebied enige verandering te brengen, maar vooral omdat velen het besef hebben, dat de wezenlijke vragen hier niet liggen". Een sociaal, econo misch en politiek onbetekenende zaak als het liftverbod raakt de men sen wel, zegt de schrijver en wel daarom, omdat men hier mogelijke geringschatting van de mens snuift, Het doodgewone menselijke bestaan raakt ons kennelijk dieper dan alle politieke problemen te zamen. Is dat politieke en geestelijke onverschillig heid? Het kan wel eens zijn, dat er athter dat alles diepe teleurstelling schuilgaat. De socialistische bewe ging is voor deze mensen in de eer ste plaats cultuurbeweging, pas daar na organisatie en machtsinstrument en de socialistische beweging is ba zig doei in zichzelf t« worden. Socialisme is voor de mensen aller eerst verzet tegen het schenden van de menselijke waardigheid en tege lijk strijd voor nieuwe vormen en nieuwe mogelijkheden van mens-zijn en mens-worden. Natuurlijk zijn gun stige sociaal-economische omstandig heden daartoe onmisbare voorwaar den. Maar zij zijn het doel niet. Dai doel is cultuurbeweging en cultuur politiek. Vragen rond het gezin hou den de mensen bezig. Hoe kan men een nieuwe vormgeving van gezins leven mogelijk maken! Men klaagt dat bij het bouwen en ontwerpen van woningen te weinig in het oog wordt gehouden, wat een goed gezinsleven «ist. Men zoekt werk dat bevredigt. Men zoekt mogelijkheden om de be hoefte aan het dragen van verant woordelijkheid vorm te geven. Over al deze en andere dergelijke dingen wordt, aldus klaagt dr. van Biemen, In de socialistische beweging weinig gedacht en weinig gesproken. De cultuur als de leefwijze van de mens biijft franje. Hier moet iets veranderen, zegt de schrijver. Hier ligt de belangstellings sfeer van de mens. En daar zal de socialistische beweging bij moeten aanknopen, wil zij gehoor vinden. DIT is een zeer ernstige entiek op het socialisme. Het is een fun damentele critiek op het socialisme. De schrijver zegt eigenlijk dat het socialisme, zoals het zich in de prac- tijk aan ons voordoet, als het er op aankomt met de mens geen raad weet Tegelijkertijd komt dan bij ons de vraag op of wij met die mens beter raad weten. Dit allee raakt het vraagstuk van de aard en de grondslagen, de gees telijke uitgangspunten van het partij wezen*-* Het is* de moeite waard over deze beide aspecten onze gedachten eens te laten gaan. Het kan dan wel eens zijn dat ei juist in deze dingen als wij er ons maar op werpen voor de christelij ke partijen betere mogelijkheden zijn dan voor de socialistische. Want als het om de mensen gaat, gaat het om een mensbeschouwing, gaat het om levensbeschouwing en gaat het om de religie. Wat kan de socialistische beweging op dit stuk aan constructiefs zeggen en wat kunnen politieke partijen, die zich aan het Woord van God houden op dit stuk opbrengen? Wij willen daar morgen iets meor «var seggan. Naar verluidt zou de portefeuille van Justitie nu naar de Volksrepubtikein Robert Schaman zaan. Ook van de zijde van de radicalen heeft Pineau nog weer vijandigheid ondervonden. Vanmiddag zou hij voor de Nationale Vergadering verschijnen en gezien de ontwikkeling, die zich op het laatst heeft voorgedaan, geeft men hem over het algemeen nog slechts een kleine kans. Prinses Josephine Charlotte van Bel gië. echtgenote van prins Jean van Luxemburg, verwacht in April haar tweede kind.