i leeuwstormen eisten tientallen doden Schade van millioenen in haven van Genua Nu Faure aan bod als kabinetsformateur Tandartsencon f 1 iet nu definitief fx Delftse studenten haalden „Europese meisjes" in Alarmerende berichten over aanval op Nederlands schip Z0AV0 op" Mr. Bouman niet gearresteerd f* VOLOP WINTER IN EUROPA EN V.S. Aardschok teistert stad in Pakistan VIERDE MAN IN 14 DAGEN D1 Partijgenoot van Mendès-France van mets Neem Nederland in 23 Mei jacht op Hollandse nieuwe Minister Soenarjo vraagt zich af, wie de waarheid spreekt Prof dr. De Vooys overleden Tandheelkundige hulp zal echter niet geweigerd worden „In de eerste plaats ideële strijd Brand uitgebroken op de „Grootekerk" Zendingsfeest op Nieuw-Guinea MAANDAG 21 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3009 Weerbericht Dunes' plannen voor conferentie in Bangkok r woningen Bouw van 556 te Rotterdam Voortaan „Nederlands Nieuw-Guinea" ALLE CONTACTEN VERBROKEN MET ZIEKENFONDSEN Koninklijke gift voor vluchtelingen -wy fpl Visumplicht afgeschaft voor vluchtelingen Franse vliegers staken Admiraal Negoziv opvolger van zijn landgenoot Girosi Morgen atoomproef in Nevada Lawines E 46-jarige radicaal-socialist Edgar Faure heeft zich Zaterdag avond bereid verklaard te trachten de 21ste na-oorlogse Franse regering te vormen. Faure werd door president Coty aangezocht, nadat (zoals gemeld) de socialistische formateur Christian Pineau met 312 tegen 268 stemmen door de Nationale Vergadering was verslagen. Reeds eerder faalden de onafhankelijke Antoine Pinay en de rooms-katholieke volksrepubiikein Pflimlin, zodat Faure nu reeds de vierde man is die als formateur na de val van Mendès-France aan bod komt. De kabinetscrisis is nu zestien dagen oud. Op het station werd het ge zelschap met „muziek" ontvangen. Mnnvlcnnitpin ?roPflvangcn' Naarin staat dat "alles Mensies pleit in V.S. (Van een onzer verslaggevers) De Zaterdag te Utrecht gehouden algemene vergadering van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, heeft net algemene stemmen besloten, alle contacten, overeenkomsten en regelingen met de ziekenfondsen te verbreken. Reeds op 1 Maart zal men dit uitermate verantwoordelijke besluit uitvoeren. Over de wijze waarop dit zal geschieden, moeten de tandartsen zich nog verder oeraden. Vast staat in ieder gevai, dat géén tandheelkundige hulp zal worden geweigerd. Het hoofdbestuur is door de vergadering ge machtigd verder die maatregelen te nemen, die nodig geacht worden. Waar en wanneer de tandartsen plaatselijk met ziekenfondsen tot een vergelijk kunnen komen zullen zij die mogelijkheid gebruiken. Dit zal uiteraard met goedvinden van de Ziekenfondsraad moeten geschieden. Zie verder pag. 3, tol.) ..Prins: Willem V" bron van mond- en klauwzeer Wrak Saliéna-\ Iiegtuig gevonden? i hh Rotterdam: Witte de Wathstraat 30 Teicf. 115700 <4 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424516 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 1718 uw: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie; Tel. 111892 Aöm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen; Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. J.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN THaxuM" Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond, AANHOUDENDE VORST Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk sneeuw of ijzel. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen middag lichte vorst tot tempertuur om het vries punt. Matige tot krachtige Oostelijke wind. ZON* EN' MAAN 22 Febr ron op 7 45, onder 18.07: maar. op 7 13. onder 18 22: nieuwe maan 16 54. