Rechtspositie WETSONTWERP GEREED Geen in overgangs termij n ouderdomswet Hogere kosten door het N Rijk te dragen Thailand wordt bedreigd door 20.000 communisten f! Katholieke Werkgemeenschap blijft in de P.v.d.A. In Finland vriest het 18 tot 35 graden Geen socialist in kabinet-Faure Verevenings heffing vervalt Maarschalk Piboel Songgram: üisi P.F. Drie broers door het ijs gezakt en verdronken Gezonken schip in Genua ontploft J. M. Willems op P.v.d.A.-congres: GRIMMIGE KOU DUURT VOORT Hongerige wolven dorpen ?-d Voedselschaarste in Moskou PRINCIPIËLE VERKEERSZAAK VOOR DE HOGE RAAD DINSDAG 22 FEBRUARI 1955 DERTIENDE JAARGANG No. 3010 Weerbericht Drie eskaders nieuwe jagers voor Nederland David Ben Goerion terug in de politiek m P.v.cLA.-congres Spionnageproces in Oost-Duitsland (Van onze Haagse redactie) VAR wij vernemen, is hel departement van Sociale Zaken ge reedgekomen met het ontwerp in zake een wettelijke ouder domsvoorziening. Hel wetsonwerp zal binnenkort in de raad van minister*! worden behandeld. Minister Smirhoff heeft onder aandrang, die van veie zijden is gekomen, het advies van de Sociaal Economische Raad. om bij de invoering van deze volksverzekering een overgangstermijn van ten hoogste vijf jaar in acht te nemen, niet opgevolgd en stelt thans aan het kabinet voor de wet onmiddellijk en volledig van kracht te doen worden. Een van de gevolgen van onmiddellijke invoering van de wette lijke ouderdomsverzekering is, dat er aanstonds een behoorlijke som geld beschikbaar moet zijn om de pensioen-uitkeringen te kunnen financieren. Men acht het waarschijnlijk, dat de minister van Sociale Zaken de fondsen hiervoor niet door hogere premieheffing in de eerste jaren wil bijeenbrengen, doch dat hij het Rijk deze gelden wil doen verschaffen. më&S. Lt. Gen. Baretta in New York RMS verzoekt tussenkomst Nederlandse regering DE GRIMMIGE koude duurt zowel in Europa als in Amerika voort. Zuid-Finland beleefde de koudste nacht van deze winter met temperaturen van 18 graden Celsius onder nul te Helsinki tot 35 graden onder nul te Mikkeli. Reddingsploegen van de Britse luchtmacht hebben alle in Schot land beschikbare" vliegtuigen en helicopters gebruikt om door de sneeuw in Noord-Schotland geïsoleerde dorpen en boerderijen te bevoorraden en ernstige zieken op te halen. De toestand in Noord- Schotland is nog ernstiger dan de vorige maand. Reactie op stopteken Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tetcf. 115700 (4 1> R Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdaes 1718 uur: Telefoon 115700 r.revenhage: Huyacnsplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst abonnementen: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 Per kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagelijks Directie: C. A. HEINING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. MATIGE TOT STRENGE VORST Aanvankelijk weinig, later toenemende bewolking met kans op enige sneeuw in het Zuiden van het land. Vannacht matige tot strenge vorst, morgen- middag lichte vorst. Matige tot krachtige wind uit Oostelijke richtingen. 23 Febr. zon op 7.43. onder 18 09; maan op 7 33. onder 19.41. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NAAR aanleiding van onze artike len over het conflict tussen het Rotterdamse diaconessenhuis en een aantal zusters, dat sinds enige jaren slepende is, ontvingen wij twee ver klaringen. De eerste is van het be stuur van het Rotterdamse diacones- sènhuis en luidt als volgt: Het bestuur van het Rotterdamse diaconessenhuis wil, naar aanleiding van een eenzijdige en onjuiste weer gave van zaken in de dagbladen TrouW' (8 en 9 Febr.) en „Het Pa rool" (16 Febr. Amsterdamse uitgave) aangaande ons huis, het volgende stel- len". Door deze publicaties wordt bij hen, die niet op de hoogte zijn, de indruk gewekt, alsof de zusters zonder enig recht overgeleverd /ouden zijn aan de willekeur van een bestuur en alsol er in het diaconessenhuis te Rotter dam de ergste wantoestanden heersen. Met verontwaardiging wijst het be- liuur deze eenzijdige en onjuiste jour nalistiek af. Wanneer tot publicatie van zaken en feiten kan worden overgegaan, zal blijken, dat deze verontwaardiging rechtmatig is". Naar aanleiding van deze verklaring wensen wij het volgende op te merken. Wat ons blad betreft, menen wij te mogen stellen, dat wij niet hebben be weerd, dat er in het diaconessenhuis te Rotterdam de ergste wantoestanden heersen. Wij hebben het over de hui dige situatie in dat diaconessenhuis aiet gehad. Wij hebben gesteld, dat ar enige Ja ren geleden in dat diaconessenhuis een conflict was tussen het bestuur en de besturende zuster. Maar zelfs over dat conflict hebben wij geen oordeel uit gesproken. Waar wij wei een oordeel over heb ben uitgesproken en waar ook de veer tien heren in October van verleden jaar alleen een oordeel over hebben uitgesproken is de wijze waarop door het bestuur een aantal zusters het Huis lijn uitgedrongen. En waar wij ook een oordeel over hebben uitgesproken is het feit dat het bestuur van het diaconessenhuis, hoewel het, tot twee malen toe, met betrekking tot drie zusters in het ongelijk werd gesteld door de Raad van Beroep en hoewel die raad uitdrukkelijk had beslist dat het bestuur die drie zusters voor een bepaalde datum moest terugnemen in de oude functies, dit niet gedaan heeft. Daarover en daarover alleen hebben wij een oordeel uitgesproken. Het bestuur heeft zijn daden, die door dc Raad van Beroep als onrecht- maiig waren gekenschetst, niet onge daan gemaakt. Men moet daar niet omheen draaien. Want dit is niet een zijdig en onjuist. De beslissing van de Raad van Beroep staat objectief vast. En dat het bestuur die zusters niet in de oude functies heeft hersteld staat ook objectief vast Het bestuur reageert nu wel. Maar het reageert alleen door mede te de len, dat het verontwaardigd is. Dat i* niet het meest belangrijke. Het belang rijkste is het feit, dat de betrokken lusters geen rechtspositie blijken te hebben. Het belangrijkste is dat het bestuur volgens de Raad van Beroep onrechtmatige daden heeft gedaan, die niet hersteld zijn geworden. Het zou beter zijn. in plaats van verklaringen af te leggen, die niets duidelijk ma ken, dat het bestuur begon met het doen van recht aan zusters, die het onrechtmatig heeft bejegend en indien het begon met dat gepleegde onrecht te erkennen. Dan kan men verder praten. *r IDE tweede verklaring komt van het moderamen van de Bond van Ne derlandse Diaconessenhuizen en luidt als volgt- „Naar aanleiding van de publica ties van de zijde van veertien heren betreffende het Rotterdamse diaco nessenhuis verschenen in het tijd schrift „Kerk cn Theologie", Jan. 1955, en in enkele dagbladen besloot het moderamen van de Bond van Neder landse Diaconessenhuizen de volgen de verklaring ter algemene kennis te brengen. 1. Ons moderamen spreekt zijn be vreemding uit over het feit, dat bedoel de heren, alvorens tot publicatie over te gaan, zich inzake hun bezwaren te gen het bestuur yan het Rotterdamse diaconessenhuis niet tot ons modera- tnen gewend hebben teneinde volledi ger ingelicht te worden en zo mogelijk overleg te plegen 2. Inzake het indertijd in het Rot terdamse diaconessenhuis ontstane «onflict heeft een door partijen aan vaarde commissie, bestaande uit de heren rar. T. Semeyns de Vries van Doesburgh, officier van Justitie, dr, P. J. Roscam Abbing, Ned. Herv. pre dikant, en dr. W. F. Sehokking. lid van de Raad van State, een objectief on derzoek ingesteld en een breed rap- Port uitgebracht, zonder kennis waar van naar de mening van ons modera ten een verantwoord oordeel over deze zaak niet gegeven kan worden. 