- zo is gisteren officieel in Luxemburg bekendgemaakt. Prinses Josephine Charlotte is de dochter van koning Leopold van België en de overleden koningin Astrid. Haar eerste kind, prinses Marie-Astrid, is juist gisteren één jaar geworden. De organisatoren van de 10e Glasstad- mars hebben van Z.K.H. Prins Bernhard een grote zilveren legpenning ontvan gen, die bestemd zal worden als wissel- prijs voor de militaire groepen, die aan dit grote wandelevenement deelnemen. Donderdagmorgen in Djakarta begonnen is. heeft een getuige a charge, de oud-KNIL-militair Manoch. de Nederlandse advocaat van Jungschiaeger. mr. H. Bouman. er van beschuldigd dat hij liern omgekocht heeft. Deze getuige herhaalde de verklaring onder ede. Mr. Bonman wees In felle bewoordingen de beschuldiging van de hand. Hij noemde deze „een afgrijselijke leugen, zoals de gehele zaak een afgrijselijke leugen is". Mr. Bouman zei le kunnen aan tonen dat de getuige in dienst stond van de Indonesische politie. Mr. Bouman werd onmiddellijk op het bureau van de openbare aanklager, mr. Soenarjo, ontboden. Tegenover United Press ver klaarde de advocaat dat men hem misschien zou arresteren. Later in de middag werd mr. Bouman door de politie meegenomen naar zijn kantoor in de benedenstad, dat doorzocht werd, en naar zijn eigen flat, die inmiddels door enige tientallen rechercheurs was om singeld. Nadat het bericht van deze huiszoekingen bekend geworden was, heeft een woordvoerder van het Nederlandse Hoge Commis sariaat in Djakarta meegedeeld dat „de zorgwekkende ontwikkeling nauwkeurig door het Hoge Commissariaat wordt gevolgd en dat onmiddellijk contact met de Nederlandse regering is opgenomen". gerecht, waarop getuige Manoch ver klaarde. dat verdediger Bouman had gepoogd hem om te kopen, werd mr. Bouman door de Djaksa verzocht te zijnen kantore te verschijnen. Zijn aktentas werd door het hoofd van de consulaire afdeling van het Neder landse Hoge Commissariaat, mr Van Deinse, onder de hoede genomen. Toen mr. Van Deinse met de auto wilde wegrijden, werd hij door leden vaii-.de politie gesommeerd de-akten- las af te geven, hetgeen hij weigerde. Een lid van de politie reide daarop: „Als u de tas niet geeft, moet ik dan geweld gebruiken?" Mr. Van Deinse rei, dat de betrokken politieman dat zeker niet moest doen. waarop de politieman verklaarde, dat Soenarjo de las wenste le ontvangen. Mr. Van Deinse zei daarop zelf de tas aan Soe narjo te willen overhandigen, hetgeen hij vervolgens ook deed. Op de Merwetlehntg te Amsterdam geraakte I)midi'rciiiitnlit! (hlK een, uit de richting Amsterdam komende. Volks wagen aan het slippen door de glad heid van het met sneeuw bedekte brug dek, met hel gevolg, dal de auto aan de linkerzijde van de rijweg terecht kwam. Uit de tegenovergestelde rich ting naderde op dat moment een vit 11 llssurn komende andere personen- gerichte schade. wagen, waarvan tie bestuurder, ondanks vertwijfelde pogingeneen botsing niet meer kon voorkomen. De bestuur der van de Volkswagen liep bij tie hotsing vermoedelijk een hrupfrtictuur op en moest naar een vim de 4 raster- damse ziekenhuizen worden overge bracht: twee inzittenden van de andere" auto liepen lichte verwondingen op. De foto geeft een beeld van de aan. C R wordt op het ogenblik van rege- L nngswege een reportagereis van journalisten naar Nieuw-Guinea voor bereid. Daartoe zijn een aantal bladen uitgenodigd om daarvoor een journa list beschikbaar te stellen. Aan een blad, dat is uitgenodigd, werd daarbij de mededeling gedaan dat de regering een bepaalde redacteur van dat biad niet zou kunnen aanvaar den, zulks in verband met publicaties van die journalist, enige jaren geleden. Het komt ons voor, dat dit een niet tanvaardbare methode is. Als de rege ring een bepaald blad uitnodigt, kan cij niet discrimineren tussen de redac teuren van dat blad. En een blad, dat zulk een discriminatie zou aanvaarden, zou geen karakter vertonen. Ais de regering de pers bij Nieuw- Guinea wil halen, moet zij beginnen met niet zo bang voor haar te zijn. De gebeurtenis stelde het eigen lijke proces volkomen in de schaduw. De zaak zelf begon in aiie kalmte. De 51-jarige