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Q NEEUWSTORMEN hebben tijdens het afgelopen weekeinde in O grote delen van Europa en Amerika het verkeer lam gelegd, zware schade aangericht en tientallen doden geëist. In het Westelijke deel van de Ver. Staten heeft de sneeuwjacht de dood van ten minste 19 personen veroorzaakt. Wellicht 16 mensen zijn voorts om het leven gekomen toen een passagiersvliegtuig van de Trans- world Airlines neerstortte tijdens ongunstig weer in Nieuw-Mexico, Het smeulende w --vonden. Er was geen teken van leven. Boven de be "-hotse hooglanden snorren helicopters om voedsel uit U ,<i. derde deel van Schotland is geheel geïsoleerd. Een zware storm i. de laad- en losinstallaties van de Italiaanse haven Genua voor een kwart verwoest. In de belang rijkste golfbreker is een gat van 420 meter geslagen. Een onbemande Amerikaanse tankboot kapseisde en tenminste zes schepen liepen averij op. De totale schade raamt men op bijna 24 millioen gulden. Duizenden personen iljn Zaterdag ba panische angst uit de stad Quetta in West-Pakistan gevlucht na een aard schok, waardoor tenminste 14 personen Minister Dulles is voornemens, op de conferentie te Bangkok die Woensdag be. gint. met de Aziatische leiders te on. derzoeken. in hoeverre het mogelijk zal ïijn, atoomenergie te gebruiken voor vreedzame economische ontwikkeling van Aziatische landen. Het plan is een onderdeel van Eisen hower's atoomplan. Het sluit zich aan bi; het reeds genomen besluit om de Ver. Staten directe overeenkomsten te laten sluiten met andere landen over de vreedzame ontwikkeling van atoom energie De Italiaanse admiraal Giuseppi Ne- gozio zal zijn landgenoot admiraal Mas- smo Girosi opvolgen als bevelhebber van het centrale gebied van de Mid dellandse Zee, zo heeft het opperbevel van de Natostrijdkrachten in Europa medegedeeld. De benoeming gaat 1 Maart in. Admiraal Girosi treedt wegen® het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd uit de dienst. De ontploffing van de atoombom, welke bevestigd zal zijn aan een onge veer 166 meter hoge toren in het woes tijngebied van Nevada, zal Dinsdag plaats hebben. Sinds de vorige weeir pmsda| zijn de proefnemingen her haaldelijk uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden. werden gedood en 30 anderen gewond. Honderd huizen stortten In. De schok wa« de hevigste sinds 1935, toen daar ruim 25.000 personen de dood vonden. In de Gele Zee en de Oostchmese Zee woedden gisteren stormen. waardoor Tien Japanse vissersboten zijn vergaan. Honderden personen worden vermist. Vele Japanse schepen, elk met over de honderd passagiers aan boord, zonden noodsignalen uit. Ten gevolge van de zware ijsafzetting is in de Oslofjord het Noorse schip „To- ran" <700 ton) gezonken. De veertien opvarenden zijn gered. In de Theems zonk gisteren de Bel gische treiler „Denise Germaine". Twee mannen worden vermist, twee andere zijn opgepikt Veertig spoorwegbeambten zaten m Schotland met sneeuwploegen vast in sneeuwhopen, die tot 9 meter hoog wa ren Helicopters hebben hun voedsel toe geworpen. Ir, de Franse Alpen zijn 350 km elec- triscbe kabels door de sneeuw stukge gaan. Fabrieken moesten wegens stroom- gebrek sluiten Ruim 50 000 arbeiders hadden niets te doen. Een lawine kostte bij Bergamo in Ita lië een mijnwerker het leven. Door twee andere lawines werd het treinverkeer op het baanvak MilaanSt. Moritz on derbroken. Het dorpje Livigno is door een drie meter dikke sneeuwlaag van de buitenwereld afgesneden. In de haven van Genua kapseisde door de