3. Op grond van hetgeen ons mode ramen aangaande deze zeer moeilijke aangelegenheid bekend is, zijn wij van oordeel, dat de genoemde publicaties van de zijde der veertien heren een eenzijdig karakter dragen. 4. Ons moderamen meent, dat mid delen en wegen om een oplossing ter zake voor te bereiden gevonden kun nen worden en verleent daartoe zijn medewerking." Naar aanleiding van ucze verklaring merken wij het volgende op: ad 1: Inzake de bezwaren tegen het bestuur van het diaconessenhuis is vanwege de 14 heren herhaaldelijk loet de Bond van Nederl. Diaconessen- De Franse socialisten hebben besloten in hef kabinet dat de radicaal-socialist Fauxe thans tracht le vormen geen zitting te nemen. Over hun manier van stemmen bij Faure's bevestiging hebben de socialisten nog niet beslist. Zij willen eerst lijn pro gram afwachten. De rooms-katholieke M.R.P. heeft Faure laten weten, dat zij hem gunstig gezind is, maar een besluit over het ai of niet toetreden tol het kabinet is lot later uit gesteld. De aanhangers van generaal de Gaulle hebben hel voorbeeld van de rechtse on- afhankelijken gevolgd en Faure de nodige aanmoediging gegeven. Sommige politici geloven dat Faure zal doorzetten en dat hij kan winnen zelfs zonder steun der socialisten. De rechter vleugel, die geholpen heeft Faure's partij genoot Mendcs-France ten val te brengen en die Zaterdag de pogingen van de socia list Christian Pmeau schipbreuk deed lijden, staat achter Faure Faure heeft president CcV gisteravond meegedeeld, dat hij vandaag zou zeggen of hij de opdracht tot vorming vari een regering al of niet aanneemt. Voorts zullen bij de directe invoering de noodwet ouderdomsvoorziening en de vereveningsheffing komen te vervallen. Het eerste bespaart de staat ongeveer 250 millioen, het tweede zal de druk op het bedrijfsleven met ongeveer een gelijk be drag verminderen. In het advies van de Sociaal Economi sche Raad van 26 Februari 1954 wordt verklaard, dat de economische situatie van het land op het moment van invoe ring van bijzondere betekenis is: „Zou een reeds scherpe inflatoire situatie ontstaan, dan is op grond van de inflatoire lenden- sie die van de volledige directe invoering moet worden verwacht, uit dien. hoofde voorzichtigheidshalve bij de invoering geboden, aan een geleidelijke invoering, zij het slechts voor de duur, waarin de economische omstandigheden zulks nood zakelijk zouden maken, zou de Raad dan echter de voorkeur geven boven een uit stel van het tijdstip van invoering. Het wetsontwerp van minister Suur- De premier van Thailand, maar schalk Piboel Songgram, heeft Maan dag in Bangkok verklaard, dat 20.000 door communisten opgeleide militai ren op Chinees gebied nabij de Thailandse grens worden samenge bracht. De communistische bedrei ging van Thailand neemt toe. „Als wij niets doen, zal het communisme Thailand veroveren en geheel Zuid- Oost-Azië overheersen", zo verklaar de de premier. Maarschalk Piboel sprak op een persconferentie twee dagen voor het begin van de ministersconferentie der ZOAVO, de verdedigingsorgani satie voor Zuid-Oost-Azië. Op deze conferentie zullen de in het verdrag verenigde Ganden Australië, huizen overleg gepleegd. Dit overleg is steeds op mets uitgelopen. In de brief van October '54 is uitdrukkelijk gezegd, dat dc 14 heren niet voorne mens waren de zaak op de lange baan te schuiven, maar met „alle middelen die ons ten dienste staan" op een spoedige