Jungschiaeger, die het laatste deel uitmaakte van de directie der K.P.M., ontkende dat hij aan het hoofd had gestaan van een rebelien- organisatie, die een openlijke strijd tegen de Indonesische regering voerde. De bewuste getuige a charge was een zekere Willem Manoch. Bij het vooronderzoek had hij beweerd, dat de ambassades van Groot-Britannië en de Verenigde Staten de Indone sische rebellen met geld en voorraden hadden gesteund. Het verschijnen van Manoch verwekte verrassing, omdat hü opgegeven was als de vierde en niet ais de eerste getuige a charge. Manoch betoogde, dat mr. Bouman hem een groot bedrag en een betrekking in het buitenland had beloofd als hij meineed zoti plegen ten gunste van Jungschiaeger. Ais voorschot gaf Bouman hem rp. 500, waarvoor Manoch naar zijn zeggen een kwitantie moest tekenen met aan de achterzijde de vermelding, dat de kwi tantie goed was voor rp. 500. Enige maanden tevoren reeds had een ze kere Cohen van het Nederlandse Hoge Commissariaat Manoch bij zich geroe pen en eveneens tegen betaling van een groot bedrag verzocht zijn verkla ringen in te trekken, aidus verder deze getuige. Mr. Bouman kwam met verontwaar diging tegen deze beschuldiging op. Tot veler verrassing verklaarde hij tegenover het gerecht, dat hij een fotocopv kon overleggen van een loon lijst van de Indonesische politie, waar op stond aangegeven, dat zijn be schuldiger in de maand December een bedrag van 779 roepiahs was uitbe taald. „De methode, die de staatspo litie gebruikt gaat aiie perken te bui ten". aldus mr. Bouman. Nadat de zitting was geëindigd werd mr. Bouman verzocht zich in 't bureau van de openbare aanklager te bege ven. Drie uur nadat de zitting was verdaagd bevond hij zich daar nog. Mr. Bouman werd Donderdagavond in het gerechtsgebouw aan de Gadja Madah aan een verhoor onderworpen door Djaksa Tinggi Soenarjo. de open bare aanklagerr in de zaak-Jung- schlaeger. Na de zitting van het land- Nadat de inhoud van de tas was doorzocht, werd de tas aan mr. Van Deinse. die vergezeld was van me vrouw Bouman. ter hand gesteld. NGELAND heeft gisteren onthuld dat het waterstofbommen gaal maken. Het land beschikt reeds over de atoomboni, maar alleen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie waren tot nu toe in het bezit van de veel vernietigender waterstofbom. In een witboek, dat een overzicht geeft van de verdedigingsplannen der Britse regering, wordt gezegd, dat hel „in de gegeven omstandigheden onze onmiddellijke plicht en le voeren politiek behoort te zijn om onze strijdkrachten in nauwe samenwerking met die van onze bondgenoten op te bouwen tot bet meest afschrikwekkende peil dat wij kunnen bereiken en op die manier te werken voor vrede door kracht". brachcten de Russen op 12 Augustus 1953 hun eerste H-bom tot ontploffing. In de verrassende bekendmaking werd zonder omhaal eenvoudig_ mee gedeeld, dat Engeland in slaat is wa- terslofwapens le produceren. Hieraan werd toegevoegd: „Na diepgaand alle consequenties van deze stap overwogen te hebben heeft de regering hel haar plicht geoordeeld mei de ontwikkeling en productie van de wapenen voort te gaan". Engeland ligt nu in de H-bomraee, die reeds tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten bestond, 18 maanden bij de Sowjet-Unie ten achter. Volgens Amerikaanse functionarissen Zwitserland zal de anti-communisten die deze week het Roemeense gezant schap te Bern gewapenderhand hebben bezet, niet uitleveren. Dit is te Bern officieel bekendgemaakt. De Zwitserse regering verklaart, dat de legatie gevestigd is op Zwitserse bodem, niettegenstaande haar extra territoriale status, en dal de mannen terecht zullen staan voor Zwitserse ge rechtshoven. De maximum-straf voor moord is in Zwitserland levenslang. Gewoonlijk