storm de ruim 10 000 ton metende Amerikaanse tankboot „Camas Mea dows". Het schip was voor de sloop naar Genua gebracht er, niemand bevond zich aan boord De zwaarste schade liep het 4147 ton metende Zweedse motor schip „Nordanland" op. waarvan de tros sen braken. Het schip werd herhaalde lijk tegen de havenkade aangesmakt en is gezonken. De bemannig kon tijdig van boord komen. In La Spezia ongeveer 80 km ten Zuiden van Genua, heeft de storm een rijdende kraan van 80 ton een kade af geblazen en op de Franse vrachtboot ..Marseille", een schip van 7207 ton, ge worpen De bovenbouw van het schip werd ernstig beschadigd. De kraandrij ver verklaarde, dat zijn motoren op vol le kracht niet m staal waren geweest de kraan tegen de wind te doen stand houden. Wanneer Faure slaagt, zal hij waar schijnlijk grotendeels het beleid volgen van zijn partijgenoot Mendès-France, in wiens kabinet hij eerst minister van Financiën is geweest en de laatste da gen Buitenlandse Zaken beheerde in (Van een onzer verslaggevers) Zeven zonnig lachende, Europese meisjes, zijn Zaterdagmiddag op uit nodiging pan Delftse studenten, een winters koel stukje Nederland, name lijk een door gure wind en waterige sneeuw belaagd Delft, binnengestapt. Om drie uur sprongen zij enthousiast uit een trein het perron van het Delft se station op. Vier muzikanten met ro de neuzen van de kou) en de hoed diep over de oren getrokken schetter den hun een echt Nederlands welkom toe en de studenten-gastheren trokken een spandoek strak, dat met de woor den verenigd Europa - urjj Europa", iets van een demonstratie aan het bon te ttifereel gaf, temeer toen een van de ii'identen, de heer L. A, v. d. Muyzen- tmg, een stationstrekwagen beklom om in vrijmoedig Frans de dames toe te spreken. Zijn collega's torsten bloe men! Dit fleurige gedoe was het resultaat van het volgende: de twee studenten L. A, v. d. Muyzenberg en H. G. de Cock, die aan de T. H. werktuigbouw kunde studeren, waren, «en paar weken geleden in Luxemburg om kennis t< verwerven van KSG-werkzaamheden op het bureau van de Hoge Autoriteit De secretaressen van velerlei nationa liteit, die daar werken hebben hen zo vriendelijk ontvangen, dat de voort varende Delftenaren meteen een aan tal uitnodigde Delft te bezoeken. Dat bezoek vond Zaterdag plaats, één meis je was ziek geworden en twee kwamen met een auto. Na de verwelkoming op het station zijn de studenten met hun gasten de stad in gewandeld en wat later kon men hen op de toren van de nieuwe Kerk zien staan. De beiaardier speelde ondertussen aardige wijsjes. Later heeft het vroljj-ke gezelschap wat aan „sightseeing" en feestvieren gedaan, •s avonds laat zijn de meisjes vertrok ken. De Delftse studenten hebben bij de Europese meisjes stellig een goede in druk gemaakt. 1952 is Faure zes weken premier ge weest. De kansen, van slagen, die men op het ogenblik Faure geeft, variëren van redelijk tot goed. Het is niet onmogelijk, dat hij meer partijen achter 2ieh kan scharen dan Mendès-France, door de rooms-katho lieke M.R.P. in de regering te brengen. Deze partij was bijzonder op Mendès- France persoonlijk gebeten, daar zij hem nimmer kon vergeven, dat hij de Europese Detensie Gemeenschap schip breuk had laten lijden. Overigens was deze partij het eens met het grootste gedeelte van „mr. France's" program. Faure is een knap financieel deskun dige en tevens een liefht in zijn eer ge tast man. wat wel bewezen is door het duel. waartoe hij vorige maand een Frans journalist uitdaagde, nadat deze een artikel had geschreven, dat Faure destijds nog minister voor