oplossing aan te sturen. Niettemin hebben de heren toen er niets gebeurde nog tot 1955 ge wacht met publicatie. ad 2: Over het conflict heeft de commissie Semeyns de Vries van Doesburgh een rapport uitgebracht, dat ons niet bekend is. Wij hebben deswege over dat conflict geen oordeel uitgesproken, evenmin als de 14 heren. Wij" hebben alleen gesproken over het objectieve feit dat er een beslissing van de Raad van Beroep was. die door het bestuur met is nageleefd En wij hebben gesproken over het feit. dat diaconessen blijkbaar geen behoorlijke rechtspositie hebben, hetgeen uit de toedracht te Rotterdam duidelijk blijkt. Het komt ons voor. dat daarover een verantwoord oordeel is te geven zonder het rapport-Semeyns oe Vries te kennen. Dat dit rapport overigens niet be kend is, komt voort uit het feit. dat, hoewel rie commissie door beide par tijen bestuur en zusters is aan vaard, één partij, het bestuur, het in zijn archief heeft gestopt, en er de andere partij geen afschrift van heeft gegeven. ad 3: Het bestuur noemt de publica ties eenzijdig en onjuist. Het modera men noemt ze eenzijdig. Wij hebben daar hierboven reeds het onze van gezegd. Het gaat hier om de rechts positie der zusters in dit speciale geval en in het algemeen. ad 4: Het moderamen meent, dat middelen cn wegen gevonden kunnen worden om een oplossing te vinden en verleent daartoe zijn medewerking. Daarover is de Bond nu al twee jaren iang benaderd. Tot dusverre heeft dat niets geholpen. Het zou zeer verheugend zijn als de activiteit van de Bond thans tot goede resultaten zou leiden. Nieuw-Zeeland, de Philipptjnen, Thailand, Pakistan, Frankrijk, Groot- Britannië, en de Ver. Staten be raadslagen over hun verdediging tegen uitbreiding van het commu nisme. De maarschalk verklaarde op de persconferentie, dat zijn regering voorstandster is van een permanent ZOAVO-leger. Zij zou het toejuichen als ZOAVO-strijdkrachten bases in Thailand zouden betrekken. In ant woord op vragen zei hij, dat zijn regering zal optreden tegen commu nistische ondermijning in het land. Doch als de regering niet in staal zouzijn de communistische dreiging te beheersen, zou Thailand wellicht zijn ZOAVO-bondgenoten om hulp vragen. Voigens de maarschatik zouden mo gelijk Tsjeli, in Zuid-Joennan, en Phongsali, in Noord-Laos, kunnen worden gebruikt als uitgangspunten bij een aanval op Thailand door Chi nese communisten en de pro-com munistische autonome Thai-beweging. Vlot gaat het tot dusverre niet met de Franse Kabinetsformatie na de val van P.M.F. Eerst Pinay, toen Pflimlin, toen Pi- neau. Na de P. aldus te hebben afge werkt is men aan de F. begonnen. Nu is Faure aan bod. P.F.. maar Frankrijk I* niet te fe liciteren. Tussen Wons en Makkum zijn om streeks half drie gistermiddag drie broers door het ijs op de Makkamer- vaart gezakt en verdronken. Hoewei tamelijk snel hulp aanwezig was en ook artsen spoedig ter plaatse waren, waren de jongens blijkbaar zo danig door het ijskoude water bevangen dat hulp niet meer mocht haten. De slachtoffers zijn Frans van der Burg, 22 jaar, zijn 20-jarige broer Pieter en hun 16-jarige broer Douwe. hoff zal. gezien het bovenstaande onge twijfeld voor het kabinet aanleiding zijn om zich af te vragen evenals het bij het huurvraagstuk heeft gedaan of de vol ledige invoering van de wettelijke oude- dagvoorziening op dit ogenblik verant-l woord is. gezien de gevaarlijke inflatie- spiraal van hogere lonen en hogere prij zen, waarin ons land verzeild dreigt te geraken. De Sociaal Economische Raad is name lijk bij de opstelling van zijn advies in dertijd er van uitgegaan, dat de premie heffing gecompenseerd zou worden door een loonsverhoging en dat deze loonsver- hoging