wor den de veroordeelden na 20 jaar op erewoord vrijgelaten. De Zwitserse verklaring luidde ver der, dat Zwitserland geen uitwijzings- 'i SSfÉSfe Donderdagmiddag heeft de Australische premier Robert Gordon Menzies, vergezeld van ambassadeur Stealing (met bril) een bezoek gebracht aan. HM. koningin Juliana op Soestdijk, waar de lunch gebruikt werd. I overeenkomst met Roemenië gesloten heeft, zodat er onder geen enkele om standigheid enigerlei verplichting in dit geval voor uitwijzing zou bestaan. Daar bij komt dan de Zwitserse wet op het gebied van uitwijzing; deze verbiedt uitwijzing wanneer de misdaad op Zwit sers grondgebied gepleegd werd. in Zwitserland wordt er op gezin speeld. dat deze botte weigering om de mannen uit te leveren, de Roe meense regering er toe zai brengen de diplomatieke betrekkingen met Zwitser land te verbreken. De namen van de vier Roemenen zijn nog niet onthuic! en het ziet er naar uit, dat zelfs de politie, die de mannen thans ondervraagt, deze nog niet weet. De Zwitserse politie heeft de hulp in geroepen van ..interpol", de internatio nale politie-organisatie. bij hot zoeken naar twee gewapende anticommunisti sche verzetsstrijders, die met geheime communistische documenten uit het „be legerde" Roemeense legatie-gebouw wis ten te ontkomen. Men vermoedt dat zij naar een naburig land zijn gevlucht. De commissie voor Buitenlandse Zaken van de Westduitse Bondsdag heeft met 16 tegen 13 stemmen de Saarovereenkomst tussen West-Duits- land en Frankrijk goedgekeurd. Thans hebben aiie acht Westduitse Bonds dagcommissies de kwestie behandeld. Oorspronkelijk bereidde de com missie een resolutie voor, volgens welke verklaard zou worden, dat het Saargebied een integrerend deel van het Duitsland van 1937 vormde. Vol gens de resolutie zou dit standpunt gehandhaafd blijven zelfs al zou het Saargebied voorlopig zulks in vereenstemming met de Saarover eenkomst onder een neutrale hoge commissaris komen. Kanselier Adenauer heeft de vol gelingen der regering er van over tuigd, dat een dergelijke resolutie de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland in gevaar zou brengen, daar de Saarovereenkomst officieel geldt als een vorm van Europeani sering van het Saargebied. De Verenigde Staten maakten op 5 Mei 1951 reeds bekend, dat men in Amerika werkte aan de ontwikkeling van de waterstofbom. De Verenigde Staten hebben in en buiten Amerika in het totaal tenminste 50 atoomontploffingen tot stand ge bracht, de Sowjets 11 tot 20 en Enge land drie. Toen Maienkow op 8 Februari jl. als eerste minister van de Sowjet-Unie aftrad, verklaarde de Russische minis ter van Buitenlandse Zaken, Molotow, dat de Verenigde Staten wat betreft de ontwikkeling van de H-bom bij de Sowjet-Unie ten achter lagen. De Britse defensie zal drastisch wor den vernieuwd teneinde in gelijke pas te kunnen blijven met het snel voort schrijdende atoomtijdperk. De Britse regering heeft meegedeeld, dat zij naar schatting ruim 16 milliard gulden aan de landsverdediging zal bésteden in het belastingjaar 1955/56. Dat is bijna 1,2 milliard gulden minder dan de be groting voor het lopende belastingjaar. Op 1 April 1956 zal de militaire sterkte ongeveer 7S8.000 man zijn. Dit is 35.300 man minder dan het geschatte cijfer voor het lopende jaar. In het witboek wordt gezegd dat de opkomst van de waterstofbom alle andere wa pens overschaduwt. De Britse regering verklaart dat er geen technische of wetenschappelijke beperkingen gelden voor de productie van kernwapens „nog veel verwoesten der dan de H-bom, die de Amerikanen op 1 Maart jl. bij de Marshall-eilanden tót ontploffing hebben gebracht!" Het vermogen van deze wapens is van dien aard, dat nauwkeurigheid bij het richten minder belangrijk wordt. Zodoende kunnen