zich beledigend achtte. Faure heeft gisteren, in het voet spoor van zijn vroegere premier, een radiorede gehouden. Hij zei, dat hij persoonlijk niet de wens of de eerzucht koesterde voorzitter van de minister raad te zijn en dat zijn voorkeur uit ging naar het voeren van een technisch beheer zoals hij dat had kunnen doen gedurende 19 maanden op het ministe rie van Financiën en Economische Za ken. Hij zei te hopen op een regering, steunend op een „zeer grote nationale eer.heid". LrlULll rtU {JvvtAvil, tuoct normaal is en dat geruchten over Naar aanleiding van eerder verspreide berichten als zou het m.s. „Alderamin" Zaterdagmiddag in de monding van de Rangoon- rivier omsingeld zijn door jon ken, die het schip dreigden te enteren, deelt de rederij Van Nievelt, Goudriaan en Co. te Rot terdam mede een telegram van de gezagvoerder te hebben ont- 99 In diplomalieke kringen in Den Haag verwacht men, dat Robert Men- zies, de Australische premier, wanneer hij in Maart een bezoek aan president Eisenhower brengt, de toelating van Nederland tot de Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisaiie (ZOAVO) zal be pleiten, Naar verluidt, heeft hij dit de Nederlandse regering tijdens zijn be zoek aan Den Haag toegezegd, meldt Ass. Press. Menzies heeft nok een lang onder houd gehad met zijn oude vriend Free man H. Matthews, de Amerikaanse ambassadeur. Zij hebben de kwestie van Nederlands toelating tot de ZOA VO besproken en als resultaat hier van heeft de Amerikaanse amoassade een rapport naar Washington gestuurd. Sommige diplomaten menen, dat Menzies succes zal hebben met zijn pleidooi wegens de groeiende bezorgd heid van Amerika en Australië over de toestand in de Stille Oceaan en met betrekking tot Formosa. Het standpunt van Australië is. dat de souvereimteit van Nederland over Westelijk Nisuw- Guinea dit 'and tot een noodzakelijke verdragspartner maakt. De Nederlandse haringvloot zal op Maandag 23 Mei a.s. zee kiezen om de jacht op „Hollandse nieuwe" te openen. De redersvereniging voor de Nederlandse haringvisserij heeft deze datum vastgesteld. Het besluit be hoeft nog de goedkeuring van het bedrijfschap voor visserijproudeten. Ook het uur van uitvaren is dit maal vastgesteld, nl. 5 uur 'smiddags Men wil daardoor alle vissersplaat sen in dezelfde positie stellen. De helft van de Nederlandse haring- loggers uit Scheveningen, Vlaardin- gen, IJmuiden, en Katwijk zal aan de traditionele jacht deelnemen. De reders hebben besloten te beginnen met zestig netten per schip. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Soenarjo, verklaarde Zaterdagmorgen dat de heer Bouman, advocaat in het proces-Jungschlaeger, zich niet in arrest bevindt. Mr. Bou man moet zich echter ter beschikking houden voor ondervraging tot het on derzoek naar de beweerde omkoperj zon zijn afgesloten. Volgen.- de offi cier van Justitie. Soenario. geniet mr, Bouman volledige bewegingsvrijheid. De of ticier van Justitie zei dat mr. Bouman niet zal worden aangehouden en indien mocht blijken, dat hij zich aan overtredingen heeft schuldig ge maakt. slechts in het uiterste geval tot arrestatie zal worden overgegaan. Mocht hii schuldig worden bevonden, clan zuilen wij hem in het belang van zijn werkzaamheden als verdediger in dê zaken van de gearresteerde Neder lander-, slechts dan arresteren, indien wii merken, dat hij plannen heett om te vluchten ol, aldus mr. Soenario, zich aan herhaling van overtredingen schul dig te maken. Mr. Bouman zal gewoon kunnen optreden als verdediger in de zaken Schmidt en Jungschlaeger, zelfs indien hij schuldig