zou mogen worden doorberekend in de prijzen. Het Zweedse motorschip Nordan- land, dat door de storm in de haven van Genua was gezonken, is gister avond ontploft. Het schip had 600 ton calcium-carbid aan boord. De ontplof fing is ontstaan tengevolge van de verbinding van carbid en water. Volgens de eerste berichten heeft niemand verwondingen opgelopen bij de ontploffing. De explosie werd in heel Genua gehoord en binnen een straal van ruim een kilometer spron gen de ruiten. Eerder op de dag waren al'e mensen weggezonden uit de buurt van de plaats waar de Nordanland gezonken was. Omstanders zagen plotseling een vuurzuil ran ruim veertig meter hoogte uit het water opstijgen. 1 len krijgt niet elke dug een prinses op bezoek. De. beiconers ran liet eiland Antigua wisten dan ook niet precies, wat ze allemaal moesten doen, toen prinses Margaret op haar reis door de It est ook dit eiland aandeed. De een dacht dut hij s'n hoed moesl'ophouden (links), de ander dal hij dit hoofd deksel moest u/nemen (rechts). Hoe het nok zijde ontvangst was welge meend en hartelijk. Lt.-gen. A. Baretta, de stafchef van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht, heeft gezegd, dat Ne derland drie eskaders van de nieuw ste Amerikaanse jagers hoopt te krijgen, die onder alle weersom standigheden kunnen opereren. Baretta, die vandaag in New York met de Rijndam is aangekomen voor een bezoek aan de installaties van de Amerikaanse luchtmacht, zei, dat de vliegtuigen nodig zijn voor pa- trouiile-werk in het dikwijls mistige Nederlandse weer. De plaats van de Katholieke Werkgemeenschap is en blijft in de P.v.d.A. aldus heeft de voorzitter van deze werkgemeen schap, de heer J. M. Willems, vanmorgen verklaard op het congres van de P.v.d.A, te Leiden. Wij willen niet tekort schieten in eer bied voor onze bisschoppen aldus zei de heer Willems o.m. maar wij weten ook. dat onze bisschoppen niet van ons verlangen en niet kunnen verlangen, dat wij iets zullen zeggen, dat tegen onze ge wetensovertuiging ingaat. Wij hebben alle aspecten laten wegen van de vele en veelzijdige verantwoordelijkheden, die wij in onze huidige positie dragen. Maar sel of een ideaal, integendeel op vele ook wij hebben de plicht, in het belang plaatsen wordt gewaarschuwd tegen de van land en kerk beide, datgene te doen. vereenzelviging van kerk en politieke ging om een keuze tussen de kerk en de Partij van de Arbeid. Ware dat zo ge weest, dan was. er geen keuze-mogelijk heid geweest, omdat Iedere katholiek het leven in de kerk belangrijker moet ach ter. dan het leven in een politieke partij. Maar zo lag het vraagstuk niet. Dc vraag, of de katholiek aan een een heidspartij of aan een doorbraakpartij de voorkeur moet geven, is niet een vraag» waarop de leer der kerk een dwingend antwoord geeft. Anders dan wellicht voor de theologie van Abraham Kuyper, die in Nederland ook het denken van vele katholieken heeft beïnvloed, kan een partijpolitieke eenheid der katholieken niet worden afgeleid uit het wezen of de zending van de kerk. Geen enkele pau selijke tekst maakt van een partijpoli tieke eenheid der katholieken een begin- Naar de voorliohtingsdienst van de R.M.S. mededeelt heeft de algemene vertegenwoordiger van de R.M.S. in Nederland, dr. J. P. Nikijuiuw. schrif telijk minister Luns verzocht om bij stand en tussenkomst van de Neder landse regering voor het verlenen van juridische" bijstand aan de in Indone sië gevangen gehouden autoriteiten van de R.M.S. Dit verzoek is gedaan, zo wordt medegedeeld, naar aanleiding van het feit, dat alle tot dusverre ge nomen stappen door de „federation in ternationale de6 droits de l'homme" en da pogingen van. de R.M.S. zelf om dit