aanvallen uitgevoerd worden door vliegtuigen, die op grote hoogte en met grote snelheid vliegen. Dit bemoeilijkt de defensie ten zeerste. Het witboek zegt dat besef van de vreselijke uitwerking van de water stofbom alle naties zou moeten doen terugdeinzen van een oorlog. (Van onze correspondent) Twee kinderen van twee en vier jaar uit het gezin Wagenmakers te Assen zijn Donderdag overleden, ver moedelijk ten gevolge van nekkramp. De kinderen waren Woensdagavond met hoofdpijn thuisgekomen. Nadat een der kinderen was overleden werd de dokter gewaarschuwd. Het andere werd in het ziekenhuis te Assen op genomen, waar zij later stierf. Later op de dag zijn de moeder, een baby en twee andere meisjes in het ziekenhuis opgenomen, doch niet ten gevolge van nekkramp. Zij maken het uitstekend. De R.K. kleuterschool te Assen, waar Elly schoolging, zal tot Maandag 28 Februari gesloten zijn. Ongeveer 350.000 personen zijn bij de overstromingen in Midden-Sumatra betrok ken. De Amerikaanse iand- en lucht strijdkrachten hebben noodvoorraden medi camenten en voedsel getransporteerd naar het gebied, waar het water sinds 28 Januari stijgt. Het gebied van de Djambi is het zwaarst getroffen bij deze overstroming, die de grootste is, die Indonesië sind*; 1931 treft. In de sloot langs dc Krommedïjk, in de buurt van het D.F.C.-terrein zijn gis termiddag negen zware antitank-mijnen gevonden. y EVEN COMMUNISTISCHE landingsvaartuigen zij» van morgen tot zinken gebracht in een gevecht met nationalistische oorlogsschepen tussen Nantsji- sjan en de Matsoe-eilanden ten Noordwesten van Formosa, aldus heeft het Chinees Nationalistische ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt. „Verder werden drie communistische kanonneerboten in brand geschoten en mogelijk tot zinken gebracht", aldus werd hieraan toegevoegd. „De nationa listische oorlogsschepen hadden een communistisch convooi uiteengedre ven". Het ministerie deelde mee, dat de kanonneerboten elk 200 tot 300 ton maten en de landingsvaartuigen 300 tot 400 ton. Het zeegevecht was om twaalf uur plaatselijke tijd nog aan de gang. Nationalistische oorlogsvliegtui gen stegen van hun bases op Formosa Om plaats te maken voor de sloopres- ten van de Gatt die nog onwrikbaar op de Zuiderdam te Hoek van Holland zit, zuilen de resten van de Spanker die nog te Hoek van Holland liggen, aan de man worden gebracht- Het schroot van de Spanker zal Woens dag in Hotel America ingevolge de wrak- kenwet openbaar worden verkocht. op om aan het gevecht deel te nemen. Nu de Tatsjen-eilanden ontruimd zijn, is Nantsji Sjan het meest noor delijke bolwerk van de nationalisten. De Matsoe eilanden liggen voor de haven van Foetsjow ten Noordwesten van de meest noordelijke punt van Formosa. Het zeegevecht volgde op een artillerieduel meer naar het Zuiden, in de sector Quemoy. Chinese kanonnen beschoten Quemoy, voor de haven Amoy, doch zwegen, toen her nationalistische geschut het vuur beantwoordde, aldus het mi nisterie. Het Hof van Cassatie te Tarijs lieeft het beroep verworpen van de 77-jarige Gaston Dominiei, die vorig jaar ter dood werd veroordeeld op beschuldi ging van moord op hrt echi'.paar Drum mond en hun elfjarig dochtertje. De verwerping van het beroep was over eenkomstig het advies van de advocaat- gene raai. Men verwacht, dat onmiddellijk een nieuw onderzoek naar de moorden zal worden ingesteld. De openbare aanklager verklaarde dat een nieuw onderzoek naar de moor den niet zal worden belemmerd. „In dien er nieuwe feiten worden ontdekt, zal het hof gaarne een verzoek voor een nieuw proces in behandeling nemen", zei hij. Sinds vele jaren is het in Frankrijk gebruikelijk om veroordeelden vaa bo ven de 70 niet te executeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1