mocht blij ken. Hem kan slechts het recht ont zegd worden als verdediger in deze zaken op te treden, indien hij de ere code van advocaten heeft overtreden. Tot nog toe zijn behalve mr. Bou man en Manoch twee andere personen gehoord: een Indonesisch staatsburger van Nederlandse afkomst <Broeks> en een Indonesiër (Sinai). Zij zijn geen van beiden aangehouden. „Tot dus- een vijandelijke aanval volkomen op fantasie berusten". Volgens deze geruchten werd Zaterdag m Rangoon het alarmerende bericht ont vangen. dat Birmaanse kanonneerboten de Alderamin zouden hebben ontzet, nadat het door een vloot van vijftig vijandelijke jonken was omsingeld. Juist toen men wilde overgaan tot het enteren van de Alderamin. aldus deze berichten, verschenen patrouillevaartuigen van de Birmaanse marine ten tonele, waarop de zeerovers zich haastig een heenkomen zochten in de talrijke kreken in deze omgeving. Hoe deze mededelingen in de wereld zijn gekomen, mag vooralsnog een raad sel worden genoemd. Zeker is echter, dat zij na ontvangst van het telegram van hedenmorgen aan de Rotterdamse rederij volkomen als uit de lucht gegrepen kunnen worden beschouwd. (Wij tekenen hierbij aan. dat het ge vaar voor vijandelijke aanvallen van zee piraten in deze omgeving met denkbeel dig mag worden genoemd. Verleden jaar heelt de politie van Rangoon een grote bende opgerold, die van zins was uit varende schepen aan te vallen.) De gemeenteraad vali*~ Rotterdam heeft op 28 October besloten aan de bouwvereniging „Onze Woning" finan ciële medewerking te verlenen ten be hoeve van de uitvoering van een bouw plan, omvattende 581 woningen, acht tien winkels en 23 garages in het uit breidingsplan Honderd en tien Morgen. Het betrof hier het eerste gedeelte van een plan voor ruim 1,100 woningen. De vereniging heeft thans het project voor de resterende bouw bij B. en W. in gediend. aldus deelt het college de raad mede. Dit project omvat 20 eengezins huizen, 35 woningen in een en twee lagen voor kleine gezinnen, 360 portiekwonin gen in dfie en 120 galerijwoningen in vier lagen, alsmede 21 woningen "bestaande uit een slaap- en woonverdiepmg. Deze laatste woningen zijn volgens B. en W. in het bijzonder geschikt voor de 'nuisves- sting van kunstenaars, daar zij een dub- bel-hoge woon- en werkruimte hebben. Voorts zijn in het plan. waarvoor de to tale stiehtingskosten geraamd zijn op f 9.881.052,24 garages opgenomen. In de onderverdieping van een der blokken is een eventueel in zes delen te schei den ruimte aanwezig, welke afzonder lijk kan worden verhuurd. De ministerraad beeft besloten, dat voortaan in wetsontwerpen en beslui ten, waarin Nieuw-Guinea wordt ge noemd, alsmede in briefwisseling, de naam „Nederlands Nieuw-Guinea" zal worden gebruikt. In Arnhem is op SG-jarige leeftijd overleden prof. ir. I. de Vooys, oud- hoogleraar aan de Technische Hoge school te Delft en oud-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie. 199 In het conflict tassen de ziekenfond sen en de tandartsen, zijn twee visies op de tandheelkundige verzorging van ons volk tegenover elkaar komen te staan. In een na afloop van de verga dering belegde persconferentie, heeft het hoofdbestuur van de Maatschappij zijn standpunt nader toegelicht. Deze strijd, zo zei men ons, is in de eerste plaats een ideële strijd. Het hoofdbestuur is er zich van. bewust, dat de sociale taak van de tandartsen zeer verstrekkend is. Het realiseert zich eohter, dat het streven naar mas sabehandeling van verzekerden zonder een adequate financiering van de zijde van de ziekenfondsen uiteindelijk ten koste