te bereiken hebben gefaald. wat ons geweten van ons vraagt. De thans genomen beslissing is enkel mogelijk geweest, omdat het daarbij niet Aan David Ben Goerion. de Israëli sche oud-premier die na ruim een jaar als herder geleefd le hebben weer in de politiek is gegaan, is Maandag in het parlement een grootse ontvangst ten deel gevallen. Hem was verzocht de post van minister van defensie over te nemen van Pinhas Lavon, die Donder dag jl. aftrad. Zware sneeuwval heeft ook in bel Zuidoosten van de provincie Shonen in Zuid-Zweden veel boerderijen van de buitenwereld afgesneden. Zelfs het zonnige Italië blijft niet Omstreeks middernacht in de nacht van Maandag op Dinsdag bereikte de Haagse politic de mededeling dat er rngciijki'ruijs moeilijkheden zouden kunnen ontstaan rond de Roemeense Legatie aan het Bezuidenhoul no. 9 in Den Haag. De politie nam geen risico en plaatste onmiddellijk een dubbele post voor het legatitutebouw- gespaard. In Rome viel voor de tweede maal van dit jaar sneeuw. In de Alpen doen zich op sommige plaatsen lawi nes voor. In Noord-PortugaL waar het dertig uur achtereen sneeuwde, drin gen hongerige wolven de dorpen binnen. Een van de hevigste stormen van deze winter teistert Centraaï-Cn'iada. De storm, die eerst over hel Midden westen van de Verenigde Staten is getrokken, heeft op verscheidene plaatsen de sneeuw \ier meier hoog doen opwaaien en het verkeei stilge legd. Stormen, die snelheden van bijna 140 kilometer per uur ontwikkelden, raasden Maandag over de Japanse eilanden. Het noodweer eiste zeker 18 deden. In belichten uit Moskou wordt volgen- 1 Ass Press melding gemaakt van schaar ste aan belangrijke levensmiddelen. Het is moeilijk om in de winkel aan ossen- of lamsvlees te komen. Sommige win kels hebben zelfs geen varkensvlees, dat het duurst is en meestal het laatste weg gaat. De laatste paar dagen ts er ook een i tekort aan suiker, hetgeen in de winter- naanden ongewoon is. Aangezien de winkels in Moskou .ïeestal het best zijn voorzien, moet 'angenomen worden, dat er ook buiten Moskou schaarste heerst. Hel is niet duidelijk of het tekort aan vlees cn suiker in Moskou van lange duur of slechts van tijdelijke aard zal zijn. Gisteravond omstreeks acht uur is de 14-jarige Herman Krekelberg, wo nende aan de Markt te Maastricht, op de Wilhelminabrug door een gemeente- bus overreden en. op slag gedood. De Indonesische minister van buiten landse zaken, mt. Sunario, heeft zijn bezorgdheid geuit over de mogelijkheid, dat Nederland als lid zal worden toe gelaten tot de Z.O.A.V.O. op grond van zijn positie in Nïeuw-Guinea. partij. Vooi de kerk is er het nadeel, dat de indruk wordt gewekt, aisof langs de weg van de macht het geloof aan de mensen kan worden gebracht, het nadeel van een vereenzelving van kerk en partij, en van een verwarring van geestelijke en tijde lijke waarden. Het zwaard der kerk is met een politieke partij, maar zoals Pau- lus zegt, het woord van God. Wij bestrijden niet het bestaansrecht van een ander, wij verdedigen slechts het bestaansrecht van onszelf. In verhoudin gen. zoals die in Nederland thans bestaan, vertegenwoordigt de vrijheid van partij keuze een waarde in zichzelf, zei de heer Willems voorts. Wij hebben niet gekozen voor een soci alism e, dat in de encyclieken werd ver oordeeld, maar wij meenden, als Christen m deze tijd tekort te schieten, als wc slechts negatief konden antwoouteu ggjjt het verlangen van anderen in -\\ ,i een nieuw socialisme gestalte e _<v.n, dat aanvaardbaar is voor Christenen en met-Christenen." Gesprek „De waag zal worden ges- \d oi ur be slissing van de Katholieke "rsrkgen - n- schap het emde moet betc-r. f-n van het gesprek tussen KWG, KVP - KNP Ik geloof het met. aldus spr. Ori/< .i*--li- i-„ heeft enkel de situatie verdti» -l Boven de rechtmatige verscheidenheid der partijpolitieke keuze uit is er iets, dat de katholieken verbindt, ook ten aanzien van de politiek, dat waard is om georga- In zijn openingsrede op het rijfde congres van de Partij van de Arbeid, dat vanmorgen in Leiden is begonnen en drie dagen duurt, heeft de congres voorzitter, ir. H. Vos, (tweede voorzit ter van de partij) uitvoerig stilgestaan bij het heengaan van Koos Voorrink als voorzitter der P. v. d. A. Bij het bespreken van de ontwikkeling van de partij zei ir. Vos dat 12 a 14 procent van degenen, die bij de volkstelling van 1347 opgaven r.k. te zijn waar schijnlijk op de P. v. d. A. stemmen. Van degenen, die opgaven Hervormd te zijn stemmen volgens spr. 35 a 40 op de P. v. d. A. Voorts sprak ir Vos over de „emancipatie-strijd van het r.k. volksdeel'', over het mandement, de economische toestand, sociale verzeke ringen, onderwijs en cultuur en de in ternationale toestand. niseerd te worden. Het gesprek over dat gene, wat de katholieken ten aanzien van <le politiek verbindt, kan echter niet plaats nebben op grondslag van macht, doch slechts op grondslag van onze eenheid in de <-wk. Als de KVP dit afwijst, dan rust t i insir de verantwoordelijkheid, dat in kathobek Nederland een leemte blijft voortbxistaan. Onzerzijds kunnen wij slech-i- onze uitdrukkelijke bereidheid !w:n. die vanaf 1946 ononderbroken ht cestaan, over dit vraagstuk het ge- -[ k voort te zetten. a ,j verhelen ons niet. dat de Katho lieke Werkgemeenschap daarbij nog een moeilijke tijd tegemoet gaat. In het ka tholieke volksdeel zullen er misschien velen zijn, die onze gewetensbeslissing niet kunnen of willen verstaan. Van onze Haagse redacteur Indien een daartoe bevoegd politie ambtenaar een stopteken geeft aan het verkeer, is de verkeersdeelnemer op grond van art. 29 van de wegenver keerswet verplicht voor de politieman te stoppen. Aan dit artikel zou elke betekenis ontnomen worden, indien het de verkeersdeelnemer vrij stond zelf standig te beoordelen waar hij zijn voertuig tot stilstand wil brengen. Tot deze conclusie kwam de advo caat-generaal bij de Hoge Raad m een principiële verkeerszaak, waarin de heer J. P. uit Voorburg door de kan tonrechter te Utrecht tot 10 boete werd veroordeeld. Van dit vonnis ging hij, gesteund door de A.N.W.B. in cassatie. De A.N.W.B. staat op het standpunt, dat het algemeen veilig- heidsartikel van de wegenverkeers wet dient te praevaieren boven een bepaling, dat men op de weg gevolg dient te geven aan de bevelen en aan wijzingen van het bevoegde gezag. De heer P., die op 22 Mes 1954 op de rijksweg een bevel tot stoppen kreeg, was om de politieman heen gereden en had zijn auto op de par- kaerstrook tof. stilstand gebracht. In verband met het achterop komend verkeer achtte hij het niet verant woord op de rijbaan te stoppen. De advocaat-generaal was het hier mee niet eens. Wanneer de politie een bevel tot stoppen geeft, ligt de verantwoordelijkheid voor de veilig heid van het verkeer bij haar. De Hoge Raad zal op 22 Maart uitspraak doen. Naar het Oostduitse persbureau A.D.N. meldt, zijn zeven Oostduitsers door een rechtbank te Frankfort- aan-de-Oder schuldig bevonden aan spionnage ten behoeve van de West- duitse geheime dienst onder leiding van ex-generaal Gehlen. Een partijsecretaris van de Oost duitse liberaal-democratische partij, Paul Fischer, werd veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Zes an deren, onder wie - twee vrouwen, kregen dwangarbeidsstraffen varië rend van vijftien tot zes jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1955 | | pagina 1