gaat van een grondige tandheel kundige zorg, dus ten koste van de verzekerde patiënten en in tweede in stantie ten koste van de onder-geho noreerde tandarts zelf. Het streven van de Ziekenfondsen is, o*n tegen voordelige voorwaarden bet recht op tandheelkundig behandeling van grote categorieën van ons volk te garanderen, liefst in grote moderne clinieken, eigendom van de ziekenfond, sen, waar de tandarts-functionaris onder leiding van een directeur tandarts en zjjn staf, zorg draagt voor de efficiënte verlening van tandheel kundige hulp aan de verzekerden. Maar daar staat tegenover het stand punt van het overgrote merendeel van de tandheelkundige professie, die nl. uitoefening in de eigen praktijk en de persoonlijke relatie tusen patiënt en tandarts, een absolute voorwaarde acht voor een goede tandheelkundige be handeling. De tandartsen vinden de huidige honorering van de ziekenfondsen voor de verschillende verrichtingen zo ge ring, dat daarvoor geen verantwoorde tandheelkundige behandeling kan wor den verschaft. Volgens de meeste tand artsen dwingt deze honorering tot een snellere werkwijze, wil zij nog eniger mate rendabel zijn en dit brengt een onmiddellijk gevaar van onvolledige en onverantwoorde tandheelkunde met zich mede. De tandartsen willen de verantwoor ding hiervoor niet langer op zich ne men. Deze gang van zaken, kan vol gens hen, nóch ethisch, nóch econo misch zonder onwaardige concessies, getolereerd worden. Niet het zo hoog mogelijke arbeids- tempo, gaat de tandartsen ter harte, ook niet een haastige provisorische be handeling van een zo groot mogelijk aantal verzekerden, maar wel 'n kwa litatief verantwoorde, individueel af gestemde, doeltreffende verzorging, in overeenstemming met het werkelijk belang van de patiënt en met de eisen, die aan verantwoorde tandheel kunde moeten worden gesteld. W8 streven, aldus onze zegslieden, naar het behoud van de vrije ontmoeting van mens tot mens. H.M. de Koningin heeft met een twee tal belangrijke giften bijgedragen aan dc hulp aan vluchtelingen. De gelden zijn geschonken aan het Comité Vluchtelin gen Hulp 1954, dat de uurloonactie orga niseerde. en aan de Nederlandse Federa tie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp verlening. De gift aan de Federatie is met name bestemd voor de steun, welke deze zich voorstelt te geven aan het vluchtelingen kamp Spittal an der Drau in Karithié (Oostenrijk). Het ss. „Grootekerk" heeft, toen het zich 100 mijl bezuiden Toulon bevond, gemeld dat brand is uitgebroken in ruim nummer één. Het schip meet 7647 ton en behoort aan de N.V. Verenigde Scheep vaartmaatschappij Den Haag. Naar ivij vanmorgen van de zijde dei- Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maat schappij vernamen, heeft men de brand thans geheel onder controle. verre hikt mij de zaak zeer ingewik keld en ik kan mij nog geen beeld van de toestand vormen. Ik weet niet, wie de waarheid spreekt en wie niet" aldus mr Soenario. Een douaneambtenaar in Milwaukee heeft gewaarschuwd, dat het Nederland se schip „Prins Willem V". dat in Octo- bei- van het vorige jaai voor de haven van Milwaukee it —-zonken, een bron1 van mond- en klauwzeer <n de Ver. Sta- 1 ten kan worden. De ambtenaar verklaarde dat zich aan boord van dc „Prins Willem V" vlees bevindt afkomstig uit een Europees land. waar het vee van mond- en klauwzeer tc lijden heeft. Hij noemde het land niet met name. Wanneer ei vlees gevonden wordt, moet dit volgens hem aan de douane worden uitgeleverd om vernietigd te worden. Hij voegde er aan toe, dat er! ook narcotica aan boord van het gezon- ken schip zijn. Deze moeten eveneens aan de autoriteiten worden uitgeleverd, aldus deze ambtenaar. Het eeuwfeest der zending op Nieuw- Guinea is in Hollandia op 5 Februari gevierd met een grote fakkeloptocht van 1.500 Papoea's en een openlucht spel waaraan 4CÖ mensen medewerk ten. Ongeveer 4.000 toeschouwers wa ren aanwezig. Zondag 6 Februari werd het feit her dacht m 4 kerkdiensten, waarin twee predikanten in het Hollands en in het l Maleis spraken. 's Avonds waren bij de officiële her denking ongeveer 1000 mensen aanwe zig, onder wie verschillende autoritei ten, De wnd. gouverneur de heer Mak kes, maakte bekend, dat 15 voorgangers en Goeroes ter gelegenheid van het eeuwfeest door de regering waren on derscheiden. De feestrede werd uitgesproken door de tea-reinleider dr. F. C. Kamma. De tweede spreker. Pandita Mori, voerde het woord in het Maleis. Van verschil lende zijden werden daarna gelukwen sen uitgesproken. Een Italiaans vliegtuig heeft vandaag vanuit de lucht eon vliegtuigwrak waar genomen dat, naar men aanneemt, het overblijfsel is van het vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij „Sa bena", dat sinds acht dagen met 29 per sonen aan boord wordt vermist. Het wrak werd waargenomen in Midden-Italië, ongeveer 30 kilometer ter. Noorden van de Terminillc berg. Onmiddellijk nadat de melding werd ontvangen, zijn politiepatrouilles op weg gegaan naar het wrak. De Termi- mllo berg. die 2.213 meter hoog is, ligt 80 kilometer ten Noordoosten van Rome. -w. Behandeling zaak Berkdlse arls de Hoge Raad 15 Maart voor De behandeling van de zaak van de arts O. uit Berkel, in cassatie voor de Hoge Raad is vastgesteld op 15 Maart. Zaterdagmiddag uerd in de Anglo- imcricun Church te Den Haag het hun el ijl: i oltrokken tussen ine}. Carol e tan Oyeny dochter lan de onlangs oi vrteden luitenant-generaal b.dL. H. i an Oycn, en }hrJ, L. Ir. Riietlf zoon tan jhr. ir. JA. o i i A-l r-m if y Raell, tot tour kort hoofd tan de Defi-M an t schappij in Djakarta. Over drie maanden emigreert het jonge paar naar dc Verenigde Staten. Bij het huwelijk tvas ook het vroegere hoofd i'fln de Marshall-hulp in yedeilandy de heer Clarence Hunter aanuiestg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dal dezer dagen nota's ge wisseld zijn tussen minister Luns en de ambassadeur van Beigie te 's-Graven- hage, waai bij voor beide landen op ba sts van de wederkerigheid de visum plicht voor vluchtelingen is afgeschaft. Dit geldt althans voor vluchtelingen, die in Nedeiland en België zijn geves tigd. en die in het bezit zijn van een vluchtelingenpaspoort. Op grond van deze overeenkomsten worden de betrokkenen voortaan vrijge steld van het vereiste inreisvisum, wan neer zij zich van het ene naar het an dere land willen begeven. De regeling gaat in zodra parlemen- i taire goedkeuring hiervoor is verkregen. Van regeringszijde te Karat#ji is mor gedeeld il at president Bayer van Turkije en premier Mohammed Ali van Paki-tan plannen gereed heb ben roor een serie verdediging#- verdragen teneinde acht landen van het Midden-Oosten te verbinden in een colleciief heveiligingsstelsel. De Franse vakvereniging van vlieg- tuigpersoneel heeft voor de piloten van enkele routes der Air France een par tiële proteststaking van 48 uur uitge schreven. De staking vormt een protest tegen de systematische inkrimping van de vlieg tuigbemanningen bij de Air France. De luchtvaartmaatschappij heeft hierop ge antwoord, dat de inkrimpingen het ge volg zijn van de technische vooruitgang.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1